Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Kakaradi Sri Krishna | Sahasranama Stotram Lyrics in Gujarati

Kakaradi Shrikrishna Sahasranama Stotram Lyrics in Gujarati:

॥ કકારાદિ શ્રીકૃષ્ણસહસ્રનામસ્તોત્રમ્ ॥

વ્યાસ ઉવાચ-
કૃતાર્થોઽહં મુનિશ્રેષ્ઠ ત્વત્પ્રસાદાન્ન સંશયઃ ।
યતો મયા પરં જ્ઞાનં બ્રહ્મગીતાત્મકં શ્રુતમ્ ॥ ૧ ॥

પરં તુ યેન મે જન્મ ન ભવેત્કર્હિચિન્મુને ।
પૂર્ણબ્રહ્મૈકવિજ્ઞાનવિરહો ન ચ જાયતે ॥ ૨ ॥

યેન મે દૃઢવિશ્વાસો ભક્તાવુત્પદ્યતે હરેઃ ।
કાલપાશવિનિર્મુક્તિઃ કર્મબન્ધવિમોચનમ્ ॥ ૩ ॥

જન્મમૃત્યુજરાવ્યાધિક્લેશક્ષોભનિવારણમ્ ।
કલિકાલભયધ્વંસો બ્રહ્મજ્ઞાનં દૃઢં હૃદિ ॥ ૪ ॥

કીર્તિઃ શ્રીઃ સન્મતિઃ શાન્તિર્ભક્તિર્મુક્તિશ્ચ શાશ્વતી ।
જાયતે તદુપાયં મે વદ વેદવિદાં વર ॥ ૫ ॥

નારદ ઉવાચ-
તત્ત્વમેકં ત્રિલોકેષુ પૂર્ણાનન્દો જગદ્ગુરુઃ ।
દૈવતં સર્વદેવાનાં પ્રાણિનાં મુક્તિકારણમ્ ॥ ૬ ॥

તારણં ભવપાથોધેર્દુઃખદારિદ્ર્યહારણમ્ ।
તદ્રૂપં સર્વદા ધ્યેયં યોગિભિર્જ્ઞાનિભિસ્તથા ॥ ૭ ॥

જ્ઞેયમેવ સદા સિદ્ધૈઃ સિદ્ધાન્તેન દૃઢીકૃતમ્ ।
વેદાન્તે ગીતમાપ્તાનાં હિતકૃત્કષ્ટનાશનમ્ ॥ ૮ ॥

સર્વેષામેવ જીવાનાં કર્મપાશવિમોચનમ્ ।
સત્યજ્ઞાનદયાસિન્ધોઃ કાદિનામસહસ્રકમ્ ॥ ૯ ॥

અતિગુહ્યતરં લોકે નાકેઽપિ બ્રહ્મવાદિનામ્ ।
કાલપાશવિનિર્મુક્તેર્હેતુભૂતં સનાતનમ્ ॥ ૧૦ ॥

કામાર્તિશમનં પુંસાં દુર્બુદ્ધિક્ષયકારકમ્ ।
સર્વવ્યાધ્યાધિહરણં શરણં સાધુવાદિનામ્ ॥ ૧૧ ॥

કપટચ્છલપાખણ્ડક્રોધલોભવિનાશનમ્ ।
અજ્ઞાનાધર્મવિધ્વંસિ શ્રિતાનન્દવિવર્ધનમ્ ॥ ૧૨ ॥

વિજ્ઞાનોદ્દીપનં દિવ્યં સેવ્યં સર્વજનૈરિહ ।
પઠનીયં પ્રયત્નેન સર્વમન્ત્રૈકદોહનમ્ ॥ ૧૩ ॥

મોહમાત્સર્યમૂઢાનામગોચરમલૌકિકમ્ ।
પૂર્ણાનન્દપ્રસાદેન લભ્યમેતત્સુદુર્લભમ્ ॥ ૧૪ ॥

પુર્ણાનન્દઃ સ્વયં બ્રહ્મ ભક્તોદ્ધારાય ભૂતલે ।
અક્ષરાકારમાવિશ્ય સ્વેચ્છયાઽનન્તવિક્રમઃ ॥ ૧૫ ॥

કૃષ્ણનામ્નાત્ર વિખ્યાતઃ સ્વયં નિર્વાણદાયકઃ ।
અત એવાત્ર વર્ણાનાં કકારસ્તન્મયો મતઃ ॥ ૧૬ ॥

કાદિનામાનિ લોકેઽસ્મિન્દુર્લભાનિ દુરાત્મનામ્ ।
ભક્તાનાં સુલભાનીહ નિર્મલાનાં યતાત્મનામ્ ॥ ૧૭ ॥

જ્ઞેય એવ સ્વયં કૃષ્ણો ધ્યેય એવ નિરન્તરમ્ ।
અમેયોઽપ્યનુમાનેન મેય એવાત્મભાવતઃ ॥ ૧૮ ॥

બ્રહ્મગીતાદિભિર્ગેયઃ સેવનીયો મુમુક્ષભિઃ ।
કૃષ્ણ એવ ગતિઃ પુંસાં સંસારેઽસ્મિન્સુદુસ્તરે ॥ ૧૯ ॥

કાલાસ્યે પતિતં સર્વં કાલેન કવલીકૃતમ્ ।
કાલાધીનં કાલસંસ્થં કાલોત્પન્નં જગત્ત્રયમ્ ॥ ૨૦ ॥

સ કાલસ્તસ્ય ભૃત્યોઽસ્તિ તદધીનસ્તદુદ્ભવઃ ।
તસ્માત્સર્વેષુ કાલેષુ કૃષ્ણ એવ ગતિર્નૃણામ્ ॥ ૨૧ ॥

અન્યે દેવાસ્ત્રિલોકેષુ કૃષ્ણાશ્રયપરાયણાઃ ।
કૃષ્ણમાશ્રિત્ય તિષ્ઠન્તિ કૃષ્ણસ્યાનુચરા હિ તે ॥ ૨૨ ॥

યથા સૂર્યોદયે સર્વાસ્તારકાઃ ક્ષીણકાન્તયઃ ।
સર્વે દેવાસ્તથા વ્યાસ હતવીર્યા હતૌજસઃ ॥ ૨૩ ॥

ન કૃષ્ણાદિતરત્તત્ત્વં ન કૃષ્ણાદિતરત્સુખમ્ ।
ન કૃષ્ણાદિતરજ્જ્ઞાનં ન કૃષ્ણાદિતરત્પદમ્ ॥ ૨૪ ॥

કૃષ્ણ એવ જગન્મિત્રં કૃષ્ણ એવ જગદ્ગુરુઃ ।
કૃષ્ણ એવ જગત્ત્રાતા કૃષ્ણ એવ જગત્પિતા ॥ ૨૫ ॥

કૃષ્ણ કૃષ્ણેતિ યે જીવાઃ પ્રવદન્તિ નિરન્તરમ્ ।
ન તેષાં પુનરાવૃત્તિઃ કલ્પકોટિશતૈરપિ ॥ ૨૬ ॥

કૃષ્ણે તુષ્ટે જગન્મિત્રં કૃષ્ણે રુષ્ટે હિ તદ્રિપુઃ ।
કૃષ્ણાત્મકં જગત્સર્વં કૃષ્ણમાશ્રિત્ય તિષ્ઠતિ ॥ ૨૭ ॥

યથા સૂર્યોદયે સર્વે પદાર્થજ્ઞાનિનો નરાઃ ।
કૃષ્ણસૂર્યોદયેઽન્તઃસ્થે તથાઽઽત્મજ્ઞાનિનો બુધાઃ ॥ ૨૮ ॥

તસ્માત્ત્વં સર્વભાવેન કૃષ્ણસ્ય શરણં વ્રજ ।
નાન્યોપાયસ્ત્રિલોકેષુ ભવાબ્ધિં તરિતું સતામ્ ॥ ૨૯ ॥

શ્રીવ્યાસ ઉવાચ-
કૃતાર્થોઽહં મુનિશ્રેષ્ઠ ત્વત્પ્રસાદાદતન્દ્રિતઃ ।
યસ્માચ્છ્રુતં મયા જ્ઞાનં શ્રીકૃષ્ણસ્ય મહાત્મનઃ ॥ ૩૦ ॥

પરં તુ શ્રેતુમિચ્છામિ ત્વત્તો બ્રહ્મવિદાં વર ।
નૈવાસ્તિ ત્વત્સમો જ્ઞાની ત્રિષુ લોકેષુ કુત્રચિત્ ॥ ૩૧ ॥

કથં મે કરુણાસિન્ધુઃ પ્રસન્નો જાયતે હરિઃ ।
કેનોપાયેન તદ્ભક્તિર્નિશ્ચલા જાયતે મયિ ॥ ૩૨ ॥

કેનોપાયેન તદ્દાસ્યં સખિત્વં દેવદુર્લભમ્ ।
તદધીનત્વમેવાથ તત્સ્વરૂપૈકતા તથા ॥ ૩૩ ॥

એતન્મે વદ દેવર્ષે સર્વશાસ્ત્રાર્થદોહનમ્ ।
વિના કૃષ્ણં ગતિર્નાઽસ્તિ કૃષ્ણ એવ ગતિર્મમ ॥ ૩૪ ॥

નારદ ઉવાચ-
શ્રીકૃષ્ણઃ કરુણાસિન્ધુર્દીનબન્ધુર્જગદ્ગુરુઃ ।
કાદિનામહસ્રેણ વિના નાન્યૈશ્ચ સાધનૈઃ ॥ ૩૫ ॥

પ્રસન્નો જાયતે નૂનં તસ્માત્તાનિ વદામિ તે ।
અવાચ્યાન્યપિ તે વચ્મિ ત્રિષુ લોકેષુ કુત્રચિત્ ॥ ૩૬ ॥

ન પ્રસિદ્ધાનિ દુષ્ટાનાં દુર્લભાનિ મહીતલે ।
સુલભાનીહ ભક્તાનાં ભાવિષ્યન્તિ તદાજ્ઞયા ॥ ૩૭ ॥

પુરા સારસ્વતે કલ્પે રમ્યે વૃન્દાવને નિશિ ।
નિજભક્તહિતાર્થાય વેણુનાદં હરિઃ સ્વયમ્ ॥ ૩૮ ॥

ચકારોચ્ચૈર્મનોહારી વિહારી વૈરનાશનઃ ।
તદા ગોપીજનઃ સર્વઃ સહસોત્થાય વિહ્વલઃ ॥ ૩૯ ॥

નિશીથે સકલં ત્યક્ત્વાઽગચ્છદ્વેણુવશીકૃતઃ ।
તેન સાર્ધં કૃતા ક્રીડા સ્વપ્નવદ્રાસમણ્ડલે ॥ ૪૦ ॥

તત્રાન્તર્ધાનમગમત્તચ્ચિત્તમપહૃત્ય સઃ ।
તદા તા ગોપિકાઃ સર્વાઃ દિઙ્મૂઢા ઇવ ગોગણાઃ ॥ ૪૧ ॥

સમીપસ્થમપિ ભ્રાન્ત્યા તં નાપશ્યન્નરોત્તમમ્ ।
ઇતસ્તતો વિચિન્વન્ત્યઃ કસ્તૂરીમૃગવદ્વને ॥ ૪૨ ॥

અત્યન્તવ્યાકુલીભૂતાઃ ખણ્ડિતાઃ શ્રુતયો યથા ।
બ્રહ્મજ્ઞાનાદ્યથા વિપ્રાઃ કાલમાયાવશનુગાઃ ॥ ૪૩ ॥

તથૈતા ગોપિકા વ્યાસ કૃષ્ણદર્શનલાલસાઃ ।
અત્યન્તવિરહાક્રાન્તાસ્તચ્ચિત્તાસ્તત્પરાયણાઃ ॥ ૪૪ ॥

ભ્રમરીકીટવલ્લીના નાન્યત્પશ્યન્તિ તદ્વિના ।
વિરહાનલદગ્ધાઙ્ગ્યઃ કામાન્ધા ભયવિહ્વલાઃ ॥ ૪૫ ॥

સ્વાત્માનં ન વિદુર્દીના જ્ઞાનહીના નરા ઇવ ।
તલ્લીનમાનસાકારા વિકારાદિવિવર્જિતાઃ ॥ ૪૬ ॥

તદાતિકૃપયા કૃષ્ણો ભક્તાધીનો નિરઙ્કુશઃ ।
આવિર્બભૂવ તત્રૈવ યથા સૂર્યો નિશાત્યયે ॥ ૪૭ ॥

તદા તા ગોપિકાઃ સર્વા દૃષ્ટ્વા પ્રાણપતિં હરિમ્ ।
જન્માન્તરનિભં હિત્વા વિરહાગ્નિં સુદુઃસહમ્ ॥ ૪૮ ॥

તવાવતારવન્મત્વા હર્ષનિર્ભરમાનસાઃ ।
પદ્મિન્ય ઇવ કૃષ્ણાર્કં દૃષ્ટ્વા વિકસિતાસ્તદા ॥ ૪૯ ॥

પપુર્નેત્રપુટૈરેનં ન ચ તૃપ્તિમુપાયયુઃ ।
ક્રીડાયાઃ શાન્તિમાપન્ના મત્વા કૃષ્ણં જગદ્ગુરુમ્ ॥ ૫૦ ॥

તં પ્રત્યૂચુઃ પ્રીતિયુક્તા વિરક્તા વિરહાનલાત્ ।
આસક્તાસ્તત્પદે નિત્યં વિરક્તા ઇવ યોગિનઃ ॥ ૫૧ ॥

ગોપ્ય ઊચુઃ-
હે નાથ યાહિ નો દીનાસ્ત્વન્નાથાસ્ત્વત્પરાયણાઃ ।
તવાલમ્બેન જીવન્ત્યસ્તવ દાસ્યો વયં સદા ॥ ૫૨ ॥

કેનોપાયેન ભો કૃષ્ણ ન ભવેદ્વિરહસ્તવ ।
ન ભવેત્પુનરાવૃત્તિર્ન ચ સંસારવાસના ॥ ૫૩ ॥

ત્વયિ ભક્તિર્દૃઢા કેન સખીત્વં જાયતે તવ ।
તદુપાયં હિ નો બ્રૂહિ કૃપાં કૃત્વા દયાનિધે ॥ ૫૪ ॥

શ્રીકૃષ્ણ ઉવાચ-
અત્યન્તદુર્લભઃપ્રશ્નસ્ત્વદીયઃ કલિનાશનઃ ।
ન કદાપિ મયા પ્રોક્તઃ કસ્યાપ્યગ્રે વ્રજાઙ્ગનાઃ ॥ ૫૫ ॥

તથાપ્યત્યન્તભાવેન યુષ્મદ્ભક્ત્યા વશીકૃતઃ ।
રહસ્યં કથયામ્યદ્ય મદીયં મદ્ગતિપ્રદમ્ ॥ ૫૬ ॥

કાદિનામસહસ્રાખ્યમવિખ્યાતં ધરાતલે ।
ગુહ્યાદ્ગુહ્યતરં ગોપ્યં વેદશાસ્ત્રાર્થદોહનમ્ ॥ ૫૭ ॥

અલૌકિકમિદં પુંસાં સદ્યઃ શ્રેયસ્કરં સતામ્ ।
શબ્દબ્રહ્મમયં લોકે સૂર્યવચ્ચિત્પ્રકાશનમ્ ॥ ૫૮ ॥

સંસારસાગરે ઘોરે પ્લવતુલ્યં મનીષિણામ્ ।
સર્વસિદ્ધિપ્રદં પુંસામજ્ઞાનાર્ણવશોષણમ્ ॥ ૫૯ ॥

જાતિસ્મૃતિપ્રદં વિદ્યાવર્ધનં મોહનાશનમ્ ।
બ્રહ્મજ્ઞાનરહસ્યં મે કાદિનામસહસ્રકમ્ ॥ ૬૦ ॥

તદેવાહં પ્રવક્ષ્યામિ શ‍ૃણુધ્વં ભક્તિપૂર્વકમ્ ।
યસ્ય સ્મરણમાત્રેણ જીવન્મુક્તિઃ પ્રજાયતે ॥ ૬૧ ॥

ૐ અસ્ય શ્રીપુરાણપુરુષોત્તમશ્રીકૃષ્ણકાદિસહસ્રનામમન્ત્રસ્ય
નારદ ઋષિઃ અનુષ્ટુપ્છન્દઃ, સર્વાત્મસ્વરૂપી શ્રીપરમાત્મા દેવતા ।
ૐ ઇતિ બીજં, નમ ઇતિ શક્તિઃ, કૃષ્ણાયેતિ કીલકં,
ધર્માર્થકામમોક્ષાર્થે શ્રીકૃષ્ણપ્રીત્યર્થે જપે વિનિયોગઃ ॥

અથ કરન્યાસઃ ।
ૐ કાલાત્મેત્યઙ્ગુષ્ઠાભ્યાં નમઃ ।
ૐ કીર્તિવર્દ્ધન ઇતિ તર્જનીભ્યાં નમઃ ।
ૐ કૂટસ્થસાક્ષીતિ મધ્યમાભ્યાં નમઃ ।
ૐ કૈવલ્યજ્ઞાનસાધન ઇતિ અનામિકાભ્યાં નમઃ ।
ૐ કૌસ્તુભોદ્ભાસિતોરસ્ક ઇતિ કનિષ્ઠકાભ્યાં નમઃ ।
ૐ કન્દર્પજ્વરનાશન ઇતિ કરતલકરપૃષ્ઠાભ્યાં નમઃ ॥

અથ અઙ્ગન્યાસઃ ।
ૐ કાલાત્મેતિ હૃદયાય નમઃ ।
ૐ કીર્તિવર્ધન ઇતિ શિરસે સ્વાહા ।
ૐ કૂટસ્થસાક્ષીતિ શિખાયૈ વષટ્ ।
ૐ કૈવલ્યજ્ઞાનસાધન ઇતિ કવચાય હુમ્ ।
ૐ કૌસ્તુભોદ્ભાસિતોરસ્ક ઇતિ નેત્રત્રયાય વૌષટ્ ।
ૐ કન્દર્પજ્વરનાશન ઇત્યસ્ત્રાય ફટ્ ।

અથ ધ્યાનમ્ ।
વન્દે કૃષ્ણં કૃપાલું કલિકુલદલનં કેશવં કંસશત્રું
ધર્મિષ્ઠં બ્રહ્મનિષ્ઠં દ્વિજવરવરદં કાલમાયાતિરિક્તમ્ ।
કાલિન્દીકેલિસક્તં કુવલયનયનં કુણ્ડલોદ્ભાસિતાસ્યં
કાલાતીતસ્વધામાશ્રિતનિજયુવતીવલ્લભં કાલકાલમ્ ॥ ૬૨ ॥

શ્રીકૃષ્ણ ઉવાચ-
ૐ કૃષ્ણઃ કૃષ્ણાત્મકઃ કૃષ્ણસ્વરૂપઃ કૃષ્ણનામધૃત્ ।
કૃષ્ણાઙ્ગઃ કૃષ્ણદૈવત્યઃ કૃષ્ણારક્તવિલોચનઃ ॥ ૬૩ ॥

કૃષ્ણાશ્રયઃ કૃષ્ણવર્ત્ત્મા કૃષ્ણાલક્તાભિરક્ષકઃ ।
કૃષ્ણેશપ્રીતિજનકઃ કૃષ્ણેશપ્રિયકારકઃ ॥ ૬૪ ॥

કૃષ્ણેશારિષ્ટસંહર્તા કૃષ્ણેશપ્રાણવલ્લભઃ ।
કૃષ્ણેશાનન્દજનકઃ કૃષ્ણેશાયુર્વિવર્દ્ધનઃ ॥ ૬૫ ॥

કૃષ્ણેશારિસમૂહઘ્નઃ કૃષ્ણેશાભીષ્ટસિદ્ધિદઃ ।
કૃષ્ણાધીશઃ કૃષ્ણકેશઃ કૃષ્ણાનન્દવિવર્દ્ધનઃ ॥ ૬૬ ॥

કૃષ્ણાગરુસુગન્ધાઢ્યઃ કૃષ્ણાગરુસુગન્ધવિત્ ।
કૃષ્ણાગરુવિવેકજ્ઞઃ કૃષ્ણાગરુવિલેપનઃ ॥ ૬૭ ॥

કૃતજ્ઞઃ કૃતકૃત્યાત્મા કૃપાસિન્ધુઃ કૃપાકરઃ ।
કૃષ્ણાનન્દૈકવરદઃ કૃષ્ણાનન્દપદાશ્રયઃ ॥ ૬૮ ॥

કમલાવલ્લભાકારઃ કલિઘ્નઃ કમલાપતિઃ ।
કમલાનન્દસમ્પન્નઃ કમલાસેવિતાકૃતિઃ ॥ ૬૯ ॥

કમલામાનસોલ્લાસી કમલામાનદાયકઃ ।
કમલાલઙ્કૃતાકારઃ કમલાશ્રિતવિગ્રહઃ ॥ ૭૦ ॥

કમલામુખપદ્માર્કઃ કમલાકરપૂજિતઃ ।
કમલાકરમધ્યસ્થઃ કમલાકરતોષિતઃ ॥ ૭૧ ॥

કમલાકરસંસેવ્યઃ કમલાકરભૂષિતઃ ।
કમલાકરભાવજ્ઞઃ કમલાકરસંયુતઃ ॥ ૭૨ ॥

કમલાકરપાર્શ્વસ્થઃ કમલાકરરૂપવાન્ ।
કમલાકરશોભાઢ્યઃ કમલાકરપઙ્કજઃ ॥ ૭૩ ॥

કમલાકરપાપઘ્નઃ કમલાકરપુષ્ટિકૃત્ ।
કમલારૂપસૌભાગ્યવર્દ્ધનઃ કમલેક્ષણઃ ॥ ૭૪ ॥

કમલાકલિતાઙ્ઘ્ર્યબ્જઃ કમલાકલિતાકૃતિઃ ।
કમલાહૃદયાનન્દવર્દ્ધનઃ કમલાપ્રિયઃ ॥ ૭૫ ॥

કમલાચલચિત્તાત્મા કમલાલઙ્કૃતાકૃતિઃ ।
કમલાચલભાવજ્ઞઃ કમલાલિઙ્ગિતાકૃતિઃ ॥ ૭૬ ॥

કમલામલનેત્રશ્રીઃ કમલાચલમાનસઃ ।
કમલાપરમાનન્દવર્દ્ધનઃ કમલાનનઃ ॥ ૭૭ ॥

કમલાનન્દસૌભાગ્યવર્દ્ધનઃ કમલાશ્રયઃ ।
કમલાવિલસત્પાણિઃ કમલામલલોચનઃ ॥ ૭૮ ॥

કમલામલભાલશ્રીઃ કમલાકરપલ્લવઃ ।
કમલેશઃ કમલભૂઃ કમલાનન્દદાયકઃ ॥ ૭૯ ॥

કમલોદ્ભવભીતિઘ્નઃ કમલોદ્ભવસંસ્તુતઃ ।
કમલાકરપાશાઢ્યઃ કમલોદ્ભવપાલકઃ ॥ ૮૦ ॥

કમલાસનસંસેવ્યઃ કમલાસનસંસ્થિતઃ ।
કમલાસનરોગઘ્નઃ કમલાસનપાપહા ॥ ૮૧ ॥

કમલોદરમધ્યસ્થઃ કમલોદરદીપનઃ ।
કમલોદરસમ્પન્નઃ કમલોદરસુન્દરઃ ॥ ૮૨ ॥

કનકાલઙ્કૃતાકારઃ કનકાલઙ્કૃતામ્બરઃ ।
કનકાલઙ્કૃતાગારઃ કનકાલઙ્કૃતાસનઃ ॥ ૮૩ ॥

કનકાલઙ્કૃતાસ્યશ્રીઃ કનકાલઙ્કૃતાસ્પદઃ ।
કનકાલઙ્કૃતાઙ્ઘ્ર્યબ્જઃ કનકાલઙ્કૃતોદરઃ ॥ ૮૪ ॥

કનકામ્બરશોભાઢ્યઃ કનકામ્બરભૂષણઃ ।
કનકોત્તમભાલશ્રીઃ કનકોત્તમરૂપધૃક્ ॥ ૮૫ ॥

કનકાગારમધ્યસ્થઃ કનકાગારકારકઃ ।
કનકાચલમધ્યસ્થઃ કનકાચલપાલકઃ ॥ ૮૬ ॥

કનકાચલશોભાઢ્યઃ કનકાચલભૂષણઃ ।
કનકૈકપ્રજાકર્તા કનકૈકપ્રદાયકઃ ॥ ૮૭ ॥

કલાનનઃ કલરવઃ કલસ્ત્રીપરિવેષ્ટિતઃ ।
કલહંસપરિત્રાતા કલહંસપરાક્રમઃ ॥ ૮૮ ॥

કલહંસસમાનશ્રીઃ કલહંસપ્રિયઙ્કરઃ ।
કલહંસસ્વભાવસ્થઃ કલહંસૈકમાનસઃ ॥ ૮૯ ॥

કલહંસસમારૂઢઃ કલહંસસમપ્રભઃ ।
કલહંસવિવેકજ્ઞઃ કલહંસગતિપ્રદઃ ॥ ૯૦ ॥

કલહંસપરિત્રાતા કલહંસસુખાસ્પદઃ ।
કલહંસકુલાધીશઃ કલહંસકુલાસ્પદઃ ॥ ૯૧ ॥

કલહંસકુલાધારઃ કલહંસકુલેશ્વરઃ ।
કલહંસકુલાચારી કલહંસકુલપ્રિયઃ ॥ ૯૨ ॥

કલહંસકુલત્રાતા કલહંસકુલાત્મકઃ ।
કવીશઃ કવિભાવસ્થઃ કવિનાથઃ કવિપ્રિયઃ ॥ ૯૩ ॥

કવિમાનસહંસાત્મા કવિવંશવિભૂષણઃ ।
કવિનાયકસંસેવ્યઃ કવિનાયકપાલકઃ ॥ ૯૪ ॥

કવિવંશૈકવરદઃ કવિવંશશિરોમણિઃ ।
કવિવંશવિવેકજ્ઞઃ કવિવંશપ્રબોધકઃ ॥ ૯૫ ॥

કવિવંશપરિત્રાતા કવિવંશપ્રભાવવિત્ ।
કવિત્વામૃતસંસિદ્ધઃ કવિત્વામૃતસાગરઃ ॥ ૯૬ ॥

કવિત્વાકારસંયુક્તઃ કવિત્વાકારપાલકઃ ।
કવિત્વાદ્વૈતભાવસ્થઃ કવિત્વાશ્રયકારકઃ ॥ ૯૭ ॥

કવીન્દ્રહૃદયાનન્દી કવીન્દ્રહૃદયાસ્પદઃ ।
કવીણ્દ્રહૃદયાન્તઃસ્થઃ કવીન્દ્રજ્ઞાનદાયકઃ ॥ ૯૮ ॥

કવીન્દ્રહૃદયામ્ભોજપ્રકાશૈકદિવાકરઃ ।
કવીન્દ્રહૃદયામ્ભોજાહ્લાદનૈકનિશાકરઃ ॥ ૯૯ ॥

કવીન્દ્રહૃદયાબ્જસ્થઃ કવીન્દ્રપ્રતિબોધકઃ ।
કવીન્દ્રાનન્દજનકઃ કવીન્દ્રાશ્રિતપઙ્કજઃ ॥ ૧૦૦ ॥

કવિશબ્દૈકવરદઃ કવિશબ્દૈકદોહનઃ ।
કવિશબ્દૈકભાવસ્થઃ કવિશબ્દૈકકારણઃ ॥ ૧૦૧ ॥

કવિશબ્દૈકસંસ્તુત્યઃ કવિશબ્દૈકભૂષણઃ ।
કવિશબ્દૈકરસિકઃ કવિશબ્દવિવેકવિત્ ॥ ૧૦૨ ॥

કવિત્વબ્રહ્મવિખ્યાતઃ કવિત્વબ્રહ્મગોચરઃ ।
કવિવાણીવિવેકજ્ઞઃ કવિવાણીવિભૂષણઃ ॥ ૧૦૩ ॥

કવિવાણીસુધાસ્વાદી કવિવાણીસુધાકરઃ ।
કવિવાણીવિવેકસ્થઃ કવિવાણીવિવેકવિત્ ॥ ૧૦૪ ॥

કવિવાણીપરિત્રાતા કવિવાણીવિલાસવાન્ ।
કવિશક્તિપ્રદાતા ચ કવિશક્તિપ્રવર્તકઃ ॥ ૧૦૫ ॥

કવિશક્તિસમૂહસ્થઃ કવિશક્તિકલાનિધિઃ ।
કલાકોટિસમાયુક્તઃ કલાકોટિસમાવૃતઃ ॥ ૧૦૬ ॥

કલાકોટિપ્રકાશસ્થઃ કલાકોટિપ્રવર્તકઃ ।
કલાનિધિસમાકારઃ કલાનિધિસમન્વિતઃ ॥ ૧૦૭ ॥

કલાકોટિપરિત્રાતા કલાકોટિપ્રવર્ધનઃ ।
કલાનિધિસુધાસ્વાદી કલાનિધિસમાશ્રિતઃ ॥ ૧૦૮ ॥

કલઙ્કરહિતાકારઃ કલઙ્કરહિતાસ્પદઃ ।
કલઙ્કરહિતાનન્દઃ કલઙ્કરહિતાત્મકઃ ॥ ૧૦૯ ॥

કલઙ્કરહિતાભાસઃ કલઙ્કરહિતોદયઃ ।
કલઙ્કરહિતોદ્દેશઃ કલઙ્કરહિતાનનઃ ॥ ૧૧૦ ॥

કલઙ્કરહિતશ્રીશઃ કલઙ્કરહિતસ્તુતિઃ ।
કલઙ્કરહિતોત્સાહઃ કલઙ્કરહિતપ્રિયઃ ॥ ૧૧૧ ॥

કલઙ્કરહિતોચ્ચારઃ કલઙ્કરહિતેન્દિરયઃ ।
કલઙ્કરહિતાકારઃ કલઙ્કરહિતોત્સવઃ ॥ ૧૧૨ ॥

કલઙ્કાઙ્કિતદુષ્ટઘ્નઃ કલઙ્કાઙ્કિતધર્મહા ।
કલઙ્કાઙ્કિતકર્મારિઃ કલઙ્કાઙ્કિતમાર્ગહૃત્ ॥ ૧૧૩ ॥

કલઙ્કાઙ્કિતદુર્દ્દર્શઃ કલઙ્કાઙ્કિતદુઃસહઃ ।
કલઙ્કાઙ્કિતદૂરસ્થઃ કલઙ્કાઙ્કિતદૂષણઃ ॥ ૧૧૪ ॥

કલહોત્પત્તિસંહર્તા કલહોત્પત્તિકૃદ્રિપુઃ ।
કલહાતીતધામસ્થઃ કલહાતીતનાયકઃ ॥ ૧૧૫ ॥

કલહાતીતતત્ત્વજ્ઞઃ કલહાતીતવૈભવઃ ।
કલહાતીતભાવસ્થઃ કલહાતીતસત્તમઃ ॥ ૧૧૬ ॥

કલિકાલબલાતીતઃ કલિકાલવિલોપકઃ ।
કલિકાલૈકસંહર્તા કલિકાલૈકદૂષણઃ ॥ ૧૧૭ ॥

કલિકાલકુલધ્વંસી કલિકાલકુલાપહઃ ।
કલિકાલભયચ્છેત્તા કલિકાલમદાપહઃ ॥ ૧૧૮ ॥

કલિક્લેશવિનિર્મુક્તઃ કલિક્લેશવિનાશનઃ ।
કલિગ્રસ્તજનત્રાતા કલિગ્રસ્તનિજાર્તિહા ॥ ૧૧૯ ॥

કલિગ્રસ્તજગન્મિત્રઃ કલિગ્રસ્તજગત્પતિઃ ।
કલિગ્રસ્તજગત્ત્રાતા કલિપાશવિનાશનઃ ॥ ૧૨૦ ॥

કલિમુક્તિપ્રાદાતા કઃ કલિમુક્તકલેવરઃ ।
કલિમુક્તમનોવૃત્તિઃ કલિમુક્તમહામતિઃ ॥ ૧૨૧ ॥

કલિકાલમતાતીતઃ કલિધર્મવિલોપકઃ ।
કલિધર્માધિપધ્વંસી કલિધર્મૈકખણ્ડનઃ ॥ ૧૨૨ ॥

કલિધર્માધિપાલક્ષ્યઃ કલિકાલવિકારહા ।
કલિકર્મકથાતીતઃ કલિકર્મકથારિપુઃ ॥ ૧૨૩ ॥

કલિકષ્ટૈકશમનઃ કલિકષ્ટવિવર્જ્જિતઃ ।
કલિઘ્નઃ કલિધર્મઘ્નઃ કલિધર્માધિકારિહા ॥ ૧૨૪ ॥

કર્મવિત્કર્મકૃત્કર્મી કર્મકાણ્ડૈકદોહનઃ ।
કર્મસ્થઃ કર્મજનકઃ કર્મિષ્ઠઃ કર્મસાધનઃ ॥ ૧૨૫ ॥

કર્મકર્તા કર્મભર્તા કર્મહર્તા ચ કર્મજિત્ ।
કર્મજાતજગત્ત્રાતા કર્મજાતજગત્પતિઃ ॥ ૧૨૬ ॥

કર્મજાતજગન્મિત્રઃ કર્મજાતજગદ્ગુરુઃ ।
કર્મભૂતભવચ્છાત્રઃ કર્મભૂતભવાતિહા ॥ ૧૨૭ ॥

કર્મકાણ્ડપરિજ્ઞાતા કર્મકાણ્ડપ્રવર્ત્તકઃ ।
કર્મકાણ્ડપરિત્રાતા કર્મકાણ્ડપ્રમાણકૃત્ ॥ ૧૨૮ ॥

કર્મકાણ્ડવિવેકજ્ઞઃ કર્મકાણ્ડપ્રકારકઃ ।
કર્મકાણ્ડવિવેકસ્થઃ કર્મકાણ્ડૈકદોહનઃ ॥ ૧૨૯ ॥

કર્મકાણ્ડરતાભીષ્ટપ્રદાતા કર્મતત્પરઃ ।
કર્મબદ્ધજગત્ત્રાતા કર્મબદ્ધજગદ્ગુરુઃ ॥ ૧૩૦ ॥

કર્મબન્ધાર્તિશમનઃ કર્મબન્ધવિમોચનઃ ।
કર્મિષ્ઠદ્વિજવર્યસ્થઃ કર્મિષ્ઠદ્વિજવલ્લભઃ ॥ ૧૩૧ ॥

કર્મિષ્ઠદ્વિજજીવાત્મા કર્મિષ્ઠદ્વિજજીવનઃ ।
કર્મિષ્ઠદ્વિજભાવજ્ઞઃ કર્મિષ્ઠદ્વિજપાલકઃ ॥ ૧૩૨ ॥

કર્મિષ્ઠદ્વિજજાતિસ્થઃ કર્મિષ્ઠદ્વિજકામદઃ ।
કર્મિષ્ઠદ્વિજસંસેવ્યઃ કર્મિષ્ઠદ્વિજપાપહા ॥ ૧૩૩ ॥

કર્મિષ્ઠદ્વિજબુદ્ધિસ્થઃ કર્મિષ્ઠદ્વિજબોધકઃ ।
કર્મિષ્ઠદ્વિજભીતિઘ્નઃ કર્મિષ્ઠદ્વિજમુક્તિદઃ ॥ ૧૩૪ ॥

કર્મિષ્ઠદ્વિજદોષઘ્નઃ કર્મિષ્ઠદ્વિજકામધુક્ ।
કર્મિષ્ઠદ્વિજસમ્પૂજ્યઃ કર્મિષ્ઠદ્વિજતારકઃ ॥ ૧૩૫ ॥

કર્મિષ્ઠારિષ્ટસંહર્તા કર્મિષ્ઠાભીષ્ટસિદ્ધિદઃ ।
કર્મિષ્ઠાદૃષ્ટમધ્યસ્થઃ કર્મિષ્ઠાદૃષ્ટવર્ધનઃ ॥ ૧૩૬ ॥

કર્મમૂલજગદ્ધેતુઃ કર્મમૂલનિકન્દનઃ ।
કર્મબીજપરિત્રાતા કર્મબીજવિવર્દ્ધનઃ ॥ ૧૩૭ ॥

કર્મદ્રુમફલાધીશઃ કર્મદ્રુમફલપ્રદઃ ।
કસ્તૂરીદ્રવલિપ્તાઙ્ગઃ કસ્તૂરીદ્રવવલ્લભઃ ॥ ૧૩૮ ॥

કસ્તૂરીસૌરભગ્રાહી કસ્તૂરીમૃગવલ્લભઃ ।
કસ્તૂરીતિલકાનન્દી કસ્તૂરીતિલકપ્રિયઃ ॥ ૧૩૯ ॥

કસ્તૂરીતિલકાશ્લેષી કસ્તૂરીતિલકાઙ્કિતઃ ।
કસ્તૂરીવાસનાલીનઃ કસ્તૂરીવાસનાપ્રિયઃ ॥ ૧૪૦ ॥

કસ્તૂરીવાસનારૂપઃ કસ્તૂરીવાસનાત્મકઃ ।
કસ્તૂરીવાસનાન્તઃસ્થઃ કસ્તૂરીવાસનાસ્પદઃ ॥ ૧૪૧ ॥

કસ્તૂરીચન્દનગ્રાહી કસ્તૂરીચન્દનાર્ચિતઃ ।
કસ્તૂરીચન્દનાગારઃ કસ્તૂરીચન્દનાન્વિતઃ ॥ ૧૪૨ ॥

કસ્તૂરીચન્દનાકારઃ કસ્તૂરીચન્દનાસનઃ ।
કસ્તૂરીચર્ચિતોરસ્કઃ કસ્તૂરીચર્વિતાનનઃ ॥ ૧૪૩ ॥

કસ્તૂરીચર્વિતશ્રીશઃ કસ્તૂરીચર્ચિતામ્બરઃ ।
કસ્તૂરીચર્ચિતાસ્યશ્રીઃ કસ્તૂરીચર્ચિતપ્રિયઃ ॥ ૧૪૪ ॥

કસ્તૂરીમોદમુદિતઃ કસ્તૂરીમોદવર્દ્ધનઃ ।
કસ્તૂરીમોદદીપ્તાઙ્ગઃ કસ્તૂરીસુન્દરાકૃતિઃ ॥ ૧૪૫ ॥

કસ્તૂરીમોદરસિકઃ કસ્તૂરીમોદલોલુપઃ ।
કસ્તૂરીપરમાનન્દી કસ્તૂરીપરમેશ્વરઃ ॥ ૧૪૬ ॥

કસ્તૂરીદાનસન્તુષ્ટઃ કસ્તૂરીદાનવલ્લભઃ ।
કસ્તૂરીપરમાહ્લાદઃ કસ્તૂરીપુષ્ટિવર્દ્ધનઃ ॥ ૧૪૭ ॥

કસ્તૂરીમુદિતાત્મા ચ કસ્તૂરીમુદિતાશયઃ ।
કદલીવનમધ્યસ્થઃ કદલીવનપાલકઃ ॥ ૧૪૮ ॥

કદલીવનસઞ્ચારી કદલીવનવલ્લભઃ ।
કદલીદર્શનાનન્દી કદલીદર્શનોત્સુકઃ ॥ ૧૪૯ ॥

કદલીપલ્લવાસ્વાદી કદલીપલ્લવાશ્રયઃ ।
કદલીફલસન્તુષ્ટઃ કદલીફલદાયકઃ ॥ ૧૫૦ ॥

કદલીફલસમ્પુષ્ટઃ કદલીફલભોજનઃ ।
કદલીફલવર્યાશી કદલીફલતોષિતઃ ॥ ૧૫૧ ॥

કદલીફલમાધુર્યવલ્લભઃ કદલીપ્રિયઃ ।
કપિધ્વજસમાયુક્તઃ કપિધ્વજપરિસ્તુતઃ ॥ ૧૫૨ ॥

કપિધ્વજપરિત્રાતા કપિધ્વજસમાશ્રિતઃ ।
કપિધ્વજપદાન્તસ્થઃ કપિધ્વજજયપ્રદઃ ॥ ૧૫૩ ॥

કપિધ્વજરથારૂઢઃ કપિધ્વજયશઃપ્રદઃ ।
કપિધ્વજૈકપાપઘ્નઃ કપિધ્વજસુખપ્રદઃ ॥ ૧૫૪ ॥

કપિધ્વજારિસંહર્તા કપિધ્વજભયાપહઃ ।
કપિધ્વજમનોઽભિજ્ઞઃ કપિધ્વજમતિપ્રદઃ ॥ ૧૫૫ ॥

કપિધ્વજસુહૃન્મિત્રઃ કપિધ્વજસુહૃત્સખઃ ।
કપિધ્વજાઙ્ગનારાધ્યઃ કપિધ્વજગતિપ્રદઃ ॥ ૧૫૬ ॥

કપિધ્વજાઙ્ગનારિઘ્નઃ કપિધ્વજરતિપ્રદઃ ।
કપિધ્વજકુલત્રાતા કપિધ્વજકુલારિહા ॥ ૧૫૭ ॥

કપિધ્વજકુલાધીશઃ કપિધ્વજકુલપ્રિયઃ ।
કપીન્દ્રસેવિતાઙ્ઘ્ર્યબ્જઃ કપીન્દ્રસ્તુતિવલ્લભઃ ॥ ૧૫૮ ॥

કપીન્દ્રાનન્દજનકઃ કપીન્દ્રાશ્રિતવિગ્રહઃ ।
કપીણ્દ્રાશ્રિતપાદાબ્જઃ કપીન્દ્રાશ્રિતમાનસઃ ॥ ૧૫૯ ॥

કપીન્દ્રારાધિતાકારઃ કપીન્દ્રાભીષ્ટસિદ્ધિદઃ ।
કપીન્દ્રારાતિસંહર્તા કપીન્દ્રાતિબલપ્રદઃ ॥ ૧૬૦ ॥

કપીન્દ્રૈકપરિત્રાતા કપીન્દ્રૈકયશઃપ્રદઃ ॥ ૧૬૧ ॥

કપીન્દ્રાનન્દસમ્પન્નઃ કપીન્દ્રાનન્દવર્દ્ધનઃ ।
કપીન્દ્રધ્યાનગમ્યાત્મા કપીન્દ્રજ્ઞાનદાયકઃ ॥ ૧૬૨ ॥

કલ્યાણમઙ્ગલાકારઃ કલ્યાણમઙ્ગલાસ્પદઃ ।
કલ્યાણમઙ્ગલાધીશઃ કલ્યાણમઙ્ગલપ્રદઃ ॥ ૧૬૩ ॥

કલ્યાણમઙ્ગલાગારઃ કલ્યાણમઙ્ગલાત્મકઃ ।
કલ્યાણાનન્દસપન્નઃ કલ્યાણાનન્દવર્ધનઃ ॥ ૧૬૪ ॥

કલ્યાણાનન્દસહિતઃ કલ્યાણાનન્દદાયકઃ ॥ ૧૬૫ ॥

કલ્યાણાનન્દસન્તુષ્ટઃ કલ્યાણાનન્દસંયુતઃ ।
કલ્યાણીરાગસઙ્ગીતઃ કલ્યાણીરાગવલ્લભઃ ॥ ૧૬૬ ॥

કલ્યાણીરાગરસિકઃ કલ્યાણીરાગકારકઃ ।
કલ્યાણીકેલિકુશલઃ કલ્યાણીપ્રિયદર્શનઃ ॥ ૧૬૭ ॥

કલ્પશાસ્ત્રપરિજ્ઞાતા કલ્પશાસ્ત્રાર્થદોહનઃ ।
કલ્પશાસ્ત્રસમુદ્ધર્તા કલ્પશાસ્ત્રપરિસ્તુતઃ ॥ ૧૬૮ ॥

કલ્પકોટિશતાતીતઃ કલ્પકોટિશતોત્તરઃ ।
કલ્પકોટિશતજ્ઞાની કલ્પકોટિશતપ્રભુઃ ॥ ૧૬૯ ॥

કલ્પવૃક્ષસમાકારઃ કલ્પવૃક્ષસમપ્રભઃ ।
કલ્પવૃક્ષસમોદારઃ કલ્પવૃક્ષસમસ્થિતઃ ॥ ૧૭૦ ॥

કલ્પવૃક્ષપરિત્રાતા કલ્પવૃક્ષસમાવૃતઃ ।
કલ્પવૃક્ષવનાધીશઃ કલ્પવૃક્ષવનાસ્પદઃ ॥ ૧૭૧ ॥

કલ્પાન્તદહનાકારઃ કલ્પાન્તદહનોપમઃ ।
કલ્પાન્તકાલશમનઃ કલ્પાન્તાતીતવિગ્રહઃ ॥ ૧૭૨ ॥

કલશોદ્ભવસંસેવ્યઃ કલશોદ્ભવવલ્લભઃ ।
કલશોદ્ભવભીતિઘ્નઃ કલશોદ્ભવસિદ્ધિદઃ ॥ ૧૭૩ ॥

કપિલઃ કપિલાકારઃ કપિલપ્રિયદર્શનઃ ।
કર્દ્દમાત્મજભાવસ્થઃ કર્દ્દમપ્રિયકારકઃ ॥ ૧૭૪ ॥

કન્યકાનીકવરદઃ કન્યકાનીકવલ્લભઃ ।
કન્યકાનીકસંસ્તુત્યઃ કન્યકાનીકનાયકઃ ॥ ૧૭૫ ॥

કન્યાદાનપ્રદત્રાતા કન્યાદાનપ્રદપ્રિયઃ ।
કન્યાદાનપ્રભાવજ્ઞઃ કન્યાદાનપ્રદાયકઃ ॥ ૧૭૬ ॥

કશ્યપાત્મજભાવસ્થઃ કશ્યપાત્મજભાસ્કરઃ ।
કશ્યપાત્મજશત્રુઘ્નઃ કશ્યપાત્મજપાલકઃ ॥ ૧૭૭ ॥

કશ્યપાત્મજમધ્યસ્થઃ કશ્યપાત્મજવલ્લભઃ ।
કશ્યપાત્મજભીતિઘ્નઃ કશ્યપાત્મજદુર્લભઃ ॥ ૧૭૮ ॥

કશ્યપાત્મજભાવસ્થઃ કશ્યપાત્મજભાવવિત્ ।
કશ્યપોદ્ભવદૈત્યારિઃ કશ્યપોદ્ભવદેવરાટ્ ॥ ૧૭૯ ॥

કશ્પયાનન્દજનકઃ કશ્યપાનન્દવર્દ્ધનઃ ।
કશ્યપારિષ્ટસંહર્તા કશ્યપાભીષ્ટસિદ્ધિદઃ ॥ ૧૮૦ ॥

કર્તૃકર્મક્રિયાતીતઃ કર્તૃકર્મક્રિયાન્વયઃ ।
કર્તૃકર્મક્રિયાલક્ષ્યઃ કર્તૃકર્મક્રિયાસ્પદઃ ॥ ૧૮૧ ॥

કર્તૃકર્મક્રિયાધીશઃ કર્તૃકર્મક્રિયાત્મકઃ ।
કર્તૃકર્મક્રિયાભાસઃ કર્તૃકર્મક્રિયાપ્રદઃ ॥ ૧૮૨ ॥

કૃપાનાથઃ કૃપાસિન્ધુઃ કૃપાધીશઃ કૃપાકરઃ ।
કૃપાસાગરમધ્યસ્થઃ કૃપાપાત્રઃ કૃપાનિધિઃ ॥ ૧૮૩ ॥

કૃપાપાત્રૈકવરદઃ કૃપાપાત્રભયાપહઃ ।
કૃપાકટાક્ષપાપઘ્નઃ કૃતકૃત્યઃ કૃતાન્તકઃ ॥ ૧૮૪ ॥

કદમ્બવનમધ્યસ્થઃ કદમ્બકુસુમપ્રિયઃ ।
કદમ્બવનસઞ્ચારી કદમ્બવનવલ્લભઃ ॥ ૧૮૫ ॥

કર્પૂરામોદમુદિતઃ કર્પૂરામોદવલ્લભઃ ।
કર્પૂરવાસનાસક્તઃ કર્પૂરાગરુચર્ચિતઃ ॥ ૧૮૬ ॥

કરુણારસંસમ્પૂર્ણઃ કરુણારસવર્ધનઃ ।
કરુણાકરવિખ્યાતઃ કરુણાકરસાગરઃ ॥ ૧૮૭ ॥

કાલાત્મા કાલજનકઃ કાલાગ્નિઃ કાલસંજ્ઞકઃ ।
કાલઃ કાલકલાતીતઃ કાલસ્થઃ કાલભૈરવઃ ॥ ૧૮૮ ॥

કાલજ્ઞઃ કાલસંહર્તા કાલચક્રપ્રવર્તકઃ ।
કાલરૂપઃ કાલનાથઃ કાલકૃત્કાલિકાપ્રિયઃ ॥ ૧૮૯ ॥

કાલૈકવરદઃ કાલઃ કારણઃ કાલરૂપભાક્ ।
કાલમાયાકલાતીતઃ કાલમાયાપ્રવર્તકઃ ॥ ૧૯૦ ॥

કાલમાયાવિનિર્મુક્તઃ કાલમાયાબલાપહઃ ।
કાલત્રયગતિજ્ઞાતા કાલત્રયપરાક્રમઃ ॥ ૧૯૧ ॥

કાલજ્ઞાનકલાતીતઃ કાલજ્ઞાનપ્રદાયકઃ ।
કાલજ્ઞઃ કાલરહિતઃ કાલાનનસમપ્રભઃ ॥ ૧૯૨ ॥

કાલચક્રૈક હેતુસ્થઃ કાલરાત્રિદુરત્યયઃ ।
કાલપાશવિનિર્મુક્તઃ કાલપાશવિમોચનઃ ॥ ૧૯૩ ॥

કાલવ્યાલૈકદલનઃ કાલવ્યાલભયાપહઃ ।
કાલકર્મકલાતીતઃ કાલકર્મકલાશ્રયઃ ॥ ૧૯૪ ॥

કાલકર્મકલાધીશઃ કાલકર્મકલાત્મકઃ ।
કાલવ્યાલપરિગ્રસ્તનિજભક્તૈકમોચનઃ ॥ ૧૯૫ ॥

કાશિરાજશિરશ્છેત્તા કાશીશપ્રિયકારકઃ ।
કાશીસ્થાર્તિહરઃ કાશીમધ્યસ્થઃ કાશિકાપ્રિયઃ ॥ ૧૯૬ ॥

કાશીવાસિજનાનન્દી કાશીવાસિજનપ્રિયઃ ।
કાશીવાસિજનત્રાતા કાશીવાસિજનસ્તુતઃ ॥ ૧૯૭ ॥

કાશીવાસિવિકારઘ્નઃ કાશીવાસિવિમોચનઃ ।
કાશીવાસિજનોદ્ધર્તા કાશીવાસકુલપ્રદઃ ॥ ૧૯૮ ॥

કાશીવાસ્યાશ્રિતાઙ્ઘ્ર્યબ્જઃ કાશીવાસિસુખપ્રદઃ ।
કાશીસ્થાભીષ્ટફલદઃ કાશીસ્થારિષ્ટનાશનઃ ॥ ૧૯૯ ॥

કાશીસ્થદ્વિજસંસેવ્યઃ કાશીસ્થદ્વિજપાલકઃ ।
કાશીસ્થદ્વિજસદ્બુદ્ધિપ્રદાતા કાશિકાશ્રયઃ ॥ ૨૦૦ ॥

કાન્તીશઃ કાન્તિદઃ કાન્તઃ કાન્તારપ્રિયદર્શનઃ ।
કાન્તિમાન્કાન્તિજનકઃ કાન્તિસ્થઃ કાન્તિવર્ધનઃ ॥ ૨૦૧ ॥

કાલાગરુસુગન્ધાઢ્યઃ કાલાગરુવિલેપનઃ ।
કાલાગરુસુગન્ધજ્ઞઃ કાલાગરુસુગન્ધકૃત્ ॥ ૨૦૨ ॥

કાપટ્યપટલચ્છેત્તા કાયસ્થઃ કાયવર્ધનઃ ।
કાયભાગ્ભયભીતિઘ્નઃ કાયરોગાપહારકઃ ॥ ૨૦૩ ॥

કાર્યકારણકર્તૃસ્થઃ કાર્યકારણકારકઃ ।
કાર્યકારણસમ્પન્નઃ કાર્યકારણસિદ્ધિદઃ ॥ ૨૦૪ ॥

કાવ્યામૃતરસાસ્વાદી કાવ્યામૃતરસાત્મકઃ ।
કાવ્યામૃતરસાભિજ્ઞઃ કાર્યામૃતરસપ્રિયઃ ॥ ૨૦૫ ॥

કાદિવર્ણૈકજનકઃ કાદિવર્ણપ્રવર્તકઃ ।
કાદિવર્ણવિવેકજ્ઞઃ કાદિવર્ણવિનોદવાન્ ॥ ૨૦૬ ॥

કાદિહાદિમનુજ્ઞાતા કાદિહાદિમનુપ્રિયઃ ।
કાદિહાદિમનૂદ્ધારકારકઃ કાદિસંજ્ઞકઃ ॥ ૨૦૭ ॥

કાલુષ્યરહિતાકારઃ કાલુષ્યૈકવિનાશનઃ ।
કારાગૃહવિમુક્તાત્મા કારાગૃહવિમોચનઃ ॥ ૨૦૮ ॥

કામાત્મા કામદઃ કામી કામેશઃ કામપૂરકઃ ।
કામહૃત્કામજનકઃ કામિકામપ્રદાયકઃ ॥ ૨૦૯ ॥

કામપાલઃ કામભર્તા કામકેલિકલાનિધિઃ ।
કામકેલિકલાસક્તઃ કામકેલિકલાપ્રિયઃ ॥ ૨૧૦ ॥

કામબીજૈકવરદઃ કામબીજસમન્વિતઃ ।
કામજિત્કામવરદઃ કામક્રીડાતિલાલસઃ ॥ ૨૧૧ ॥

કામાર્તિશમનઃ કામાલઙ્કૃતઃ કામસંસ્તુતઃ ।
કામિનીકામજનકઃ કામિનીકામવર્ધનઃ ॥ ૨૧૨ ॥

કામિનીકામરસિકઃ કામિનીકામપૂરકઃ ।
કામિનીમાનદઃ કામકલાકૌતૂહલપ્રિયઃ ॥ ૨૧૩ ॥

કામિનીપ્રેમજનકઃ કામિનીપ્રેમવર્ધનઃ ।
કામિનીહાવભાવજ્ઞઃ કામિનીપ્રીતિવર્ધનઃ ॥ ૨૧૪ ॥

કામિનીરૂપરસિકઃ કામિનીરૂપભૂષણઃ ।
કામિનીમાનસોલ્લાસી કામિનીમાનસાસ્પદઃ ॥ ૨૧૫ ॥

કામિભક્તજનત્રાતા કામિભક્તજનપ્રિયઃ ।
કામેશ્વરઃ કામદેવઃ કામબીજૈકજીવનઃ ॥ ૨૧૬ ॥

કાલિન્દીવિષસંહર્તા કાલિન્દીપ્રાણજીવનઃ ।
કાલિન્દીહૃદયાનન્દી કાલિન્દીનીરવલ્લભઃ ॥ ૨૧૬ ॥

કાલિન્દીકેલિકુશલઃ કાલિન્દીપ્રીતિવર્ધનઃ ।
કાલિન્દીકેલિરસિકઃ કાલિન્દીકેલિલાલસઃ ॥ ૨૧૮ ॥

કાલિન્દીનીરસઙ્ખેલદ્ગોપીયૂથસમાવૃતઃ ।
કાલિન્દીનીરમધ્યસ્થઃ કાલિન્દીનીરકેલિકૃત્ ॥ ૨૧૯ ॥

કાલિન્દીરમણાસક્તઃ કાલિનાગમદાપહઃ ।
કામધેનુપરિત્રાતા કામધેનુસમાવૃતઃ ॥ ૨૨૦ ॥

કાઞ્ચનાદ્રિસમાનશ્રીઃ કાઞ્ચનાદ્રિનિવાસકૃત્ ।
કાઞ્ચનાભૂષણાસક્તઃ કાઞ્ચનૈકવિવર્ધનઃ ॥ ૨૨૧ ॥

કાઞ્ચનાભશ્રિયાસક્તઃ કાઞ્ચનાભશ્રિયાશ્રિતઃ ।
કાર્તિકેયૈકવરદઃ કાર્તવીર્યમદાપહઃ ॥ ૨૨૨ ॥

કિશોરીનાયિકાસક્તઃ કિશોરીનાયિકાપ્રિયઃ ।
કિશોરીકેલિકુશલઃ કિશોરીપ્રાણજીવનઃ ॥ ૨૨૩ ॥

કિશોરીવલ્લભાકારઃ કિશોરીપ્રાણવલ્લભઃ ।
કિશોરીપ્રીતિજનકઃ કિશોરીપ્રિયદર્શનઃ ॥ ૨૨૪ ॥

કિશોરીકેલિસંસક્તઃ કિશોરીકેલિવલ્લભઃ ।
કિશોરીકેલિસંયુક્તઃ કિશોરીકેલિલોલુપઃ ॥ ૨૨૫ ॥

કિશોરીહૃદયાનન્દી કિશોરીહૃદયાસ્પદઃ ।
કિશોરીશઃ કિશોરાત્મા કિશોરઃ કિંશુકાકૃતિઃ ॥ ૨૨૬ ॥

કિંશુકાભરણાલક્ષ્યઃ કિંશુકાભરણાન્વિતઃ ।
કીર્તિમાન્કીર્તિજનકઃ કીર્તનીયપરાક્રમઃ ॥ ૨૨૭ ॥

કીર્તનીયયશોરાશિઃ કીર્તિસ્થઃ કીર્તનપ્રિયઃ ।
કીર્તિશ્રીમતિદઃ કીશઃ કીર્તિજ્ઞઃ કીર્તિવર્ધનઃ ॥ ૨૨૮ ॥

ક્રિયાત્મકઃ ક્રિયાધારઃ કિર્યાભાસઃ ક્રિયાસ્પદઃ ।
કીલાલામલચિદ્વૃત્તિઃ કીલાલાશ્રયકારણઃ ॥ ૨૨૯ ॥

કુલધર્માધિપાધીશઃ કુલધર્માધિપપ્રિયઃ ।
કુલધર્મપરિત્રાતા કુલધર્મપતિસ્તુતઃ ॥ ૨૩૦ ॥

કુલધર્મપદાધારઃ કુલધર્મપદાશ્રયઃ ।
કુલધર્મપતિપ્રાણઃ કુલધર્મપતિપ્રિયઃ ॥ ૨૩૧ ॥

કુલધર્મપતિત્રાતા કુલધર્મૈકરક્ષકઃ ।
કુલધર્મસમાસક્તઃ કુલધર્મૈકદોહનઃ ॥ ૨૩૨ ॥

કુલધર્મસમુદ્ધર્તા કુલધર્મપ્રભાવવિત્ ।
કુલધર્મસમારાધ્યઃ કુલધર્મધુરન્ધરઃ ॥ ૨૩૩ ॥

કુલમાર્ગરતાસક્તઃ કુલમાર્ગરતાશ્રયઃ ।
કુલમાર્ગસમાસીનઃ કુલમાર્ગસમુત્સુકઃ ॥ ૨૩૪ ॥

કુલધર્માધિકારસ્થઃ કુલધર્મવિવર્ધનઃ ।
કુલાચારવિચારજ્ઞઃ કુલાચારસમાશ્રિતઃ ॥ ૨૩૫ ॥

કુલાચારસમાયુક્તઃ કુલાચારસુખપ્રદઃ ।
કુલાચારાતિચતુરઃ કુલાચારાતિવલ્લભઃ ॥ ૨૩૬ ॥

કુલાચારપવિત્રાઙ્ગઃ કુલાચારપ્રમાણકૃત્ ।
કુલવૃક્ષૈકજનકઃ કુલવૃક્ષવિવર્ધનઃ ॥ ૨૩૭ ॥

કુલવૃક્ષપરિત્રાતા કુલવૃક્ષફલપ્રદઃ ।
કુલવૃક્ષફલાધીશઃ કુલવૃક્ષફલાશનઃ ॥ ૨૩૮ ॥

કુલમાર્ગકલાભિજ્ઞઃ કુલમાર્ગકલાન્વિતઃ ।
કુકર્મનિરતાતીતઃ કુકર્મનિરતાન્તકઃ ॥ ૨૩૯ ॥

કુકર્મમાર્ગરહિતઃ કુકર્મૈકનિષૂદનઃ ।
કુકર્મરહિતાધીશઃ કુકર્મરહિતાત્મકઃ ॥ ૨૪૦ ॥

કુકર્મરહિતાકારઃ કુકર્મરહિતાસ્પદઃ ।
કુકર્મરહિતાચારઃ કુકર્મરહિતોત્સવઃ ॥ ૨૪૧ ॥

કુકર્મરહિતોદ્દેશઃ કુકર્મરહિતપ્રિયઃ ।
કુકર્મરહિતાન્તસ્થઃ કુકર્મરહિતેશ્વરઃ ॥ ૨૪૨ ॥

કુકર્મરહિતસ્ત્રીશઃ કુકર્મરહિતપ્રજઃ ।
કુકર્મોદ્ભવપાપઘ્નઃ કુકર્મોદ્ભવદુઃખહા ॥ ૨૪૩ ॥

કુતર્કરહિતાધીશઃ કુતર્કરહિતાકૃતિઃ ।
કૂટસ્થસાક્ષી કૂટાત્મા કૂટસ્થાક્ષરનાયકઃ ॥ ૨૪૪ ॥

કૂટસ્થાક્ષરસંસેવ્યઃ કૂટસ્થાક્ષરકારણઃ ।
કુબેરબન્ધુઃ કુશલઃ કુમ્ભકર્ણવિનાશનઃ ॥ ૨૪૫ ॥

કૂર્માકૃતિધરઃ કૂર્મઃ કૂર્મસ્થાવનિપાલકઃ ।
કુમારીવરદઃ કુસ્થઃ કુમારીગણસેવિતઃ ॥ ૨૪૬ ॥

કુશસ્થલીસમાસીનઃ કુશદૈત્યવિનાશનઃ ।
કેશવઃ ક્લેશસંહર્તા કેશિદૈત્યવિનાશનઃ ॥ ૨૪૭ ॥

ક્લેશહીનમનોવૃત્તિઃ ક્લેશહીનપરિગ્રહઃ ।
ક્લેશાતીતપદાધીશઃ ક્લેશાતીતજનપ્રિયઃ ॥ ૨૪૮ ॥

ક્લેશાતીતશુભાકારઃ ક્લેશાતીતસુખાસ્પદઃ ।
ક્લેશાતીતસમાજસ્થઃ ક્લેશાતીતમહામતિઃ ॥ ૨૪૯ ॥

ક્લેશાતીતજનત્રાતા ક્લેશહીનજનેશ્વરઃ ।
ક્લેશહીનસ્વધર્મસ્થઃ ક્લેશહીનવિમુક્તિદઃ ॥ ૨૫૦ ॥

ક્લેશહીનનરાધીશઃક્લેશહીનનરોત્તમઃ ।
ક્લેશાતિરિક્તસદનઃ ક્લેશમૂલનિકન્દનઃ ॥ ૨૫૧ ॥

ક્લેશાતિરિક્તભાવસ્થઃ ક્લેશહીનૈકવલ્લભઃ ।
ક્લેશહીનપદાન્તસ્થઃ ક્લેશહીનજનાર્દ્દનઃ ॥ ૨૫૨ ॥

કેસરાઙ્કિતભાલશ્રીઃ કેસરાઙ્કિતવલ્લભઃ ।
કેસરાલિપ્તહૃદયઃ કેસરાલિપ્તસદ્ભુજઃ ॥ ૨૫૩ ॥

કેસરાઙ્કિતવાસશ્રીઃ કેસરાઙ્કિતવિગ્રહઃ ।
કેસરાકૃતિગોપીશઃ કેસરામોદવલ્લભઃ ॥ ૨૫૪ ॥

કેસરામોદમધુપઃ કેસરામોદસુન્દરઃ ।
કેસરામોદમુદિતઃ કેસરામોદવર્ધનઃ ॥ ૨૫૫ ॥

કેસરાર્ચિતભાલશ્રીઃ કેસરાર્ચિતવિગ્રહઃ ।
કેસરાર્ચિતપાદાબ્જઃ કેસરાર્ચિતકુણ્ડલઃ ॥ ૨૫૬ ॥

કેસરામોદસમ્પન્નઃ કેસરામોદલોલુપઃ ।
કેતકીકુસુમાસક્તઃકેતકીકુસુમપ્રિયઃ ॥ ૨૫૭ ॥

કેતકીકુસુમાધીશઃકેતકીકુસુમાઙ્કિતઃ ।
કેતકીકુસુમામોદવર્ધનઃ કેતકીપ્રિયઃ ॥ ૨૫૮ ॥

કેતકીશોભિતાકારઃ કેતકીશોભિતામ્બરઃ ।
કેતકીકુસુમામોદવલ્લભઃ કેતકીશ્વરઃ ॥ ૨૫૯ ॥

કેતકીસૌરભાનન્દી કેતકીસૌરભપ્રિયઃ ।
કેયૂરાલઙ્કૃતભુજઃ કેયૂરાલઙ્કૃતાત્મકઃ ॥ ૨૬૦ ॥

કેયૂરાલઙ્કૃતશ્રીશઃકેયૂરપ્રિયદર્શનઃ ।
કેદારેશ્વરસંયુક્તઃ કેદારેશ્વરવલ્લભઃ ॥ ૨૬૧ ॥

કેદારેશ્વરપાર્શ્વસ્થઃ કેદારેશ્વરભક્તપઃ ।
કેદારકલ્પસારજ્ઞઃ કેદારસ્થલવાસકૃત્ ॥ ૨૬૨ ॥

કેદારાશ્રિતભીતિઘ્નઃ કેદારાશ્રિતમુક્તિદઃ ।
કેદારાવાસિવરદઃ કેદારાશ્રિતદુઃખહા ॥ ૨૬૩ ॥

કેદારપોષકઃ કેશઃ કેદારાન્નવિવર્દ્ધનઃ ।
કેદારપુષ્ટિજનકઃ કેદારપ્રિયદર્શનઃ ॥ ૨૬૪ ॥

કૈલાસેશસમાજસ્થઃ કૈલાસેશપ્રિયઙ્કરઃ ।
કૈલાસેશસમાયુક્તઃ કૈલાસેશપ્રભાવવિત્ ॥ ૨૬૫ ॥

કૈલાસાધીશત્રુઘ્નઃ કૈલાસપતિતોષકઃ ।
કૈલાસાધીશસહિતઃ કૈલાસાધીશવલ્લભઃ ॥ ૨૬૬ ॥

કૈવલ્યમુક્તિજનકઃ કૈવલ્યપદવીશ્વરઃ ।
કૈવલ્યપદવીત્રાતા કૈવલ્યપદવીપ્રિયઃ ॥ ૨૬૭ ॥

કૈવલ્યજ્ઞાનસમ્પન્નઃ કૈવલ્યજ્ઞાનસાધનઃ ।
કૈવલ્યજ્ઞાનગમ્યાત્મા કૈવલ્યજ્ઞાનદાયકઃ ॥ ૨૬૮ ॥

કૈવલ્યજ્ઞાનસંસિદ્ધઃ કૈવલ્યજ્ઞાનદીપકઃ ।
કૈવલ્યજ્ઞાનવિખ્યાતઃ કૈવલ્યૈકપ્રદાયકઃ ॥ ૨૬૯ ॥

ક્રોધલોભભયાતીતઃ ક્રોધલોભવિનાશનઃ ।
ક્રોધારિઃ ક્રોધહીનાત્મા ક્રોધહીનજનપ્રિયઃ ॥ ૨૭૦ ॥

ક્રોધહીનજનાધીશઃ ક્રોધહીનપ્રજેશ્વરઃ ।
કોપતાપોપશમનઃ કોપહીનવરપ્રદઃ ॥ ૨૭૧ ॥

કોપહીનનરત્રાતા કોપહીનજનાધિપઃ ।
કોપહીનનરાન્તઃસ્થઃ કોપહીનપ્રજાપતિઃ ॥ ૨૭૨ ॥

કોપહીનપ્રિયાસક્તઃ કોપહીનજનાર્તિહા ।
કોપહીનપદાધીશઃ કોપહીનપદપ્રદઃ ॥ ૨૭૩ ॥

કોપહીનનરસ્વામી કોપહીનસ્વરૂપધૃક્ ।
કોકિલાલાપસઙ્ગીતઃ કોકિલાલાપવલ્લભઃ ॥ ૨૭૪ ॥

કોકિલાલાપલીનાત્મા કોકિલાલાપકારકઃ ।
કોકિલાલાપકાન્તેશઃ કોકિલાલાપભાવવિત્ ॥ ૨૭૫ ॥

કોકિલાગાનરસિકઃ કોકિલાવરવલ્લભઃ ।
કોટિસૂર્યસમાનશ્રીઃ કોટિચન્દ્રામૃતાત્મકઃ ॥ ૨૭૬ ॥

કોટિદાનવસંહર્તા કોટિકન્દર્પદર્પહા ।
કોટિદેવેન્દ્રસંસેવ્યઃ કોટિબ્રહ્માર્ચિતાકૃતિઃ ॥ ૨૭૭ ॥

કોટિબ્રહ્માણ્ડમધ્યસ્થઃ કોટિવિદ્યુત્સમદ્યુતિઃ ।
કોટ્યશ્વમેધપાપઘ્નઃ કોટિકામેશ્વરાકૃતિઃ ॥ ૨૭૮ ॥

કોટિમેઘસમોદારઃ કોટિવહ્નિસુદુઃસહઃ ।
કોટિપાથોધિગમ્ભીરઃ કોટિમેરુસમસ્થિરઃ ॥ ૨૭૯ ॥

કોટિગોપીજનાધીશઃ કોટિગોપાઙ્ગનાવૃતઃ ।
કોટિદૈત્યેશદપ્રઘ્નઃ કોટિરુદ્રપરાકર્મઃ ॥ ૨૮૦ ॥

કોટિભક્તાર્તિશમનઃ કોટિદુષ્ટવિમર્દનઃ ।
કોટિભક્તજનોદ્ધર્તા કોટિયજ્ઞફલપ્રદઃ ॥ ૨૮૧ ॥

કોટિદેવર્ષિસંસેવ્યઃ કોટિબ્રહ્મર્ષિમુક્તિદઃ ।
કોટિરાજર્ષિસંસ્તુત્યઃ કોટિબ્રહ્માણ્ડમણ્ડનઃ ॥ ૨૮૨ ॥

કોટ્યાકાશપ્રકાશાત્મા કોટિવાયુમહાબલઃ ।
કોટિતેજોમયાકારઃ કોટિભૂમિસમક્ષમી ॥ ૨૮૩ ॥

કોટિનીરસમસ્વચ્છઃ કોટિદિગ્જ્ઞાનદાયકઃ ।
કોટિબ્રહ્માણ્ડજનકઃ કોટિબ્રહ્માણ્ડપાલકઃ ॥ ૨૮૪ ॥

કોટિબ્રહ્માણ્ડસંહર્તા કોટિબ્રહ્માણ્ડબોધકઃ ।
કોટિવાક્પતિવાચાલઃ કોટિશુક્રકવીશ્વરઃ ॥ ૨૮૫ ॥

કોટિદ્વિજસમાચારઃ કોટિહેરમ્બવિઘ્નહા ।
કોટિમાનસહંસાત્મા કોટિમાનસસંસ્થિતઃ ॥ ૨૮૬ ॥

કોટિચ્છલકરારાતિઃ કોટિદામ્ભિકનાશનઃ ।
કોટિશૂન્યપથચ્છેત્તા કોટિપાખણ્ડખણ્ડનઃ ॥ ૨૮૭ ॥

કોટિશેષધરાધારઃ કોટિકાલપ્રબોધકઃ ।
કોટિવેદાન્તસંવેદ્યઃ કોટિસિદ્ધાન્તનિશ્ચયઃ ॥ ૨૮૮ ॥

કોટિયોગીશ્વરાધીશઃ કોટિયોગૈકસિદ્ધિદઃ ।
કોટિધામાધિપાધીશઃ કોટિલોકૈકપાલકઃ ॥ ૨૮૯ ॥

કોટિયજ્ઞૈકભોક્તા ચ કોટિયજ્ઞફલપ્રદઃ ।
કોટિભક્તહૃદન્તસ્થઃ કોટિભક્તાભયપ્રદઃ ॥ ૨૯૦ ॥

કોટિજન્માર્તિશમનઃ કોટિજન્માઘનાશનઃ ।
કોટિજન્માન્તરજ્ઞાનપ્રદાતા કોટિભક્તપઃ ॥ ૨૯૧ ॥

કોટિશક્તિસમાયુક્તઃ કોટિચૈતન્યબોધકઃ ।
કોટિચક્રાવૃતાકારઃ કોટિચક્રપ્રવર્તકઃ ॥ ૨૯૨ ॥

કોટિચક્રાર્ચનત્રાતા કોટિવીરાવલીવૃતઃ ।
કોટિતીર્થજલાન્તસ્થઃ કોટિતીર્થફલપ્રદઃ ॥ ૨૯૩ ॥

કોમલામલચિદ્વૃત્તિઃ કોમલામલમાનસઃ ।
કૌસ્તુભોદ્ભાસિતોરસ્કઃ કૌસ્તુભોદ્ભાસિતાકૃતિઃ ॥ ૨૯૪ ॥

કૌરવાનીકસંહર્તા કૌરવાર્ણવકુમ્ભભૂઃ ।
કૌન્તેયાશ્રિતપાદાબ્જઃ કૌન્તેયાભયદાયકઃ ॥ ૨૯૫ ॥

કૌન્તેયારાતિસંહર્તા કૌન્તેયપ્રતિપાલકઃ ।
કૌન્તેયાનન્દજનકઃ કૌન્તેયપ્રાણજીવનઃ ॥ ૨૯૬ ॥

કૌન્તેયાચલભાવજ્ઞઃ કૌન્તેયાચલમુક્તિદઃ ।
કૌમુદીમુદિતાકારઃ કૌમુદીમુદિતાનનઃ ॥ ૨૯૭ ॥

કૌમુદીમુદિતપ્રાણઃ કૌમુદીમુદિતાશયઃ ।
કૌમુદીમોદમુદિતઃ કૌમુદીમોદવલ્લભઃ ॥ ૨૯૮ ॥

કૌમુદીમોદમધુપઃ કૌમુદીમોદવર્ધનઃ ।
કૌમુદીમોદમાનાત્મા કૌમુદીમોદસુન્દરઃ ॥ ૨૯૯ ॥

કૌમુદીદર્શનાનન્દી કૌમુદીદર્શનોત્સુકઃ ।
કૌસલ્યાપુત્રભાવસ્થઃ કૌસલ્યાનન્દવર્ધનઃ ॥ ૩૦૦ ॥

કંસારિઃ કંસહીનાત્મા કંસપક્ષનિકન્દનઃ ।
કઙ્કાલઃ કઙ્કવરદઃ કણ્ટકક્ષયકારકઃ ॥ ૩૦૧ ॥

કન્દર્પદર્પશમનઃ કન્દર્પાભિમનોહરઃ ।
કન્દર્પકામનાહીનઃ કન્દર્પજ્વરનાશનઃ ॥ ૩૦૨ ॥

કન્દર્પજ્વરનાશન ૐ નમ ઇતિ
ઇતિ શ્રીસર્વસૌભાગ્યવર્ધનં શ્રીપતિપ્રિયમ્ ।
નામ્નામક્ષરકાદીનાં સહસ્રં પરિકીર્તિતમ્ ॥ ૩૦૩ ॥

સર્વાપરાધશમનં રહસ્યં શ્રુતિગોચરમ્ ।
કલિકાલૈકદમનં ક્રૂરશત્રુનિકન્દનમ્ ॥ ૩૦૪ ॥

ક્રૂરપાપસમૂહઘ્નં ક્રૂરકર્મવિનાશનમ્ ।
ક્રૂરાસુરૌઘસંહારકારકં ક્લેશનાશનમ્ ॥ ૩૦૫ ॥

કુમાર્ગદલનં કષ્ટહરણં કલ્મષાપહમ્ ।
કુબુદ્ધિશમનં ક્રોધકન્દનં કાન્તિવર્દ્ધનમ્ ॥ ૩૦૬ ॥

કુવિદ્યાદમનં કામમર્દનં કીર્તિદાયકમ્ ।
કુતર્કનાશનં કાન્તં કુપથાર્ણવશોષણમ્ ॥ ૩૦૭ ॥

કોટિજન્માર્જિતારિષ્ટહરં કાલભયાપહમ્ ।
કોટિજન્માર્જિતાજ્ઞાનનાશનૈકદિવાકરમ્ ॥ ૩૦૮ ॥

કાપટ્યપટલધ્વંસિકાર્પણ્યૈકહુતાશનમ્ ।
કાલુષ્યભાવશમનં કીર્તિશ્રીમતિદં સતામ્ ॥ ૩૦૯ ॥

કોપોપતાપશમનં કંસારિસ્મૃતિદાયકમ્ ।
કુલાચારવિચારસ્થં કુલધર્મપ્રવર્તકમ્ ॥ ૩૧૦ ॥

કુલધર્મરતાભીષ્ટસિદ્ધિદં કુલદીપકમ્ ।
કુત્સામાર્ગનિરાકર્તૃ કુપથાચારવર્જિતમ્ ॥ ૩૧૧ ॥

કલ્યાણમઙ્ગલાગારં કલ્પવૃક્ષસમં સતામ્ ।
કૌટિલ્યભાવશમનં કાશીવાસફલપ્રદમ્ ॥ ૩૧૨ ॥

અતિગુહ્યતરં પુંસાં ભોગમોક્ષૈકસાધનમ્ ।
અત્યન્તસ્નેહભાવેન યુષ્મદગ્રે પ્રકાશિતમ્ ॥ ૩૧૩ ॥

ન વક્તવ્યં ન વક્તવ્યં ન વક્તવ્યં કદાચન ।
પાપ્યગ્રે કુટિલાગ્રે ચ રાગ્યગ્રે પિશુનાય વૈ ॥ ૩૧૪ ॥

દ્રોહ્યગ્રે મલિનાઘ્રે ચ કપટ્યગ્રે વિશેષતઃ ।
લમ્પટાગ્રેઽભિમાન્યગ્રે કામ્યતે ક્રોધિને તથા ॥ ૩૧૫ ॥

લોભ્યગ્રે તસ્કરાગ્રે ચ ગર્વાહઙ્કારભાજિને ।
સંસારાસક્તચિત્તાગ્રે વાદ્યગ્રે ઘાતિનેઽપિ વા ॥ ૩૧૬ ॥

મતાભિમાનિને ગોપ્યં મદીયં સ્તોત્રમુત્તમમ્ ।
વાચ્યં શાન્તાય ભક્તાય નિર્મલાય દયાલવે ॥ ૩૧૭ ॥

સન્તોષિણે સુશીલાય સુપાત્રાય દ્વિજાતયે ।
વિવેકિને જ્ઞાનિને ચ મદ્ભક્તાય વિશેષતઃ ॥ ૩૧૮ ॥

ય ઇદં શ‍ૃણુતે નિત્યં પઠતેઽહર્નિશં જનઃ ।
માહાત્મ્યં તસ્ય પુણ્યસ્ય મયા વક્તું ન શક્યતે ॥ ૩૧૯ ॥

એકવરમિદં સ્તોત્રં યઃ શ‍ૃણોતિ નરોત્તમઃ ।
ભોગમોક્ષપ્રધાનઃ સ ભવિષ્યતિ ન સંશયઃ ॥ ૩૨૦ ॥

કિં પુનઃ પઠનાદસ્ય સર્વસિદ્ધઃ કરે સ્થિતા ।
ભોગાર્થી લભતે ભોગાન્યોગાર્થી યોગસાધનામ્ ॥ ૩૨૧ ॥

કામાર્થી લભતે કામાન્પ્રજાર્થી લભતે પ્રજામ્ ।
વિદ્યાર્થી લભતે વિદ્યાં મોક્ષાર્થી મોક્ષમવ્યયમ્ ॥ ૩૨૨ ॥

દ્રવ્યાથી લભતે દ્રવ્યં પ્રિયાર્થી લભતે પ્રિયમ્ ।
માનાર્થી લભતે માનં રાજ્યાર્થી રાજ્યમુત્તમમ્ ॥ ૩૨૩ ॥

જ્ઞાનાર્થી લભતે જ્ઞાનં સુખાર્થી લભતે સુખમ્ ।
કીર્ત્યર્થી લભતે કીર્તિં બ્રહ્માર્થી બ્રહ્મ નિર્ગુણમ્ ॥ ૩૨૪ ॥

પુષ્ટ્યર્થી લભતે પુષ્ટિં તુષ્ટ્યર્થી તુષ્ટિમાત્મનિ ।
નિરીહો લભતે નૂનં મત્પદં દેવદુર્લભમ્ ॥ ૩૨૫ ॥

કિં દાનૈઃ કિં વ્રતૈસ્તીર્થૈર્યજ્ઞયાગાદિભિસ્તથા ।
અસ્ય શ્રવણમાત્રેણ સર્વયજ્ઞફલં લભેત્ ॥ ૩૨૬ ॥

નાતઃ પરતરં જ્ઞાનં નાતઃ પરતરં તપઃ ।
નાતઃ પરતરં ધ્યાનં નાતઃ પરતરો જપઃ ॥ ૩૨૭ ॥

નાતઃ પરતરા સિદ્ધિર્નાતઃ પરતરો મખઃ ।
નાતઃ પરતરં દ્રવ્યં નાતઃ પરતરા ક્રિયા ॥ ૩૨૮ ॥

ય ઇદં પઠતે ભક્ત્યા શ‍ૃણુયાદ્વા સમાહિતઃ ।
સ જ્ઞાની સ તપસ્વી ચ સ ધ્યાની જયતત્પરઃ ॥ ૩૨૯ ॥

સ સિદ્ધો ભાગ્યવાન્ શ્રીમાન્ ક્રિયાવાન્બુદ્ધિમાનપિ ।
જિતં તેન જગત્સર્વં યેનેદં પઠિતં શ્રુતમ્ ॥ ૩૩૦ ॥

કિં પુનર્ભક્તિભાવેન ભોગમોક્ષપ્રદં દ્રુતમ્ ।
કોટિજન્માર્જિતૈઃ પુણ્યૈર્લભ્યતે ભાગ્યતો યદા ॥ ૩૩૧ ॥

તદા ભાગ્યોદયઃ પુંસાં નાત્ર કાર્યા વિચારણા ।
સારાત્સારતરં શાસ્ત્રં તત્રાપિ જ્ઞાનદાયકમ્ ॥ ૩૩૨ ॥

જ્ઞાનાદ્ધ્યાનં પરં શ્રેષ્ઠં તત્રાપિ લયતા યથા ।
તથૈવેદં મહાસ્તોત્રં વિના મત્કૃપયા કિલ ॥ ૩૩૩ ॥

દુર્લભં ત્રિષુ લોકેષુ સર્વસિદ્ધિપ્રદં સતામ્ ।
યથા ભક્તિસ્ત્રિલોકેષુ દુર્લભા મમ દેહિનામ્ ॥ ૩૩૪ ॥

તથૈવેદં મહાસ્તોત્રં સદ્યઃ સાયુજ્યદાયકમ્ ।
સર્વાપરાધશમનં લોકે કલ્પદ્રુમપ્રભમ્ ॥ ૩૩૫ ॥

યથા સુદર્શનં લોકે દુષ્ટદૈત્યનિબર્હણમ્ ।
તથૈવેદં પરં સ્તોત્રં કામાદિકભયાપહમ્ ॥ ૩૩૬ ॥

અસ્યૈકાવર્તનાત્પાપં નશ્યત્યાજન્મસઞ્ચિતમ્ ।
દશાવર્તનતઃ પુંસાં શતજન્માન્તરાર્ચિતમ્ ॥ ૩૩૭ ॥

શતાવર્તનમાત્રેણ દેવરૂપો ભવેન્નરઃ ।
આવર્તનસહસ્રૈશ્ચ મદ્ગતિં લભતેઽચલામ્ ॥ ૩૩૮ ॥

લક્ષતો મમ સાયુજ્યં દશલક્ષાત્સ્વયં હરિઃ ।
તસ્માન્નૈવ પ્રદાતવ્યં મદીયં સ્તોત્રમુત્તમમ્ ॥ ૩૩૯ ॥

પુત્રકામોઽયુતાન્પાઠાન્કારયિત્વા મમાલયે ।
સહસ્રનામભિર્દિવ્યૈર્જુહુયાદ્ઘૃતપાયસૈઃ ॥ ૩૪૦ ॥

શર્કરામધુસંયુક્તૈર્બિલ્વીદલસમન્વિતઃ ।
બ્રાહ્મણાન્ભોજયેદ્ભક્ત્યા નામસઙ્ખ્યામિતાનિહ ॥ ૩૪૧ ॥

રાજ્યકામોઽયુતાન્નિત્યં પઠેદ્વા પાઠયેદ્દ્વિજાન્ ।
શિવાલયે સહસ્રૈશ્ચ હોમયેદાજ્યપાયસૈઃ ॥ ૩૪૨ ॥

બ્રાહ્મણાન્ભોજયેન્નૂનમયુતૈકં યથાવિધિ ।
દક્ષિણાં દાપયેચ્છક્ત્યા વિત્તશાઢ્યં ન કારયેત્ ॥ ૩૪૩ ॥

સહસ્રમેકં કન્યાર્થી પઠેદ્વા પાઠયેત્કિલ ।
દેવ્યાલયે તથા નિત્યં ધનકામોઽપિ પાઠયેત્ ॥ ૩૪૪ ॥

કીર્તિકામોઽયુતં ભાક્ત્યા પઠેદ્વૃન્દાવને સદા ।
જયકામો હિ દુર્ગાયાં શત્રુસંહારકારકઃ ।
આયુઃ કામો નદીતીરે જ્ઞાનાર્થી પર્વતોપરિ ॥ ૩૪૫ ॥

મોક્ષાર્થી ભક્તિભાવેન મન્દિરે મમ સન્નિધૌ ।
પાઠસઙ્ખ્યાન્દ્વિજાન્ભોજ્યાન્પાયસૈઃ શર્કરાપ્લુતૈઃ ॥ ૩૪૬ ॥

જુહુયાદ્ઘૃતધારાભિર્મમ પ્રીતિવિવર્ધનૈઃ ।
સર્વકામપ્રદં નામ્નાં સહસ્રં મમ દુર્લભમ્ ॥ ૩૪૭ ॥

કામનારહિતાનાં ચ મુક્તિદં ભવસાગરાત્ ।
ઇદં સહસ્રનામાખ્યં સ્તોત્રમાનન્દવર્દ્ધનમ્ ॥ ૩૪૮ ॥

સર્વાપરાધશમનં પઠિતવ્યમહર્નિશમ્ ।
અન્યથા ન ગતિર્નૂનં ત્રિષુ લોકેષુ કુત્રચિત્ ॥ ૩૪૯ ॥

વૈષ્ણવાનાં વિશેષેણ વૈષ્ણવા મામકા જનાઃ ।
દુર્લભં દુષ્ટજીવાનાં મદીયં સ્તોત્રમદ્ભુતમ્ ॥ ૩૫૦ ॥

લોકેઽસ્મિન્દુર્લભો ગોપ્યો મુક્તિમાર્ગો મનીષિણમ્ ।
સુલભો મમ ભક્તાનાં સ્તોત્રેણાનેન નિશ્ચિતમ્ ॥ ૩૫૧ ॥

તાવદ્ગર્જન્તિ પાપાનિ તાવદ્ગર્જન્તિ શત્રવઃ ।
તાવદ્ગર્જતિ દારિદ્ર્યં યાવત્સ્તોત્રં ન લભ્યતે ॥ ૩૫૨ ॥

કિમત્ર બહુનોક્તેન ત્વદગ્રે ગોપિકા મયા ।
મમ પ્રાણાધિકં સ્તોત્રં સદાઽઽનન્દવિવર્ધનમ્ ॥ ૩૫૩ ॥

અત્યન્તસ્નેહભાવેન ત્વદીયેન વ્રજાઙ્ગનાઃ ।
મયા પ્રકાશિતં સ્તોત્રં ત્વદ્ભક્ત્યાઽહં વશીકૃતઃ ॥ ૩૫૪ ॥

એવમુક્ત્વા હૃષીકેશઃ શરણાગતવત્સલઃ ।
પ્રહસન્સહસોત્થાય ક્રીડાં ચક્રે પુનર્જલે ॥ ૩૫૫ ॥

નારદ ઉવાચ-
એતદ્ગુહ્યતરં સ્તોત્રં દુર્લભં દેહધારિણામ્ ।
મયા તદાજ્ઞયા પ્રોક્તં તવાગ્રે વ્યાસભાવન ॥ ૩૫૬ ॥

ત્વયૈતન્નૈવ વક્તવ્યં કસ્યાગ્રેઽપિ વિનાઽઽજ્ઞયા ।
સ્વશિષ્યાગ્રે શુકાગ્રે વા ગોપનીયં ધરાતલે ॥ ૩૫૭ ॥

એતદેવ સ્વયં સાક્ષાદગતીનાં ગતિપ્રદઃ ।
બુદ્ધ્યાવિષ્ટનિજાંશેન પૂર્ણાનન્દઃ સ્વલીલયા ॥ ૩૫૮ ॥

કલિગ્રસ્તાન્ જનાન્સ્વીયાનુદ્ધર્તું કરુણાનિધિઃ ।
સ્વયમેવાત્ર વિખ્યાતં કરિષ્યતિ ન સંશયઃ ॥ ૩૫૯ ॥

એતદ્દિવ્યસહસ્રનામ પરમાનન્દૈકસંવર્ધનં
લોકેસ્મિન્કિલ કાદિનામરચનાલઙ્કારશોભાન્વિતમ્ ।
યેષાં કર્ણપુટે પતિષ્યતિ મહાભાગ્યાદિહાલૌકિકં
તેષાં નૈવ કિમપ્યલભ્યમચિરાત્કલ્પદ્રુમાભં સતામ્ ॥ ૩૬૦ ॥

ઇતિ શ્રીબ્રહ્માણ્ડપુરાણેઽધ્યાત્મકભાગવતે શ્રુતિરહસ્યે
કકારાદિ શ્રીકૃષ્ણસહસ્રનામસ્તોત્રં સમ્પૂર્ણમ્ ।

Also Read 1000 Names of Kakaradi Shri Krishna:

1000 Names of Kakaradi Sri Krishna | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Kakaradi Sri Krishna | Sahasranama Stotram Lyrics in Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top