Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: Shiva Stotrams in Marathi

Home /

श्रीशिवस्तुति कदम्बम Lyrics in Marathi: आह्लादजनकस्याद्य सान्निध्यात्तव शङ्कर । चन्द्रश्चन्द्रत्वमापेदे जाने चन्द्रलसज्जट ॥ 1 ॥ कालकूटं निगृह्यादावरक्षः सकलं जगत । को वाऽत्र विस्मयः शंभो कालस्यैकस्य निग्रहे ॥…

श्रीशिव नवरत्नमाला स्तव Lyrics in Marathi: कलय कलावित्प्रवरं कलया नीहारदीधितेः शीर्षम । सततमलङ्कुर्वाण प्रयतावनदीक्ष यक्षराजसख ॥ 1 ॥ कान्तागेन्द्रसुतायाः शान्ताहङ्कारचिन्त्यचिद्रूप । कान्तारखेलनरुचे शान्तान्तःकरणमेनमव शंभो ॥ 2 ॥…

कल्कि कृतं शिव स्तोत्रम Lyrics in Marathi: गौरीनाथं विश्वनाथं शरण्यं भूतावासं वासुकीकण्ठभूषम । त्र्यक्षं पञ्चास्यादिदेवं पुराणं वन्दे सान्द्रानन्दसन्दोहदक्षम ॥ 1 ॥ योगाधीशं कामनाशं कराळं गङ्गासङ्गक्लिन्नमूर्धानमीशम। जटाजूटाटोपरिक्षिप्तभावं महाकालं…

श्रीकण्ठ अष्टकम Lyrics in Marathi: यः पादपपिहिततनुः प्रकाशतां परशुरामेण । नीतः सोऽव्यात्सततं श्रीकण्ठः पादनम्रकल्पतरुः ॥ 1 ॥ यः कालं जितगर्वं कऋत्वा क्षणतो मृकण्डुमुनिसूनुम । निर्भयमकरोत्सोऽव्यच्छ्रीकण्ठः पादनम्रकल्पतरुः ॥…

श्रीकण्ठेश स्तोत्रम Lyrics in Marathi: आर्द्रान्तःकरणस्त्वं यस्मादीशान भक्तवृन्देषु । आर्द्रोत्सवप्रियोऽतः श्रीकण्ठात्रास्ति नैव सन्देहः ॥ 1 ॥ द्रष्टॄंस्तवोत्सवस्य हि लोकान्पापात्तथा मृत्योः । मा भीरस्त्विति शंभो मध्येतिर्यग्ग तागतैर्ब्रूषे ॥…

श्रीमदृष्यशृङ्गेश्वर स्तुति Lyrics in Marathi: कष्टारिवर्गदलनं शिष्टालिसमर्चिताङ्घ्रिपाथोजम । नष्टाविद्यैर्गम्यं पुष्टात्माराधकालिमाकलये ॥ 1 ॥ प्राणायामैर्ध्यानैर्नष्टञ्चित्तं विधाय मुनिवर्याः । यत्पश्यन्ति हृदब्जे शान्ताभाग्यं नमामि तत्कञ्चित ॥ 2 ॥ वेदोत्तमाङ्गगेयं नादोपास्त्यादिसाधनात्माख्यम…

श्रीकामेश्वर स्तोत्रम Lyrics in Marathi: ककाररूपाय करात्तपाशसॄणीक्षुपुष्पाय कलेश्वराय । काकोदरस्रग्विलसद्गलाय कामेश्वरायास्तु नतेः सहस्रम ॥ 1॥ कनत्सुवर्णाभजटाधराय सनत्कुमारादिसुनीडिताय । नमत्कलादानधुरन्धराय कामेशवरायास्तु नतेः सहस्रम ॥ 2 ॥ कराम्बुजातम्रदिमावधूतप्रवालगर्वाय दयामयाय…

अर्धनारीश्वर स्तोत्रम Lyrics in Marathi: मन्दारमालालुलितालकायै कपालमालाङ्कितशेखराय । दिव्याम्बरायै च दिगम्बराय नमः शिवायै च नमः शिवाय ॥ 1 ॥ एकः स्तनस्तुङ्गतरः परस्य वार्तामिव प्रष्टुमगान्मुखाग्रम । यस्याः प्रियार्धस्थितिमुद्वहन्त्याः…