Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Yamunashtakam 9 Lyrics in Telugu | River Yamunashtaka

Yamunashtakam 9 Lyrics in Telugu | River Yamunashtaka

258 Views

River Shri Yamuna Ashtakam 9 Lyrics in Telugu:

శ్రీయమునాష్టకమ్ ౯
మాతర్దేవి కలిన్దభూధరసుతే నీలామ్బుజశ్యామల
స్నిగ్ధోద్యద్విమలోర్మితాణ్డవధరే తుభ్యం నమస్కుర్మహే ।
త్వం తుర్యాప్యసి యత్ప్రియా మురరిపోస్తద్బాల్యతారుణ్యయో-
ర్లీలానామవధాయికాన్యమహిషీవృన్దేషు వన్ద్యాధికమ్ ॥౧॥

లోకాన్యాన్కలికాలకీలితమహాదుష్కర్మకూటాఙ్కితాన్-
నేనిక్తే దివముత్పతిష్యతి హి సా గీర్వాణకూలఙ్కషా ।
తన్మాతస్త్వయి సంసృతిప్రసృమరక్లేశాభిభూతం మనః
స్వర్నిఃశ్రేణిముపేతుమర్కతనయే శ్రద్ధాం నిబధ్నాతి నః ॥౨॥

సోన్నాదం నిపతన్కలిన్దశిఖరప్రోత్తుఙ్గశృఙ్గాన్తరా-
ద్గచ్ఛన్ప్రాచ్యమపనిధిం జనని సద్వారాం ప్రవాహస్తవ ।
మధ్యేమార్గమవాప్తభూరివిషయాంస్తత్కాలమున్మార్జయన్
దిశ్యాన్నః శ్రియముద్ధురాం మరకతశ్యామాభిరామద్యుతిః ॥౩॥

శయ్యోత్థాయమజస్రమాత్మసదనాత్త్వాం వీక్ష్య లక్ష్యాం క్షణాన్-
మాతః ప్రాతరపోహయామి వితతం దుష్పాతకవ్రాతకమ్ ।
సన్ధీభూయ సమూలకాషమఖిలం సఙ్కష్య సత్కర్మణాం
కాణ్డం ద్రాగ్ అపవర్గమార్గగమనే యేనార్గలీభూయతే ॥౪॥

నావాసం ద్యుసదాం న పన్నగపురం నాన్యాశ్చ భోగస్థలీః
శ్లాఘేఽహం పరమత్ర కిం తు విపులాః శ్రీభారతీయా భువః ।
స్వేచ్ఛాధావదుదగ్రదుష్కలికరిక్రీడాకృపాణాయితా
యాస్వేతాస్తవ వారిణాం రవిసుతే చఞ్చ్వన్తి వీచిచ్ఛటాః ॥౫॥

త్వత్కూలే నివసన్వసన్న వృజినవ్యూహోఽభిపుణ్వన్ముహుః
పార్యపాయమపాయవారి మధురం వారి గ్రహేశాత్మజే ।
దూరీకృత్య ఋణచయం సఫలయన్జన్మాత్మనో నిర్భరా
నన్దాస్వాదనతత్పరో గమయితా కాలం కదాయం జనః ॥౬॥

నో తత్త్వావగమస్పృహా న విపులాయాసః సతాం సఙ్గతౌ
నో తత్తన్నిగమాగమోక్తవివిధానుష్ఠాననిష్ఠాపి చ ।
యేషాం తేఽపి జనాః పతఙ్గతనయే భిత్త్వా పితుర్మణ్డలం
సోదర్యం చ వధీర్య తే సుకృతినో బ్రహ్మాత్మతాం బిభ్రతి ॥౭॥

వక్తుం తే మహిమానమస్మి న విభుర్లోకే వికుణ్ఠోఽప్యలం
కంసారాతికుటుమ్బిని ప్రకటయత్ప్రీతిం పరం కుణ్ఠితామ్ ।
యద్వేదైరపి మృగ్యమాణమనిశం తద్బ్రహ్మ మాతర్యత-
స్త్వత్కూలస్థనికుఞ్జమఞ్జువలయక్రోడేషు విక్రీడతి ॥౮॥

ఇతి శ్రీయమునాష్టకం సమ్పూర్ణమ్ ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • Reddit
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *