Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Kakaradi Sri Krishna | Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil

Kakaradi Shrikrishna Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil:

॥ ககாராதி³ ஶ்ரீக்ருʼஷ்ணஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ॥

வ்யாஸ உவாச-
க்ருʼதார்தோ²ঽஹம் முநிஶ்ரேஷ்ட² த்வத்ப்ரஸாதா³ந்ந ஸம்ஶய: ।
யதோ மயா பரம் ஜ்ஞாநம் ப்³ரஹ்மகீ³தாத்மகம் ஶ்ருதம் ॥ 1 ॥

பரம் து யேந மே ஜந்ம ந ப⁴வேத்கர்ஹிசிந்முநே ।
பூர்ணப்³ரஹ்மைகவிஜ்ஞாநவிரஹோ ந ச ஜாயதே ॥ 2 ॥

யேந மே த்³ருʼட⁴விஶ்வாஸோ ப⁴க்தாவுத்பத்³யதே ஹரே: ।
காலபாஶவிநிர்முக்தி: கர்மப³ந்த⁴விமோசநம் ॥ 3 ॥

ஜந்மம்ருʼத்யுஜராவ்யாதி⁴க்லேஶக்ஷோப⁴நிவாரணம் ।
கலிகாலப⁴யத்⁴வம்ஸோ ப்³ரஹ்மஜ்ஞாநம் த்³ருʼட⁴ம் ஹ்ருʼதி³ ॥ 4 ॥

கீர்தி: ஶ்ரீ: ஸந்மதி: ஶாந்திர்ப⁴க்திர்முக்திஶ்ச ஶாஶ்வதீ ।
ஜாயதே தது³பாயம் மே வத³ வேத³விதா³ம் வர ॥ 5 ॥

நாரத³ உவாச-
தத்த்வமேகம் த்ரிலோகேஷு பூர்ணாநந்தோ³ ஜக³த்³கு³ரு: ।
தை³வதம் ஸர்வதே³வாநாம் ப்ராணிநாம் முக்திகாரணம் ॥ 6 ॥

தாரணம் ப⁴வபாதோ²தே⁴ர்து:³க²தா³ரித்³ர்யஹாரணம் ।
தத்³ரூபம் ஸர்வதா³ த்⁴யேயம் யோகி³பி⁴ர்ஜ்ஞாநிபி⁴ஸ்ததா² ॥ 7 ॥

ஜ்ஞேயமேவ ஸதா³ ஸித்³தை:⁴ ஸித்³தா⁴ந்தேந த்³ருʼடீ⁴க்ருʼதம் ।
வேதா³ந்தே கீ³தமாப்தாநாம் ஹிதக்ருʼத்கஷ்டநாஶநம் ॥ 8 ॥

ஸர்வேஷாமேவ ஜீவாநாம் கர்மபாஶவிமோசநம் ।
ஸத்யஜ்ஞாநத³யாஸிந்தோ:⁴ காதி³நாமஸஹஸ்ரகம் ॥ 9 ॥

அதிகு³ஹ்யதரம் லோகே நாகேঽபி ப்³ரஹ்மவாதி³நாம் ।
காலபாஶவிநிர்முக்தேர்ஹேதுபூ⁴தம் ஸநாதநம் ॥ 10 ॥

காமார்திஶமநம் பும்ஸாம் து³ர்பு³த்³தி⁴க்ஷயகாரகம் ।
ஸர்வவ்யாத்⁴யாதி⁴ஹரணம் ஶரணம் ஸாது⁴வாதி³நாம் ॥ 11 ॥

கபடச்ச²லபாக²ண்ட³க்ரோத⁴லோப⁴விநாஶநம் ।
அஜ்ஞாநாத⁴ர்மவித்⁴வம்ஸி ஶ்ரிதாநந்த³விவர்த⁴நம் ॥ 12 ॥

விஜ்ஞாநோத்³தீ³பநம் தி³வ்யம் ஸேவ்யம் ஸர்வஜநைரிஹ ।
பட²நீயம் ப்ரயத்நேந ஸர்வமந்த்ரைகதோ³ஹநம் ॥ 13 ॥

மோஹமாத்ஸர்யமூடா⁴நாமகோ³சரமலௌகிகம் ।
பூர்ணாநந்த³ப்ரஸாதே³ந லப்⁴யமேதத்ஸுது³ர்லப⁴ம் ॥ 14 ॥

புர்ணாநந்த:³ ஸ்வயம் ப்³ரஹ்ம ப⁴க்தோத்³தா⁴ராய பூ⁴தலே ।
அக்ஷராகாரமாவிஶ்ய ஸ்வேச்ச²யாঽநந்தவிக்ரம: ॥ 15 ॥

க்ருʼஷ்ணநாம்நாத்ர விக்²யாத: ஸ்வயம் நிர்வாணதா³யக: ।
அத ஏவாத்ர வர்ணாநாம் ககாரஸ்தந்மயோ மத: ॥ 16 ॥

காதி³நாமாநி லோகேঽஸ்மிந்து³ர்லபா⁴நி து³ராத்மநாம் ।
ப⁴க்தாநாம் ஸுலபா⁴நீஹ நிர்மலாநாம் யதாத்மநாம் ॥ 17 ॥

ஜ்ஞேய ஏவ ஸ்வயம் க்ருʼஷ்ணோ த்⁴யேய ஏவ நிரந்தரம் ।
அமேயோঽப்யநுமாநேந மேய ஏவாத்மபா⁴வத: ॥ 18 ॥

ப்³ரஹ்மகீ³தாதி³பி⁴ர்கே³ய: ஸேவநீயோ முமுக்ஷபி:⁴ ।
க்ருʼஷ்ண ஏவ க³தி: பும்ஸாம் ஸம்ஸாரேঽஸ்மிந்ஸுது³ஸ்தரே ॥ 19 ॥

காலாஸ்யே பதிதம் ஸர்வம் காலேந கவலீக்ருʼதம் ।
காலாதீ⁴நம் காலஸம்ஸ்த²ம் காலோத்பந்நம் ஜக³த்த்ரயம் ॥ 20 ॥

ஸ காலஸ்தஸ்ய ப்⁴ருʼத்யோঽஸ்தி தத³தீ⁴நஸ்தது³த்³ப⁴வ: ।
தஸ்மாத்ஸர்வேஷு காலேஷு க்ருʼஷ்ண ஏவ க³திர்ந்ருʼணாம் ॥ 21 ॥

அந்யே தே³வாஸ்த்ரிலோகேஷு க்ருʼஷ்ணாஶ்ரயபராயணா: ।
க்ருʼஷ்ணமாஶ்ரித்ய திஷ்ட²ந்தி க்ருʼஷ்ணஸ்யாநுசரா ஹி தே ॥ 22 ॥

யதா² ஸூர்யோத³யே ஸர்வாஸ்தாரகா: க்ஷீணகாந்தய: ।
ஸர்வே தே³வாஸ்ததா² வ்யாஸ ஹதவீர்யா ஹதௌஜஸ: ॥ 23 ॥

ந க்ருʼஷ்ணாதி³தரத்தத்த்வம் ந க்ருʼஷ்ணாதி³தரத்ஸுக²ம் ।
ந க்ருʼஷ்ணாதி³தரஜ்ஜ்ஞாநம் ந க்ருʼஷ்ணாதி³தரத்பத³ம் ॥ 24 ॥

க்ருʼஷ்ண ஏவ ஜக³ந்மித்ரம் க்ருʼஷ்ண ஏவ ஜக³த்³கு³ரு: ।
க்ருʼஷ்ண ஏவ ஜக³த்த்ராதா க்ருʼஷ்ண ஏவ ஜக³த்பிதா ॥ 25 ॥

க்ருʼஷ்ண க்ருʼஷ்ணேதி யே ஜீவா: ப்ரவத³ந்தி நிரந்தரம் ।
ந தேஷாம் புநராவ்ருʼத்தி: கல்பகோடிஶதைரபி ॥ 26 ॥

க்ருʼஷ்ணே துஷ்டே ஜக³ந்மித்ரம் க்ருʼஷ்ணே ருஷ்டே ஹி தத்³ரிபு: ।
க்ருʼஷ்ணாத்மகம் ஜக³த்ஸர்வம் க்ருʼஷ்ணமாஶ்ரித்ய திஷ்ட²தி ॥ 27 ॥

யதா² ஸூர்யோத³யே ஸர்வே பதா³ர்த²ஜ்ஞாநிநோ நரா: ।
க்ருʼஷ்ணஸூர்யோத³யேঽந்த:ஸ்தே² ததா²ঽঽத்மஜ்ஞாநிநோ பு³தா:⁴ ॥ 28 ॥

தஸ்மாத்த்வம் ஸர்வபா⁴வேந க்ருʼஷ்ணஸ்ய ஶரணம் வ்ரஜ ।
நாந்யோபாயஸ்த்ரிலோகேஷு ப⁴வாப்³தி⁴ம் தரிதும் ஸதாம் ॥ 29 ॥

ஶ்ரீவ்யாஸ உவாச-
க்ருʼதார்தோ²ঽஹம் முநிஶ்ரேஷ்ட² த்வத்ப்ரஸாதா³த³தந்த்³ரித: ।
யஸ்மாச்ச்²ருதம் மயா ஜ்ஞாநம் ஶ்ரீக்ருʼஷ்ணஸ்ய மஹாத்மந: ॥ 30 ॥

பரம் து ஶ்ரேதுமிச்சா²மி த்வத்தோ ப்³ரஹ்மவிதா³ம் வர ।
நைவாஸ்தி த்வத்ஸமோ ஜ்ஞாநீ த்ரிஷு லோகேஷு குத்ரசித் ॥ 31 ॥

கத²ம் மே கருணாஸிந்து:⁴ ப்ரஸந்நோ ஜாயதே ஹரி: ।
கேநோபாயேந தத்³ப⁴க்திர்நிஶ்சலா ஜாயதே மயி ॥ 32 ॥

கேநோபாயேந தத்³தா³ஸ்யம் ஸகி²த்வம் தே³வது³ர்லப⁴ம் ।
தத³தீ⁴நத்வமேவாத² தத்ஸ்வரூபைகதா ததா² ॥ 33 ॥

ஏதந்மே வத³ தே³வர்ஷே ஸர்வஶாஸ்த்ரார்த²தோ³ஹநம் ।
விநா க்ருʼஷ்ணம் க³திர்நாঽஸ்தி க்ருʼஷ்ண ஏவ க³திர்மம ॥ 34 ॥

நாரத³ உவாச-
ஶ்ரீக்ருʼஷ்ண: கருணாஸிந்து⁴ர்தீ³நப³ந்து⁴ர்ஜக³த்³கு³ரு: ।
காதி³நாமஹஸ்ரேண விநா நாந்யைஶ்ச ஸாத⁴நை: ॥ 35 ॥

ப்ரஸந்நோ ஜாயதே நூநம் தஸ்மாத்தாநி வதா³மி தே ।
அவாச்யாந்யபி தே வச்மி த்ரிஷு லோகேஷு குத்ரசித் ॥ 36 ॥

ந ப்ரஸித்³தா⁴நி து³ஷ்டாநாம் து³ர்லபா⁴நி மஹீதலே ।
ஸுலபா⁴நீஹ ப⁴க்தாநாம் பா⁴விஷ்யந்தி ததா³ஜ்ஞயா ॥ 37 ॥

புரா ஸாரஸ்வதே கல்பே ரம்யே வ்ருʼந்தா³வநே நிஶி ।
நிஜப⁴க்தஹிதார்தா²ய வேணுநாத³ம் ஹரி: ஸ்வயம் ॥ 38 ॥

சகாரோச்சைர்மநோஹாரீ விஹாரீ வைரநாஶந: ।
ததா³ கோ³பீஜந: ஸர்வ: ஸஹஸோத்தா²ய விஹ்வல: ॥ 39 ॥

நிஶீதே² ஸகலம் த்யக்த்வாঽக³ச்ச²த்³வேணுவஶீக்ருʼத: ।
தேந ஸார்த⁴ம் க்ருʼதா க்ரீடா³ ஸ்வப்நவத்³ராஸமண்ட³லே ॥ 40 ॥

