Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Yamunashtakam 3 Lyrics in Punjabi | River Yamunashtaka

Yamunashtakam 3 Lyrics in Punjabi | River Yamunashtaka

111 Views

River Shri Yamuna Ashtakam 3 Lyrics in Punjabi:

॥ ਯਮੁਨਾਸ਼੍ਟਕਮ੍ ੩ ॥
॥ ਸ਼੍ਰੀਗੋਪੀਜਨਵਲ੍ਲਭਾਯ ਨਮਃ॥

ਨਮਾਮਿ ਯਮੁਨਾਮਹਂ ਸਕਲਸਿਦ੍ਧਿਹੇਤੁਂ ਮੁਦਾ
ਮੁਰਾਰਿਪਦਪਙ੍ਕਜਸ੍ਫੁਰਦਮਨ੍ਦਰੇਣੂਤ੍ਕਟਾਮ੍ ।
ਤਟਸ੍ਥਨਵਕਾਨਨਪ੍ਰਕਟਮੋਦਪੁਸ਼੍ਪਾਮ੍ਬੁਨਾ
ਸੁਰਾਸੁਰਸੁਪੂਜਿਤਸ੍ਮਰਪਿਤੁਃ ਸ਼੍ਰਿਯਂ ਬਿਭ੍ਰਤੀਮ੍ ॥ ੧॥

ਕਲਿਨ੍ਦਗਿਰਿਮਸ੍ਤਕੇ ਪਤਦਮਨ੍ਦਪੂਰੋਜ੍ਜ੍ਵਲਾ
ਵਿਲਾਸਗਮਨੋਲ੍ਲਸਤ੍ਪ੍ਰਕਟਗਣ੍ਡਸ਼ੈਲੋਨ੍ਨਤਾ ।
ਸਘੋਸ਼ਗਤਿਦਨ੍ਤੁਰਾ ਸਮਧਿਰੂਢਦੋਲੋਤ੍ਤਮਾ
ਮੁਕੁਨ੍ਦਰਤਿਵਰ੍ਧਿਨੀ ਜਯਤਿ ਪਦ੍ਮਬਨ੍ਧੋਃ ਸੁਤਾ ॥ ੨॥

ਭੁਵਂ ਭੁਵਨਪਾਵਨੀਮਧਿਗਤਾਮਨੇਕਸ੍ਵਨੈਃ
ਪ੍ਰਿਯਾਭਿਰਿਵ ਸੇਵਿਤਾਂ ਸ਼ੁਕਮਯੂਰਹਂਸਾਦਿਭਿਃ ।
ਤਰਙ੍ਗਭੁਜਕਙ੍ਕਣਪ੍ਰਕਟਮੁਕ੍ਤਿਕਾਵਾਲੁਕਾ
ਨਿਤਮ੍ਬਤਟਸੁਨ੍ਦਰੀਂ ਨਮਤ ਕਸ਼੍ਣਤੁਰ੍ਯਪ੍ਰਿਯਾਮ੍ ॥ ੩॥

ਅਨਨ੍ਤਗੁਣ ਭੂਸ਼ਿਤੇ ਸ਼ਿਵਵਿਰਞ੍ਚਿਦੇਵਸ੍ਤੁਤੇ
ਘਨਾਘਨਨਿਭੇ ਸਦਾ ਧ੍ਰੁਵਪਰਾਸ਼ਰਾਭੀਸ਼੍ਟਦੇ ।
ਵਿਸ਼ੁਦ੍ਧਮਥੁਰਾਤਟੇ ਸਕਲਗੋਪਗੋਪੀਵਤੇ
ਕਪਾਜਲਧਿਸਂਸ਼੍ਰਿਤੇ ਮਮ ਮਨਸ੍ਸੁਖਂ ਭਾਵਯ ॥ ੪॥

ਯਯਾ ਚਰਣਪਦ੍ਮਜਾ ਮੁਰਰਿਪੋਃ ਪ੍ਰਿਯਮ੍ਭਾਵੁਕਾ
ਸਮਾਗਮਨਤੋऽਭਵਤ੍ ਸਕਲਸਿਦ੍ਧਿਦਾ ਸੇਵਤਾਮ੍ ।
ਤਯਾ ਸਦਸ਼ਤਾਮਿਯਾਤ੍ਕਮਲਜਾ ਸਪਤ੍ਨੀਵ ਯ-
ਦ੍ਧਰਿਪ੍ਰਿਯਕਲਿਨ੍ਦਯਾ ਮਨਸਿ ਮੇ ਸਦਾ ਸ੍ਥੀਯਤਾਮ੍ ॥ ੫॥

ਨਮੋऽਸ੍ਤੁ ਯਮੁਨੇ ਸਦਾ ਤਵ ਚਰਿਤ੍ਰਮਤ੍ਯਦ੍ਭੁਤਂ
ਨ ਜਾਤੁ ਯਮਯਾਤਨਾ ਭਵਤਿ ਤੇ ਪਯਃ ਪਾਨਤਃ ।
ਯਮੋऽਪਿ ਭਗਿਨੀਸੁਤਾਨ੍ਕਥਮੁ ਹਨ੍ਤਿ ਦੁਸ਼੍ਟਾਨਪਿ
ਪ੍ਰਿਯੋ ਭਵਤਿ ਸੇਵਨਾਤ੍ਤਵ ਹਰੇਰ੍ਯਥਾ ਗੋਪਿਕਾਃ ॥ ੬॥

ਮਮਾऽਸ੍ਤੁ ਤਵ ਸਨ੍ਨਿਧੌ ਤਨੁਨਵਤ੍ਵਮੇਤਾਵਤਾ
ਨ ਦੁਰ੍ਲਭਤਮਾ ਰਤਿਰ੍ਮੁਰਰਿਪੌ ਮੁਕੁਨ੍ਦਪ੍ਰਿਯੇ ।
ਅਤੋऽਸ੍ਤੁ ਤਵ ਲਾਲਨਾ ਸੁਰਧੁਨੀ ਪਰਂ ਸਙ੍ਗਮਾ-
ਤ੍ਤਵੈਵ ਭੁਵਿ ਕੀਰ੍ਤਿਤਾ ਨ ਤੁ ਕਦਾਪਿ ਪੁਸ਼੍ਟਿਸ੍ਥਿਤੈਃ ॥ ੭॥

ਸ੍ਤੁਤਿਂ ਤਵ ਕਰੋਤਿ ਕਃ ਕਮਲਜਾਸਪਤ੍ਨਿਪ੍ਰਿਯੇ
ਹਰੇਰ੍ਯਦਨੁਸੇਵਯਾ ਭਵਤਿ ਸੌਖ੍ਯਮਾਮੋਕ੍ਸ਼ਤਃ ।
ਇਯਂ ਤਵ ਕਥਾऽਧਿਕਾ ਸਕਲਗੋਪਿਕਾਸਙ੍ਗਮਃ ।
ਸ੍ਮਰਸ਼੍ਰਮਜਲਾਣੁਭਿਃ ਸਕਲਗਾਤ੍ਰਜੈਃ ਸਙ੍ਗਮਃ ॥ ੮॥

ਤਵਾऽਸ਼੍ਟਕਮਿਦਂ ਮੁਦਾ ਪਠਤਿ ਸੂਰਸੂਤੇ ਸਦਾ
ਸਮਸ੍ਤਦੁਰਿਤਕ੍ਸ਼ਯੋ ਭਵਤਿ ਵੈ ਮੁਕੁਨ੍ਦੇ ਰਤਿਃ ।
ਤਯਾ ਸਕਲਸਿਦ੍ਧਯੋ ਮੁਰਰਿਪੁਸ਼੍ਚ ਸਨ੍ਤੁਸ਼੍ਯਤਿ
ਸ੍ਵਭਾਵਵਿਜਯੋ ਭਵੇਦ੍ਵਦਤਿ ਵਲ੍ਲਭਃ ਸ਼੍ਰੀਹਰੇਃ ॥ ੯॥

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਵਲ੍ਲਭਾਚਾਰ੍ਯਵਿਰਚਿਤਂ ਸ਼੍ਰੀਯਮੁਨਾਸ਼੍ਟਕਂ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਮ੍ ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *