Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Sri Krishna Ashtakam in English

Vishvanathachakravartin’s Shri Govardhanashtakam Lyrics in English

śrīgovardhanāṣṭakam Lyrics in English: krsnaprasadena samastasaila samrajyamapnoti ca vairino’pi । sakrasya yah prapa balim sa saksa- dgovardhano me disatamabhistam ॥ 1॥ svapresthahastambujasaukumarya sukhanubhuteratibhumi vrtteh । mahendravajrahatimapyajanan govardhano me disatamabhistam ॥ 2॥ yatraiva krsno vrsabhanuputrya danam grhitum kalaham vitene । sruteh sprha yatra mahatyatah sri govardhano me disatamabhistam ॥ 3॥ snatva sarah svasu samira hasti yatraiva […]

Hymn to Kottai Ishvara Lyrics in English

goṣṭheśvarāṣṭakam Lyrics in English: satyajnanamanantamadvayasukhakaram guhantahsthita- sricidvyomni cidarkarupamamalam yad brahma tattvam param । nirbijasthalamadhyabhagavilasadgosthotthavalmika- sambhutam sat purato vibhatyahaha tadgosthesalingatmana ॥ 1 ॥ sarvajnatvanidanabhutakarunamurtisvarupamala cicchaktirjaḍasaktikaitavavasat kancinaditvam gata । valmikasrayagosthanayakaparabrahmaikyakartri muhuh nṛnam snanakṛtam vibhati satatam sripippilaranyaga ॥ 2 ॥ srimadrajatasailasṛngavilasacchrimadguhayam mahi- varvahnyasugakhatmiki vijayate ya pancalingakṛtih । saivasaktajanesu bhurikṛpaya sripippilaranyage valmike kila gosthanayakamahalingatmana bhasate ॥ 3 ॥ yatradyapyanimadisiddhinipunah […]

Shri Govindadevashtakam Lyrics in English with Meaning

śrīgovindadevāṣṭakam Lyrics in English: jambunadosnisavirajimukta malamanidyotisikhandakasya । bhangya nrnam lolupayan drsah sri govindadevah saranam mamastu ॥ 1॥ kapolayoh kundalalasyahasya- cchavicchitacumbitayoryugena । sammohayan sambhajatam dhiyah sri govindadevah saranam mamastu ॥ 2॥ svapreyasilocanakonasidhu praptyai purovarti janeksanena । bhavam kamapyudgamayan budhanam govindadevah saranam mamastu ॥ 3॥ vamapragandarpitagandabhasvat tatankalolalakakantisiktaih । bhruvalganairunmadayan kulastri- rgovindadevah saranam mamastu ॥ 4॥ dure sthitasta […]

Shri Govardhanashtakam 1 Lyrics in English

śrīgovardhanāṣṭakam 1 Lyrics in English: prathamam srigovardhanastakam namah srigovardhanaya । govindasyottamsita vamsikvanitodya- llasyotkanthamattamayuravrajavita । radhakunḍottungatarangankuritanga pratyasam me tvam kuru govardhana purnam ॥ 1॥ yasyotkarsad vismitadhibhirvrajadevi vrndairvarsam vanitamaste haridasyam । citrairyunjana sa dyutipunjairakhilasam pratyasam me tvam kuru govardhana purnam ॥ 2॥ vindadbhiryo mandiratam kandaravrndaih kandaiscendorbandhubhiranandayatisam । vaiduryabhairnirjharatoyairapi so’yam pratyasam me tvam kuru govardhana purnam ॥ 3॥ […]

Shri Gokulesh Ashtakam Lyrics in English

śrīgokuleśāṣṭakam Lyrics in English: nandagopabhupavamsabhusanam vibhusanam var vidusanam bhumibhutibhuribhagyabhajanam bhayapaham । dhenudharmaraksanavatirnapurnavigraham nilavarivahakantigokulesamasraye ॥ 1॥ gopabalasundariganavrtam kalanidhim rasamandaliviharakarikamasundaram । padmayonisankaradidevavrndavanditam nilavarivahakantigokulesamasraye ॥ 2॥ goparajaratnarajimandiranuringanam gopabalabalikakalanuruddhagayanam । sundarimanojabhavabhajanambujananam nilavarivahakantigokulesamasraye ॥ 3॥ kamsakesikuñjarajadustadaityadaranam indrasrstavrstivarivaranoddhrtacalam । kamadhenukaritabhidhanaganasobhitam nilavarivahakantigokulesamasraye ॥ 4॥ gopikagrhantaguptagavyacauryacañcalam dugdhabhandabhedabhitalajjitasyapankajam । dhenudhulidhusarangasobhiharanupuram nilavarivahakantigokulesamasraye ॥ 5॥ vatsadhenugopabalabhisanotthavahnipam kekipicchakalpitavatamsasobhitananam । venuvadyamattadhosasundarimanoharam nilavarivahakantigokulesamasraye ॥ 6॥ garvitamarendrakalpakalpitannabhojanam saradaravindavrndasobhihamsajaratam । divyagandhalubdhabhrngaparijatamalinam […]

