Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Kakaradi Sri Krishna | Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu

Kakaradi Shrikrishna Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu:

॥ కకారాది శ్రీకృష్ణసహస్రనామస్తోత్రమ్ ॥

వ్యాస ఉవాచ-
కృతార్థోఽహం మునిశ్రేష్ఠ త్వత్ప్రసాదాన్న సంశయః ।
యతో మయా పరం జ్ఞానం బ్రహ్మగీతాత్మకం శ్రుతమ్ ॥ ౧ ॥

పరం తు యేన మే జన్మ న భవేత్కర్హిచిన్మునే ।
పూర్ణబ్రహ్మైకవిజ్ఞానవిరహో న చ జాయతే ॥ ౨ ॥

యేన మే దృఢవిశ్వాసో భక్తావుత్పద్యతే హరేః ।
కాలపాశవినిర్ముక్తిః కర్మబన్ధవిమోచనమ్ ॥ ౩ ॥

జన్మమృత్యుజరావ్యాధిక్లేశక్షోభనివారణమ్ ।
కలికాలభయధ్వంసో బ్రహ్మజ్ఞానం దృఢం హృది ॥ ౪ ॥

కీర్తిః శ్రీః సన్మతిః శాన్తిర్భక్తిర్ముక్తిశ్చ శాశ్వతీ ।
జాయతే తదుపాయం మే వద వేదవిదాం వర ॥ ౫ ॥

నారద ఉవాచ-
తత్త్వమేకం త్రిలోకేషు పూర్ణానన్దో జగద్గురుః ।
దైవతం సర్వదేవానాం ప్రాణినాం ముక్తికారణమ్ ॥ ౬ ॥

తారణం భవపాథోధేర్దుఃఖదారిద్ర్యహారణమ్ ।
తద్రూపం సర్వదా ధ్యేయం యోగిభిర్జ్ఞానిభిస్తథా ॥ ౭ ॥

జ్ఞేయమేవ సదా సిద్ధైః సిద్ధాన్తేన దృఢీకృతమ్ ।
వేదాన్తే గీతమాప్తానాం హితకృత్కష్టనాశనమ్ ॥ ౮ ॥

సర్వేషామేవ జీవానాం కర్మపాశవిమోచనమ్ ।
సత్యజ్ఞానదయాసిన్ధోః కాదినామసహస్రకమ్ ॥ ౯ ॥

అతిగుహ్యతరం లోకే నాకేఽపి బ్రహ్మవాదినామ్ ।
కాలపాశవినిర్ముక్తేర్హేతుభూతం సనాతనమ్ ॥ ౧౦ ॥

కామార్తిశమనం పుంసాం దుర్బుద్ధిక్షయకారకమ్ ।
సర్వవ్యాధ్యాధిహరణం శరణం సాధువాదినామ్ ॥ ౧౧ ॥

కపటచ్ఛలపాఖణ్డక్రోధలోభవినాశనమ్ ।
అజ్ఞానాధర్మవిధ్వంసి శ్రితానన్దవివర్ధనమ్ ॥ ౧౨ ॥

విజ్ఞానోద్దీపనం దివ్యం సేవ్యం సర్వజనైరిహ ।
పఠనీయం ప్రయత్నేన సర్వమన్త్రైకదోహనమ్ ॥ ౧౩ ॥

మోహమాత్సర్యమూఢానామగోచరమలౌకికమ్ ।
పూర్ణానన్దప్రసాదేన లభ్యమేతత్సుదుర్లభమ్ ॥ ౧౪ ॥

పుర్ణానన్దః స్వయం బ్రహ్మ భక్తోద్ధారాయ భూతలే ।
అక్షరాకారమావిశ్య స్వేచ్ఛయాఽనన్తవిక్రమః ॥ ౧౫ ॥

కృష్ణనామ్నాత్ర విఖ్యాతః స్వయం నిర్వాణదాయకః ।
అత ఏవాత్ర వర్ణానాం కకారస్తన్మయో మతః ॥ ౧౬ ॥

కాదినామాని లోకేఽస్మిన్దుర్లభాని దురాత్మనామ్ ।
భక్తానాం సులభానీహ నిర్మలానాం యతాత్మనామ్ ॥ ౧౭ ॥

జ్ఞేయ ఏవ స్వయం కృష్ణో ధ్యేయ ఏవ నిరన్తరమ్ ।
అమేయోఽప్యనుమానేన మేయ ఏవాత్మభావతః ॥ ౧౮ ॥

బ్రహ్మగీతాదిభిర్గేయః సేవనీయో ముముక్షభిః ।
కృష్ణ ఏవ గతిః పుంసాం సంసారేఽస్మిన్సుదుస్తరే ॥ ౧౯ ॥

కాలాస్యే పతితం సర్వం కాలేన కవలీకృతమ్ ।
కాలాధీనం కాలసంస్థం కాలోత్పన్నం జగత్త్రయమ్ ॥ ౨౦ ॥

స కాలస్తస్య భృత్యోఽస్తి తదధీనస్తదుద్భవః ।
తస్మాత్సర్వేషు కాలేషు కృష్ణ ఏవ గతిర్నృణామ్ ॥ ౨౧ ॥

అన్యే దేవాస్త్రిలోకేషు కృష్ణాశ్రయపరాయణాః ।
కృష్ణమాశ్రిత్య తిష్ఠన్తి కృష్ణస్యానుచరా హి తే ॥ ౨౨ ॥

యథా సూర్యోదయే సర్వాస్తారకాః క్షీణకాన్తయః ।
సర్వే దేవాస్తథా వ్యాస హతవీర్యా హతౌజసః ॥ ౨౩ ॥

న కృష్ణాదితరత్తత్త్వం న కృష్ణాదితరత్సుఖమ్ ।
న కృష్ణాదితరజ్జ్ఞానం న కృష్ణాదితరత్పదమ్ ॥ ౨౪ ॥

కృష్ణ ఏవ జగన్మిత్రం కృష్ణ ఏవ జగద్గురుః ।
కృష్ణ ఏవ జగత్త్రాతా కృష్ణ ఏవ జగత్పితా ॥ ౨౫ ॥

కృష్ణ కృష్ణేతి యే జీవాః ప్రవదన్తి నిరన్తరమ్ ।
న తేషాం పునరావృత్తిః కల్పకోటిశతైరపి ॥ ౨౬ ॥

కృష్ణే తుష్టే జగన్మిత్రం కృష్ణే రుష్టే హి తద్రిపుః ।
కృష్ణాత్మకం జగత్సర్వం కృష్ణమాశ్రిత్య తిష్ఠతి ॥ ౨౭ ॥

యథా సూర్యోదయే సర్వే పదార్థజ్ఞానినో నరాః ।
కృష్ణసూర్యోదయేఽన్తఃస్థే తథాఽఽత్మజ్ఞానినో బుధాః ॥ ౨౮ ॥

తస్మాత్త్వం సర్వభావేన కృష్ణస్య శరణం వ్రజ ।
నాన్యోపాయస్త్రిలోకేషు భవాబ్ధిం తరితుం సతామ్ ॥ ౨౯ ॥

శ్రీవ్యాస ఉవాచ-
కృతార్థోఽహం మునిశ్రేష్ఠ త్వత్ప్రసాదాదతన్ద్రితః ।
యస్మాచ్ఛ్రుతం మయా జ్ఞానం శ్రీకృష్ణస్య మహాత్మనః ॥ ౩౦ ॥

పరం తు శ్రేతుమిచ్ఛామి త్వత్తో బ్రహ్మవిదాం వర ।
నైవాస్తి త్వత్సమో జ్ఞానీ త్రిషు లోకేషు కుత్రచిత్ ॥ ౩౧ ॥

కథం మే కరుణాసిన్ధుః ప్రసన్నో జాయతే హరిః ।
కేనోపాయేన తద్భక్తిర్నిశ్చలా జాయతే మయి ॥ ౩౨ ॥

కేనోపాయేన తద్దాస్యం సఖిత్వం దేవదుర్లభమ్ ।
తదధీనత్వమేవాథ తత్స్వరూపైకతా తథా ॥ ౩౩ ॥

ఏతన్మే వద దేవర్షే సర్వశాస్త్రార్థదోహనమ్ ।
వినా కృష్ణం గతిర్నాఽస్తి కృష్ణ ఏవ గతిర్మమ ॥ ౩౪ ॥

నారద ఉవాచ-
శ్రీకృష్ణః కరుణాసిన్ధుర్దీనబన్ధుర్జగద్గురుః ।
కాదినామహస్రేణ వినా నాన్యైశ్చ సాధనైః ॥ ౩౫ ॥

