Home / Ashtaka / Yamunashtakam 7 Lyrics in Punjabi | River Yamunashtaka

Yamunashtakam 7 Lyrics in Punjabi | River Yamunashtaka

River Shri Yamuna Ashtakam 7 Lyrics in Punjabi:

ਸ਼੍ਰੀਯਮੁਨਾਸ਼੍ਟਕਮ੍ ੭
ਤ੍ਵਯਿ ਸ੍ਨਾਤਾ ਧ੍ਯਾਤਾ ਤਵ ਸਲਿਲਪਾਤਾ ਨਮਯਿਤਾ
ਸ੍ਤੁਤੇਃ ਕਰ੍ਤਾ ਧਰ੍ਤਾ ਤਵ ਰਜਸਿ ਮਰ੍ਤਾ ਰਵਿਸੁਤੇ ।
ਨ ਚੈਵਾਖ੍ਯਾਂ ਵਕ੍ਤਾ ਸ਼ਮਨਸਦਨੇ ਯਾਤਿ ਯਮੁਨੇ
ਨਮਾਮਸ੍ਤ੍ਵਾਂ ਨਿਤ੍ਯਾਂ ਸਕਲਗੁਣਯੁਕ੍ਤਾਂ ਰਵਿਸੁਤਾਮ੍ ॥ ੧॥

ਮੁਰਾਰਾਤੇਃ ਕਾਯਪ੍ਰਤਿਮਲਲਿਤਂ ਵਾਰਿ ਦਧਤੀਂ
ਕਲਿਨ੍ਦਾਦ੍ਰੇਃ ਸ਼ਙ੍ਗਾਦਪਿ ਪਤਨਸ਼ੀਲਾਂ ਗਤਿਮਤੀਮ੍ ।
ਸ੍ਵਪਾਦਾਬ੍ਜਂ ਧ੍ਯਾਤੁਰ੍ਜਨਿਮਰਣਸ਼ੋਕਂ ਵਿਤੁਦਤੀਂ
ਨਮਾਮਸ੍ਤ੍ਵਾਂ ਨਿਤ੍ਯਾਂ ਸਕਲਗੁਣਯੁਕ੍ਤਾਂ ਰਵਿਸੁਤਾਮ੍ ॥ ੨॥

ਕਦਮ੍ਬਾਨਾਂ ਪੁਸ਼੍ਪਾਵਲਿਭਿਰਨਿਸ਼ਂ ਰੂਸ਼ਿਤਜਲਾਂ
ਵਿਧੀਨ੍ਦ੍ਰਾਦ੍ਯੈਰ੍ਦੇਵੈਰ੍ਮੁਨਿਜਨਕੁਲੈਃ ਪੂਜਿਤਪਦਾਮ੍ ।
ਭ੍ਰਮਦ੍ਗੋਗੋਧੁਗ੍ਭਿਰ੍ਵਿਹਗਨਿਕਰੈਰ੍ਭੂਸ਼ਿਤਤਟਾਂ
ਨਮਾਮਸ੍ਤ੍ਵਾਂ ਨਿਤ੍ਯਾਂ ਸਕਲਗੁਣਯੁਕ੍ਤਾਂ ਰਵਿਸੁਤਾਮ੍ ॥ ੩॥

ਰਣਦ੍ਭਙ੍ਗਸ਼੍ਰੇਣੀਵਿਕਸਿਤਸਰੋਜਆਵਲਿਯੁਤਾਂ
ਤਰਙ੍ਗਾਨ੍ਤਰ੍ਭ੍ਰਾਮ੍ਯਨ੍ਮਕਰਸਫਰੀਕਚ੍ਛਪਕੁਲਾਮ੍ ।
ਜਲਕ੍ਰੀਡਦ੍ਰਾਮਾਨੁਜਚਰਣਸਂਸ਼੍ਲੇਸ਼ਰਸਿਕਾਂ
ਨਮਾਮਸ੍ਤ੍ਵਾਂ ਨਿਤ੍ਯਾਂ ਸਕਲਗੁਣਯੁਕ੍ਤਾਂ ਰਵਿਸੁਤਾਮ੍ ॥ ੪॥

ਤਰੁਸ਼੍ਰੇਣੀਕੁਞ੍ਜਾਵਲਿਭਿਰਭਿਤਃ ਸ਼ੋਭਿਤਤਟਾਂ
ਮਹੋਕ੍ਸ਼ਾਣਾਂ ਸ਼ਙ੍ਗਾਵਲਿਭਿਰਭਿਤੋ ਮਰ੍ਦਿਤਤਟਾਮ੍ ।
ਸ੍ਥਿਤਾਂ ਵਨ੍ਦਾਟਵ੍ਯਾਂ ਸਤਤਮਭਿਤਃ ਪੁਸ਼੍ਪਿਤਵਨਾਂ
ਨਮਾਮਸ੍ਤ੍ਵਾਂ ਨਿਤ੍ਯਾਂ ਸਕਲਗੁਣਯੁਕ੍ਤਾਂ ਰਵਿਸੁਤਾਮ੍ ॥ ੫॥

