Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Kakaradi Sri Krishna | Sahasranama Stotram Lyrics in Malayalam

Kakaradi Shrikrishna Sahasranama Stotram Lyrics in Malayalam:

॥ കകാരാദി ശ്രീകൃഷ്ണസഹസ്രനാമസ്തോത്രം ॥

വ്യാസ ഉവാച-
കൃതാര്‍ഥോഽഹം മുനിശ്രേഷ്ഠ ത്വത്പ്രസാദാന്ന സംശയഃ ।
യതോ മയാ പരം ജ്ഞാനം ബ്രഹ്മഗീതാത്മകം ശ്രുതം ॥ 1 ॥

പരം തു യേന മേ ജന്‍മ ന ഭവേത്കര്‍ഹിചിന്‍മുനേ ।
പൂര്‍ണബ്രഹ്മൈകവിജ്ഞാനവിരഹോ ന ച ജായതേ ॥ 2 ॥

യേന മേ ദൃഢവിശ്വാസോ ഭക്താവുത്പദ്യതേ ഹരേഃ ।
കാലപാശവിനിര്‍മുക്തിഃ കര്‍മബന്ധവിമോചനം ॥ 3 ॥

ജന്‍മമൃത്യുജരാവ്യാധിക്ലേശക്ഷോഭനിവാരണം ।
കലികാലഭയധ്വംസോ ബ്രഹ്മജ്ഞാനം ദൃഢം ഹൃദി ॥ 4 ॥

കീര്‍തിഃ ശ്രീഃ സന്‍മതിഃ ശാന്തിര്‍ഭക്തിര്‍മുക്തിശ്ച ശാശ്വതീ ।
ജായതേ തദുപായം മേ വദ വേദവിദാം വര ॥ 5 ॥

നാരദ ഉവാച-
തത്ത്വമേകം ത്രിലോകേഷു പൂര്‍ണാനന്ദോ ജഗദ്ഗുരുഃ ।
ദൈവതം സര്‍വദേവാനാം പ്രാണിനാം മുക്തികാരണം ॥ 6 ॥

താരണം ഭവപാഥോധേര്‍ദുഃഖദാരിദ്ര്യഹാരണം ।
തദ്രൂപം സര്‍വദാ ധ്യേയം യോഗിഭിര്‍ജ്ഞാനിഭിസ്തഥാ ॥ 7 ॥

ജ്ഞേയമേവ സദാ സിദ്ധൈഃ സിദ്ധാന്തേന ദൃഢീകൃതം ।
വേദാന്തേ ഗീതമാപ്താനാം ഹിതകൃത്കഷ്ടനാശനം ॥ 8 ॥

സര്‍വേഷാമേവ ജീവാനാം കര്‍മപാശവിമോചനം ।
സത്യജ്ഞാനദയാസിന്ധോഃ കാദിനാമസഹസ്രകം ॥ 9 ॥

അതിഗുഹ്യതരം ലോകേ നാകേഽപി ബ്രഹ്മവാദിനാം ।
കാലപാശവിനിര്‍മുക്തേര്‍ഹേതുഭൂതം സനാതനം ॥ 10 ॥

കാമാര്‍തിശമനം പുംസാം ദുര്‍ബുദ്ധിക്ഷയകാരകം ।
സര്‍വവ്യാധ്യാധിഹരണം ശരണം സാധുവാദിനാം ॥ 11 ॥

കപടച്ഛലപാഖണ്ഡക്രോധലോഭവിനാശനം ।
അജ്ഞാനാധര്‍മവിധ്വംസി ശ്രിതാനന്ദവിവര്‍ധനം ॥ 12 ॥

വിജ്ഞാനോദ്ദീപനം ദിവ്യം സേവ്യം സര്‍വജനൈരിഹ ।
പഠനീയം പ്രയത്നേന സര്‍വമന്ത്രൈകദോഹനം ॥ 13 ॥

മോഹമാത്സര്യമൂഢാനാമഗോചരമലൌകികം ।
പൂര്‍ണാനന്ദപ്രസാദേന ലഭ്യമേതത്സുദുര്ലഭം ॥ 14 ॥

പുര്‍ണാനന്ദഃ സ്വയം ബ്രഹ്മ ഭക്തോദ്ധാരായ ഭൂതലേ ।
അക്ഷരാകാരമാവിശ്യ സ്വേച്ഛയാഽനന്തവിക്രമഃ ॥ 15 ॥

കൃഷ്ണനാംനാത്ര വിഖ്യാതഃ സ്വയം നിര്‍വാണദായകഃ ।
അത ഏവാത്ര വര്‍ണാനാം കകാരസ്തന്‍മയോ മതഃ ॥ 16 ॥

കാദിനാമാനി ലോകേഽസ്മിന്ദുര്ലഭാനി ദുരാത്മനാം ।
ഭക്താനാം സുലഭാനീഹ നിര്‍മലാനാം യതാത്മനാം ॥ 17 ॥

ജ്ഞേയ ഏവ സ്വയം കൃഷ്ണോ ധ്യേയ ഏവ നിരന്തരം ।
അമേയോഽപ്യനുമാനേന മേയ ഏവാത്മഭാവതഃ ॥ 18 ॥

ബ്രഹ്മഗീതാദിഭിര്‍ഗേയഃ സേവനീയോ മുമുക്ഷഭിഃ ।
കൃഷ്ണ ഏവ ഗതിഃ പുംസാം സംസാരേഽസ്മിന്‍സുദുസ്തരേ ॥ 19 ॥

കാലാസ്യേ പതിതം സര്‍വം കാലേന കവലീകൃതം ।
കാലാധീനം കാലസംസ്ഥം കാലോത്പന്നം ജഗത്ത്രയം ॥ 20 ॥

സ കാലസ്തസ്യ ഭൃത്യോഽസ്തി തദധീനസ്തദുദ്ഭവഃ ।
തസ്മാത്സര്‍വേഷു കാലേഷു കൃഷ്ണ ഏവ ഗതിര്‍നൃണാം ॥ 21 ॥

അന്യേ ദേവാസ്ത്രിലോകേഷു കൃഷ്ണാശ്രയപരായണാഃ ।
കൃഷ്ണമാശ്രിത്യ തിഷ്ഠന്തി കൃഷ്ണസ്യാനുചരാ ഹി തേ ॥ 22 ॥

യഥാ സൂര്യോദയേ സര്‍വാസ്താരകാഃ ക്ഷീണകാന്തയഃ ।
സര്‍വേ ദേവാസ്തഥാ വ്യാസ ഹതവീര്യാ ഹതൌജസഃ ॥ 23 ॥

ന കൃഷ്ണാദിതരത്തത്ത്വം ന കൃഷ്ണാദിതരത്സുഖം ।
ന കൃഷ്ണാദിതരജ്ജ്ഞാനം ന കൃഷ്ണാദിതരത്പദം ॥ 24 ॥

കൃഷ്ണ ഏവ ജഗന്‍മിത്രം കൃഷ്ണ ഏവ ജഗദ്ഗുരുഃ ।
കൃഷ്ണ ഏവ ജഗത്ത്രാതാ കൃഷ്ണ ഏവ ജഗത്പിതാ ॥ 25 ॥

കൃഷ്ണ കൃഷ്ണേതി യേ ജീവാഃ പ്രവദന്തി നിരന്തരം ।
ന തേഷാം പുനരാവൃത്തിഃ കല്‍പകോടിശതൈരപി ॥ 26 ॥

കൃഷ്ണേ തുഷ്ടേ ജഗന്‍മിത്രം കൃഷ്ണേ രുഷ്ടേ ഹി തദ്രിപുഃ ।
കൃഷ്ണാത്മകം ജഗത്സര്‍വം കൃഷ്ണമാശ്രിത്യ തിഷ്ഠതി ॥ 27 ॥

യഥാ സൂര്യോദയേ സര്‍വേ പദാര്‍ഥജ്ഞാനിനോ നരാഃ ।
കൃഷ്ണസൂര്യോദയേഽന്തഃസ്ഥേ തഥാഽഽത്മജ്ഞാനിനോ ബുധാഃ ॥ 28 ॥

തസ്മാത്ത്വം സര്‍വഭാവേന കൃഷ്ണസ്യ ശരണം വ്രജ ।
നാന്യോപായസ്ത്രിലോകേഷു ഭവാബ്ധിം തരിതും സതാം ॥ 29 ॥

ശ്രീവ്യാസ ഉവാച-
കൃതാര്‍ഥോഽഹം മുനിശ്രേഷ്ഠ ത്വത്പ്രസാദാദതന്ദ്രിതഃ ।
യസ്മാച്ഛ്രുതം മയാ ജ്ഞാനം ശ്രീകൃഷ്ണസ്യ മഹാത്മനഃ ॥ 30 ॥

പരം തു ശ്രേതുമിച്ഛാമി ത്വത്തോ ബ്രഹ്മവിദാം വര ।
നൈവാസ്തി ത്വത്സമോ ജ്ഞാനീ ത്രിഷു ലോകേഷു കുത്രചിത് ॥ 31 ॥

കഥം മേ കരുണാസിന്ധുഃ പ്രസന്നോ ജായതേ ഹരിഃ ।
കേനോപായേന തദ്ഭക്തിര്‍നിശ്ചലാ ജായതേ മയി ॥ 32 ॥

കേനോപായേന തദ്ദാസ്യം സഖിത്വം ദേവദുര്ലഭം ।
തദധീനത്വമേവാഥ തത്സ്വരൂപൈകതാ തഥാ ॥ 33 ॥

ഏതന്‍മേ വദ ദേവര്‍ഷേ സര്‍വശാസ്ത്രാര്‍ഥദോഹനം ।
വിനാ കൃഷ്ണം ഗതിര്‍നാഽസ്തി കൃഷ്ണ ഏവ ഗതിര്‍മമ ॥ 34 ॥

നാരദ ഉവാച-
ശ്രീകൃഷ്ണഃ കരുണാസിന്ധുര്‍ദീനബന്ധുര്‍ജഗദ്ഗുരുഃ ।
കാദിനാമഹസ്രേണ വിനാ നാന്യൈശ്ച സാധനൈഃ ॥ 35 ॥

പ്രസന്നോ ജായതേ നൂനം തസ്മാത്താനി വദാമി തേ ।
അവാച്യാന്യപി തേ വച്മി ത്രിഷു ലോകേഷു കുത്രചിത് ॥ 36 ॥

ന പ്രസിദ്ധാനി ദുഷ്ടാനാം ദുര്ലഭാനി മഹീതലേ ।
സുലഭാനീഹ ഭക്താനാം ഭാവിഷ്യന്തി തദാജ്ഞയാ ॥ 37 ॥

പുരാ സാരസ്വതേ കല്‍പേ രംയേ വൃന്ദാവനേ നിശി ।
നിജഭക്തഹിതാര്‍ഥായ വേണുനാദം ഹരിഃ സ്വയം ॥ 38 ॥

ചകാരോച്ചൈര്‍മനോഹാരീ വിഹാരീ വൈരനാശനഃ ।
തദാ ഗോപീജനഃ സര്‍വഃ സഹസോത്ഥായ വിഹ്വലഃ ॥ 39 ॥

നിശീഥേ സകലം ത്യക്ത്വാഽഗച്ഛദ്വേണുവശീകൃതഃ ।
തേന സാര്‍ധം കൃതാ ക്രീഡാ സ്വപ്നവദ്രാസമണ്ഡലേ ॥ 40 ॥

തത്രാന്തര്‍ധാനമഗമത്തച്ചിത്തമപഹൃത്യ സഃ ।
തദാ താ ഗോപികാഃ സര്‍വാഃ ദിങ്മൂഢാ ഇവ ഗോഗണാഃ ॥ 41 ॥

സമീപസ്ഥമപി ഭ്രാന്ത്യാ തം നാപശ്യന്നരോത്തമം ।
ഇതസ്തതോ വിചിന്വന്ത്യഃ കസ്തൂരീമൃഗവദ്വനേ ॥ 42 ॥

അത്യന്തവ്യാകുലീഭൂതാഃ ഖണ്ഡിതാഃ ശ്രുതയോ യഥാ ।
ബ്രഹ്മജ്ഞാനാദ്യഥാ വിപ്രാഃ കാലമായാവശനുഗാഃ ॥ 43 ॥

തഥൈതാ ഗോപികാ വ്യാസ കൃഷ്ണദര്‍ശനലാലസാഃ ।
അത്യന്തവിരഹാക്രാന്താസ്തച്ചിത്താസ്തത്പരായണാഃ ॥ 44 ॥

ഭ്രമരീകീടവല്ലീനാ നാന്യത്പശ്യന്തി തദ്വിനാ ।
വിരഹാനലദഗ്ധാങ്ഗ്യഃ കാമാന്ധാ ഭയവിഹ്വലാഃ ॥ 45 ॥

സ്വാത്മാനം ന വിദുര്‍ദീനാ ജ്ഞാനഹീനാ നരാ ഇവ ।
തല്ലീനമാനസാകാരാ വികാരാദിവിവര്‍ജിതാഃ ॥ 46 ॥

തദാതികൃപയാ കൃഷ്ണോ ഭക്താധീനോ നിരങ്കുശഃ ।
ആവിര്‍ബഭൂവ തത്രൈവ യഥാ സൂര്യോ നിശാത്യയേ ॥ 47 ॥

തദാ താ ഗോപികാഃ സര്‍വാ ദൃഷ്ട്വാ പ്രാണപതിം ഹരിം ।
ജന്‍മാന്തരനിഭം ഹിത്വാ വിരഹാഗ്നിം സുദുഃസഹം ॥ 48 ॥

തവാവതാരവന്‍മത്വാ ഹര്‍ഷനിര്‍ഭരമാനസാഃ ।
പദ്മിന്യ ഇവ കൃഷ്ണാര്‍കം ദൃഷ്ട്വാ വികസിതാസ്തദാ ॥ 49 ॥

പപുര്‍നേത്രപുടൈരേനം ന ച തൃപ്തിമുപായയുഃ ।
ക്രീഡായാഃ ശാന്തിമാപന്നാ മത്വാ കൃഷ്ണം ജഗദ്ഗുരും ॥ 50 ॥

തം പ്രത്യൂചുഃ പ്രീതിയുക്താ വിരക്താ വിരഹാനലാത് ।
ആസക്താസ്തത്പദേ നിത്യം വിരക്താ ഇവ യോഗിനഃ ॥ 51 ॥

ഗോപ്യ ഊചുഃ-
ഹേ നാഥ യാഹി നോ ദീനാസ്ത്വന്നാഥാസ്ത്വത്പരായണാഃ ।
തവാലംബേന ജീവന്ത്യസ്തവ ദാസ്യോ വയം സദാ ॥ 52 ॥

കേനോപായേന ഭോ കൃഷ്ണ ന ഭവേദ്വിരഹസ്തവ ।
ന ഭവേത്പുനരാവൃത്തിര്‍ന ച സംസാരവാസനാ ॥ 53 ॥

ത്വയി ഭക്തിര്‍ദൃഢാ കേന സഖീത്വം ജായതേ തവ ।
തദുപായം ഹി നോ ബ്രൂഹി കൃപാം കൃത്വാ ദയാനിധേ ॥ 54 ॥

ശ്രീകൃഷ്ണ ഉവാച-
അത്യന്തദുര്ലഭഃപ്രശ്നസ്ത്വദീയഃ കലിനാശനഃ ।
ന കദാപി മയാ പ്രോക്തഃ കസ്യാപ്യഗ്രേ വ്രജാങ്ഗനാഃ ॥ 55 ॥

തഥാപ്യത്യന്തഭാവേന യുഷ്മദ്ഭക്ത്യാ വശീകൃതഃ ।
രഹസ്യം കഥയാംയദ്യ മദീയം മദ്ഗതിപ്രദം ॥ 56 ॥

കാദിനാമസഹസ്രാഖ്യമവിഖ്യാതം ധരാതലേ ।
ഗുഹ്യാദ്ഗുഹ്യതരം ഗോപ്യം വേദശാസ്ത്രാര്‍ഥദോഹനം ॥ 57 ॥

അലൌകികമിദം പുംസാം സദ്യഃ ശ്രേയസ്കരം സതാം ।
ശബ്ദബ്രഹ്മമയം ലോകേ സൂര്യവച്ചിത്പ്രകാശനം ॥ 58 ॥

സംസാരസാഗരേ ഘോരേ പ്ലവതുല്യം മനീഷിണാം ।
സര്‍വസിദ്ധിപ്രദം പുംസാമജ്ഞാനാര്‍ണവശോഷണം ॥ 59 ॥

ജാതിസ്മൃതിപ്രദം വിദ്യാവര്‍ധനം മോഹനാശനം ।
ബ്രഹ്മജ്ഞാനരഹസ്യം മേ കാദിനാമസഹസ്രകം ॥ 60 ॥

തദേവാഹം പ്രവക്ഷ്യാമി ശ‍ൃണുധ്വം ഭക്തിപൂര്‍വകം ।
യസ്യ സ്മരണമാത്രേണ ജീവന്‍മുക്തിഃ പ്രജായതേ ॥ 61 ॥

ഓം അസ്യ ശ്രീപുരാണപുരുഷോത്തമശ്രീകൃഷ്ണകാദിസഹസ്രനാമമന്ത്രസ്യ
നാരദ ഋഷിഃ അനുഷ്ടുപ്ഛന്ദഃ, സര്‍വാത്മസ്വരൂപീ ശ്രീപരമാത്മാ ദേവതാ ।
ഓം ഇതി ബീജം, നമ ഇതി ശക്തിഃ, കൃഷ്ണായേതി കീലകം,
ധര്‍മാര്‍ഥകാമമോക്ഷാര്‍ഥേ ശ്രീകൃഷ്ണപ്രീത്യര്‍ഥേ ജപേ വിനിയോഗഃ ॥

അഥ കരന്യാസഃ ।
ഓം കാലാത്മേത്യങ്ഗുഷ്ഠാഭ്യാം നമഃ ।
ഓം കീര്‍തിവര്‍ദ്ധന ഇതി തര്‍ജനീഭ്യാം നമഃ ।
ഓം കൂടസ്ഥസാക്ഷീതി മധ്യമാഭ്യാം നമഃ ।
ഓം കൈവല്യജ്ഞാനസാധന ഇതി അനാമികാഭ്യാം നമഃ ।
ഓം കൌസ്തുഭോദ്ഭാസിതോരസ്ക ഇതി കനിഷ്ഠകാഭ്യാം നമഃ ।
ഓം കന്ദര്‍പജ്വരനാശന ഇതി കരതലകരപൃഷ്ഠാഭ്യാം നമഃ ॥

അഥ അങ്ഗന്യാസഃ ।
ഓം കാലാത്മേതി ഹൃദയായ നമഃ ।
ഓം കീര്‍തിവര്‍ധന ഇതി ശിരസേ സ്വാഹാ ।
ഓം കൂടസ്ഥസാക്ഷീതി ശിഖായൈ വഷട് ।
ഓം കൈവല്യജ്ഞാനസാധന ഇതി കവചായ ഹും ।
ഓം കൌസ്തുഭോദ്ഭാസിതോരസ്ക ഇതി നേത്രത്രയായ വൌഷട് ।
ഓം കന്ദര്‍പജ്വരനാശന ഇത്യസ്ത്രായ ഫട് ।

അഥ ധ്യാനം ।
വന്ദേ കൃഷ്ണം കൃപാലും കലികുലദലനം കേശവം കംസശത്രും
ധര്‍മിഷ്ഠം ബ്രഹ്മനിഷ്ഠം ദ്വിജവരവരദം കാലമായാതിരിക്തം ।
കാലിന്ദീകേലിസക്തം കുവലയനയനം കുണ്ഡലോദ്ഭാസിതാസ്യം
കാലാതീതസ്വധാമാശ്രിതനിജയുവതീവല്ലഭം കാലകാലം ॥ 62 ॥

ശ്രീകൃഷ്ണ ഉവാച-
ഓം കൃഷ്ണഃ കൃഷ്ണാത്മകഃ കൃഷ്ണസ്വരൂപഃ കൃഷ്ണനാമധൃത് ।
കൃഷ്ണാങ്ഗഃ കൃഷ്ണദൈവത്യഃ കൃഷ്ണാരക്തവിലോചനഃ ॥ 63 ॥

കൃഷ്ണാശ്രയഃ കൃഷ്ണവര്‍ത്ത്മാ കൃഷ്ണാലക്താഭിരക്ഷകഃ ।
കൃഷ്ണേശപ്രീതിജനകഃ കൃഷ്ണേശപ്രിയകാരകഃ ॥ 64 ॥

കൃഷ്ണേശാരിഷ്ടസംഹര്‍താ കൃഷ്ണേശപ്രാണവല്ലഭഃ ।
കൃഷ്ണേശാനന്ദജനകഃ കൃഷ്ണേശായുര്‍വിവര്‍ദ്ധനഃ ॥ 65 ॥

കൃഷ്ണേശാരിസമൂഹഘ്നഃ കൃഷ്ണേശാഭീഷ്ടസിദ്ധിദഃ ।
കൃഷ്ണാധീശഃ കൃഷ്ണകേശഃ കൃഷ്ണാനന്ദവിവര്‍ദ്ധനഃ ॥ 66 ॥

കൃഷ്ണാഗരുസുഗന്ധാഢ്യഃ കൃഷ്ണാഗരുസുഗന്ധവിത് ।
കൃഷ്ണാഗരുവിവേകജ്ഞഃ കൃഷ്ണാഗരുവിലേപനഃ ॥ 67 ॥

കൃതജ്ഞഃ കൃതകൃത്യാത്മാ കൃപാസിന്ധുഃ കൃപാകരഃ ।
കൃഷ്ണാനന്ദൈകവരദഃ കൃഷ്ണാനന്ദപദാശ്രയഃ ॥ 68 ॥

കമലാവല്ലഭാകാരഃ കലിഘ്നഃ കമലാപതിഃ ।
കമലാനന്ദസമ്പന്നഃ കമലാസേവിതാകൃതിഃ ॥ 69 ॥

കമലാമാനസോല്ലാസീ കമലാമാനദായകഃ ।
കമലാലങ്കൃതാകാരഃ കമലാശ്രിതവിഗ്രഹഃ ॥ 70 ॥

കമലാമുഖപദ്മാര്‍കഃ കമലാകരപൂജിതഃ ।
കമലാകരമധ്യസ്ഥഃ കമലാകരതോഷിതഃ ॥ 71 ॥

കമലാകരസംസേവ്യഃ കമലാകരഭൂഷിതഃ ।
കമലാകരഭാവജ്ഞഃ കമലാകരസംയുതഃ ॥ 72 ॥

കമലാകരപാര്‍ശ്വസ്ഥഃ കമലാകരരൂപവാന്‍ ।
കമലാകരശോഭാഢ്യഃ കമലാകരപങ്കജഃ ॥ 73 ॥

കമലാകരപാപഘ്നഃ കമലാകരപുഷ്ടികൃത് ।
കമലാരൂപസൌഭാഗ്യവര്‍ദ്ധനഃ കമലേക്ഷണഃ ॥ 74 ॥

കമലാകലിതാങ്ഘ്ര്യബ്ജഃ കമലാകലിതാകൃതിഃ ।
കമലാഹൃദയാനന്ദവര്‍ദ്ധനഃ കമലാപ്രിയഃ ॥ 75 ॥

കമലാചലചിത്താത്മാ കമലാലങ്കൃതാകൃതിഃ ।
കമലാചലഭാവജ്ഞഃ കമലാലിങ്ഗിതാകൃതിഃ ॥ 76 ॥

കമലാമലനേത്രശ്രീഃ കമലാചലമാനസഃ ।
കമലാപരമാനന്ദവര്‍ദ്ധനഃ കമലാനനഃ ॥ 77 ॥

കമലാനന്ദസൌഭാഗ്യവര്‍ദ്ധനഃ കമലാശ്രയഃ ।
കമലാവിലസത്പാണിഃ കമലാമലലോചനഃ ॥ 78 ॥

കമലാമലഭാലശ്രീഃ കമലാകരപല്ലവഃ ।
കമലേശഃ കമലഭൂഃ കമലാനന്ദദായകഃ ॥ 79 ॥

കമലോദ്ഭവഭീതിഘ്നഃ കമലോദ്ഭവസംസ്തുതഃ ।
കമലാകരപാശാഢ്യഃ കമലോദ്ഭവപാലകഃ ॥ 80 ॥

കമലാസനസംസേവ്യഃ കമലാസനസംസ്ഥിതഃ ।
കമലാസനരോഗഘ്നഃ കമലാസനപാപഹാ ॥ 81 ॥

കമലോദരമധ്യസ്ഥഃ കമലോദരദീപനഃ ।
കമലോദരസമ്പന്നഃ കമലോദരസുന്ദരഃ ॥ 82 ॥

കനകാലങ്കൃതാകാരഃ കനകാലങ്കൃതാംബരഃ ।
കനകാലങ്കൃതാഗാരഃ കനകാലങ്കൃതാസനഃ ॥ 83 ॥

കനകാലങ്കൃതാസ്യശ്രീഃ കനകാലങ്കൃതാസ്പദഃ ।
കനകാലങ്കൃതാങ്ഘ്ര്യബ്ജഃ കനകാലങ്കൃതോദരഃ ॥ 84 ॥

കനകാംബരശോഭാഢ്യഃ കനകാംബരഭൂഷണഃ ।
കനകോത്തമഭാലശ്രീഃ കനകോത്തമരൂപധൃക് ॥ 85 ॥

കനകാഗാരമധ്യസ്ഥഃ കനകാഗാരകാരകഃ ।
കനകാചലമധ്യസ്ഥഃ കനകാചലപാലകഃ ॥ 86 ॥

കനകാചലശോഭാഢ്യഃ കനകാചലഭൂഷണഃ ।
കനകൈകപ്രജാകര്‍താ കനകൈകപ്രദായകഃ ॥ 87 ॥

കലാനനഃ കലരവഃ കലസ്ത്രീപരിവേഷ്ടിതഃ ।
കലഹംസപരിത്രാതാ കലഹംസപരാക്രമഃ ॥ 88 ॥

കലഹംസസമാനശ്രീഃ കലഹംസപ്രിയങ്കരഃ ।
കലഹംസസ്വഭാവസ്ഥഃ കലഹംസൈകമാനസഃ ॥ 89 ॥

കലഹംസസമാരൂഢഃ കലഹംസസമപ്രഭഃ ।
കലഹംസവിവേകജ്ഞഃ കലഹംസഗതിപ്രദഃ ॥ 90 ॥

കലഹംസപരിത്രാതാ കലഹംസസുഖാസ്പദഃ ।
കലഹംസകുലാധീശഃ കലഹംസകുലാസ്പദഃ ॥ 91 ॥

കലഹംസകുലാധാരഃ കലഹംസകുലേശ്വരഃ ।
കലഹംസകുലാചാരീ കലഹംസകുലപ്രിയഃ ॥ 92 ॥

കലഹംസകുലത്രാതാ കലഹംസകുലാത്മകഃ ।
കവീശഃ കവിഭാവസ്ഥഃ കവിനാഥഃ കവിപ്രിയഃ ॥ 93 ॥

കവിമാനസഹംസാത്മാ കവിവംശവിഭൂഷണഃ ।
കവിനായകസംസേവ്യഃ കവിനായകപാലകഃ ॥ 94 ॥

കവിവംശൈകവരദഃ കവിവംശശിരോമണിഃ ।
കവിവംശവിവേകജ്ഞഃ കവിവംശപ്രബോധകഃ ॥ 95 ॥

കവിവംശപരിത്രാതാ കവിവംശപ്രഭാവവിത് ।
കവിത്വാമൃതസംസിദ്ധഃ കവിത്വാമൃതസാഗരഃ ॥ 96 ॥

കവിത്വാകാരസംയുക്തഃ കവിത്വാകാരപാലകഃ ।
കവിത്വാദ്വൈതഭാവസ്ഥഃ കവിത്വാശ്രയകാരകഃ ॥ 97 ॥

കവീന്ദ്രഹൃദയാനന്ദീ കവീന്ദ്രഹൃദയാസ്പദഃ ।
കവീണ്‍ദ്രഹൃദയാന്തഃസ്ഥഃ കവീന്ദ്രജ്ഞാനദായകഃ ॥ 98 ॥

കവീന്ദ്രഹൃദയാംഭോജപ്രകാശൈകദിവാകരഃ ।
കവീന്ദ്രഹൃദയാംഭോജാഹ്ലാദനൈകനിശാകരഃ ॥ 99 ॥

കവീന്ദ്രഹൃദയാബ്ജസ്ഥഃ കവീന്ദ്രപ്രതിബോധകഃ ।
കവീന്ദ്രാനന്ദജനകഃ കവീന്ദ്രാശ്രിതപങ്കജഃ ॥ 100 ॥

കവിശബ്ദൈകവരദഃ കവിശബ്ദൈകദോഹനഃ ।
കവിശബ്ദൈകഭാവസ്ഥഃ കവിശബ്ദൈകകാരണഃ ॥ 101 ॥

കവിശബ്ദൈകസംസ്തുത്യഃ കവിശബ്ദൈകഭൂഷണഃ ।
കവിശബ്ദൈകരസികഃ കവിശബ്ദവിവേകവിത് ॥ 102 ॥

കവിത്വബ്രഹ്മവിഖ്യാതഃ കവിത്വബ്രഹ്മഗോചരഃ ।
കവിവാണീവിവേകജ്ഞഃ കവിവാണീവിഭൂഷണഃ ॥ 103 ॥

കവിവാണീസുധാസ്വാദീ കവിവാണീസുധാകരഃ ।
കവിവാണീവിവേകസ്ഥഃ കവിവാണീവിവേകവിത് ॥ 104 ॥

കവിവാണീപരിത്രാതാ കവിവാണീവിലാസവാന്‍ ।
കവിശക്തിപ്രദാതാ ച കവിശക്തിപ്രവര്‍തകഃ ॥ 105 ॥

കവിശക്തിസമൂഹസ്ഥഃ കവിശക്തികലാനിധിഃ ।
കലാകോടിസമായുക്തഃ കലാകോടിസമാവൃതഃ ॥ 106 ॥

കലാകോടിപ്രകാശസ്ഥഃ കലാകോടിപ്രവര്‍തകഃ ।
കലാനിധിസമാകാരഃ കലാനിധിസമന്വിതഃ ॥ 107 ॥

കലാകോടിപരിത്രാതാ കലാകോടിപ്രവര്‍ധനഃ ।
കലാനിധിസുധാസ്വാദീ കലാനിധിസമാശ്രിതഃ ॥ 108 ॥

കലങ്കരഹിതാകാരഃ കലങ്കരഹിതാസ്പദഃ ।
കലങ്കരഹിതാനന്ദഃ കലങ്കരഹിതാത്മകഃ ॥ 109 ॥

കലങ്കരഹിതാഭാസഃ കലങ്കരഹിതോദയഃ ।
കലങ്കരഹിതോദ്ദേശഃ കലങ്കരഹിതാനനഃ ॥ 110 ॥

കലങ്കരഹിതശ്രീശഃ കലങ്കരഹിതസ്തുതിഃ ।
കലങ്കരഹിതോത്സാഹഃ കലങ്കരഹിതപ്രിയഃ ॥ 111 ॥

കലങ്കരഹിതോച്ചാരഃ കലങ്കരഹിതേന്ദിരയഃ ।
കലങ്കരഹിതാകാരഃ കലങ്കരഹിതോത്സവഃ ॥ 112 ॥

കലങ്കാങ്കിതദുഷ്ടഘ്നഃ കലങ്കാങ്കിതധര്‍മഹാ ।
കലങ്കാങ്കിതകര്‍മാരിഃ കലങ്കാങ്കിതമാര്‍ഗഹൃത് ॥ 113 ॥

കലങ്കാങ്കിതദുര്‍ദ്ദര്‍ശഃ കലങ്കാങ്കിതദുഃസഹഃ ।
കലങ്കാങ്കിതദൂരസ്ഥഃ കലങ്കാങ്കിതദൂഷണഃ ॥ 114 ॥

കലഹോത്പത്തിസംഹര്‍താ കലഹോത്പത്തികൃദ്രിപുഃ ।
കലഹാതീതധാമസ്ഥഃ കലഹാതീതനായകഃ ॥ 115 ॥

കലഹാതീതതത്ത്വജ്ഞഃ കലഹാതീതവൈഭവഃ ।
കലഹാതീതഭാവസ്ഥഃ കലഹാതീതസത്തമഃ ॥ 116 ॥

കലികാലബലാതീതഃ കലികാലവിലോപകഃ ।
കലികാലൈകസംഹര്‍താ കലികാലൈകദൂഷണഃ ॥ 117 ॥

കലികാലകുലധ്വംസീ കലികാലകുലാപഹഃ ।
കലികാലഭയച്ഛേത്താ കലികാലമദാപഹഃ ॥ 118 ॥

കലിക്ലേശവിനിര്‍മുക്തഃ കലിക്ലേശവിനാശനഃ ।
കലിഗ്രസ്തജനത്രാതാ കലിഗ്രസ്തനിജാര്‍തിഹാ ॥ 119 ॥

കലിഗ്രസ്തജഗന്‍മിത്രഃ കലിഗ്രസ്തജഗത്പതിഃ ।
കലിഗ്രസ്തജഗത്ത്രാതാ കലിപാശവിനാശനഃ ॥ 120 ॥

കലിമുക്തിപ്രാദാതാ കഃ കലിമുക്തകലേവരഃ ।
കലിമുക്തമനോവൃത്തിഃ കലിമുക്തമഹാമതിഃ ॥ 121 ॥

കലികാലമതാതീതഃ കലിധര്‍മവിലോപകഃ ।
കലിധര്‍മാധിപധ്വംസീ കലിധര്‍മൈകഖണ്ഡനഃ ॥ 122 ॥

കലിധര്‍മാധിപാലക്ഷ്യഃ കലികാലവികാരഹാ ।
കലികര്‍മകഥാതീതഃ കലികര്‍മകഥാരിപുഃ ॥ 123 ॥

കലികഷ്ടൈകശമനഃ കലികഷ്ടവിവര്‍ജ്ജിതഃ ।
കലിഘ്നഃ കലിധര്‍മഘ്നഃ കലിധര്‍മാധികാരിഹാ ॥ 124 ॥

കര്‍മവിത്കര്‍മകൃത്കര്‍മീ കര്‍മകാണ്ഡൈകദോഹനഃ ।
കര്‍മസ്ഥഃ കര്‍മജനകഃ കര്‍മിഷ്ഠഃ കര്‍മസാധനഃ ॥ 125 ॥

കര്‍മകര്‍താ കര്‍മഭര്‍താ കര്‍മഹര്‍താ ച കര്‍മജിത് ।
കര്‍മജാതജഗത്ത്രാതാ കര്‍മജാതജഗത്പതിഃ ॥ 126 ॥

കര്‍മജാതജഗന്‍മിത്രഃ കര്‍മജാതജഗദ്ഗുരുഃ ।
കര്‍മഭൂതഭവച്ഛാത്രഃ കര്‍മഭൂതഭവാതിഹാ ॥ 127 ॥

കര്‍മകാണ്ഡപരിജ്ഞാതാ കര്‍മകാണ്ഡപ്രവര്‍ത്തകഃ ।
കര്‍മകാണ്ഡപരിത്രാതാ കര്‍മകാണ്ഡപ്രമാണകൃത് ॥ 128 ॥

കര്‍മകാണ്ഡവിവേകജ്ഞഃ കര്‍മകാണ്ഡപ്രകാരകഃ ।
കര്‍മകാണ്ഡവിവേകസ്ഥഃ കര്‍മകാണ്ഡൈകദോഹനഃ ॥ 129 ॥

കര്‍മകാണ്ഡരതാഭീഷ്ടപ്രദാതാ കര്‍മതത്പരഃ ।
കര്‍മബദ്ധജഗത്ത്രാതാ കര്‍മബദ്ധജഗദ്ഗുരുഃ ॥ 130 ॥

കര്‍മബന്ധാര്‍തിശമനഃ കര്‍മബന്ധവിമോചനഃ ।
കര്‍മിഷ്ഠദ്വിജവര്യസ്ഥഃ കര്‍മിഷ്ഠദ്വിജവല്ലഭഃ ॥ 131 ॥

കര്‍മിഷ്ഠദ്വിജജീവാത്മാ കര്‍മിഷ്ഠദ്വിജജീവനഃ ।
കര്‍മിഷ്ഠദ്വിജഭാവജ്ഞഃ കര്‍മിഷ്ഠദ്വിജപാലകഃ ॥ 132 ॥

കര്‍മിഷ്ഠദ്വിജജാതിസ്ഥഃ കര്‍മിഷ്ഠദ്വിജകാമദഃ ।
കര്‍മിഷ്ഠദ്വിജസംസേവ്യഃ കര്‍മിഷ്ഠദ്വിജപാപഹാ ॥ 133 ॥

കര്‍മിഷ്ഠദ്വിജബുദ്ധിസ്ഥഃ കര്‍മിഷ്ഠദ്വിജബോധകഃ ।
കര്‍മിഷ്ഠദ്വിജഭീതിഘ്നഃ കര്‍മിഷ്ഠദ്വിജമുക്തിദഃ ॥ 134 ॥

കര്‍മിഷ്ഠദ്വിജദോഷഘ്നഃ കര്‍മിഷ്ഠദ്വിജകാമധുക് ।
കര്‍മിഷ്ഠദ്വിജസമ്പൂജ്യഃ കര്‍മിഷ്ഠദ്വിജതാരകഃ ॥ 135 ॥

കര്‍മിഷ്ഠാരിഷ്ടസംഹര്‍താ കര്‍മിഷ്ഠാഭീഷ്ടസിദ്ധിദഃ ।
കര്‍മിഷ്ഠാദൃഷ്ടമധ്യസ്ഥഃ കര്‍മിഷ്ഠാദൃഷ്ടവര്‍ധനഃ ॥ 136 ॥

കര്‍മമൂലജഗദ്ധേതുഃ കര്‍മമൂലനികന്ദനഃ ।
കര്‍മബീജപരിത്രാതാ കര്‍മബീജവിവര്‍ദ്ധനഃ ॥ 137 ॥

കര്‍മദ്രുമഫലാധീശഃ കര്‍മദ്രുമഫലപ്രദഃ ।
കസ്തൂരീദ്രവലിപ്താങ്ഗഃ കസ്തൂരീദ്രവവല്ലഭഃ ॥ 138 ॥

കസ്തൂരീസൌരഭഗ്രാഹീ കസ്തൂരീമൃഗവല്ലഭഃ ।
കസ്തൂരീതിലകാനന്ദീ കസ്തൂരീതിലകപ്രിയഃ ॥ 139 ॥

കസ്തൂരീതിലകാശ്ലേഷീ കസ്തൂരീതിലകാങ്കിതഃ ।
കസ്തൂരീവാസനാലീനഃ കസ്തൂരീവാസനാപ്രിയഃ ॥ 140 ॥

കസ്തൂരീവാസനാരൂപഃ കസ്തൂരീവാസനാത്മകഃ ।
കസ്തൂരീവാസനാന്തഃസ്ഥഃ കസ്തൂരീവാസനാസ്പദഃ ॥ 141 ॥

കസ്തൂരീചന്ദനഗ്രാഹീ കസ്തൂരീചന്ദനാര്‍ചിതഃ ।
കസ്തൂരീചന്ദനാഗാരഃ കസ്തൂരീചന്ദനാന്വിതഃ ॥ 142 ॥

കസ്തൂരീചന്ദനാകാരഃ കസ്തൂരീചന്ദനാസനഃ ।
കസ്തൂരീചര്‍ചിതോരസ്കഃ കസ്തൂരീചര്‍വിതാനനഃ ॥ 143 ॥

കസ്തൂരീചര്‍വിതശ്രീശഃ കസ്തൂരീചര്‍ചിതാംബരഃ ।
കസ്തൂരീചര്‍ചിതാസ്യശ്രീഃ കസ്തൂരീചര്‍ചിതപ്രിയഃ ॥ 144 ॥

കസ്തൂരീമോദമുദിതഃ കസ്തൂരീമോദവര്‍ദ്ധനഃ ।
കസ്തൂരീമോദദീപ്താങ്ഗഃ കസ്തൂരീസുന്ദരാകൃതിഃ ॥ 145 ॥

കസ്തൂരീമോദരസികഃ കസ്തൂരീമോദലോലുപഃ ।
കസ്തൂരീപരമാനന്ദീ കസ്തൂരീപരമേശ്വരഃ ॥ 146 ॥

കസ്തൂരീദാനസന്തുഷ്ടഃ കസ്തൂരീദാനവല്ലഭഃ ।
കസ്തൂരീപരമാഹ്ലാദഃ കസ്തൂരീപുഷ്ടിവര്‍ദ്ധനഃ ॥ 147 ॥

കസ്തൂരീമുദിതാത്മാ ച കസ്തൂരീമുദിതാശയഃ ।
കദലീവനമധ്യസ്ഥഃ കദലീവനപാലകഃ ॥ 148 ॥

കദലീവനസഞ്ചാരീ കദലീവനവല്ലഭഃ ।
കദലീദര്‍ശനാനന്ദീ കദലീദര്‍ശനോത്സുകഃ ॥ 149 ॥

കദലീപല്ലവാസ്വാദീ കദലീപല്ലവാശ്രയഃ ।
കദലീഫലസന്തുഷ്ടഃ കദലീഫലദായകഃ ॥ 150 ॥

കദലീഫലസമ്പുഷ്ടഃ കദലീഫലഭോജനഃ ।
കദലീഫലവര്യാശീ കദലീഫലതോഷിതഃ ॥ 151 ॥

കദലീഫലമാധുര്യവല്ലഭഃ കദലീപ്രിയഃ ।
കപിധ്വജസമായുക്തഃ കപിധ്വജപരിസ്തുതഃ ॥ 152 ॥

കപിധ്വജപരിത്രാതാ കപിധ്വജസമാശ്രിതഃ ।
കപിധ്വജപദാന്തസ്ഥഃ കപിധ്വജജയപ്രദഃ ॥ 153 ॥

കപിധ്വജരഥാരൂഢഃ കപിധ്വജയശഃപ്രദഃ ।
കപിധ്വജൈകപാപഘ്നഃ കപിധ്വജസുഖപ്രദഃ ॥ 154 ॥

കപിധ്വജാരിസംഹര്‍താ കപിധ്വജഭയാപഹഃ ।
കപിധ്വജമനോഽഭിജ്ഞഃ കപിധ്വജമതിപ്രദഃ ॥ 155 ॥

കപിധ്വജസുഹൃന്‍മിത്രഃ കപിധ്വജസുഹൃത്സഖഃ ।
കപിധ്വജാങ്ഗനാരാധ്യഃ കപിധ്വജഗതിപ്രദഃ ॥ 156 ॥

കപിധ്വജാങ്ഗനാരിഘ്നഃ കപിധ്വജരതിപ്രദഃ ।
കപിധ്വജകുലത്രാതാ കപിധ്വജകുലാരിഹാ ॥ 157 ॥

കപിധ്വജകുലാധീശഃ കപിധ്വജകുലപ്രിയഃ ।
കപീന്ദ്രസേവിതാങ്ഘ്ര്യബ്ജഃ കപീന്ദ്രസ്തുതിവല്ലഭഃ ॥ 158 ॥

കപീന്ദ്രാനന്ദജനകഃ കപീന്ദ്രാശ്രിതവിഗ്രഹഃ ।
കപീണ്‍ദ്രാശ്രിതപാദാബ്ജഃ കപീന്ദ്രാശ്രിതമാനസഃ ॥ 159 ॥

കപീന്ദ്രാരാധിതാകാരഃ കപീന്ദ്രാഭീഷ്ടസിദ്ധിദഃ ।
കപീന്ദ്രാരാതിസംഹര്‍താ കപീന്ദ്രാതിബലപ്രദഃ ॥ 160 ॥

കപീന്ദ്രൈകപരിത്രാതാ കപീന്ദ്രൈകയശഃപ്രദഃ ॥ 161 ॥

കപീന്ദ്രാനന്ദസമ്പന്നഃ കപീന്ദ്രാനന്ദവര്‍ദ്ധനഃ ।
കപീന്ദ്രധ്യാനഗംയാത്മാ കപീന്ദ്രജ്ഞാനദായകഃ ॥ 162 ॥

കല്യാണമങ്ഗലാകാരഃ കല്യാണമങ്ഗലാസ്പദഃ ।
കല്യാണമങ്ഗലാധീശഃ കല്യാണമങ്ഗലപ്രദഃ ॥ 163 ॥

കല്യാണമങ്ഗലാഗാരഃ കല്യാണമങ്ഗലാത്മകഃ ।
കല്യാണാനന്ദസപന്നഃ കല്യാണാനന്ദവര്‍ധനഃ ॥ 164 ॥

കല്യാണാനന്ദസഹിതഃ കല്യാണാനന്ദദായകഃ ॥ 165 ॥

കല്യാണാനന്ദസന്തുഷ്ടഃ കല്യാണാനന്ദസംയുതഃ ।
കല്യാണീരാഗസങ്ഗീതഃ കല്യാണീരാഗവല്ലഭഃ ॥ 166 ॥

കല്യാണീരാഗരസികഃ കല്യാണീരാഗകാരകഃ ।
കല്യാണീകേലികുശലഃ കല്യാണീപ്രിയദര്‍ശനഃ ॥ 167 ॥

കല്‍പശാസ്ത്രപരിജ്ഞാതാ കല്‍പശാസ്ത്രാര്‍ഥദോഹനഃ ।
കല്‍പശാസ്ത്രസമുദ്ധര്‍താ കല്‍പശാസ്ത്രപരിസ്തുതഃ ॥ 168 ॥

കല്‍പകോടിശതാതീതഃ കല്‍പകോടിശതോത്തരഃ ।
കല്‍പകോടിശതജ്ഞാനീ കല്‍പകോടിശതപ്രഭുഃ ॥ 169 ॥

കല്‍പവൃക്ഷസമാകാരഃ കല്‍പവൃക്ഷസമപ്രഭഃ ।
കല്‍പവൃക്ഷസമോദാരഃ കല്‍പവൃക്ഷസമസ്ഥിതഃ ॥ 170 ॥

കല്‍പവൃക്ഷപരിത്രാതാ കല്‍പവൃക്ഷസമാവൃതഃ ।
കല്‍പവൃക്ഷവനാധീശഃ കല്‍പവൃക്ഷവനാസ്പദഃ ॥ 171 ॥

കല്‍പാന്തദഹനാകാരഃ കല്‍പാന്തദഹനോപമഃ ।
കല്‍പാന്തകാലശമനഃ കല്‍പാന്താതീതവിഗ്രഹഃ ॥ 172 ॥

കലശോദ്ഭവസംസേവ്യഃ കലശോദ്ഭവവല്ലഭഃ ।
കലശോദ്ഭവഭീതിഘ്നഃ കലശോദ്ഭവസിദ്ധിദഃ ॥ 173 ॥

കപിലഃ കപിലാകാരഃ കപിലപ്രിയദര്‍ശനഃ ।
കര്‍ദ്ദമാത്മജഭാവസ്ഥഃ കര്‍ദ്ദമപ്രിയകാരകഃ ॥ 174 ॥

കന്യകാനീകവരദഃ കന്യകാനീകവല്ലഭഃ ।
കന്യകാനീകസംസ്തുത്യഃ കന്യകാനീകനായകഃ ॥ 175 ॥

കന്യാദാനപ്രദത്രാതാ കന്യാദാനപ്രദപ്രിയഃ ।
കന്യാദാനപ്രഭാവജ്ഞഃ കന്യാദാനപ്രദായകഃ ॥ 176 ॥

കശ്യപാത്മജഭാവസ്ഥഃ കശ്യപാത്മജഭാസ്കരഃ ।
കശ്യപാത്മജശത്രുഘ്നഃ കശ്യപാത്മജപാലകഃ ॥ 177 ॥

കശ്യപാത്മജമധ്യസ്ഥഃ കശ്യപാത്മജവല്ലഭഃ ।
കശ്യപാത്മജഭീതിഘ്നഃ കശ്യപാത്മജദുര്ലഭഃ ॥ 178 ॥

കശ്യപാത്മജഭാവസ്ഥഃ കശ്യപാത്മജഭാവവിത് ।
കശ്യപോദ്ഭവദൈത്യാരിഃ കശ്യപോദ്ഭവദേവരാട് ॥ 179 ॥

കശ്പയാനന്ദജനകഃ കശ്യപാനന്ദവര്‍ദ്ധനഃ ।
കശ്യപാരിഷ്ടസംഹര്‍താ കശ്യപാഭീഷ്ടസിദ്ധിദഃ ॥ 180 ॥

കര്‍തൃകര്‍മക്രിയാതീതഃ കര്‍തൃകര്‍മക്രിയാന്വയഃ ।
കര്‍തൃകര്‍മക്രിയാലക്ഷ്യഃ കര്‍തൃകര്‍മക്രിയാസ്പദഃ ॥ 181 ॥

കര്‍തൃകര്‍മക്രിയാധീശഃ കര്‍തൃകര്‍മക്രിയാത്മകഃ ।
കര്‍തൃകര്‍മക്രിയാഭാസഃ കര്‍തൃകര്‍മക്രിയാപ്രദഃ ॥ 182 ॥

കൃപാനാഥഃ കൃപാസിന്ധുഃ കൃപാധീശഃ കൃപാകരഃ ।
കൃപാസാഗരമധ്യസ്ഥഃ കൃപാപാത്രഃ കൃപാനിധിഃ ॥ 183 ॥

കൃപാപാത്രൈകവരദഃ കൃപാപാത്രഭയാപഹഃ ।
കൃപാകടാക്ഷപാപഘ്നഃ കൃതകൃത്യഃ കൃതാന്തകഃ ॥ 184 ॥

കദംബവനമധ്യസ്ഥഃ കദംബകുസുമപ്രിയഃ ।
കദംബവനസഞ്ചാരീ കദംബവനവല്ലഭഃ ॥ 185 ॥

കര്‍പൂരാമോദമുദിതഃ കര്‍പൂരാമോദവല്ലഭഃ ।
കര്‍പൂരവാസനാസക്തഃ കര്‍പൂരാഗരുചര്‍ചിതഃ ॥ 186 ॥

കരുണാരസംസമ്പൂര്‍ണഃ കരുണാരസവര്‍ധനഃ ।
കരുണാകരവിഖ്യാതഃ കരുണാകരസാഗരഃ ॥ 187 ॥

കാലാത്മാ കാലജനകഃ കാലാഗ്നിഃ കാലസംജ്ഞകഃ ।
കാലഃ കാലകലാതീതഃ കാലസ്ഥഃ കാലഭൈരവഃ ॥ 188 ॥

കാലജ്ഞഃ കാലസംഹര്‍താ കാലചക്രപ്രവര്‍തകഃ ।
കാലരൂപഃ കാലനാഥഃ കാലകൃത്കാലികാപ്രിയഃ ॥ 189 ॥

കാലൈകവരദഃ കാലഃ കാരണഃ കാലരൂപഭാക് ।
കാലമായാകലാതീതഃ കാലമായാപ്രവര്‍തകഃ ॥ 190 ॥

കാലമായാവിനിര്‍മുക്തഃ കാലമായാബലാപഹഃ ।
കാലത്രയഗതിജ്ഞാതാ കാലത്രയപരാക്രമഃ ॥ 191 ॥

കാലജ്ഞാനകലാതീതഃ കാലജ്ഞാനപ്രദായകഃ ।
കാലജ്ഞഃ കാലരഹിതഃ കാലാനനസമപ്രഭഃ ॥ 192 ॥

കാലചക്രൈക ഹേതുസ്ഥഃ കാലരാത്രിദുരത്യയഃ ।
കാലപാശവിനിര്‍മുക്തഃ കാലപാശവിമോചനഃ ॥ 193 ॥

കാലവ്യാലൈകദലനഃ കാലവ്യാലഭയാപഹഃ ।
കാലകര്‍മകലാതീതഃ കാലകര്‍മകലാശ്രയഃ ॥ 194 ॥

കാലകര്‍മകലാധീശഃ കാലകര്‍മകലാത്മകഃ ।
കാലവ്യാലപരിഗ്രസ്തനിജഭക്തൈകമോചനഃ ॥ 195 ॥

കാശിരാജശിരശ്ഛേത്താ കാശീശപ്രിയകാരകഃ ।
കാശീസ്ഥാര്‍തിഹരഃ കാശീമധ്യസ്ഥഃ കാശികാപ്രിയഃ ॥ 196 ॥

കാശീവാസിജനാനന്ദീ കാശീവാസിജനപ്രിയഃ ।
കാശീവാസിജനത്രാതാ കാശീവാസിജനസ്തുതഃ ॥ 197 ॥

കാശീവാസിവികാരഘ്നഃ കാശീവാസിവിമോചനഃ ।
കാശീവാസിജനോദ്ധര്‍താ കാശീവാസകുലപ്രദഃ ॥ 198 ॥

കാശീവാസ്യാശ്രിതാങ്ഘ്ര്യബ്ജഃ കാശീവാസിസുഖപ്രദഃ ।
കാശീസ്ഥാഭീഷ്ടഫലദഃ കാശീസ്ഥാരിഷ്ടനാശനഃ ॥ 199 ॥

കാശീസ്ഥദ്വിജസംസേവ്യഃ കാശീസ്ഥദ്വിജപാലകഃ ।
കാശീസ്ഥദ്വിജസദ്ബുദ്ധിപ്രദാതാ കാശികാശ്രയഃ ॥ 200 ॥

കാന്തീശഃ കാന്തിദഃ കാന്തഃ കാന്താരപ്രിയദര്‍ശനഃ ।
കാന്തിമാന്‍കാന്തിജനകഃ കാന്തിസ്ഥഃ കാന്തിവര്‍ധനഃ ॥ 201 ॥

കാലാഗരുസുഗന്ധാഢ്യഃ കാലാഗരുവിലേപനഃ ।
കാലാഗരുസുഗന്ധജ്ഞഃ കാലാഗരുസുഗന്ധകൃത് ॥ 202 ॥

കാപട്യപടലച്ഛേത്താ കായസ്ഥഃ കായവര്‍ധനഃ ।
കായഭാഗ്ഭയഭീതിഘ്നഃ കായരോഗാപഹാരകഃ ॥ 203 ॥

കാര്യകാരണകര്‍തൃസ്ഥഃ കാര്യകാരണകാരകഃ ।
കാര്യകാരണസമ്പന്നഃ കാര്യകാരണസിദ്ധിദഃ ॥ 204 ॥

കാവ്യാമൃതരസാസ്വാദീ കാവ്യാമൃതരസാത്മകഃ ।
കാവ്യാമൃതരസാഭിജ്ഞഃ കാര്യാമൃതരസപ്രിയഃ ॥ 205 ॥

കാദിവര്‍ണൈകജനകഃ കാദിവര്‍ണപ്രവര്‍തകഃ ।
കാദിവര്‍ണവിവേകജ്ഞഃ കാദിവര്‍ണവിനോദവാന്‍ ॥ 206 ॥

കാദിഹാദിമനുജ്ഞാതാ കാദിഹാദിമനുപ്രിയഃ ।
കാദിഹാദിമനൂദ്ധാരകാരകഃ കാദിസംജ്ഞകഃ ॥ 207 ॥

കാലുഷ്യരഹിതാകാരഃ കാലുഷ്യൈകവിനാശനഃ ।
കാരാഗൃഹവിമുക്താത്മാ കാരാഗൃഹവിമോചനഃ ॥ 208 ॥

കാമാത്മാ കാമദഃ കാമീ കാമേശഃ കാമപൂരകഃ ।
കാമഹൃത്കാമജനകഃ കാമികാമപ്രദായകഃ ॥ 209 ॥

കാമപാലഃ കാമഭര്‍താ കാമകേലികലാനിധിഃ ।
കാമകേലികലാസക്തഃ കാമകേലികലാപ്രിയഃ ॥ 210 ॥

കാമബീജൈകവരദഃ കാമബീജസമന്വിതഃ ।
കാമജിത്കാമവരദഃ കാമക്രീഡാതിലാലസഃ ॥ 211 ॥

കാമാര്‍തിശമനഃ കാമാലങ്കൃതഃ കാമസംസ്തുതഃ ।
കാമിനീകാമജനകഃ കാമിനീകാമവര്‍ധനഃ ॥ 212 ॥

കാമിനീകാമരസികഃ കാമിനീകാമപൂരകഃ ।
കാമിനീമാനദഃ കാമകലാകൌതൂഹലപ്രിയഃ ॥ 213 ॥

കാമിനീപ്രേമജനകഃ കാമിനീപ്രേമവര്‍ധനഃ ।
കാമിനീഹാവഭാവജ്ഞഃ കാമിനീപ്രീതിവര്‍ധനഃ ॥ 214 ॥

കാമിനീരൂപരസികഃ കാമിനീരൂപഭൂഷണഃ ।
കാമിനീമാനസോല്ലാസീ കാമിനീമാനസാസ്പദഃ ॥ 215 ॥

കാമിഭക്തജനത്രാതാ കാമിഭക്തജനപ്രിയഃ ।
കാമേശ്വരഃ കാമദേവഃ കാമബീജൈകജീവനഃ ॥ 216 ॥

കാലിന്ദീവിഷസംഹര്‍താ കാലിന്ദീപ്രാണജീവനഃ ।
കാലിന്ദീഹൃദയാനന്ദീ കാലിന്ദീനീരവല്ലഭഃ ॥ 216 ॥

കാലിന്ദീകേലികുശലഃ കാലിന്ദീപ്രീതിവര്‍ധനഃ ।
കാലിന്ദീകേലിരസികഃ കാലിന്ദീകേലിലാലസഃ ॥ 218 ॥

കാലിന്ദീനീരസങ്ഖേലദ്ഗോപീയൂഥസമാവൃതഃ ।
കാലിന്ദീനീരമധ്യസ്ഥഃ കാലിന്ദീനീരകേലികൃത് ॥ 219 ॥

കാലിന്ദീരമണാസക്തഃ കാലിനാഗമദാപഹഃ ।
കാമധേനുപരിത്രാതാ കാമധേനുസമാവൃതഃ ॥ 220 ॥

കാഞ്ചനാദ്രിസമാനശ്രീഃ കാഞ്ചനാദ്രിനിവാസകൃത് ।
കാഞ്ചനാഭൂഷണാസക്തഃ കാഞ്ചനൈകവിവര്‍ധനഃ ॥ 221 ॥

കാഞ്ചനാഭശ്രിയാസക്തഃ കാഞ്ചനാഭശ്രിയാശ്രിതഃ ।
കാര്‍തികേയൈകവരദഃ കാര്‍തവീര്യമദാപഹഃ ॥ 222 ॥

കിശോരീനായികാസക്തഃ കിശോരീനായികാപ്രിയഃ ।
കിശോരീകേലികുശലഃ കിശോരീപ്രാണജീവനഃ ॥ 223 ॥

കിശോരീവല്ലഭാകാരഃ കിശോരീപ്രാണവല്ലഭഃ ।
കിശോരീപ്രീതിജനകഃ കിശോരീപ്രിയദര്‍ശനഃ ॥ 224 ॥

കിശോരീകേലിസംസക്തഃ കിശോരീകേലിവല്ലഭഃ ।
കിശോരീകേലിസംയുക്തഃ കിശോരീകേലിലോലുപഃ ॥ 225 ॥

കിശോരീഹൃദയാനന്ദീ കിശോരീഹൃദയാസ്പദഃ ।
കിശോരീശഃ കിശോരാത്മാ കിശോരഃ കിംശുകാകൃതിഃ ॥ 226 ॥

കിംശുകാഭരണാലക്ഷ്യഃ കിംശുകാഭരണാന്വിതഃ ।
കീര്‍തിമാന്‍കീര്‍തിജനകഃ കീര്‍തനീയപരാക്രമഃ ॥ 227 ॥

കീര്‍തനീയയശോരാശിഃ കീര്‍തിസ്ഥഃ കീര്‍തനപ്രിയഃ ।
കീര്‍തിശ്രീമതിദഃ കീശഃ കീര്‍തിജ്ഞഃ കീര്‍തിവര്‍ധനഃ ॥ 228 ॥

ക്രിയാത്മകഃ ക്രിയാധാരഃ കിര്യാഭാസഃ ക്രിയാസ്പദഃ ।
കീലാലാമലചിദ്വൃത്തിഃ കീലാലാശ്രയകാരണഃ ॥ 229 ॥

കുലധര്‍മാധിപാധീശഃ കുലധര്‍മാധിപപ്രിയഃ ।
കുലധര്‍മപരിത്രാതാ കുലധര്‍മപതിസ്തുതഃ ॥ 230 ॥

കുലധര്‍മപദാധാരഃ കുലധര്‍മപദാശ്രയഃ ।
കുലധര്‍മപതിപ്രാണഃ കുലധര്‍മപതിപ്രിയഃ ॥ 231 ॥

കുലധര്‍മപതിത്രാതാ കുലധര്‍മൈകരക്ഷകഃ ।
കുലധര്‍മസമാസക്തഃ കുലധര്‍മൈകദോഹനഃ ॥ 232 ॥

കുലധര്‍മസമുദ്ധര്‍താ കുലധര്‍മപ്രഭാവവിത് ।
കുലധര്‍മസമാരാധ്യഃ കുലധര്‍മധുരന്ധരഃ ॥ 233 ॥

കുലമാര്‍ഗരതാസക്തഃ കുലമാര്‍ഗരതാശ്രയഃ ।
കുലമാര്‍ഗസമാസീനഃ കുലമാര്‍ഗസമുത്സുകഃ ॥ 234 ॥

കുലധര്‍മാധികാരസ്ഥഃ കുലധര്‍മവിവര്‍ധനഃ ।
കുലാചാരവിചാരജ്ഞഃ കുലാചാരസമാശ്രിതഃ ॥ 235 ॥

കുലാചാരസമായുക്തഃ കുലാചാരസുഖപ്രദഃ ।
കുലാചാരാതിചതുരഃ കുലാചാരാതിവല്ലഭഃ ॥ 236 ॥

കുലാചാരപവിത്രാങ്ഗഃ കുലാചാരപ്രമാണകൃത് ।
കുലവൃക്ഷൈകജനകഃ കുലവൃക്ഷവിവര്‍ധനഃ ॥ 237 ॥

കുലവൃക്ഷപരിത്രാതാ കുലവൃക്ഷഫലപ്രദഃ ।
കുലവൃക്ഷഫലാധീശഃ കുലവൃക്ഷഫലാശനഃ ॥ 238 ॥

കുലമാര്‍ഗകലാഭിജ്ഞഃ കുലമാര്‍ഗകലാന്വിതഃ ।
കുകര്‍മനിരതാതീതഃ കുകര്‍മനിരതാന്തകഃ ॥ 239 ॥

കുകര്‍മമാര്‍ഗരഹിതഃ കുകര്‍മൈകനിഷൂദനഃ ।
കുകര്‍മരഹിതാധീശഃ കുകര്‍മരഹിതാത്മകഃ ॥ 240 ॥

കുകര്‍മരഹിതാകാരഃ കുകര്‍മരഹിതാസ്പദഃ ।
കുകര്‍മരഹിതാചാരഃ കുകര്‍മരഹിതോത്സവഃ ॥ 241 ॥

കുകര്‍മരഹിതോദ്ദേശഃ കുകര്‍മരഹിതപ്രിയഃ ।
കുകര്‍മരഹിതാന്തസ്ഥഃ കുകര്‍മരഹിതേശ്വരഃ ॥ 242 ॥

കുകര്‍മരഹിതസ്ത്രീശഃ കുകര്‍മരഹിതപ്രജഃ ।
കുകര്‍മോദ്ഭവപാപഘ്നഃ കുകര്‍മോദ്ഭവദുഃഖഹാ ॥ 243 ॥

കുതര്‍കരഹിതാധീശഃ കുതര്‍കരഹിതാകൃതിഃ ।
കൂടസ്ഥസാക്ഷീ കൂടാത്മാ കൂടസ്ഥാക്ഷരനായകഃ ॥ 244 ॥

കൂടസ്ഥാക്ഷരസംസേവ്യഃ കൂടസ്ഥാക്ഷരകാരണഃ ।
കുബേരബന്ധുഃ കുശലഃ കുംഭകര്‍ണവിനാശനഃ ॥ 245 ॥

കൂര്‍മാകൃതിധരഃ കൂര്‍മഃ കൂര്‍മസ്ഥാവനിപാലകഃ ।
കുമാരീവരദഃ കുസ്ഥഃ കുമാരീഗണസേവിതഃ ॥ 246 ॥

കുശസ്ഥലീസമാസീനഃ കുശദൈത്യവിനാശനഃ ।
കേശവഃ ക്ലേശസംഹര്‍താ കേശിദൈത്യവിനാശനഃ ॥ 247 ॥

ക്ലേശഹീനമനോവൃത്തിഃ ക്ലേശഹീനപരിഗ്രഹഃ ।
ക്ലേശാതീതപദാധീശഃ ക്ലേശാതീതജനപ്രിയഃ ॥ 248 ॥

ക്ലേശാതീതശുഭാകാരഃ ക്ലേശാതീതസുഖാസ്പദഃ ।
ക്ലേശാതീതസമാജസ്ഥഃ ക്ലേശാതീതമഹാമതിഃ ॥ 249 ॥

ക്ലേശാതീതജനത്രാതാ ക്ലേശഹീനജനേശ്വരഃ ।
ക്ലേശഹീനസ്വധര്‍മസ്ഥഃ ക്ലേശഹീനവിമുക്തിദഃ ॥ 250 ॥

ക്ലേശഹീനനരാധീശഃക്ലേശഹീനനരോത്തമഃ ।
ക്ലേശാതിരിക്തസദനഃ ക്ലേശമൂലനികന്ദനഃ ॥ 251 ॥

ക്ലേശാതിരിക്തഭാവസ്ഥഃ ക്ലേശഹീനൈകവല്ലഭഃ ।
ക്ലേശഹീനപദാന്തസ്ഥഃ ക്ലേശഹീനജനാര്‍ദ്ദനഃ ॥ 252 ॥

കേസരാങ്കിതഭാലശ്രീഃ കേസരാങ്കിതവല്ലഭഃ ।
കേസരാലിപ്തഹൃദയഃ കേസരാലിപ്തസദ്ഭുജഃ ॥ 253 ॥

കേസരാങ്കിതവാസശ്രീഃ കേസരാങ്കിതവിഗ്രഹഃ ।
കേസരാകൃതിഗോപീശഃ കേസരാമോദവല്ലഭഃ ॥ 254 ॥

കേസരാമോദമധുപഃ കേസരാമോദസുന്ദരഃ ।
കേസരാമോദമുദിതഃ കേസരാമോദവര്‍ധനഃ ॥ 255 ॥

കേസരാര്‍ചിതഭാലശ്രീഃ കേസരാര്‍ചിതവിഗ്രഹഃ ।
കേസരാര്‍ചിതപാദാബ്ജഃ കേസരാര്‍ചിതകുണ്ഡലഃ ॥ 256 ॥

കേസരാമോദസമ്പന്നഃ കേസരാമോദലോലുപഃ ।
കേതകീകുസുമാസക്തഃകേതകീകുസുമപ്രിയഃ ॥ 257 ॥

കേതകീകുസുമാധീശഃകേതകീകുസുമാങ്കിതഃ ।
കേതകീകുസുമാമോദവര്‍ധനഃ കേതകീപ്രിയഃ ॥ 258 ॥

കേതകീശോഭിതാകാരഃ കേതകീശോഭിതാംബരഃ ।
കേതകീകുസുമാമോദവല്ലഭഃ കേതകീശ്വരഃ ॥ 259 ॥

കേതകീസൌരഭാനന്ദീ കേതകീസൌരഭപ്രിയഃ ।
കേയൂരാലങ്കൃതഭുജഃ കേയൂരാലങ്കൃതാത്മകഃ ॥ 260 ॥

കേയൂരാലങ്കൃതശ്രീശഃകേയൂരപ്രിയദര്‍ശനഃ ।
കേദാരേശ്വരസംയുക്തഃ കേദാരേശ്വരവല്ലഭഃ ॥ 261 ॥

കേദാരേശ്വരപാര്‍ശ്വസ്ഥഃ കേദാരേശ്വരഭക്തപഃ ।
കേദാരകല്‍പസാരജ്ഞഃ കേദാരസ്ഥലവാസകൃത് ॥ 262 ॥

കേദാരാശ്രിതഭീതിഘ്നഃ കേദാരാശ്രിതമുക്തിദഃ ।
കേദാരാവാസിവരദഃ കേദാരാശ്രിതദുഃഖഹാ ॥ 263 ॥

കേദാരപോഷകഃ കേശഃ കേദാരാന്നവിവര്‍ദ്ധനഃ ।
കേദാരപുഷ്ടിജനകഃ കേദാരപ്രിയദര്‍ശനഃ ॥ 264 ॥

കൈലാസേശസമാജസ്ഥഃ കൈലാസേശപ്രിയങ്കരഃ ।
കൈലാസേശസമായുക്തഃ കൈലാസേശപ്രഭാവവിത് ॥ 265 ॥

കൈലാസാധീശത്രുഘ്നഃ കൈലാസപതിതോഷകഃ ।
കൈലാസാധീശസഹിതഃ കൈലാസാധീശവല്ലഭഃ ॥ 266 ॥

കൈവല്യമുക്തിജനകഃ കൈവല്യപദവീശ്വരഃ ।
കൈവല്യപദവീത്രാതാ കൈവല്യപദവീപ്രിയഃ ॥ 267 ॥

കൈവല്യജ്ഞാനസമ്പന്നഃ കൈവല്യജ്ഞാനസാധനഃ ।
കൈവല്യജ്ഞാനഗംയാത്മാ കൈവല്യജ്ഞാനദായകഃ ॥ 268 ॥

കൈവല്യജ്ഞാനസംസിദ്ധഃ കൈവല്യജ്ഞാനദീപകഃ ।
കൈവല്യജ്ഞാനവിഖ്യാതഃ കൈവല്യൈകപ്രദായകഃ ॥ 269 ॥

ക്രോധലോഭഭയാതീതഃ ക്രോധലോഭവിനാശനഃ ।
ക്രോധാരിഃ ക്രോധഹീനാത്മാ ക്രോധഹീനജനപ്രിയഃ ॥ 270 ॥

ക്രോധഹീനജനാധീശഃ ക്രോധഹീനപ്രജേശ്വരഃ ।
കോപതാപോപശമനഃ കോപഹീനവരപ്രദഃ ॥ 271 ॥

കോപഹീനനരത്രാതാ കോപഹീനജനാധിപഃ ।
കോപഹീനനരാന്തഃസ്ഥഃ കോപഹീനപ്രജാപതിഃ ॥ 272 ॥

കോപഹീനപ്രിയാസക്തഃ കോപഹീനജനാര്‍തിഹാ ।
കോപഹീനപദാധീശഃ കോപഹീനപദപ്രദഃ ॥ 273 ॥

കോപഹീനനരസ്വാമീ കോപഹീനസ്വരൂപധൃക് ।
കോകിലാലാപസങ്ഗീതഃ കോകിലാലാപവല്ലഭഃ ॥ 274 ॥

കോകിലാലാപലീനാത്മാ കോകിലാലാപകാരകഃ ।
കോകിലാലാപകാന്തേശഃ കോകിലാലാപഭാവവിത് ॥ 275 ॥

കോകിലാഗാനരസികഃ കോകിലാവരവല്ലഭഃ ।
കോടിസൂര്യസമാനശ്രീഃ കോടിചന്ദ്രാമൃതാത്മകഃ ॥ 276 ॥

കോടിദാനവസംഹര്‍താ കോടികന്ദര്‍പദര്‍പഹാ ।
കോടിദേവേന്ദ്രസംസേവ്യഃ കോടിബ്രഹ്മാര്‍ചിതാകൃതിഃ ॥ 277 ॥

കോടിബ്രഹ്മാണ്ഡമധ്യസ്ഥഃ കോടിവിദ്യുത്സമദ്യുതിഃ ।
കോട്യശ്വമേധപാപഘ്നഃ കോടികാമേശ്വരാകൃതിഃ ॥ 278 ॥

കോടിമേഘസമോദാരഃ കോടിവഹ്നിസുദുഃസഹഃ ।
കോടിപാഥോധിഗംഭീരഃ കോടിമേരുസമസ്ഥിരഃ ॥ 279 ॥

കോടിഗോപീജനാധീശഃ കോടിഗോപാങ്ഗനാവൃതഃ ।
കോടിദൈത്യേശദപ്രഘ്നഃ കോടിരുദ്രപരാകര്‍മഃ ॥ 280 ॥

കോടിഭക്താര്‍തിശമനഃ കോടിദുഷ്ടവിമര്‍ദനഃ ।
കോടിഭക്തജനോദ്ധര്‍താ കോടിയജ്ഞഫലപ്രദഃ ॥ 281 ॥

കോടിദേവര്‍ഷിസംസേവ്യഃ കോടിബ്രഹ്മര്‍ഷിമുക്തിദഃ ।
കോടിരാജര്‍ഷിസംസ്തുത്യഃ കോടിബ്രഹ്മാണ്ഡമണ്ഡനഃ ॥ 282 ॥

കോട്യാകാശപ്രകാശാത്മാ കോടിവായുമഹാബലഃ ।
കോടിതേജോമയാകാരഃ കോടിഭൂമിസമക്ഷമീ ॥ 283 ॥

കോടിനീരസമസ്വച്ഛഃ കോടിദിഗ്ജ്ഞാനദായകഃ ।
കോടിബ്രഹ്മാണ്ഡജനകഃ കോടിബ്രഹ്മാണ്ഡപാലകഃ ॥ 284 ॥

കോടിബ്രഹ്മാണ്ഡസംഹര്‍താ കോടിബ്രഹ്മാണ്ഡബോധകഃ ।
കോടിവാക്പതിവാചാലഃ കോടിശുക്രകവീശ്വരഃ ॥ 285 ॥

കോടിദ്വിജസമാചാരഃ കോടിഹേരംബവിഘ്നഹാ ।
കോടിമാനസഹംസാത്മാ കോടിമാനസസംസ്ഥിതഃ ॥ 286 ॥

കോടിച്ഛലകരാരാതിഃ കോടിദാംഭികനാശനഃ ।
കോടിശൂന്യപഥച്ഛേത്താ കോടിപാഖണ്ഡഖണ്ഡനഃ ॥ 287 ॥

കോടിശേഷധരാധാരഃ കോടികാലപ്രബോധകഃ ।
കോടിവേദാന്തസംവേദ്യഃ കോടിസിദ്ധാന്തനിശ്ചയഃ ॥ 288 ॥

കോടിയോഗീശ്വരാധീശഃ കോടിയോഗൈകസിദ്ധിദഃ ।
കോടിധാമാധിപാധീശഃ കോടിലോകൈകപാലകഃ ॥ 289 ॥

കോടിയജ്ഞൈകഭോക്താ ച കോടിയജ്ഞഫലപ്രദഃ ।
കോടിഭക്തഹൃദന്തസ്ഥഃ കോടിഭക്താഭയപ്രദഃ ॥ 290 ॥

കോടിജന്‍മാര്‍തിശമനഃ കോടിജന്‍മാഘനാശനഃ ।
കോടിജന്‍മാന്തരജ്ഞാനപ്രദാതാ കോടിഭക്തപഃ ॥ 291 ॥

കോടിശക്തിസമായുക്തഃ കോടിചൈതന്യബോധകഃ ।
കോടിചക്രാവൃതാകാരഃ കോടിചക്രപ്രവര്‍തകഃ ॥ 292 ॥

കോടിചക്രാര്‍ചനത്രാതാ കോടിവീരാവലീവൃതഃ ।
കോടിതീര്‍ഥജലാന്തസ്ഥഃ കോടിതീര്‍ഥഫലപ്രദഃ ॥ 293 ॥

കോമലാമലചിദ്വൃത്തിഃ കോമലാമലമാനസഃ ।
കൌസ്തുഭോദ്ഭാസിതോരസ്കഃ കൌസ്തുഭോദ്ഭാസിതാകൃതിഃ ॥ 294 ॥

കൌരവാനീകസംഹര്‍താ കൌരവാര്‍ണവകുംഭഭൂഃ ।
കൌന്തേയാശ്രിതപാദാബ്ജഃ കൌന്തേയാഭയദായകഃ ॥ 295 ॥

കൌന്തേയാരാതിസംഹര്‍താ കൌന്തേയപ്രതിപാലകഃ ।
കൌന്തേയാനന്ദജനകഃ കൌന്തേയപ്രാണജീവനഃ ॥ 296 ॥

കൌന്തേയാചലഭാവജ്ഞഃ കൌന്തേയാചലമുക്തിദഃ ।
കൌമുദീമുദിതാകാരഃ കൌമുദീമുദിതാനനഃ ॥ 297 ॥

കൌമുദീമുദിതപ്രാണഃ കൌമുദീമുദിതാശയഃ ।
കൌമുദീമോദമുദിതഃ കൌമുദീമോദവല്ലഭഃ ॥ 298 ॥

കൌമുദീമോദമധുപഃ കൌമുദീമോദവര്‍ധനഃ ।
കൌമുദീമോദമാനാത്മാ കൌമുദീമോദസുന്ദരഃ ॥ 299 ॥

കൌമുദീദര്‍ശനാനന്ദീ കൌമുദീദര്‍ശനോത്സുകഃ ।
കൌസല്യാപുത്രഭാവസ്ഥഃ കൌസല്യാനന്ദവര്‍ധനഃ ॥ 300 ॥

കംസാരിഃ കംസഹീനാത്മാ കംസപക്ഷനികന്ദനഃ ।
കങ്കാലഃ കങ്കവരദഃ കണ്ടകക്ഷയകാരകഃ ॥ 301 ॥

കന്ദര്‍പദര്‍പശമനഃ കന്ദര്‍പാഭിമനോഹരഃ ।
കന്ദര്‍പകാമനാഹീനഃ കന്ദര്‍പജ്വരനാശനഃ ॥ 302 ॥

കന്ദര്‍പജ്വരനാശന ഓം നമ ഇതി
ഇതി ശ്രീസര്‍വസൌഭാഗ്യവര്‍ധനം ശ്രീപതിപ്രിയം ।
നാംനാമക്ഷരകാദീനാം സഹസ്രം പരികീര്‍തിതം ॥ 303 ॥

സര്‍വാപരാധശമനം രഹസ്യം ശ്രുതിഗോചരം ।
കലികാലൈകദമനം ക്രൂരശത്രുനികന്ദനം ॥ 304 ॥

ക്രൂരപാപസമൂഹഘ്നം ക്രൂരകര്‍മവിനാശനം ।
ക്രൂരാസുരൌഘസംഹാരകാരകം ക്ലേശനാശനം ॥ 305 ॥

കുമാര്‍ഗദലനം കഷ്ടഹരണം കല്‍മഷാപഹം ।
കുബുദ്ധിശമനം ക്രോധകന്ദനം കാന്തിവര്‍ദ്ധനം ॥ 306 ॥

കുവിദ്യാദമനം കാമമര്‍ദനം കീര്‍തിദായകം ।
കുതര്‍കനാശനം കാന്തം കുപഥാര്‍ണവശോഷണം ॥ 307 ॥

കോടിജന്‍മാര്‍ജിതാരിഷ്ടഹരം കാലഭയാപഹം ।
കോടിജന്‍മാര്‍ജിതാജ്ഞാനനാശനൈകദിവാകരം ॥ 308 ॥

കാപട്യപടലധ്വംസികാര്‍പണ്യൈകഹുതാശനം ।
കാലുഷ്യഭാവശമനം കീര്‍തിശ്രീമതിദം സതാം ॥ 309 ॥

കോപോപതാപശമനം കംസാരിസ്മൃതിദായകം ।
കുലാചാരവിചാരസ്ഥം കുലധര്‍മപ്രവര്‍തകം ॥ 310 ॥

കുലധര്‍മരതാഭീഷ്ടസിദ്ധിദം കുലദീപകം ।
കുത്സാമാര്‍ഗനിരാകര്‍തൃ കുപഥാചാരവര്‍ജിതം ॥ 311 ॥

കല്യാണമങ്ഗലാഗാരം കല്‍പവൃക്ഷസമം സതാം ।
കൌടില്യഭാവശമനം കാശീവാസഫലപ്രദം ॥ 312 ॥

അതിഗുഹ്യതരം പുംസാം ഭോഗമോക്ഷൈകസാധനം ।
അത്യന്തസ്നേഹഭാവേന യുഷ്മദഗ്രേ പ്രകാശിതം ॥ 313 ॥

ന വക്തവ്യം ന വക്തവ്യം ന വക്തവ്യം കദാചന ।
പാപ്യഗ്രേ കുടിലാഗ്രേ ച രാഗ്യഗ്രേ പിശുനായ വൈ ॥ 314 ॥

ദ്രോഹ്യഗ്രേ മലിനാഘ്രേ ച കപട്യഗ്രേ വിശേഷതഃ ।
ലമ്പടാഗ്രേഽഭിമാന്യഗ്രേ കാംയതേ ക്രോധിനേ തഥാ ॥ 315 ॥

ലോഭ്യഗ്രേ തസ്കരാഗ്രേ ച ഗര്‍വാഹങ്കാരഭാജിനേ ।
സംസാരാസക്തചിത്താഗ്രേ വാദ്യഗ്രേ ഘാതിനേഽപി വാ ॥ 316 ॥

മതാഭിമാനിനേ ഗോപ്യം മദീയം സ്തോത്രമുത്തമം ।
വാച്യം ശാന്തായ ഭക്തായ നിര്‍മലായ ദയാലവേ ॥ 317 ॥

സന്തോഷിണേ സുശീലായ സുപാത്രായ ദ്വിജാതയേ ।
വിവേകിനേ ജ്ഞാനിനേ ച മദ്ഭക്തായ വിശേഷതഃ ॥ 318 ॥

യ ഇദം ശ‍ൃണുതേ നിത്യം പഠതേഽഹര്‍നിശം ജനഃ ।
മാഹാത്മ്യം തസ്യ പുണ്യസ്യ മയാ വക്തും ന ശക്യതേ ॥ 319 ॥

ഏകവരമിദം സ്തോത്രം യഃ ശ‍ൃണോതി നരോത്തമഃ ।
ഭോഗമോക്ഷപ്രധാനഃ സ ഭവിഷ്യതി ന സംശയഃ ॥ 320 ॥

