Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Kakaradi Sri Krishna | Sahasranama Stotram Lyrics in Punjabi

Kakaradi Shrikrishna Sahasranama Stotram Lyrics in Punjabi:

॥ ਕਕਾਰਾਦਿ ਸ਼੍ਰੀਕਸ਼੍ਣਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ॥

ਵ੍ਯਾਸ ਉਵਾਚ-
ਕਤਾਰ੍ਥੋऽਹਂ ਮੁਨਿਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠ ਤ੍ਵਤ੍ਪ੍ਰਸਾਦਾਨ੍ਨ ਸਂਸ਼ਯਃ ।
ਯਤੋ ਮਯਾ ਪਰਂ ਜ੍ਞਾਨਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮਗੀਤਾਤ੍ਮਕਂ ਸ਼੍ਰੁਤਮ੍ ॥ ੧ ॥

ਪਰਂ ਤੁ ਯੇਨ ਮੇ ਜਨ੍ਮ ਨ ਭਵੇਤ੍ਕਰ੍ਹਿਚਿਨ੍ਮੁਨੇ ।
ਪੂਰ੍ਣਬ੍ਰਹ੍ਮੈਕਵਿਜ੍ਞਾਨਵਿਰਹੋ ਨ ਚ ਜਾਯਤੇ ॥ ੨ ॥

ਯੇਨ ਮੇ ਦਢਵਿਸ਼੍ਵਾਸੋ ਭਕ੍ਤਾਵੁਤ੍ਪਦ੍ਯਤੇ ਹਰੇਃ ।
ਕਾਲਪਾਸ਼ਵਿਨਿਰ੍ਮੁਕ੍ਤਿਃ ਕਰ੍ਮਬਨ੍ਧਵਿਮੋਚਨਮ੍ ॥ ੩ ॥

ਜਨ੍ਮਮਤ੍ਯੁਜਰਾਵ੍ਯਾਧਿਕ੍ਲੇਸ਼ਕ੍ਸ਼ੋਭਨਿਵਾਰਣਮ੍ ।
ਕਲਿਕਾਲਭਯਧ੍ਵਂਸੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮਜ੍ਞਾਨਂ ਦਢਂ ਹਦਿ ॥ ੪ ॥

ਕੀਰ੍ਤਿਃ ਸ਼੍ਰੀਃ ਸਨ੍ਮਤਿਃ ਸ਼ਾਨ੍ਤਿਰ੍ਭਕ੍ਤਿਰ੍ਮੁਕ੍ਤਿਸ਼੍ਚ ਸ਼ਾਸ਼੍ਵਤੀ ।
ਜਾਯਤੇ ਤਦੁਪਾਯਂ ਮੇ ਵਦ ਵੇਦਵਿਦਾਂ ਵਰ ॥ ੫ ॥

ਨਾਰਦ ਉਵਾਚ-
ਤਤ੍ਤ੍ਵਮੇਕਂ ਤ੍ਰਿਲੋਕੇਸ਼ੁ ਪੂਰ੍ਣਾਨਨ੍ਦੋ ਜਗਦ੍ਗੁਰੁਃ ।
ਦੈਵਤਂ ਸਰ੍ਵਦੇਵਾਨਾਂ ਪ੍ਰਾਣਿਨਾਂ ਮੁਕ੍ਤਿਕਾਰਣਮ੍ ॥ ੬ ॥

ਤਾਰਣਂ ਭਵਪਾਥੋਧੇਰ੍ਦੁਃਖਦਾਰਿਦ੍ਰ੍ਯਹਾਰਣਮ੍ ।
ਤਦ੍ਰੂਪਂ ਸਰ੍ਵਦਾ ਧ੍ਯੇਯਂ ਯੋਗਿਭਿਰ੍ਜ੍ਞਾਨਿਭਿਸ੍ਤਥਾ ॥ ੭ ॥

ਜ੍ਞੇਯਮੇਵ ਸਦਾ ਸਿਦ੍ਧੈਃ ਸਿਦ੍ਧਾਨ੍ਤੇਨ ਦਢੀਕਤਮ੍ ।
ਵੇਦਾਨ੍ਤੇ ਗੀਤਮਾਪ੍ਤਾਨਾਂ ਹਿਤਕਤ੍ਕਸ਼੍ਟਨਾਸ਼ਨਮ੍ ॥ ੮ ॥

ਸਰ੍ਵੇਸ਼ਾਮੇਵ ਜੀਵਾਨਾਂ ਕਰ੍ਮਪਾਸ਼ਵਿਮੋਚਨਮ੍ ।
ਸਤ੍ਯਜ੍ਞਾਨਦਯਾਸਿਨ੍ਧੋਃ ਕਾਦਿਨਾਮਸਹਸ੍ਰਕਮ੍ ॥ ੯ ॥

ਅਤਿਗੁਹ੍ਯਤਰਂ ਲੋਕੇ ਨਾਕੇऽਪਿ ਬ੍ਰਹ੍ਮਵਾਦਿਨਾਮ੍ ।
ਕਾਲਪਾਸ਼ਵਿਨਿਰ੍ਮੁਕ੍ਤੇਰ੍ਹੇਤੁਭੂਤਂ ਸਨਾਤਨਮ੍ ॥ ੧੦ ॥

ਕਾਮਾਰ੍ਤਿਸ਼ਮਨਂ ਪੁਂਸਾਂ ਦੁਰ੍ਬੁਦ੍ਧਿਕ੍ਸ਼ਯਕਾਰਕਮ੍ ।
ਸਰ੍ਵਵ੍ਯਾਧ੍ਯਾਧਿਹਰਣਂ ਸ਼ਰਣਂ ਸਾਧੁਵਾਦਿਨਾਮ੍ ॥ ੧੧ ॥

ਕਪਟਚ੍ਛਲਪਾਖਣ੍ਡਕ੍ਰੋਧਲੋਭਵਿਨਾਸ਼ਨਮ੍ ।
ਅਜ੍ਞਾਨਾਧਰ੍ਮਵਿਧ੍ਵਂਸਿ ਸ਼੍ਰਿਤਾਨਨ੍ਦਵਿਵਰ੍ਧਨਮ੍ ॥ ੧੨ ॥

ਵਿਜ੍ਞਾਨੋਦ੍ਦੀਪਨਂ ਦਿਵ੍ਯਂ ਸੇਵ੍ਯਂ ਸਰ੍ਵਜਨੈਰਿਹ ।
ਪਠਨੀਯਂ ਪ੍ਰਯਤ੍ਨੇਨ ਸਰ੍ਵਮਨ੍ਤ੍ਰੈਕਦੋਹਨਮ੍ ॥ ੧੩ ॥

ਮੋਹਮਾਤ੍ਸਰ੍ਯਮੂਢਾਨਾਮਗੋਚਰਮਲੌਕਿਕਮ੍ ।
ਪੂਰ੍ਣਾਨਨ੍ਦਪ੍ਰਸਾਦੇਨ ਲਭ੍ਯਮੇਤਤ੍ਸੁਦੁਰ੍ਲਭਮ੍ ॥ ੧੪ ॥

ਪੁਰ੍ਣਾਨਨ੍ਦਃ ਸ੍ਵਯਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮ ਭਕ੍ਤੋਦ੍ਧਾਰਾਯ ਭੂਤਲੇ ।
ਅਕ੍ਸ਼ਰਾਕਾਰਮਾਵਿਸ਼੍ਯ ਸ੍ਵੇਚ੍ਛਯਾऽਨਨ੍ਤਵਿਕ੍ਰਮਃ ॥ ੧੫ ॥

ਕਸ਼੍ਣਨਾਮ੍ਨਾਤ੍ਰ ਵਿਖ੍ਯਾਤਃ ਸ੍ਵਯਂ ਨਿਰ੍ਵਾਣਦਾਯਕਃ ।
ਅਤ ਏਵਾਤ੍ਰ ਵਰ੍ਣਾਨਾਂ ਕਕਾਰਸ੍ਤਨ੍ਮਯੋ ਮਤਃ ॥ ੧੬ ॥

ਕਾਦਿਨਾਮਾਨਿ ਲੋਕੇऽਸ੍ਮਿਨ੍ਦੁਰ੍ਲਭਾਨਿ ਦੁਰਾਤ੍ਮਨਾਮ੍ ।
ਭਕ੍ਤਾਨਾਂ ਸੁਲਭਾਨੀਹ ਨਿਰ੍ਮਲਾਨਾਂ ਯਤਾਤ੍ਮਨਾਮ੍ ॥ ੧੭ ॥

ਜ੍ਞੇਯ ਏਵ ਸ੍ਵਯਂ ਕਸ਼੍ਣੋ ਧ੍ਯੇਯ ਏਵ ਨਿਰਨ੍ਤਰਮ੍ ।
ਅਮੇਯੋऽਪ੍ਯਨੁਮਾਨੇਨ ਮੇਯ ਏਵਾਤ੍ਮਭਾਵਤਃ ॥ ੧੮ ॥

ਬ੍ਰਹ੍ਮਗੀਤਾਦਿਭਿਰ੍ਗੇਯਃ ਸੇਵਨੀਯੋ ਮੁਮੁਕ੍ਸ਼ਭਿਃ ।
ਕਸ਼੍ਣ ਏਵ ਗਤਿਃ ਪੁਂਸਾਂ ਸਂਸਾਰੇऽਸ੍ਮਿਨ੍ਸੁਦੁਸ੍ਤਰੇ ॥ ੧੯ ॥

ਕਾਲਾਸ੍ਯੇ ਪਤਿਤਂ ਸਰ੍ਵਂ ਕਾਲੇਨ ਕਵਲੀਕਤਮ੍ ।
ਕਾਲਾਧੀਨਂ ਕਾਲਸਂਸ੍ਥਂ ਕਾਲੋਤ੍ਪਨ੍ਨਂ ਜਗਤ੍ਤ੍ਰਯਮ੍ ॥ ੨੦ ॥

ਸ ਕਾਲਸ੍ਤਸ੍ਯ ਭਤ੍ਯੋऽਸ੍ਤਿ ਤਦਧੀਨਸ੍ਤਦੁਦ੍ਭਵਃ ।
ਤਸ੍ਮਾਤ੍ਸਰ੍ਵੇਸ਼ੁ ਕਾਲੇਸ਼ੁ ਕਸ਼੍ਣ ਏਵ ਗਤਿਰ੍ਨਣਾਮ੍ ॥ ੨੧ ॥

ਅਨ੍ਯੇ ਦੇਵਾਸ੍ਤ੍ਰਿਲੋਕੇਸ਼ੁ ਕਸ਼੍ਣਾਸ਼੍ਰਯਪਰਾਯਣਾਃ ।
ਕਸ਼੍ਣਮਾਸ਼੍ਰਿਤ੍ਯ ਤਿਸ਼੍ਠਨ੍ਤਿ ਕਸ਼੍ਣਸ੍ਯਾਨੁਚਰਾ ਹਿ ਤੇ ॥ ੨੨ ॥

ਯਥਾ ਸੂਰ੍ਯੋਦਯੇ ਸਰ੍ਵਾਸ੍ਤਾਰਕਾਃ ਕ੍ਸ਼ੀਣਕਾਨ੍ਤਯਃ ।
ਸਰ੍ਵੇ ਦੇਵਾਸ੍ਤਥਾ ਵ੍ਯਾਸ ਹਤਵੀਰ੍ਯਾ ਹਤੌਜਸਃ ॥ ੨੩ ॥

ਨ ਕਸ਼੍ਣਾਦਿਤਰਤ੍ਤਤ੍ਤ੍ਵਂ ਨ ਕਸ਼੍ਣਾਦਿਤਰਤ੍ਸੁਖਮ੍ ।
ਨ ਕਸ਼੍ਣਾਦਿਤਰਜ੍ਜ੍ਞਾਨਂ ਨ ਕਸ਼੍ਣਾਦਿਤਰਤ੍ਪਦਮ੍ ॥ ੨੪ ॥

ਕਸ਼੍ਣ ਏਵ ਜਗਨ੍ਮਿਤ੍ਰਂ ਕਸ਼੍ਣ ਏਵ ਜਗਦ੍ਗੁਰੁਃ ।
ਕਸ਼੍ਣ ਏਵ ਜਗਤ੍ਤ੍ਰਾਤਾ ਕਸ਼੍ਣ ਏਵ ਜਗਤ੍ਪਿਤਾ ॥ ੨੫ ॥

ਕਸ਼੍ਣ ਕਸ਼੍ਣੇਤਿ ਯੇ ਜੀਵਾਃ ਪ੍ਰਵਦਨ੍ਤਿ ਨਿਰਨ੍ਤਰਮ੍ ।
ਨ ਤੇਸ਼ਾਂ ਪੁਨਰਾਵਤ੍ਤਿਃ ਕਲ੍ਪਕੋਟਿਸ਼ਤੈਰਪਿ ॥ ੨੬ ॥

ਕਸ਼੍ਣੇ ਤੁਸ਼੍ਟੇ ਜਗਨ੍ਮਿਤ੍ਰਂ ਕਸ਼੍ਣੇ ਰੁਸ਼੍ਟੇ ਹਿ ਤਦ੍ਰਿਪੁਃ ।
ਕਸ਼੍ਣਾਤ੍ਮਕਂ ਜਗਤ੍ਸਰ੍ਵਂ ਕਸ਼੍ਣਮਾਸ਼੍ਰਿਤ੍ਯ ਤਿਸ਼੍ਠਤਿ ॥ ੨੭ ॥

ਯਥਾ ਸੂਰ੍ਯੋਦਯੇ ਸਰ੍ਵੇ ਪਦਾਰ੍ਥਜ੍ਞਾਨਿਨੋ ਨਰਾਃ ।
ਕਸ਼੍ਣਸੂਰ੍ਯੋਦਯੇऽਨ੍ਤਃਸ੍ਥੇ ਤਥਾऽऽਤ੍ਮਜ੍ਞਾਨਿਨੋ ਬੁਧਾਃ ॥ ੨੮ ॥

ਤਸ੍ਮਾਤ੍ਤ੍ਵਂ ਸਰ੍ਵਭਾਵੇਨ ਕਸ਼੍ਣਸ੍ਯ ਸ਼ਰਣਂ ਵ੍ਰਜ ।
ਨਾਨ੍ਯੋਪਾਯਸ੍ਤ੍ਰਿਲੋਕੇਸ਼ੁ ਭਵਾਬ੍ਧਿਂ ਤਰਿਤੁਂ ਸਤਾਮ੍ ॥ ੨੯ ॥

ਸ਼੍ਰੀਵ੍ਯਾਸ ਉਵਾਚ-
ਕਤਾਰ੍ਥੋऽਹਂ ਮੁਨਿਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠ ਤ੍ਵਤ੍ਪ੍ਰਸਾਦਾਦਤਨ੍ਦ੍ਰਿਤਃ ।
ਯਸ੍ਮਾਚ੍ਛ੍ਰੁਤਂ ਮਯਾ ਜ੍ਞਾਨਂ ਸ਼੍ਰੀਕਸ਼੍ਣਸ੍ਯ ਮਹਾਤ੍ਮਨਃ ॥ ੩੦ ॥

ਪਰਂ ਤੁ ਸ਼੍ਰੇਤੁਮਿਚ੍ਛਾਮਿ ਤ੍ਵਤ੍ਤੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮਵਿਦਾਂ ਵਰ ।
ਨੈਵਾਸ੍ਤਿ ਤ੍ਵਤ੍ਸਮੋ ਜ੍ਞਾਨੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ੁ ਲੋਕੇਸ਼ੁ ਕੁਤ੍ਰਚਿਤ੍ ॥ ੩੧ ॥

ਕਥਂ ਮੇ ਕਰੁਣਾਸਿਨ੍ਧੁਃ ਪ੍ਰਸਨ੍ਨੋ ਜਾਯਤੇ ਹਰਿਃ ।
ਕੇਨੋਪਾਯੇਨ ਤਦ੍ਭਕ੍ਤਿਰ੍ਨਿਸ਼੍ਚਲਾ ਜਾਯਤੇ ਮਯਿ ॥ ੩੨ ॥

ਕੇਨੋਪਾਯੇਨ ਤਦ੍ਦਾਸ੍ਯਂ ਸਖਿਤ੍ਵਂ ਦੇਵਦੁਰ੍ਲਭਮ੍ ।
ਤਦਧੀਨਤ੍ਵਮੇਵਾਥ ਤਤ੍ਸ੍ਵਰੂਪੈਕਤਾ ਤਥਾ ॥ ੩੩ ॥

ਏਤਨ੍ਮੇ ਵਦ ਦੇਵਰ੍ਸ਼ੇ ਸਰ੍ਵਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਾਰ੍ਥਦੋਹਨਮ੍ ।
ਵਿਨਾ ਕਸ਼੍ਣਂ ਗਤਿਰ੍ਨਾऽਸ੍ਤਿ ਕਸ਼੍ਣ ਏਵ ਗਤਿਰ੍ਮਮ ॥ ੩੪ ॥

ਨਾਰਦ ਉਵਾਚ-
ਸ਼੍ਰੀਕਸ਼੍ਣਃ ਕਰੁਣਾਸਿਨ੍ਧੁਰ੍ਦੀਨਬਨ੍ਧੁਰ੍ਜਗਦ੍ਗੁਰੁਃ ।
ਕਾਦਿਨਾਮਹਸ੍ਰੇਣ ਵਿਨਾ ਨਾਨ੍ਯੈਸ਼੍ਚ ਸਾਧਨੈਃ ॥ ੩੫ ॥

ਪ੍ਰਸਨ੍ਨੋ ਜਾਯਤੇ ਨੂਨਂ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ਤਾਨਿ ਵਦਾਮਿ ਤੇ ।
ਅਵਾਚ੍ਯਾਨ੍ਯਪਿ ਤੇ ਵਚ੍ਮਿ ਤ੍ਰਿਸ਼ੁ ਲੋਕੇਸ਼ੁ ਕੁਤ੍ਰਚਿਤ੍ ॥ ੩੬ ॥

ਨ ਪ੍ਰਸਿਦ੍ਧਾਨਿ ਦੁਸ਼੍ਟਾਨਾਂ ਦੁਰ੍ਲਭਾਨਿ ਮਹੀਤਲੇ ।
ਸੁਲਭਾਨੀਹ ਭਕ੍ਤਾਨਾਂ ਭਾਵਿਸ਼੍ਯਨ੍ਤਿ ਤਦਾਜ੍ਞਯਾ ॥ ੩੭ ॥

ਪੁਰਾ ਸਾਰਸ੍ਵਤੇ ਕਲ੍ਪੇ ਰਮ੍ਯੇ ਵਨ੍ਦਾਵਨੇ ਨਿਸ਼ਿ ।
ਨਿਜਭਕ੍ਤਹਿਤਾਰ੍ਥਾਯ ਵੇਣੁਨਾਦਂ ਹਰਿਃ ਸ੍ਵਯਮ੍ ॥ ੩੮ ॥

ਚਕਾਰੋਚ੍ਚੈਰ੍ਮਨੋਹਾਰੀ ਵਿਹਾਰੀ ਵੈਰਨਾਸ਼ਨਃ ।
ਤਦਾ ਗੋਪੀਜਨਃ ਸਰ੍ਵਃ ਸਹਸੋਤ੍ਥਾਯ ਵਿਹ੍ਵਲਃ ॥ ੩੯ ॥

ਨਿਸ਼ੀਥੇ ਸਕਲਂ ਤ੍ਯਕ੍ਤ੍ਵਾऽਗਚ੍ਛਦ੍ਵੇਣੁਵਸ਼ੀਕਤਃ ।
ਤੇਨ ਸਾਰ੍ਧਂ ਕਤਾ ਕ੍ਰੀਡਾ ਸ੍ਵਪ੍ਨਵਦ੍ਰਾਸਮਣ੍ਡਲੇ ॥ ੪੦ ॥

ਤਤ੍ਰਾਨ੍ਤਰ੍ਧਾਨਮਗਮਤ੍ਤਚ੍ਚਿਤ੍ਤਮਪਹਤ੍ਯ ਸਃ ।
ਤਦਾ ਤਾ ਗੋਪਿਕਾਃ ਸਰ੍ਵਾਃ ਦਿਙ੍ਮੂਢਾ ਇਵ ਗੋਗਣਾਃ ॥ ੪੧ ॥

ਸਮੀਪਸ੍ਥਮਪਿ ਭ੍ਰਾਨ੍ਤ੍ਯਾ ਤਂ ਨਾਪਸ਼੍ਯਨ੍ਨਰੋਤ੍ਤਮਮ੍ ।
ਇਤਸ੍ਤਤੋ ਵਿਚਿਨ੍ਵਨ੍ਤ੍ਯਃ ਕਸ੍ਤੂਰੀਮਗਵਦ੍ਵਨੇ ॥ ੪੨ ॥

ਅਤ੍ਯਨ੍ਤਵ੍ਯਾਕੁਲੀਭੂਤਾਃ ਖਣ੍ਡਿਤਾਃ ਸ਼੍ਰੁਤਯੋ ਯਥਾ ।
ਬ੍ਰਹ੍ਮਜ੍ਞਾਨਾਦ੍ਯਥਾ ਵਿਪ੍ਰਾਃ ਕਾਲਮਾਯਾਵਸ਼ਨੁਗਾਃ ॥ ੪੩ ॥

ਤਥੈਤਾ ਗੋਪਿਕਾ ਵ੍ਯਾਸ ਕਸ਼੍ਣਦਰ੍ਸ਼ਨਲਾਲਸਾਃ ।
ਅਤ੍ਯਨ੍ਤਵਿਰਹਾਕ੍ਰਾਨ੍ਤਾਸ੍ਤਚ੍ਚਿਤ੍ਤਾਸ੍ਤਤ੍ਪਰਾਯਣਾਃ ॥ ੪੪ ॥

ਭ੍ਰਮਰੀਕੀਟਵਲ੍ਲੀਨਾ ਨਾਨ੍ਯਤ੍ਪਸ਼੍ਯਨ੍ਤਿ ਤਦ੍ਵਿਨਾ ।
ਵਿਰਹਾਨਲਦਗ੍ਧਾਙ੍ਗ੍ਯਃ ਕਾਮਾਨ੍ਧਾ ਭਯਵਿਹ੍ਵਲਾਃ ॥ ੪੫ ॥

ਸ੍ਵਾਤ੍ਮਾਨਂ ਨ ਵਿਦੁਰ੍ਦੀਨਾ ਜ੍ਞਾਨਹੀਨਾ ਨਰਾ ਇਵ ।
ਤਲ੍ਲੀਨਮਾਨਸਾਕਾਰਾ ਵਿਕਾਰਾਦਿਵਿਵਰ੍ਜਿਤਾਃ ॥ ੪੬ ॥

ਤਦਾਤਿਕਪਯਾ ਕਸ਼੍ਣੋ ਭਕ੍ਤਾਧੀਨੋ ਨਿਰਙ੍ਕੁਸ਼ਃ ।
ਆਵਿਰ੍ਬਭੂਵ ਤਤ੍ਰੈਵ ਯਥਾ ਸੂਰ੍ਯੋ ਨਿਸ਼ਾਤ੍ਯਯੇ ॥ ੪੭ ॥

ਤਦਾ ਤਾ ਗੋਪਿਕਾਃ ਸਰ੍ਵਾ ਦਸ਼੍ਟ੍ਵਾ ਪ੍ਰਾਣਪਤਿਂ ਹਰਿਮ੍ ।
ਜਨ੍ਮਾਨ੍ਤਰਨਿਭਂ ਹਿਤ੍ਵਾ ਵਿਰਹਾਗ੍ਨਿਂ ਸੁਦੁਃਸਹਮ੍ ॥ ੪੮ ॥

ਤਵਾਵਤਾਰਵਨ੍ਮਤ੍ਵਾ ਹਰ੍ਸ਼ਨਿਰ੍ਭਰਮਾਨਸਾਃ ।
ਪਦ੍ਮਿਨ੍ਯ ਇਵ ਕਸ਼੍ਣਾਰ੍ਕਂ ਦਸ਼੍ਟ੍ਵਾ ਵਿਕਸਿਤਾਸ੍ਤਦਾ ॥ ੪੯ ॥

ਪਪੁਰ੍ਨੇਤ੍ਰਪੁਟੈਰੇਨਂ ਨ ਚ ਤਪ੍ਤਿਮੁਪਾਯਯੁਃ ।
ਕ੍ਰੀਡਾਯਾਃ ਸ਼ਾਨ੍ਤਿਮਾਪਨ੍ਨਾ ਮਤ੍ਵਾ ਕਸ਼੍ਣਂ ਜਗਦ੍ਗੁਰੁਮ੍ ॥ ੫੦ ॥

ਤਂ ਪ੍ਰਤ੍ਯੂਚੁਃ ਪ੍ਰੀਤਿਯੁਕ੍ਤਾ ਵਿਰਕ੍ਤਾ ਵਿਰਹਾਨਲਾਤ੍ ।
ਆਸਕ੍ਤਾਸ੍ਤਤ੍ਪਦੇ ਨਿਤ੍ਯਂ ਵਿਰਕ੍ਤਾ ਇਵ ਯੋਗਿਨਃ ॥ ੫੧ ॥

ਗੋਪ੍ਯ ਊਚੁਃ-
ਹੇ ਨਾਥ ਯਾਹਿ ਨੋ ਦੀਨਾਸ੍ਤ੍ਵਨ੍ਨਾਥਾਸ੍ਤ੍ਵਤ੍ਪਰਾਯਣਾਃ ।
ਤਵਾਲਮ੍ਬੇਨ ਜੀਵਨ੍ਤ੍ਯਸ੍ਤਵ ਦਾਸ੍ਯੋ ਵਯਂ ਸਦਾ ॥ ੫੨ ॥

ਕੇਨੋਪਾਯੇਨ ਭੋ ਕਸ਼੍ਣ ਨ ਭਵੇਦ੍ਵਿਰਹਸ੍ਤਵ ।
ਨ ਭਵੇਤ੍ਪੁਨਰਾਵਤ੍ਤਿਰ੍ਨ ਚ ਸਂਸਾਰਵਾਸਨਾ ॥ ੫੩ ॥

ਤ੍ਵਯਿ ਭਕ੍ਤਿਰ੍ਦਢਾ ਕੇਨ ਸਖੀਤ੍ਵਂ ਜਾਯਤੇ ਤਵ ।
ਤਦੁਪਾਯਂ ਹਿ ਨੋ ਬ੍ਰੂਹਿ ਕਪਾਂ ਕਤ੍ਵਾ ਦਯਾਨਿਧੇ ॥ ੫੪ ॥

ਸ਼੍ਰੀਕਸ਼੍ਣ ਉਵਾਚ-
ਅਤ੍ਯਨ੍ਤਦੁਰ੍ਲਭਃਪ੍ਰਸ਼੍ਨਸ੍ਤ੍ਵਦੀਯਃ ਕਲਿਨਾਸ਼ਨਃ ।
ਨ ਕਦਾਪਿ ਮਯਾ ਪ੍ਰੋਕ੍ਤਃ ਕਸ੍ਯਾਪ੍ਯਗ੍ਰੇ ਵ੍ਰਜਾਙ੍ਗਨਾਃ ॥ ੫੫ ॥

ਤਥਾਪ੍ਯਤ੍ਯਨ੍ਤਭਾਵੇਨ ਯੁਸ਼੍ਮਦ੍ਭਕ੍ਤ੍ਯਾ ਵਸ਼ੀਕਤਃ ।
ਰਹਸ੍ਯਂ ਕਥਯਾਮ੍ਯਦ੍ਯ ਮਦੀਯਂ ਮਦ੍ਗਤਿਪ੍ਰਦਮ੍ ॥ ੫੬ ॥

ਕਾਦਿਨਾਮਸਹਸ੍ਰਾਖ੍ਯਮਵਿਖ੍ਯਾਤਂ ਧਰਾਤਲੇ ।
ਗੁਹ੍ਯਾਦ੍ਗੁਹ੍ਯਤਰਂ ਗੋਪ੍ਯਂ ਵੇਦਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਾਰ੍ਥਦੋਹਨਮ੍ ॥ ੫੭ ॥

ਅਲੌਕਿਕਮਿਦਂ ਪੁਂਸਾਂ ਸਦ੍ਯਃ ਸ਼੍ਰੇਯਸ੍ਕਰਂ ਸਤਾਮ੍ ।
ਸ਼ਬ੍ਦਬ੍ਰਹ੍ਮਮਯਂ ਲੋਕੇ ਸੂਰ੍ਯਵਚ੍ਚਿਤ੍ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਮ੍ ॥ ੫੮ ॥

ਸਂਸਾਰਸਾਗਰੇ ਘੋਰੇ ਪ੍ਲਵਤੁਲ੍ਯਂ ਮਨੀਸ਼ਿਣਾਮ੍ ।
ਸਰ੍ਵਸਿਦ੍ਧਿਪ੍ਰਦਂ ਪੁਂਸਾਮਜ੍ਞਾਨਾਰ੍ਣਵਸ਼ੋਸ਼ਣਮ੍ ॥ ੫੯ ॥

ਜਾਤਿਸ੍ਮਤਿਪ੍ਰਦਂ ਵਿਦ੍ਯਾਵਰ੍ਧਨਂ ਮੋਹਨਾਸ਼ਨਮ੍ ।
ਬ੍ਰਹ੍ਮਜ੍ਞਾਨਰਹਸ੍ਯਂ ਮੇ ਕਾਦਿਨਾਮਸਹਸ੍ਰਕਮ੍ ॥ ੬੦ ॥

ਤਦੇਵਾਹਂ ਪ੍ਰਵਕ੍ਸ਼੍ਯਾਮਿ ਸ਼‍ਣੁਧ੍ਵਂ ਭਕ੍ਤਿਪੂਰ੍ਵਕਮ੍ ।
ਯਸ੍ਯ ਸ੍ਮਰਣਮਾਤ੍ਰੇਣ ਜੀਵਨ੍ਮੁਕ੍ਤਿਃ ਪ੍ਰਜਾਯਤੇ ॥ ੬੧ ॥

ॐ ਅਸ੍ਯ ਸ਼੍ਰੀਪੁਰਾਣਪੁਰੁਸ਼ੋਤ੍ਤਮਸ਼੍ਰੀਕਸ਼੍ਣਕਾਦਿਸਹਸ੍ਰਨਾਮਮਨ੍ਤ੍ਰਸ੍ਯ
ਨਾਰਦ ऋਸ਼ਿਃ ਅਨੁਸ਼੍ਟੁਪ੍ਛਨ੍ਦਃ, ਸਰ੍ਵਾਤ੍ਮਸ੍ਵਰੂਪੀ ਸ਼੍ਰੀਪਰਮਾਤ੍ਮਾ ਦੇਵਤਾ ।
ॐ ਇਤਿ ਬੀਜਂ, ਨਮ ਇਤਿ ਸ਼ਕ੍ਤਿਃ, ਕਸ਼੍ਣਾਯੇਤਿ ਕੀਲਕਂ,
ਧਰ੍ਮਾਰ੍ਥਕਾਮਮੋਕ੍ਸ਼ਾਰ੍ਥੇ ਸ਼੍ਰੀਕਸ਼੍ਣਪ੍ਰੀਤ੍ਯਰ੍ਥੇ ਜਪੇ ਵਿਨਿਯੋਗਃ ॥

ਅਥ ਕਰਨ੍ਯਾਸਃ ।
ॐ ਕਾਲਾਤ੍ਮੇਤ੍ਯਙ੍ਗੁਸ਼੍ਠਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ।
ॐ ਕੀਰ੍ਤਿਵਰ੍ਦ੍ਧਨ ਇਤਿ ਤਰ੍ਜਨੀਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ।
ॐ ਕੂਟਸ੍ਥਸਾਕ੍ਸ਼ੀਤਿ ਮਧ੍ਯਮਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ।
ॐ ਕੈਵਲ੍ਯਜ੍ਞਾਨਸਾਧਨ ਇਤਿ ਅਨਾਮਿਕਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ।
ॐ ਕੌਸ੍ਤੁਭੋਦ੍ਭਾਸਿਤੋਰਸ੍ਕ ਇਤਿ ਕਨਿਸ਼੍ਠਕਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਨ੍ਦਰ੍ਪਜ੍ਵਰਨਾਸ਼ਨ ਇਤਿ ਕਰਤਲਕਰਪਸ਼੍ਠਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ॥

ਅਥ ਅਙ੍ਗਨ੍ਯਾਸਃ ।
ॐ ਕਾਲਾਤ੍ਮੇਤਿ ਹਦਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕੀਰ੍ਤਿਵਰ੍ਧਨ ਇਤਿ ਸ਼ਿਰਸੇ ਸ੍ਵਾਹਾ ।
ॐ ਕੂਟਸ੍ਥਸਾਕ੍ਸ਼ੀਤਿ ਸ਼ਿਖਾਯੈ ਵਸ਼ਟ੍ ।
ॐ ਕੈਵਲ੍ਯਜ੍ਞਾਨਸਾਧਨ ਇਤਿ ਕਵਚਾਯ ਹੁਮ੍ ।
ॐ ਕੌਸ੍ਤੁਭੋਦ੍ਭਾਸਿਤੋਰਸ੍ਕ ਇਤਿ ਨੇਤ੍ਰਤ੍ਰਯਾਯ ਵੌਸ਼ਟ੍ ।
ॐ ਕਨ੍ਦਰ੍ਪਜ੍ਵਰਨਾਸ਼ਨ ਇਤ੍ਯਸ੍ਤ੍ਰਾਯ ਫਟ੍ ।

ਅਥ ਧ੍ਯਾਨਮ੍ ।
ਵਨ੍ਦੇ ਕਸ਼੍ਣਂ ਕਪਾਲੁਂ ਕਲਿਕੁਲਦਲਨਂ ਕੇਸ਼ਵਂ ਕਂਸਸ਼ਤ੍ਰੁਂ
ਧਰ੍ਮਿਸ਼੍ਠਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮਨਿਸ਼੍ਠਂ ਦ੍ਵਿਜਵਰਵਰਦਂ ਕਾਲਮਾਯਾਤਿਰਿਕ੍ਤਮ੍ ।
ਕਾਲਿਨ੍ਦੀਕੇਲਿਸਕ੍ਤਂ ਕੁਵਲਯਨਯਨਂ ਕੁਣ੍ਡਲੋਦ੍ਭਾਸਿਤਾਸ੍ਯਂ
ਕਾਲਾਤੀਤਸ੍ਵਧਾਮਾਸ਼੍ਰਿਤਨਿਜਯੁਵਤੀਵਲ੍ਲਭਂ ਕਾਲਕਾਲਮ੍ ॥ ੬੨ ॥

ਸ਼੍ਰੀਕਸ਼੍ਣ ਉਵਾਚ-
ॐ ਕਸ਼੍ਣਃ ਕਸ਼੍ਣਾਤ੍ਮਕਃ ਕਸ਼੍ਣਸ੍ਵਰੂਪਃ ਕਸ਼੍ਣਨਾਮਧਤ੍ ।
ਕਸ਼੍ਣਾਙ੍ਗਃ ਕਸ਼੍ਣਦੈਵਤ੍ਯਃ ਕਸ਼੍ਣਾਰਕ੍ਤਵਿਲੋਚਨਃ ॥ ੬੩ ॥

ਕਸ਼੍ਣਾਸ਼੍ਰਯਃ ਕਸ਼੍ਣਵਰ੍ਤ੍ਤ੍ਮਾ ਕਸ਼੍ਣਾਲਕ੍ਤਾਭਿਰਕ੍ਸ਼ਕਃ ।
ਕਸ਼੍ਣੇਸ਼ਪ੍ਰੀਤਿਜਨਕਃ ਕਸ਼੍ਣੇਸ਼ਪ੍ਰਿਯਕਾਰਕਃ ॥ ੬੪ ॥

ਕਸ਼੍ਣੇਸ਼ਾਰਿਸ਼੍ਟਸਂਹਰ੍ਤਾ ਕਸ਼੍ਣੇਸ਼ਪ੍ਰਾਣਵਲ੍ਲਭਃ ।
ਕਸ਼੍ਣੇਸ਼ਾਨਨ੍ਦਜਨਕਃ ਕਸ਼੍ਣੇਸ਼ਾਯੁਰ੍ਵਿਵਰ੍ਦ੍ਧਨਃ ॥ ੬੫ ॥

ਕਸ਼੍ਣੇਸ਼ਾਰਿਸਮੂਹਘ੍ਨਃ ਕਸ਼੍ਣੇਸ਼ਾਭੀਸ਼੍ਟਸਿਦ੍ਧਿਦਃ ।
ਕਸ਼੍ਣਾਧੀਸ਼ਃ ਕਸ਼੍ਣਕੇਸ਼ਃ ਕਸ਼੍ਣਾਨਨ੍ਦਵਿਵਰ੍ਦ੍ਧਨਃ ॥ ੬੬ ॥

ਕਸ਼੍ਣਾਗਰੁਸੁਗਨ੍ਧਾਢ੍ਯਃ ਕਸ਼੍ਣਾਗਰੁਸੁਗਨ੍ਧਵਿਤ੍ ।
ਕਸ਼੍ਣਾਗਰੁਵਿਵੇਕਜ੍ਞਃ ਕਸ਼੍ਣਾਗਰੁਵਿਲੇਪਨਃ ॥ ੬੭ ॥

ਕਤਜ੍ਞਃ ਕਤਕਤ੍ਯਾਤ੍ਮਾ ਕਪਾਸਿਨ੍ਧੁਃ ਕਪਾਕਰਃ ।
ਕਸ਼੍ਣਾਨਨ੍ਦੈਕਵਰਦਃ ਕਸ਼੍ਣਾਨਨ੍ਦਪਦਾਸ਼੍ਰਯਃ ॥ ੬੮ ॥

ਕਮਲਾਵਲ੍ਲਭਾਕਾਰਃ ਕਲਿਘ੍ਨਃ ਕਮਲਾਪਤਿਃ ।
ਕਮਲਾਨਨ੍ਦਸਮ੍ਪਨ੍ਨਃ ਕਮਲਾਸੇਵਿਤਾਕਤਿਃ ॥ ੬੯ ॥

ਕਮਲਾਮਾਨਸੋਲ੍ਲਾਸੀ ਕਮਲਾਮਾਨਦਾਯਕਃ ।
ਕਮਲਾਲਙ੍ਕਤਾਕਾਰਃ ਕਮਲਾਸ਼੍ਰਿਤਵਿਗ੍ਰਹਃ ॥ ੭੦ ॥

ਕਮਲਾਮੁਖਪਦ੍ਮਾਰ੍ਕਃ ਕਮਲਾਕਰਪੂਜਿਤਃ ।
ਕਮਲਾਕਰਮਧ੍ਯਸ੍ਥਃ ਕਮਲਾਕਰਤੋਸ਼ਿਤਃ ॥ ੭੧ ॥

ਕਮਲਾਕਰਸਂਸੇਵ੍ਯਃ ਕਮਲਾਕਰਭੂਸ਼ਿਤਃ ।
ਕਮਲਾਕਰਭਾਵਜ੍ਞਃ ਕਮਲਾਕਰਸਂਯੁਤਃ ॥ ੭੨ ॥

ਕਮਲਾਕਰਪਾਰ੍ਸ਼੍ਵਸ੍ਥਃ ਕਮਲਾਕਰਰੂਪਵਾਨ੍ ।
ਕਮਲਾਕਰਸ਼ੋਭਾਢ੍ਯਃ ਕਮਲਾਕਰਪਙ੍ਕਜਃ ॥ ੭੩ ॥

ਕਮਲਾਕਰਪਾਪਘ੍ਨਃ ਕਮਲਾਕਰਪੁਸ਼੍ਟਿਕਤ੍ ।
ਕਮਲਾਰੂਪਸੌਭਾਗ੍ਯਵਰ੍ਦ੍ਧਨਃ ਕਮਲੇਕ੍ਸ਼ਣਃ ॥ ੭੪ ॥

ਕਮਲਾਕਲਿਤਾਙ੍ਘ੍ਰ੍ਯਬ੍ਜਃ ਕਮਲਾਕਲਿਤਾਕਤਿਃ ।
ਕਮਲਾਹਦਯਾਨਨ੍ਦਵਰ੍ਦ੍ਧਨਃ ਕਮਲਾਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੭੫ ॥

