Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Varahi Sahasranamavali Lyrics in English | Goddess Varahi Stotram

Varahi Sahasra Namavali Lyrics in English:

॥ varahi gayatri ॥

varahamukhyai vidmahe । dandanathayai dhimahi ।
tanno arghri pracodayat ॥

॥ atha sri varahi sahasranamam ॥

atha dhyanam
vande varahavaktram varamanimakutam vidrumasrotrabhusam
haragraiveyatumgastanabharanamitam pitakaiseyavastram ।
devim daksodhvahaste musalamathaparam laṅgalam va kapalam
vamabhyam dharayantim kuvalayakalitam syamalam suprasannam ॥

aim glaum aim namo bhagavati vartali vartali varahi varahi varahamukhi
varahamukhi andhe andhini namah rundhe rundhini namah jambhe jambhini namah
mohe mohini namah stambhe stambhini namah sarvadustapradustanam sarvesam
sarvavak-cittacaksurmukhagatijihvam stambhanam kuru kuru sighram vasyam
kuru kuru । aim glaum thah thah thah thah hum phat svaha ।
mahavarahyam va sripadukam pujayami namah ॥

Om aim glaum varahyai namah ।
Om aim glaum vamanyai namah ।
Om aim glaum vamayai namah ।
Om aim glaum bagalayai namah ।
Om aim glaum vasavyai namah ।
Om aim glaum vasave namah ।
Om aim glaum vaidehyai namah ।
Om aim glaum virasuve namah ।
Om aim glaum balayai namah ।
Om aim glaum varadayai namah । 10
Om aim glaum visnuvallabhayai namah ।
Om aim glaum vanditayai namah ।
Om aim glaum vasudhayai namah ।
Om aim glaum vasyayai namah ।
Om aim glaum vyattasyayai namah ।
Om aim glaum vancinyai namah ।
Om aim glaum balayai namah ।
Om aim glaum vasundharayai namah ।
Om aim glaum vithihotrayai namah ।
Om aim glaum vithirajayai namah । 20
Om aim glaum vihayasyai namah ।
Om aim glaum garvayai namah ।
Om aim glaum khanipriyayai namah ।
Om aim glaum kamyayai namah ।
Om aim glaum kamalayai namah ।
Om aim glaum kancanyai namah ।
Om aim glaum ramayai namah ।
Om aim glaum dhumrayai namah ।
Om aim glaum kapalinyai namah ।
Om aim glaum vamayai namah । 30
Om aim glaum kurukullayai namah ।
Om aim glaum kalavatyai namah ।
Om aim glaum yamyayai namah ।
Om aim glaum agneyyai namah ।
Om aim glaum dharayai namah ।
Om aim glaum dhanyayai namah ।
Om aim glaum dayinyai namah ।
Om aim glaum dhyaninyai namah ।
Om aim glaum dhruvayai namah ।
Om aim glaum dhṛtyai namah । 40
Om aim glaum laksmyai namah ।
Om aim glaum jayayai namah ।
Om aim glaum tustyai namah ।
Om aim glaum saktyai namah ।
Om aim glaum medhayai namah ।
Om aim glaum tapasvinyai namah ।
Om aim glaum vedhayai namah ।
Om aim glaum jayayai namah ।
Om aim glaum kṛtyai namah ।
Om aim glaum kantayai namah । 50
Om aim glaum svahayai namah ।
Om aim glaum santyai namah ।
Om aim glaum tamayai namah ।
Om aim glaum ratyai namah ।
Om aim glaum lajjayai namah ।
Om aim glaum matyai namah ।
Om aim glaum smṛtyai namah ।
Om aim glaum nidrayai namah ।
Om aim glaum tantrayai namah ।
Om aim glaum gauryai namah । 60
Om aim glaum sivayai namah ।
Om aim glaum svadhayai namah ।
Om aim glaum candyai namah ।
Om aim glaum durgayai namah ।
Om aim glaum abhayayai namah ।
Om aim glaum bhimayai namah ।
Om aim glaum bhasayai namah ।
Om aim glaum bhamayai namah ।
Om aim glaum bhayanakayai namah ।
Om aim glaum bhudharayai namah । 70
Om aim glaum bhayapahayai namah ।
Om aim glaum bhirave namah ।
Om aim glaum bhairavyai namah ।
Om aim glaum paṅkarayai namah ।
Om aim glaum patyai namah ।
Om aim glaum gurgurayai namah ।
Om aim glaum ghosanayai namah ।
Om aim glaum ghorayai namah ।
Om aim glaum ghosinyai namah ।
Om aim glaum ghonasamyuktayai namah । 80
Om aim glaum ghanayai namah ।
Om aim glaum aghnayai namah ।
Om aim glaum ghargharayai namah ।
Om aim glaum ghonayuktayai namah ।
Om aim glaum aghanasinyai namah ।
Om aim glaum purvayai namah ।
Om aim glaum agneyyai namah ।
Om aim glaum yamyayai namah ।
Om aim glaum naiṛtyai namah ।
Om aim glaum vayavyai namah । 90
Om aim glaum uttarayai namah ।
Om aim glaum varunyai namah ।
Om aim glaum aisanyai namah ।
Om aim glaum urdhvayai namah ।
Om aim glaum adhahsthitayai namah ।
Om aim glaum pṛstayai namah ।
Om aim glaum daksayai namah ।
Om aim glaum agragayai namah ।
Om aim glaum vamagayai namah ।
Om aim glaum hṛṅkayai namah । 100 (bhR^i~NgAyai ?)

Om aim glaum nabhikayai namah ।
Om aim glaum brahmarandhrayai namah ।
Om aim glaum arkkayai namah ।
Om aim glaum svargayai namah ।
Om aim glaum patalagayai namah ।
Om aim glaum bhumikayai namah ।
Om aim glaum aimyai namah ।
Om aim glaum hriyai namah ।
Om aim glaum sriyai namah ।
Om aim glaum klimyai namah । 110
Om aim glaum tirthayai namah ।
Om aim glaum gatyai namah ।
Om aim glaum prityai namah ।
Om aim glaum triyai namah ।
Om aim glaum gire namah ।
Om aim glaum kalayai namah ।
Om aim glaum avyayayai namah ।
Om aim glaum ṛgrupayai namah ।
Om aim glaum yajurrupayai namah ।
Om aim glaum samarupayai namah । 120
Om aim glaum parayai namah ।
Om aim glaum yatrinyai namah ।
Om aim glaum udumbarayai namah ।
Om aim glaum gadadharinyai namah ।
Om aim glaum asidharinyai namah ।
Om aim glaum saktidharinyai namah ।
Om aim glaum capakarinyai namah ।
Om aim glaum iksudharinyai namah ।
Om aim glaum suladharinyai namah ।
Om aim glaum cakradharinyai namah । 130
Om aim glaum sṛstidharinyai namah ।
Om aim glaum jharatyai namah ।
Om aim glaum yuvatyai namah ।
Om aim glaum balayai namah ।
Om aim glaum caturamgabalotkatayai namah ।
Om aim glaum satyayai namah ।
Om aim glaum aksarayai namah ।
Om aim glaum adibhetryai namah ।
Om aim glaum dhatryai namah ।
Om aim glaum bhaktyai namah । 140 (??)
Om aim glaum bharayai namah ।
Om aim glaum bhatave namah ।
Om aim glaum ksetrajnayai namah ।
Om aim glaum kampinyai namah ।
Om aim glaum jyesthayai namah ।
Om aim glaum duradarsayai namah ।
Om aim glaum dhurandharayai namah ।
Om aim glaum malinyai namah ।
Om aim glaum maninyai namah ।
Om aim glaum matre namah । 150
Om aim glaum mananiyayai namah ।
Om aim glaum manasvinyai namah ।
Om aim glaum mahodghatayai namah ।
Om aim glaum manyukayai namah ।
Om aim glaum manurupayai namah ।
Om aim glaum manojavayai namah ।
Om aim glaum medhasvinyai namah ।
Om aim glaum madhyavadhayai namah । (??)
Om aim glaum madhupayai namah ।
Om aim glaum maṅgalayai namah । 160
Om aim glaum amarayai namah ।
Om aim glaum mayayai namah ।
Om aim glaum matre namah ।
Om aim glaum amyaharayai namah ।
Om aim glaum mṛdanyai namah ।
Om aim glaum mahilayai namah ।
Om aim glaum mṛtyai namah ।
Om aim glaum mahadevyai namah ।
Om aim glaum mohakaryai namah ।
Om aim glaum manjave namah । 170
Om aim glaum mṛtyunjayayai namah ।
Om aim glaum amalayai namah ।
Om aim glaum mamsalayai namah ।
Om aim glaum manavayai namah ।
Om aim glaum mulayai namah ।
Om aim glaum mahalasayai namah ।
Om aim glaum mṛgaṅkakaryai namah ।
Om aim glaum markalasayai namah ।
Om aim glaum minakayai namah ।
Om aim glaum syamamahisyai namah । 180
Om aim glaum matandikayai namah ।
Om aim glaum murcapahayai namah ।
Om aim glaum mohapahayai namah ।
Om aim glaum mṛsapahayai namah ।
Om aim glaum mohapahayai namah ।
Om aim glaum madapahayai namah ।
Om aim glaum mṛtyapahayai namah ।
Om aim glaum malapahayai namah ।
Om aim glaum simhananayai namah ।
Om aim glaum vyaghrananayai namah । 190
Om aim glaum kuksananayai namah ।
Om aim glaum mahisananayai namah ।
Om aim glaum mṛgananayai namah ।
Om aim glaum krodhananayai namah । (DA/DhA ??)
Om aim glaum dhunyai namah ।
Om aim glaum dharinyai namah ।
Om aim glaum dharinyai namah ।
Om aim glaum ketave namah ।
Om aim glaum daridryai namah ।
Om aim glaum dhavatyai namah । 200

Om aim glaum dhavayai namah ।
Om aim glaum dharmadhvanayai namah ।
Om aim glaum dhyanaparayai namah ।
Om aim glaum dhanapradayai namah ।
Om aim glaum dhanyapradayai namah ।
Om aim glaum dharapradayai namah ।
Om aim glaum papanasinyai namah ।
Om aim glaum dosanasinyai namah ।
Om aim glaum ripunasinyai namah ।
Om aim glaum vyadhinasinyai namah । 210
Om aim glaum siddhidayinyai namah ।
Om aim glaum kalarupinyai namah ।
Om aim glaum kastharupinyai namah ।
Om aim glaum ksamarupinyai namah ।
Om aim glaum paksarupinyai namah ।
Om aim glaum ahorupinyai namah ।
Om aim glaum trutirupinyai namah ।
Om aim glaum svasarupinyai namah ।
Om aim glaum samṛddharupinyai namah ।
Om aim glaum subhujayai namah । 220
Om aim glaum raudryai namah ।
Om aim glaum radhayai namah ।
Om aim glaum ragayai namah ।
Om aim glaum ramayai namah ।
Om aim glaum saranyai namah ।
Om aim glaum ramayai namah ।
Om aim glaum ratipriyayai namah ।
Om aim glaum rustayai namah ।
Om aim glaum raksinyai namah ।
Om aim glaum ravimadhyagayai namah । 230
Om aim glaum rajanyai namah ।
Om aim glaum ramanyai namah ।
Om aim glaum revayai namah ।
Om aim glaum raṅganyai namah । (??)
Om aim glaum ranjanyai namah ।
Om aim glaum ramayai namah ।
Om aim glaum rosayai namah ।
Om aim glaum rosavatyai namah ।
Om aim glaum garvijayapradayai namah ।
Om aim glaum rathayai namah । 240
Om aim glaum ruksayai namah ।
Om aim glaum rupavatyai namah ।
Om aim glaum sarasyai namah ।
Om aim glaum rudranyai namah ।
Om aim glaum ranapanditayai namah ।
Om aim glaum gaṅgayai namah ।
Om aim glaum yamunayai namah ।
Om aim glaum sarasvatyai namah ।
Om aim glaum svasave namah ।
Om aim glaum madhvai namah । 250
Om aim glaum kantakyai namah ।
Om aim glaum tuṅgabhadrayai namah ।
Om aim glaum kaveryai namah ।
Om aim glaum kausikyai namah ।
Om aim glaum patave namah ।
Om aim glaum khatvayai namah । (??)
Om aim glaum uragavatyai namah ।
Om aim glaum carayai namah ।
Om aim glaum sahasraksayai namah ।
Om aim glaum pratardanayai namah । 260 (pratarddhanAyai ??)
Om aim glaum sarvajnayai namah ।
Om aim glaum saṅkaryai namah ।
Om aim glaum sastrryai namah ।
Om aim glaum jatadharinyai namah ।
Om aim glaum ayodhasayai namah । (??)
Om aim glaum yavatyai namah ।
Om aim glaum saurabhyai namah ।
Om aim glaum kubjayai namah ।
Om aim glaum vakratundayai namah ।
Om aim glaum vadhodyatayai namah । 270
Om aim glaum candrapidayai namah । (??)
Om aim glaum vedavedyayai namah ।
Om aim glaum saṅginyai namah ।
Om aim glaum nilocitayai namah । (??)
Om aim glaum dhyanatitayai namah ।
Om aim glaum aparicchedyayai namah ।
Om aim glaum mṛtyurupayai namah ।
Om aim glaum trivargadayai namah ।
Om aim glaum arupayai namah ।
Om aim glaum bahurupayai namah । 280
Om aim glaum nanarupayai namah ।
Om aim glaum natananayai namah ।
Om aim glaum vṛsakapaye namah । (??)
Om aim glaum vṛsarudhayai namah ।
Om aim glaum vṛsesyai namah ।
Om aim glaum vṛsavahanayai namah ।
Om aim glaum vṛsapriyayai namah ।
Om aim glaum vṛsavartayai namah ।
Om aim glaum vṛsaparvayai namah ।
Om aim glaum vṛsakrutyai namah । 290
Om aim glaum kodandinyai namah ।
Om aim glaum nagacudayai namah ।
Om aim glaum caksuvyakhyayai namah ।
Om aim glaum paramarthikayai namah ।
Om aim glaum durvasayai namah ।
Om aim glaum durgahayai namah ।
Om aim glaum devyai namah ।
Om aim glaum duravasayai namah ।
Om aim glaum durarihayai namah ।
Om aim glaum durgayai namah । 300

Om aim glaum radhayai namah ।
Om aim glaum duhkhahantryai namah ।
Om aim glaum duraradhyai namah । (??)
Om aim glaum daviyasyai namah ।
Om aim glaum duravasayai namah ।
Om aim glaum duprahastayai namah ।
Om aim glaum duhkampayai namah ।
Om aim glaum druhinyai namah ।
Om aim glaum suvenyai namah ।
Om aim glaum smaranyai namah । 310 (??)
Om aim glaum syamayai namah ।
Om aim glaum mṛgatapinyai namah ।
Om aim glaum vyatatapinyai namah ।
Om aim glaum arkkatapinyai namah ।
Om aim glaum durgayai namah ।
Om aim glaum tarksyai namah । (dArkShyai ??)
Om aim glaum pasupatyai namah ।
Om aim glaum gaunabhyai namah । (??)
Om aim glaum gunapasanayai namah ।
Om aim glaum kapardinyai namah । 320
Om aim glaum kamakamayai namah ।
Om aim glaum kamaniyayai namah ।
Om aim glaum kalojvalayai namah ।
Om aim glaum kasavahṛde namah ।
Om aim glaum karakanyai namah ।
Om aim glaum kambukanthyai namah ।
Om aim glaum kṛtagamayai namah ।
Om aim glaum karkasayai namah ।
Om aim glaum karanayai namah ।
Om aim glaum kantayai namah । 330
Om aim glaum kalpayai namah ।
Om aim glaum akalpayai namah ।
Om aim glaum katamkatayai namah ।
Om aim glaum smasananilayayai namah ।
Om aim glaum bindayai namah ।
Om aim glaum gajarudhayai namah ।
Om aim glaum gajapahayai namah ।
Om aim glaum tatpriyayai namah ।
Om aim glaum tatparayai namah ।
Om aim glaum rayayai namah । 340
Om aim glaum svarbhanave namah ।
Om aim glaum kalavancinyai namah ।
Om aim glaum sakhayai namah ।
Om aim glaum visikhayai namah ।
Om aim glaum kosayai namah ।
Om aim glaum susakhayai namah ।
Om aim glaum kesapasinyai namah ।
Om aim glaum vyaṅgyayai namah ।
Om aim glaum susaṅkayai namah ।
Om aim glaum vamaṅgayai namah । 350
Om aim glaum nilaṅgayai namah ।
Om aim glaum anaṅgarupinyai namah ।
Om aim glaum saṅgopaṅgayai namah ।
Om aim glaum saraṅgayai namah ।
Om aim glaum subhaṅgayai namah ।
Om aim glaum raṅgarupinyai namah ।
Om aim glaum bhadrayai namah ।
Om aim glaum subhadrayai namah ।
Om aim glaum bhadraksyai namah ।
Om aim glaum simhikayai namah । 360
Om aim glaum vinatayai namah ।
Om aim glaum adityayai namah । (??)
Om aim glaum hṛdayayai namah ।
Om aim glaum avadyayai namah ।
Om aim glaum suvadyayai namah । (??)
Om aim glaum gadyapriyayai namah ।
Om aim glaum padyapriyayai namah ।
Om aim glaum prasave namah ।
Om aim glaum carcikayai namah ।
Om aim glaum bhogavatyai namah । 370
Om aim glaum ambayai namah ।
Om aim glaum sarasyai namah ।
Om aim glaum savayai namah ।
Om aim glaum natyai namah ।
Om aim glaum yoginyai namah ।
Om aim glaum puskalayai namah ।
Om aim glaum anantayai namah ।
Om aim glaum parayai namah ।
Om aim glaum samkhyayai namah ।
Om aim glaum sacyai namah । 380
Om aim glaum satyai namah ।
Om aim glaum nimnagayai namah । (??)
Om aim glaum nimnanabhayai namah ।
Om aim glaum sahisnyai namah ।
Om aim glaum jagṛtyai namah ।
Om aim glaum lipyai namah ।
Om aim glaum damayantyai namah ।
Om aim glaum damayai namah ।
Om aim glaum dandayai namah ।
Om aim glaum uddandinyai namah । 390
Om aim glaum daradayikayai namah ।
Om aim glaum dipinyai namah ।
Om aim glaum dhavinyai namah ।
Om aim glaum dhatryai namah ।
Om aim glaum daksakanyayai namah ।
Om aim glaum dharade namah । (??)
Om aim glaum dahinyai namah ।
Om aim glaum dravinyai namah ।
Om aim glaum darvyai namah ।
Om aim glaum dandinyai namah । 400

Om aim glaum dandanayikayai namah ।
Om aim glaum danapriyayai namah ।
Om aim glaum dosahantryai namah ।
Om aim glaum duhkhanasinyai namah ।
Om aim glaum daridryanasinyai namah ।
Om aim glaum dosadayai namah ।
Om aim glaum dosakṛtaye namah ।
Om aim glaum dogdhre namah । (??)
Om aim glaum dohatyai namah ।
Om aim glaum devikayai namah । 410
Om aim glaum adhanayai namah ।
Om aim glaum darvikaryai namah ।
Om aim glaum durvalitayai namah ।
Om aim glaum duryukayai namah ।
Om aim glaum advayavadinyai namah ।
Om aim glaum carayai namah ।
Om aim glaum asvayai namah ।
Om aim glaum anantayai namah ।
Om aim glaum vṛstyai namah ।
Om aim glaum unmattayai namah । 420
Om aim glaum kamalayai namah ।
Om aim glaum alasayai namah ।
Om aim glaum dharinyai namah ।
Om aim glaum tarakantarayai namah । (??)
Om aim glaum paramatmane namah ।
Om aim glaum kubjalocanayai namah ।
Om aim glaum indave namah ।
Om aim glaum hiranyakavacayai namah ।
Om aim glaum vyavasthayai namah ।
Om aim glaum vyavasayikayai namah । 430
Om aim glaum isanandayai namah ।
Om aim glaum natyai namah ।
Om aim glaum natyai namah ।
Om aim glaum yaksinyai namah ।
Om aim glaum sarpinyai namah ।
Om aim glaum varyai namah ।
Om aim glaum sudhayai namah ।
Om aim glaum visvasakhayai namah ।
Om aim glaum suddhayai namah ।
Om aim glaum suvarnayai namah । 440
Om aim glaum aṅgadharinyai namah ।
Om aim glaum jananyai namah ।
Om aim glaum pratibhagherave namah ।
Om aim glaum samrajnyai namah ।
Om aim glaum samvide namah ।
Om aim glaum uttamayai namah ।
Om aim glaum ameyayai namah ।
Om aim glaum aristadamanyai namah ।
Om aim glaum piṅgalayai namah ।
Om aim glaum liṅgavarunyai namah । 450
Om aim glaum camundayai namah ।
Om aim glaum plavinyai namah ।
Om aim glaum halayai namah ।
Om aim glaum bṛhate namah ।
Om aim glaum jyotisyai namah ।
Om aim glaum urukramayai namah ।
Om aim glaum supratikayai namah ।
Om aim glaum surayai namah ।
Om aim glaum havyavahyai namah ।
Om aim glaum pralapinyai namah । 460
Om aim glaum sapasyai namah ।
Om aim glaum madhvinyai namah । (??)
Om aim glaum jyesthayai namah ।
Om aim glaum sisirayai namah ।
Om aim glaum jvalinyai namah ।
Om aim glaum rucyai namah ।
Om aim glaum suklayai namah ।
Om aim glaum sukrayai namah ।
Om aim glaum sucayai namah ।
Om aim glaum sokayai namah । 470
Om aim glaum sukyai namah ।
Om aim glaum bheryai namah ।
Om aim glaum bhidyai namah ।
Om aim glaum bhagyai namah ।
Om aim glaum vṛksatasvayai namah ।
Om aim glaum nabhoyonyai namah ।
Om aim glaum suprathitayai namah ।
Om aim glaum vibhavaryai namah ।
Om aim glaum garvitayai namah ।
Om aim glaum gurvinyai namah । 480
Om aim glaum ganyayai namah ।
Om aim glaum gurave namah ।
Om aim glaum gurutaryai namah ।
Om aim glaum gayayai namah ।
Om aim glaum gandharvyai namah ।
Om aim glaum ganikayai namah ।
Om aim glaum kundarayai namah ।
Om aim glaum karunyai namah ।
Om aim glaum gopikayai namah ।
Om aim glaum agragayai namah । 490
Om aim glaum ganesyai namah ।
Om aim glaum kaminyai namah ।
Om aim glaum kandayai namah ।
Om aim glaum gopataye namah ।
Om aim glaum gandhinyai namah ।
Om aim glaum gavyai namah ।
Om aim glaum garjitayai namah ।
Om aim glaum kananyai namah ।
Om aim glaum ghonayai namah ।
Om aim glaum goraksayai namah । 500

Om aim glaum kovidayai namah ।
Om aim glaum gatyai namah ।
Om aim glaum kratikyai namah ।
Om aim glaum kratikyai namah ।
Om aim glaum gostyai namah ।
Om aim glaum garbharupayai namah ।
Om aim glaum gunesinyai namah ।
Om aim glaum paraskaryai namah ।
Om aim glaum pancanatayai namah ।
Om aim glaum bahurupayai namah । 510
Om aim glaum virupikayai namah ।
Om aim glaum uhayai namah ।
Om aim glaum duruhayai namah ।
Om aim glaum sammohayai namah ।
Om aim glaum mohaharinyai namah ।
Om aim glaum yajnavigrahinyai namah ।
Om aim glaum yajnayai namah ।
Om aim glaum yayajudayai namah ।
Om aim glaum yasasvinyai namah ।
Om aim glaum saṅketayai namah । 520
Om aim glaum agnisthomayai namah ।
Om aim glaum atyagnistomayai namah ।
Om aim glaum vajapeyayai namah ।
Om aim glaum sodasyai namah ।
Om aim glaum pundarikayai namah ।
Om aim glaum asvamedhayai namah ।
Om aim glaum rajasuyayai namah ।
Om aim glaum tapasayai namah ।
Om aim glaum sistakṛte namah ।
Om aim glaum bahvyai namah । 530 (??)
Om aim glaum sauvarnayai namah ।
Om aim glaum kosalayai namah ।
Om aim glaum mahavratayai namah ।
Om aim glaum visvajityai namah ।
Om aim glaum brahmayajnayai namah ।
Om aim glaum prajapatyayai namah ।
Om aim glaum silavayavayai namah ।
Om aim glaum asvakrantayai namah ।
Om aim glaum arighnyai namah ।
Om aim glaum ajnacakresvaryai namah । 540
Om aim glaum vibhavase namah । (vibhAvaryai ??)
Om aim glaum suryakrantayai namah ।
Om aim glaum gajakrantayai namah ।
Om aim glaum balibidyai namah ।
Om aim glaum nagayajnakayai namah ।
Om aim glaum savitryai namah ।
Om aim glaum arddhasavitryai namah ।
Om aim glaum sarvatobhadravarinyai namah ।
Om aim glaum adityamayai namah । (??)
Om aim glaum godohayai namah । 550
Om aim glaum vamayai namah ।
Om aim glaum mṛgamayayai namah ।
Om aim glaum sarpamayayai namah ।
Om aim glaum kalapinjayai namah ।
Om aim glaum kaundinyayai namah ।
Om aim glaum upanagahalayai namah । (??)
Om aim glaum agnivide namah ।
Om aim glaum dvadasahasvayai namah ।
Om aim glaum pamsave namah ।
Om aim glaum somayai namah । 560
Om aim glaum asvapratigrahayai namah ।
Om aim glaum bhagirathyai namah ।
Om aim glaum abhyudayai namah ।
Om aim glaum ṛddhyai namah ।
Om aim glaum raje namah ।
Om aim glaum sarvasvadaksinayai namah ।
Om aim glaum diksayai namah ।
Om aim glaum somakhyayai namah ।
Om aim glaum samidahvayai namah ।
Om aim glaum kadayanayai namah । 570
Om aim glaum godohayai namah ।
Om aim glaum svahakarayai namah ।
Om aim glaum tanunapate namah ।
Om aim glaum dandayai namah ।
Om aim glaum purusayai namah ।
Om aim glaum syenayai namah ।
Om aim glaum vajrayai namah ।
Om aim glaum isave namah ।
Om aim glaum umayai namah ।
Om aim glaum aṅgirase namah । 580
Om aim glaum gaṅgayai namah ।
Om aim glaum bherundayai namah । (??)
Om aim glaum candrayanaparayanayai namah ।
Om aim glaum jyotisthomayai namah ।
Om aim glaum gudayai namah । (??)
Om aim glaum darsayai namah ।
Om aim glaum nandikhyayai namah । (??)
Om aim glaum paurnamasikayai namah ।
Om aim glaum gajapratigrahayai namah ।
Om aim glaum ratryai namah । 590
Om aim glaum saurabhayai namah ।
Om aim glaum saṅkalayanayai namah ।
Om aim glaum saubhagyakṛte namah ।
Om aim glaum karisayai namah । (??)
Om aim glaum vaitalayanayai namah ।
Om aim glaum ramapayai namah ।
Om aim glaum sociskaryai namah ।
Om aim glaum potrinyai namah ।
Om aim glaum naciketayai namah ।
Om aim glaum santikṛte namah । 600