കിം പുനഃ പഠനാദസ്യ സര്‍വസിദ്ധഃ കരേ സ്ഥിതാ ।
ഭോഗാര്‍ഥീ ലഭതേ ഭോഗാന്യോഗാര്‍ഥീ യോഗസാധനാം ॥ 321 ॥

കാമാര്‍ഥീ ലഭതേ കാമാന്‍പ്രജാര്‍ഥീ ലഭതേ പ്രജാം ।
വിദ്യാര്‍ഥീ ലഭതേ വിദ്യാം മോക്ഷാര്‍ഥീ മോക്ഷമവ്യയം ॥ 322 ॥

ദ്രവ്യാഥീ ലഭതേ ദ്രവ്യം പ്രിയാര്‍ഥീ ലഭതേ പ്രിയം ।
മാനാര്‍ഥീ ലഭതേ മാനം രാജ്യാര്‍ഥീ രാജ്യമുത്തമം ॥ 323 ॥

ജ്ഞാനാര്‍ഥീ ലഭതേ ജ്ഞാനം സുഖാര്‍ഥീ ലഭതേ സുഖം ।
കീര്‍ത്യര്‍ഥീ ലഭതേ കീര്‍തിം ബ്രഹ്മാര്‍ഥീ ബ്രഹ്മ നിര്‍ഗുണം ॥ 324 ॥

പുഷ്ട്യര്‍ഥീ ലഭതേ പുഷ്ടിം തുഷ്ട്യര്‍ഥീ തുഷ്ടിമാത്മനി ।
നിരീഹോ ലഭതേ നൂനം മത്പദം ദേവദുര്ലഭം ॥ 325 ॥

കിം ദാനൈഃ കിം വ്രതൈസ്തീര്‍ഥൈര്യജ്ഞയാഗാദിഭിസ്തഥാ ।
അസ്യ ശ്രവണമാത്രേണ സര്‍വയജ്ഞഫലം ലഭേത് ॥ 326 ॥

നാതഃ പരതരം ജ്ഞാനം നാതഃ പരതരം തപഃ ।
നാതഃ പരതരം ധ്യാനം നാതഃ പരതരോ ജപഃ ॥ 327 ॥

നാതഃ പരതരാ സിദ്ധിര്‍നാതഃ പരതരോ മഖഃ ।
നാതഃ പരതരം ദ്രവ്യം നാതഃ പരതരാ ക്രിയാ ॥ 328 ॥

യ ഇദം പഠതേ ഭക്ത്യാ ശ‍ൃണുയാദ്വാ സമാഹിതഃ ।
സ ജ്ഞാനീ സ തപസ്വീ ച സ ധ്യാനീ ജയതത്പരഃ ॥ 329 ॥

സ സിദ്ധോ ഭാഗ്യവാന്‍ ശ്രീമാന്‍ ക്രിയാവാന്‍ബുദ്ധിമാനപി ।
ജിതം തേന ജഗത്സര്‍വം യേനേദം പഠിതം ശ്രുതം ॥ 330 ॥

കിം പുനര്‍ഭക്തിഭാവേന ഭോഗമോക്ഷപ്രദം ദ്രുതം ।
കോടിജന്‍മാര്‍ജിതൈഃ പുണ്യൈര്ലഭ്യതേ ഭാഗ്യതോ യദാ ॥ 331 ॥

തദാ ഭാഗ്യോദയഃ പുംസാം നാത്ര കാര്യാ വിചാരണാ ।
സാരാത്സാരതരം ശാസ്ത്രം തത്രാപി ജ്ഞാനദായകം ॥ 332 ॥

ജ്ഞാനാദ്ധ്യാനം പരം ശ്രേഷ്ഠം തത്രാപി ലയതാ യഥാ ।
തഥൈവേദം മഹാസ്തോത്രം വിനാ മത്കൃപയാ കില ॥ 333 ॥

ദുര്ലഭം ത്രിഷു ലോകേഷു സര്‍വസിദ്ധിപ്രദം സതാം ।
യഥാ ഭക്തിസ്ത്രിലോകേഷു ദുര്ലഭാ മമ ദേഹിനാം ॥ 334 ॥

തഥൈവേദം മഹാസ്തോത്രം സദ്യഃ സായുജ്യദായകം ।
സര്‍വാപരാധശമനം ലോകേ കല്‍പദ്രുമപ്രഭം ॥ 335 ॥

യഥാ സുദര്‍ശനം ലോകേ ദുഷ്ടദൈത്യനിബര്‍ഹണം ।
തഥൈവേദം പരം സ്തോത്രം കാമാദികഭയാപഹം ॥ 336 ॥

അസ്യൈകാവര്‍തനാത്പാപം നശ്യത്യാജന്‍മസഞ്ചിതം ।
ദശാവര്‍തനതഃ പുംസാം ശതജന്‍മാന്തരാര്‍ചിതം ॥ 337 ॥

ശതാവര്‍തനമാത്രേണ ദേവരൂപോ ഭവേന്നരഃ ।
ആവര്‍തനസഹസ്രൈശ്ച മദ്ഗതിം ലഭതേഽചലാം ॥ 338 ॥

ലക്ഷതോ മമ സായുജ്യം ദശലക്ഷാത്സ്വയം ഹരിഃ ।
തസ്മാന്നൈവ പ്രദാതവ്യം മദീയം സ്തോത്രമുത്തമം ॥ 339 ॥

പുത്രകാമോഽയുതാന്‍പാഠാന്‍കാരയിത്വാ മമാലയേ ।
സഹസ്രനാമഭിര്‍ദിവ്യൈര്‍ജുഹുയാദ്ഘൃതപായസൈഃ ॥ 340 ॥

ശര്‍കരാമധുസംയുക്തൈര്‍ബില്വീദലസമന്വിതഃ ।
ബ്രാഹ്മണാന്‍ഭോജയേദ്ഭക്ത്യാ നാമസങ്ഖ്യാമിതാനിഹ ॥ 341 ॥

രാജ്യകാമോഽയുതാന്നിത്യം പഠേദ്വാ പാഠയേദ്ദ്വിജാന്‍ ।
ശിവാലയേ സഹസ്രൈശ്ച ഹോമയേദാജ്യപായസൈഃ ॥ 342 ॥

ബ്രാഹ്മണാന്‍ഭോജയേന്നൂനമയുതൈകം യഥാവിധി ।
ദക്ഷിണാം ദാപയേച്ഛക്ത്യാ വിത്തശാഢ്യം ന കാരയേത് ॥ 343 ॥

സഹസ്രമേകം കന്യാര്‍ഥീ പഠേദ്വാ പാഠയേത്കില ।
ദേവ്യാലയേ തഥാ നിത്യം ധനകാമോഽപി പാഠയേത് ॥ 344 ॥

കീര്‍തികാമോഽയുതം ഭാക്ത്യാ പഠേദ്വൃന്ദാവനേ സദാ ।
ജയകാമോ ഹി ദുര്‍ഗായാം ശത്രുസംഹാരകാരകഃ ।
ആയുഃ കാമോ നദീതീരേ ജ്ഞാനാര്‍ഥീ പര്‍വതോപരി ॥ 345 ॥

മോക്ഷാര്‍ഥീ ഭക്തിഭാവേന മന്ദിരേ മമ സന്നിധൌ ।
പാഠസങ്ഖ്യാന്ദ്വിജാന്‍ഭോജ്യാന്‍പായസൈഃ ശര്‍കരാപ്ലുതൈഃ ॥ 346 ॥

ജുഹുയാദ്ഘൃതധാരാഭിര്‍മമ പ്രീതിവിവര്‍ധനൈഃ ।
സര്‍വകാമപ്രദം നാംനാം സഹസ്രം മമ ദുര്ലഭം ॥ 347 ॥

കാമനാരഹിതാനാം ച മുക്തിദം ഭവസാഗരാത് ।
ഇദം സഹസ്രനാമാഖ്യം സ്തോത്രമാനന്ദവര്‍ദ്ധനം ॥ 348 ॥

സര്‍വാപരാധശമനം പഠിതവ്യമഹര്‍നിശം ।
അന്യഥാ ന ഗതിര്‍നൂനം ത്രിഷു ലോകേഷു കുത്രചിത് ॥ 349 ॥

വൈഷ്ണവാനാം വിശേഷേണ വൈഷ്ണവാ മാമകാ ജനാഃ ।
ദുര്ലഭം ദുഷ്ടജീവാനാം മദീയം സ്തോത്രമദ്ഭുതം ॥ 350 ॥

ലോകേഽസ്മിന്ദുര്ലഭോ ഗോപ്യോ മുക്തിമാര്‍ഗോ മനീഷിണം ।
സുലഭോ മമ ഭക്താനാം സ്തോത്രേണാനേന നിശ്ചിതം ॥ 351 ॥

താവദ്ഗര്‍ജന്തി പാപാനി താവദ്ഗര്‍ജന്തി ശത്രവഃ ।
താവദ്ഗര്‍ജതി ദാരിദ്ര്യം യാവത്സ്തോത്രം ന ലഭ്യതേ ॥ 352 ॥

കിമത്ര ബഹുനോക്തേന ത്വദഗ്രേ ഗോപികാ മയാ ।
മമ പ്രാണാധികം സ്തോത്രം സദാഽഽനന്ദവിവര്‍ധനം ॥ 353 ॥

അത്യന്തസ്നേഹഭാവേന ത്വദീയേന വ്രജാങ്ഗനാഃ ।
മയാ പ്രകാശിതം സ്തോത്രം ത്വദ്ഭക്ത്യാഽഹം വശീകൃതഃ ॥ 354 ॥

ഏവമുക്ത്വാ ഹൃഷീകേശഃ ശരണാഗതവത്സലഃ ।
പ്രഹസന്‍സഹസോത്ഥായ ക്രീഡാം ചക്രേ പുനര്‍ജലേ ॥ 355 ॥

നാരദ ഉവാച-
ഏതദ്ഗുഹ്യതരം സ്തോത്രം ദുര്ലഭം ദേഹധാരിണാം ।
മയാ തദാജ്ഞയാ പ്രോക്തം തവാഗ്രേ വ്യാസഭാവന ॥ 356 ॥

ത്വയൈതന്നൈവ വക്തവ്യം കസ്യാഗ്രേഽപി വിനാഽഽജ്ഞയാ ।
സ്വശിഷ്യാഗ്രേ ശുകാഗ്രേ വാ ഗോപനീയം ധരാതലേ ॥ 357 ॥

ഏതദേവ സ്വയം സാക്ഷാദഗതീനാം ഗതിപ്രദഃ ।
ബുദ്ധ്യാവിഷ്ടനിജാംശേന പൂര്‍ണാനന്ദഃ സ്വലീലയാ ॥ 358 ॥

കലിഗ്രസ്താന്‍ ജനാന്‍സ്വീയാനുദ്ധര്‍തും കരുണാനിധിഃ ।
സ്വയമേവാത്ര വിഖ്യാതം കരിഷ്യതി ന സംശയഃ ॥ 359 ॥

ഏതദ്ദിവ്യസഹസ്രനാമ പരമാനന്ദൈകസംവര്‍ധനം
ലോകേസ്മിന്‍കില കാദിനാമരചനാലങ്കാരശോഭാന്വിതം ।
യേഷാം കര്‍ണപുടേ പതിഷ്യതി മഹാഭാഗ്യാദിഹാലൌകികം
തേഷാം നൈവ കിമപ്യലഭ്യമചിരാത്കല്‍പദ്രുമാഭം സതാം ॥ 360 ॥

ഇതി ശ്രീബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാണേഽധ്യാത്മകഭാഗവതേ ശ്രുതിരഹസ്യേ
കകാരാദി ശ്രീകൃഷ്ണസഹസ്രനാമസ്തോത്രം സമ്പൂര്‍ണം ।

Also Read 1000 Names of Kakaradi Shri Krishna:

1000 Names of Kakaradi Sri Krishna | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Kakaradi Sri Krishna | Sahasranama Stotram Lyrics in Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top