Ashtaka

Upashantyashtakam Lyrics in Punjabi | ਉਪਸ਼ਾਨ੍ਤ੍ਯਸ਼੍ਟਕਮ੍

ਉਪਸ਼ਾਨ੍ਤ੍ਯਸ਼੍ਟਕਮ੍ Lyrics in Punjabi:

ਅਨੁਪਾਸਾਦਿਤਸੁਗੁਰੋਰਵਿਚਾਰਿਤਵੇਦਸ਼ੀਰ੍ਸ਼ਤਤ੍ਤ੍ਵਸ੍ਯ ।
ਕਥਮੁਪਸ਼ਾਨ੍ਤਿਃ ਸ੍ਯਾਦ੍ਭੋ ਸਤਤਂ ਸਤ੍ਸਙ੍ਗਰਹਿਤਸ੍ਯ ॥ ੧॥

ਅਨ੍ਨਮਯਾਦਿਸ਼ੁ ਪਞ੍ਚਸ੍ਵਹਮ੍ਮਤਿਂ ਯਾਵਦੇਸ਼ ਨ ਜਹਾਤਿ ।
ਤਾਵਤ੍ਕਥਮੁਪਸ਼ਾਨ੍ਤੇਃ ਪਾਤ੍ਰਂ ਪ੍ਰਭਵੇਚ੍ਛੁਕਾਦਿਤੁਲ੍ਯੋऽਪਿ ॥ ੨॥

ਚਰਤਾਮਕ੍ਸ਼ਾਸ਼੍ਵਾਨਾਂ ਰੂਪਪ੍ਰਮੁਖੇਸ਼ੁ ਵਿਸ਼ਮਵਿਸ਼ਯੇਸ਼ੁ ।
ਦੋਸ਼ਵਿਮਰ੍ਸ਼ਕਸ਼ਾਹਤਿਮਕੁਰ੍ਵਤਃ ਸ੍ਯਾਤ੍ਕਥਂ ਸ਼ਾਨ੍ਤਿਃ ॥

ਤਤ੍ਤ੍ਵਾਵਬੋਧਮਣਿਵਰਭੂਸ਼ਣਹੀਨਂ ਯਦੀਯਹਦਯਂ ਸ੍ਯਾਤ੍ ।
ਕਥਮੁਪਸ਼ਾਨ੍ਤਿਰ੍ਵਣੁਯਾਤ੍ਤਂ ਪੁਰੁਸ਼ਂ ਸਾਦਰਂ ਲੋਕੇ ॥ ੪॥

ਨਕ੍ਤਨ੍ਦਿਵਂ ਪਰਾਚਿ ਪ੍ਰਵਣਸ੍ਵਾਨ੍ਤਸ੍ਯ ਦੇਹਸਕ੍ਤਧਿਯਃ ।
ਕਥਮੁਪਸ਼ਾਨ੍ਤਿਃ ਪੁਂਸਃ ਪ੍ਰਭਵੇਦਪਿ ਕਲ੍ਪਕੋਟਿਸ਼ਤੈਃ ॥ ੫॥

ਯੋਗਾਖ੍ਯਗਾਰੁਡਮਨੁਪ੍ਰਵਰੇਣ ਕਤੋ ਨ ਯੇਨ ਰਦਭਙ੍ਗਃ ।
ਤਸ਼੍ਣਾਕਸ਼੍ਣਭੁਜਙ੍ਗ੍ਯਾਃ ਕਥਮੁਪਸ਼ਾਨ੍ਤਿਰ੍ਭਵੇਤ੍ਤਸ੍ਯ ॥ ੬॥

ਸੁਤਗੇਹਮਿਤ੍ਰਤਰੁਣੀਪ੍ਰਭਤਿਸ਼ੁ ਯਸ੍ਯਾਸ੍ਤਿ ਦਢਤਰਃ ਸ੍ਨੇਹਃ ।
ਸ ਕਥਮੁਪਸ਼ਾਨ੍ਤਿਵਿਸ਼ਯਾਮਪਿ ਗਾਥਾਂ ਗਾਤੁਮੀਸ਼੍ਵਰਃ ਸ੍ਯਾਦ੍ਭੋ ॥ ੭॥

ਸਨ੍ਤ੍ਯਜਤਿ ਨੈਵ ਕਰ੍ਮਾਣ੍ਯਖਿਲਾਨ੍ਯਵਿਗੀਤਮਾਰ੍ਗੇਣ ।
ਸਸ਼ਿਖਂ ਚ ਯਜ੍ਞਸੂਤ੍ਰਂ ਯਃ ਸ ਕਥਂ ਸ਼ਾਨ੍ਤਿਭਾਜਨਂ ਪ੍ਰਭਵੇਤ੍ ॥ ੮॥

ਇਤਿ ਸ਼ਙ੍ਗੇਰਿ ਸ਼੍ਰੀਜਗਦ੍ਗੁਰੁ ਸ਼੍ਰੀਸਚ੍ਚਿਦਾਨਨ੍ਦਸ਼ਿਵਾਭਿਨਵਨਸਿਂਹ-
ਭਾਰਤੀਸ੍ਵਾਮਿਭਿਃ ਵਿਰਚਿਤਂ ਉਪਸ਼ਾਨ੍ਤ੍ਯਸ਼੍ਟਕਂ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਮ੍ ।

Ads