Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Tripurasundari Ashtakam Lyrics in Tamil | த்ரிபுரஸுந்த³ரீ அஷ்டகம்

Introduction:

Before we begin, let us offer ourselves at the feet of the Divine Mother, mahatripurasundarI, who as Ishvara rules the world but is none other than the indwelling spirit (Atman) within
us and which pervades us all that exists. This introduction deals with the background on the name of tripurasundari. It is one of the best epithets to describe the Devi meaning that she is the belle of all the three worlds. The word tripura can be interpreted variously . The kalika purana says that by the will of pradhana, the body of Lord Shiva became triple : the upper part became Brahma, the middle part became Vishnu and the lower part became Rudra. As these three pura-s (bodies) are in Lord Shiva, he is called Tripura (three bodied) and his wife is known as tripurA . In the kAmakala vilasa (13,14), the honored sage, abhiyukta, mentions that Devi created all the three forms and she is before all (purobhava), because she is in the form of all the three (trayimayi) and exists even after the dissolution of the three worlds and recreates them again . In the brahmanda-purana, it is mentioned that the Goddess tripurasundari rules over the entire universe and She is the supreme empress, and Brahma, Vishnu and Shiva are mere functionaries in her empire . The Lalita Sahasranama portrays Her as being attended by Lakshmi and Saraswati on either side. Shankaracharya, in his saundrayalahiri, mentions that Brahma, Vishnu and Shiva started their cosmic processes when the Supreme Shakti knitted Her brow for a split second.

The Devi mantra consists of three syllables, and her fifteen lettered mantra panchadashakshari is composed of three kUTa-s (peaks). She resides in three nandi’s (nerve channels), namely sushumna, pingala, and ida . She is the ruler of the three Shaktis – ichcha (will), kriya (action), and jnana (knowledge). She pervades all the three worlds – heaven, earth and the nether world . She is the controller of all the three bodies – sthula (gross), sukshhma (subtle), and karana (causal). She is the self which is present through the three states of existence – jagrat (waking), svapna (dream), and suShupti (deep sleep). Though she is above all guna-s, She pervades the three modes of energy- sattva (purity), rajas (mobility) and tamas (inertia).

Love and joy are the inherent qualities of beauty . SundarI means belle and beauty. Shankaracharya, while explaining Chandogya upaniShad 7, 31:1, mentions that all longing and desire is a source of pain, and in what is finite there is no bliss . He mentions that the Infinite alone can produce bliss . When bliss takes on a form, it is sundarI: sarva.nga sundari (lalita trishati, verse 130) and Shankara comments on this name of the Devi as the one who possesses all the marks of beauty and has all the qualities of perfection and is thus the source of Bliss.

May the Divine Mother guide us in our every action and thought, and may She confer upon us the greatest gift of all, moksha (liberation) by removing the veil of maya which She weaves.
At Her feet, OM tat sat.

த்ரிபுரஸுந்த³ரீ அஷ்டகம் Lyrics in Tamil:

கத³ம்ப³வநசாரிணீம் முநிகத³ம்ப³காத³ம்பி³நீம்
நிதம்ப³ஜித பூ⁴த⁴ராம் ஸுரநிதம்பி³நீஸேவிதாம் ।
நவாம்பு³ருஹலோசநாமபி⁴நவாம்பு³த³ஶ்யாமலாம்
த்ரிலோசநகுடும்பி³நீம் த்ரிபுரஸுந்த³ரீமாஶ்ரயே ॥ 1॥

கத³ம்ப³வநவாஸிநீம் கநகவல்லகீதா⁴ரிணீம்
மஹார்ஹமணிஹாரிணீம் முக²ஸமுல்லஸத்³வாருணீம் ।
த³யாவிப⁴வகாரிணீம் விஶத³லோசநீம் சாரிணீம்
த்ரிலோசநகுடும்பி³நீம் த்ரிபுரஸுந்த³ரீமாஶ்ரயே ॥ 2॥

கத³ம்ப³வநஶாலயா குசப⁴ரோல்லஸந்மாலயா
குசோபமிதஶைலயா கு³ருக்ருʼபாலஸத்³வேலயா ।
மதா³ருணகபோலயா மது⁴ரகீ³தவாசாலயா
கயாঽபி க⁴நநீலயா கவசிதா வயம் லீலயா ॥ 3॥

கத³ம்ப³வநமத்⁴யகா³ம் கநகமண்ட³லோபஸ்தி²தாம்
ஷட³ம்பு³ருஹவாஸிநீம் ஸததஸித்³த⁴ஸௌதா³மிநீம் ।
விட³ம்பி³தஜபாருசிம் விகசசந்த்³ரசூடா³மணிம்
த்ரிலோசநகுடும்பி³நீம் த்ரிபுரஸுந்த³ரீமாஶ்ரயே ॥ 4॥

குசாஞ்சிதவிபஞ்சிகாம் குடிலகுந்தலாலங்க்ருʼதாம்
குஶேஶயநிவாஸிநீம் குடிலசித்தவித்³வேஷிணீம் ।
மதா³ருணவிலோசநாம் மநஸிஜாரிஸம்மோஹிநீம்
மதங்க³முநிகந்யகாம் மது⁴ரபா⁴ஷிணீமாஶ்ரயே ॥ 5॥

ஸ்மரப்ரத²மபுஷ்பிணீம் ருதி⁴ரபி³ந்து³நீலாம்ப³ராம்
க்³ருʼஹீதமது⁴பாத்ரிகாம் மத³விகூ⁴ர்ணநேத்ராஞ்சலாம் ।
க⁴நஸ்தநப⁴ரோந்நதாம் க³லிதசூலிகாம் ஶ்யாமலாம்
த்ரிலோசநகுடும்பி³நீம் த்ரிபுரஸுந்த³ரீமாஶ்ரயே ॥ 6॥

ஸகுங்குமவிலேபநாமலகசும்பி³கஸ்தூரிகாம்
ஸமந்த³ஹஸிதேக்ஷணாம் ஸஶரசாபபாஶாங்குஶாம் ।
அஶேஷஜநமோஹிநீமருணமால்ய பூ⁴ஷாம்ப³ராம்
ஜபாகுஸுமபா⁴ஸுராம் ஜபவிதௌ⁴ ஸ்மராம்யம்பி³காம் ॥ 7॥

புரந்த³ரபுரந்த்⁴ரிகாம் சிகுரப³ந்த⁴ஸைரந்த்⁴ரிகாம்
பிதாமஹபதிவ்ரதாம் படபடீரசர்சாரதாம் ।
முகுந்த³ரமணீமணீலஸத³லங்க்ரியாகாரிணீம்
ப⁴ஜாமி பு⁴வநாம்பி³காம் ஸுரவதூ⁴டிகாசேடிகாம் ॥ 8॥

॥ இதி ஶ்ரீமத்³ ஶங்கராசார்யவிரசிதம்
த்ரிபுரஸுந்த³ரீஅஷ்டகம் ஸமாப்தம் ॥

Tripurasundari Ashtakam Lyrics in Tamil | த்ரிபுரஸுந்த³ரீ அஷ்டகம்

2 thoughts on “Tripurasundari Ashtakam Lyrics in Tamil | த்ரிபுரஸுந்த³ரீ அஷ்டகம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top