Home / Ashtottara Shatanama / Uma Ashtottara Satanama Stotram Lyrics in English | Parvathi Devi Slokam

Uma Ashtottara Satanama Stotram Lyrics in English | Parvathi Devi Slokam

Uma Ashtottara Sathanama Sthothra Lyrics in English:

uma'stottarasatanamastotram
sriganesaya namah ।
sriumamahesvarabhyam namah ।

patu nah parvati durga haimavatyambika subha ।
siva bhavani rudrani sankarardhasaririni ॥ 1 ॥

Om uma katyayani gauri kali haimavatisvari ।
siva bhavani rudrani sarvani sarvamangala ॥ 2 ॥

aparna parvati durga mrdani candika'mbika ।
arya daksayani caiva girija menakatmaja ॥ 3 ॥

skandamata dayasilasundari bhaktaraksaka ।
bhaktavasya ca lavanyanidhih sarvasukhaprada ॥ 4 ॥

mahadevi bhaktamanohvaladini kathinastani ।
kamalaksi dayasara kamaksi nityayauvana ॥ 5 ॥

sarvasampatprada kanta sarvasammohini mahi ।
subhapriya kambukanthi kalyani kamalapriya ॥ 6 ॥

sarvesvari ca kamalahastavisnusahodari ।
vinavadapriya sarvadevasampujitanghrika ॥ 7 ॥

kadambaranyanilaya vindhyacalanivasini ।
harapriya kamakotipithastha vanchitarthada ॥ 8 ॥

syamanga candravadana sarvavedasvarupini ।
sarvasastrasvarupaca sarvadevamayi tatha ॥ 9 ॥

puruhutastuta devi sarvavedya gunapriya ।
punyasvarupini vedya puruhutasvarupini ॥ 10 ॥

punyodaya niradhara sunasiradipujita ।
nityapurna manogamya nirmala''nandapurita ॥ 11 ॥

vagisvari nitimati manjula mangalaprada ।
vagmini vanjula vandya vayo'vasthavivarjita ॥ 12 ॥

vacaspatirmahalaksmirmahamangalanayika ।
simhasanamayi srstisthitisamharakarini ॥ 13 ॥

mahayajnanetrarupa savitri jnanarupini ।
vararupadharayoga manovacamagocara ॥ 14 ॥

dayarupa ca kalajna sivadharmaparayana ।
vajrasaktidhara caiva suksmangi pranadharini ॥ 15 ॥

himasailakumari ca saranagataraksini ।
sarvagamasvarupa ca daksina sankarapriya ॥ 16 ॥

dayadhara mahanagadharini tripurabhairavi ।
navinacandracudasya priya tripurasundari ॥ 17 ॥

namnamastottarasatam umayah kirtitam sakrt ।
santidam kirtidam laksmiyasomedhapradayakam ॥ 18 ॥

॥ iti sriuma'stottarasatanamastotram sampurnam ॥

Also Read:

Uma Ashtottara Satanama Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment