Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

100 Names of Shri Gopala | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Sri Gopala Ashtottarashatanamavali Kannada Lyrics:

ಶ್ರೀಗೋಪಾಲಶತನಾಮಾವಲಿಃ

ಗೋಪಾಲಾಯ ನಮಃ । ಗೋಪತಯೇ । ಗೋಪ್ತ್ರೇ । ಗೋವಿನ್ದಾಯ । ಗೋಕುಲಪ್ರಿಯಾಯ । ಗಮ್ಭೀರಾಯ । ಗಗನಾಯ । ಗೋಪೀಪ್ರಾಣಭೃತೇ । ಪ್ರಾಣಧಾರಕಾಯ । ಪತಿತಾನನ್ದನಾಯ । ನನ್ದಿನೇ । ನನ್ದೀಶಾಯ । ಕಂಸಸೂದನಾಯ । ನಾರಾಯಣಾಯ ನರತ್ರಾತ್ರೇ । ನರಕಾರ್ಣವತಾರಕಾಯ । ನವನೀತಪ್ರಿಯಾಯ । ನೇತ್ರೇ । ನವೀನಘನಸುನ್ದರಾಯ । ನವಬಾಲಕವಾತ್ಸಲ್ಯಾಯ ನಮಃ ॥ 20 ॥

ಲಲಿತಾನನ್ದತತ್ಪರಾಯ ನಮಃ । ಪುರುಷಾರ್ಥಪ್ರದಾಯ । ಪ್ರೇಮಪ್ರವೀಣಾಯ । ಪರಮಾಕೃತಯೇ । ಕರುಣಾಯ । ಕರುಣಾನಾಥಾಯ । ಕೈವಲ್ಯಸುಖದಾಯಕಾಯ । ಕದಮ್ಬಕುಸುಮಾವೇಶಿನೇ । ಕದಮ್ಬವನಮನ್ದಿರಾಯ । ಕಾದಮ್ಬಿನೇ । ವಿಮದಾಮೋದಘೂರ್ಣಲೋಚನಪಂಕಜಾಯ । ಕಾಮಿನೇ । ಕಾನ್ತಾಕಲಾನನ್ದಿನೇ । ಕಾನ್ತಾಯ । ಕಾಮನಿಧಯೇ । ಕವಯೇ । ಕೌಮೋದಕೀಗದಾಪಾಣಯೇ । ಕವೀನ್ದ್ರಾಯ । ಗತಿಮತೇ । ಹರಾಯಾ ನಮಃ ॥ 40 ॥

ಕಮಲೇಶಾಯ ನಮಃ । ಕಲಾನಾಥಾಯ । ಕೈವಲ್ಯಾಯ । ಸುಖಸಾಗರಾಯ । ಕೇಶವಾಯ । ಕೇಶಿಘ್ನೇ । ಕೇಶಾಯ । ಕಲಿಕಲ್ಮಷನಾಶನಾಯ । ಕೃಪಾಲವೇ । ಕರುಣಾಸೇವಿನೇ । ಕೃಪೋನ್ಮೀಲಿತಲೋಚನಾಯ । ಸ್ವಚ್ಛನ್ದಾಯ । ಸುನ್ದರಾಯ । ಸುನ್ದಾಯ । ಸುರವೃನ್ದನಿಷೇವಿತಾಯ । ಸರ್ವಜ್ಞಾಯ । ದಾತ್ರೇ । ಸರ್ವಪಾಪವಿನಾಶನಾಯ । ಸರ್ವಾಹ್ಲಾದಕರಾಯ ನಮಃ ॥ 60 ॥

ಸರ್ವಾಯ ನಮಃ । ಸರ್ವವೇದವಿದಾಂ ಪ್ರಭವೇ । ವೇದಾನ್ತವೇದ್ಯಾಯ । ವೇದಾತ್ಮನೇ । ವೇದಪ್ರಾಣಕರಾಯ । ವಿಭವೇ । ವಿಶ್ವಾತ್ಮನೇ । ವಿಶ್ವವಿದೇ । ವಿಶ್ವಪ್ರಾಣದಾಯ । ವಿಶ್ವವನ್ದಿತಾಯ । ವಿಶ್ವೇಶಾಯ । ಶಮನಾಯ । ತ್ರಾತ್ರೇ । ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಸುಖಪ್ರದಾಯ । ವಿಶ್ವದಾಯ । ವಿಶ್ವಹಾರಿಣೇ । ಪೂರಕಾಯ । ಕರುಣಾನಿಧಯೇ । ಧನೇಶಾಯ । ಧನದಾಯ ನಮಃ ॥ 80 ॥

ಧನ್ವಿನೇ ನಮಃ । ಧೀರಾಯ । ಧೀರಜನಪ್ರಿಯಾಯ । ಧರಾಸುಖಪ್ರದಾಯ । ಧಾತ್ರೇ । ದುರ್ಧರಾಯ । ಅನ್ತಕರಾಯ । ಧರಾಯ । ರಮಾನಾಥಾಯ । ರಮಾನನ್ದಾಯ । ರಸಜ್ಞಾಯ । ಹೃದಯಾಸ್ಪದಾಯ । ರಸಿಕಾಯ । ರಸದಾಯ । ರಾಸಿನೇ । ರಾಸಾನನ್ದಕರಾಯ । ರಸಾಯ । ರಾಧಿಕಾರಾಧಿತಾಯ । ರಾಧಾಪ್ರಾಣೇಶಾಯ । ಪ್ರೇಮಸಾಗರಾಯ ನಮಃ ॥ 100 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಗೋಪಾಲಶತನಾಮಾವಲಿಃ ಸಮ್ಪಾತಾ ।

Also Read Shri Gopala 100 Names:

108 Names of Shri Gopala | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

100 Names of Shri Gopala | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top