ਨਿਸ਼ਾਯਾਂ ਯਸ੍ਯਾਂ ਬਿਮ੍ਬਿਤਮਮਲਤਾਰਾਗਣਮਹੋ
ਵਿਲੋਕ੍ਯੋਤ੍ਕਣ੍ਠਨ੍ਤੇ ਸਕਲਸਫਰਾ ਅਤ੍ਤੁਮਨਿਸ਼ਮ੍ ।
ਵਿਕੀਰ੍ਣਂ ਲਾਜਾਨਾਂ ਨਿਕਰਮਿਤਿ ਮਤ੍ਵਾ ਸਰਭਸਂ
ਨਮਾਮਸ੍ਤ੍ਵਾਂ ਨਿਤ੍ਯਾਂ ਸਕਲਗੁਣਯੁਕ੍ਤਾਂ ਰਵਿਸੁਤਾਮ੍ ॥ ੬॥

ਸ਼ਰਨ੍ਮੇਘਚ੍ਛਾਯਾ ਸਕਲਮਨੁਜੈਰ੍ਯਤ੍ਸਲਿਲਗਾ
ਹਰੇਃ ਸ੍ਵਸ੍ਯਾਮਾਪ੍ਤੁਂ ਸ੍ਨਪਨਮਿਤਿ ਬੁਦ੍ਧ੍ਯਾ ਸਰਭਸਮ੍ ।
ਕਿਮਾਯਾਤਾ ਗਰ੍ਭੇ ਸੁਰਸਰਿਦਹੋ ਤਰ੍ਕ੍ਯਤ ਇਤਿ
ਨਮਾਮਸ੍ਤ੍ਵਾਂ ਨਿਤ੍ਯਾਂ ਸਕਲਗੁਣਯੁਕ੍ਤਾਂ ਰਵਿਸੁਤਾਮ੍ ॥ ੭॥

ਨਣਾਮੀਕ੍ਸ਼ਾਮਾਤ੍ਰਾਦਪਿ ਸਕਲਸੌਖ੍ਯਂ ਵਿਦਧਤੀ-
ਮਨਾਯਾਸੇਨੈਵਾਖਿਲਭੁਵਨਭੋਗ੍ਯਂ ਪ੍ਰਦਦਤੀਮ੍ ।
ਸ੍ਵਕਾਨ੍ਤੀਨਾਂ ਵ੍ਯੂਹੈਰ੍ਬਲਭਿਦੁਪਲਂ ਚਾਪਿ ਤੁਦਤੀਂ
ਨਮਾਮਸ੍ਤ੍ਵਾਂ ਨਿਤ੍ਯਾਂ ਸਕਲਗੁਣਯੁਕ੍ਤਾਂ ਰਵਿਸੁਤਾਮ੍ ॥ ੮॥

ਮਮੈਸ਼ਾ ਵਿਜ੍ਞਪ੍ਤਿਃ ਪਦਕਮਲਯੋਸ੍ਤੇ ਤਰਣਿਜੇ
ਬਟੇ ਹਾ ਭਾਣ੍ਡੀਰੇ ਤਵ ਵਿਮਲਤੀਰੇ ਨਿਵਸਤਃ ।
ਹਰੇ ਕਸ਼੍ਣੇਤ੍ਯੁਚ੍ਚੈਰਪਿ ਚ ਤਵ ਨਾਮਾਨਿ ਗਦਤਃ
ਸਦਾ ਵਨ੍ਦਾਰਣ੍ਯੇ ਜਨਨਿ ਜਨਨਂ ਯਾਤੁ ਮਮ ਵੈ ॥ ੯॥

ਕਿਮਾਯਾਤਾ ਕਾਲਃ ਸ ਇਹ ਜਨਨੇ ਮੇ ਹਤਵਿਧੇ-
ਰ੍ਯਦਾਯਾਤਃ ਕਸ਼੍ਣੋ ਮਧੁਮਧੁਰਵਾਙ੍ਨਿਰ੍ਝਰਜਲੈਃ ।
ਸ਼੍ਰੁਤੇਰ੍ਮਾਰ੍ਗਂ ਸਿਞ੍ਚਨ੍ਕਰਕਮਲਯੁਗ੍ਮੇਨ ਸਹਸਾ
ਮਦਙ੍ਗਂ ਸ੍ਵਾਙ੍ਗੇ ਹਾ ਵ੍ਰਤਤਿਮਿਵ ਵਕ੍ਸ਼ੋ ਗਮਯਿਤਾ ॥ ੧੦॥

ਇਦਂ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਪ੍ਰਾਤਃ ਪਠਤਿ ਯਮੁਨਾਯਾਃ ਪ੍ਰਤਿਦਿਨਂ
ਸ਼ਰੀਰੀ ਯਸ੍ਤਸ੍ਯੋਪਰਿ ਭਵਤਿ ਪ੍ਰੀਤਾ ਰਵਿਸੁਤਾ ।
ਹਰੇਃ ਪ੍ਰੇਸ਼੍ਠੋ ਭੂਤ੍ਵਾ ਹਰਿਚਰਣਭਕ੍ਤਿਂ ਚ ਲਭਤੇ
ਭੁਵੋ ਭੋਗਾਨ੍ਮੁਕ੍ਤ੍ਵਾ ਵ੍ਰਜਤਿ ਮਰਣਾਨ੍ਤੇ ਹਰਿਪਦਮ੍ ॥ ੧੧॥

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਵਨਮਾਲਿਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਿਵਿਰਚਿਤਂ ਸ਼੍ਰੀਯਮੁਨਾਸ਼੍ਟਕਮ੍ ।

Add Comment

Click here to post a comment