Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Uma Ashtottara Satanama Stotram Lyrics in Kannada | Parvathi Devi Slokam

Uma Ashtottara Sathanama Sthothra Lyrics in Kannada:

ಉಮಾಽಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್
ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।

ಪಾತು ನಃ ಪಾರ್ವತೀ ದುರ್ಗಾ ಹೈಮವತ್ಯಮ್ಬಿಕಾ ಶುಭಾ ।
ಶಿವಾ ಭವಾನೀ ರುದ್ರಾಣೀ ಶಂಕರಾರ್ಧಶರೀರಿಣೀ ॥ 1 ॥

ಓಂ ಉಮಾ ಕಾತ್ಯಾಯನೀ ಗೌರೀ ಕಾಲೀ ಹೈಮವತೀಶ್ವರೀ ।
ಶಿವಾ ಭವಾನೀ ರುದ್ರಾಣೀ ಶರ್ವಾಣೀ ಸರ್ವಮಂಗಲಾ ॥ 2 ॥

ಅಪರ್ಣಾ ಪಾರ್ವತೀ ದುರ್ಗಾ ಮೃಡಾನೀ ಚಂಡಿಕಾಽಮ್ಬಿಕಾ ।
ಆರ್ಯಾ ದಾಕ್ಷಾಯಣೀ ಚೈವ ಗಿರಿಜಾ ಮೇನಕಾತ್ಮಜಾ ॥ 3 ॥

ಸ್ಕನ್ದಾಮಾತಾ ದಯಾಶೀಲಾಸುನ್ದರೀ ಭಕ್ತರಕ್ಷಕಾ ।
ಭಕ್ತವಶ್ಯಾ ಚ ಲಾವಣ್ಯನಿಧಿಃ ಸರ್ವಸುಖಪ್ರದಾ ॥ 4 ॥

ಮಹಾದೇವೀ ಭಕ್ತಮನೋಹ್ವಲಾದಿನೀ ಕಠಿನಸ್ತನೀ ।
ಕಮಲಾಕ್ಷೀ ದಯಾಸಾರಾ ಕಾಮಾಕ್ಷೀ ನಿತ್ಯಯೌವನಾ ॥ 5 ॥

ಸರ್ವಸಮ್ಪತ್ಪ್ರದಾ ಕಾನ್ತಾ ಸರ್ವಸಂಮೋಹಿನೀ ಮಹೀ ।
ಶುಭಪ್ರಿಯಾ ಕಮ್ಬುಕಂಠೀ ಕಲ್ಯಾಣೀ ಕಮಲಪ್ರಿಯಾ ॥ 6 ॥

ಸರ್ವೇಶ್ವರೀ ಚ ಕಮಲಹಸ್ತಾವಿಷ್ಣುಸಹೋದರೀ ।
ವೀಣಾವಾದಪ್ರಿಯಾ ಸರ್ವದೇವಸಮ್ಪೂಜಿತಾಂಘ್ರಿಕಾ ॥ 7 ॥

ಕದಮ್ಬಾರಣ್ಯನಿಲಯಾ ವಿನ್ಧ್ಯಾಚಲನಿವಾಸಿನೀ ।
ಹರಪ್ರಿಯಾ ಕಾಮಕೋಟಿಪೀಠಸ್ಥಾ ವಾಂಛಿತಾರ್ಥದಾ ॥ 8 ॥

ಶ್ಯಾಮಾಂಗಾ ಚನ್ದ್ರವದನಾ ಸರ್ವವೇದಸ್ವರೂಪಿಣೀ ।
ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಸ್ವರೂಪಾಚ ಸರ್ವದೇವಮಯೀ ತಥಾ ॥ 9 ॥

ಪುರುಹೂತಸ್ತುತಾ ದೇವೀ ಸರ್ವವೇದ್ಯಾ ಗುಣಪ್ರಿಯಾ ।
ಪುಣ್ಯಸ್ವರೂಪಿಣೀ ವೇದ್ಯಾ ಪುರುಹೂತಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 10 ॥

ಪುಣ್ಯೋದಯಾ ನಿರಾಧಾರಾ ಶುನಾಸೀರಾದಿಪೂಜಿತಾ ।
ನಿತ್ಯಪೂರ್ಣಾ ಮನೋಗಮ್ಯಾ ನಿರ್ಮಲಾಽಽನನ್ದಪೂರಿತಾ ॥ 11 ॥

ವಾಗೀಶ್ವರೀ ನೀತಿಮತೀ ಮಂಜುಲಾ ಮಂಗಲಪ್ರದಾ ।
ವಾಗ್ಮಿನೀ ವಂಜುಲಾ ವನ್ದ್ಯಾ ವಯೋಽವಸ್ಥಾವಿವರ್ಜಿತಾ ॥ 12 ॥

ವಾಚಸ್ಪತಿರ್ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಮಹಾಮಂಗಲನಾಯಿಕಾ ।
ಸಿಂಹಾಸನಮಯೀ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿಸಂಹಾರಕಾರಿಣೀ ॥ 13 ॥

ಮಹಾಯಜ್ಞಾನೇತ್ರರೂಪಾ ಸಾವಿತ್ರೀ ಜ್ಞಾನರೂಪಿಣೀ ।
ವರರೂಪಧರಾಯೋಗಾ ಮನೋವಾಚಾಮಗೋಚರಾ ॥ 14 ॥

ದಯಾರೂಪಾ ಚ ಕಾಲಜ್ಞಾ ಶಿವಧರ್ಮಪರಾಯಣಾ ।
ವಜ್ರಶಕ್ತಿಧರಾ ಚೈವ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಂಗೀ ಪ್ರಾಣಧಾರಿಣೀ ॥ 15 ॥

ಹಿಮಶೈಲಕುಮಾರೀ ಚ ಶರಣಾಗತರಕ್ಷಿಣೀ ।
ಸರ್ವಾಗಮಸ್ವರೂಪಾ ಚ ದಕ್ಷಿಣಾ ಶಂಕರಪ್ರಿಯಾ ॥ 16 ॥

ದಯಾಧಾರಾ ಮಹಾನಾಗಧಾರಿಣೀ ತ್ರಿಪುರಭೈರವೀ ।
ನವೀನಚನ್ದ್ರಚೂಡಸ್ಯ ಪ್ರಿಯಾ ತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರೀ ॥ 17 ॥

ನಾಮ್ನಾಮಷ್ಟೋತ್ತರಶತಂ ಉಮಾಯಾಃ ಕೀರ್ತಿತಂ ಸಕೃತ್ ।
ಶಾನ್ತಿದಂ ಕೀರ್ತಿದಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಯಶೋಮೇಧಾಪ್ರದಾಯಕಮ್ ॥ 18 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಉಮಾಽಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

Also Read:

Uma Ashtottara Satanama Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Uma Ashtottara Satanama Stotram Lyrics in Kannada | Parvathi Devi Slokam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top