Ashtaka

Shri Gokulesh Ashtakam Lyrics in English

śrīgokuleśāṣṭakam Lyrics in English:

nandagopabhupavamsabhusanam vibhusanam var vidusanam
bhumibhutibhuribhagyabhajanam bhayapaham ।
dhenudharmaraksanavatirnapurnavigraham
nilavarivahakantigokulesamasraye ॥ 1॥

gopabalasundariganavrtam kalanidhim
rasamandaliviharakarikamasundaram ।
padmayonisankaradidevavrndavanditam
nilavarivahakantigokulesamasraye ॥ 2॥

goparajaratnarajimandiranuringanam
gopabalabalikakalanuruddhagayanam ।
sundarimanojabhavabhajanambujananam
nilavarivahakantigokulesamasraye ॥ 3॥

kamsakesikuñjarajadustadaityadaranam
indrasrstavrstivarivaranoddhrtacalam ।
kamadhenukaritabhidhanaganasobhitam
nilavarivahakantigokulesamasraye ॥ 4॥

gopikagrhantaguptagavyacauryacañcalam
dugdhabhandabhedabhitalajjitasyapankajam ।
dhenudhulidhusarangasobhiharanupuram
nilavarivahakantigokulesamasraye ॥ 5॥

vatsadhenugopabalabhisanotthavahnipam
kekipicchakalpitavatamsasobhitananam ।
venuvadyamattadhosasundarimanoharam
nilavarivahakantigokulesamasraye ॥ 6॥

garvitamarendrakalpakalpitannabhojanam
saradaravindavrndasobhihamsajaratam ।
divyagandhalubdhabhrngaparijatamalinam
nilavarivahakantigokulesamasraye ॥ 7॥

vasaravasanagosthagamigogananugam
dhenudohadehagehamohavismayakriyam ।
sviyagokulesadanadattabhaktaraksanam
nilavarivahakantigokulesamasraye ॥ 8॥

॥ iti sriraghunayaprabhuviracitam srigokulesastakam sampurnam ॥

Add Comment

Click here to post a comment