Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Vishvanathanagari Stotram Lyrics in Kannada

Vishvanathanagari Stotram Lyrics in Kannada:

॥ ವಿಶ್ವನಾಥನಗರೀಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥
ಯತ್ರ ದೇವಪತಿನಾಪಿ ದೇಹಿನಾಂ ಮುಕ್ತಿರೇವ ಭವತೀತಿನಿಶ್ಚಿತಮ್ |
ಪೂರ್ವಪುಣ್ಯನಿಚಯೇನ ಲಭ್ಯತೇ ವಿಶ್ವನಾಥನಗರೀ ಗರೀಯಸೀ ||೧||

ಸ್ವರ್ಗತಃ ಸುಖಕರೀ ದಿವೌಕಸಾಂ ಶೈಲರಾಜತನಯಾಽತಿವಲ್ಲಭಾ |
ಢುಣ್ಡಿಭೈರವವಿದಾರಿತವಿಧ್ನಾ ವಿಶ್ವನಾಥನಗರೀ ಗರೀಯಸೀ ||೨||

ಯತ್ರ ತೀರ್ಥಮಮಲಂ ಮಣಿಕರ್ಣಿಕಾ ಸಾ ಸದಾಶಿವ ಸುಖಪ್ರದಾಯಿನೀ |
ಯಾ ಶಿವೇನ ರಚಿತಾ ನಿಜಾಯುಧೈರ್ವಿಶ್ವನಾಥನಗರೀ ಗರೀಯಸೀ ||೩||

ಸರ್ವದಾ ಹ್ಯಮರವೃನ್ದವನ್ದಿತಾ ಯಾ ಗಜೇನ್ದ್ರಮುಖವಾರಿತವಿಘ್ನಾ |
ಕಾಲಭೈರವಕೄತೈಕಶಾಸನಾ ವಿಶ್ವನಾಥನಗರೀ ಗರೀಯಸೀ ||೪||

ಯತ್ರ ಮುಕ್ತಿರಖಿಲೈಸ್ತು ಜನ್ತುಭಿರ್ಲಭ್ಯತೇ ಸ್ಮರಣಮಾತ್ರತಃಶುಭಾ ||
ಸಾಖಿಲಾಮರಗಣ್ಸ್ಪೃಹಣೀಯಾ ವಿಶ್ವನಾಥನಗರೀ ಗರೀಯಸೀ || ೫||

ಉರಗಂ ತುರಗಂ ಖಗಂ ಮೃಗಂ ವಾ ಕರಿಣಂ ಕೇಸರಿಣಂ ಖರಂ ನರಂ ವಾ |
ಸಕೃದಾಪ್ಲುತ ಏವ ದೇವನದ್ಯಾಂ ಲಹರೀ ಕಿಂ ನ ಹರಂ ಚರೀಕರೋತಿ ||೬||

ಇತಿ ಶ್ರೀಮಚ್ಛಙ್ಕರಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತಂ ವಿಶ್ವನಾಥನಗರೀಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ||

ಇತಿ ಬೄಹತ್ಸ್ತೋತ್ರರತ್ನಾಕರಸ್ಯ ಪ್ರಥಮೋ ಭಾಗಃ |

Also Read:

Vishvanathanagari Stotram Lyrics in| English | Marathi | Bengali | Gujarati | Kannada | Telugu | Malayalam

Vishvanathanagari Stotram Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top