ప్రసన్నో జాయతే నూనం తస్మాత్తాని వదామి తే ।
అవాచ్యాన్యపి తే వచ్మి త్రిషు లోకేషు కుత్రచిత్ ॥ ౩౬ ॥

న ప్రసిద్ధాని దుష్టానాం దుర్లభాని మహీతలే ।
సులభానీహ భక్తానాం భావిష్యన్తి తదాజ్ఞయా ॥ ౩౭ ॥

పురా సారస్వతే కల్పే రమ్యే వృన్దావనే నిశి ।
నిజభక్తహితార్థాయ వేణునాదం హరిః స్వయమ్ ॥ ౩౮ ॥

చకారోచ్చైర్మనోహారీ విహారీ వైరనాశనః ।
తదా గోపీజనః సర్వః సహసోత్థాయ విహ్వలః ॥ ౩౯ ॥

నిశీథే సకలం త్యక్త్వాఽగచ్ఛద్వేణువశీకృతః ।
తేన సార్ధం కృతా క్రీడా స్వప్నవద్రాసమణ్డలే ॥ ౪౦ ॥

తత్రాన్తర్ధానమగమత్తచ్చిత్తమపహృత్య సః ।
తదా తా గోపికాః సర్వాః దిఙ్మూఢా ఇవ గోగణాః ॥ ౪౧ ॥

సమీపస్థమపి భ్రాన్త్యా తం నాపశ్యన్నరోత్తమమ్ ।
ఇతస్తతో విచిన్వన్త్యః కస్తూరీమృగవద్వనే ॥ ౪౨ ॥

అత్యన్తవ్యాకులీభూతాః ఖణ్డితాః శ్రుతయో యథా ।
బ్రహ్మజ్ఞానాద్యథా విప్రాః కాలమాయావశనుగాః ॥ ౪౩ ॥

తథైతా గోపికా వ్యాస కృష్ణదర్శనలాలసాః ।
అత్యన్తవిరహాక్రాన్తాస్తచ్చిత్తాస్తత్పరాయణాః ॥ ౪౪ ॥

భ్రమరీకీటవల్లీనా నాన్యత్పశ్యన్తి తద్వినా ।
విరహానలదగ్ధాఙ్గ్యః కామాన్ధా భయవిహ్వలాః ॥ ౪౫ ॥

స్వాత్మానం న విదుర్దీనా జ్ఞానహీనా నరా ఇవ ।
తల్లీనమానసాకారా వికారాదివివర్జితాః ॥ ౪౬ ॥

తదాతికృపయా కృష్ణో భక్తాధీనో నిరఙ్కుశః ।
ఆవిర్బభూవ తత్రైవ యథా సూర్యో నిశాత్యయే ॥ ౪౭ ॥

తదా తా గోపికాః సర్వా దృష్ట్వా ప్రాణపతిం హరిమ్ ।
జన్మాన్తరనిభం హిత్వా విరహాగ్నిం సుదుఃసహమ్ ॥ ౪౮ ॥

తవావతారవన్మత్వా హర్షనిర్భరమానసాః ।
పద్మిన్య ఇవ కృష్ణార్కం దృష్ట్వా వికసితాస్తదా ॥ ౪౯ ॥

పపుర్నేత్రపుటైరేనం న చ తృప్తిముపాయయుః ।
క్రీడాయాః శాన్తిమాపన్నా మత్వా కృష్ణం జగద్గురుమ్ ॥ ౫౦ ॥

తం ప్రత్యూచుః ప్రీతియుక్తా విరక్తా విరహానలాత్ ।
ఆసక్తాస్తత్పదే నిత్యం విరక్తా ఇవ యోగినః ॥ ౫౧ ॥

గోప్య ఊచుః-
హే నాథ యాహి నో దీనాస్త్వన్నాథాస్త్వత్పరాయణాః ।
తవాలమ్బేన జీవన్త్యస్తవ దాస్యో వయం సదా ॥ ౫౨ ॥

కేనోపాయేన భో కృష్ణ న భవేద్విరహస్తవ ।
న భవేత్పునరావృత్తిర్న చ సంసారవాసనా ॥ ౫౩ ॥

త్వయి భక్తిర్దృఢా కేన సఖీత్వం జాయతే తవ ।
తదుపాయం హి నో బ్రూహి కృపాం కృత్వా దయానిధే ॥ ౫౪ ॥

శ్రీకృష్ణ ఉవాచ-
అత్యన్తదుర్లభఃప్రశ్నస్త్వదీయః కలినాశనః ।
న కదాపి మయా ప్రోక్తః కస్యాప్యగ్రే వ్రజాఙ్గనాః ॥ ౫౫ ॥

తథాప్యత్యన్తభావేన యుష్మద్భక్త్యా వశీకృతః ।
రహస్యం కథయామ్యద్య మదీయం మద్గతిప్రదమ్ ॥ ౫౬ ॥

కాదినామసహస్రాఖ్యమవిఖ్యాతం ధరాతలే ।
గుహ్యాద్గుహ్యతరం గోప్యం వేదశాస్త్రార్థదోహనమ్ ॥ ౫౭ ॥

అలౌకికమిదం పుంసాం సద్యః శ్రేయస్కరం సతామ్ ।
శబ్దబ్రహ్మమయం లోకే సూర్యవచ్చిత్ప్రకాశనమ్ ॥ ౫౮ ॥

సంసారసాగరే ఘోరే ప్లవతుల్యం మనీషిణామ్ ।
సర్వసిద్ధిప్రదం పుంసామజ్ఞానార్ణవశోషణమ్ ॥ ౫౯ ॥

జాతిస్మృతిప్రదం విద్యావర్ధనం మోహనాశనమ్ ।
బ్రహ్మజ్ఞానరహస్యం మే కాదినామసహస్రకమ్ ॥ ౬౦ ॥

తదేవాహం ప్రవక్ష్యామి శ‍ృణుధ్వం భక్తిపూర్వకమ్ ।
యస్య స్మరణమాత్రేణ జీవన్ముక్తిః ప్రజాయతే ॥ ౬౧ ॥

ఓం అస్య శ్రీపురాణపురుషోత్తమశ్రీకృష్ణకాదిసహస్రనామమన్త్రస్య
నారద ఋషిః అనుష్టుప్ఛన్దః, సర్వాత్మస్వరూపీ శ్రీపరమాత్మా దేవతా ।
ఓం ఇతి బీజం, నమ ఇతి శక్తిః, కృష్ణాయేతి కీలకం,
ధర్మార్థకామమోక్షార్థే శ్రీకృష్ణప్రీత్యర్థే జపే వినియోగః ॥

అథ కరన్యాసః ।
ఓం కాలాత్మేత్యఙ్గుష్ఠాభ్యాం నమః ।
ఓం కీర్తివర్ద్ధన ఇతి తర్జనీభ్యాం నమః ।
ఓం కూటస్థసాక్షీతి మధ్యమాభ్యాం నమః ।
ఓం కైవల్యజ్ఞానసాధన ఇతి అనామికాభ్యాం నమః ।
ఓం కౌస్తుభోద్భాసితోరస్క ఇతి కనిష్ఠకాభ్యాం నమః ।
ఓం కన్దర్పజ్వరనాశన ఇతి కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః ॥

అథ అఙ్గన్యాసః ।
ఓం కాలాత్మేతి హృదయాయ నమః ।
ఓం కీర్తివర్ధన ఇతి శిరసే స్వాహా ।
ఓం కూటస్థసాక్షీతి శిఖాయై వషట్ ।
ఓం కైవల్యజ్ఞానసాధన ఇతి కవచాయ హుమ్ ।
ఓం కౌస్తుభోద్భాసితోరస్క ఇతి నేత్రత్రయాయ వౌషట్ ।
ఓం కన్దర్పజ్వరనాశన ఇత్యస్త్రాయ ఫట్ ।

అథ ధ్యానమ్ ।
వన్దే కృష్ణం కృపాలుం కలికులదలనం కేశవం కంసశత్రుం
ధర్మిష్ఠం బ్రహ్మనిష్ఠం ద్విజవరవరదం కాలమాయాతిరిక్తమ్ ।
కాలిన్దీకేలిసక్తం కువలయనయనం కుణ్డలోద్భాసితాస్యం
కాలాతీతస్వధామాశ్రితనిజయువతీవల్లభం కాలకాలమ్ ॥ ౬౨ ॥