தத்ராந்தர்தா⁴நமக³மத்தச்சித்தமபஹ்ருʼத்ய ஸ: ।
ததா³ தா கோ³பிகா: ஸர்வா: தி³ங்மூடா⁴ இவ கோ³க³ணா: ॥ 41 ॥

ஸமீபஸ்த²மபி ப்⁴ராந்த்யா தம் நாபஶ்யந்நரோத்தமம் ।
இதஸ்ததோ விசிந்வந்த்ய: கஸ்தூரீம்ருʼக³வத்³வநே ॥ 42 ॥

அத்யந்தவ்யாகுலீபூ⁴தா: க²ண்டி³தா: ஶ்ருதயோ யதா² ।
ப்³ரஹ்மஜ்ஞாநாத்³யதா² விப்ரா: காலமாயாவஶநுகா:³ ॥ 43 ॥

ததை²தா கோ³பிகா வ்யாஸ க்ருʼஷ்ணத³ர்ஶநலாலஸா: ।
அத்யந்தவிரஹாக்ராந்தாஸ்தச்சித்தாஸ்தத்பராயணா: ॥ 44 ॥

ப்⁴ரமரீகீடவல்லீநா நாந்யத்பஶ்யந்தி தத்³விநா ।
விரஹாநலத³க்³தா⁴ங்க்³ய: காமாந்தா⁴ ப⁴யவிஹ்வலா: ॥ 45 ॥

ஸ்வாத்மாநம் ந விது³ர்தீ³நா ஜ்ஞாநஹீநா நரா இவ ।
தல்லீநமாநஸாகாரா விகாராதி³விவர்ஜிதா: ॥ 46 ॥

ததா³திக்ருʼபயா க்ருʼஷ்ணோ ப⁴க்தாதீ⁴நோ நிரங்குஶ: ।
ஆவிர்ப³பூ⁴வ தத்ரைவ யதா² ஸூர்யோ நிஶாத்யயே ॥ 47 ॥

ததா³ தா கோ³பிகா: ஸர்வா த்³ருʼஷ்ட்வா ப்ராணபதிம் ஹரிம் ।
ஜந்மாந்தரநிப⁴ம் ஹித்வா விரஹாக்³நிம் ஸுது:³ஸஹம் ॥ 48 ॥

தவாவதாரவந்மத்வா ஹர்ஷநிர்ப⁴ரமாநஸா: ।
பத்³மிந்ய இவ க்ருʼஷ்ணார்கம் த்³ருʼஷ்ட்வா விகஸிதாஸ்ததா³ ॥ 49 ॥

பபுர்நேத்ரபுடைரேநம் ந ச த்ருʼப்திமுபாயயு: ।
க்ரீடா³யா: ஶாந்திமாபந்நா மத்வா க்ருʼஷ்ணம் ஜக³த்³கு³ரும் ॥ 50 ॥

தம் ப்ரத்யூசு: ப்ரீதியுக்தா விரக்தா விரஹாநலாத் ।
ஆஸக்தாஸ்தத்பதே³ நித்யம் விரக்தா இவ யோகி³ந: ॥ 51 ॥

கோ³ப்ய ஊசு:-
ஹே நாத² யாஹி நோ தீ³நாஸ்த்வந்நாதா²ஸ்த்வத்பராயணா: ।
தவாலம்பே³ந ஜீவந்த்யஸ்தவ தா³ஸ்யோ வயம் ஸதா³ ॥ 52 ॥

கேநோபாயேந போ⁴ க்ருʼஷ்ண ந ப⁴வேத்³விரஹஸ்தவ ।
ந ப⁴வேத்புநராவ்ருʼத்திர்ந ச ஸம்ஸாரவாஸநா ॥ 53 ॥

த்வயி ப⁴க்திர்த்³ருʼடா⁴ கேந ஸகீ²த்வம் ஜாயதே தவ ।
தது³பாயம் ஹி நோ ப்³ரூஹி க்ருʼபாம் க்ருʼத்வா த³யாநிதே⁴ ॥ 54 ॥

ஶ்ரீக்ருʼஷ்ண உவாச-
அத்யந்தது³ர்லப:⁴ப்ரஶ்நஸ்த்வதீ³ய: கலிநாஶந: ।
ந கதா³பி மயா ப்ரோக்த: கஸ்யாப்யக்³ரே வ்ரஜாங்க³நா: ॥ 55 ॥

ததா²ப்யத்யந்தபா⁴வேந யுஷ்மத்³ப⁴க்த்யா வஶீக்ருʼத: ।
ரஹஸ்யம் கத²யாம்யத்³ய மதீ³யம் மத்³க³திப்ரத³ம் ॥ 56 ॥

காதி³நாமஸஹஸ்ராக்²யமவிக்²யாதம் த⁴ராதலே ।
கு³ஹ்யாத்³கு³ஹ்யதரம் கோ³ப்யம் வேத³ஶாஸ்த்ரார்த²தோ³ஹநம் ॥ 57 ॥

அலௌகிகமித³ம் பும்ஸாம் ஸத்³ய: ஶ்ரேயஸ்கரம் ஸதாம் ।
ஶப்³த³ப்³ரஹ்மமயம் லோகே ஸூர்யவச்சித்ப்ரகாஶநம் ॥ 58 ॥

ஸம்ஸாரஸாக³ரே கோ⁴ரே ப்லவதுல்யம் மநீஷிணாம் ।
ஸர்வஸித்³தி⁴ப்ரத³ம் பும்ஸாமஜ்ஞாநார்ணவஶோஷணம் ॥ 59 ॥

ஜாதிஸ்ம்ருʼதிப்ரத³ம் வித்³யாவர்த⁴நம் மோஹநாஶநம் ।
ப்³ரஹ்மஜ்ஞாநரஹஸ்யம் மே காதி³நாமஸஹஸ்ரகம் ॥ 60 ॥

ததே³வாஹம் ப்ரவக்ஷ்யாமி ஶ‍்ருʼணுத்⁴வம் ப⁴க்திபூர்வகம் ।
யஸ்ய ஸ்மரணமாத்ரேண ஜீவந்முக்தி: ப்ரஜாயதே ॥ 61 ॥

ௐ அஸ்ய ஶ்ரீபுராணபுருஷோத்தமஶ்ரீக்ருʼஷ்ணகாதி³ஸஹஸ்ரநாமமந்த்ரஸ்ய
நாரத³ ருʼஷி: அநுஷ்டுப்ச²ந்த:³, ஸர்வாத்மஸ்வரூபீ ஶ்ரீபரமாத்மா தே³வதா ।
ௐ இதி பீ³ஜம், நம இதி ஶக்தி:, க்ருʼஷ்ணாயேதி கீலகம்,
த⁴ர்மார்த²காமமோக்ஷார்தே² ஶ்ரீக்ருʼஷ்ணப்ரீத்யர்தே² ஜபே விநியோக:³ ॥

அத² கரந்யாஸ: ।
ௐ காலாத்மேத்யங்கு³ஷ்டா²ப்⁴யாம் நம: ।
ௐ கீர்திவர்த்³த⁴ந இதி தர்ஜநீப்⁴யாம் நம: ।
ௐ கூடஸ்த²ஸாக்ஷீதி மத்⁴யமாப்⁴யாம் நம: ।
ௐ கைவல்யஜ்ஞாநஸாத⁴ந இதி அநாமிகாப்⁴யாம் நம: ।
ௐ கௌஸ்துபோ⁴த்³பா⁴ஸிதோரஸ்க இதி கநிஷ்ட²காப்⁴யாம் நம: ।
ௐ கந்த³ர்பஜ்வரநாஶந இதி கரதலகரப்ருʼஷ்டா²ப்⁴யாம் நம: ॥

அத² அங்க³ந்யாஸ: ।
ௐ காலாத்மேதி ஹ்ருʼத³யாய நம: ।
ௐ கீர்திவர்த⁴ந இதி ஶிரஸே ஸ்வாஹா ।
ௐ கூடஸ்த²ஸாக்ஷீதி ஶிகா²யை வஷட் ।
ௐ கைவல்யஜ்ஞாநஸாத⁴ந இதி கவசாய ஹும் ।
ௐ கௌஸ்துபோ⁴த்³பா⁴ஸிதோரஸ்க இதி நேத்ரத்ரயாய வௌஷட் ।
ௐ கந்த³ர்பஜ்வரநாஶந இத்யஸ்த்ராய ப²ட் ।

அத² த்⁴யாநம் ।
வந்தே³ க்ருʼஷ்ணம் க்ருʼபாலும் கலிகுலத³லநம் கேஶவம் கம்ஸஶத்ரும்
த⁴ர்மிஷ்ட²ம் ப்³ரஹ்மநிஷ்ட²ம் த்³விஜவரவரத³ம் காலமாயாதிரிக்தம் ।
காலிந்தீ³கேலிஸக்தம் குவலயநயநம் குண்ட³லோத்³பா⁴ஸிதாஸ்யம்
காலாதீதஸ்வதா⁴மாஶ்ரிதநிஜயுவதீவல்லப⁴ம் காலகாலம் ॥ 62 ॥

ஶ்ரீக்ருʼஷ்ண உவாச-
ௐ க்ருʼஷ்ண: க்ருʼஷ்ணாத்மக: க்ருʼஷ்ணஸ்வரூப: க்ருʼஷ்ணநாமத்⁴ருʼத் ।
க்ருʼஷ்ணாங்க:³ க்ருʼஷ்ணதை³வத்ய: க்ருʼஷ்ணாரக்தவிலோசந: ॥ 63 ॥

க்ருʼஷ்ணாஶ்ரய: க்ருʼஷ்ணவர்த்த்மா க்ருʼஷ்ணாலக்தாபி⁴ரக்ஷக: ।
க்ருʼஷ்ணேஶப்ரீதிஜநக: க்ருʼஷ்ணேஶப்ரியகாரக: ॥ 64 ॥

க்ருʼஷ்ணேஶாரிஷ்டஸம்ஹர்தா க்ருʼஷ்ணேஶப்ராணவல்லப:⁴ ।
க்ருʼஷ்ணேஶாநந்த³ஜநக: க்ருʼஷ்ணேஶாயுர்விவர்த்³த⁴ந: ॥ 65 ॥

க்ருʼஷ்ணேஶாரிஸமூஹக்⁴ந: க்ருʼஷ்ணேஶாபீ⁴ஷ்டஸித்³தி⁴த:³ ।
க்ருʼஷ்ணாதீ⁴ஶ: க்ருʼஷ்ணகேஶ: க்ருʼஷ்ணாநந்த³விவர்த்³த⁴ந: ॥ 66 ॥

க்ருʼஷ்ணாக³ருஸுக³ந்தா⁴ட்⁴ய: க்ருʼஷ்ணாக³ருஸுக³ந்த⁴வித் ।
க்ருʼஷ்ணாக³ருவிவேகஜ்ஞ: க்ருʼஷ்ணாக³ருவிலேபந: ॥ 67 ॥

க்ருʼதஜ்ஞ: க்ருʼதக்ருʼத்யாத்மா க்ருʼபாஸிந்து:⁴ க்ருʼபாகர: ।
க்ருʼஷ்ணாநந்தை³கவரத:³ க்ருʼஷ்ணாநந்த³பதா³ஶ்ரய: ॥ 68 ॥

கமலாவல்லபா⁴கார: கலிக்⁴ந: கமலாபதி: ।
கமலாநந்த³ஸம்பந்ந: கமலாஸேவிதாக்ருʼதி: ॥ 69 ॥

கமலாமாநஸோல்லாஸீ கமலாமாநதா³யக: ।
கமலாலங்க்ருʼதாகார: கமலாஶ்ரிதவிக்³ரஹ: ॥ 70 ॥

கமலாமுக²பத்³மார்க: கமலாகரபூஜித: ।
கமலாகரமத்⁴யஸ்த:² கமலாகரதோஷித: ॥ 71 ॥

கமலாகரஸம்ஸேவ்ய: கமலாகரபூ⁴ஷித: ।
கமலாகரபா⁴வஜ்ஞ: கமலாகரஸம்யுத: ॥ 72 ॥

கமலாகரபார்ஶ்வஸ்த:² கமலாகரரூபவாந் ।
கமலாகரஶோபா⁴ட்⁴ய: கமலாகரபங்கஜ: ॥ 73 ॥

கமலாகரபாபக்⁴ந: கமலாகரபுஷ்டிக்ருʼத் ।
கமலாரூபஸௌபா⁴க்³யவர்த்³த⁴ந: கமலேக்ஷண: ॥ 74 ॥

கமலாகலிதாங்க்⁴ர்யப்³ஜ: கமலாகலிதாக்ருʼதி: ।
கமலாஹ்ருʼத³யாநந்த³வர்த்³த⁴ந: கமலாப்ரிய: ॥ 75 ॥

கமலாசலசித்தாத்மா கமலாலங்க்ருʼதாக்ருʼதி: ।
கமலாசலபா⁴வஜ்ஞ: கமலாலிங்கி³தாக்ருʼதி: ॥ 76 ॥

கமலாமலநேத்ரஶ்ரீ: கமலாசலமாநஸ: ।
கமலாபரமாநந்த³வர்த்³த⁴ந: கமலாநந: ॥ 77 ॥

கமலாநந்த³ஸௌபா⁴க்³யவர்த்³த⁴ந: கமலாஶ்ரய: ।
கமலாவிலஸத்பாணி: கமலாமலலோசந: ॥ 78 ॥

கமலாமலபா⁴லஶ்ரீ: கமலாகரபல்லவ: ।
கமலேஶ: கமலபூ:⁴ கமலாநந்த³தா³யக: ॥ 79 ॥

கமலோத்³ப⁴வபீ⁴திக்⁴ந: கமலோத்³ப⁴வஸம்ஸ்துத: ।
கமலாகரபாஶாட்⁴ய: கமலோத்³ப⁴வபாலக: ॥ 80 ॥

கமலாஸநஸம்ஸேவ்ய: கமலாஸநஸம்ஸ்தி²த: ।
கமலாஸநரோக³க்⁴ந: கமலாஸநபாபஹா ॥ 81 ॥

கமலோத³ரமத்⁴யஸ்த:² கமலோத³ரதீ³பந: ।
கமலோத³ரஸம்பந்ந: கமலோத³ரஸுந்த³ர: ॥ 82 ॥

கநகாலங்க்ருʼதாகார: கநகாலங்க்ருʼதாம்ப³ர: ।
கநகாலங்க்ருʼதாகா³ர: கநகாலங்க்ருʼதாஸந: ॥ 83 ॥

கநகாலங்க்ருʼதாஸ்யஶ்ரீ: கநகாலங்க்ருʼதாஸ்பத:³ ।
கநகாலங்க்ருʼதாங்க்⁴ர்யப்³ஜ: கநகாலங்க்ருʼதோத³ர: ॥ 84 ॥

கநகாம்ப³ரஶோபா⁴ட்⁴ய: கநகாம்ப³ரபூ⁴ஷண: ।
கநகோத்தமபா⁴லஶ்ரீ: கநகோத்தமரூபத்⁴ருʼக் ॥ 85 ॥

கநகாகா³ரமத்⁴யஸ்த:² கநகாகா³ரகாரக: ।
கநகாசலமத்⁴யஸ்த:² கநகாசலபாலக: ॥ 86 ॥

கநகாசலஶோபா⁴ட்⁴ய: கநகாசலபூ⁴ஷண: ।
கநகைகப்ரஜாகர்தா கநகைகப்ரதா³யக: ॥ 87 ॥

கலாநந: கலரவ: கலஸ்த்ரீபரிவேஷ்டித: ।
கலஹம்ஸபரித்ராதா கலஹம்ஸபராக்ரம: ॥ 88 ॥

கலஹம்ஸஸமாநஶ்ரீ: கலஹம்ஸப்ரியங்கர: ।
கலஹம்ஸஸ்வபா⁴வஸ்த:² கலஹம்ஸைகமாநஸ: ॥ 89 ॥

கலஹம்ஸஸமாரூட:⁴ கலஹம்ஸஸமப்ரப:⁴ ।
கலஹம்ஸவிவேகஜ்ஞ: கலஹம்ஸக³திப்ரத:³ ॥ 90 ॥

கலஹம்ஸபரித்ராதா கலஹம்ஸஸுகா²ஸ்பத:³ ।
கலஹம்ஸகுலாதீ⁴ஶ: கலஹம்ஸகுலாஸ்பத:³ ॥ 91 ॥

கலஹம்ஸகுலாதா⁴ர: கலஹம்ஸகுலேஶ்வர: ।
கலஹம்ஸகுலாசாரீ கலஹம்ஸகுலப்ரிய: ॥ 92 ॥

கலஹம்ஸகுலத்ராதா கலஹம்ஸகுலாத்மக: ।
கவீஶ: கவிபா⁴வஸ்த:² கவிநாத:² கவிப்ரிய: ॥ 93 ॥

கவிமாநஸஹம்ஸாத்மா கவிவம்ஶவிபூ⁴ஷண: ।
கவிநாயகஸம்ஸேவ்ய: கவிநாயகபாலக: ॥ 94 ॥

கவிவம்ஶைகவரத:³ கவிவம்ஶஶிரோமணி: ।
கவிவம்ஶவிவேகஜ்ஞ: கவிவம்ஶப்ரபோ³த⁴க: ॥ 95 ॥

கவிவம்ஶபரித்ராதா கவிவம்ஶப்ரபா⁴வவித் ।
கவித்வாம்ருʼதஸம்ஸித்³த:⁴ கவித்வாம்ருʼதஸாக³ர: ॥ 96 ॥

கவித்வாகாரஸம்யுக்த: கவித்வாகாரபாலக: ।
கவித்வாத்³வைதபா⁴வஸ்த:² கவித்வாஶ்ரயகாரக: ॥ 97 ॥

கவீந்த்³ரஹ்ருʼத³யாநந்தீ³ கவீந்த்³ரஹ்ருʼத³யாஸ்பத:³ ।
கவீண்த்³ரஹ்ருʼத³யாந்த:ஸ்த:² கவீந்த்³ரஜ்ஞாநதா³யக: ॥ 98 ॥

கவீந்த்³ரஹ்ருʼத³யாம்போ⁴ஜப்ரகாஶைகதி³வாகர: ।
கவீந்த்³ரஹ்ருʼத³யாம்போ⁴ஜாஹ்லாத³நைகநிஶாகர: ॥ 99 ॥

கவீந்த்³ரஹ்ருʼத³யாப்³ஜஸ்த:² கவீந்த்³ரப்ரதிபோ³த⁴க: ।
கவீந்த்³ராநந்த³ஜநக: கவீந்த்³ராஶ்ரிதபங்கஜ: ॥ 100 ॥

கவிஶப்³தை³கவரத:³ கவிஶப்³தை³கதோ³ஹந: ।
கவிஶப்³தை³கபா⁴வஸ்த:² கவிஶப்³தை³ககாரண: ॥ 101 ॥

கவிஶப்³தை³கஸம்ஸ்துத்ய: கவிஶப்³தை³கபூ⁴ஷண: ।
கவிஶப்³தை³கரஸிக: கவிஶப்³த³விவேகவித் ॥ 102 ॥

கவித்வப்³ரஹ்மவிக்²யாத: கவித்வப்³ரஹ்மகோ³சர: ।
கவிவாணீவிவேகஜ்ஞ: கவிவாணீவிபூ⁴ஷண: ॥ 103 ॥

கவிவாணீஸுதா⁴ஸ்வாதீ³ கவிவாணீஸுதா⁴கர: ।
கவிவாணீவிவேகஸ்த:² கவிவாணீவிவேகவித் ॥ 104 ॥

கவிவாணீபரித்ராதா கவிவாணீவிலாஸவாந் ।
கவிஶக்திப்ரதா³தா ச கவிஶக்திப்ரவர்தக: ॥ 105 ॥

கவிஶக்திஸமூஹஸ்த:² கவிஶக்திகலாநிதி:⁴ ।
கலாகோடிஸமாயுக்த: கலாகோடிஸமாவ்ருʼத: ॥ 106 ॥

கலாகோடிப்ரகாஶஸ்த:² கலாகோடிப்ரவர்தக: ।
கலாநிதி⁴ஸமாகார: கலாநிதி⁴ஸமந்வித: ॥ 107 ॥

கலாகோடிபரித்ராதா கலாகோடிப்ரவர்த⁴ந: ।
கலாநிதி⁴ஸுதா⁴ஸ்வாதீ³ கலாநிதி⁴ஸமாஶ்ரித: ॥ 108 ॥

கலங்கரஹிதாகார: கலங்கரஹிதாஸ்பத:³ ।
கலங்கரஹிதாநந்த:³ கலங்கரஹிதாத்மக: ॥ 109 ॥

கலங்கரஹிதாபா⁴ஸ: கலங்கரஹிதோத³ய: ।
கலங்கரஹிதோத்³தே³ஶ: கலங்கரஹிதாநந: ॥ 110 ॥

கலங்கரஹிதஶ்ரீஶ: கலங்கரஹிதஸ்துதி: ।
கலங்கரஹிதோத்ஸாஹ: கலங்கரஹிதப்ரிய: ॥ 111 ॥

கலங்கரஹிதோச்சார: கலங்கரஹிதேந்தி³ரய: ।
கலங்கரஹிதாகார: கலங்கரஹிதோத்ஸவ: ॥ 112 ॥

கலங்காங்கிதது³ஷ்டக்⁴ந: கலங்காங்கிதத⁴ர்மஹா ।
கலங்காங்கிதகர்மாரி: கலங்காங்கிதமார்க³ஹ்ருʼத் ॥ 113 ॥

கலங்காங்கிதது³ர்த்³த³ர்ஶ: கலங்காங்கிதது:³ஸஹ: ।
கலங்காங்கிததூ³ரஸ்த:² கலங்காங்கிததூ³ஷண: ॥ 114 ॥

கலஹோத்பத்திஸம்ஹர்தா கலஹோத்பத்திக்ருʼத்³ரிபு: ।
கலஹாதீததா⁴மஸ்த:² கலஹாதீதநாயக: ॥ 115 ॥

கலஹாதீததத்த்வஜ்ஞ: கலஹாதீதவைப⁴வ: ।
கலஹாதீதபா⁴வஸ்த:² கலஹாதீதஸத்தம: ॥ 116 ॥

கலிகாலப³லாதீத: கலிகாலவிலோபக: ।
கலிகாலைகஸம்ஹர்தா கலிகாலைகதூ³ஷண: ॥ 117 ॥

கலிகாலகுலத்⁴வம்ஸீ கலிகாலகுலாபஹ: ।
கலிகாலப⁴யச்சே²த்தா கலிகாலமதா³பஹ: ॥ 118 ॥

கலிக்லேஶவிநிர்முக்த: கலிக்லேஶவிநாஶந: ।
கலிக்³ரஸ்தஜநத்ராதா கலிக்³ரஸ்தநிஜார்திஹா ॥ 119 ॥

கலிக்³ரஸ்தஜக³ந்மித்ர: கலிக்³ரஸ்தஜக³த்பதி: ।
கலிக்³ரஸ்தஜக³த்த்ராதா கலிபாஶவிநாஶந: ॥ 120 ॥

கலிமுக்திப்ராதா³தா க: கலிமுக்தகலேவர: ।
கலிமுக்தமநோவ்ருʼத்தி: கலிமுக்தமஹாமதி: ॥ 121 ॥

கலிகாலமதாதீத: கலித⁴ர்மவிலோபக: ।
கலித⁴ர்மாதி⁴பத்⁴வம்ஸீ கலித⁴ர்மைகக²ண்ட³ந: ॥ 122 ॥

கலித⁴ர்மாதி⁴பாலக்ஷ்ய: கலிகாலவிகாரஹா ।
கலிகர்மகதா²தீத: கலிகர்மகதா²ரிபு: ॥ 123 ॥

கலிகஷ்டைகஶமந: கலிகஷ்டவிவர்ஜ்ஜித: ।
கலிக்⁴ந: கலித⁴ர்மக்⁴ந: கலித⁴ர்மாதி⁴காரிஹா ॥ 124 ॥

கர்மவித்கர்மக்ருʼத்கர்மீ கர்மகாண்டை³கதோ³ஹந: ।
கர்மஸ்த:² கர்மஜநக: கர்மிஷ்ட:² கர்மஸாத⁴ந: ॥ 125 ॥