Shri Gokuleshashayanashyakam Lyrics in English

śrīgokuleśaśayanāṣṭakam Lyrics in English: pratah smarami gurugokulanathasamjnam samsarasagarasamuttaranaikasetum । srikrsnacandracaranambujasarvakala- samsuddhasevanavidhau kamalavataram ॥ 1॥ prasvapya nandatanayam pranayena pasca- danandapurnanijamandiramabhyupetam । sthulopadhanasahitasanasannisannam srigokulesamanisam nisi cintayami ॥ 2॥ abhyagrabhaktakaradattasitabhrayuktam tambulapurnavadanam sadanam rasabdheh । avestitam parita atmajanairasesaih srigokulesamanisam nisi cintayami ॥ 3॥ jate tatha prabhukathakathane tadani- mutthapite paricayena prthupadhane । gantum grhaya suhrdah svayamuktavantam srigokulesamanisam nisi cintayami ॥ […]

Shri Gokuleshadvatrimshannama Ashtakam Lyrics in English

śrīgokuleśadvātriṃśannāmāṣṭakam Lyrics in English: srigokuleso jayati namaste gokuladhipa । namaste gokularadhya namaste gokulaprabho ॥ 1॥ namaste gokulamane namaste gokulotsava । namaste gokulaikasa namaste gokulodaya ॥ 2॥ namaste gokulapate namaste gokulatmaka । namaste gokulasvamin namaste gokulesvara ॥ 3॥ namaste gokulananda namaste gokulapriya । namaste gokulahlada namaste gokulavraja ॥ 4॥ namaste gokulotsaha namaste gokulavana । namaste gokulodgita […]

Shri Gokul Ashtakam Lyrics in English with Meaning

śrīgokulāṣṭakam athavā gokulanāmastotram Lyrics in English: Srimad Gokula Nivasam Srimad Gokula Mandanam | Srimad Gokula Dhrukthara: | Srimad Gokula Jeevanam || Srimad Gokula Mithresha: | Srimad Gokula Palaka: | Srimad Gokula Leelabdhi: | Srimad Gokula Samshraya: || Srimad Gokula Jeevathma: | Srimad Gokula Manasa: | Srimad Gokula Dhukkagna: | Srimad Gokula Veekshitha: || Srimad Gokula […]

Shri Gokulanathashtakam Lyrics in English

śrīgokulanāthāṣṭakam Lyrics in English: bhavabhitajanakhilabhitiharam haravanditanandatanūjaratam । ratavrddhagurudvijabhrtyajanam janadurlabhamargasubodhakaram ॥ 1॥ karapadmasusevitasailadharam dharanitalavisrutasadhugunam । gunasindhuvimarditadustamukham mukhakalpitamarganivrttiparam ॥ 2॥ paramapriyamangalavesadharam varabandhusuhrtsutalabdhasukham । sukhasagaramambujacarumukham mukhapankajakirtitakrsnakatham ॥ 3॥ kathaniyagunamrtavarinidhim nidhisevitamarcitapadmapadam । padapankajasamsritavijnabudham budhaviththalanathacaturthasutam ॥ 4॥ sutaram karunabdhimanantagunam gunaratnavirajitasuddhatanum । tanuratnavasikrtanandasutam sutamitrakalatrasusevyapadam ॥ 5॥ padapankajapavitasadhujanam janahetugrhitamanusyatanum । tanukantitiraskrtapancasaram saranagataraksitabhaktajanam ॥ 6॥ janatosanaposanadattahrdam hrdayarpitagopavadhūramanam । ramaniyataramalabhaktikrtam krtakrsnakathamrtatrptajanam ॥ 7॥ janavanchitakamadaratnagunam […]

Shri Gokulanandagovindadevashtakam Lyrics in English with Meaning

śrīgokulanandagovindadevāṣṭakam Lyrics in English: koti-kandarpa-santarpa-vidhvamsana- sviya-rupamritaplavita-kshma-tala bhakta-lokekshanam sakshanam tarshayan gokulananda-govinda tubhyam namah yasya saurabhya-saulabhya-bhag-gopika- bhagya-lesaya lakshmyapi taptam tatah ninditendivara-srika tasmai muhur gokulananda-govinda tubhyam namah vamsika-kanthayor yah svaras te sacet tala-ragadiman sruty-anubhrajitah ka sudha brahma kim ka nu vaikuntha-mud gokulananda-govinda tubhyam namah yat-pada-sparsa-madhurya-majjat-kuca dhanyatam yanti gopyo ramato ‘py alam yad-yaso-dundubher ghoshana sarva-jid gokulananda-govinda tubhyam namah yasya […]

Scroll to top