శ్రీకృష్ణ ఉవాచ-
ఓం కృష్ణః కృష్ణాత్మకః కృష్ణస్వరూపః కృష్ణనామధృత్ ।
కృష్ణాఙ్గః కృష్ణదైవత్యః కృష్ణారక్తవిలోచనః ॥ ౬౩ ॥

కృష్ణాశ్రయః కృష్ణవర్త్త్మా కృష్ణాలక్తాభిరక్షకః ।
కృష్ణేశప్రీతిజనకః కృష్ణేశప్రియకారకః ॥ ౬౪ ॥

కృష్ణేశారిష్టసంహర్తా కృష్ణేశప్రాణవల్లభః ।
కృష్ణేశానన్దజనకః కృష్ణేశాయుర్వివర్ద్ధనః ॥ ౬౫ ॥

కృష్ణేశారిసమూహఘ్నః కృష్ణేశాభీష్టసిద్ధిదః ।
కృష్ణాధీశః కృష్ణకేశః కృష్ణానన్దవివర్ద్ధనః ॥ ౬౬ ॥

కృష్ణాగరుసుగన్ధాఢ్యః కృష్ణాగరుసుగన్ధవిత్ ।
కృష్ణాగరువివేకజ్ఞః కృష్ణాగరువిలేపనః ॥ ౬౭ ॥

కృతజ్ఞః కృతకృత్యాత్మా కృపాసిన్ధుః కృపాకరః ।
కృష్ణానన్దైకవరదః కృష్ణానన్దపదాశ్రయః ॥ ౬౮ ॥

కమలావల్లభాకారః కలిఘ్నః కమలాపతిః ।
కమలానన్దసమ్పన్నః కమలాసేవితాకృతిః ॥ ౬౯ ॥

కమలామానసోల్లాసీ కమలామానదాయకః ।
కమలాలఙ్కృతాకారః కమలాశ్రితవిగ్రహః ॥ ౭౦ ॥

కమలాముఖపద్మార్కః కమలాకరపూజితః ।
కమలాకరమధ్యస్థః కమలాకరతోషితః ॥ ౭౧ ॥

కమలాకరసంసేవ్యః కమలాకరభూషితః ।
కమలాకరభావజ్ఞః కమలాకరసంయుతః ॥ ౭౨ ॥

కమలాకరపార్శ్వస్థః కమలాకరరూపవాన్ ।
కమలాకరశోభాఢ్యః కమలాకరపఙ్కజః ॥ ౭౩ ॥

కమలాకరపాపఘ్నః కమలాకరపుష్టికృత్ ।
కమలారూపసౌభాగ్యవర్ద్ధనః కమలేక్షణః ॥ ౭౪ ॥

కమలాకలితాఙ్ఘ్ర్యబ్జః కమలాకలితాకృతిః ।
కమలాహృదయానన్దవర్ద్ధనః కమలాప్రియః ॥ ౭౫ ॥

కమలాచలచిత్తాత్మా కమలాలఙ్కృతాకృతిః ।
కమలాచలభావజ్ఞః కమలాలిఙ్గితాకృతిః ॥ ౭౬ ॥

కమలామలనేత్రశ్రీః కమలాచలమానసః ।
కమలాపరమానన్దవర్ద్ధనః కమలాననః ॥ ౭౭ ॥

కమలానన్దసౌభాగ్యవర్ద్ధనః కమలాశ్రయః ।
కమలావిలసత్పాణిః కమలామలలోచనః ॥ ౭౮ ॥

కమలామలభాలశ్రీః కమలాకరపల్లవః ।
కమలేశః కమలభూః కమలానన్దదాయకః ॥ ౭౯ ॥

కమలోద్భవభీతిఘ్నః కమలోద్భవసంస్తుతః ।
కమలాకరపాశాఢ్యః కమలోద్భవపాలకః ॥ ౮౦ ॥

కమలాసనసంసేవ్యః కమలాసనసంస్థితః ।
కమలాసనరోగఘ్నః కమలాసనపాపహా ॥ ౮౧ ॥

కమలోదరమధ్యస్థః కమలోదరదీపనః ।
కమలోదరసమ్పన్నః కమలోదరసున్దరః ॥ ౮౨ ॥

కనకాలఙ్కృతాకారః కనకాలఙ్కృతామ్బరః ।
కనకాలఙ్కృతాగారః కనకాలఙ్కృతాసనః ॥ ౮౩ ॥

కనకాలఙ్కృతాస్యశ్రీః కనకాలఙ్కృతాస్పదః ।
కనకాలఙ్కృతాఙ్ఘ్ర్యబ్జః కనకాలఙ్కృతోదరః ॥ ౮౪ ॥

కనకామ్బరశోభాఢ్యః కనకామ్బరభూషణః ।
కనకోత్తమభాలశ్రీః కనకోత్తమరూపధృక్ ॥ ౮౫ ॥

కనకాగారమధ్యస్థః కనకాగారకారకః ।
కనకాచలమధ్యస్థః కనకాచలపాలకః ॥ ౮౬ ॥

కనకాచలశోభాఢ్యః కనకాచలభూషణః ।
కనకైకప్రజాకర్తా కనకైకప్రదాయకః ॥ ౮౭ ॥

కలాననః కలరవః కలస్త్రీపరివేష్టితః ।
కలహంసపరిత్రాతా కలహంసపరాక్రమః ॥ ౮౮ ॥

కలహంససమానశ్రీః కలహంసప్రియఙ్కరః ।
కలహంసస్వభావస్థః కలహంసైకమానసః ॥ ౮౯ ॥

కలహంససమారూఢః కలహంససమప్రభః ।
కలహంసవివేకజ్ఞః కలహంసగతిప్రదః ॥ ౯౦ ॥

కలహంసపరిత్రాతా కలహంససుఖాస్పదః ।
కలహంసకులాధీశః కలహంసకులాస్పదః ॥ ౯౧ ॥

కలహంసకులాధారః కలహంసకులేశ్వరః ।
కలహంసకులాచారీ కలహంసకులప్రియః ॥ ౯౨ ॥

కలహంసకులత్రాతా కలహంసకులాత్మకః ।
కవీశః కవిభావస్థః కవినాథః కవిప్రియః ॥ ౯౩ ॥

కవిమానసహంసాత్మా కవివంశవిభూషణః ।
కవినాయకసంసేవ్యః కవినాయకపాలకః ॥ ౯౪ ॥

కవివంశైకవరదః కవివంశశిరోమణిః ।
కవివంశవివేకజ్ఞః కవివంశప్రబోధకః ॥ ౯౫ ॥

కవివంశపరిత్రాతా కవివంశప్రభావవిత్ ।
కవిత్వామృతసంసిద్ధః కవిత్వామృతసాగరః ॥ ౯౬ ॥

కవిత్వాకారసంయుక్తః కవిత్వాకారపాలకః ।
కవిత్వాద్వైతభావస్థః కవిత్వాశ్రయకారకః ॥ ౯౭ ॥

కవీన్ద్రహృదయానన్దీ కవీన్ద్రహృదయాస్పదః ।
కవీణ్ద్రహృదయాన్తఃస్థః కవీన్ద్రజ్ఞానదాయకః ॥ ౯౮ ॥

కవీన్ద్రహృదయామ్భోజప్రకాశైకదివాకరః ।
కవీన్ద్రహృదయామ్భోజాహ్లాదనైకనిశాకరః ॥ ౯౯ ॥

కవీన్ద్రహృదయాబ్జస్థః కవీన్ద్రప్రతిబోధకః ।
కవీన్ద్రానన్దజనకః కవీన్ద్రాశ్రితపఙ్కజః ॥ ౧౦౦ ॥