கர்மகர்தா கர்மப⁴ர்தா கர்மஹர்தா ச கர்மஜித் ।
கர்மஜாதஜக³த்த்ராதா கர்மஜாதஜக³த்பதி: ॥ 126 ॥

கர்மஜாதஜக³ந்மித்ர: கர்மஜாதஜக³த்³கு³ரு: ।
கர்மபூ⁴தப⁴வச்சா²த்ர: கர்மபூ⁴தப⁴வாதிஹா ॥ 127 ॥

கர்மகாண்ட³பரிஜ்ஞாதா கர்மகாண்ட³ப்ரவர்த்தக: ।
கர்மகாண்ட³பரித்ராதா கர்மகாண்ட³ப்ரமாணக்ருʼத் ॥ 128 ॥

கர்மகாண்ட³விவேகஜ்ஞ: கர்மகாண்ட³ப்ரகாரக: ।
கர்மகாண்ட³விவேகஸ்த:² கர்மகாண்டை³கதோ³ஹந: ॥ 129 ॥

கர்மகாண்ட³ரதாபீ⁴ஷ்டப்ரதா³தா கர்மதத்பர: ।
கர்மப³த்³த⁴ஜக³த்த்ராதா கர்மப³த்³த⁴ஜக³த்³கு³ரு: ॥ 130 ॥

கர்மப³ந்தா⁴ர்திஶமந: கர்மப³ந்த⁴விமோசந: ।
கர்மிஷ்ட²த்³விஜவர்யஸ்த:² கர்மிஷ்ட²த்³விஜவல்லப:⁴ ॥ 131 ॥

கர்மிஷ்ட²த்³விஜஜீவாத்மா கர்மிஷ்ட²த்³விஜஜீவந: ।
கர்மிஷ்ட²த்³விஜபா⁴வஜ்ஞ: கர்மிஷ்ட²த்³விஜபாலக: ॥ 132 ॥

கர்மிஷ்ட²த்³விஜஜாதிஸ்த:² கர்மிஷ்ட²த்³விஜகாமத:³ ।
கர்மிஷ்ட²த்³விஜஸம்ஸேவ்ய: கர்மிஷ்ட²த்³விஜபாபஹா ॥ 133 ॥

கர்மிஷ்ட²த்³விஜபு³த்³தி⁴ஸ்த:² கர்மிஷ்ட²த்³விஜபோ³த⁴க: ।
கர்மிஷ்ட²த்³விஜபீ⁴திக்⁴ந: கர்மிஷ்ட²த்³விஜமுக்தித:³ ॥ 134 ॥

கர்மிஷ்ட²த்³விஜதோ³ஷக்⁴ந: கர்மிஷ்ட²த்³விஜகாமது⁴க் ।
கர்மிஷ்ட²த்³விஜஸம்பூஜ்ய: கர்மிஷ்ட²த்³விஜதாரக: ॥ 135 ॥

கர்மிஷ்டா²ரிஷ்டஸம்ஹர்தா கர்மிஷ்டா²பீ⁴ஷ்டஸித்³தி⁴த:³ ।
கர்மிஷ்டா²த்³ருʼஷ்டமத்⁴யஸ்த:² கர்மிஷ்டா²த்³ருʼஷ்டவர்த⁴ந: ॥ 136 ॥

கர்மமூலஜக³த்³தே⁴து: கர்மமூலநிகந்த³ந: ।
கர்மபீ³ஜபரித்ராதா கர்மபீ³ஜவிவர்த்³த⁴ந: ॥ 137 ॥

கர்மத்³ருமப²லாதீ⁴ஶ: கர்மத்³ருமப²லப்ரத:³ ।
கஸ்தூரீத்³ரவலிப்தாங்க:³ கஸ்தூரீத்³ரவவல்லப:⁴ ॥ 138 ॥

கஸ்தூரீஸௌரப⁴க்³ராஹீ கஸ்தூரீம்ருʼக³வல்லப:⁴ ।
கஸ்தூரீதிலகாநந்தீ³ கஸ்தூரீதிலகப்ரிய: ॥ 139 ॥

கஸ்தூரீதிலகாஶ்லேஷீ கஸ்தூரீதிலகாங்கித: ।
கஸ்தூரீவாஸநாலீந: கஸ்தூரீவாஸநாப்ரிய: ॥ 140 ॥

கஸ்தூரீவாஸநாரூப: கஸ்தூரீவாஸநாத்மக: ।
கஸ்தூரீவாஸநாந்த:ஸ்த:² கஸ்தூரீவாஸநாஸ்பத:³ ॥ 141 ॥

கஸ்தூரீசந்த³நக்³ராஹீ கஸ்தூரீசந்த³நார்சித: ।
கஸ்தூரீசந்த³நாகா³ர: கஸ்தூரீசந்த³நாந்வித: ॥ 142 ॥

கஸ்தூரீசந்த³நாகார: கஸ்தூரீசந்த³நாஸந: ।
கஸ்தூரீசர்சிதோரஸ்க: கஸ்தூரீசர்விதாநந: ॥ 143 ॥

கஸ்தூரீசர்விதஶ்ரீஶ: கஸ்தூரீசர்சிதாம்ப³ர: ।
கஸ்தூரீசர்சிதாஸ்யஶ்ரீ: கஸ்தூரீசர்சிதப்ரிய: ॥ 144 ॥

கஸ்தூரீமோத³முதி³த: கஸ்தூரீமோத³வர்த்³த⁴ந: ।
கஸ்தூரீமோத³தீ³ப்தாங்க:³ கஸ்தூரீஸுந்த³ராக்ருʼதி: ॥ 145 ॥

கஸ்தூரீமோத³ரஸிக: கஸ்தூரீமோத³லோலுப: ।
கஸ்தூரீபரமாநந்தீ³ கஸ்தூரீபரமேஶ்வர: ॥ 146 ॥

கஸ்தூரீதா³நஸந்துஷ்ட: கஸ்தூரீதா³நவல்லப:⁴ ।
கஸ்தூரீபரமாஹ்லாத:³ கஸ்தூரீபுஷ்டிவர்த்³த⁴ந: ॥ 147 ॥

கஸ்தூரீமுதி³தாத்மா ச கஸ்தூரீமுதி³தாஶய: ।
கத³லீவநமத்⁴யஸ்த:² கத³லீவநபாலக: ॥ 148 ॥

கத³லீவநஸஞ்சாரீ கத³லீவநவல்லப:⁴ ।
கத³லீத³ர்ஶநாநந்தீ³ கத³லீத³ர்ஶநோத்ஸுக: ॥ 149 ॥

கத³லீபல்லவாஸ்வாதீ³ கத³லீபல்லவாஶ்ரய: ।
கத³லீப²லஸந்துஷ்ட: கத³லீப²லதா³யக: ॥ 150 ॥

கத³லீப²லஸம்புஷ்ட: கத³லீப²லபோ⁴ஜந: ।
கத³லீப²லவர்யாஶீ கத³லீப²லதோஷித: ॥ 151 ॥

கத³லீப²லமாது⁴ர்யவல்லப:⁴ கத³லீப்ரிய: ।
கபித்⁴வஜஸமாயுக்த: கபித்⁴வஜபரிஸ்துத: ॥ 152 ॥

கபித்⁴வஜபரித்ராதா கபித்⁴வஜஸமாஶ்ரித: ।
கபித்⁴வஜபதா³ந்தஸ்த:² கபித்⁴வஜஜயப்ரத:³ ॥ 153 ॥

கபித்⁴வஜரதா²ரூட:⁴ கபித்⁴வஜயஶ:ப்ரத:³ ।
கபித்⁴வஜைகபாபக்⁴ந: கபித்⁴வஜஸுக²ப்ரத:³ ॥ 154 ॥

கபித்⁴வஜாரிஸம்ஹர்தா கபித்⁴வஜப⁴யாபஹ: ।
கபித்⁴வஜமநோঽபி⁴ஜ்ஞ: கபித்⁴வஜமதிப்ரத:³ ॥ 155 ॥

கபித்⁴வஜஸுஹ்ருʼந்மித்ர: கபித்⁴வஜஸுஹ்ருʼத்ஸக:² ।
கபித்⁴வஜாங்க³நாராத்⁴ய: கபித்⁴வஜக³திப்ரத:³ ॥ 156 ॥

கபித்⁴வஜாங்க³நாரிக்⁴ந: கபித்⁴வஜரதிப்ரத:³ ।
கபித்⁴வஜகுலத்ராதா கபித்⁴வஜகுலாரிஹா ॥ 157 ॥

கபித்⁴வஜகுலாதீ⁴ஶ: கபித்⁴வஜகுலப்ரிய: ।
கபீந்த்³ரஸேவிதாங்க்⁴ர்யப்³ஜ: கபீந்த்³ரஸ்துதிவல்லப:⁴ ॥ 158 ॥

கபீந்த்³ராநந்த³ஜநக: கபீந்த்³ராஶ்ரிதவிக்³ரஹ: ।
கபீண்த்³ராஶ்ரிதபாதா³ப்³ஜ: கபீந்த்³ராஶ்ரிதமாநஸ: ॥ 159 ॥

கபீந்த்³ராராதி⁴தாகார: கபீந்த்³ராபீ⁴ஷ்டஸித்³தி⁴த:³ ।
கபீந்த்³ராராதிஸம்ஹர்தா கபீந்த்³ராதிப³லப்ரத:³ ॥ 160 ॥

கபீந்த்³ரைகபரித்ராதா கபீந்த்³ரைகயஶ:ப்ரத:³ ॥ 161 ॥

கபீந்த்³ராநந்த³ஸம்பந்ந: கபீந்த்³ராநந்த³வர்த்³த⁴ந: ।
கபீந்த்³ரத்⁴யாநக³ம்யாத்மா கபீந்த்³ரஜ்ஞாநதா³யக: ॥ 162 ॥

கல்யாணமங்க³ளாகார: கல்யாணமங்க³ளாஸ்பத:³ ।
கல்யாணமங்க³ளாதீ⁴ஶ: கல்யாணமங்க³ளப்ரத:³ ॥ 163 ॥

கல்யாணமங்க³ளாகா³ர: கல்யாணமங்க³ளாத்மக: ।
கல்யாணாநந்த³ஸபந்ந: கல்யாணாநந்த³வர்த⁴ந: ॥ 164 ॥

கல்யாணாநந்த³ஸஹித: கல்யாணாநந்த³தா³யக: ॥ 165 ॥

கல்யாணாநந்த³ஸந்துஷ்ட: கல்யாணாநந்த³ஸம்யுத: ।
கல்யாணீராக³ஸங்கீ³த: கல்யாணீராக³வல்லப:⁴ ॥ 166 ॥

கல்யாணீராக³ரஸிக: கல்யாணீராக³காரக: ।
கல்யாணீகேலிகுஶல: கல்யாணீப்ரியத³ர்ஶந: ॥ 167 ॥

கல்பஶாஸ்த்ரபரிஜ்ஞாதா கல்பஶாஸ்த்ரார்த²தோ³ஹந: ।
கல்பஶாஸ்த்ரஸமுத்³த⁴ர்தா கல்பஶாஸ்த்ரபரிஸ்துத: ॥ 168 ॥

கல்பகோடிஶதாதீத: கல்பகோடிஶதோத்தர: ।
கல்பகோடிஶதஜ்ஞாநீ கல்பகோடிஶதப்ரபு:⁴ ॥ 169 ॥

கல்பவ்ருʼக்ஷஸமாகார: கல்பவ்ருʼக்ஷஸமப்ரப:⁴ ।
கல்பவ்ருʼக்ஷஸமோதா³ர: கல்பவ்ருʼக்ஷஸமஸ்தி²த: ॥ 170 ॥

கல்பவ்ருʼக்ஷபரித்ராதா கல்பவ்ருʼக்ஷஸமாவ்ருʼத: ।
கல்பவ்ருʼக்ஷவநாதீ⁴ஶ: கல்பவ்ருʼக்ஷவநாஸ்பத:³ ॥ 171 ॥

கல்பாந்தத³ஹநாகார: கல்பாந்தத³ஹநோபம: ।
கல்பாந்தகாலஶமந: கல்பாந்தாதீதவிக்³ரஹ: ॥ 172 ॥

கலஶோத்³ப⁴வஸம்ஸேவ்ய: கலஶோத்³ப⁴வவல்லப:⁴ ।
கலஶோத்³ப⁴வபீ⁴திக்⁴ந: கலஶோத்³ப⁴வஸித்³தி⁴த:³ ॥ 173 ॥

கபில: கபிலாகார: கபிலப்ரியத³ர்ஶந: ।
கர்த்³த³மாத்மஜபா⁴வஸ்த:² கர்த்³த³மப்ரியகாரக: ॥ 174 ॥

கந்யகாநீகவரத:³ கந்யகாநீகவல்லப:⁴ ।
கந்யகாநீகஸம்ஸ்துத்ய: கந்யகாநீகநாயக: ॥ 175 ॥

கந்யாதா³நப்ரத³த்ராதா கந்யாதா³நப்ரத³ப்ரிய: ।
கந்யாதா³நப்ரபா⁴வஜ்ஞ: கந்யாதா³நப்ரதா³யக: ॥ 176 ॥

கஶ்யபாத்மஜபா⁴வஸ்த:² கஶ்யபாத்மஜபா⁴ஸ்கர: ।
கஶ்யபாத்மஜஶத்ருக்⁴ந: கஶ்யபாத்மஜபாலக: ॥ 177 ॥

கஶ்யபாத்மஜமத்⁴யஸ்த:² கஶ்யபாத்மஜவல்லப:⁴ ।
கஶ்யபாத்மஜபீ⁴திக்⁴ந: கஶ்யபாத்மஜது³ர்லப:⁴ ॥ 178 ॥

கஶ்யபாத்மஜபா⁴வஸ்த:² கஶ்யபாத்மஜபா⁴வவித் ।
கஶ்யபோத்³ப⁴வதை³த்யாரி: கஶ்யபோத்³ப⁴வதே³வராட் ॥ 179 ॥

கஶ்பயாநந்த³ஜநக: கஶ்யபாநந்த³வர்த்³த⁴ந: ।
கஶ்யபாரிஷ்டஸம்ஹர்தா கஶ்யபாபீ⁴ஷ்டஸித்³தி⁴த:³ ॥ 180 ॥

கர்த்ருʼகர்மக்ரியாதீத: கர்த்ருʼகர்மக்ரியாந்வய: ।
கர்த்ருʼகர்மக்ரியாலக்ஷ்ய: கர்த்ருʼகர்மக்ரியாஸ்பத:³ ॥ 181 ॥

கர்த்ருʼகர்மக்ரியாதீ⁴ஶ: கர்த்ருʼகர்மக்ரியாத்மக: ।
கர்த்ருʼகர்மக்ரியாபா⁴ஸ: கர்த்ருʼகர்மக்ரியாப்ரத:³ ॥ 182 ॥

க்ருʼபாநாத:² க்ருʼபாஸிந்து:⁴ க்ருʼபாதீ⁴ஶ: க்ருʼபாகர: ।
க்ருʼபாஸாக³ரமத்⁴யஸ்த:² க்ருʼபாபாத்ர: க்ருʼபாநிதி:⁴ ॥ 183 ॥

க்ருʼபாபாத்ரைகவரத:³ க்ருʼபாபாத்ரப⁴யாபஹ: ।
க்ருʼபாகடாக்ஷபாபக்⁴ந: க்ருʼதக்ருʼத்ய: க்ருʼதாந்தக: ॥ 184 ॥

கத³ம்ப³வநமத்⁴யஸ்த:² கத³ம்ப³குஸுமப்ரிய: ।
கத³ம்ப³வநஸஞ்சாரீ கத³ம்ப³வநவல்லப:⁴ ॥ 185 ॥

கர்பூராமோத³முதி³த: கர்பூராமோத³வல்லப:⁴ ।
கர்பூரவாஸநாஸக்த: கர்பூராக³ருசர்சித: ॥ 186 ॥

கருணாரஸம்ஸம்பூர்ண: கருணாரஸவர்த⁴ந: ।
கருணாகரவிக்²யாத: கருணாகரஸாக³ர: ॥ 187 ॥

காலாத்மா காலஜநக: காலாக்³நி: காலஸம்ஜ்ஞக: ।
கால: காலகலாதீத: காலஸ்த:² காலபை⁴ரவ: ॥ 188 ॥

காலஜ்ஞ: காலஸம்ஹர்தா காலசக்ரப்ரவர்தக: ।
காலரூப: காலநாத:² காலக்ருʼத்காலிகாப்ரிய: ॥ 189 ॥

காலைகவரத:³ கால: காரண: காலரூபபா⁴க் ।
காலமாயாகலாதீத: காலமாயாப்ரவர்தக: ॥ 190 ॥

காலமாயாவிநிர்முக்த: காலமாயாப³லாபஹ: ।
காலத்ரயக³திஜ்ஞாதா காலத்ரயபராக்ரம: ॥ 191 ॥

காலஜ்ஞாநகலாதீத: காலஜ்ஞாநப்ரதா³யக: ।
காலஜ்ஞ: காலரஹித: காலாநநஸமப்ரப:⁴ ॥ 192 ॥

காலசக்ரைக ஹேதுஸ்த:² காலராத்ரிது³ரத்யய: ।
காலபாஶவிநிர்முக்த: காலபாஶவிமோசந: ॥ 193 ॥

காலவ்யாலைகத³லந: காலவ்யாலப⁴யாபஹ: ।
காலகர்மகலாதீத: காலகர்மகலாஶ்ரய: ॥ 194 ॥

காலகர்மகலாதீ⁴ஶ: காலகர்மகலாத்மக: ।
காலவ்யாலபரிக்³ரஸ்தநிஜப⁴க்தைகமோசந: ॥ 195 ॥

காஶிராஜஶிரஶ்சே²த்தா காஶீஶப்ரியகாரக: ।
காஶீஸ்தா²ர்திஹர: காஶீமத்⁴யஸ்த:² காஶிகாப்ரிய: ॥ 196 ॥

காஶீவாஸிஜநாநந்தீ³ காஶீவாஸிஜநப்ரிய: ।
காஶீவாஸிஜநத்ராதா காஶீவாஸிஜநஸ்துத: ॥ 197 ॥

காஶீவாஸிவிகாரக்⁴ந: காஶீவாஸிவிமோசந: ।
காஶீவாஸிஜநோத்³த⁴ர்தா காஶீவாஸகுலப்ரத:³ ॥ 198 ॥

காஶீவாஸ்யாஶ்ரிதாங்க்⁴ர்யப்³ஜ: காஶீவாஸிஸுக²ப்ரத:³ ।
காஶீஸ்தா²பீ⁴ஷ்டப²லத:³ காஶீஸ்தா²ரிஷ்டநாஶந: ॥ 199 ॥

காஶீஸ்த²த்³விஜஸம்ஸேவ்ய: காஶீஸ்த²த்³விஜபாலக: ।
காஶீஸ்த²த்³விஜஸத்³பு³த்³தி⁴ப்ரதா³தா காஶிகாஶ்ரய: ॥ 200 ॥

காந்தீஶ: காந்தித:³ காந்த: காந்தாரப்ரியத³ர்ஶந: ।
காந்திமாந்காந்திஜநக: காந்திஸ்த:² காந்திவர்த⁴ந: ॥ 201 ॥

காலாக³ருஸுக³ந்தா⁴ட்⁴ய: காலாக³ருவிலேபந: ।
காலாக³ருஸுக³ந்த⁴ஜ்ஞ: காலாக³ருஸுக³ந்த⁴க்ருʼத் ॥ 202 ॥

காபட்யபடலச்சே²த்தா காயஸ்த:² காயவர்த⁴ந: ।
காயபா⁴க்³ப⁴யபீ⁴திக்⁴ந: காயரோகா³பஹாரக: ॥ 203 ॥

கார்யகாரணகர்த்ருʼஸ்த:² கார்யகாரணகாரக: ।
கார்யகாரணஸம்பந்ந: கார்யகாரணஸித்³தி⁴த:³ ॥ 204 ॥

காவ்யாம்ருʼதரஸாஸ்வாதீ³ காவ்யாம்ருʼதரஸாத்மக: ।
காவ்யாம்ருʼதரஸாபி⁴ஜ்ஞ: கார்யாம்ருʼதரஸப்ரிய: ॥ 205 ॥

காதி³வர்ணைகஜநக: காதி³வர்ணப்ரவர்தக: ।
காதி³வர்ணவிவேகஜ்ஞ: காதி³வர்ணவிநோத³வாந் ॥ 206 ॥

காதி³ஹாதி³மநுஜ்ஞாதா காதி³ஹாதி³மநுப்ரிய: ।
காதி³ஹாதி³மநூத்³தா⁴ரகாரக: காதி³ஸம்ஜ்ஞக: ॥ 207 ॥

காலுஷ்யரஹிதாகார: காலுஷ்யைகவிநாஶந: ।
காராக்³ருʼஹவிமுக்தாத்மா காராக்³ருʼஹவிமோசந: ॥ 208 ॥

காமாத்மா காமத:³ காமீ காமேஶ: காமபூரக: ।
காமஹ்ருʼத்காமஜநக: காமிகாமப்ரதா³யக: ॥ 209 ॥

காமபால: காமப⁴ர்தா காமகேலிகலாநிதி:⁴ ।
காமகேலிகலாஸக்த: காமகேலிகலாப்ரிய: ॥ 210 ॥

காமபீ³ஜைகவரத:³ காமபீ³ஜஸமந்வித: ।
காமஜித்காமவரத:³ காமக்ரீடா³திலாலஸ: ॥ 211 ॥

காமார்திஶமந: காமாலங்க்ருʼத: காமஸம்ஸ்துத: ।
காமிநீகாமஜநக: காமிநீகாமவர்த⁴ந: ॥ 212 ॥

காமிநீகாமரஸிக: காமிநீகாமபூரக: ।
காமிநீமாநத:³ காமகலாகௌதூஹலப்ரிய: ॥ 213 ॥

காமிநீப்ரேமஜநக: காமிநீப்ரேமவர்த⁴ந: ।
காமிநீஹாவபா⁴வஜ்ஞ: காமிநீப்ரீதிவர்த⁴ந: ॥ 214 ॥

காமிநீரூபரஸிக: காமிநீரூபபூ⁴ஷண: ।
காமிநீமாநஸோல்லாஸீ காமிநீமாநஸாஸ்பத:³ ॥ 215 ॥

காமிப⁴க்தஜநத்ராதா காமிப⁴க்தஜநப்ரிய: ।
காமேஶ்வர: காமதே³வ: காமபீ³ஜைகஜீவந: ॥ 216 ॥

காலிந்தீ³விஷஸம்ஹர்தா காலிந்தீ³ப்ராணஜீவந: ।
காலிந்தீ³ஹ்ருʼத³யாநந்தீ³ காலிந்தீ³நீரவல்லப:⁴ ॥ 216 ॥

காலிந்தீ³கேலிகுஶல: காலிந்தீ³ப்ரீதிவர்த⁴ந: ।
காலிந்தீ³கேலிரஸிக: காலிந்தீ³கேலிலாலஸ: ॥ 218 ॥

காலிந்தீ³நீரஸங்கே²லத்³கோ³பீயூத²ஸமாவ்ருʼத: ।
காலிந்தீ³நீரமத்⁴யஸ்த:² காலிந்தீ³நீரகேலிக்ருʼத் ॥ 219 ॥

காலிந்தீ³ரமணாஸக்த: காலிநாக³மதா³பஹ: ।
காமதே⁴நுபரித்ராதா காமதே⁴நுஸமாவ்ருʼத: ॥ 220 ॥

காஞ்சநாத்³ரிஸமாநஶ்ரீ: காஞ்சநாத்³ரிநிவாஸக்ருʼத் ।
காஞ்சநாபூ⁴ஷணாஸக்த: காஞ்சநைகவிவர்த⁴ந: ॥ 221 ॥

காஞ்சநாப⁴ஶ்ரியாஸக்த: காஞ்சநாப⁴ஶ்ரியாஶ்ரித: ।
கார்திகேயைகவரத:³ கார்தவீர்யமதா³பஹ: ॥ 222 ॥

கிஶோரீநாயிகாஸக்த: கிஶோரீநாயிகாப்ரிய: ।
கிஶோரீகேலிகுஶல: கிஶோரீப்ராணஜீவந: ॥ 223 ॥

கிஶோரீவல்லபா⁴கார: கிஶோரீப்ராணவல்லப:⁴ ।
கிஶோரீப்ரீதிஜநக: கிஶோரீப்ரியத³ர்ஶந: ॥ 224 ॥

கிஶோரீகேலிஸம்ஸக்த: கிஶோரீகேலிவல்லப:⁴ ।
கிஶோரீகேலிஸம்யுக்த: கிஶோரீகேலிலோலுப: ॥ 225 ॥

கிஶோரீஹ்ருʼத³யாநந்தீ³ கிஶோரீஹ்ருʼத³யாஸ்பத:³ ।
கிஶோரீஶ: கிஶோராத்மா கிஶோர: கிம்ஶுகாக்ருʼதி: ॥ 226 ॥

கிம்ஶுகாப⁴ரணாலக்ஷ்ய: கிம்ஶுகாப⁴ரணாந்வித: ।
கீர்திமாந்கீர்திஜநக: கீர்தநீயபராக்ரம: ॥ 227 ॥

கீர்தநீயயஶோராஶி: கீர்திஸ்த:² கீர்தநப்ரிய: ।
கீர்திஶ்ரீமதித:³ கீஶ: கீர்திஜ்ஞ: கீர்திவர்த⁴ந: ॥ 228 ॥

க்ரியாத்மக: க்ரியாதா⁴ர: கிர்யாபா⁴ஸ: க்ரியாஸ்பத:³ ।
கீலாலாமலசித்³வ்ருʼத்தி: கீலாலாஶ்ரயகாரண: ॥ 229 ॥

குலத⁴ர்மாதி⁴பாதீ⁴ஶ: குலத⁴ர்மாதி⁴பப்ரிய: ।
குலத⁴ர்மபரித்ராதா குலத⁴ர்மபதிஸ்துத: ॥ 230 ॥

குலத⁴ர்மபதா³தா⁴ர: குலத⁴ர்மபதா³ஶ்ரய: ।
குலத⁴ர்மபதிப்ராண: குலத⁴ர்மபதிப்ரிய: ॥ 231 ॥

குலத⁴ர்மபதித்ராதா குலத⁴ர்மைகரக்ஷக: ।
குலத⁴ர்மஸமாஸக்த: குலத⁴ர்மைகதோ³ஹந: ॥ 232 ॥

குலத⁴ர்மஸமுத்³த⁴ர்தா குலத⁴ர்மப்ரபா⁴வவித் ।
குலத⁴ர்மஸமாராத்⁴ய: குலத⁴ர்மது⁴ரந்த⁴ர: ॥ 233 ॥

குலமார்க³ரதாஸக்த: குலமார்க³ரதாஶ்ரய: ।
குலமார்க³ஸமாஸீந: குலமார்க³ஸமுத்ஸுக: ॥ 234 ॥

குலத⁴ர்மாதி⁴காரஸ்த:² குலத⁴ர்மவிவர்த⁴ந: ।
குலாசாரவிசாரஜ்ஞ: குலாசாரஸமாஶ்ரித: ॥ 235 ॥

குலாசாரஸமாயுக்த: குலாசாரஸுக²ப்ரத:³ ।
குலாசாராதிசதுர: குலாசாராதிவல்லப:⁴ ॥ 236 ॥

குலாசாரபவித்ராங்க:³ குலாசாரப்ரமாணக்ருʼத் ।
குலவ்ருʼக்ஷைகஜநக: குலவ்ருʼக்ஷவிவர்த⁴ந: ॥ 237 ॥

குலவ்ருʼக்ஷபரித்ராதா குலவ்ருʼக்ஷப²லப்ரத:³ ।
குலவ்ருʼக்ஷப²லாதீ⁴ஶ: குலவ்ருʼக்ஷப²லாஶந: ॥ 238 ॥

குலமார்க³கலாபி⁴ஜ்ஞ: குலமார்க³கலாந்வித: ।
குகர்மநிரதாதீத: குகர்மநிரதாந்தக: ॥ 239 ॥

குகர்மமார்க³ரஹித: குகர்மைகநிஷூத³ந: ।
குகர்மரஹிதாதீ⁴ஶ: குகர்மரஹிதாத்மக: ॥ 240 ॥

குகர்மரஹிதாகார: குகர்மரஹிதாஸ்பத:³ ।
குகர்மரஹிதாசார: குகர்மரஹிதோத்ஸவ: ॥ 241 ॥

குகர்மரஹிதோத்³தே³ஶ: குகர்மரஹிதப்ரிய: ।
குகர்மரஹிதாந்தஸ்த:² குகர்மரஹிதேஶ்வர: ॥ 242 ॥

குகர்மரஹிதஸ்த்ரீஶ: குகர்மரஹிதப்ரஜ: ।
குகர்மோத்³ப⁴வபாபக்⁴ந: குகர்மோத்³ப⁴வது:³க²ஹா ॥ 243 ॥

குதர்கரஹிதாதீ⁴ஶ: குதர்கரஹிதாக்ருʼதி: ।
கூடஸ்த²ஸாக்ஷீ கூடாத்மா கூடஸ்தா²க்ஷரநாயக: ॥ 244 ॥

கூடஸ்தா²க்ஷரஸம்ஸேவ்ய: கூடஸ்தா²க்ஷரகாரண: ।
குபே³ரப³ந்து:⁴ குஶல: கும்ப⁴கர்ணவிநாஶந: ॥ 245 ॥

கூர்மாக்ருʼதித⁴ர: கூர்ம: கூர்மஸ்தா²வநிபாலக: ।
குமாரீவரத:³ குஸ்த:² குமாரீக³ணஸேவித: ॥ 246 ॥

குஶஸ்த²லீஸமாஸீந: குஶதை³த்யவிநாஶந: ।
கேஶவ: க்லேஶஸம்ஹர்தா கேஶிதை³த்யவிநாஶந: ॥ 247 ॥

க்லேஶஹீநமநோவ்ருʼத்தி: க்லேஶஹீநபரிக்³ரஹ: ।
க்லேஶாதீதபதா³தீ⁴ஶ: க்லேஶாதீதஜநப்ரிய: ॥ 248 ॥

க்லேஶாதீதஶுபா⁴கார: க்லேஶாதீதஸுகா²ஸ்பத:³ ।
க்லேஶாதீதஸமாஜஸ்த:² க்லேஶாதீதமஹாமதி: ॥ 249 ॥

க்லேஶாதீதஜநத்ராதா க்லேஶஹீநஜநேஶ்வர: ।
க்லேஶஹீநஸ்வத⁴ர்மஸ்த:² க்லேஶஹீநவிமுக்தித:³ ॥ 250 ॥

க்லேஶஹீநநராதீ⁴ஶ:க்லேஶஹீநநரோத்தம: ।
க்லேஶாதிரிக்தஸத³ந: க்லேஶமூலநிகந்த³ந: ॥ 251 ॥

க்லேஶாதிரிக்தபா⁴வஸ்த:² க்லேஶஹீநைகவல்லப:⁴ ।
க்லேஶஹீநபதா³ந்தஸ்த:² க்லேஶஹீநஜநார்த்³த³ந: ॥ 252 ॥

கேஸராங்கிதபா⁴லஶ்ரீ: கேஸராங்கிதவல்லப:⁴ ।
கேஸராலிப்தஹ்ருʼத³ய: கேஸராலிப்தஸத்³பு⁴ஜ: ॥ 253 ॥

கேஸராங்கிதவாஸஶ்ரீ: கேஸராங்கிதவிக்³ரஹ: ।
கேஸராக்ருʼதிகோ³பீஶ: கேஸராமோத³வல்லப:⁴ ॥ 254 ॥

கேஸராமோத³மது⁴ப: கேஸராமோத³ஸுந்த³ர: ।
கேஸராமோத³முதி³த: கேஸராமோத³வர்த⁴ந: ॥ 255 ॥

கேஸரார்சிதபா⁴லஶ்ரீ: கேஸரார்சிதவிக்³ரஹ: ।
கேஸரார்சிதபாதா³ப்³ஜ: கேஸரார்சிதகுண்ட³ல: ॥ 256 ॥

கேஸராமோத³ஸம்பந்ந: கேஸராமோத³லோலுப: ।
கேதகீகுஸுமாஸக்த:கேதகீகுஸுமப்ரிய: ॥ 257 ॥

கேதகீகுஸுமாதீ⁴ஶ:கேதகீகுஸுமாங்கித: ।
கேதகீகுஸுமாமோத³வர்த⁴ந: கேதகீப்ரிய: ॥ 258 ॥

கேதகீஶோபி⁴தாகார: கேதகீஶோபி⁴தாம்ப³ர: ।
கேதகீகுஸுமாமோத³வல்லப:⁴ கேதகீஶ்வர: ॥ 259 ॥

கேதகீஸௌரபா⁴நந்தீ³ கேதகீஸௌரப⁴ப்ரிய: ।
கேயூராலங்க்ருʼதபு⁴ஜ: கேயூராலங்க்ருʼதாத்மக: ॥ 260 ॥

கேயூராலங்க்ருʼதஶ்ரீஶ:கேயூரப்ரியத³ர்ஶந: ।
கேதா³ரேஶ்வரஸம்யுக்த: கேதா³ரேஶ்வரவல்லப:⁴ ॥ 261 ॥

கேதா³ரேஶ்வரபார்ஶ்வஸ்த:² கேதா³ரேஶ்வரப⁴க்தப: ।
கேதா³ரகல்பஸாரஜ்ஞ: கேதா³ரஸ்த²லவாஸக்ருʼத் ॥ 262 ॥

கேதா³ராஶ்ரிதபீ⁴திக்⁴ந: கேதா³ராஶ்ரிதமுக்தித:³ ।
கேதா³ராவாஸிவரத:³ கேதா³ராஶ்ரிதது:³க²ஹா ॥ 263 ॥

கேதா³ரபோஷக: கேஶ: கேதா³ராந்நவிவர்த்³த⁴ந: ।
கேதா³ரபுஷ்டிஜநக: கேதா³ரப்ரியத³ர்ஶந: ॥ 264 ॥

கைலாஸேஶஸமாஜஸ்த:² கைலாஸேஶப்ரியங்கர: ।
கைலாஸேஶஸமாயுக்த: கைலாஸேஶப்ரபா⁴வவித் ॥ 265 ॥

கைலாஸாதீ⁴ஶத்ருக்⁴ந: கைலாஸபதிதோஷக: ।
கைலாஸாதீ⁴ஶஸஹித: கைலாஸாதீ⁴ஶவல்லப:⁴ ॥ 266 ॥

கைவல்யமுக்திஜநக: கைவல்யபத³வீஶ்வர: ।
கைவல்யபத³வீத்ராதா கைவல்யபத³வீப்ரிய: ॥ 267 ॥

கைவல்யஜ்ஞாநஸம்பந்ந: கைவல்யஜ்ஞாநஸாத⁴ந: ।
கைவல்யஜ்ஞாநக³ம்யாத்மா கைவல்யஜ்ஞாநதா³யக: ॥ 268 ॥

கைவல்யஜ்ஞாநஸம்ஸித்³த:⁴ கைவல்யஜ்ஞாநதீ³பக: ।
கைவல்யஜ்ஞாநவிக்²யாத: கைவல்யைகப்ரதா³யக: ॥ 269 ॥

க்ரோத⁴லோப⁴ப⁴யாதீத: க்ரோத⁴லோப⁴விநாஶந: ।
க்ரோதா⁴ரி: க்ரோத⁴ஹீநாத்மா க்ரோத⁴ஹீநஜநப்ரிய: ॥ 270 ॥

க்ரோத⁴ஹீநஜநாதீ⁴ஶ: க்ரோத⁴ஹீநப்ரஜேஶ்வர: ।
கோபதாபோபஶமந: கோபஹீநவரப்ரத:³ ॥ 271 ॥

கோபஹீநநரத்ராதா கோபஹீநஜநாதி⁴ப: ।
கோபஹீநநராந்த:ஸ்த:² கோபஹீநப்ரஜாபதி: ॥ 272 ॥

கோபஹீநப்ரியாஸக்த: கோபஹீநஜநார்திஹா ।
கோபஹீநபதா³தீ⁴ஶ: கோபஹீநபத³ப்ரத:³ ॥ 273 ॥

கோபஹீநநரஸ்வாமீ கோபஹீநஸ்வரூபத்⁴ருʼக் ।
கோகிலாலாபஸங்கீ³த: கோகிலாலாபவல்லப:⁴ ॥ 274 ॥

கோகிலாலாபலீநாத்மா கோகிலாலாபகாரக: ।
கோகிலாலாபகாந்தேஶ: கோகிலாலாபபா⁴வவித் ॥ 275 ॥

கோகிலாகா³நரஸிக: கோகிலாவரவல்லப:⁴ ।
கோடிஸூர்யஸமாநஶ்ரீ: கோடிசந்த்³ராம்ருʼதாத்மக: ॥ 276 ॥

கோடிதா³நவஸம்ஹர்தா கோடிகந்த³ர்பத³ர்பஹா ।
கோடிதே³வேந்த்³ரஸம்ஸேவ்ய: கோடிப்³ரஹ்மார்சிதாக்ருʼதி: ॥ 277 ॥

கோடிப்³ரஹ்மாண்ட³மத்⁴யஸ்த:² கோடிவித்³யுத்ஸமத்³யுதி: ।
கோட்யஶ்வமேத⁴பாபக்⁴ந: கோடிகாமேஶ்வராக்ருʼதி: ॥ 278 ॥

கோடிமேக⁴ஸமோதா³ர: கோடிவஹ்நிஸுது:³ஸஹ: ।
கோடிபாதோ²தி⁴க³ம்பீ⁴ர: கோடிமேருஸமஸ்தி²ர: ॥ 279 ॥

கோடிகோ³பீஜநாதீ⁴ஶ: கோடிகோ³பாங்க³நாவ்ருʼத: ।
கோடிதை³த்யேஶத³ப்ரக்⁴ந: கோடிருத்³ரபராகர்ம: ॥ 280 ॥

கோடிப⁴க்தார்திஶமந: கோடிது³ஷ்டவிமர்த³ந: ।
கோடிப⁴க்தஜநோத்³த⁴ர்தா கோடியஜ்ஞப²லப்ரத:³ ॥ 281 ॥

கோடிதே³வர்ஷிஸம்ஸேவ்ய: கோடிப்³ரஹ்மர்ஷிமுக்தித:³ ।
கோடிராஜர்ஷிஸம்ஸ்துத்ய: கோடிப்³ரஹ்மாண்ட³மண்ட³ந: ॥ 282 ॥

கோட்யாகாஶப்ரகாஶாத்மா கோடிவாயுமஹாப³ல: ।
கோடிதேஜோமயாகார: கோடிபூ⁴மிஸமக்ஷமீ ॥ 283 ॥

கோடிநீரஸமஸ்வச்ச:² கோடிதி³க்³ஜ்ஞாநதா³யக: ।
கோடிப்³ரஹ்மாண்ட³ஜநக: கோடிப்³ரஹ்மாண்ட³பாலக: ॥ 284 ॥

கோடிப்³ரஹ்மாண்ட³ஸம்ஹர்தா கோடிப்³ரஹ்மாண்ட³போ³த⁴க: ।
கோடிவாக்பதிவாசால: கோடிஶுக்ரகவீஶ்வர: ॥ 285 ॥

கோடித்³விஜஸமாசார: கோடிஹேரம்ப³விக்⁴நஹா ।
கோடிமாநஸஹம்ஸாத்மா கோடிமாநஸஸம்ஸ்தி²த: ॥ 286 ॥

கோடிச்ச²லகராராதி: கோடிதா³ம்பி⁴கநாஶந: ।
கோடிஶூந்யபத²ச்சே²த்தா கோடிபாக²ண்ட³க²ண்ட³ந: ॥ 287 ॥

கோடிஶேஷத⁴ராதா⁴ர: கோடிகாலப்ரபோ³த⁴க: ।
கோடிவேதா³ந்தஸம்வேத்³ய: கோடிஸித்³தா⁴ந்தநிஶ்சய: ॥ 288 ॥

கோடியோகீ³ஶ்வராதீ⁴ஶ: கோடியோகை³கஸித்³தி⁴த:³ ।
கோடிதா⁴மாதி⁴பாதீ⁴ஶ: கோடிலோகைகபாலக: ॥ 289 ॥

கோடியஜ்ஞைகபோ⁴க்தா ச கோடியஜ்ஞப²லப்ரத:³ ।
கோடிப⁴க்தஹ்ருʼத³ந்தஸ்த:² கோடிப⁴க்தாப⁴யப்ரத:³ ॥ 290 ॥

கோடிஜந்மார்திஶமந: கோடிஜந்மாக⁴நாஶந: ।
கோடிஜந்மாந்தரஜ்ஞாநப்ரதா³தா கோடிப⁴க்தப: ॥ 291 ॥

கோடிஶக்திஸமாயுக்த: கோடிசைதந்யபோ³த⁴க: ।
கோடிசக்ராவ்ருʼதாகார: கோடிசக்ரப்ரவர்தக: ॥ 292 ॥

கோடிசக்ரார்சநத்ராதா கோடிவீராவலீவ்ருʼத: ।
கோடிதீர்த²ஜலாந்தஸ்த:² கோடிதீர்த²ப²லப்ரத:³ ॥ 293 ॥

கோமலாமலசித்³வ்ருʼத்தி: கோமலாமலமாநஸ: ।
கௌஸ்துபோ⁴த்³பா⁴ஸிதோரஸ்க: கௌஸ்துபோ⁴த்³பா⁴ஸிதாக்ருʼதி: ॥ 294 ॥

கௌரவாநீகஸம்ஹர்தா கௌரவார்ணவகும்ப⁴பூ:⁴ ।
கௌந்தேயாஶ்ரிதபாதா³ப்³ஜ: கௌந்தேயாப⁴யதா³யக: ॥ 295 ॥

கௌந்தேயாராதிஸம்ஹர்தா கௌந்தேயப்ரதிபாலக: ।
கௌந்தேயாநந்த³ஜநக: கௌந்தேயப்ராணஜீவந: ॥ 296 ॥

கௌந்தேயாசலபா⁴வஜ்ஞ: கௌந்தேயாசலமுக்தித:³ ।
கௌமுதீ³முதி³தாகார: கௌமுதீ³முதி³தாநந: ॥ 297 ॥

கௌமுதீ³முதி³தப்ராண: கௌமுதீ³முதி³தாஶய: ।
கௌமுதீ³மோத³முதி³த: கௌமுதீ³மோத³வல்லப:⁴ ॥ 298 ॥

கௌமுதீ³மோத³மது⁴ப: கௌமுதீ³மோத³வர்த⁴ந: ।
கௌமுதீ³மோத³மாநாத்மா கௌமுதீ³மோத³ஸுந்த³ர: ॥ 299 ॥

கௌமுதீ³த³ர்ஶநாநந்தீ³ கௌமுதீ³த³ர்ஶநோத்ஸுக: ।
கௌஸல்யாபுத்ரபா⁴வஸ்த:² கௌஸல்யாநந்த³வர்த⁴ந: ॥ 300 ॥

கம்ஸாரி: கம்ஸஹீநாத்மா கம்ஸபக்ஷநிகந்த³ந: ।
கங்கால: கங்கவரத:³ கண்டகக்ஷயகாரக: ॥ 301 ॥

கந்த³ர்பத³ர்பஶமந: கந்த³ர்பாபி⁴மநோஹர: ।
கந்த³ர்பகாமநாஹீந: கந்த³ர்பஜ்வரநாஶந: ॥ 302 ॥

கந்த³ர்பஜ்வரநாஶந ௐ நம இதி
இதி ஶ்ரீஸர்வஸௌபா⁴க்³யவர்த⁴நம் ஶ்ரீபதிப்ரியம் ।
நாம்நாமக்ஷரகாதீ³நாம் ஸஹஸ்ரம் பரிகீர்திதம் ॥ 303 ॥

ஸர்வாபராத⁴ஶமநம் ரஹஸ்யம் ஶ்ருதிகோ³சரம் ।
கலிகாலைகத³மநம் க்ரூரஶத்ருநிகந்த³நம் ॥ 304 ॥

க்ரூரபாபஸமூஹக்⁴நம் க்ரூரகர்மவிநாஶநம் ।
க்ரூராஸுரௌக⁴ஸம்ஹாரகாரகம் க்லேஶநாஶநம் ॥ 305 ॥

குமார்க³த³லநம் கஷ்டஹரணம் கல்மஷாபஹம் ।
குபு³த்³தி⁴ஶமநம் க்ரோத⁴கந்த³நம் காந்திவர்த்³த⁴நம் ॥ 306 ॥

குவித்³யாத³மநம் காமமர்த³நம் கீர்திதா³யகம் ।
குதர்கநாஶநம் காந்தம் குபதா²ர்ணவஶோஷணம் ॥ 307 ॥

கோடிஜந்மார்ஜிதாரிஷ்டஹரம் காலப⁴யாபஹம் ।
கோடிஜந்மார்ஜிதாஜ்ஞாநநாஶநைகதி³வாகரம் ॥ 308 ॥

காபட்யபடலத்⁴வம்ஸிகார்பண்யைகஹுதாஶநம் ।
காலுஷ்யபா⁴வஶமநம் கீர்திஶ்ரீமதித³ம் ஸதாம் ॥ 309 ॥

கோபோபதாபஶமநம் கம்ஸாரிஸ்ம்ருʼதிதா³யகம் ।
குலாசாரவிசாரஸ்த²ம் குலத⁴ர்மப்ரவர்தகம் ॥ 310 ॥

குலத⁴ர்மரதாபீ⁴ஷ்டஸித்³தி⁴த³ம் குலதீ³பகம் ।
குத்ஸாமார்க³நிராகர்த்ருʼ குபதா²சாரவர்ஜிதம் ॥ 311 ॥

கல்யாணமங்க³ளாகா³ரம் கல்பவ்ருʼக்ஷஸமம் ஸதாம் ।
கௌடில்யபா⁴வஶமநம் காஶீவாஸப²லப்ரத³ம் ॥ 312 ॥

அதிகு³ஹ்யதரம் பும்ஸாம் போ⁴க³மோக்ஷைகஸாத⁴நம் ।
அத்யந்தஸ்நேஹபா⁴வேந யுஷ்மத³க்³ரே ப்ரகாஶிதம் ॥ 313 ॥

ந வக்தவ்யம் ந வக்தவ்யம் ந வக்தவ்யம் கதா³சந ।
பாப்யக்³ரே குடிலாக்³ரே ச ராக்³யக்³ரே பிஶுநாய வை ॥ 314 ॥

த்³ரோஹ்யக்³ரே மலிநாக்⁴ரே ச கபட்யக்³ரே விஶேஷத: ।
லம்படாக்³ரேঽபி⁴மாந்யக்³ரே காம்யதே க்ரோதி⁴நே ததா² ॥ 315 ॥

லோப்⁴யக்³ரே தஸ்கராக்³ரே ச க³ர்வாஹங்காரபா⁴ஜிநே ।
ஸம்ஸாராஸக்தசித்தாக்³ரே வாத்³யக்³ரே கா⁴திநேঽபி வா ॥ 316 ॥

மதாபி⁴மாநிநே கோ³ப்யம் மதீ³யம் ஸ்தோத்ரமுத்தமம் ।
வாச்யம் ஶாந்தாய ப⁴க்தாய நிர்மலாய த³யாலவே ॥ 317 ॥

ஸந்தோஷிணே ஸுஶீலாய ஸுபாத்ராய த்³விஜாதயே ।
விவேகிநே ஜ்ஞாநிநே ச மத்³ப⁴க்தாய விஶேஷத: ॥ 318 ॥

ய இத³ம் ஶ‍்ருʼணுதே நித்யம் பட²தேঽஹர்நிஶம் ஜந: ।
மாஹாத்ம்யம் தஸ்ய புண்யஸ்ய மயா வக்தும் ந ஶக்யதே ॥ 319 ॥

ஏகவரமித³ம் ஸ்தோத்ரம் ய: ஶ‍்ருʼணோதி நரோத்தம: ।
போ⁴க³மோக்ஷப்ரதா⁴ந: ஸ ப⁴விஷ்யதி ந ஸம்ஶய: ॥ 320 ॥

கிம் புந: பட²நாத³ஸ்ய ஸர்வஸித்³த:⁴ கரே ஸ்தி²தா ।
போ⁴கா³ர்தீ² லப⁴தே போ⁴கா³ந்யோகா³ர்தீ² யோக³ஸாத⁴நாம் ॥ 321 ॥

காமார்தீ² லப⁴தே காமாந்ப்ரஜார்தீ² லப⁴தே ப்ரஜாம் ।
வித்³யார்தீ² லப⁴தே வித்³யாம் மோக்ஷார்தீ² மோக்ஷமவ்யயம் ॥ 322 ॥

த்³ரவ்யாதீ² லப⁴தே த்³ரவ்யம் ப்ரியார்தீ² லப⁴தே ப்ரியம் ।
மாநார்தீ² லப⁴தே மாநம் ராஜ்யார்தீ² ராஜ்யமுத்தமம் ॥ 323 ॥

ஜ்ஞாநார்தீ² லப⁴தே ஜ்ஞாநம் ஸுகா²ர்தீ² லப⁴தே ஸுக²ம் ।
கீர்த்யர்தீ² லப⁴தே கீர்திம் ப்³ரஹ்மார்தீ² ப்³ரஹ்ம நிர்கு³ணம் ॥ 324 ॥

புஷ்ட்யர்தீ² லப⁴தே புஷ்டிம் துஷ்ட்யர்தீ² துஷ்டிமாத்மநி ।
நிரீஹோ லப⁴தே நூநம் மத்பத³ம் தே³வது³ர்லப⁴ம் ॥ 325 ॥

கிம் தா³நை: கிம் வ்ரதைஸ்தீர்தை²ர்யஜ்ஞயாகா³தி³பி⁴ஸ்ததா² ।
அஸ்ய ஶ்ரவணமாத்ரேண ஸர்வயஜ்ஞப²லம் லபே⁴த் ॥ 326 ॥

நாத: பரதரம் ஜ்ஞாநம் நாத: பரதரம் தப: ।
நாத: பரதரம் த்⁴யாநம் நாத: பரதரோ ஜப: ॥ 327 ॥

நாத: பரதரா ஸித்³தி⁴ர்நாத: பரதரோ மக:² ।
நாத: பரதரம் த்³ரவ்யம் நாத: பரதரா க்ரியா ॥ 328 ॥

ய இத³ம் பட²தே ப⁴க்த்யா ஶ‍்ருʼணுயாத்³வா ஸமாஹித: ।
ஸ ஜ்ஞாநீ ஸ தபஸ்வீ ச ஸ த்⁴யாநீ ஜயதத்பர: ॥ 329 ॥

ஸ ஸித்³தோ⁴ பா⁴க்³யவாந் ஶ்ரீமாந் க்ரியாவாந்பு³த்³தி⁴மாநபி ।
ஜிதம் தேந ஜக³த்ஸர்வம் யேநேத³ம் படி²தம் ஶ்ருதம் ॥ 330 ॥

கிம் புநர்ப⁴க்திபா⁴வேந போ⁴க³மோக்ஷப்ரத³ம் த்³ருதம் ।
கோடிஜந்மார்ஜிதை: புண்யைர்லப்⁴யதே பா⁴க்³யதோ யதா³ ॥ 331 ॥

ததா³ பா⁴க்³யோத³ய: பும்ஸாம் நாத்ர கார்யா விசாரணா ।
ஸாராத்ஸாரதரம் ஶாஸ்த்ரம் தத்ராபி ஜ்ஞாநதா³யகம் ॥ 332 ॥

ஜ்ஞாநாத்³த்⁴யாநம் பரம் ஶ்ரேஷ்ட²ம் தத்ராபி லயதா யதா² ।
ததை²வேத³ம் மஹாஸ்தோத்ரம் விநா மத்க்ருʼபயா கில ॥ 333 ॥

து³ர்லப⁴ம் த்ரிஷு லோகேஷு ஸர்வஸித்³தி⁴ப்ரத³ம் ஸதாம் ।
யதா² ப⁴க்திஸ்த்ரிலோகேஷு து³ர்லபா⁴ மம தே³ஹிநாம் ॥ 334 ॥

ததை²வேத³ம் மஹாஸ்தோத்ரம் ஸத்³ய: ஸாயுஜ்யதா³யகம் ।
ஸர்வாபராத⁴ஶமநம் லோகே கல்பத்³ருமப்ரப⁴ம் ॥ 335 ॥

யதா² ஸுத³ர்ஶநம் லோகே து³ஷ்டதை³த்யநிப³ர்ஹணம் ।
ததை²வேத³ம் பரம் ஸ்தோத்ரம் காமாதி³கப⁴யாபஹம் ॥ 336 ॥

அஸ்யைகாவர்தநாத்பாபம் நஶ்யத்யாஜந்மஸஞ்சிதம் ।
த³ஶாவர்தநத: பும்ஸாம் ஶதஜந்மாந்தரார்சிதம் ॥ 337 ॥

ஶதாவர்தநமாத்ரேண தே³வரூபோ ப⁴வேந்நர: ।
ஆவர்தநஸஹஸ்ரைஶ்ச மத்³க³திம் லப⁴தேঽசலாம் ॥ 338 ॥

லக்ஷதோ மம ஸாயுஜ்யம் த³ஶலக்ஷாத்ஸ்வயம் ஹரி: ।
தஸ்மாந்நைவ ப்ரதா³தவ்யம் மதீ³யம் ஸ்தோத்ரமுத்தமம் ॥ 339 ॥

புத்ரகாமோঽயுதாந்பாடா²ந்காரயித்வா மமாலயே ।
ஸஹஸ்ரநாமபி⁴ர்தி³வ்யைர்ஜுஹுயாத்³க்⁴ருʼதபாயஸை: ॥ 340 ॥

ஶர்கராமது⁴ஸம்யுக்தைர்பி³ல்வீத³லஸமந்வித: ।
ப்³ராஹ்மணாந்போ⁴ஜயேத்³ப⁴க்த்யா நாமஸங்க்²யாமிதாநிஹ ॥ 341 ॥

ராஜ்யகாமோঽயுதாந்நித்யம் படே²த்³வா பாட²யேத்³த்³விஜாந் ।
ஶிவாலயே ஸஹஸ்ரைஶ்ச ஹோமயேதா³ஜ்யபாயஸை: ॥ 342 ॥

ப்³ராஹ்மணாந்போ⁴ஜயேந்நூநமயுதைகம் யதா²விதி⁴ ।
த³க்ஷிணாம் தா³பயேச்ச²க்த்யா வித்தஶாட்⁴யம் ந காரயேத் ॥ 343 ॥

ஸஹஸ்ரமேகம் கந்யார்தீ² படே²த்³வா பாட²யேத்கில ।
தே³வ்யாலயே ததா² நித்யம் த⁴நகாமோঽபி பாட²யேத் ॥ 344 ॥

கீர்திகாமோঽயுதம் பா⁴க்த்யா படே²த்³வ்ருʼந்தா³வநே ஸதா³ ।
ஜயகாமோ ஹி து³ர்கா³யாம் ஶத்ருஸம்ஹாரகாரக: ।
ஆயு: காமோ நதீ³தீரே ஜ்ஞாநார்தீ² பர்வதோபரி ॥ 345 ॥

மோக்ஷார்தீ² ப⁴க்திபா⁴வேந மந்தி³ரே மம ஸந்நிதௌ⁴ ।
பாட²ஸங்க்²யாந்த்³விஜாந்போ⁴ஜ்யாந்பாயஸை: ஶர்கராப்லுதை: ॥ 346 ॥

ஜுஹுயாத்³க்⁴ருʼததா⁴ராபி⁴ர்மம ப்ரீதிவிவர்த⁴நை: ।
ஸர்வகாமப்ரத³ம் நாம்நாம் ஸஹஸ்ரம் மம து³ர்லப⁴ம் ॥ 347 ॥

காமநாரஹிதாநாம் ச முக்தித³ம் ப⁴வஸாக³ராத் ।
இத³ம் ஸஹஸ்ரநாமாக்²யம் ஸ்தோத்ரமாநந்த³வர்த்³த⁴நம் ॥ 348 ॥

ஸர்வாபராத⁴ஶமநம் படி²தவ்யமஹர்நிஶம் ।
அந்யதா² ந க³திர்நூநம் த்ரிஷு லோகேஷு குத்ரசித் ॥ 349 ॥

வைஷ்ணவாநாம் விஶேஷேண வைஷ்ணவா மாமகா ஜநா: ।
து³ர்லப⁴ம் து³ஷ்டஜீவாநாம் மதீ³யம் ஸ்தோத்ரமத்³பு⁴தம் ॥ 350 ॥

லோகேঽஸ்மிந்து³ர்லபோ⁴ கோ³ப்யோ முக்திமார்கோ³ மநீஷிணம் ।
ஸுலபோ⁴ மம ப⁴க்தாநாம் ஸ்தோத்ரேணாநேந நிஶ்சிதம் ॥ 351 ॥

தாவத்³க³ர்ஜந்தி பாபாநி தாவத்³க³ர்ஜந்தி ஶத்ரவ: ।
தாவத்³க³ர்ஜதி தா³ரித்³ர்யம் யாவத்ஸ்தோத்ரம் ந லப்⁴யதே ॥ 352 ॥

கிமத்ர ப³ஹுநோக்தேந த்வத³க்³ரே கோ³பிகா மயா ।
மம ப்ராணாதி⁴கம் ஸ்தோத்ரம் ஸதா³ঽঽநந்த³விவர்த⁴நம் ॥ 353 ॥

அத்யந்தஸ்நேஹபா⁴வேந த்வதீ³யேந வ்ரஜாங்க³நா: ।
மயா ப்ரகாஶிதம் ஸ்தோத்ரம் த்வத்³ப⁴க்த்யாঽஹம் வஶீக்ருʼத: ॥ 354 ॥

ஏவமுக்த்வா ஹ்ருʼஷீகேஶ: ஶரணாக³தவத்ஸல: ।
ப்ரஹஸந்ஸஹஸோத்தா²ய க்ரீடா³ம் சக்ரே புநர்ஜலே ॥ 355 ॥

நாரத³ உவாச-
ஏதத்³கு³ஹ்யதரம் ஸ்தோத்ரம் து³ர்லப⁴ம் தே³ஹதா⁴ரிணாம் ।
மயா ததா³ஜ்ஞயா ப்ரோக்தம் தவாக்³ரே வ்யாஸபா⁴வந ॥ 356 ॥

த்வயைதந்நைவ வக்தவ்யம் கஸ்யாக்³ரேঽபி விநாঽঽஜ்ஞயா ।
ஸ்வஶிஷ்யாக்³ரே ஶுகாக்³ரே வா கோ³பநீயம் த⁴ராதலே ॥ 357 ॥

ஏததே³வ ஸ்வயம் ஸாக்ஷாத³க³தீநாம் க³திப்ரத:³ ।
பு³த்³த்⁴யாவிஷ்டநிஜாம்ஶேந பூர்ணாநந்த:³ ஸ்வலீலயா ॥ 358 ॥

கலிக்³ரஸ்தாந் ஜநாந்ஸ்வீயாநுத்³த⁴ர்தும் கருணாநிதி:⁴ ।
ஸ்வயமேவாத்ர விக்²யாதம் கரிஷ்யதி ந ஸம்ஶய: ॥ 359 ॥

ஏதத்³தி³வ்யஸஹஸ்ரநாம பரமாநந்தை³கஸம்வர்த⁴நம்
லோகேஸ்மிந்கில காதி³நாமரசநாலங்காரஶோபா⁴ந்விதம் ।
யேஷாம் கர்ணபுடே பதிஷ்யதி மஹாபா⁴க்³யாதி³ஹாலௌகிகம்
தேஷாம் நைவ கிமப்யலப்⁴யமசிராத்கல்பத்³ருமாப⁴ம் ஸதாம் ॥ 360 ॥

இதி ஶ்ரீப்³ரஹ்மாண்ட³புராணேঽத்⁴யாத்மகபா⁴க³வதே ஶ்ருதிரஹஸ்யே
ககாராதி³ ஶ்ரீக்ருʼஷ்ணஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ।

Also Read 1000 Names of Kakaradi Shri Krishna:

1000 Names of Kakaradi Sri Krishna | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Kakaradi Sri Krishna | Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top