Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Shiva Stotram / Vishnukrutam Shivastotram Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

Vishnukrutam Shivastotram Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

111 Views

ವಿಷ್ಣುಕೃತಂ ಶಿವಸ್ತೋತ್ರಮ್ Lyrics in Kannada :

ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ ||

ಓ~ಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ಮಹಾ ಪುರುಷಾಯ
ಸರ್ವಗುಣಸಙ್ಖ್ಯಾನಾಯಾನನ್ತಾಯಾವ್ಯಕ್ತಾಯ ನಮ ಇತಿ ||೧||

ಭಜೇ ಭವಾನ್ಯಾ ರಣಪಾದಪಙ್ಕಜಂ ಭಗಸ್ಯ ಕೃತ್ಸ್ನಸ್ಯ ಪರಂ ಪರಾಯಣಮ್ |
ಭಕ್ತೇಷ್ವಲಂ ಭಾವಿತಭೂತಭಾವನಂ ಭವಾಪಹಂ ತ್ವಾ ಭವಭಾವಮೀಶ್ವರಮ್ ||೨||

ನ ಯಸ್ಯ ಮಾಯಾಗುಣಚಿತವೃತ್ತಿಭಿರ್ನಿರೀಕ್ಷತೋ ಹ್ಯಣ್ವಪಿ ದೃಷ್ಟಿರಜ್ಯತೇ |
ಈಶೇ ಯಥಾ ನೋಽಜಿತಮನ್ಯುರಂಹಸಾಂ ಕಸ್ತಂ ನ ಮನ್ಯೇತ ಜಿಗೀಪುರಾತ್ಮನಃ ||೩||

ಅಸದ್ದೃಶೋ ಯಃ ಪ್ರತಿಭಾತಿ ಮಾಯಯಾ ಕ್ಷೀಬೇವ ಮಧ್ವಾಸವತಾಮ್ರಲೋಚನಃ |
ನ ನಾಗವಧ್ವೋಽರ್ಹಣ ಈಶಿರೇ ಹ್ರಿಯಾ ಯತ್ಪಾದಯೋಃ ಸ್ಪರ್ಶನಧರ್ಷಿತೇನ್ದ್ರಿಯಾಃ ||೪||

ಯಮಾಹುರಸ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಜನ್ಮಸಂಯಮಂ ತ್ರಿಭಿರ್ವಿಹೀನಂ ಯಮನನ್ತಮೃಷ್ಟಯಃ |
ನ ವೇದಸಿದ್ಧಾರ್ಥಮಿವ ಕ್ವಚಿತ್ಸ್ಥಿತಂ ಭೂಮಣ್ಡಲಂ ಮೂರ್ಧಸಹಸ್ರಧಾಮಸು ||೫||

ಯಸ್ಯಾದ್ಯ ಆಸೀದ್ಗುಣವಿಗ್ರಹೋ ಮಹಾನ್ವಿಜ್ಞಾನಧಿಷ್ಣ್ಯೋ ಭಗವಾನಜಃ ಕಿಲ |
ಯತ್ಸಂಭವೋಽಹಂ ತ್ರಿವೃತಾ ಸ್ವತೇಜಸಾ ವೈಕಾರಿಕಂ ತಾಮಸಮೈನ್ದ್ರಿಯಂ ಸೃಜೇ ||೬||

ಏತೇ ವಯಂ ಯಸ್ಯ ವಶೇ ಮಹಾತ್ಮನಃ ಸ್ಥಿತಾಃ ಶಕುನ್ತಾ ಇವ ಸೂತ್ರಯನ್ತ್ರಿತಾಃ |
ಮಹಾನಹಮ್ ವೈಕೃತತಾಮಸೇನ್ದ್ರಿಯಾಃ ಸ್ರುಜಾಮ ಸರ್ವೇ ಯದನುಗ್ರಹಾದಿದಮ್ ||೭||

ಯನ್ನಿರ್ಮಿತಾಂ ಕರ್ಹ್ಯಪಿ ಕರ್ಮಪರ್ವಣೀಂ ಮಾಯಾಂ ಜನೋಽಯಂ ಗುಣಸರ್ಗಮೋಹಿತಃ |
ನ ವೇದ ನಿಸ್ತಾರಣಯೋಗಮಞ್ಜಸಾ ತಸ್ಮೈ ನಮಸ್ತೇ ವಿಲಯೋದಯಾತ್ಮನೇ ||೮||

ಇತಿ ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತಾನ್ತರ್ವರ್ತಿ ವಿಷ್ಣುಕೃತಂ ಶಿವಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮಾತ್ಪಮ್ ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *