Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Yamunashtakam 7 Lyrics in English | River Yamunashtaka

River Shri Yamuna Ashtakam 7 Lyrics in English:

sriyamunastakam 7
tvayi snata dhyata tava salilapata namayita
stuteh karta dharta tava rajasi marta ravisute ।
na caivakhyam vakta samanasadane yati yamune
namamastvam nityam sakalagunayuktam ravisutam ॥ 1॥

murarateh kayapratimalalitam vari dadhatim
kalindadreh srngadapi patanasilam gatimatim ।
svapadabjam dhyaturjanimaranasokam vitudatim
namamastvam nityam sakalagunayuktam ravisutam ॥ 2॥

kadambanam puspavalibhiranisam rūsitajalam
vidhindradyairdevairmunijanakulaih pūjitapadam ।
bhramadgogodhugbhirvihaganikarairbhūsitatatam
namamastvam nityam sakalagunayuktam ravisutam ॥ 3॥

ranadbhrngasrenivikasitasarojaavaliyutam
tarangantarbhramyanmakarasapharikacchapakulam ।
jalakridadramanujacaranasamslesarasikam
namamastvam nityam sakalagunayuktam ravisutam ॥ 4॥

tarusrenikunjavalibhirabhitah sobhitatatam
mahoksanam srngavalibhirabhito marditatatam ।
sthitam vrndatavyam satatamabhitah puspitavanam
namamastvam nityam sakalagunayuktam ravisutam ॥ 5॥

nisayam yasyam bimbitamamalataraganamaho
vilokyotkanthante sakalasaphara attumanisam ।
vikirnam lajanam nikaramiti matva sarabhasam
namamastvam nityam sakalagunayuktam ravisutam ॥ 6॥

saranmeghacchaya sakalamanujairyatsalilaga
hareh svasyamaptum snapanamiti buddhya sarabhasam ।
kimayata garbhe surasaridaho tarkyata iti
namamastvam nityam sakalagunayuktam ravisutam ॥ 7॥

nrnamiksamatradapi sakalasaukhyam vidadhati-
manayasenaivakhilabhuvanabhogyam pradadatim ।
svakantinam vyūhairbalabhidupalam capi tudatim
namamastvam nityam sakalagunayuktam ravisutam ॥ 8॥

mamaisa vijnaptih padakamalayoste taranije
bate ha bhandire tava vimalatire nivasatah ।
hare krsnetyuccairapi ca tava namani gadatah
sada vrndaranye janani jananam yatu mama vai ॥ 9॥

kimayata kalah sa iha janane me hatavidhe-
ryadayatah krsno madhumadhuravannirjharajalaih ।
srutermargam sincankarakamalayugmena sahasa
madangam svange ha vratatimiva vrkso gamayita ॥ 10॥

idam stotram pratah pathati yamunayah pratidinam
sariri yastasyopari bhavati prita ravisuta ।
hareh prestho bhūtva haricaranabhaktim ca labhate
bhuvo bhoganmuktva vrajati maranante haripadam ॥ 11॥

iti srivanamalisastriviracitam sriyamunastakam ।

Yamunashtakam 7 Lyrics in English | River Yamunashtaka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top