Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

100 Names of Shri Gopala | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Punjabi

Sri Gopala Ashtottarashatanamavali Punjabi Lyrics:

ਸ਼੍ਰੀਗੋਪਾਲਸ਼ਤਨਾਮਾਵਲਿਃ

ਗੋਪਾਲਾਯ ਨਮਃ । ਗੋਪਤਯੇ । ਗੋਪ੍ਤ੍ਰੇ । ਗੋਵਿਨ੍ਦਾਯ । ਗੋਕੁਲਪ੍ਰਿਯਾਯ । ਗਮ੍ਭੀਰਾਯ । ਗਗਨਾਯ । ਗੋਪੀਪ੍ਰਾਣਭਤੇ । ਪ੍ਰਾਣਧਾਰਕਾਯ । ਪਤਿਤਾਨਨ੍ਦਨਾਯ । ਨਨ੍ਦਿਨੇ । ਨਨ੍ਦੀਸ਼ਾਯ । ਕਂਸਸੂਦਨਾਯ । ਨਾਰਾਯਣਾਯ ਨਰਤ੍ਰਾਤ੍ਰੇ । ਨਰਕਾਰ੍ਣਵਤਾਰਕਾਯ । ਨਵਨੀਤਪ੍ਰਿਯਾਯ । ਨੇਤ੍ਰੇ । ਨਵੀਨਘਨਸੁਨ੍ਦਰਾਯ । ਨਵਬਾਲਕਵਾਤ੍ਸਲ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ॥ ੨੦ ॥

ਲਲਿਤਾਨਨ੍ਦਤਤ੍ਪਰਾਯ ਨਮਃ । ਪੁਰੁਸ਼ਾਰ੍ਥਪ੍ਰਦਾਯ । ਪ੍ਰੇਮਪ੍ਰਵੀਣਾਯ । ਪਰਮਾਕਤਯੇ । ਕਰੁਣਾਯ । ਕਰੁਣਾਨਾਥਾਯ । ਕੈਵਲ੍ਯਸੁਖਦਾਯਕਾਯ । ਕਦਮ੍ਬਕੁਸੁਮਾਵੇਸ਼ਿਨੇ । ਕਦਮ੍ਬਵਨਮਨ੍ਦਿਰਾਯ । ਕਾਦਮ੍ਬਿਨੇ । ਵਿਮਦਾਮੋਦਘੂਰ੍ਣਲੋਚਨਪਙ੍ਕਜਾਯ । ਕਾਮਿਨੇ । ਕਾਨ੍ਤਾਕਲਾਨਨ੍ਦਿਨੇ । ਕਾਨ੍ਤਾਯ । ਕਾਮਨਿਧਯੇ । ਕਵਯੇ । ਕੌਮੋਦਕੀਗਦਾਪਾਣਯੇ । ਕਵੀਨ੍ਦ੍ਰਾਯ । ਗਤਿਮਤੇ । ਹਰਾਯਾ ਨਮਃ ॥ ੪੦ ॥

ਕਮਲੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ । ਕਲਾਨਾਥਾਯ । ਕੈਵਲ੍ਯਾਯ । ਸੁਖਸਾਗਰਾਯ । ਕੇਸ਼ਵਾਯ । ਕੇਸ਼ਿਘ੍ਨੇ । ਕੇਸ਼ਾਯ । ਕਲਿਕਲ੍ਮਸ਼ਨਾਸ਼ਨਾਯ । ਕਪਾਲਵੇ । ਕਰੁਣਾਸੇਵਿਨੇ ।
ਕਪੋਨ੍ਮੀਲਿਤਲੋਚਨਾਯ । ਸ੍ਵਚ੍ਛਨ੍ਦਾਯ । ਸੁਨ੍ਦਰਾਯ । ਸੁਨ੍ਦਾਯ । ਸੁਰਵਨ੍ਦਨਿਸ਼ੇਵਿਤਾਯ । ਸਰ੍ਵਜ੍ਞਾਯ । ਦਾਤ੍ਰੇ । ਸਰ੍ਵਪਾਪਵਿਨਾਸ਼ਨਾਯ । ਸਰ੍ਵਾਹ੍ਲਾਦਕਰਾਯ ਨਮਃ ॥ ੬੦ ॥

ਸਰ੍ਵਾਯ ਨਮਃ । ਸਰ੍ਵਵੇਦਵਿਦਾਂ ਪ੍ਰਭਵੇ । ਵੇਦਾਨ੍ਤਵੇਦ੍ਯਾਯ । ਵੇਦਾਤ੍ਮਨੇ । ਵੇਦਪ੍ਰਾਣਕਰਾਯ । ਵਿਭਵੇ । ਵਿਸ਼੍ਵਾਤ੍ਮਨੇ । ਵਿਸ਼੍ਵਵਿਦੇ । ਵਿਸ਼੍ਵਪ੍ਰਾਣਦਾਯ । ਵਿਸ਼੍ਵਵਨ੍ਦਿਤਾਯ । ਵਿਸ਼੍ਵੇਸ਼ਾਯ । ਸ਼ਮਨਾਯ । ਤ੍ਰਾਤ੍ਰੇ । ਵਿਸ਼੍ਵੇਸ਼੍ਵਰਸੁਖਪ੍ਰਦਾਯ । ਵਿਸ਼੍ਵਦਾਯ । ਵਿਸ਼੍ਵਹਾਰਿਣੇ । ਪੂਰਕਾਯ । ਕਰੁਣਾਨਿਧਯੇ । ਧਨੇਸ਼ਾਯ । ਧਨਦਾਯ ਨਮਃ ॥ ੮੦ ॥

ਧਨ੍ਵਿਨੇ ਨਮਃ । ਧੀਰਾਯ । ਧੀਰਜਨਪ੍ਰਿਯਾਯ । ਧਰਾਸੁਖਪ੍ਰਦਾਯ । ਧਾਤ੍ਰੇ । ਦੁਰ੍ਧਰਾਯ । ਅਨ੍ਤਕਰਾਯ । ਧਰਾਯ । ਰਮਾਨਾਥਾਯ । ਰਮਾਨਨ੍ਦਾਯ । ਰਸਜ੍ਞਾਯ । ਹਦਯਾਸ੍ਪਦਾਯ । ਰਸਿਕਾਯ । ਰਸਦਾਯ । ਰਾਸਿਨੇ । ਰਾਸਾਨਨ੍ਦਕਰਾਯ । ਰਸਾਯ । ਰਾਧਿਕਾਰਾਧਿਤਾਯ । ਰਾਧਾਪ੍ਰਾਣੇਸ਼ਾਯ । ਪ੍ਰੇਮਸਾਗਰਾਯ ਨਮਃ ॥ ੧੦੦ ॥

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਗੋਪਾਲਸ਼ਤਨਾਮਾਵਲਿਃ ਸਮ੍ਪਾਤਾ ।

Also Read Shri Gopala 100 Names:

108 Names of Shri Gopala | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

100 Names of Shri Gopala | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Punjabi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top