Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

The Complete List of 21 Incarnations of Lord Shiva

Different Avatars of Maha Shiva:

 1. Sharabh Avatar
 2. Vrishabh Avtar
 3. Bhikshuvarya Avatar
 4. Grihapati Avtar
 5. Piplaad Avatar
 6. Sureshvar Avatar
 7. Neelkanth Avatar
 8. Vaishyanath Avatar
 9. Brahmachaari Avatar
 10. Ekadash Rudra Avatar
 11. Dvijeshvar Avatar
 12. Sunatanartak Avatar
 13. Durvasha Avatar
 14. Yatinath Avatar
 15. Sadhu Avatar
 16. Mahesh Avatar
 17. Krishna Darshan Avatar
 18. Vibhu Avatar
 19. Hanuman Avatar
 20. Avadhuteshava Avatar
 21. Kiraat Avatar
The Complete List of 21 Incarnations of Lord Shiva

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top