Om aim glaum pustikṛtyai namah ।
Om aim glaum vainateyayai namah ।
Om aim glaum uccatanayai namah ।
Om aim glaum vasikaranayai namah ।
Om aim glaum maranayai namah ।
Om aim glaum trailokyamohanayai namah ।
Om aim glaum virayai namah ।
Om aim glaum kandarpabalasadanayai namah । (??)
Om aim glaum saṅkhacudayai namah ।
Om aim glaum gajacayayai namah । 610 (??)
Om aim glaum raudrakhyayai namah ।
Om aim glaum visnuvikramayai namah ।
Om aim glaum bhairavayai namah ।
Om aim glaum kavahakhyayai namah ।
Om aim glaum avabhṛtayai namah ।
Om aim glaum astapalakayai namah ।
Om aim glaum sraustyai namah ।
Om aim glaum vaustyai namah ।
Om aim glaum vasatkarayai namah ।
Om aim glaum pakasamsthayai namah । 620
Om aim glaum parisrutyai namah ।
Om aim glaum samanayai namah ।
Om aim glaum naramedhayai namah ।
Om aim glaum kariryai namah ।
Om aim glaum ratnadanakayai namah ।
Om aim glaum saudamanyai namah ।
Om aim glaum varaṅgayai namah ।
Om aim glaum bhargaspatyayai namah ।
Om aim glaum plavamgamayai namah ।
Om aim glaum pracetase namah । 630
Om aim glaum sarvasvadharayai namah ।
Om aim glaum gajamedhayai namah ।
Om aim glaum karambakayai namah ।
Om aim glaum havissamsthayai namah ।
Om aim glaum somasamsthayai namah ।
Om aim glaum pakasamsthayai namah ।
Om aim glaum kṛtimatyai namah ।
Om aim glaum satyayai namah ।
Om aim glaum suryayai namah ।
Om aim glaum camase namah । 640
Om aim glaum sruce namah ।
Om aim glaum sruvayai namah ।
Om aim glaum ulukhalayai namah ।
Om aim glaum moksinyai namah ।
Om aim glaum capalayai namah ।
Om aim glaum manthinyai namah ।
Om aim glaum medinyai namah ।
Om aim glaum yupayai namah ।
Om aim glaum pragvamsayai namah ।
Om aim glaum kunjikayai namah । 650
Om aim glaum rasmaye namah ।
Om aim glaum amsave namah ।
Om aim glaum dobhyayai namah । (??)
Om aim glaum varunayai namah ।
Om aim glaum uddhaye namah । (??)
Om aim glaum bhavaye namah ।
Om aim glaum rudrayai namah ।
Om aim glaum abdoryamayai namah ।
Om aim glaum dronakalasayai namah ।
Om aim glaum maitravarunayai namah । 660
Om aim glaum asvinayai namah ।
Om aim glaum patnivadhayai namah ।
Om aim glaum manthyai namah ।
Om aim glaum hariyojanayai namah ।
Om aim glaum pratiparasthanayai namah । (??)
Om aim glaum sukrayai namah ।
Om aim glaum samidhenyai namah ।
Om aim glaum samidhe namah ।
Om aim glaum samayai namah ।
Om aim glaum hotre namah । 670
Om aim glaum adhvaryave namah ।
Om aim glaum udghatre namah । (??)
Om aim glaum netre namah ।
Om aim glaum tvastre namah ।
Om aim glaum potrikayai namah ।
Om aim glaum agnidrayai namah । (??)
Om aim glaum accavasayai namah ।
Om aim glaum astavasave namah ।
Om aim glaum nabhastute namah ।
Om aim glaum prarthakayai namah । 680
Om aim glaum subrahmanyayai namah ।
Om aim glaum brahmanayai namah ।
Om aim glaum maitravarunayai namah ।
Om aim glaum varunyai namah ।
Om aim glaum prastatre namah ।
Om aim glaum pratiprastatre namah ।
Om aim glaum yajamanayai namah ।
Om aim glaum dhruvantrikayai namah । (druvantrikAyai ??)
Om aim glaum amiksayai namah । (AmiShAyai ??)
Om aim glaum isatajyayai namah । 690
Om aim glaum havyayai namah ।
Om aim glaum gavyayai namah ।
Om aim glaum carave namah ।
Om aim glaum payase namah ।
Om aim glaum juhotyai namah ।
Om aim glaum tṛnobhṛte namah । (??)
Om aim glaum brahmane namah ।
Om aim glaum trayyai namah ।
Om aim glaum tretayai namah ।
Om aim glaum dasvinyai namah । 700

Om aim glaum purodasayai namah ।
Om aim glaum pasukarsayai namah । (pashukarShAyai ??)
Om aim glaum preksanyai namah ।
Om aim glaum brahmayajninyai namah ।
Om aim glaum agnijihvayai namah ।
Om aim glaum darparomayai namah ।
Om aim glaum brahmasirsayai namah ।
Om aim glaum mahodaryai namah ।
Om aim glaum amṛtaprasikayai namah ।
Om aim glaum narayanyai namah । 710
Om aim glaum nagnayai namah ।
Om aim glaum digambarayai namah ।
Om aim glaum omkarinyai namah ।
Om aim glaum caturvedarupinyai namah ।
Om aim glaum srutyai namah ।
Om aim glaum anulbanayai namah ।
Om aim glaum astadasabhujayai namah ।
Om aim glaum ramyayai namah ।
Om aim glaum satyayai namah ।
Om aim glaum gaganacarinyai namah । 720
Om aim glaum bhimavaktrayai namah ।
Om aim glaum mahavaktrayai namah ।
Om aim glaum kirtyai namah ।
Om aim glaum akarsanayai namah ।
Om aim glaum piṅgalayai namah ।
Om aim glaum kṛsnamurtayai namah ।
Om aim glaum mahamurtayai namah ।
Om aim glaum ghoramurtayai namah ।
Om aim glaum bhayananayai namah ।
Om aim glaum ghorananayai namah । 730
Om aim glaum ghorajihvayai namah ।
Om aim glaum ghoraravayai namah ।
Om aim glaum mahavratayai namah ।
Om aim glaum diptasyayai namah ।
Om aim glaum diptanetrayai namah ।
Om aim glaum candapraharanayai namah । (chaNDaprakaraNAyai ??)
Om aim glaum jatyai namah ।
Om aim glaum surabhyai namah ।
Om aim glaum saulabhyai namah ।
Om aim glaum vicyai namah । 740
Om aim glaum chayayai namah ।
Om aim glaum sandhyayai namah ।
Om aim glaum mamsayai namah ।
Om aim glaum kṛsnayai namah ।
Om aim glaum kṛsnambarayai namah ।
Om aim glaum kṛsnasaraṅginyai namah ।
Om aim glaum kṛsnavallabayai namah ।
Om aim glaum dharasinyai namah ।
Om aim glaum mohinyai namah ।
Om aim glaum dvesyayai namah । 750
Om aim glaum mṛtyurupayai namah ।
Om aim glaum bhayavahayai namah ।
Om aim glaum bhisanayai namah ।
Om aim glaum danavendragatyai namah ।
Om aim glaum kalpakartayai namah ।
Om aim glaum ksayamkaryai namah ।
Om aim glaum abhayayai namah ।
Om aim glaum pṛthivyai namah ।
Om aim glaum sadhvai namah ।
Om aim glaum kesinyai namah । 760
Om aim glaum vyadhihayai namah ।
Om aim glaum janmahayai namah ।
Om aim glaum aksobhyayai namah ।
Om aim glaum ahladinyai namah ।
Om aim glaum kanyayai namah ।
Om aim glaum pavitrayai namah ।
Om aim glaum ksobhinyai namah ।
Om aim glaum subhayai namah ।
Om aim glaum kanyadevyai namah ।
Om aim glaum suradevyai namah । 770
Om aim glaum bhimadevyai namah ।
Om aim glaum madantikayai namah ।
Om aim glaum sakambaryai namah ।
Om aim glaum mahasvetayai namah ।
Om aim glaum dhumayai namah ।
Om aim glaum dhumresvaryai namah ।
Om aim glaum isvaryai namah ।
Om aim glaum virabhadrayai namah ।
Om aim glaum mahabhadrayai namah ।
Om aim glaum mahadevyai namah । 780
Om aim glaum mahasukyai namah । (mahAsukhyai ??)
Om aim glaum smasanavasinyai namah ।
Om aim glaum diptayai namah ।
Om aim glaum citisamsthayai namah ।
Om aim glaum citipriyayai namah ।
Om aim glaum kapalahastayai namah ।
Om aim glaum khatvaṅgyai namah ।
Om aim glaum khadginyai namah ।
Om aim glaum sulinyai namah ।
Om aim glaum halyai namah । 790
Om aim glaum gandharinyai namah ।
Om aim glaum mahayoginyai namah ।
Om aim glaum yogamargayai namah ।
Om aim glaum yugagrahayai namah ।
Om aim glaum dhumraketave namah ।
Om aim glaum mahasyayai namah ।
Om aim glaum ayuse namah ।
Om aim glaum yugarambhaparivartinyai namah ।
Om aim glaum aṅgarinyai namah ।
Om aim glaum aṅkusakarayai namah । 800

Om aim glaum ghantavarnayai namah ।
Om aim glaum cakrinyai namah ।
Om aim glaum vetalyai namah ।
Om aim glaum brahmavetalikayai namah ।
Om aim glaum mahavetalikayai namah ।
Om aim glaum vidyarajnai namah ।
Om aim glaum moharajnai namah ।
Om aim glaum mahodaryai namah ।
Om aim glaum bhutayai namah ।
Om aim glaum bhavyayai namah । 810
Om aim glaum bhavisyayai namah ।
Om aim glaum samkhyayai namah ।
Om aim glaum yogayai namah ।
Om aim glaum tapase namah ।
Om aim glaum tamayai namah ।
Om aim glaum adhyatmayai namah ।
Om aim glaum adhidaivatayai namah ।
Om aim glaum adhibhutayai namah ।
Om aim glaum amsayai namah ।
Om aim glaum asvakrantayai namah । 820
Om aim glaum ghantaravayai namah ।
Om aim glaum virupaksyai namah ।
Om aim glaum sikhivide namah ।
Om aim glaum srisailapriyayai namah ।
Om aim glaum khadgahastayai namah ।
Om aim glaum sulahastayai namah ।
Om aim glaum gadahastayai namah ।
Om aim glaum mahisasuramardinyai namah ।
Om aim glaum mataṅgyai namah ।
Om aim glaum mattamataṅgyai namah । 830
Om aim glaum kausikyai namah ।
Om aim glaum brahmavadinyai namah ।
Om aim glaum ugratejase namah ।
Om aim glaum siddhasenayai namah ।
Om aim glaum jṛmbhinyai namah ।
Om aim glaum mohinyai namah ।
Om aim glaum jayayai namah ।
Om aim glaum vijayayai namah ।
Om aim glaum vinatayai namah ।
Om aim glaum katrave namah । 840
Om aim glaum datryai namah ।
Om aim glaum vidhatryai namah ।
Om aim glaum vikrantayai namah ।
Om aim glaum dhvastayai namah ।
Om aim glaum murcayai namah ।
Om aim glaum murcanyai namah ।
Om aim glaum damanyai namah ।
Om aim glaum daminyai namah ।
Om aim glaum damyayai namah ।
Om aim glaum cetinyai namah । 850 (Chedinyai ??)
Om aim glaum sapinyai namah ।
Om aim glaum tapyai namah ।
Om aim glaum bandhinyai namah ।
Om aim glaum badhinyai namah ।
Om aim glaum vandyayai namah । (bandhyAyai ??)
Om aim glaum bodhatitayai namah ।
Om aim glaum budhapriyayai namah ।
Om aim glaum harinyai namah ।
Om aim glaum harinyai namah ।
Om aim glaum hantayai namah । 860
Om aim glaum dharinyai namah ।
Om aim glaum dharinyai namah ।
Om aim glaum dharayai namah ।
Om aim glaum visadinyai namah ।
Om aim glaum sadhinyai namah ।
Om aim glaum samdhyayai namah ।
Om aim glaum santopantanyai namah । (??)
Om aim glaum priyayai namah ।
Om aim glaum revatyai namah ।
Om aim glaum dhumrakarinyai namah । 870
Om aim glaum cityai namah ।
Om aim glaum laksmyai namah ।
Om aim glaum arundhatyai namah ।
Om aim glaum dharmapriyayai namah ।
Om aim glaum dharmadyai namah ।
Om aim glaum dharmisthayai namah ।
Om aim glaum dharmacarinyai namah ।
Om aim glaum vyustyai namah ।
Om aim glaum khyatyai namah ।
Om aim glaum sinivalyai namah । 880
Om aim glaum guhyai namah ।
Om aim glaum ṛtumatyai namah ।
Om aim glaum ṛtyai namah ।
Om aim glaum tvastryai namah ।
Om aim glaum vairocanyai namah ।
Om aim glaum maitryai namah ।
Om aim glaum nirajayai namah ।
Om aim glaum kaitakesvaryai namah ।
Om aim glaum brahmanyai namah ।
Om aim glaum brahminyai namah । 890
Om aim glaum brahmayai namah ।
Om aim glaum bhramaryai namah ।
Om aim glaum bhramayai namah ।
Om aim glaum niskalayai namah ।
Om aim glaum kalahayai namah ।
Om aim glaum nitayai namah ।
Om aim glaum kaulakarayai namah ।
Om aim glaum kalebarayai namah ।
Om aim glaum vidyujjihvayai namah ।
Om aim glaum varsinyai namah । 900

Om aim glaum hiranyaksanipatinyai namah ।
Om aim glaum jitakamayai namah ।
Om aim glaum kamṛgayai namah । (kAmragAyai ??)
Om aim glaum kolayai namah ।
Om aim glaum kalpaṅginyai namah ।
Om aim glaum kalayai namah ।
Om aim glaum pradanayai namah ।
Om aim glaum tarakayai namah ।
Om aim glaum tarayai namah ।
Om aim glaum hitatmane namah । 910
Om aim glaum hitavedinyai namah ।
Om aim glaum duraksarayai namah ।
Om aim glaum parabrahmane namah ।
Om aim glaum mahadanayai namah ।
Om aim glaum mahahavayai namah ।
Om aim glaum varunyai namah ।
Om aim glaum vyarunyai namah ।
Om aim glaum vanyai namah ।
Om aim glaum vinayai namah ।
Om aim glaum venyai namah । 920
Om aim glaum vihaṅgamayai namah ।
Om aim glaum modapriyayai namah ।
Om aim glaum mohinyai namah ।
Om aim glaum plavanayai namah ।
Om aim glaum plavinyai namah ।
Om aim glaum plutyai namah ।
Om aim glaum ajarayai namah ।
Om aim glaum lohitayai namah ।
Om aim glaum laksayai namah ।
Om aim glaum prataptayai namah । 930
Om aim glaum visvajananyai namah ।
Om aim glaum manase namah ।
Om aim glaum buddhaye namah ।
Om aim glaum ahaṅkarayai namah ।
Om aim glaum ksetrajnayai namah ।
Om aim glaum ksetrapalikayai namah ।
Om aim glaum caturvedayai namah ।
Om aim glaum caturparayai namah ।
Om aim glaum caturantayai namah ।
Om aim glaum carupriyayai namah । 940
Om aim glaum carvinyai namah ।
Om aim glaum corinyai namah ।
Om aim glaum saryai namah ।
Om aim glaum saṅkaryai namah ।
Om aim glaum caramabheravyai namah ।
Om aim glaum nirlepayai namah ।
Om aim glaum nisprapancayai namah ।
Om aim glaum prasantayai namah ।
Om aim glaum nityavigrahayai namah ।
Om aim glaum stavyayai namah । 950
Om aim glaum stavapriyayai namah ।
Om aim glaum vyalayai namah ।
Om aim glaum gurave namah ।
Om aim glaum asritavatsalayai namah ।
Om aim glaum niskalaṅkayai namah ।
Om aim glaum niralambayai namah ।
Om aim glaum nirdvaitayai namah ।
Om aim glaum nisparigrahayai namah ।
Om aim glaum nirgunayai namah ।
Om aim glaum nirmalayai namah । 960
Om aim glaum nityayai namah ।
Om aim glaum nirihayai namah ।
Om aim glaum nirahayai namah । (??)
Om aim glaum navayai namah ।
Om aim glaum nirindriyayai namah ।
Om aim glaum nirabhasayai namah ।
Om aim glaum nirmohayai namah ।
Om aim glaum nitinayikayai namah ।
Om aim glaum nirantarayai namah ।
Om aim glaum niscalayai namah । 970
Om aim glaum lilayai namah ।
Om aim glaum niramayayai namah ।
Om aim glaum mundayai namah ।
Om aim glaum virupayai namah ।
Om aim glaum vikṛtayai namah ।
Om aim glaum piṅgalaksyai namah ।
Om aim glaum gunottarayai namah ।
Om aim glaum padmagarbhayai namah ।
Om aim glaum mahagarbhayai namah ।
Om aim glaum visvagarbhayai namah । 980
Om aim glaum vilaksanayai namah ।
Om aim glaum paramatmane namah ।
Om aim glaum paresanyai namah ।
Om aim glaum parayai namah ।
Om aim glaum parayai namah ।
Om aim glaum parantapayai namah ।
Om aim glaum samsarasevyai namah ।
Om aim glaum kruraksyai namah ।
Om aim glaum murcchayai namah ।
Om aim glaum mattayai namah । 990
Om aim glaum manupriyayai namah ।
Om aim glaum vismayayai namah ।
Om aim glaum durjayayai namah ।
Om aim glaum daksayai namah ।
Om aim glaum tanuhantryai namah ।
Om aim glaum dayalayayai namah ।
Om aim glaum parabrahmane namah ।
Om aim glaum anandarupayai namah ।
Om aim glaum sarvasiddhyai namah ।
Om aim glaum vidhayinyai namah । 1000

॥ iti sri varahi sahasranamam sampurnam ॥

Varahi Sahasranamavali Lyrics in English | Goddess Varahi Stotram

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top