Home / Ashtaka / Yamuna Ashtapadi Lyrics in Punjabi | River Yamunashtaka

Yamuna Ashtapadi Lyrics in Punjabi | River Yamunashtaka

Yamunashtapadi Lyrics in Punjabi:

ਯਮੁਨਾਸ਼੍ਟਪਦੀ

ਨਮੋ ਦੇਵਿ ਯਮੁਨੇ ਨਮੋ ਦੇਵਿ ਯਮੁਨੇ
ਹਰ ਕਸ਼੍ਣਮਿਲਨਾਨ੍ਤਰਾਯਮ੍ ।
ਨਿਜਨਾਥਮਾਰ੍ਗਦਾਯਿਨਿ ਕੁਮਾਰੀ-
ਕਾਮਪੂਰਿਕੇ ਕੁਰੁ ਭਕ੍ਤਿਰਾਯਮ੍ ॥ ਧ੍ਰੁ੦॥

ਮਧਪਕੁਲਕਲਿਤਕਮਲੀਵਲੀਵ੍ਯਪਦੇਸ਼-
ਧਾਰਿਤਸ਼੍ਰੀਕਸ਼੍ਣਯੁਤਭਕ੍ਤਹਦਯੇ ।
ਸਤਤਮਤਿਸ਼ਯਿਤਹਰਿਭਾਵਨਾ-
ਜਾਤਤਤ੍ਸਾਰੂਪ੍ਯਗਦਿਤਹਦਯੇ ॥ ੧॥

ਨਿਜਕੂਲਭਵਵਿਵਿਧਤਰੁਕੁਸੁਮ-
ਯੁਤਨੀਰਸ਼ੋਭਯਾ ਵਿਲਸਦਲਿਵਨ੍ਦੇ ।
ਸ੍ਮਾਰਯਸਿ ਗੋਪੀਵਨ੍ਦਪੂਜਿਤ-
ਸਰਸਮੀਸ਼ਵਪੁਰਾਨਨ੍ਦਕਨ੍ਦੇ ॥ ੨॥

ਉਪਰਿ ਬਲਦਮਲਕਮਲਾਰੁਣ-
ਦ੍ਯੁਤਿਰੇਣੁਪਰਿਮਲਿਤਜਲਭਰੇਣਾਮੁਨਾ ।
ਵ੍ਰਜਯੁਵਤਿਕੁਚਕੁਮ੍ਭਕੁਙ੍ਕੁਮਾਰੁਣ-
ਮੁਰਃ ਸ੍ਮਾਰਯਾਮਿ ਮਾਰਪਿਤੁਰਧੁਨਾ ॥ ੩॥

ਅਧਿਰਜਨਿ ਹਰਿਵਿਹਤਿਮੀਕ੍ਸ਼ਿਤੁਂ
ਕੁਵਲਯਾਭਿਧਸੁਭਗਨਯਨਾਨ੍ਯੁਸ਼ਤਿ ਤਨੁਸ਼ੇ ।
ਨਯਨਯੁਗਮਲ੍ਪਮਿਤਿ ਬਹੁਤਰਾਣਿ
ਚ ਤਾਨਿ ਰਸਿਕਤਾਨਿਧਿਤਯਾ ਕੁਰੁਸ਼ੇ ॥ ੪॥

ਰਜਨਿਜਾਗਰਜਨਿਤਰਾਗਰਞ੍ਜਿਤ-
ਨਯਨਪਙ੍ਕਜੈਰਹਨਿ ਹਰਿਮੀਕ੍ਸ਼ਸੇ ।
ਮਕਰਨ੍ਦਰਭਰਮਿਸ਼ੇਣਾਨਨ੍ਦਪੂਰਿਤਾ
ਸਤਤਮਿਹ ਹਰ੍ਸ਼ਾਸ਼੍ਰੁ ਮੁਞ੍ਚਸੇ ॥ ੫॥

ਤਟਗਤਾਨੇਕਸ਼ੁਕਸਾਰਿਕਾਮੁਨਿ-
ਗਣਸ੍ਤੁਤਵਿਵਿਧਗੁਣਸੀਧੁਸਾਗਰੇ ।
ਸਙ੍ਗਤਾ ਸਤਤਮਿਹ ਭਕ੍ਤਜਨ-
ਤਾਪਹਦਿ ਰਾਜਸੇ ਰਾਸਰਸਸਾਗਰੇ ॥ ੬॥

ਰਤਿਭਰਸ਼੍ਰਮਜਲੋਦਿਤਕਮਲ-
ਪਰਿਮਲਵ੍ਰਜਯੁਵਤਿਮੋਦੇ ।
ਤਾਟਙ੍ਕਚਲਨਸੁਨਿਰਸ੍ਤਸਙ੍ਗੀਤ-
ਯੁਤਮਦਮੁਦਿਤਮਧੁਪਕਤਵਿਨੋਦੇ ॥ ੭॥

ਨਿਜਵ੍ਰਜਜਨਾਵਨਾਤ੍ਤਗੋਵਰ੍ਦ੍ਧਨੇ
ਰਾਧਿਕਾਹਦਯਗਤਹਦਯਕਮਲੇ ।
ਰਤਿਮਤਿਸ਼ਯਿਤਰਸਵਿਠ੍ਠਲਸ੍ਯਾਸ਼ੁ
ਕੁਰੁ ਵੇਣੁਨਿਨਦਾਹ੍ਵਾਨਸਰਲੇ ॥ ੮॥

ਸ਼੍ਲੋਕੌ ।
ਵ੍ਰਜਪਰਿਵਢਵਲ੍ਲਭੇ ਕਦਾ ਤ੍ਵ-
ਚ੍ਚਰਣਸਰੋਰੁਹਮੀਕ੍ਸ਼ਣਾਸ੍ਪਦਂ ਮੇ ।
ਤਵ ਤਟਗਤਵਾਲੁਕਾਃ ਕਦਾਹਂ
ਸਕਲਨਿਜਾਙ੍ਕਗਤਾ ਮੁਦਾ ਕਰਿਸ਼੍ਯੇ ॥ ੧॥

ਵਨ੍ਦਾਵਨੇ ਚਾਰੁਬਹਦ੍ਵਨੇ ਮ-
ਨ੍ਮਨੋਰਥਂ ਪੂਰਯ ਸੂਰਸੂਤੇ ।
ਦਗ੍ਗੋਚਰਃ ਕਸ਼੍ਣਵਿਹਾਰ ਏਵ
ਸ੍ਥਿਤਿਸ੍ਤ੍ਵਦੀਯੇ ਤਟ ਏਵ ਭੂਯਾਤ੍ ॥ ੨॥

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਵਿਠ੍ਠਲੇਸ਼੍ਵਰਵਿਰਚਿਤਾ ਯਮੁਨਾਸ਼੍ਟਪਦੀ ਸਾਮਾਪ੍ਤ ।

Add Comment

Click here to post a comment