Ashtaka

Tarastotram Athava Tarashtakam Lyrics in Kannada | ತಾರಾಸ್ತೋತ್ರಮ್ ಅಥವಾ ತಾರಾಷ್ಟಕಂ

ತಾರಾಸ್ತೋತ್ರಮ್ ಅಥವಾ ತಾರಾಷ್ಟಕಂ Lyrics in Kannada:

ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಮಾತರ್ನೀಲಸರಸ್ವತಿ ಪ್ರಣಮತಾಂ ಸೌಭಾಗ್ಯಸಮ್ಪತ್ಪ್ರದೇ
ಪ್ರತ್ಯಾಲೀಢಪದಸ್ಥಿತೇ ಶವಹೃದಿ ಸ್ಮೇರಾನನಾಮ್ಭೋರುಹೇ ।
ಫುಲ್ಲೇನ್ದೀವರಲೋಚನೇ ತ್ರಿನಯನೇ ಕರ್ತ್ರೀಕಪಾಲೋತ್ಪಲೇ ಖಂಗಂ
ಚಾದಧತೀ ತ್ವಮೇವ ಶರಣಂ ತ್ವಾಮೀಶ್ವರೀಮಾಶ್ರಯೇ ॥ 1॥

ವಾಚಾಮೀಶ್ವರಿ ಭಕ್ತಿಕಲ್ಪಲತಿಕೇ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಿದ್ಧಿಶ್ವರಿ
ಗದ್ಯಪ್ರಾಕೃತಪದ್ಯಜಾತರಚನಾಸರ್ವಾರ್ಥಸಿದ್ಧಿಪ್ರದೇ ।
ನೀಲೇನ್ದೀವರಲೋಚನತ್ರಯಯುತೇ ಕಾರುಣ್ಯವಾರಾನ್ನಿಧೇ
ಸೌಭಾಗ್ಯಾಮೃತವರ್ಧನೇನ ಕೃಪಯಾಸಿಂಚ ತ್ವಮಸ್ಮಾದೃಶಮ್ ॥ 2॥

ಖರ್ವೇ ಗರ್ವಸಮೂಹಪೂರಿತತನೋ ಸರ್ಪಾದಿವೇಷೋಜ್ವಲೇ
ವ್ಯಾಘ್ರತ್ವಕ್ಪರಿವೀತಸುನ್ದರಕಟಿವ್ಯಾಧೂತಘಂಟಾಂಕಿತೇ ।
ಸದ್ಯಃಕೃತ್ತಗಲದ್ರಜಃಪರಿಮಿಲನ್ಮುಂಡದ್ವಯೀಮೂರ್ದ್ಧಜ-
ಗ್ರನ್ಥಿಶ್ರೇಣಿನೃಮುಂಡದಾಮಲಲಿತೇ ಭೀಮೇ ಭಯಂ ನಾಶಯ ॥ 3॥

ಮಾಯಾನಂಗವಿಕಾರರೂಪಲಲನಾಬಿನ್ದ್ವರ್ದ್ಧಚನ್ದ್ರಾಮ್ಬಿಕೇ
ಹುಂಫಟ್ಕಾರಮಯಿ ತ್ವಮೇವ ಶರಣಂ ಮನ್ತ್ರಾತ್ಮಿಕೇ ಮಾದೃಶಃ ।
ಮೂರ್ತಿಸ್ತೇ ಜನನಿ ತ್ರಿಧಾಮಘಟಿತಾ ಸ್ಥೂಲಾತಿಸೂಕ್ಷ್ಮಾ
ಪರಾ ವೇದಾನಾಂ ನಹಿ ಗೋಚರಾ ಕಥಮಪಿ ಪ್ರಾಜ್ಞೈರ್ನುತಾಮಾಶ್ರಯೇ ॥ 4॥

ತ್ವತ್ಪಾದಾಮ್ಬುಜಸೇವಯಾ ಸುಕೃತಿನೋ ಗಚ್ಛನ್ತಿ ಸಾಯುಜ್ಯತಾಂ
ತಸ್ಯಾಃ ಶ್ರೀಪರಮೇಶ್ವರತ್ರಿನಯನಬ್ರಹ್ಮಾದಿಸಾಮ್ಯಾತ್ಮನಃ ।
ಸಂಸಾರಾಮ್ಬುಧಿಮಜ್ಜನೇ ಪಟುತನುರ್ದೇವೇನ್ದ್ರಮುಖ್ಯಾಸುರಾನ್
ಮಾತಸ್ತೇ ಪದಸೇವನೇ ಹಿ ವಿಮುಖಾನ್ ಕಿಂ ಮನ್ದಧೀಃ ಸೇವತೇ ॥ 5॥

ಮಾತಸ್ತ್ವತ್ಪದಪಂಕಜದ್ವಯರಜೋಮುದ್ರಾಂಕಕೋಟೀರಿಣಸ್ತೇ
ದೇವಾ ಜಯಸಂಗರೇ ವಿಜಯಿನೋ ನಿಃಶಂಕಮಂಕೇ ಗತಾಃ ।
ದೇವೋಽಹಂ ಭುವನೇ ನ ಮೇ ಸಮ ಇತಿ ಸ್ಪರ್ದ್ಧಾಂ ವಹನ್ತಃ ಪರೇ
ತತ್ತುಲ್ಯಾಂ ನಿಯತಂ ಯಥಾ ಶಶಿರವೀ ನಾಶಂ ವ್ರಜನ್ತಿ ಸ್ವಯಮ್ ॥ 6॥

ತ್ವನ್ನಾಮಸ್ಮರಣಾತ್ಪಲಾಯನಪರಾನ್ದ್ರಷ್ಟುಂ ಚ ಶಕ್ತಾ ನ ತೇ
ಭೂತಪ್ರೇತಪಿಶಾಚರಾಕ್ಷಸಗಣಾ ಯಕ್ಷಶ್ಚ ನಾಗಾಧಿಪಾಃ ।
ದೈತ್ಯಾ ದಾನವಪುಂಗವಾಶ್ಚ ಖಚರಾ ವ್ಯಾಘ್ರಾದಿಕಾ ಜನ್ತವೋ
ಡಾಕಿನ್ಯಃ ಕುಪಿತಾನ್ತಕಶ್ಚ ಮನುಜಾನ್ ಮಾತಃ ಕ್ಷಣಂ ಭೂತಲೇ ॥ 7॥

ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಸಿದ್ಧಿಗಣಶ್ಚ ಪಾದುಕಮುಖಾಃ ಸಿದ್ಧಾಸ್ತಥಾ ವೈರಿಣಾಂ
ಸ್ತಮ್ಭಶ್ಚಾಪಿ ವರಾಂಗನೇ ಗಜಘಟಾಸ್ತಮ್ಭಸ್ತಥಾ ಮೋಹನಮ್ ।
ಮಾತಸ್ತ್ವತ್ಪದಸೇವಯಾ ಖಲು ನೃಣಾಂ ಸಿದ್ಧ್ಯನ್ತಿ ತೇ ತೇ ಗುಣಾಃ
ಕ್ಲಾನ್ತಃ ಕಾನ್ತಮನೋಭವೋಽತ್ರ ಭವತಿ ಕ್ಷುದ್ರೋಽಪಿ ವಾಚಸ್ಪತಿಃ ॥ 8॥

ತಾರಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಭಕ್ತಿಮಾನ್ ಯಃ ಪಠೇನ್ನರಃ ।
ಪ್ರಾತರ್ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕಾಲೇ ಚ ಸಾಯಾಹ್ನೇ ನಿಯತಃ ಶುಚಿಃ ॥ 9॥

ಲಭತೇ ಕವಿತಾಂ ವಿದ್ಯಾಂ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥವಿದ್ಭವೇತ್
ಲಕ್ಷ್ಮೀಮನಶ್ವರಾಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಭುಕ್ತ್ವಾ ಭೋಗಾನ್ಯಥೇಪ್ಸಿತಾನ್ ।
ಕೀರ್ತಿಂ ಕಾನ್ತಿಂ ಚ ನೈರುಜ್ಯಂ ಪ್ರಾಪ್ಯಾನ್ತೇ ಮೋಕ್ಷಮಾಪ್ನುಯಾತ್ ॥ 10॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀನೀಲತನ್ತ್ರೇ ತಾರಾಸ್ತೋತ್ರಂ ಅಥವಾ ತಾರಾಷ್ಟಕಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