ਕਮਲਾਚਲਚਿਤ੍ਤਾਤ੍ਮਾ ਕਮਲਾਲਙ੍ਕਤਾਕਤਿਃ ।
ਕਮਲਾਚਲਭਾਵਜ੍ਞਃ ਕਮਲਾਲਿਙ੍ਗਿਤਾਕਤਿਃ ॥ ੭੬ ॥

ਕਮਲਾਮਲਨੇਤ੍ਰਸ਼੍ਰੀਃ ਕਮਲਾਚਲਮਾਨਸਃ ।
ਕਮਲਾਪਰਮਾਨਨ੍ਦਵਰ੍ਦ੍ਧਨਃ ਕਮਲਾਨਨਃ ॥ ੭੭ ॥

ਕਮਲਾਨਨ੍ਦਸੌਭਾਗ੍ਯਵਰ੍ਦ੍ਧਨਃ ਕਮਲਾਸ਼੍ਰਯਃ ।
ਕਮਲਾਵਿਲਸਤ੍ਪਾਣਿਃ ਕਮਲਾਮਲਲੋਚਨਃ ॥ ੭੮ ॥

ਕਮਲਾਮਲਭਾਲਸ਼੍ਰੀਃ ਕਮਲਾਕਰਪਲ੍ਲਵਃ ।
ਕਮਲੇਸ਼ਃ ਕਮਲਭੂਃ ਕਮਲਾਨਨ੍ਦਦਾਯਕਃ ॥ ੭੯ ॥

ਕਮਲੋਦ੍ਭਵਭੀਤਿਘ੍ਨਃ ਕਮਲੋਦ੍ਭਵਸਂਸ੍ਤੁਤਃ ।
ਕਮਲਾਕਰਪਾਸ਼ਾਢ੍ਯਃ ਕਮਲੋਦ੍ਭਵਪਾਲਕਃ ॥ ੮੦ ॥

ਕਮਲਾਸਨਸਂਸੇਵ੍ਯਃ ਕਮਲਾਸਨਸਂਸ੍ਥਿਤਃ ।
ਕਮਲਾਸਨਰੋਗਘ੍ਨਃ ਕਮਲਾਸਨਪਾਪਹਾ ॥ ੮੧ ॥

ਕਮਲੋਦਰਮਧ੍ਯਸ੍ਥਃ ਕਮਲੋਦਰਦੀਪਨਃ ।
ਕਮਲੋਦਰਸਮ੍ਪਨ੍ਨਃ ਕਮਲੋਦਰਸੁਨ੍ਦਰਃ ॥ ੮੨ ॥

ਕਨਕਾਲਙ੍ਕਤਾਕਾਰਃ ਕਨਕਾਲਙ੍ਕਤਾਮ੍ਬਰਃ ।
ਕਨਕਾਲਙ੍ਕਤਾਗਾਰਃ ਕਨਕਾਲਙ੍ਕਤਾਸਨਃ ॥ ੮੩ ॥

ਕਨਕਾਲਙ੍ਕਤਾਸ੍ਯਸ਼੍ਰੀਃ ਕਨਕਾਲਙ੍ਕਤਾਸ੍ਪਦਃ ।
ਕਨਕਾਲਙ੍ਕਤਾਙ੍ਘ੍ਰ੍ਯਬ੍ਜਃ ਕਨਕਾਲਙ੍ਕਤੋਦਰਃ ॥ ੮੪ ॥

ਕਨਕਾਮ੍ਬਰਸ਼ੋਭਾਢ੍ਯਃ ਕਨਕਾਮ੍ਬਰਭੂਸ਼ਣਃ ।
ਕਨਕੋਤ੍ਤਮਭਾਲਸ਼੍ਰੀਃ ਕਨਕੋਤ੍ਤਮਰੂਪਧਕ੍ ॥ ੮੫ ॥

ਕਨਕਾਗਾਰਮਧ੍ਯਸ੍ਥਃ ਕਨਕਾਗਾਰਕਾਰਕਃ ।
ਕਨਕਾਚਲਮਧ੍ਯਸ੍ਥਃ ਕਨਕਾਚਲਪਾਲਕਃ ॥ ੮੬ ॥

ਕਨਕਾਚਲਸ਼ੋਭਾਢ੍ਯਃ ਕਨਕਾਚਲਭੂਸ਼ਣਃ ।
ਕਨਕੈਕਪ੍ਰਜਾਕਰ੍ਤਾ ਕਨਕੈਕਪ੍ਰਦਾਯਕਃ ॥ ੮੭ ॥

ਕਲਾਨਨਃ ਕਲਰਵਃ ਕਲਸ੍ਤ੍ਰੀਪਰਿਵੇਸ਼੍ਟਿਤਃ ।
ਕਲਹਂਸਪਰਿਤ੍ਰਾਤਾ ਕਲਹਂਸਪਰਾਕ੍ਰਮਃ ॥ ੮੮ ॥

ਕਲਹਂਸਸਮਾਨਸ਼੍ਰੀਃ ਕਲਹਂਸਪ੍ਰਿਯਙ੍ਕਰਃ ।
ਕਲਹਂਸਸ੍ਵਭਾਵਸ੍ਥਃ ਕਲਹਂਸੈਕਮਾਨਸਃ ॥ ੮੯ ॥

ਕਲਹਂਸਸਮਾਰੂਢਃ ਕਲਹਂਸਸਮਪ੍ਰਭਃ ।
ਕਲਹਂਸਵਿਵੇਕਜ੍ਞਃ ਕਲਹਂਸਗਤਿਪ੍ਰਦਃ ॥ ੯੦ ॥

ਕਲਹਂਸਪਰਿਤ੍ਰਾਤਾ ਕਲਹਂਸਸੁਖਾਸ੍ਪਦਃ ।
ਕਲਹਂਸਕੁਲਾਧੀਸ਼ਃ ਕਲਹਂਸਕੁਲਾਸ੍ਪਦਃ ॥ ੯੧ ॥

ਕਲਹਂਸਕੁਲਾਧਾਰਃ ਕਲਹਂਸਕੁਲੇਸ਼੍ਵਰਃ ।
ਕਲਹਂਸਕੁਲਾਚਾਰੀ ਕਲਹਂਸਕੁਲਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੯੨ ॥

ਕਲਹਂਸਕੁਲਤ੍ਰਾਤਾ ਕਲਹਂਸਕੁਲਾਤ੍ਮਕਃ ।
ਕਵੀਸ਼ਃ ਕਵਿਭਾਵਸ੍ਥਃ ਕਵਿਨਾਥਃ ਕਵਿਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੯੩ ॥

ਕਵਿਮਾਨਸਹਂਸਾਤ੍ਮਾ ਕਵਿਵਂਸ਼ਵਿਭੂਸ਼ਣਃ ।
ਕਵਿਨਾਯਕਸਂਸੇਵ੍ਯਃ ਕਵਿਨਾਯਕਪਾਲਕਃ ॥ ੯੪ ॥

ਕਵਿਵਂਸ਼ੈਕਵਰਦਃ ਕਵਿਵਂਸ਼ਸ਼ਿਰੋਮਣਿਃ ।
ਕਵਿਵਂਸ਼ਵਿਵੇਕਜ੍ਞਃ ਕਵਿਵਂਸ਼ਪ੍ਰਬੋਧਕਃ ॥ ੯੫ ॥

ਕਵਿਵਂਸ਼ਪਰਿਤ੍ਰਾਤਾ ਕਵਿਵਂਸ਼ਪ੍ਰਭਾਵਵਿਤ੍ ।
ਕਵਿਤ੍ਵਾਮਤਸਂਸਿਦ੍ਧਃ ਕਵਿਤ੍ਵਾਮਤਸਾਗਰਃ ॥ ੯੬ ॥

ਕਵਿਤ੍ਵਾਕਾਰਸਂਯੁਕ੍ਤਃ ਕਵਿਤ੍ਵਾਕਾਰਪਾਲਕਃ ।
ਕਵਿਤ੍ਵਾਦ੍ਵੈਤਭਾਵਸ੍ਥਃ ਕਵਿਤ੍ਵਾਸ਼੍ਰਯਕਾਰਕਃ ॥ ੯੭ ॥

ਕਵੀਨ੍ਦ੍ਰਹਦਯਾਨਨ੍ਦੀ ਕਵੀਨ੍ਦ੍ਰਹਦਯਾਸ੍ਪਦਃ ।
ਕਵੀਣ੍ਦ੍ਰਹਦਯਾਨ੍ਤਃਸ੍ਥਃ ਕਵੀਨ੍ਦ੍ਰਜ੍ਞਾਨਦਾਯਕਃ ॥ ੯੮ ॥

ਕਵੀਨ੍ਦ੍ਰਹਦਯਾਮ੍ਭੋਜਪ੍ਰਕਾਸ਼ੈਕਦਿਵਾਕਰਃ ।
ਕਵੀਨ੍ਦ੍ਰਹਦਯਾਮ੍ਭੋਜਾਹ੍ਲਾਦਨੈਕਨਿਸ਼ਾਕਰਃ ॥ ੯੯ ॥

ਕਵੀਨ੍ਦ੍ਰਹਦਯਾਬ੍ਜਸ੍ਥਃ ਕਵੀਨ੍ਦ੍ਰਪ੍ਰਤਿਬੋਧਕਃ ।
ਕਵੀਨ੍ਦ੍ਰਾਨਨ੍ਦਜਨਕਃ ਕਵੀਨ੍ਦ੍ਰਾਸ਼੍ਰਿਤਪਙ੍ਕਜਃ ॥ ੧੦੦ ॥

ਕਵਿਸ਼ਬ੍ਦੈਕਵਰਦਃ ਕਵਿਸ਼ਬ੍ਦੈਕਦੋਹਨਃ ।
ਕਵਿਸ਼ਬ੍ਦੈਕਭਾਵਸ੍ਥਃ ਕਵਿਸ਼ਬ੍ਦੈਕਕਾਰਣਃ ॥ ੧੦੧ ॥

ਕਵਿਸ਼ਬ੍ਦੈਕਸਂਸ੍ਤੁਤ੍ਯਃ ਕਵਿਸ਼ਬ੍ਦੈਕਭੂਸ਼ਣਃ ।
ਕਵਿਸ਼ਬ੍ਦੈਕਰਸਿਕਃ ਕਵਿਸ਼ਬ੍ਦਵਿਵੇਕਵਿਤ੍ ॥ ੧੦੨ ॥

ਕਵਿਤ੍ਵਬ੍ਰਹ੍ਮਵਿਖ੍ਯਾਤਃ ਕਵਿਤ੍ਵਬ੍ਰਹ੍ਮਗੋਚਰਃ ।
ਕਵਿਵਾਣੀਵਿਵੇਕਜ੍ਞਃ ਕਵਿਵਾਣੀਵਿਭੂਸ਼ਣਃ ॥ ੧੦੩ ॥

ਕਵਿਵਾਣੀਸੁਧਾਸ੍ਵਾਦੀ ਕਵਿਵਾਣੀਸੁਧਾਕਰਃ ।
ਕਵਿਵਾਣੀਵਿਵੇਕਸ੍ਥਃ ਕਵਿਵਾਣੀਵਿਵੇਕਵਿਤ੍ ॥ ੧੦੪ ॥

ਕਵਿਵਾਣੀਪਰਿਤ੍ਰਾਤਾ ਕਵਿਵਾਣੀਵਿਲਾਸਵਾਨ੍ ।
ਕਵਿਸ਼ਕ੍ਤਿਪ੍ਰਦਾਤਾ ਚ ਕਵਿਸ਼ਕ੍ਤਿਪ੍ਰਵਰ੍ਤਕਃ ॥ ੧੦੫ ॥

ਕਵਿਸ਼ਕ੍ਤਿਸਮੂਹਸ੍ਥਃ ਕਵਿਸ਼ਕ੍ਤਿਕਲਾਨਿਧਿਃ ।
ਕਲਾਕੋਟਿਸਮਾਯੁਕ੍ਤਃ ਕਲਾਕੋਟਿਸਮਾਵਤਃ ॥ ੧੦੬ ॥

ਕਲਾਕੋਟਿਪ੍ਰਕਾਸ਼ਸ੍ਥਃ ਕਲਾਕੋਟਿਪ੍ਰਵਰ੍ਤਕਃ ।
ਕਲਾਨਿਧਿਸਮਾਕਾਰਃ ਕਲਾਨਿਧਿਸਮਨ੍ਵਿਤਃ ॥ ੧੦੭ ॥

ਕਲਾਕੋਟਿਪਰਿਤ੍ਰਾਤਾ ਕਲਾਕੋਟਿਪ੍ਰਵਰ੍ਧਨਃ ।
ਕਲਾਨਿਧਿਸੁਧਾਸ੍ਵਾਦੀ ਕਲਾਨਿਧਿਸਮਾਸ਼੍ਰਿਤਃ ॥ ੧੦੮ ॥

ਕਲਙ੍ਕਰਹਿਤਾਕਾਰਃ ਕਲਙ੍ਕਰਹਿਤਾਸ੍ਪਦਃ ।
ਕਲਙ੍ਕਰਹਿਤਾਨਨ੍ਦਃ ਕਲਙ੍ਕਰਹਿਤਾਤ੍ਮਕਃ ॥ ੧੦੯ ॥

ਕਲਙ੍ਕਰਹਿਤਾਭਾਸਃ ਕਲਙ੍ਕਰਹਿਤੋਦਯਃ ।
ਕਲਙ੍ਕਰਹਿਤੋਦ੍ਦੇਸ਼ਃ ਕਲਙ੍ਕਰਹਿਤਾਨਨਃ ॥ ੧੧੦ ॥

ਕਲਙ੍ਕਰਹਿਤਸ਼੍ਰੀਸ਼ਃ ਕਲਙ੍ਕਰਹਿਤਸ੍ਤੁਤਿਃ ।
ਕਲਙ੍ਕਰਹਿਤੋਤ੍ਸਾਹਃ ਕਲਙ੍ਕਰਹਿਤਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੧੧੧ ॥

ਕਲਙ੍ਕਰਹਿਤੋਚ੍ਚਾਰਃ ਕਲਙ੍ਕਰਹਿਤੇਨ੍ਦਿਰਯਃ ।
ਕਲਙ੍ਕਰਹਿਤਾਕਾਰਃ ਕਲਙ੍ਕਰਹਿਤੋਤ੍ਸਵਃ ॥ ੧੧੨ ॥

ਕਲਙ੍ਕਾਙ੍ਕਿਤਦੁਸ਼੍ਟਘ੍ਨਃ ਕਲਙ੍ਕਾਙ੍ਕਿਤਧਰ੍ਮਹਾ ।
ਕਲਙ੍ਕਾਙ੍ਕਿਤਕਰ੍ਮਾਰਿਃ ਕਲਙ੍ਕਾਙ੍ਕਿਤਮਾਰ੍ਗਹਤ੍ ॥ ੧੧੩ ॥

ਕਲਙ੍ਕਾਙ੍ਕਿਤਦੁਰ੍ਦ੍ਦਰ੍ਸ਼ਃ ਕਲਙ੍ਕਾਙ੍ਕਿਤਦੁਃਸਹਃ ।
ਕਲਙ੍ਕਾਙ੍ਕਿਤਦੂਰਸ੍ਥਃ ਕਲਙ੍ਕਾਙ੍ਕਿਤਦੂਸ਼ਣਃ ॥ ੧੧੪ ॥

ਕਲਹੋਤ੍ਪਤ੍ਤਿਸਂਹਰ੍ਤਾ ਕਲਹੋਤ੍ਪਤ੍ਤਿਕਦ੍ਰਿਪੁਃ ।
ਕਲਹਾਤੀਤਧਾਮਸ੍ਥਃ ਕਲਹਾਤੀਤਨਾਯਕਃ ॥ ੧੧੫ ॥

ਕਲਹਾਤੀਤਤਤ੍ਤ੍ਵਜ੍ਞਃ ਕਲਹਾਤੀਤਵੈਭਵਃ ।
ਕਲਹਾਤੀਤਭਾਵਸ੍ਥਃ ਕਲਹਾਤੀਤਸਤ੍ਤਮਃ ॥ ੧੧੬ ॥

ਕਲਿਕਾਲਬਲਾਤੀਤਃ ਕਲਿਕਾਲਵਿਲੋਪਕਃ ।
ਕਲਿਕਾਲੈਕਸਂਹਰ੍ਤਾ ਕਲਿਕਾਲੈਕਦੂਸ਼ਣਃ ॥ ੧੧੭ ॥

ਕਲਿਕਾਲਕੁਲਧ੍ਵਂਸੀ ਕਲਿਕਾਲਕੁਲਾਪਹਃ ।
ਕਲਿਕਾਲਭਯਚ੍ਛੇਤ੍ਤਾ ਕਲਿਕਾਲਮਦਾਪਹਃ ॥ ੧੧੮ ॥

ਕਲਿਕ੍ਲੇਸ਼ਵਿਨਿਰ੍ਮੁਕ੍ਤਃ ਕਲਿਕ੍ਲੇਸ਼ਵਿਨਾਸ਼ਨਃ ।
ਕਲਿਗ੍ਰਸ੍ਤਜਨਤ੍ਰਾਤਾ ਕਲਿਗ੍ਰਸ੍ਤਨਿਜਾਰ੍ਤਿਹਾ ॥ ੧੧੯ ॥

ਕਲਿਗ੍ਰਸ੍ਤਜਗਨ੍ਮਿਤ੍ਰਃ ਕਲਿਗ੍ਰਸ੍ਤਜਗਤ੍ਪਤਿਃ ।
ਕਲਿਗ੍ਰਸ੍ਤਜਗਤ੍ਤ੍ਰਾਤਾ ਕਲਿਪਾਸ਼ਵਿਨਾਸ਼ਨਃ ॥ ੧੨੦ ॥

ਕਲਿਮੁਕ੍ਤਿਪ੍ਰਾਦਾਤਾ ਕਃ ਕਲਿਮੁਕ੍ਤਕਲੇਵਰਃ ।
ਕਲਿਮੁਕ੍ਤਮਨੋਵਤ੍ਤਿਃ ਕਲਿਮੁਕ੍ਤਮਹਾਮਤਿਃ ॥ ੧੨੧ ॥

ਕਲਿਕਾਲਮਤਾਤੀਤਃ ਕਲਿਧਰ੍ਮਵਿਲੋਪਕਃ ।
ਕਲਿਧਰ੍ਮਾਧਿਪਧ੍ਵਂਸੀ ਕਲਿਧਰ੍ਮੈਕਖਣ੍ਡਨਃ ॥ ੧੨੨ ॥

ਕਲਿਧਰ੍ਮਾਧਿਪਾਲਕ੍ਸ਼੍ਯਃ ਕਲਿਕਾਲਵਿਕਾਰਹਾ ।
ਕਲਿਕਰ੍ਮਕਥਾਤੀਤਃ ਕਲਿਕਰ੍ਮਕਥਾਰਿਪੁਃ ॥ ੧੨੩ ॥

ਕਲਿਕਸ਼੍ਟੈਕਸ਼ਮਨਃ ਕਲਿਕਸ਼੍ਟਵਿਵਰ੍ਜ੍ਜਿਤਃ ।
ਕਲਿਘ੍ਨਃ ਕਲਿਧਰ੍ਮਘ੍ਨਃ ਕਲਿਧਰ੍ਮਾਧਿਕਾਰਿਹਾ ॥ ੧੨੪ ॥

ਕਰ੍ਮਵਿਤ੍ਕਰ੍ਮਕਤ੍ਕਰ੍ਮੀ ਕਰ੍ਮਕਾਣ੍ਡੈਕਦੋਹਨਃ ।
ਕਰ੍ਮਸ੍ਥਃ ਕਰ੍ਮਜਨਕਃ ਕਰ੍ਮਿਸ਼੍ਠਃ ਕਰ੍ਮਸਾਧਨਃ ॥ ੧੨੫ ॥

ਕਰ੍ਮਕਰ੍ਤਾ ਕਰ੍ਮਭਰ੍ਤਾ ਕਰ੍ਮਹਰ੍ਤਾ ਚ ਕਰ੍ਮਜਿਤ੍ ।
ਕਰ੍ਮਜਾਤਜਗਤ੍ਤ੍ਰਾਤਾ ਕਰ੍ਮਜਾਤਜਗਤ੍ਪਤਿਃ ॥ ੧੨੬ ॥

ਕਰ੍ਮਜਾਤਜਗਨ੍ਮਿਤ੍ਰਃ ਕਰ੍ਮਜਾਤਜਗਦ੍ਗੁਰੁਃ ।
ਕਰ੍ਮਭੂਤਭਵਚ੍ਛਾਤ੍ਰਃ ਕਰ੍ਮਭੂਤਭਵਾਤਿਹਾ ॥ ੧੨੭ ॥

ਕਰ੍ਮਕਾਣ੍ਡਪਰਿਜ੍ਞਾਤਾ ਕਰ੍ਮਕਾਣ੍ਡਪ੍ਰਵਰ੍ਤ੍ਤਕਃ ।
ਕਰ੍ਮਕਾਣ੍ਡਪਰਿਤ੍ਰਾਤਾ ਕਰ੍ਮਕਾਣ੍ਡਪ੍ਰਮਾਣਕਤ੍ ॥ ੧੨੮ ॥

ਕਰ੍ਮਕਾਣ੍ਡਵਿਵੇਕਜ੍ਞਃ ਕਰ੍ਮਕਾਣ੍ਡਪ੍ਰਕਾਰਕਃ ।
ਕਰ੍ਮਕਾਣ੍ਡਵਿਵੇਕਸ੍ਥਃ ਕਰ੍ਮਕਾਣ੍ਡੈਕਦੋਹਨਃ ॥ ੧੨੯ ॥

ਕਰ੍ਮਕਾਣ੍ਡਰਤਾਭੀਸ਼੍ਟਪ੍ਰਦਾਤਾ ਕਰ੍ਮਤਤ੍ਪਰਃ ।
ਕਰ੍ਮਬਦ੍ਧਜਗਤ੍ਤ੍ਰਾਤਾ ਕਰ੍ਮਬਦ੍ਧਜਗਦ੍ਗੁਰੁਃ ॥ ੧੩੦ ॥

ਕਰ੍ਮਬਨ੍ਧਾਰ੍ਤਿਸ਼ਮਨਃ ਕਰ੍ਮਬਨ੍ਧਵਿਮੋਚਨਃ ।
ਕਰ੍ਮਿਸ਼੍ਠਦ੍ਵਿਜਵਰ੍ਯਸ੍ਥਃ ਕਰ੍ਮਿਸ਼੍ਠਦ੍ਵਿਜਵਲ੍ਲਭਃ ॥ ੧੩੧ ॥

ਕਰ੍ਮਿਸ਼੍ਠਦ੍ਵਿਜਜੀਵਾਤ੍ਮਾ ਕਰ੍ਮਿਸ਼੍ਠਦ੍ਵਿਜਜੀਵਨਃ ।
ਕਰ੍ਮਿਸ਼੍ਠਦ੍ਵਿਜਭਾਵਜ੍ਞਃ ਕਰ੍ਮਿਸ਼੍ਠਦ੍ਵਿਜਪਾਲਕਃ ॥ ੧੩੨ ॥

ਕਰ੍ਮਿਸ਼੍ਠਦ੍ਵਿਜਜਾਤਿਸ੍ਥਃ ਕਰ੍ਮਿਸ਼੍ਠਦ੍ਵਿਜਕਾਮਦਃ ।
ਕਰ੍ਮਿਸ਼੍ਠਦ੍ਵਿਜਸਂਸੇਵ੍ਯਃ ਕਰ੍ਮਿਸ਼੍ਠਦ੍ਵਿਜਪਾਪਹਾ ॥ ੧੩੩ ॥

ਕਰ੍ਮਿਸ਼੍ਠਦ੍ਵਿਜਬੁਦ੍ਧਿਸ੍ਥਃ ਕਰ੍ਮਿਸ਼੍ਠਦ੍ਵਿਜਬੋਧਕਃ ।
ਕਰ੍ਮਿਸ਼੍ਠਦ੍ਵਿਜਭੀਤਿਘ੍ਨਃ ਕਰ੍ਮਿਸ਼੍ਠਦ੍ਵਿਜਮੁਕ੍ਤਿਦਃ ॥ ੧੩੪ ॥

ਕਰ੍ਮਿਸ਼੍ਠਦ੍ਵਿਜਦੋਸ਼ਘ੍ਨਃ ਕਰ੍ਮਿਸ਼੍ਠਦ੍ਵਿਜਕਾਮਧੁਕ੍ ।
ਕਰ੍ਮਿਸ਼੍ਠਦ੍ਵਿਜਸਮ੍ਪੂਜ੍ਯਃ ਕਰ੍ਮਿਸ਼੍ਠਦ੍ਵਿਜਤਾਰਕਃ ॥ ੧੩੫ ॥

ਕਰ੍ਮਿਸ਼੍ਠਾਰਿਸ਼੍ਟਸਂਹਰ੍ਤਾ ਕਰ੍ਮਿਸ਼੍ਠਾਭੀਸ਼੍ਟਸਿਦ੍ਧਿਦਃ ।
ਕਰ੍ਮਿਸ਼੍ਠਾਦਸ਼੍ਟਮਧ੍ਯਸ੍ਥਃ ਕਰ੍ਮਿਸ਼੍ਠਾਦਸ਼੍ਟਵਰ੍ਧਨਃ ॥ ੧੩੬ ॥

ਕਰ੍ਮਮੂਲਜਗਦ੍ਧੇਤੁਃ ਕਰ੍ਮਮੂਲਨਿਕਨ੍ਦਨਃ ।
ਕਰ੍ਮਬੀਜਪਰਿਤ੍ਰਾਤਾ ਕਰ੍ਮਬੀਜਵਿਵਰ੍ਦ੍ਧਨਃ ॥ ੧੩੭ ॥

ਕਰ੍ਮਦ੍ਰੁਮਫਲਾਧੀਸ਼ਃ ਕਰ੍ਮਦ੍ਰੁਮਫਲਪ੍ਰਦਃ ।
ਕਸ੍ਤੂਰੀਦ੍ਰਵਲਿਪ੍ਤਾਙ੍ਗਃ ਕਸ੍ਤੂਰੀਦ੍ਰਵਵਲ੍ਲਭਃ ॥ ੧੩੮ ॥

ਕਸ੍ਤੂਰੀਸੌਰਭਗ੍ਰਾਹੀ ਕਸ੍ਤੂਰੀਮਗਵਲ੍ਲਭਃ ।
ਕਸ੍ਤੂਰੀਤਿਲਕਾਨਨ੍ਦੀ ਕਸ੍ਤੂਰੀਤਿਲਕਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੧੩੯ ॥

ਕਸ੍ਤੂਰੀਤਿਲਕਾਸ਼੍ਲੇਸ਼ੀ ਕਸ੍ਤੂਰੀਤਿਲਕਾਙ੍ਕਿਤਃ ।
ਕਸ੍ਤੂਰੀਵਾਸਨਾਲੀਨਃ ਕਸ੍ਤੂਰੀਵਾਸਨਾਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੧੪੦ ॥

ਕਸ੍ਤੂਰੀਵਾਸਨਾਰੂਪਃ ਕਸ੍ਤੂਰੀਵਾਸਨਾਤ੍ਮਕਃ ।
ਕਸ੍ਤੂਰੀਵਾਸਨਾਨ੍ਤਃਸ੍ਥਃ ਕਸ੍ਤੂਰੀਵਾਸਨਾਸ੍ਪਦਃ ॥ ੧੪੧ ॥

ਕਸ੍ਤੂਰੀਚਨ੍ਦਨਗ੍ਰਾਹੀ ਕਸ੍ਤੂਰੀਚਨ੍ਦਨਾਰ੍ਚਿਤਃ ।
ਕਸ੍ਤੂਰੀਚਨ੍ਦਨਾਗਾਰਃ ਕਸ੍ਤੂਰੀਚਨ੍ਦਨਾਨ੍ਵਿਤਃ ॥ ੧੪੨ ॥

ਕਸ੍ਤੂਰੀਚਨ੍ਦਨਾਕਾਰਃ ਕਸ੍ਤੂਰੀਚਨ੍ਦਨਾਸਨਃ ।
ਕਸ੍ਤੂਰੀਚਰ੍ਚਿਤੋਰਸ੍ਕਃ ਕਸ੍ਤੂਰੀਚਰ੍ਵਿਤਾਨਨਃ ॥ ੧੪੩ ॥

ਕਸ੍ਤੂਰੀਚਰ੍ਵਿਤਸ਼੍ਰੀਸ਼ਃ ਕਸ੍ਤੂਰੀਚਰ੍ਚਿਤਾਮ੍ਬਰਃ ।
ਕਸ੍ਤੂਰੀਚਰ੍ਚਿਤਾਸ੍ਯਸ਼੍ਰੀਃ ਕਸ੍ਤੂਰੀਚਰ੍ਚਿਤਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੧੪੪ ॥

ਕਸ੍ਤੂਰੀਮੋਦਮੁਦਿਤਃ ਕਸ੍ਤੂਰੀਮੋਦਵਰ੍ਦ੍ਧਨਃ ।
ਕਸ੍ਤੂਰੀਮੋਦਦੀਪ੍ਤਾਙ੍ਗਃ ਕਸ੍ਤੂਰੀਸੁਨ੍ਦਰਾਕਤਿਃ ॥ ੧੪੫ ॥

ਕਸ੍ਤੂਰੀਮੋਦਰਸਿਕਃ ਕਸ੍ਤੂਰੀਮੋਦਲੋਲੁਪਃ ।
ਕਸ੍ਤੂਰੀਪਰਮਾਨਨ੍ਦੀ ਕਸ੍ਤੂਰੀਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰਃ ॥ ੧੪੬ ॥

ਕਸ੍ਤੂਰੀਦਾਨਸਨ੍ਤੁਸ਼੍ਟਃ ਕਸ੍ਤੂਰੀਦਾਨਵਲ੍ਲਭਃ ।
ਕਸ੍ਤੂਰੀਪਰਮਾਹ੍ਲਾਦਃ ਕਸ੍ਤੂਰੀਪੁਸ਼੍ਟਿਵਰ੍ਦ੍ਧਨਃ ॥ ੧੪੭ ॥

ਕਸ੍ਤੂਰੀਮੁਦਿਤਾਤ੍ਮਾ ਚ ਕਸ੍ਤੂਰੀਮੁਦਿਤਾਸ਼ਯਃ ।
ਕਦਲੀਵਨਮਧ੍ਯਸ੍ਥਃ ਕਦਲੀਵਨਪਾਲਕਃ ॥ ੧੪੮ ॥

ਕਦਲੀਵਨਸਞ੍ਚਾਰੀ ਕਦਲੀਵਨਵਲ੍ਲਭਃ ।
ਕਦਲੀਦਰ੍ਸ਼ਨਾਨਨ੍ਦੀ ਕਦਲੀਦਰ੍ਸ਼ਨੋਤ੍ਸੁਕਃ ॥ ੧੪੯ ॥

ਕਦਲੀਪਲ੍ਲਵਾਸ੍ਵਾਦੀ ਕਦਲੀਪਲ੍ਲਵਾਸ਼੍ਰਯਃ ।
ਕਦਲੀਫਲਸਨ੍ਤੁਸ਼੍ਟਃ ਕਦਲੀਫਲਦਾਯਕਃ ॥ ੧੫੦ ॥

ਕਦਲੀਫਲਸਮ੍ਪੁਸ਼੍ਟਃ ਕਦਲੀਫਲਭੋਜਨਃ ।
ਕਦਲੀਫਲਵਰ੍ਯਾਸ਼ੀ ਕਦਲੀਫਲਤੋਸ਼ਿਤਃ ॥ ੧੫੧ ॥

ਕਦਲੀਫਲਮਾਧੁਰ੍ਯਵਲ੍ਲਭਃ ਕਦਲੀਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਕਪਿਧ੍ਵਜਸਮਾਯੁਕ੍ਤਃ ਕਪਿਧ੍ਵਜਪਰਿਸ੍ਤੁਤਃ ॥ ੧੫੨ ॥

ਕਪਿਧ੍ਵਜਪਰਿਤ੍ਰਾਤਾ ਕਪਿਧ੍ਵਜਸਮਾਸ਼੍ਰਿਤਃ ।
ਕਪਿਧ੍ਵਜਪਦਾਨ੍ਤਸ੍ਥਃ ਕਪਿਧ੍ਵਜਜਯਪ੍ਰਦਃ ॥ ੧੫੩ ॥

ਕਪਿਧ੍ਵਜਰਥਾਰੂਢਃ ਕਪਿਧ੍ਵਜਯਸ਼ਃਪ੍ਰਦਃ ।
ਕਪਿਧ੍ਵਜੈਕਪਾਪਘ੍ਨਃ ਕਪਿਧ੍ਵਜਸੁਖਪ੍ਰਦਃ ॥ ੧੫੪ ॥

ਕਪਿਧ੍ਵਜਾਰਿਸਂਹਰ੍ਤਾ ਕਪਿਧ੍ਵਜਭਯਾਪਹਃ ।
ਕਪਿਧ੍ਵਜਮਨੋऽਭਿਜ੍ਞਃ ਕਪਿਧ੍ਵਜਮਤਿਪ੍ਰਦਃ ॥ ੧੫੫ ॥

ਕਪਿਧ੍ਵਜਸੁਹਨ੍ਮਿਤ੍ਰਃ ਕਪਿਧ੍ਵਜਸੁਹਤ੍ਸਖਃ ।
ਕਪਿਧ੍ਵਜਾਙ੍ਗਨਾਰਾਧ੍ਯਃ ਕਪਿਧ੍ਵਜਗਤਿਪ੍ਰਦਃ ॥ ੧੫੬ ॥

ਕਪਿਧ੍ਵਜਾਙ੍ਗਨਾਰਿਘ੍ਨਃ ਕਪਿਧ੍ਵਜਰਤਿਪ੍ਰਦਃ ।
ਕਪਿਧ੍ਵਜਕੁਲਤ੍ਰਾਤਾ ਕਪਿਧ੍ਵਜਕੁਲਾਰਿਹਾ ॥ ੧੫੭ ॥

ਕਪਿਧ੍ਵਜਕੁਲਾਧੀਸ਼ਃ ਕਪਿਧ੍ਵਜਕੁਲਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਕਪੀਨ੍ਦ੍ਰਸੇਵਿਤਾਙ੍ਘ੍ਰ੍ਯਬ੍ਜਃ ਕਪੀਨ੍ਦ੍ਰਸ੍ਤੁਤਿਵਲ੍ਲਭਃ ॥ ੧੫੮ ॥

ਕਪੀਨ੍ਦ੍ਰਾਨਨ੍ਦਜਨਕਃ ਕਪੀਨ੍ਦ੍ਰਾਸ਼੍ਰਿਤਵਿਗ੍ਰਹਃ ।
ਕਪੀਣ੍ਦ੍ਰਾਸ਼੍ਰਿਤਪਾਦਾਬ੍ਜਃ ਕਪੀਨ੍ਦ੍ਰਾਸ਼੍ਰਿਤਮਾਨਸਃ ॥ ੧੫੯ ॥

ਕਪੀਨ੍ਦ੍ਰਾਰਾਧਿਤਾਕਾਰਃ ਕਪੀਨ੍ਦ੍ਰਾਭੀਸ਼੍ਟਸਿਦ੍ਧਿਦਃ ।
ਕਪੀਨ੍ਦ੍ਰਾਰਾਤਿਸਂਹਰ੍ਤਾ ਕਪੀਨ੍ਦ੍ਰਾਤਿਬਲਪ੍ਰਦਃ ॥ ੧੬੦ ॥

ਕਪੀਨ੍ਦ੍ਰੈਕਪਰਿਤ੍ਰਾਤਾ ਕਪੀਨ੍ਦ੍ਰੈਕਯਸ਼ਃਪ੍ਰਦਃ ॥ ੧੬੧ ॥

ਕਪੀਨ੍ਦ੍ਰਾਨਨ੍ਦਸਮ੍ਪਨ੍ਨਃ ਕਪੀਨ੍ਦ੍ਰਾਨਨ੍ਦਵਰ੍ਦ੍ਧਨਃ ।
ਕਪੀਨ੍ਦ੍ਰਧ੍ਯਾਨਗਮ੍ਯਾਤ੍ਮਾ ਕਪੀਨ੍ਦ੍ਰਜ੍ਞਾਨਦਾਯਕਃ ॥ ੧੬੨ ॥

ਕਲ੍ਯਾਣਮਙ੍ਗਲਾਕਾਰਃ ਕਲ੍ਯਾਣਮਙ੍ਗਲਾਸ੍ਪਦਃ ।
ਕਲ੍ਯਾਣਮਙ੍ਗਲਾਧੀਸ਼ਃ ਕਲ੍ਯਾਣਮਙ੍ਗਲਪ੍ਰਦਃ ॥ ੧੬੩ ॥

ਕਲ੍ਯਾਣਮਙ੍ਗਲਾਗਾਰਃ ਕਲ੍ਯਾਣਮਙ੍ਗਲਾਤ੍ਮਕਃ ।
ਕਲ੍ਯਾਣਾਨਨ੍ਦਸਪਨ੍ਨਃ ਕਲ੍ਯਾਣਾਨਨ੍ਦਵਰ੍ਧਨਃ ॥ ੧੬੪ ॥

ਕਲ੍ਯਾਣਾਨਨ੍ਦਸਹਿਤਃ ਕਲ੍ਯਾਣਾਨਨ੍ਦਦਾਯਕਃ ॥ ੧੬੫ ॥

ਕਲ੍ਯਾਣਾਨਨ੍ਦਸਨ੍ਤੁਸ਼੍ਟਃ ਕਲ੍ਯਾਣਾਨਨ੍ਦਸਂਯੁਤਃ ।
ਕਲ੍ਯਾਣੀਰਾਗਸਙ੍ਗੀਤਃ ਕਲ੍ਯਾਣੀਰਾਗਵਲ੍ਲਭਃ ॥ ੧੬੬ ॥

ਕਲ੍ਯਾਣੀਰਾਗਰਸਿਕਃ ਕਲ੍ਯਾਣੀਰਾਗਕਾਰਕਃ ।
ਕਲ੍ਯਾਣੀਕੇਲਿਕੁਸ਼ਲਃ ਕਲ੍ਯਾਣੀਪ੍ਰਿਯਦਰ੍ਸ਼ਨਃ ॥ ੧੬੭ ॥

ਕਲ੍ਪਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਪਰਿਜ੍ਞਾਤਾ ਕਲ੍ਪਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਾਰ੍ਥਦੋਹਨਃ ।
ਕਲ੍ਪਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਸਮੁਦ੍ਧਰ੍ਤਾ ਕਲ੍ਪਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਪਰਿਸ੍ਤੁਤਃ ॥ ੧੬੮ ॥

ਕਲ੍ਪਕੋਟਿਸ਼ਤਾਤੀਤਃ ਕਲ੍ਪਕੋਟਿਸ਼ਤੋਤ੍ਤਰਃ ।
ਕਲ੍ਪਕੋਟਿਸ਼ਤਜ੍ਞਾਨੀ ਕਲ੍ਪਕੋਟਿਸ਼ਤਪ੍ਰਭੁਃ ॥ ੧੬੯ ॥

ਕਲ੍ਪਵਕ੍ਸ਼ਸਮਾਕਾਰਃ ਕਲ੍ਪਵਕ੍ਸ਼ਸਮਪ੍ਰਭਃ ।
ਕਲ੍ਪਵਕ੍ਸ਼ਸਮੋਦਾਰਃ ਕਲ੍ਪਵਕ੍ਸ਼ਸਮਸ੍ਥਿਤਃ ॥ ੧੭੦ ॥

ਕਲ੍ਪਵਕ੍ਸ਼ਪਰਿਤ੍ਰਾਤਾ ਕਲ੍ਪਵਕ੍ਸ਼ਸਮਾਵਤਃ ।
ਕਲ੍ਪਵਕ੍ਸ਼ਵਨਾਧੀਸ਼ਃ ਕਲ੍ਪਵਕ੍ਸ਼ਵਨਾਸ੍ਪਦਃ ॥ ੧੭੧ ॥

ਕਲ੍ਪਾਨ੍ਤਦਹਨਾਕਾਰਃ ਕਲ੍ਪਾਨ੍ਤਦਹਨੋਪਮਃ ।
ਕਲ੍ਪਾਨ੍ਤਕਾਲਸ਼ਮਨਃ ਕਲ੍ਪਾਨ੍ਤਾਤੀਤਵਿਗ੍ਰਹਃ ॥ ੧੭੨ ॥

ਕਲਸ਼ੋਦ੍ਭਵਸਂਸੇਵ੍ਯਃ ਕਲਸ਼ੋਦ੍ਭਵਵਲ੍ਲਭਃ ।
ਕਲਸ਼ੋਦ੍ਭਵਭੀਤਿਘ੍ਨਃ ਕਲਸ਼ੋਦ੍ਭਵਸਿਦ੍ਧਿਦਃ ॥ ੧੭੩ ॥

ਕਪਿਲਃ ਕਪਿਲਾਕਾਰਃ ਕਪਿਲਪ੍ਰਿਯਦਰ੍ਸ਼ਨਃ ।
ਕਰ੍ਦ੍ਦਮਾਤ੍ਮਜਭਾਵਸ੍ਥਃ ਕਰ੍ਦ੍ਦਮਪ੍ਰਿਯਕਾਰਕਃ ॥ ੧੭੪ ॥

ਕਨ੍ਯਕਾਨੀਕਵਰਦਃ ਕਨ੍ਯਕਾਨੀਕਵਲ੍ਲਭਃ ।
ਕਨ੍ਯਕਾਨੀਕਸਂਸ੍ਤੁਤ੍ਯਃ ਕਨ੍ਯਕਾਨੀਕਨਾਯਕਃ ॥ ੧੭੫ ॥

ਕਨ੍ਯਾਦਾਨਪ੍ਰਦਤ੍ਰਾਤਾ ਕਨ੍ਯਾਦਾਨਪ੍ਰਦਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਕਨ੍ਯਾਦਾਨਪ੍ਰਭਾਵਜ੍ਞਃ ਕਨ੍ਯਾਦਾਨਪ੍ਰਦਾਯਕਃ ॥ ੧੭੬ ॥

ਕਸ਼੍ਯਪਾਤ੍ਮਜਭਾਵਸ੍ਥਃ ਕਸ਼੍ਯਪਾਤ੍ਮਜਭਾਸ੍ਕਰਃ ।
ਕਸ਼੍ਯਪਾਤ੍ਮਜਸ਼ਤ੍ਰੁਘ੍ਨਃ ਕਸ਼੍ਯਪਾਤ੍ਮਜਪਾਲਕਃ ॥ ੧੭੭ ॥

ਕਸ਼੍ਯਪਾਤ੍ਮਜਮਧ੍ਯਸ੍ਥਃ ਕਸ਼੍ਯਪਾਤ੍ਮਜਵਲ੍ਲਭਃ ।
ਕਸ਼੍ਯਪਾਤ੍ਮਜਭੀਤਿਘ੍ਨਃ ਕਸ਼੍ਯਪਾਤ੍ਮਜਦੁਰ੍ਲਭਃ ॥ ੧੭੮ ॥

ਕਸ਼੍ਯਪਾਤ੍ਮਜਭਾਵਸ੍ਥਃ ਕਸ਼੍ਯਪਾਤ੍ਮਜਭਾਵਵਿਤ੍ ।
ਕਸ਼੍ਯਪੋਦ੍ਭਵਦੈਤ੍ਯਾਰਿਃ ਕਸ਼੍ਯਪੋਦ੍ਭਵਦੇਵਰਾਟ੍ ॥ ੧੭੯ ॥

ਕਸ਼੍ਪਯਾਨਨ੍ਦਜਨਕਃ ਕਸ਼੍ਯਪਾਨਨ੍ਦਵਰ੍ਦ੍ਧਨਃ ।
ਕਸ਼੍ਯਪਾਰਿਸ਼੍ਟਸਂਹਰ੍ਤਾ ਕਸ਼੍ਯਪਾਭੀਸ਼੍ਟਸਿਦ੍ਧਿਦਃ ॥ ੧੮੦ ॥

ਕਰ੍ਤਕਰ੍ਮਕ੍ਰਿਯਾਤੀਤਃ ਕਰ੍ਤਕਰ੍ਮਕ੍ਰਿਯਾਨ੍ਵਯਃ ।
ਕਰ੍ਤਕਰ੍ਮਕ੍ਰਿਯਾਲਕ੍ਸ਼੍ਯਃ ਕਰ੍ਤਕਰ੍ਮਕ੍ਰਿਯਾਸ੍ਪਦਃ ॥ ੧੮੧ ॥

ਕਰ੍ਤਕਰ੍ਮਕ੍ਰਿਯਾਧੀਸ਼ਃ ਕਰ੍ਤਕਰ੍ਮਕ੍ਰਿਯਾਤ੍ਮਕਃ ।
ਕਰ੍ਤਕਰ੍ਮਕ੍ਰਿਯਾਭਾਸਃ ਕਰ੍ਤਕਰ੍ਮਕ੍ਰਿਯਾਪ੍ਰਦਃ ॥ ੧੮੨ ॥

ਕਪਾਨਾਥਃ ਕਪਾਸਿਨ੍ਧੁਃ ਕਪਾਧੀਸ਼ਃ ਕਪਾਕਰਃ ।
ਕਪਾਸਾਗਰਮਧ੍ਯਸ੍ਥਃ ਕਪਾਪਾਤ੍ਰਃ ਕਪਾਨਿਧਿਃ ॥ ੧੮੩ ॥

ਕਪਾਪਾਤ੍ਰੈਕਵਰਦਃ ਕਪਾਪਾਤ੍ਰਭਯਾਪਹਃ ।
ਕਪਾਕਟਾਕ੍ਸ਼ਪਾਪਘ੍ਨਃ ਕਤਕਤ੍ਯਃ ਕਤਾਨ੍ਤਕਃ ॥ ੧੮੪ ॥

ਕਦਮ੍ਬਵਨਮਧ੍ਯਸ੍ਥਃ ਕਦਮ੍ਬਕੁਸੁਮਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਕਦਮ੍ਬਵਨਸਞ੍ਚਾਰੀ ਕਦਮ੍ਬਵਨਵਲ੍ਲਭਃ ॥ ੧੮੫ ॥

ਕਰ੍ਪੂਰਾਮੋਦਮੁਦਿਤਃ ਕਰ੍ਪੂਰਾਮੋਦਵਲ੍ਲਭਃ ।
ਕਰ੍ਪੂਰਵਾਸਨਾਸਕ੍ਤਃ ਕਰ੍ਪੂਰਾਗਰੁਚਰ੍ਚਿਤਃ ॥ ੧੮੬ ॥

ਕਰੁਣਾਰਸਂਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਃ ਕਰੁਣਾਰਸਵਰ੍ਧਨਃ ।
ਕਰੁਣਾਕਰਵਿਖ੍ਯਾਤਃ ਕਰੁਣਾਕਰਸਾਗਰਃ ॥ ੧੮੭ ॥

ਕਾਲਾਤ੍ਮਾ ਕਾਲਜਨਕਃ ਕਾਲਾਗ੍ਨਿਃ ਕਾਲਸਂਜ੍ਞਕਃ ।
ਕਾਲਃ ਕਾਲਕਲਾਤੀਤਃ ਕਾਲਸ੍ਥਃ ਕਾਲਭੈਰਵਃ ॥ ੧੮੮ ॥

ਕਾਲਜ੍ਞਃ ਕਾਲਸਂਹਰ੍ਤਾ ਕਾਲਚਕ੍ਰਪ੍ਰਵਰ੍ਤਕਃ ।
ਕਾਲਰੂਪਃ ਕਾਲਨਾਥਃ ਕਾਲਕਤ੍ਕਾਲਿਕਾਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੧੮੯ ॥

ਕਾਲੈਕਵਰਦਃ ਕਾਲਃ ਕਾਰਣਃ ਕਾਲਰੂਪਭਾਕ੍ ।
ਕਾਲਮਾਯਾਕਲਾਤੀਤਃ ਕਾਲਮਾਯਾਪ੍ਰਵਰ੍ਤਕਃ ॥ ੧੯੦ ॥

ਕਾਲਮਾਯਾਵਿਨਿਰ੍ਮੁਕ੍ਤਃ ਕਾਲਮਾਯਾਬਲਾਪਹਃ ।
ਕਾਲਤ੍ਰਯਗਤਿਜ੍ਞਾਤਾ ਕਾਲਤ੍ਰਯਪਰਾਕ੍ਰਮਃ ॥ ੧੯੧ ॥

ਕਾਲਜ੍ਞਾਨਕਲਾਤੀਤਃ ਕਾਲਜ੍ਞਾਨਪ੍ਰਦਾਯਕਃ ।
ਕਾਲਜ੍ਞਃ ਕਾਲਰਹਿਤਃ ਕਾਲਾਨਨਸਮਪ੍ਰਭਃ ॥ ੧੯੨ ॥

ਕਾਲਚਕ੍ਰੈਕ ਹੇਤੁਸ੍ਥਃ ਕਾਲਰਾਤ੍ਰਿਦੁਰਤ੍ਯਯਃ ।
ਕਾਲਪਾਸ਼ਵਿਨਿਰ੍ਮੁਕ੍ਤਃ ਕਾਲਪਾਸ਼ਵਿਮੋਚਨਃ ॥ ੧੯੩ ॥

ਕਾਲਵ੍ਯਾਲੈਕਦਲਨਃ ਕਾਲਵ੍ਯਾਲਭਯਾਪਹਃ ।
ਕਾਲਕਰ੍ਮਕਲਾਤੀਤਃ ਕਾਲਕਰ੍ਮਕਲਾਸ਼੍ਰਯਃ ॥ ੧੯੪ ॥

ਕਾਲਕਰ੍ਮਕਲਾਧੀਸ਼ਃ ਕਾਲਕਰ੍ਮਕਲਾਤ੍ਮਕਃ ।
ਕਾਲਵ੍ਯਾਲਪਰਿਗ੍ਰਸ੍ਤਨਿਜਭਕ੍ਤੈਕਮੋਚਨਃ ॥ ੧੯੫ ॥

ਕਾਸ਼ਿਰਾਜਸ਼ਿਰਸ਼੍ਛੇਤ੍ਤਾ ਕਾਸ਼ੀਸ਼ਪ੍ਰਿਯਕਾਰਕਃ ।
ਕਾਸ਼ੀਸ੍ਥਾਰ੍ਤਿਹਰਃ ਕਾਸ਼ੀਮਧ੍ਯਸ੍ਥਃ ਕਾਸ਼ਿਕਾਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੧੯੬ ॥

ਕਾਸ਼ੀਵਾਸਿਜਨਾਨਨ੍ਦੀ ਕਾਸ਼ੀਵਾਸਿਜਨਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਕਾਸ਼ੀਵਾਸਿਜਨਤ੍ਰਾਤਾ ਕਾਸ਼ੀਵਾਸਿਜਨਸ੍ਤੁਤਃ ॥ ੧੯੭ ॥

ਕਾਸ਼ੀਵਾਸਿਵਿਕਾਰਘ੍ਨਃ ਕਾਸ਼ੀਵਾਸਿਵਿਮੋਚਨਃ ।
ਕਾਸ਼ੀਵਾਸਿਜਨੋਦ੍ਧਰ੍ਤਾ ਕਾਸ਼ੀਵਾਸਕੁਲਪ੍ਰਦਃ ॥ ੧੯੮ ॥

ਕਾਸ਼ੀਵਾਸ੍ਯਾਸ਼੍ਰਿਤਾਙ੍ਘ੍ਰ੍ਯਬ੍ਜਃ ਕਾਸ਼ੀਵਾਸਿਸੁਖਪ੍ਰਦਃ ।
ਕਾਸ਼ੀਸ੍ਥਾਭੀਸ਼੍ਟਫਲਦਃ ਕਾਸ਼ੀਸ੍ਥਾਰਿਸ਼੍ਟਨਾਸ਼ਨਃ ॥ ੧੯੯ ॥

ਕਾਸ਼ੀਸ੍ਥਦ੍ਵਿਜਸਂਸੇਵ੍ਯਃ ਕਾਸ਼ੀਸ੍ਥਦ੍ਵਿਜਪਾਲਕਃ ।
ਕਾਸ਼ੀਸ੍ਥਦ੍ਵਿਜਸਦ੍ਬੁਦ੍ਧਿਪ੍ਰਦਾਤਾ ਕਾਸ਼ਿਕਾਸ਼੍ਰਯਃ ॥ ੨੦੦ ॥

ਕਾਨ੍ਤੀਸ਼ਃ ਕਾਨ੍ਤਿਦਃ ਕਾਨ੍ਤਃ ਕਾਨ੍ਤਾਰਪ੍ਰਿਯਦਰ੍ਸ਼ਨਃ ।
ਕਾਨ੍ਤਿਮਾਨ੍ਕਾਨ੍ਤਿਜਨਕਃ ਕਾਨ੍ਤਿਸ੍ਥਃ ਕਾਨ੍ਤਿਵਰ੍ਧਨਃ ॥ ੨੦੧ ॥

ਕਾਲਾਗਰੁਸੁਗਨ੍ਧਾਢ੍ਯਃ ਕਾਲਾਗਰੁਵਿਲੇਪਨਃ ।
ਕਾਲਾਗਰੁਸੁਗਨ੍ਧਜ੍ਞਃ ਕਾਲਾਗਰੁਸੁਗਨ੍ਧਕਤ੍ ॥ ੨੦੨ ॥

ਕਾਪਟ੍ਯਪਟਲਚ੍ਛੇਤ੍ਤਾ ਕਾਯਸ੍ਥਃ ਕਾਯਵਰ੍ਧਨਃ ।
ਕਾਯਭਾਗ੍ਭਯਭੀਤਿਘ੍ਨਃ ਕਾਯਰੋਗਾਪਹਾਰਕਃ ॥ ੨੦੩ ॥

ਕਾਰ੍ਯਕਾਰਣਕਰ੍ਤਸ੍ਥਃ ਕਾਰ੍ਯਕਾਰਣਕਾਰਕਃ ।
ਕਾਰ੍ਯਕਾਰਣਸਮ੍ਪਨ੍ਨਃ ਕਾਰ੍ਯਕਾਰਣਸਿਦ੍ਧਿਦਃ ॥ ੨੦੪ ॥

ਕਾਵ੍ਯਾਮਤਰਸਾਸ੍ਵਾਦੀ ਕਾਵ੍ਯਾਮਤਰਸਾਤ੍ਮਕਃ ।
ਕਾਵ੍ਯਾਮਤਰਸਾਭਿਜ੍ਞਃ ਕਾਰ੍ਯਾਮਤਰਸਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੨੦੫ ॥

ਕਾਦਿਵਰ੍ਣੈਕਜਨਕਃ ਕਾਦਿਵਰ੍ਣਪ੍ਰਵਰ੍ਤਕਃ ।
ਕਾਦਿਵਰ੍ਣਵਿਵੇਕਜ੍ਞਃ ਕਾਦਿਵਰ੍ਣਵਿਨੋਦਵਾਨ੍ ॥ ੨੦੬ ॥

ਕਾਦਿਹਾਦਿਮਨੁਜ੍ਞਾਤਾ ਕਾਦਿਹਾਦਿਮਨੁਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਕਾਦਿਹਾਦਿਮਨੂਦ੍ਧਾਰਕਾਰਕਃ ਕਾਦਿਸਂਜ੍ਞਕਃ ॥ ੨੦੭ ॥

ਕਾਲੁਸ਼੍ਯਰਹਿਤਾਕਾਰਃ ਕਾਲੁਸ਼੍ਯੈਕਵਿਨਾਸ਼ਨਃ ।
ਕਾਰਾਗਹਵਿਮੁਕ੍ਤਾਤ੍ਮਾ ਕਾਰਾਗਹਵਿਮੋਚਨਃ ॥ ੨੦੮ ॥

ਕਾਮਾਤ੍ਮਾ ਕਾਮਦਃ ਕਾਮੀ ਕਾਮੇਸ਼ਃ ਕਾਮਪੂਰਕਃ ।
ਕਾਮਹਤ੍ਕਾਮਜਨਕਃ ਕਾਮਿਕਾਮਪ੍ਰਦਾਯਕਃ ॥ ੨੦੯ ॥

ਕਾਮਪਾਲਃ ਕਾਮਭਰ੍ਤਾ ਕਾਮਕੇਲਿਕਲਾਨਿਧਿਃ ।
ਕਾਮਕੇਲਿਕਲਾਸਕ੍ਤਃ ਕਾਮਕੇਲਿਕਲਾਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੨੧੦ ॥

ਕਾਮਬੀਜੈਕਵਰਦਃ ਕਾਮਬੀਜਸਮਨ੍ਵਿਤਃ ।
ਕਾਮਜਿਤ੍ਕਾਮਵਰਦਃ ਕਾਮਕ੍ਰੀਡਾਤਿਲਾਲਸਃ ॥ ੨੧੧ ॥

ਕਾਮਾਰ੍ਤਿਸ਼ਮਨਃ ਕਾਮਾਲਙ੍ਕਤਃ ਕਾਮਸਂਸ੍ਤੁਤਃ ।
ਕਾਮਿਨੀਕਾਮਜਨਕਃ ਕਾਮਿਨੀਕਾਮਵਰ੍ਧਨਃ ॥ ੨੧੨ ॥

ਕਾਮਿਨੀਕਾਮਰਸਿਕਃ ਕਾਮਿਨੀਕਾਮਪੂਰਕਃ ।
ਕਾਮਿਨੀਮਾਨਦਃ ਕਾਮਕਲਾਕੌਤੂਹਲਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੨੧੩ ॥

ਕਾਮਿਨੀਪ੍ਰੇਮਜਨਕਃ ਕਾਮਿਨੀਪ੍ਰੇਮਵਰ੍ਧਨਃ ।
ਕਾਮਿਨੀਹਾਵਭਾਵਜ੍ਞਃ ਕਾਮਿਨੀਪ੍ਰੀਤਿਵਰ੍ਧਨਃ ॥ ੨੧੪ ॥

ਕਾਮਿਨੀਰੂਪਰਸਿਕਃ ਕਾਮਿਨੀਰੂਪਭੂਸ਼ਣਃ ।
ਕਾਮਿਨੀਮਾਨਸੋਲ੍ਲਾਸੀ ਕਾਮਿਨੀਮਾਨਸਾਸ੍ਪਦਃ ॥ ੨੧੫ ॥

ਕਾਮਿਭਕ੍ਤਜਨਤ੍ਰਾਤਾ ਕਾਮਿਭਕ੍ਤਜਨਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਕਾਮੇਸ਼੍ਵਰਃ ਕਾਮਦੇਵਃ ਕਾਮਬੀਜੈਕਜੀਵਨਃ ॥ ੨੧੬ ॥

ਕਾਲਿਨ੍ਦੀਵਿਸ਼ਸਂਹਰ੍ਤਾ ਕਾਲਿਨ੍ਦੀਪ੍ਰਾਣਜੀਵਨਃ ।
ਕਾਲਿਨ੍ਦੀਹਦਯਾਨਨ੍ਦੀ ਕਾਲਿਨ੍ਦੀਨੀਰਵਲ੍ਲਭਃ ॥ ੨੧੬ ॥

ਕਾਲਿਨ੍ਦੀਕੇਲਿਕੁਸ਼ਲਃ ਕਾਲਿਨ੍ਦੀਪ੍ਰੀਤਿਵਰ੍ਧਨਃ ।
ਕਾਲਿਨ੍ਦੀਕੇਲਿਰਸਿਕਃ ਕਾਲਿਨ੍ਦੀਕੇਲਿਲਾਲਸਃ ॥ ੨੧੮ ॥

ਕਾਲਿਨ੍ਦੀਨੀਰਸਙ੍ਖੇਲਦ੍ਗੋਪੀਯੂਥਸਮਾਵਤਃ ।
ਕਾਲਿਨ੍ਦੀਨੀਰਮਧ੍ਯਸ੍ਥਃ ਕਾਲਿਨ੍ਦੀਨੀਰਕੇਲਿਕਤ੍ ॥ ੨੧੯ ॥

ਕਾਲਿਨ੍ਦੀਰਮਣਾਸਕ੍ਤਃ ਕਾਲਿਨਾਗਮਦਾਪਹਃ ।
ਕਾਮਧੇਨੁਪਰਿਤ੍ਰਾਤਾ ਕਾਮਧੇਨੁਸਮਾਵਤਃ ॥ ੨੨੦ ॥

ਕਾਞ੍ਚਨਾਦ੍ਰਿਸਮਾਨਸ਼੍ਰੀਃ ਕਾਞ੍ਚਨਾਦ੍ਰਿਨਿਵਾਸਕਤ੍ ।
ਕਾਞ੍ਚਨਾਭੂਸ਼ਣਾਸਕ੍ਤਃ ਕਾਞ੍ਚਨੈਕਵਿਵਰ੍ਧਨਃ ॥ ੨੨੧ ॥

ਕਾਞ੍ਚਨਾਭਸ਼੍ਰਿਯਾਸਕ੍ਤਃ ਕਾਞ੍ਚਨਾਭਸ਼੍ਰਿਯਾਸ਼੍ਰਿਤਃ ।
ਕਾਰ੍ਤਿਕੇਯੈਕਵਰਦਃ ਕਾਰ੍ਤਵੀਰ੍ਯਮਦਾਪਹਃ ॥ ੨੨੨ ॥

ਕਿਸ਼ੋਰੀਨਾਯਿਕਾਸਕ੍ਤਃ ਕਿਸ਼ੋਰੀਨਾਯਿਕਾਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਕਿਸ਼ੋਰੀਕੇਲਿਕੁਸ਼ਲਃ ਕਿਸ਼ੋਰੀਪ੍ਰਾਣਜੀਵਨਃ ॥ ੨੨੩ ॥

ਕਿਸ਼ੋਰੀਵਲ੍ਲਭਾਕਾਰਃ ਕਿਸ਼ੋਰੀਪ੍ਰਾਣਵਲ੍ਲਭਃ ।
ਕਿਸ਼ੋਰੀਪ੍ਰੀਤਿਜਨਕਃ ਕਿਸ਼ੋਰੀਪ੍ਰਿਯਦਰ੍ਸ਼ਨਃ ॥ ੨੨੪ ॥

ਕਿਸ਼ੋਰੀਕੇਲਿਸਂਸਕ੍ਤਃ ਕਿਸ਼ੋਰੀਕੇਲਿਵਲ੍ਲਭਃ ।
ਕਿਸ਼ੋਰੀਕੇਲਿਸਂਯੁਕ੍ਤਃ ਕਿਸ਼ੋਰੀਕੇਲਿਲੋਲੁਪਃ ॥ ੨੨੫ ॥

ਕਿਸ਼ੋਰੀਹਦਯਾਨਨ੍ਦੀ ਕਿਸ਼ੋਰੀਹਦਯਾਸ੍ਪਦਃ ।
ਕਿਸ਼ੋਰੀਸ਼ਃ ਕਿਸ਼ੋਰਾਤ੍ਮਾ ਕਿਸ਼ੋਰਃ ਕਿਂਸ਼ੁਕਾਕਤਿਃ ॥ ੨੨੬ ॥

ਕਿਂਸ਼ੁਕਾਭਰਣਾਲਕ੍ਸ਼੍ਯਃ ਕਿਂਸ਼ੁਕਾਭਰਣਾਨ੍ਵਿਤਃ ।
ਕੀਰ੍ਤਿਮਾਨ੍ਕੀਰ੍ਤਿਜਨਕਃ ਕੀਰ੍ਤਨੀਯਪਰਾਕ੍ਰਮਃ ॥ ੨੨੭ ॥

ਕੀਰ੍ਤਨੀਯਯਸ਼ੋਰਾਸ਼ਿਃ ਕੀਰ੍ਤਿਸ੍ਥਃ ਕੀਰ੍ਤਨਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਕੀਰ੍ਤਿਸ਼੍ਰੀਮਤਿਦਃ ਕੀਸ਼ਃ ਕੀਰ੍ਤਿਜ੍ਞਃ ਕੀਰ੍ਤਿਵਰ੍ਧਨਃ ॥ ੨੨੮ ॥

ਕ੍ਰਿਯਾਤ੍ਮਕਃ ਕ੍ਰਿਯਾਧਾਰਃ ਕਿਰ੍ਯਾਭਾਸਃ ਕ੍ਰਿਯਾਸ੍ਪਦਃ ।
ਕੀਲਾਲਾਮਲਚਿਦ੍ਵਤ੍ਤਿਃ ਕੀਲਾਲਾਸ਼੍ਰਯਕਾਰਣਃ ॥ ੨੨੯ ॥

ਕੁਲਧਰ੍ਮਾਧਿਪਾਧੀਸ਼ਃ ਕੁਲਧਰ੍ਮਾਧਿਪਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਕੁਲਧਰ੍ਮਪਰਿਤ੍ਰਾਤਾ ਕੁਲਧਰ੍ਮਪਤਿਸ੍ਤੁਤਃ ॥ ੨੩੦ ॥

ਕੁਲਧਰ੍ਮਪਦਾਧਾਰਃ ਕੁਲਧਰ੍ਮਪਦਾਸ਼੍ਰਯਃ ।
ਕੁਲਧਰ੍ਮਪਤਿਪ੍ਰਾਣਃ ਕੁਲਧਰ੍ਮਪਤਿਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੨੩੧ ॥

ਕੁਲਧਰ੍ਮਪਤਿਤ੍ਰਾਤਾ ਕੁਲਧਰ੍ਮੈਕਰਕ੍ਸ਼ਕਃ ।
ਕੁਲਧਰ੍ਮਸਮਾਸਕ੍ਤਃ ਕੁਲਧਰ੍ਮੈਕਦੋਹਨਃ ॥ ੨੩੨ ॥

ਕੁਲਧਰ੍ਮਸਮੁਦ੍ਧਰ੍ਤਾ ਕੁਲਧਰ੍ਮਪ੍ਰਭਾਵਵਿਤ੍ ।
ਕੁਲਧਰ੍ਮਸਮਾਰਾਧ੍ਯਃ ਕੁਲਧਰ੍ਮਧੁਰਨ੍ਧਰਃ ॥ ੨੩੩ ॥

ਕੁਲਮਾਰ੍ਗਰਤਾਸਕ੍ਤਃ ਕੁਲਮਾਰ੍ਗਰਤਾਸ਼੍ਰਯਃ ।
ਕੁਲਮਾਰ੍ਗਸਮਾਸੀਨਃ ਕੁਲਮਾਰ੍ਗਸਮੁਤ੍ਸੁਕਃ ॥ ੨੩੪ ॥

ਕੁਲਧਰ੍ਮਾਧਿਕਾਰਸ੍ਥਃ ਕੁਲਧਰ੍ਮਵਿਵਰ੍ਧਨਃ ।
ਕੁਲਾਚਾਰਵਿਚਾਰਜ੍ਞਃ ਕੁਲਾਚਾਰਸਮਾਸ਼੍ਰਿਤਃ ॥ ੨੩੫ ॥

ਕੁਲਾਚਾਰਸਮਾਯੁਕ੍ਤਃ ਕੁਲਾਚਾਰਸੁਖਪ੍ਰਦਃ ।
ਕੁਲਾਚਾਰਾਤਿਚਤੁਰਃ ਕੁਲਾਚਾਰਾਤਿਵਲ੍ਲਭਃ ॥ ੨੩੬ ॥

ਕੁਲਾਚਾਰਪਵਿਤ੍ਰਾਙ੍ਗਃ ਕੁਲਾਚਾਰਪ੍ਰਮਾਣਕਤ੍ ।
ਕੁਲਵਕ੍ਸ਼ੈਕਜਨਕਃ ਕੁਲਵਕ੍ਸ਼ਵਿਵਰ੍ਧਨਃ ॥ ੨੩੭ ॥

ਕੁਲਵਕ੍ਸ਼ਪਰਿਤ੍ਰਾਤਾ ਕੁਲਵਕ੍ਸ਼ਫਲਪ੍ਰਦਃ ।
ਕੁਲਵਕ੍ਸ਼ਫਲਾਧੀਸ਼ਃ ਕੁਲਵਕ੍ਸ਼ਫਲਾਸ਼ਨਃ ॥ ੨੩੮ ॥

ਕੁਲਮਾਰ੍ਗਕਲਾਭਿਜ੍ਞਃ ਕੁਲਮਾਰ੍ਗਕਲਾਨ੍ਵਿਤਃ ।
ਕੁਕਰ੍ਮਨਿਰਤਾਤੀਤਃ ਕੁਕਰ੍ਮਨਿਰਤਾਨ੍ਤਕਃ ॥ ੨੩੯ ॥

ਕੁਕਰ੍ਮਮਾਰ੍ਗਰਹਿਤਃ ਕੁਕਰ੍ਮੈਕਨਿਸ਼ੂਦਨਃ ।
ਕੁਕਰ੍ਮਰਹਿਤਾਧੀਸ਼ਃ ਕੁਕਰ੍ਮਰਹਿਤਾਤ੍ਮਕਃ ॥ ੨੪੦ ॥

ਕੁਕਰ੍ਮਰਹਿਤਾਕਾਰਃ ਕੁਕਰ੍ਮਰਹਿਤਾਸ੍ਪਦਃ ।
ਕੁਕਰ੍ਮਰਹਿਤਾਚਾਰਃ ਕੁਕਰ੍ਮਰਹਿਤੋਤ੍ਸਵਃ ॥ ੨੪੧ ॥

ਕੁਕਰ੍ਮਰਹਿਤੋਦ੍ਦੇਸ਼ਃ ਕੁਕਰ੍ਮਰਹਿਤਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਕੁਕਰ੍ਮਰਹਿਤਾਨ੍ਤਸ੍ਥਃ ਕੁਕਰ੍ਮਰਹਿਤੇਸ਼੍ਵਰਃ ॥ ੨੪੨ ॥

ਕੁਕਰ੍ਮਰਹਿਤਸ੍ਤ੍ਰੀਸ਼ਃ ਕੁਕਰ੍ਮਰਹਿਤਪ੍ਰਜਃ ।
ਕੁਕਰ੍ਮੋਦ੍ਭਵਪਾਪਘ੍ਨਃ ਕੁਕਰ੍ਮੋਦ੍ਭਵਦੁਃਖਹਾ ॥ ੨੪੩ ॥

ਕੁਤਰ੍ਕਰਹਿਤਾਧੀਸ਼ਃ ਕੁਤਰ੍ਕਰਹਿਤਾਕਤਿਃ ।
ਕੂਟਸ੍ਥਸਾਕ੍ਸ਼ੀ ਕੂਟਾਤ੍ਮਾ ਕੂਟਸ੍ਥਾਕ੍ਸ਼ਰਨਾਯਕਃ ॥ ੨੪੪ ॥

ਕੂਟਸ੍ਥਾਕ੍ਸ਼ਰਸਂਸੇਵ੍ਯਃ ਕੂਟਸ੍ਥਾਕ੍ਸ਼ਰਕਾਰਣਃ ।
ਕੁਬੇਰਬਨ੍ਧੁਃ ਕੁਸ਼ਲਃ ਕੁਮ੍ਭਕਰ੍ਣਵਿਨਾਸ਼ਨਃ ॥ ੨੪੫ ॥

ਕੂਰ੍ਮਾਕਤਿਧਰਃ ਕੂਰ੍ਮਃ ਕੂਰ੍ਮਸ੍ਥਾਵਨਿਪਾਲਕਃ ।
ਕੁਮਾਰੀਵਰਦਃ ਕੁਸ੍ਥਃ ਕੁਮਾਰੀਗਣਸੇਵਿਤਃ ॥ ੨੪੬ ॥

ਕੁਸ਼ਸ੍ਥਲੀਸਮਾਸੀਨਃ ਕੁਸ਼ਦੈਤ੍ਯਵਿਨਾਸ਼ਨਃ ।
ਕੇਸ਼ਵਃ ਕ੍ਲੇਸ਼ਸਂਹਰ੍ਤਾ ਕੇਸ਼ਿਦੈਤ੍ਯਵਿਨਾਸ਼ਨਃ ॥ ੨੪੭ ॥

ਕ੍ਲੇਸ਼ਹੀਨਮਨੋਵਤ੍ਤਿਃ ਕ੍ਲੇਸ਼ਹੀਨਪਰਿਗ੍ਰਹਃ ।
ਕ੍ਲੇਸ਼ਾਤੀਤਪਦਾਧੀਸ਼ਃ ਕ੍ਲੇਸ਼ਾਤੀਤਜਨਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੨੪੮ ॥

ਕ੍ਲੇਸ਼ਾਤੀਤਸ਼ੁਭਾਕਾਰਃ ਕ੍ਲੇਸ਼ਾਤੀਤਸੁਖਾਸ੍ਪਦਃ ।
ਕ੍ਲੇਸ਼ਾਤੀਤਸਮਾਜਸ੍ਥਃ ਕ੍ਲੇਸ਼ਾਤੀਤਮਹਾਮਤਿਃ ॥ ੨੪੯ ॥

ਕ੍ਲੇਸ਼ਾਤੀਤਜਨਤ੍ਰਾਤਾ ਕ੍ਲੇਸ਼ਹੀਨਜਨੇਸ਼੍ਵਰਃ ।
ਕ੍ਲੇਸ਼ਹੀਨਸ੍ਵਧਰ੍ਮਸ੍ਥਃ ਕ੍ਲੇਸ਼ਹੀਨਵਿਮੁਕ੍ਤਿਦਃ ॥ ੨੫੦ ॥

ਕ੍ਲੇਸ਼ਹੀਨਨਰਾਧੀਸ਼ਃਕ੍ਲੇਸ਼ਹੀਨਨਰੋਤ੍ਤਮਃ ।
ਕ੍ਲੇਸ਼ਾਤਿਰਿਕ੍ਤਸਦਨਃ ਕ੍ਲੇਸ਼ਮੂਲਨਿਕਨ੍ਦਨਃ ॥ ੨੫੧ ॥

ਕ੍ਲੇਸ਼ਾਤਿਰਿਕ੍ਤਭਾਵਸ੍ਥਃ ਕ੍ਲੇਸ਼ਹੀਨੈਕਵਲ੍ਲਭਃ ।
ਕ੍ਲੇਸ਼ਹੀਨਪਦਾਨ੍ਤਸ੍ਥਃ ਕ੍ਲੇਸ਼ਹੀਨਜਨਾਰ੍ਦ੍ਦਨਃ ॥ ੨੫੨ ॥

ਕੇਸਰਾਙ੍ਕਿਤਭਾਲਸ਼੍ਰੀਃ ਕੇਸਰਾਙ੍ਕਿਤਵਲ੍ਲਭਃ ।
ਕੇਸਰਾਲਿਪ੍ਤਹਦਯਃ ਕੇਸਰਾਲਿਪ੍ਤਸਦ੍ਭੁਜਃ ॥ ੨੫੩ ॥

ਕੇਸਰਾਙ੍ਕਿਤਵਾਸਸ਼੍ਰੀਃ ਕੇਸਰਾਙ੍ਕਿਤਵਿਗ੍ਰਹਃ ।
ਕੇਸਰਾਕਤਿਗੋਪੀਸ਼ਃ ਕੇਸਰਾਮੋਦਵਲ੍ਲਭਃ ॥ ੨੫੪ ॥

ਕੇਸਰਾਮੋਦਮਧੁਪਃ ਕੇਸਰਾਮੋਦਸੁਨ੍ਦਰਃ ।
ਕੇਸਰਾਮੋਦਮੁਦਿਤਃ ਕੇਸਰਾਮੋਦਵਰ੍ਧਨਃ ॥ ੨੫੫ ॥

ਕੇਸਰਾਰ੍ਚਿਤਭਾਲਸ਼੍ਰੀਃ ਕੇਸਰਾਰ੍ਚਿਤਵਿਗ੍ਰਹਃ ।
ਕੇਸਰਾਰ੍ਚਿਤਪਾਦਾਬ੍ਜਃ ਕੇਸਰਾਰ੍ਚਿਤਕੁਣ੍ਡਲਃ ॥ ੨੫੬ ॥

ਕੇਸਰਾਮੋਦਸਮ੍ਪਨ੍ਨਃ ਕੇਸਰਾਮੋਦਲੋਲੁਪਃ ।
ਕੇਤਕੀਕੁਸੁਮਾਸਕ੍ਤਃਕੇਤਕੀਕੁਸੁਮਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੨੫੭ ॥

ਕੇਤਕੀਕੁਸੁਮਾਧੀਸ਼ਃਕੇਤਕੀਕੁਸੁਮਾਙ੍ਕਿਤਃ ।
ਕੇਤਕੀਕੁਸੁਮਾਮੋਦਵਰ੍ਧਨਃ ਕੇਤਕੀਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੨੫੮ ॥

ਕੇਤਕੀਸ਼ੋਭਿਤਾਕਾਰਃ ਕੇਤਕੀਸ਼ੋਭਿਤਾਮ੍ਬਰਃ ।
ਕੇਤਕੀਕੁਸੁਮਾਮੋਦਵਲ੍ਲਭਃ ਕੇਤਕੀਸ਼੍ਵਰਃ ॥ ੨੫੯ ॥

ਕੇਤਕੀਸੌਰਭਾਨਨ੍ਦੀ ਕੇਤਕੀਸੌਰਭਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਕੇਯੂਰਾਲਙ੍ਕਤਭੁਜਃ ਕੇਯੂਰਾਲਙ੍ਕਤਾਤ੍ਮਕਃ ॥ ੨੬੦ ॥

ਕੇਯੂਰਾਲਙ੍ਕਤਸ਼੍ਰੀਸ਼ਃਕੇਯੂਰਪ੍ਰਿਯਦਰ੍ਸ਼ਨਃ ।
ਕੇਦਾਰੇਸ਼੍ਵਰਸਂਯੁਕ੍ਤਃ ਕੇਦਾਰੇਸ਼੍ਵਰਵਲ੍ਲਭਃ ॥ ੨੬੧ ॥

ਕੇਦਾਰੇਸ਼੍ਵਰਪਾਰ੍ਸ਼੍ਵਸ੍ਥਃ ਕੇਦਾਰੇਸ਼੍ਵਰਭਕ੍ਤਪਃ ।
ਕੇਦਾਰਕਲ੍ਪਸਾਰਜ੍ਞਃ ਕੇਦਾਰਸ੍ਥਲਵਾਸਕਤ੍ ॥ ੨੬੨ ॥

ਕੇਦਾਰਾਸ਼੍ਰਿਤਭੀਤਿਘ੍ਨਃ ਕੇਦਾਰਾਸ਼੍ਰਿਤਮੁਕ੍ਤਿਦਃ ।
ਕੇਦਾਰਾਵਾਸਿਵਰਦਃ ਕੇਦਾਰਾਸ਼੍ਰਿਤਦੁਃਖਹਾ ॥ ੨੬੩ ॥

ਕੇਦਾਰਪੋਸ਼ਕਃ ਕੇਸ਼ਃ ਕੇਦਾਰਾਨ੍ਨਵਿਵਰ੍ਦ੍ਧਨਃ ।
ਕੇਦਾਰਪੁਸ਼੍ਟਿਜਨਕਃ ਕੇਦਾਰਪ੍ਰਿਯਦਰ੍ਸ਼ਨਃ ॥ ੨੬੪ ॥

ਕੈਲਾਸੇਸ਼ਸਮਾਜਸ੍ਥਃ ਕੈਲਾਸੇਸ਼ਪ੍ਰਿਯਙ੍ਕਰਃ ।
ਕੈਲਾਸੇਸ਼ਸਮਾਯੁਕ੍ਤਃ ਕੈਲਾਸੇਸ਼ਪ੍ਰਭਾਵਵਿਤ੍ ॥ ੨੬੫ ॥

ਕੈਲਾਸਾਧੀਸ਼ਤ੍ਰੁਘ੍ਨਃ ਕੈਲਾਸਪਤਿਤੋਸ਼ਕਃ ।
ਕੈਲਾਸਾਧੀਸ਼ਸਹਿਤਃ ਕੈਲਾਸਾਧੀਸ਼ਵਲ੍ਲਭਃ ॥ ੨੬੬ ॥

ਕੈਵਲ੍ਯਮੁਕ੍ਤਿਜਨਕਃ ਕੈਵਲ੍ਯਪਦਵੀਸ਼੍ਵਰਃ ।
ਕੈਵਲ੍ਯਪਦਵੀਤ੍ਰਾਤਾ ਕੈਵਲ੍ਯਪਦਵੀਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੨੬੭ ॥

ਕੈਵਲ੍ਯਜ੍ਞਾਨਸਮ੍ਪਨ੍ਨਃ ਕੈਵਲ੍ਯਜ੍ਞਾਨਸਾਧਨਃ ।
ਕੈਵਲ੍ਯਜ੍ਞਾਨਗਮ੍ਯਾਤ੍ਮਾ ਕੈਵਲ੍ਯਜ੍ਞਾਨਦਾਯਕਃ ॥ ੨੬੮ ॥

ਕੈਵਲ੍ਯਜ੍ਞਾਨਸਂਸਿਦ੍ਧਃ ਕੈਵਲ੍ਯਜ੍ਞਾਨਦੀਪਕਃ ।
ਕੈਵਲ੍ਯਜ੍ਞਾਨਵਿਖ੍ਯਾਤਃ ਕੈਵਲ੍ਯੈਕਪ੍ਰਦਾਯਕਃ ॥ ੨੬੯ ॥

ਕ੍ਰੋਧਲੋਭਭਯਾਤੀਤਃ ਕ੍ਰੋਧਲੋਭਵਿਨਾਸ਼ਨਃ ।
ਕ੍ਰੋਧਾਰਿਃ ਕ੍ਰੋਧਹੀਨਾਤ੍ਮਾ ਕ੍ਰੋਧਹੀਨਜਨਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੨੭੦ ॥

ਕ੍ਰੋਧਹੀਨਜਨਾਧੀਸ਼ਃ ਕ੍ਰੋਧਹੀਨਪ੍ਰਜੇਸ਼੍ਵਰਃ ।
ਕੋਪਤਾਪੋਪਸ਼ਮਨਃ ਕੋਪਹੀਨਵਰਪ੍ਰਦਃ ॥ ੨੭੧ ॥

ਕੋਪਹੀਨਨਰਤ੍ਰਾਤਾ ਕੋਪਹੀਨਜਨਾਧਿਪਃ ।
ਕੋਪਹੀਨਨਰਾਨ੍ਤਃਸ੍ਥਃ ਕੋਪਹੀਨਪ੍ਰਜਾਪਤਿਃ ॥ ੨੭੨ ॥

ਕੋਪਹੀਨਪ੍ਰਿਯਾਸਕ੍ਤਃ ਕੋਪਹੀਨਜਨਾਰ੍ਤਿਹਾ ।
ਕੋਪਹੀਨਪਦਾਧੀਸ਼ਃ ਕੋਪਹੀਨਪਦਪ੍ਰਦਃ ॥ ੨੭੩ ॥

ਕੋਪਹੀਨਨਰਸ੍ਵਾਮੀ ਕੋਪਹੀਨਸ੍ਵਰੂਪਧਕ੍ ।
ਕੋਕਿਲਾਲਾਪਸਙ੍ਗੀਤਃ ਕੋਕਿਲਾਲਾਪਵਲ੍ਲਭਃ ॥ ੨੭੪ ॥

ਕੋਕਿਲਾਲਾਪਲੀਨਾਤ੍ਮਾ ਕੋਕਿਲਾਲਾਪਕਾਰਕਃ ।
ਕੋਕਿਲਾਲਾਪਕਾਨ੍ਤੇਸ਼ਃ ਕੋਕਿਲਾਲਾਪਭਾਵਵਿਤ੍ ॥ ੨੭੫ ॥

ਕੋਕਿਲਾਗਾਨਰਸਿਕਃ ਕੋਕਿਲਾਵਰਵਲ੍ਲਭਃ ।
ਕੋਟਿਸੂਰ੍ਯਸਮਾਨਸ਼੍ਰੀਃ ਕੋਟਿਚਨ੍ਦ੍ਰਾਮਤਾਤ੍ਮਕਃ ॥ ੨੭੬ ॥

ਕੋਟਿਦਾਨਵਸਂਹਰ੍ਤਾ ਕੋਟਿਕਨ੍ਦਰ੍ਪਦਰ੍ਪਹਾ ।
ਕੋਟਿਦੇਵੇਨ੍ਦ੍ਰਸਂਸੇਵ੍ਯਃ ਕੋਟਿਬ੍ਰਹ੍ਮਾਰ੍ਚਿਤਾਕਤਿਃ ॥ ੨੭੭ ॥

ਕੋਟਿਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣ੍ਡਮਧ੍ਯਸ੍ਥਃ ਕੋਟਿਵਿਦ੍ਯੁਤ੍ਸਮਦ੍ਯੁਤਿਃ ।
ਕੋਟ੍ਯਸ਼੍ਵਮੇਧਪਾਪਘ੍ਨਃ ਕੋਟਿਕਾਮੇਸ਼੍ਵਰਾਕਤਿਃ ॥ ੨੭੮ ॥

ਕੋਟਿਮੇਘਸਮੋਦਾਰਃ ਕੋਟਿਵਹ੍ਨਿਸੁਦੁਃਸਹਃ ।
ਕੋਟਿਪਾਥੋਧਿਗਮ੍ਭੀਰਃ ਕੋਟਿਮੇਰੁਸਮਸ੍ਥਿਰਃ ॥ ੨੭੯ ॥

ਕੋਟਿਗੋਪੀਜਨਾਧੀਸ਼ਃ ਕੋਟਿਗੋਪਾਙ੍ਗਨਾਵਤਃ ।
ਕੋਟਿਦੈਤ੍ਯੇਸ਼ਦਪ੍ਰਘ੍ਨਃ ਕੋਟਿਰੁਦ੍ਰਪਰਾਕਰ੍ਮਃ ॥ ੨੮੦ ॥

ਕੋਟਿਭਕ੍ਤਾਰ੍ਤਿਸ਼ਮਨਃ ਕੋਟਿਦੁਸ਼੍ਟਵਿਮਰ੍ਦਨਃ ।
ਕੋਟਿਭਕ੍ਤਜਨੋਦ੍ਧਰ੍ਤਾ ਕੋਟਿਯਜ੍ਞਫਲਪ੍ਰਦਃ ॥ ੨੮੧ ॥

ਕੋਟਿਦੇਵਰ੍ਸ਼ਿਸਂਸੇਵ੍ਯਃ ਕੋਟਿਬ੍ਰਹ੍ਮਰ੍ਸ਼ਿਮੁਕ੍ਤਿਦਃ ।
ਕੋਟਿਰਾਜਰ੍ਸ਼ਿਸਂਸ੍ਤੁਤ੍ਯਃ ਕੋਟਿਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣ੍ਡਮਣ੍ਡਨਃ ॥ ੨੮੨ ॥

ਕੋਟ੍ਯਾਕਾਸ਼ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾਤ੍ਮਾ ਕੋਟਿਵਾਯੁਮਹਾਬਲਃ ।
ਕੋਟਿਤੇਜੋਮਯਾਕਾਰਃ ਕੋਟਿਭੂਮਿਸਮਕ੍ਸ਼ਮੀ ॥ ੨੮੩ ॥

ਕੋਟਿਨੀਰਸਮਸ੍ਵਚ੍ਛਃ ਕੋਟਿਦਿਗ੍ਜ੍ਞਾਨਦਾਯਕਃ ।
ਕੋਟਿਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣ੍ਡਜਨਕਃ ਕੋਟਿਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣ੍ਡਪਾਲਕਃ ॥ ੨੮੪ ॥

ਕੋਟਿਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣ੍ਡਸਂਹਰ੍ਤਾ ਕੋਟਿਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣ੍ਡਬੋਧਕਃ ।
ਕੋਟਿਵਾਕ੍ਪਤਿਵਾਚਾਲਃ ਕੋਟਿਸ਼ੁਕ੍ਰਕਵੀਸ਼੍ਵਰਃ ॥ ੨੮੫ ॥

ਕੋਟਿਦ੍ਵਿਜਸਮਾਚਾਰਃ ਕੋਟਿਹੇਰਮ੍ਬਵਿਘ੍ਨਹਾ ।
ਕੋਟਿਮਾਨਸਹਂਸਾਤ੍ਮਾ ਕੋਟਿਮਾਨਸਸਂਸ੍ਥਿਤਃ ॥ ੨੮੬ ॥

ਕੋਟਿਚ੍ਛਲਕਰਾਰਾਤਿਃ ਕੋਟਿਦਾਮ੍ਭਿਕਨਾਸ਼ਨਃ ।
ਕੋਟਿਸ਼ੂਨ੍ਯਪਥਚ੍ਛੇਤ੍ਤਾ ਕੋਟਿਪਾਖਣ੍ਡਖਣ੍ਡਨਃ ॥ ੨੮੭ ॥

ਕੋਟਿਸ਼ੇਸ਼ਧਰਾਧਾਰਃ ਕੋਟਿਕਾਲਪ੍ਰਬੋਧਕਃ ।
ਕੋਟਿਵੇਦਾਨ੍ਤਸਂਵੇਦ੍ਯਃ ਕੋਟਿਸਿਦ੍ਧਾਨ੍ਤਨਿਸ਼੍ਚਯਃ ॥ ੨੮੮ ॥

ਕੋਟਿਯੋਗੀਸ਼੍ਵਰਾਧੀਸ਼ਃ ਕੋਟਿਯੋਗੈਕਸਿਦ੍ਧਿਦਃ ।
ਕੋਟਿਧਾਮਾਧਿਪਾਧੀਸ਼ਃ ਕੋਟਿਲੋਕੈਕਪਾਲਕਃ ॥ ੨੮੯ ॥

ਕੋਟਿਯਜ੍ਞੈਕਭੋਕ੍ਤਾ ਚ ਕੋਟਿਯਜ੍ਞਫਲਪ੍ਰਦਃ ।
ਕੋਟਿਭਕ੍ਤਹਦਨ੍ਤਸ੍ਥਃ ਕੋਟਿਭਕ੍ਤਾਭਯਪ੍ਰਦਃ ॥ ੨੯੦ ॥

ਕੋਟਿਜਨ੍ਮਾਰ੍ਤਿਸ਼ਮਨਃ ਕੋਟਿਜਨ੍ਮਾਘਨਾਸ਼ਨਃ ।
ਕੋਟਿਜਨ੍ਮਾਨ੍ਤਰਜ੍ਞਾਨਪ੍ਰਦਾਤਾ ਕੋਟਿਭਕ੍ਤਪਃ ॥ ੨੯੧ ॥

ਕੋਟਿਸ਼ਕ੍ਤਿਸਮਾਯੁਕ੍ਤਃ ਕੋਟਿਚੈਤਨ੍ਯਬੋਧਕਃ ।
ਕੋਟਿਚਕ੍ਰਾਵਤਾਕਾਰਃ ਕੋਟਿਚਕ੍ਰਪ੍ਰਵਰ੍ਤਕਃ ॥ ੨੯੨ ॥

ਕੋਟਿਚਕ੍ਰਾਰ੍ਚਨਤ੍ਰਾਤਾ ਕੋਟਿਵੀਰਾਵਲੀਵਤਃ ।
ਕੋਟਿਤੀਰ੍ਥਜਲਾਨ੍ਤਸ੍ਥਃ ਕੋਟਿਤੀਰ੍ਥਫਲਪ੍ਰਦਃ ॥ ੨੯੩ ॥

ਕੋਮਲਾਮਲਚਿਦ੍ਵਤ੍ਤਿਃ ਕੋਮਲਾਮਲਮਾਨਸਃ ।
ਕੌਸ੍ਤੁਭੋਦ੍ਭਾਸਿਤੋਰਸ੍ਕਃ ਕੌਸ੍ਤੁਭੋਦ੍ਭਾਸਿਤਾਕਤਿਃ ॥ ੨੯੪ ॥

ਕੌਰਵਾਨੀਕਸਂਹਰ੍ਤਾ ਕੌਰਵਾਰ੍ਣਵਕੁਮ੍ਭਭੂਃ ।
ਕੌਨ੍ਤੇਯਾਸ਼੍ਰਿਤਪਾਦਾਬ੍ਜਃ ਕੌਨ੍ਤੇਯਾਭਯਦਾਯਕਃ ॥ ੨੯੫ ॥

ਕੌਨ੍ਤੇਯਾਰਾਤਿਸਂਹਰ੍ਤਾ ਕੌਨ੍ਤੇਯਪ੍ਰਤਿਪਾਲਕਃ ।
ਕੌਨ੍ਤੇਯਾਨਨ੍ਦਜਨਕਃ ਕੌਨ੍ਤੇਯਪ੍ਰਾਣਜੀਵਨਃ ॥ ੨੯੬ ॥

ਕੌਨ੍ਤੇਯਾਚਲਭਾਵਜ੍ਞਃ ਕੌਨ੍ਤੇਯਾਚਲਮੁਕ੍ਤਿਦਃ ।
ਕੌਮੁਦੀਮੁਦਿਤਾਕਾਰਃ ਕੌਮੁਦੀਮੁਦਿਤਾਨਨਃ ॥ ੨੯੭ ॥

ਕੌਮੁਦੀਮੁਦਿਤਪ੍ਰਾਣਃ ਕੌਮੁਦੀਮੁਦਿਤਾਸ਼ਯਃ ।
ਕੌਮੁਦੀਮੋਦਮੁਦਿਤਃ ਕੌਮੁਦੀਮੋਦਵਲ੍ਲਭਃ ॥ ੨੯੮ ॥

ਕੌਮੁਦੀਮੋਦਮਧੁਪਃ ਕੌਮੁਦੀਮੋਦਵਰ੍ਧਨਃ ।
ਕੌਮੁਦੀਮੋਦਮਾਨਾਤ੍ਮਾ ਕੌਮੁਦੀਮੋਦਸੁਨ੍ਦਰਃ ॥ ੨੯੯ ॥

ਕੌਮੁਦੀਦਰ੍ਸ਼ਨਾਨਨ੍ਦੀ ਕੌਮੁਦੀਦਰ੍ਸ਼ਨੋਤ੍ਸੁਕਃ ।
ਕੌਸਲ੍ਯਾਪੁਤ੍ਰਭਾਵਸ੍ਥਃ ਕੌਸਲ੍ਯਾਨਨ੍ਦਵਰ੍ਧਨਃ ॥ ੩੦੦ ॥

ਕਂਸਾਰਿਃ ਕਂਸਹੀਨਾਤ੍ਮਾ ਕਂਸਪਕ੍ਸ਼ਨਿਕਨ੍ਦਨਃ ।
ਕਙ੍ਕਾਲਃ ਕਙ੍ਕਵਰਦਃ ਕਣ੍ਟਕਕ੍ਸ਼ਯਕਾਰਕਃ ॥ ੩੦੧ ॥

ਕਨ੍ਦਰ੍ਪਦਰ੍ਪਸ਼ਮਨਃ ਕਨ੍ਦਰ੍ਪਾਭਿਮਨੋਹਰਃ ।
ਕਨ੍ਦਰ੍ਪਕਾਮਨਾਹੀਨਃ ਕਨ੍ਦਰ੍ਪਜ੍ਵਰਨਾਸ਼ਨਃ ॥ ੩੦੨ ॥

ਕਨ੍ਦਰ੍ਪਜ੍ਵਰਨਾਸ਼ਨ ॐ ਨਮ ਇਤਿ
ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਸਰ੍ਵਸੌਭਾਗ੍ਯਵਰ੍ਧਨਂ ਸ਼੍ਰੀਪਤਿਪ੍ਰਿਯਮ੍ ।
ਨਾਮ੍ਨਾਮਕ੍ਸ਼ਰਕਾਦੀਨਾਂ ਸਹਸ੍ਰਂ ਪਰਿਕੀਰ੍ਤਿਤਮ੍ ॥ ੩੦੩ ॥

ਸਰ੍ਵਾਪਰਾਧਸ਼ਮਨਂ ਰਹਸ੍ਯਂ ਸ਼੍ਰੁਤਿਗੋਚਰਮ੍ ।
ਕਲਿਕਾਲੈਕਦਮਨਂ ਕ੍ਰੂਰਸ਼ਤ੍ਰੁਨਿਕਨ੍ਦਨਮ੍ ॥ ੩੦੪ ॥

ਕ੍ਰੂਰਪਾਪਸਮੂਹਘ੍ਨਂ ਕ੍ਰੂਰਕਰ੍ਮਵਿਨਾਸ਼ਨਮ੍ ।
ਕ੍ਰੂਰਾਸੁਰੌਘਸਂਹਾਰਕਾਰਕਂ ਕ੍ਲੇਸ਼ਨਾਸ਼ਨਮ੍ ॥ ੩੦੫ ॥

ਕੁਮਾਰ੍ਗਦਲਨਂ ਕਸ਼੍ਟਹਰਣਂ ਕਲ੍ਮਸ਼ਾਪਹਮ੍ ।
ਕੁਬੁਦ੍ਧਿਸ਼ਮਨਂ ਕ੍ਰੋਧਕਨ੍ਦਨਂ ਕਾਨ੍ਤਿਵਰ੍ਦ੍ਧਨਮ੍ ॥ ੩੦੬ ॥

ਕੁਵਿਦ੍ਯਾਦਮਨਂ ਕਾਮਮਰ੍ਦਨਂ ਕੀਰ੍ਤਿਦਾਯਕਮ੍ ।
ਕੁਤਰ੍ਕਨਾਸ਼ਨਂ ਕਾਨ੍ਤਂ ਕੁਪਥਾਰ੍ਣਵਸ਼ੋਸ਼ਣਮ੍ ॥ ੩੦੭ ॥

ਕੋਟਿਜਨ੍ਮਾਰ੍ਜਿਤਾਰਿਸ਼੍ਟਹਰਂ ਕਾਲਭਯਾਪਹਮ੍ ।
ਕੋਟਿਜਨ੍ਮਾਰ੍ਜਿਤਾਜ੍ਞਾਨਨਾਸ਼ਨੈਕਦਿਵਾਕਰਮ੍ ॥ ੩੦੮ ॥

ਕਾਪਟ੍ਯਪਟਲਧ੍ਵਂਸਿਕਾਰ੍ਪਣ੍ਯੈਕਹੁਤਾਸ਼ਨਮ੍ ।
ਕਾਲੁਸ਼੍ਯਭਾਵਸ਼ਮਨਂ ਕੀਰ੍ਤਿਸ਼੍ਰੀਮਤਿਦਂ ਸਤਾਮ੍ ॥ ੩੦੯ ॥

ਕੋਪੋਪਤਾਪਸ਼ਮਨਂ ਕਂਸਾਰਿਸ੍ਮਤਿਦਾਯਕਮ੍ ।
ਕੁਲਾਚਾਰਵਿਚਾਰਸ੍ਥਂ ਕੁਲਧਰ੍ਮਪ੍ਰਵਰ੍ਤਕਮ੍ ॥ ੩੧੦ ॥

ਕੁਲਧਰ੍ਮਰਤਾਭੀਸ਼੍ਟਸਿਦ੍ਧਿਦਂ ਕੁਲਦੀਪਕਮ੍ ।
ਕੁਤ੍ਸਾਮਾਰ੍ਗਨਿਰਾਕਰ੍ਤ ਕੁਪਥਾਚਾਰਵਰ੍ਜਿਤਮ੍ ॥ ੩੧੧ ॥

ਕਲ੍ਯਾਣਮਙ੍ਗਲਾਗਾਰਂ ਕਲ੍ਪਵਕ੍ਸ਼ਸਮਂ ਸਤਾਮ੍ ।
ਕੌਟਿਲ੍ਯਭਾਵਸ਼ਮਨਂ ਕਾਸ਼ੀਵਾਸਫਲਪ੍ਰਦਮ੍ ॥ ੩੧੨ ॥

ਅਤਿਗੁਹ੍ਯਤਰਂ ਪੁਂਸਾਂ ਭੋਗਮੋਕ੍ਸ਼ੈਕਸਾਧਨਮ੍ ।
ਅਤ੍ਯਨ੍ਤਸ੍ਨੇਹਭਾਵੇਨ ਯੁਸ਼੍ਮਦਗ੍ਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤਮ੍ ॥ ੩੧੩ ॥

ਨ ਵਕ੍ਤਵ੍ਯਂ ਨ ਵਕ੍ਤਵ੍ਯਂ ਨ ਵਕ੍ਤਵ੍ਯਂ ਕਦਾਚਨ ।
ਪਾਪ੍ਯਗ੍ਰੇ ਕੁਟਿਲਾਗ੍ਰੇ ਚ ਰਾਗ੍ਯਗ੍ਰੇ ਪਿਸ਼ੁਨਾਯ ਵੈ ॥ ੩੧੪ ॥

ਦ੍ਰੋਹ੍ਯਗ੍ਰੇ ਮਲਿਨਾਘ੍ਰੇ ਚ ਕਪਟ੍ਯਗ੍ਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਃ ।
ਲਮ੍ਪਟਾਗ੍ਰੇऽਭਿਮਾਨ੍ਯਗ੍ਰੇ ਕਾਮ੍ਯਤੇ ਕ੍ਰੋਧਿਨੇ ਤਥਾ ॥ ੩੧੫ ॥

ਲੋਭ੍ਯਗ੍ਰੇ ਤਸ੍ਕਰਾਗ੍ਰੇ ਚ ਗਰ੍ਵਾਹਙ੍ਕਾਰਭਾਜਿਨੇ ।
ਸਂਸਾਰਾਸਕ੍ਤਚਿਤ੍ਤਾਗ੍ਰੇ ਵਾਦ੍ਯਗ੍ਰੇ ਘਾਤਿਨੇऽਪਿ ਵਾ ॥ ੩੧੬ ॥

ਮਤਾਭਿਮਾਨਿਨੇ ਗੋਪ੍ਯਂ ਮਦੀਯਂ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮੁਤ੍ਤਮਮ੍ ।
ਵਾਚ੍ਯਂ ਸ਼ਾਨ੍ਤਾਯ ਭਕ੍ਤਾਯ ਨਿਰ੍ਮਲਾਯ ਦਯਾਲਵੇ ॥ ੩੧੭ ॥

ਸਨ੍ਤੋਸ਼ਿਣੇ ਸੁਸ਼ੀਲਾਯ ਸੁਪਾਤ੍ਰਾਯ ਦ੍ਵਿਜਾਤਯੇ ।
ਵਿਵੇਕਿਨੇ ਜ੍ਞਾਨਿਨੇ ਚ ਮਦ੍ਭਕ੍ਤਾਯ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਃ ॥ ੩੧੮ ॥

ਯ ਇਦਂ ਸ਼‍ਣੁਤੇ ਨਿਤ੍ਯਂ ਪਠਤੇऽਹਰ੍ਨਿਸ਼ਂ ਜਨਃ ।
ਮਾਹਾਤ੍ਮ੍ਯਂ ਤਸ੍ਯ ਪੁਣ੍ਯਸ੍ਯ ਮਯਾ ਵਕ੍ਤੁਂ ਨ ਸ਼ਕ੍ਯਤੇ ॥ ੩੧੯ ॥

ਏਕਵਰਮਿਦਂ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਯਃ ਸ਼‍ਣੋਤਿ ਨਰੋਤ੍ਤਮਃ ।
ਭੋਗਮੋਕ੍ਸ਼ਪ੍ਰਧਾਨਃ ਸ ਭਵਿਸ਼੍ਯਤਿ ਨ ਸਂਸ਼ਯਃ ॥ ੩੨੦ ॥

ਕਿਂ ਪੁਨਃ ਪਠਨਾਦਸ੍ਯ ਸਰ੍ਵਸਿਦ੍ਧਃ ਕਰੇ ਸ੍ਥਿਤਾ ।
ਭੋਗਾਰ੍ਥੀ ਲਭਤੇ ਭੋਗਾਨ੍ਯੋਗਾਰ੍ਥੀ ਯੋਗਸਾਧਨਾਮ੍ ॥ ੩੨੧ ॥

ਕਾਮਾਰ੍ਥੀ ਲਭਤੇ ਕਾਮਾਨ੍ਪ੍ਰਜਾਰ੍ਥੀ ਲਭਤੇ ਪ੍ਰਜਾਮ੍ ।
ਵਿਦ੍ਯਾਰ੍ਥੀ ਲਭਤੇ ਵਿਦ੍ਯਾਂ ਮੋਕ੍ਸ਼ਾਰ੍ਥੀ ਮੋਕ੍ਸ਼ਮਵ੍ਯਯਮ੍ ॥ ੩੨੨ ॥

ਦ੍ਰਵ੍ਯਾਥੀ ਲਭਤੇ ਦ੍ਰਵ੍ਯਂ ਪ੍ਰਿਯਾਰ੍ਥੀ ਲਭਤੇ ਪ੍ਰਿਯਮ੍ ।
ਮਾਨਾਰ੍ਥੀ ਲਭਤੇ ਮਾਨਂ ਰਾਜ੍ਯਾਰ੍ਥੀ ਰਾਜ੍ਯਮੁਤ੍ਤਮਮ੍ ॥ ੩੨੩ ॥

ਜ੍ਞਾਨਾਰ੍ਥੀ ਲਭਤੇ ਜ੍ਞਾਨਂ ਸੁਖਾਰ੍ਥੀ ਲਭਤੇ ਸੁਖਮ੍ ।
ਕੀਰ੍ਤ੍ਯਰ੍ਥੀ ਲਭਤੇ ਕੀਰ੍ਤਿਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਰ੍ਥੀ ਬ੍ਰਹ੍ਮ ਨਿਰ੍ਗੁਣਮ੍ ॥ ੩੨੪ ॥

ਪੁਸ਼੍ਟ੍ਯਰ੍ਥੀ ਲਭਤੇ ਪੁਸ਼੍ਟਿਂ ਤੁਸ਼੍ਟ੍ਯਰ੍ਥੀ ਤੁਸ਼੍ਟਿਮਾਤ੍ਮਨਿ ।
ਨਿਰੀਹੋ ਲਭਤੇ ਨੂਨਂ ਮਤ੍ਪਦਂ ਦੇਵਦੁਰ੍ਲਭਮ੍ ॥ ੩੨੫ ॥

ਕਿਂ ਦਾਨੈਃ ਕਿਂ ਵ੍ਰਤੈਸ੍ਤੀਰ੍ਥੈਰ੍ਯਜ੍ਞਯਾਗਾਦਿਭਿਸ੍ਤਥਾ ।
ਅਸ੍ਯ ਸ਼੍ਰਵਣਮਾਤ੍ਰੇਣ ਸਰ੍ਵਯਜ੍ਞਫਲਂ ਲਭੇਤ੍ ॥ ੩੨੬ ॥

ਨਾਤਃ ਪਰਤਰਂ ਜ੍ਞਾਨਂ ਨਾਤਃ ਪਰਤਰਂ ਤਪਃ ।
ਨਾਤਃ ਪਰਤਰਂ ਧ੍ਯਾਨਂ ਨਾਤਃ ਪਰਤਰੋ ਜਪਃ ॥ ੩੨੭ ॥

ਨਾਤਃ ਪਰਤਰਾ ਸਿਦ੍ਧਿਰ੍ਨਾਤਃ ਪਰਤਰੋ ਮਖਃ ।
ਨਾਤਃ ਪਰਤਰਂ ਦ੍ਰਵ੍ਯਂ ਨਾਤਃ ਪਰਤਰਾ ਕ੍ਰਿਯਾ ॥ ੩੨੮ ॥

ਯ ਇਦਂ ਪਠਤੇ ਭਕ੍ਤ੍ਯਾ ਸ਼‍ਣੁਯਾਦ੍ਵਾ ਸਮਾਹਿਤਃ ।
ਸ ਜ੍ਞਾਨੀ ਸ ਤਪਸ੍ਵੀ ਚ ਸ ਧ੍ਯਾਨੀ ਜਯਤਤ੍ਪਰਃ ॥ ੩੨੯ ॥

ਸ ਸਿਦ੍ਧੋ ਭਾਗ੍ਯਵਾਨ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ੍ ਕ੍ਰਿਯਾਵਾਨ੍ਬੁਦ੍ਧਿਮਾਨਪਿ ।
ਜਿਤਂ ਤੇਨ ਜਗਤ੍ਸਰ੍ਵਂ ਯੇਨੇਦਂ ਪਠਿਤਂ ਸ਼੍ਰੁਤਮ੍ ॥ ੩੩੦ ॥

ਕਿਂ ਪੁਨਰ੍ਭਕ੍ਤਿਭਾਵੇਨ ਭੋਗਮੋਕ੍ਸ਼ਪ੍ਰਦਂ ਦ੍ਰੁਤਮ੍ ।
ਕੋਟਿਜਨ੍ਮਾਰ੍ਜਿਤੈਃ ਪੁਣ੍ਯੈਰ੍ਲਭ੍ਯਤੇ ਭਾਗ੍ਯਤੋ ਯਦਾ ॥ ੩੩੧ ॥

ਤਦਾ ਭਾਗ੍ਯੋਦਯਃ ਪੁਂਸਾਂ ਨਾਤ੍ਰ ਕਾਰ੍ਯਾ ਵਿਚਾਰਣਾ ।
ਸਾਰਾਤ੍ਸਾਰਤਰਂ ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਂ ਤਤ੍ਰਾਪਿ ਜ੍ਞਾਨਦਾਯਕਮ੍ ॥ ੩੩੨ ॥

ਜ੍ਞਾਨਾਦ੍ਧ੍ਯਾਨਂ ਪਰਂ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠਂ ਤਤ੍ਰਾਪਿ ਲਯਤਾ ਯਥਾ ।
ਤਥੈਵੇਦਂ ਮਹਾਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਵਿਨਾ ਮਤ੍ਕਪਯਾ ਕਿਲ ॥ ੩੩੩ ॥

ਦੁਰ੍ਲਭਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ੁ ਲੋਕੇਸ਼ੁ ਸਰ੍ਵਸਿਦ੍ਧਿਪ੍ਰਦਂ ਸਤਾਮ੍ ।
ਯਥਾ ਭਕ੍ਤਿਸ੍ਤ੍ਰਿਲੋਕੇਸ਼ੁ ਦੁਰ੍ਲਭਾ ਮਮ ਦੇਹਿਨਾਮ੍ ॥ ੩੩੪ ॥

ਤਥੈਵੇਦਂ ਮਹਾਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਸਦ੍ਯਃ ਸਾਯੁਜ੍ਯਦਾਯਕਮ੍ ।
ਸਰ੍ਵਾਪਰਾਧਸ਼ਮਨਂ ਲੋਕੇ ਕਲ੍ਪਦ੍ਰੁਮਪ੍ਰਭਮ੍ ॥ ੩੩੫ ॥

ਯਥਾ ਸੁਦਰ੍ਸ਼ਨਂ ਲੋਕੇ ਦੁਸ਼੍ਟਦੈਤ੍ਯਨਿਬਰ੍ਹਣਮ੍ ।
ਤਥੈਵੇਦਂ ਪਰਂ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਕਾਮਾਦਿਕਭਯਾਪਹਮ੍ ॥ ੩੩੬ ॥

ਅਸ੍ਯੈਕਾਵਰ੍ਤਨਾਤ੍ਪਾਪਂ ਨਸ਼੍ਯਤ੍ਯਾਜਨ੍ਮਸਞ੍ਚਿਤਮ੍ ।
ਦਸ਼ਾਵਰ੍ਤਨਤਃ ਪੁਂਸਾਂ ਸ਼ਤਜਨ੍ਮਾਨ੍ਤਰਾਰ੍ਚਿਤਮ੍ ॥ ੩੩੭ ॥

ਸ਼ਤਾਵਰ੍ਤਨਮਾਤ੍ਰੇਣ ਦੇਵਰੂਪੋ ਭਵੇਨ੍ਨਰਃ ।
ਆਵਰ੍ਤਨਸਹਸ੍ਰੈਸ਼੍ਚ ਮਦ੍ਗਤਿਂ ਲਭਤੇऽਚਲਾਮ੍ ॥ ੩੩੮ ॥

ਲਕ੍ਸ਼ਤੋ ਮਮ ਸਾਯੁਜ੍ਯਂ ਦਸ਼ਲਕ੍ਸ਼ਾਤ੍ਸ੍ਵਯਂ ਹਰਿਃ ।
ਤਸ੍ਮਾਨ੍ਨੈਵ ਪ੍ਰਦਾਤਵ੍ਯਂ ਮਦੀਯਂ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮੁਤ੍ਤਮਮ੍ ॥ ੩੩੯ ॥

ਪੁਤ੍ਰਕਾਮੋऽਯੁਤਾਨ੍ਪਾਠਾਨ੍ਕਾਰਯਿਤ੍ਵਾ ਮਮਾਲਯੇ ।
ਸਹਸ੍ਰਨਾਮਭਿਰ੍ਦਿਵ੍ਯੈਰ੍ਜੁਹੁਯਾਦ੍ਘਤਪਾਯਸੈਃ ॥ ੩੪੦ ॥

ਸ਼ਰ੍ਕਰਾਮਧੁਸਂਯੁਕ੍ਤੈਰ੍ਬਿਲ੍ਵੀਦਲਸਮਨ੍ਵਿਤਃ ।
ਬ੍ਰਾਹ੍ਮਣਾਨ੍ਭੋਜਯੇਦ੍ਭਕ੍ਤ੍ਯਾ ਨਾਮਸਙ੍ਖ੍ਯਾਮਿਤਾਨਿਹ ॥ ੩੪੧ ॥

ਰਾਜ੍ਯਕਾਮੋऽਯੁਤਾਨ੍ਨਿਤ੍ਯਂ ਪਠੇਦ੍ਵਾ ਪਾਠਯੇਦ੍ਦ੍ਵਿਜਾਨ੍ ।
ਸ਼ਿਵਾਲਯੇ ਸਹਸ੍ਰੈਸ਼੍ਚ ਹੋਮਯੇਦਾਜ੍ਯਪਾਯਸੈਃ ॥ ੩੪੨ ॥

ਬ੍ਰਾਹ੍ਮਣਾਨ੍ਭੋਜਯੇਨ੍ਨੂਨਮਯੁਤੈਕਂ ਯਥਾਵਿਧਿ ।
ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਂ ਦਾਪਯੇਚ੍ਛਕ੍ਤ੍ਯਾ ਵਿਤ੍ਤਸ਼ਾਢ੍ਯਂ ਨ ਕਾਰਯੇਤ੍ ॥ ੩੪੩ ॥

ਸਹਸ੍ਰਮੇਕਂ ਕਨ੍ਯਾਰ੍ਥੀ ਪਠੇਦ੍ਵਾ ਪਾਠਯੇਤ੍ਕਿਲ ।
ਦੇਵ੍ਯਾਲਯੇ ਤਥਾ ਨਿਤ੍ਯਂ ਧਨਕਾਮੋऽਪਿ ਪਾਠਯੇਤ੍ ॥ ੩੪੪ ॥

ਕੀਰ੍ਤਿਕਾਮੋऽਯੁਤਂ ਭਾਕ੍ਤ੍ਯਾ ਪਠੇਦ੍ਵਨ੍ਦਾਵਨੇ ਸਦਾ ।
ਜਯਕਾਮੋ ਹਿ ਦੁਰ੍ਗਾਯਾਂ ਸ਼ਤ੍ਰੁਸਂਹਾਰਕਾਰਕਃ ।
ਆਯੁਃ ਕਾਮੋ ਨਦੀਤੀਰੇ ਜ੍ਞਾਨਾਰ੍ਥੀ ਪਰ੍ਵਤੋਪਰਿ ॥ ੩੪੫ ॥

ਮੋਕ੍ਸ਼ਾਰ੍ਥੀ ਭਕ੍ਤਿਭਾਵੇਨ ਮਨ੍ਦਿਰੇ ਮਮ ਸਨ੍ਨਿਧੌ ।
ਪਾਠਸਙ੍ਖ੍ਯਾਨ੍ਦ੍ਵਿਜਾਨ੍ਭੋਜ੍ਯਾਨ੍ਪਾਯਸੈਃ ਸ਼ਰ੍ਕਰਾਪ੍ਲੁਤੈਃ ॥ ੩੪੬ ॥

ਜੁਹੁਯਾਦ੍ਘਤਧਾਰਾਭਿਰ੍ਮਮ ਪ੍ਰੀਤਿਵਿਵਰ੍ਧਨੈਃ ।
ਸਰ੍ਵਕਾਮਪ੍ਰਦਂ ਨਾਮ੍ਨਾਂ ਸਹਸ੍ਰਂ ਮਮ ਦੁਰ੍ਲਭਮ੍ ॥ ੩੪੭ ॥

ਕਾਮਨਾਰਹਿਤਾਨਾਂ ਚ ਮੁਕ੍ਤਿਦਂ ਭਵਸਾਗਰਾਤ੍ ।
ਇਦਂ ਸਹਸ੍ਰਨਾਮਾਖ੍ਯਂ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮਾਨਨ੍ਦਵਰ੍ਦ੍ਧਨਮ੍ ॥ ੩੪੮ ॥

ਸਰ੍ਵਾਪਰਾਧਸ਼ਮਨਂ ਪਠਿਤਵ੍ਯਮਹਰ੍ਨਿਸ਼ਮ੍ ।
ਅਨ੍ਯਥਾ ਨ ਗਤਿਰ੍ਨੂਨਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ੁ ਲੋਕੇਸ਼ੁ ਕੁਤ੍ਰਚਿਤ੍ ॥ ੩੪੯ ॥

ਵੈਸ਼੍ਣਵਾਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ੇਣ ਵੈਸ਼੍ਣਵਾ ਮਾਮਕਾ ਜਨਾਃ ।
ਦੁਰ੍ਲਭਂ ਦੁਸ਼੍ਟਜੀਵਾਨਾਂ ਮਦੀਯਂ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮਦ੍ਭੁਤਮ੍ ॥ ੩੫੦ ॥

ਲੋਕੇऽਸ੍ਮਿਨ੍ਦੁਰ੍ਲਭੋ ਗੋਪ੍ਯੋ ਮੁਕ੍ਤਿਮਾਰ੍ਗੋ ਮਨੀਸ਼ਿਣਮ੍ ।
ਸੁਲਭੋ ਮਮ ਭਕ੍ਤਾਨਾਂ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰੇਣਾਨੇਨ ਨਿਸ਼੍ਚਿਤਮ੍ ॥ ੩੫੧ ॥

ਤਾਵਦ੍ਗਰ੍ਜਨ੍ਤਿ ਪਾਪਾਨਿ ਤਾਵਦ੍ਗਰ੍ਜਨ੍ਤਿ ਸ਼ਤ੍ਰਵਃ ।
ਤਾਵਦ੍ਗਰ੍ਜਤਿ ਦਾਰਿਦ੍ਰ੍ਯਂ ਯਾਵਤ੍ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਨ ਲਭ੍ਯਤੇ ॥ ੩੫੨ ॥

ਕਿਮਤ੍ਰ ਬਹੁਨੋਕ੍ਤੇਨ ਤ੍ਵਦਗ੍ਰੇ ਗੋਪਿਕਾ ਮਯਾ ।
ਮਮ ਪ੍ਰਾਣਾਧਿਕਂ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਸਦਾऽऽਨਨ੍ਦਵਿਵਰ੍ਧਨਮ੍ ॥ ੩੫੩ ॥

ਅਤ੍ਯਨ੍ਤਸ੍ਨੇਹਭਾਵੇਨ ਤ੍ਵਦੀਯੇਨ ਵ੍ਰਜਾਙ੍ਗਨਾਃ ।
ਮਯਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤਂ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਤ੍ਵਦ੍ਭਕ੍ਤ੍ਯਾऽਹਂ ਵਸ਼ੀਕਤਃ ॥ ੩੫੪ ॥

ਏਵਮੁਕ੍ਤ੍ਵਾ ਹਸ਼ੀਕੇਸ਼ਃ ਸ਼ਰਣਾਗਤਵਤ੍ਸਲਃ ।
ਪ੍ਰਹਸਨ੍ਸਹਸੋਤ੍ਥਾਯ ਕ੍ਰੀਡਾਂ ਚਕ੍ਰੇ ਪੁਨਰ੍ਜਲੇ ॥ ੩੫੫ ॥

ਨਾਰਦ ਉਵਾਚ-
ਏਤਦ੍ਗੁਹ੍ਯਤਰਂ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਦੁਰ੍ਲਭਂ ਦੇਹਧਾਰਿਣਾਮ੍ ।
ਮਯਾ ਤਦਾਜ੍ਞਯਾ ਪ੍ਰੋਕ੍ਤਂ ਤਵਾਗ੍ਰੇ ਵ੍ਯਾਸਭਾਵਨ ॥ ੩੫੬ ॥

ਤ੍ਵਯੈਤਨ੍ਨੈਵ ਵਕ੍ਤਵ੍ਯਂ ਕਸ੍ਯਾਗ੍ਰੇऽਪਿ ਵਿਨਾऽऽਜ੍ਞਯਾ ।
ਸ੍ਵਸ਼ਿਸ਼੍ਯਾਗ੍ਰੇ ਸ਼ੁਕਾਗ੍ਰੇ ਵਾ ਗੋਪਨੀਯਂ ਧਰਾਤਲੇ ॥ ੩੫੭ ॥

ਏਤਦੇਵ ਸ੍ਵਯਂ ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਦਗਤੀਨਾਂ ਗਤਿਪ੍ਰਦਃ ।
ਬੁਦ੍ਧ੍ਯਾਵਿਸ਼੍ਟਨਿਜਾਂਸ਼ੇਨ ਪੂਰ੍ਣਾਨਨ੍ਦਃ ਸ੍ਵਲੀਲਯਾ ॥ ੩੫੮ ॥

ਕਲਿਗ੍ਰਸ੍ਤਾਨ੍ ਜਨਾਨ੍ਸ੍ਵੀਯਾਨੁਦ੍ਧਰ੍ਤੁਂ ਕਰੁਣਾਨਿਧਿਃ ।
ਸ੍ਵਯਮੇਵਾਤ੍ਰ ਵਿਖ੍ਯਾਤਂ ਕਰਿਸ਼੍ਯਤਿ ਨ ਸਂਸ਼ਯਃ ॥ ੩੫੯ ॥

ਏਤਦ੍ਦਿਵ੍ਯਸਹਸ੍ਰਨਾਮ ਪਰਮਾਨਨ੍ਦੈਕਸਂਵਰ੍ਧਨਂ
ਲੋਕੇਸ੍ਮਿਨ੍ਕਿਲ ਕਾਦਿਨਾਮਰਚਨਾਲਙ੍ਕਾਰਸ਼ੋਭਾਨ੍ਵਿਤਮ੍ ।
ਯੇਸ਼ਾਂ ਕਰ੍ਣਪੁਟੇ ਪਤਿਸ਼੍ਯਤਿ ਮਹਾਭਾਗ੍ਯਾਦਿਹਾਲੌਕਿਕਂ
ਤੇਸ਼ਾਂ ਨੈਵ ਕਿਮਪ੍ਯਲਭ੍ਯਮਚਿਰਾਤ੍ਕਲ੍ਪਦ੍ਰੁਮਾਭਂ ਸਤਾਮ੍ ॥ ੩੬੦ ॥

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣ੍ਡਪੁਰਾਣੇऽਧ੍ਯਾਤ੍ਮਕਭਾਗਵਤੇ ਸ਼੍ਰੁਤਿਰਹਸ੍ਯੇ
ਕਕਾਰਾਦਿ ਸ਼੍ਰੀਕਸ਼੍ਣਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਮ੍ ।

Also Read 1000 Names of Kakaradi Shri Krishna:

1000 Names of Kakaradi Sri Krishna | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Kakaradi Sri Krishna | Sahasranama Stotram Lyrics in Punjabi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top