కవిశబ్దైకవరదః కవిశబ్దైకదోహనః ।
కవిశబ్దైకభావస్థః కవిశబ్దైకకారణః ॥ ౧౦౧ ॥

కవిశబ్దైకసంస్తుత్యః కవిశబ్దైకభూషణః ।
కవిశబ్దైకరసికః కవిశబ్దవివేకవిత్ ॥ ౧౦౨ ॥

కవిత్వబ్రహ్మవిఖ్యాతః కవిత్వబ్రహ్మగోచరః ।
కవివాణీవివేకజ్ఞః కవివాణీవిభూషణః ॥ ౧౦౩ ॥

కవివాణీసుధాస్వాదీ కవివాణీసుధాకరః ।
కవివాణీవివేకస్థః కవివాణీవివేకవిత్ ॥ ౧౦౪ ॥

కవివాణీపరిత్రాతా కవివాణీవిలాసవాన్ ।
కవిశక్తిప్రదాతా చ కవిశక్తిప్రవర్తకః ॥ ౧౦౫ ॥

కవిశక్తిసమూహస్థః కవిశక్తికలానిధిః ।
కలాకోటిసమాయుక్తః కలాకోటిసమావృతః ॥ ౧౦౬ ॥

కలాకోటిప్రకాశస్థః కలాకోటిప్రవర్తకః ।
కలానిధిసమాకారః కలానిధిసమన్వితః ॥ ౧౦౭ ॥

కలాకోటిపరిత్రాతా కలాకోటిప్రవర్ధనః ।
కలానిధిసుధాస్వాదీ కలానిధిసమాశ్రితః ॥ ౧౦౮ ॥

కలఙ్కరహితాకారః కలఙ్కరహితాస్పదః ।
కలఙ్కరహితానన్దః కలఙ్కరహితాత్మకః ॥ ౧౦౯ ॥

కలఙ్కరహితాభాసః కలఙ్కరహితోదయః ।
కలఙ్కరహితోద్దేశః కలఙ్కరహితాననః ॥ ౧౧౦ ॥

కలఙ్కరహితశ్రీశః కలఙ్కరహితస్తుతిః ।
కలఙ్కరహితోత్సాహః కలఙ్కరహితప్రియః ॥ ౧౧౧ ॥

కలఙ్కరహితోచ్చారః కలఙ్కరహితేన్దిరయః ।
కలఙ్కరహితాకారః కలఙ్కరహితోత్సవః ॥ ౧౧౨ ॥

కలఙ్కాఙ్కితదుష్టఘ్నః కలఙ్కాఙ్కితధర్మహా ।
కలఙ్కాఙ్కితకర్మారిః కలఙ్కాఙ్కితమార్గహృత్ ॥ ౧౧౩ ॥

కలఙ్కాఙ్కితదుర్ద్దర్శః కలఙ్కాఙ్కితదుఃసహః ।
కలఙ్కాఙ్కితదూరస్థః కలఙ్కాఙ్కితదూషణః ॥ ౧౧౪ ॥

కలహోత్పత్తిసంహర్తా కలహోత్పత్తికృద్రిపుః ।
కలహాతీతధామస్థః కలహాతీతనాయకః ॥ ౧౧౫ ॥

కలహాతీతతత్త్వజ్ఞః కలహాతీతవైభవః ।
కలహాతీతభావస్థః కలహాతీతసత్తమః ॥ ౧౧౬ ॥

కలికాలబలాతీతః కలికాలవిలోపకః ।
కలికాలైకసంహర్తా కలికాలైకదూషణః ॥ ౧౧౭ ॥

కలికాలకులధ్వంసీ కలికాలకులాపహః ।
కలికాలభయచ్ఛేత్తా కలికాలమదాపహః ॥ ౧౧౮ ॥

కలిక్లేశవినిర్ముక్తః కలిక్లేశవినాశనః ।
కలిగ్రస్తజనత్రాతా కలిగ్రస్తనిజార్తిహా ॥ ౧౧౯ ॥

కలిగ్రస్తజగన్మిత్రః కలిగ్రస్తజగత్పతిః ।
కలిగ్రస్తజగత్త్రాతా కలిపాశవినాశనః ॥ ౧౨౦ ॥

కలిముక్తిప్రాదాతా కః కలిముక్తకలేవరః ।
కలిముక్తమనోవృత్తిః కలిముక్తమహామతిః ॥ ౧౨౧ ॥

కలికాలమతాతీతః కలిధర్మవిలోపకః ।
కలిధర్మాధిపధ్వంసీ కలిధర్మైకఖణ్డనః ॥ ౧౨౨ ॥

కలిధర్మాధిపాలక్ష్యః కలికాలవికారహా ।
కలికర్మకథాతీతః కలికర్మకథారిపుః ॥ ౧౨౩ ॥

కలికష్టైకశమనః కలికష్టవివర్జ్జితః ।
కలిఘ్నః కలిధర్మఘ్నః కలిధర్మాధికారిహా ॥ ౧౨౪ ॥

కర్మవిత్కర్మకృత్కర్మీ కర్మకాణ్డైకదోహనః ।
కర్మస్థః కర్మజనకః కర్మిష్ఠః కర్మసాధనః ॥ ౧౨౫ ॥

కర్మకర్తా కర్మభర్తా కర్మహర్తా చ కర్మజిత్ ।
కర్మజాతజగత్త్రాతా కర్మజాతజగత్పతిః ॥ ౧౨౬ ॥

కర్మజాతజగన్మిత్రః కర్మజాతజగద్గురుః ।
కర్మభూతభవచ్ఛాత్రః కర్మభూతభవాతిహా ॥ ౧౨౭ ॥

కర్మకాణ్డపరిజ్ఞాతా కర్మకాణ్డప్రవర్త్తకః ।
కర్మకాణ్డపరిత్రాతా కర్మకాణ్డప్రమాణకృత్ ॥ ౧౨౮ ॥

కర్మకాణ్డవివేకజ్ఞః కర్మకాణ్డప్రకారకః ।
కర్మకాణ్డవివేకస్థః కర్మకాణ్డైకదోహనః ॥ ౧౨౯ ॥

కర్మకాణ్డరతాభీష్టప్రదాతా కర్మతత్పరః ।
కర్మబద్ధజగత్త్రాతా కర్మబద్ధజగద్గురుః ॥ ౧౩౦ ॥

కర్మబన్ధార్తిశమనః కర్మబన్ధవిమోచనః ।
కర్మిష్ఠద్విజవర్యస్థః కర్మిష్ఠద్విజవల్లభః ॥ ౧౩౧ ॥

కర్మిష్ఠద్విజజీవాత్మా కర్మిష్ఠద్విజజీవనః ।
కర్మిష్ఠద్విజభావజ్ఞః కర్మిష్ఠద్విజపాలకః ॥ ౧౩౨ ॥

కర్మిష్ఠద్విజజాతిస్థః కర్మిష్ఠద్విజకామదః ।
కర్మిష్ఠద్విజసంసేవ్యః కర్మిష్ఠద్విజపాపహా ॥ ౧౩౩ ॥

కర్మిష్ఠద్విజబుద్ధిస్థః కర్మిష్ఠద్విజబోధకః ।
కర్మిష్ఠద్విజభీతిఘ్నః కర్మిష్ఠద్విజముక్తిదః ॥ ౧౩౪ ॥

కర్మిష్ఠద్విజదోషఘ్నః కర్మిష్ఠద్విజకామధుక్ ।
కర్మిష్ఠద్విజసమ్పూజ్యః కర్మిష్ఠద్విజతారకః ॥ ౧౩౫ ॥

కర్మిష్ఠారిష్టసంహర్తా కర్మిష్ఠాభీష్టసిద్ధిదః ।
కర్మిష్ఠాదృష్టమధ్యస్థః కర్మిష్ఠాదృష్టవర్ధనః ॥ ౧౩౬ ॥

కర్మమూలజగద్ధేతుః కర్మమూలనికన్దనః ।
కర్మబీజపరిత్రాతా కర్మబీజవివర్ద్ధనః ॥ ౧౩౭ ॥

కర్మద్రుమఫలాధీశః కర్మద్రుమఫలప్రదః ।
కస్తూరీద్రవలిప్తాఙ్గః కస్తూరీద్రవవల్లభః ॥ ౧౩౮ ॥

కస్తూరీసౌరభగ్రాహీ కస్తూరీమృగవల్లభః ।
కస్తూరీతిలకానన్దీ కస్తూరీతిలకప్రియః ॥ ౧౩౯ ॥

కస్తూరీతిలకాశ్లేషీ కస్తూరీతిలకాఙ్కితః ।
కస్తూరీవాసనాలీనః కస్తూరీవాసనాప్రియః ॥ ౧౪౦ ॥

కస్తూరీవాసనారూపః కస్తూరీవాసనాత్మకః ।
కస్తూరీవాసనాన్తఃస్థః కస్తూరీవాసనాస్పదః ॥ ౧౪౧ ॥

కస్తూరీచన్దనగ్రాహీ కస్తూరీచన్దనార్చితః ।
కస్తూరీచన్దనాగారః కస్తూరీచన్దనాన్వితః ॥ ౧౪౨ ॥

కస్తూరీచన్దనాకారః కస్తూరీచన్దనాసనః ।
కస్తూరీచర్చితోరస్కః కస్తూరీచర్వితాననః ॥ ౧౪౩ ॥

కస్తూరీచర్వితశ్రీశః కస్తూరీచర్చితామ్బరః ।
కస్తూరీచర్చితాస్యశ్రీః కస్తూరీచర్చితప్రియః ॥ ౧౪౪ ॥

కస్తూరీమోదముదితః కస్తూరీమోదవర్ద్ధనః ।
కస్తూరీమోదదీప్తాఙ్గః కస్తూరీసున్దరాకృతిః ॥ ౧౪౫ ॥

కస్తూరీమోదరసికః కస్తూరీమోదలోలుపః ।
కస్తూరీపరమానన్దీ కస్తూరీపరమేశ్వరః ॥ ౧౪౬ ॥

కస్తూరీదానసన్తుష్టః కస్తూరీదానవల్లభః ।
కస్తూరీపరమాహ్లాదః కస్తూరీపుష్టివర్ద్ధనః ॥ ౧౪౭ ॥

కస్తూరీముదితాత్మా చ కస్తూరీముదితాశయః ।
కదలీవనమధ్యస్థః కదలీవనపాలకః ॥ ౧౪౮ ॥

కదలీవనసఞ్చారీ కదలీవనవల్లభః ।
కదలీదర్శనానన్దీ కదలీదర్శనోత్సుకః ॥ ౧౪౯ ॥

కదలీపల్లవాస్వాదీ కదలీపల్లవాశ్రయః ।
కదలీఫలసన్తుష్టః కదలీఫలదాయకః ॥ ౧౫౦ ॥

కదలీఫలసమ్పుష్టః కదలీఫలభోజనః ।
కదలీఫలవర్యాశీ కదలీఫలతోషితః ॥ ౧౫౧ ॥

కదలీఫలమాధుర్యవల్లభః కదలీప్రియః ।
కపిధ్వజసమాయుక్తః కపిధ్వజపరిస్తుతః ॥ ౧౫౨ ॥

కపిధ్వజపరిత్రాతా కపిధ్వజసమాశ్రితః ।
కపిధ్వజపదాన్తస్థః కపిధ్వజజయప్రదః ॥ ౧౫౩ ॥

కపిధ్వజరథారూఢః కపిధ్వజయశఃప్రదః ।
కపిధ్వజైకపాపఘ్నః కపిధ్వజసుఖప్రదః ॥ ౧౫౪ ॥

కపిధ్వజారిసంహర్తా కపిధ్వజభయాపహః ।
కపిధ్వజమనోఽభిజ్ఞః కపిధ్వజమతిప్రదః ॥ ౧౫౫ ॥

కపిధ్వజసుహృన్మిత్రః కపిధ్వజసుహృత్సఖః ।
కపిధ్వజాఙ్గనారాధ్యః కపిధ్వజగతిప్రదః ॥ ౧౫౬ ॥

కపిధ్వజాఙ్గనారిఘ్నః కపిధ్వజరతిప్రదః ।
కపిధ్వజకులత్రాతా కపిధ్వజకులారిహా ॥ ౧౫౭ ॥

కపిధ్వజకులాధీశః కపిధ్వజకులప్రియః ।
కపీన్ద్రసేవితాఙ్ఘ్ర్యబ్జః కపీన్ద్రస్తుతివల్లభః ॥ ౧౫౮ ॥

కపీన్ద్రానన్దజనకః కపీన్ద్రాశ్రితవిగ్రహః ।
కపీణ్ద్రాశ్రితపాదాబ్జః కపీన్ద్రాశ్రితమానసః ॥ ౧౫౯ ॥

కపీన్ద్రారాధితాకారః కపీన్ద్రాభీష్టసిద్ధిదః ।
కపీన్ద్రారాతిసంహర్తా కపీన్ద్రాతిబలప్రదః ॥ ౧౬౦ ॥

కపీన్ద్రైకపరిత్రాతా కపీన్ద్రైకయశఃప్రదః ॥ ౧౬౧ ॥

కపీన్ద్రానన్దసమ్పన్నః కపీన్ద్రానన్దవర్ద్ధనః ।
కపీన్ద్రధ్యానగమ్యాత్మా కపీన్ద్రజ్ఞానదాయకః ॥ ౧౬౨ ॥

కల్యాణమఙ్గలాకారః కల్యాణమఙ్గలాస్పదః ।
కల్యాణమఙ్గలాధీశః కల్యాణమఙ్గలప్రదః ॥ ౧౬౩ ॥

కల్యాణమఙ్గలాగారః కల్యాణమఙ్గలాత్మకః ।
కల్యాణానన్దసపన్నః కల్యాణానన్దవర్ధనః ॥ ౧౬౪ ॥

కల్యాణానన్దసహితః కల్యాణానన్దదాయకః ॥ ౧౬౫ ॥

కల్యాణానన్దసన్తుష్టః కల్యాణానన్దసంయుతః ।
కల్యాణీరాగసఙ్గీతః కల్యాణీరాగవల్లభః ॥ ౧౬౬ ॥

కల్యాణీరాగరసికః కల్యాణీరాగకారకః ।
కల్యాణీకేలికుశలః కల్యాణీప్రియదర్శనః ॥ ౧౬౭ ॥

కల్పశాస్త్రపరిజ్ఞాతా కల్పశాస్త్రార్థదోహనః ।
కల్పశాస్త్రసముద్ధర్తా కల్పశాస్త్రపరిస్తుతః ॥ ౧౬౮ ॥

కల్పకోటిశతాతీతః కల్పకోటిశతోత్తరః ।
కల్పకోటిశతజ్ఞానీ కల్పకోటిశతప్రభుః ॥ ౧౬౯ ॥

కల్పవృక్షసమాకారః కల్పవృక్షసమప్రభః ।
కల్పవృక్షసమోదారః కల్పవృక్షసమస్థితః ॥ ౧౭౦ ॥

కల్పవృక్షపరిత్రాతా కల్పవృక్షసమావృతః ।
కల్పవృక్షవనాధీశః కల్పవృక్షవనాస్పదః ॥ ౧౭౧ ॥

కల్పాన్తదహనాకారః కల్పాన్తదహనోపమః ।
కల్పాన్తకాలశమనః కల్పాన్తాతీతవిగ్రహః ॥ ౧౭౨ ॥

కలశోద్భవసంసేవ్యః కలశోద్భవవల్లభః ।
కలశోద్భవభీతిఘ్నః కలశోద్భవసిద్ధిదః ॥ ౧౭౩ ॥

కపిలః కపిలాకారః కపిలప్రియదర్శనః ।
కర్ద్దమాత్మజభావస్థః కర్ద్దమప్రియకారకః ॥ ౧౭౪ ॥

కన్యకానీకవరదః కన్యకానీకవల్లభః ।
కన్యకానీకసంస్తుత్యః కన్యకానీకనాయకః ॥ ౧౭౫ ॥

కన్యాదానప్రదత్రాతా కన్యాదానప్రదప్రియః ।
కన్యాదానప్రభావజ్ఞః కన్యాదానప్రదాయకః ॥ ౧౭౬ ॥

కశ్యపాత్మజభావస్థః కశ్యపాత్మజభాస్కరః ।
కశ్యపాత్మజశత్రుఘ్నః కశ్యపాత్మజపాలకః ॥ ౧౭౭ ॥

కశ్యపాత్మజమధ్యస్థః కశ్యపాత్మజవల్లభః ।
కశ్యపాత్మజభీతిఘ్నః కశ్యపాత్మజదుర్లభః ॥ ౧౭౮ ॥

కశ్యపాత్మజభావస్థః కశ్యపాత్మజభావవిత్ ।
కశ్యపోద్భవదైత్యారిః కశ్యపోద్భవదేవరాట్ ॥ ౧౭౯ ॥

కశ్పయానన్దజనకః కశ్యపానన్దవర్ద్ధనః ।
కశ్యపారిష్టసంహర్తా కశ్యపాభీష్టసిద్ధిదః ॥ ౧౮౦ ॥

కర్తృకర్మక్రియాతీతః కర్తృకర్మక్రియాన్వయః ।
కర్తృకర్మక్రియాలక్ష్యః కర్తృకర్మక్రియాస్పదః ॥ ౧౮౧ ॥

కర్తృకర్మక్రియాధీశః కర్తృకర్మక్రియాత్మకః ।
కర్తృకర్మక్రియాభాసః కర్తృకర్మక్రియాప్రదః ॥ ౧౮౨ ॥

కృపానాథః కృపాసిన్ధుః కృపాధీశః కృపాకరః ।
కృపాసాగరమధ్యస్థః కృపాపాత్రః కృపానిధిః ॥ ౧౮౩ ॥

కృపాపాత్రైకవరదః కృపాపాత్రభయాపహః ।
కృపాకటాక్షపాపఘ్నః కృతకృత్యః కృతాన్తకః ॥ ౧౮౪ ॥

కదమ్బవనమధ్యస్థః కదమ్బకుసుమప్రియః ।
కదమ్బవనసఞ్చారీ కదమ్బవనవల్లభః ॥ ౧౮౫ ॥

కర్పూరామోదముదితః కర్పూరామోదవల్లభః ।
కర్పూరవాసనాసక్తః కర్పూరాగరుచర్చితః ॥ ౧౮౬ ॥

కరుణారసంసమ్పూర్ణః కరుణారసవర్ధనః ।
కరుణాకరవిఖ్యాతః కరుణాకరసాగరః ॥ ౧౮౭ ॥

కాలాత్మా కాలజనకః కాలాగ్నిః కాలసంజ్ఞకః ।
కాలః కాలకలాతీతః కాలస్థః కాలభైరవః ॥ ౧౮౮ ॥

కాలజ్ఞః కాలసంహర్తా కాలచక్రప్రవర్తకః ।
కాలరూపః కాలనాథః కాలకృత్కాలికాప్రియః ॥ ౧౮౯ ॥

కాలైకవరదః కాలః కారణః కాలరూపభాక్ ।
కాలమాయాకలాతీతః కాలమాయాప్రవర్తకః ॥ ౧౯౦ ॥

కాలమాయావినిర్ముక్తః కాలమాయాబలాపహః ।
కాలత్రయగతిజ్ఞాతా కాలత్రయపరాక్రమః ॥ ౧౯౧ ॥

కాలజ్ఞానకలాతీతః కాలజ్ఞానప్రదాయకః ।
కాలజ్ఞః కాలరహితః కాలాననసమప్రభః ॥ ౧౯౨ ॥

కాలచక్రైక హేతుస్థః కాలరాత్రిదురత్యయః ।
కాలపాశవినిర్ముక్తః కాలపాశవిమోచనః ॥ ౧౯౩ ॥

కాలవ్యాలైకదలనః కాలవ్యాలభయాపహః ।
కాలకర్మకలాతీతః కాలకర్మకలాశ్రయః ॥ ౧౯౪ ॥

కాలకర్మకలాధీశః కాలకర్మకలాత్మకః ।
కాలవ్యాలపరిగ్రస్తనిజభక్తైకమోచనః ॥ ౧౯౫ ॥

కాశిరాజశిరశ్ఛేత్తా కాశీశప్రియకారకః ।
కాశీస్థార్తిహరః కాశీమధ్యస్థః కాశికాప్రియః ॥ ౧౯౬ ॥

కాశీవాసిజనానన్దీ కాశీవాసిజనప్రియః ।
కాశీవాసిజనత్రాతా కాశీవాసిజనస్తుతః ॥ ౧౯౭ ॥

కాశీవాసివికారఘ్నః కాశీవాసివిమోచనః ।
కాశీవాసిజనోద్ధర్తా కాశీవాసకులప్రదః ॥ ౧౯౮ ॥

కాశీవాస్యాశ్రితాఙ్ఘ్ర్యబ్జః కాశీవాసిసుఖప్రదః ।
కాశీస్థాభీష్టఫలదః కాశీస్థారిష్టనాశనః ॥ ౧౯౯ ॥

కాశీస్థద్విజసంసేవ్యః కాశీస్థద్విజపాలకః ।
కాశీస్థద్విజసద్బుద్ధిప్రదాతా కాశికాశ్రయః ॥ ౨౦౦ ॥

కాన్తీశః కాన్తిదః కాన్తః కాన్తారప్రియదర్శనః ।
కాన్తిమాన్కాన్తిజనకః కాన్తిస్థః కాన్తివర్ధనః ॥ ౨౦౧ ॥

కాలాగరుసుగన్ధాఢ్యః కాలాగరువిలేపనః ।
కాలాగరుసుగన్ధజ్ఞః కాలాగరుసుగన్ధకృత్ ॥ ౨౦౨ ॥

కాపట్యపటలచ్ఛేత్తా కాయస్థః కాయవర్ధనః ।
కాయభాగ్భయభీతిఘ్నః కాయరోగాపహారకః ॥ ౨౦౩ ॥

కార్యకారణకర్తృస్థః కార్యకారణకారకః ।
కార్యకారణసమ్పన్నః కార్యకారణసిద్ధిదః ॥ ౨౦౪ ॥

కావ్యామృతరసాస్వాదీ కావ్యామృతరసాత్మకః ।
కావ్యామృతరసాభిజ్ఞః కార్యామృతరసప్రియః ॥ ౨౦౫ ॥

కాదివర్ణైకజనకః కాదివర్ణప్రవర్తకః ।
కాదివర్ణవివేకజ్ఞః కాదివర్ణవినోదవాన్ ॥ ౨౦౬ ॥

కాదిహాదిమనుజ్ఞాతా కాదిహాదిమనుప్రియః ।
కాదిహాదిమనూద్ధారకారకః కాదిసంజ్ఞకః ॥ ౨౦౭ ॥

కాలుష్యరహితాకారః కాలుష్యైకవినాశనః ।
కారాగృహవిముక్తాత్మా కారాగృహవిమోచనః ॥ ౨౦౮ ॥

కామాత్మా కామదః కామీ కామేశః కామపూరకః ।
కామహృత్కామజనకః కామికామప్రదాయకః ॥ ౨౦౯ ॥

కామపాలః కామభర్తా కామకేలికలానిధిః ।
కామకేలికలాసక్తః కామకేలికలాప్రియః ॥ ౨౧౦ ॥

కామబీజైకవరదః కామబీజసమన్వితః ।
కామజిత్కామవరదః కామక్రీడాతిలాలసః ॥ ౨౧౧ ॥

కామార్తిశమనః కామాలఙ్కృతః కామసంస్తుతః ।
కామినీకామజనకః కామినీకామవర్ధనః ॥ ౨౧౨ ॥

కామినీకామరసికః కామినీకామపూరకః ।
కామినీమానదః కామకలాకౌతూహలప్రియః ॥ ౨౧౩ ॥

కామినీప్రేమజనకః కామినీప్రేమవర్ధనః ।
కామినీహావభావజ్ఞః కామినీప్రీతివర్ధనః ॥ ౨౧౪ ॥

కామినీరూపరసికః కామినీరూపభూషణః ।
కామినీమానసోల్లాసీ కామినీమానసాస్పదః ॥ ౨౧౫ ॥

కామిభక్తజనత్రాతా కామిభక్తజనప్రియః ।
కామేశ్వరః కామదేవః కామబీజైకజీవనః ॥ ౨౧౬ ॥

కాలిన్దీవిషసంహర్తా కాలిన్దీప్రాణజీవనః ।
కాలిన్దీహృదయానన్దీ కాలిన్దీనీరవల్లభః ॥ ౨౧౬ ॥

కాలిన్దీకేలికుశలః కాలిన్దీప్రీతివర్ధనః ।
కాలిన్దీకేలిరసికః కాలిన్దీకేలిలాలసః ॥ ౨౧౮ ॥

కాలిన్దీనీరసఙ్ఖేలద్గోపీయూథసమావృతః ।
కాలిన్దీనీరమధ్యస్థః కాలిన్దీనీరకేలికృత్ ॥ ౨౧౯ ॥

కాలిన్దీరమణాసక్తః కాలినాగమదాపహః ।
కామధేనుపరిత్రాతా కామధేనుసమావృతః ॥ ౨౨౦ ॥

కాఞ్చనాద్రిసమానశ్రీః కాఞ్చనాద్రినివాసకృత్ ।
కాఞ్చనాభూషణాసక్తః కాఞ్చనైకవివర్ధనః ॥ ౨౨౧ ॥

కాఞ్చనాభశ్రియాసక్తః కాఞ్చనాభశ్రియాశ్రితః ।
కార్తికేయైకవరదః కార్తవీర్యమదాపహః ॥ ౨౨౨ ॥

కిశోరీనాయికాసక్తః కిశోరీనాయికాప్రియః ।
కిశోరీకేలికుశలః కిశోరీప్రాణజీవనః ॥ ౨౨౩ ॥

కిశోరీవల్లభాకారః కిశోరీప్రాణవల్లభః ।
కిశోరీప్రీతిజనకః కిశోరీప్రియదర్శనః ॥ ౨౨౪ ॥

కిశోరీకేలిసంసక్తః కిశోరీకేలివల్లభః ।
కిశోరీకేలిసంయుక్తః కిశోరీకేలిలోలుపః ॥ ౨౨౫ ॥

కిశోరీహృదయానన్దీ కిశోరీహృదయాస్పదః ।
కిశోరీశః కిశోరాత్మా కిశోరః కింశుకాకృతిః ॥ ౨౨౬ ॥

కింశుకాభరణాలక్ష్యః కింశుకాభరణాన్వితః ।
కీర్తిమాన్కీర్తిజనకః కీర్తనీయపరాక్రమః ॥ ౨౨౭ ॥

కీర్తనీయయశోరాశిః కీర్తిస్థః కీర్తనప్రియః ।
కీర్తిశ్రీమతిదః కీశః కీర్తిజ్ఞః కీర్తివర్ధనః ॥ ౨౨౮ ॥

క్రియాత్మకః క్రియాధారః కిర్యాభాసః క్రియాస్పదః ।
కీలాలామలచిద్వృత్తిః కీలాలాశ్రయకారణః ॥ ౨౨౯ ॥

కులధర్మాధిపాధీశః కులధర్మాధిపప్రియః ।
కులధర్మపరిత్రాతా కులధర్మపతిస్తుతః ॥ ౨౩౦ ॥

కులధర్మపదాధారః కులధర్మపదాశ్రయః ।
కులధర్మపతిప్రాణః కులధర్మపతిప్రియః ॥ ౨౩౧ ॥

కులధర్మపతిత్రాతా కులధర్మైకరక్షకః ।
కులధర్మసమాసక్తః కులధర్మైకదోహనః ॥ ౨౩౨ ॥

కులధర్మసముద్ధర్తా కులధర్మప్రభావవిత్ ।
కులధర్మసమారాధ్యః కులధర్మధురన్ధరః ॥ ౨౩౩ ॥

కులమార్గరతాసక్తః కులమార్గరతాశ్రయః ।
కులమార్గసమాసీనః కులమార్గసముత్సుకః ॥ ౨౩౪ ॥

కులధర్మాధికారస్థః కులధర్మవివర్ధనః ।
కులాచారవిచారజ్ఞః కులాచారసమాశ్రితః ॥ ౨౩౫ ॥

కులాచారసమాయుక్తః కులాచారసుఖప్రదః ।
కులాచారాతిచతురః కులాచారాతివల్లభః ॥ ౨౩౬ ॥

కులాచారపవిత్రాఙ్గః కులాచారప్రమాణకృత్ ।
కులవృక్షైకజనకః కులవృక్షవివర్ధనః ॥ ౨౩౭ ॥

కులవృక్షపరిత్రాతా కులవృక్షఫలప్రదః ।
కులవృక్షఫలాధీశః కులవృక్షఫలాశనః ॥ ౨౩౮ ॥

కులమార్గకలాభిజ్ఞః కులమార్గకలాన్వితః ।
కుకర్మనిరతాతీతః కుకర్మనిరతాన్తకః ॥ ౨౩౯ ॥

కుకర్మమార్గరహితః కుకర్మైకనిషూదనః ।
కుకర్మరహితాధీశః కుకర్మరహితాత్మకః ॥ ౨౪౦ ॥

కుకర్మరహితాకారః కుకర్మరహితాస్పదః ।
కుకర్మరహితాచారః కుకర్మరహితోత్సవః ॥ ౨౪౧ ॥

కుకర్మరహితోద్దేశః కుకర్మరహితప్రియః ।
కుకర్మరహితాన్తస్థః కుకర్మరహితేశ్వరః ॥ ౨౪౨ ॥

కుకర్మరహితస్త్రీశః కుకర్మరహితప్రజః ।
కుకర్మోద్భవపాపఘ్నః కుకర్మోద్భవదుఃఖహా ॥ ౨౪౩ ॥

కుతర్కరహితాధీశః కుతర్కరహితాకృతిః ।
కూటస్థసాక్షీ కూటాత్మా కూటస్థాక్షరనాయకః ॥ ౨౪౪ ॥

కూటస్థాక్షరసంసేవ్యః కూటస్థాక్షరకారణః ।
కుబేరబన్ధుః కుశలః కుమ్భకర్ణవినాశనః ॥ ౨౪౫ ॥

కూర్మాకృతిధరః కూర్మః కూర్మస్థావనిపాలకః ।
కుమారీవరదః కుస్థః కుమారీగణసేవితః ॥ ౨౪౬ ॥

కుశస్థలీసమాసీనః కుశదైత్యవినాశనః ।
కేశవః క్లేశసంహర్తా కేశిదైత్యవినాశనః ॥ ౨౪౭ ॥

క్లేశహీనమనోవృత్తిః క్లేశహీనపరిగ్రహః ।
క్లేశాతీతపదాధీశః క్లేశాతీతజనప్రియః ॥ ౨౪౮ ॥

క్లేశాతీతశుభాకారః క్లేశాతీతసుఖాస్పదః ।
క్లేశాతీతసమాజస్థః క్లేశాతీతమహామతిః ॥ ౨౪౯ ॥

క్లేశాతీతజనత్రాతా క్లేశహీనజనేశ్వరః ।
క్లేశహీనస్వధర్మస్థః క్లేశహీనవిముక్తిదః ॥ ౨౫౦ ॥

క్లేశహీననరాధీశఃక్లేశహీననరోత్తమః ।
క్లేశాతిరిక్తసదనః క్లేశమూలనికన్దనః ॥ ౨౫౧ ॥

క్లేశాతిరిక్తభావస్థః క్లేశహీనైకవల్లభః ।
క్లేశహీనపదాన్తస్థః క్లేశహీనజనార్ద్దనః ॥ ౨౫౨ ॥

కేసరాఙ్కితభాలశ్రీః కేసరాఙ్కితవల్లభః ।
కేసరాలిప్తహృదయః కేసరాలిప్తసద్భుజః ॥ ౨౫౩ ॥

కేసరాఙ్కితవాసశ్రీః కేసరాఙ్కితవిగ్రహః ।
కేసరాకృతిగోపీశః కేసరామోదవల్లభః ॥ ౨౫౪ ॥

కేసరామోదమధుపః కేసరామోదసున్దరః ।
కేసరామోదముదితః కేసరామోదవర్ధనః ॥ ౨౫౫ ॥

కేసరార్చితభాలశ్రీః కేసరార్చితవిగ్రహః ।
కేసరార్చితపాదాబ్జః కేసరార్చితకుణ్డలః ॥ ౨౫౬ ॥

కేసరామోదసమ్పన్నః కేసరామోదలోలుపః ।
కేతకీకుసుమాసక్తఃకేతకీకుసుమప్రియః ॥ ౨౫౭ ॥

కేతకీకుసుమాధీశఃకేతకీకుసుమాఙ్కితః ।
కేతకీకుసుమామోదవర్ధనః కేతకీప్రియః ॥ ౨౫౮ ॥

కేతకీశోభితాకారః కేతకీశోభితామ్బరః ।
కేతకీకుసుమామోదవల్లభః కేతకీశ్వరః ॥ ౨౫౯ ॥

కేతకీసౌరభానన్దీ కేతకీసౌరభప్రియః ।
కేయూరాలఙ్కృతభుజః కేయూరాలఙ్కృతాత్మకః ॥ ౨౬౦ ॥

కేయూరాలఙ్కృతశ్రీశఃకేయూరప్రియదర్శనః ।
కేదారేశ్వరసంయుక్తః కేదారేశ్వరవల్లభః ॥ ౨౬౧ ॥

కేదారేశ్వరపార్శ్వస్థః కేదారేశ్వరభక్తపః ।
కేదారకల్పసారజ్ఞః కేదారస్థలవాసకృత్ ॥ ౨౬౨ ॥

కేదారాశ్రితభీతిఘ్నః కేదారాశ్రితముక్తిదః ।
కేదారావాసివరదః కేదారాశ్రితదుఃఖహా ॥ ౨౬౩ ॥

కేదారపోషకః కేశః కేదారాన్నవివర్ద్ధనః ।
కేదారపుష్టిజనకః కేదారప్రియదర్శనః ॥ ౨౬౪ ॥

కైలాసేశసమాజస్థః కైలాసేశప్రియఙ్కరః ।
కైలాసేశసమాయుక్తః కైలాసేశప్రభావవిత్ ॥ ౨౬౫ ॥

కైలాసాధీశత్రుఘ్నః కైలాసపతితోషకః ।
కైలాసాధీశసహితః కైలాసాధీశవల్లభః ॥ ౨౬౬ ॥

కైవల్యముక్తిజనకః కైవల్యపదవీశ్వరః ।
కైవల్యపదవీత్రాతా కైవల్యపదవీప్రియః ॥ ౨౬౭ ॥

కైవల్యజ్ఞానసమ్పన్నః కైవల్యజ్ఞానసాధనః ।
కైవల్యజ్ఞానగమ్యాత్మా కైవల్యజ్ఞానదాయకః ॥ ౨౬౮ ॥

కైవల్యజ్ఞానసంసిద్ధః కైవల్యజ్ఞానదీపకః ।
కైవల్యజ్ఞానవిఖ్యాతః కైవల్యైకప్రదాయకః ॥ ౨౬౯ ॥

క్రోధలోభభయాతీతః క్రోధలోభవినాశనః ।
క్రోధారిః క్రోధహీనాత్మా క్రోధహీనజనప్రియః ॥ ౨౭౦ ॥

క్రోధహీనజనాధీశః క్రోధహీనప్రజేశ్వరః ।
కోపతాపోపశమనః కోపహీనవరప్రదః ॥ ౨౭౧ ॥

కోపహీననరత్రాతా కోపహీనజనాధిపః ।
కోపహీననరాన్తఃస్థః కోపహీనప్రజాపతిః ॥ ౨౭౨ ॥

కోపహీనప్రియాసక్తః కోపహీనజనార్తిహా ।
కోపహీనపదాధీశః కోపహీనపదప్రదః ॥ ౨౭౩ ॥

కోపహీననరస్వామీ కోపహీనస్వరూపధృక్ ।
కోకిలాలాపసఙ్గీతః కోకిలాలాపవల్లభః ॥ ౨౭౪ ॥

కోకిలాలాపలీనాత్మా కోకిలాలాపకారకః ।
కోకిలాలాపకాన్తేశః కోకిలాలాపభావవిత్ ॥ ౨౭౫ ॥

కోకిలాగానరసికః కోకిలావరవల్లభః ।
కోటిసూర్యసమానశ్రీః కోటిచన్ద్రామృతాత్మకః ॥ ౨౭౬ ॥

కోటిదానవసంహర్తా కోటికన్దర్పదర్పహా ।
కోటిదేవేన్ద్రసంసేవ్యః కోటిబ్రహ్మార్చితాకృతిః ॥ ౨౭౭ ॥

కోటిబ్రహ్మాణ్డమధ్యస్థః కోటివిద్యుత్సమద్యుతిః ।
కోట్యశ్వమేధపాపఘ్నః కోటికామేశ్వరాకృతిః ॥ ౨౭౮ ॥

కోటిమేఘసమోదారః కోటివహ్నిసుదుఃసహః ।
కోటిపాథోధిగమ్భీరః కోటిమేరుసమస్థిరః ॥ ౨౭౯ ॥

కోటిగోపీజనాధీశః కోటిగోపాఙ్గనావృతః ।
కోటిదైత్యేశదప్రఘ్నః కోటిరుద్రపరాకర్మః ॥ ౨౮౦ ॥

కోటిభక్తార్తిశమనః కోటిదుష్టవిమర్దనః ।
కోటిభక్తజనోద్ధర్తా కోటియజ్ఞఫలప్రదః ॥ ౨౮౧ ॥

కోటిదేవర్షిసంసేవ్యః కోటిబ్రహ్మర్షిముక్తిదః ।
కోటిరాజర్షిసంస్తుత్యః కోటిబ్రహ్మాణ్డమణ్డనః ॥ ౨౮౨ ॥

కోట్యాకాశప్రకాశాత్మా కోటివాయుమహాబలః ।
కోటితేజోమయాకారః కోటిభూమిసమక్షమీ ॥ ౨౮౩ ॥

కోటినీరసమస్వచ్ఛః కోటిదిగ్జ్ఞానదాయకః ।
కోటిబ్రహ్మాణ్డజనకః కోటిబ్రహ్మాణ్డపాలకః ॥ ౨౮౪ ॥

కోటిబ్రహ్మాణ్డసంహర్తా కోటిబ్రహ్మాణ్డబోధకః ।
కోటివాక్పతివాచాలః కోటిశుక్రకవీశ్వరః ॥ ౨౮౫ ॥

కోటిద్విజసమాచారః కోటిహేరమ్బవిఘ్నహా ।
కోటిమానసహంసాత్మా కోటిమానససంస్థితః ॥ ౨౮౬ ॥

కోటిచ్ఛలకరారాతిః కోటిదామ్భికనాశనః ।
కోటిశూన్యపథచ్ఛేత్తా కోటిపాఖణ్డఖణ్డనః ॥ ౨౮౭ ॥

కోటిశేషధరాధారః కోటికాలప్రబోధకః ।
కోటివేదాన్తసంవేద్యః కోటిసిద్ధాన్తనిశ్చయః ॥ ౨౮౮ ॥

కోటియోగీశ్వరాధీశః కోటియోగైకసిద్ధిదః ।
కోటిధామాధిపాధీశః కోటిలోకైకపాలకః ॥ ౨౮౯ ॥

కోటియజ్ఞైకభోక్తా చ కోటియజ్ఞఫలప్రదః ।
కోటిభక్తహృదన్తస్థః కోటిభక్తాభయప్రదః ॥ ౨౯౦ ॥

కోటిజన్మార్తిశమనః కోటిజన్మాఘనాశనః ।
కోటిజన్మాన్తరజ్ఞానప్రదాతా కోటిభక్తపః ॥ ౨౯౧ ॥

కోటిశక్తిసమాయుక్తః కోటిచైతన్యబోధకః ।
కోటిచక్రావృతాకారః కోటిచక్రప్రవర్తకః ॥ ౨౯౨ ॥

కోటిచక్రార్చనత్రాతా కోటివీరావలీవృతః ।
కోటితీర్థజలాన్తస్థః కోటితీర్థఫలప్రదః ॥ ౨౯౩ ॥

కోమలామలచిద్వృత్తిః కోమలామలమానసః ।
కౌస్తుభోద్భాసితోరస్కః కౌస్తుభోద్భాసితాకృతిః ॥ ౨౯౪ ॥

కౌరవానీకసంహర్తా కౌరవార్ణవకుమ్భభూః ।
కౌన్తేయాశ్రితపాదాబ్జః కౌన్తేయాభయదాయకః ॥ ౨౯౫ ॥

కౌన్తేయారాతిసంహర్తా కౌన్తేయప్రతిపాలకః ।
కౌన్తేయానన్దజనకః కౌన్తేయప్రాణజీవనః ॥ ౨౯౬ ॥

కౌన్తేయాచలభావజ్ఞః కౌన్తేయాచలముక్తిదః ।
కౌముదీముదితాకారః కౌముదీముదితాననః ॥ ౨౯౭ ॥

కౌముదీముదితప్రాణః కౌముదీముదితాశయః ।
కౌముదీమోదముదితః కౌముదీమోదవల్లభః ॥ ౨౯౮ ॥

కౌముదీమోదమధుపః కౌముదీమోదవర్ధనః ।
కౌముదీమోదమానాత్మా కౌముదీమోదసున్దరః ॥ ౨౯౯ ॥

కౌముదీదర్శనానన్దీ కౌముదీదర్శనోత్సుకః ।
కౌసల్యాపుత్రభావస్థః కౌసల్యానన్దవర్ధనః ॥ ౩౦౦ ॥

కంసారిః కంసహీనాత్మా కంసపక్షనికన్దనః ।
కఙ్కాలః కఙ్కవరదః కణ్టకక్షయకారకః ॥ ౩౦౧ ॥

కన్దర్పదర్పశమనః కన్దర్పాభిమనోహరః ।
కన్దర్పకామనాహీనః కన్దర్పజ్వరనాశనః ॥ ౩౦౨ ॥

కన్దర్పజ్వరనాశన ఓం నమ ఇతి
ఇతి శ్రీసర్వసౌభాగ్యవర్ధనం శ్రీపతిప్రియమ్ ।
నామ్నామక్షరకాదీనాం సహస్రం పరికీర్తితమ్ ॥ ౩౦౩ ॥

సర్వాపరాధశమనం రహస్యం శ్రుతిగోచరమ్ ।
కలికాలైకదమనం క్రూరశత్రునికన్దనమ్ ॥ ౩౦౪ ॥

క్రూరపాపసమూహఘ్నం క్రూరకర్మవినాశనమ్ ।
క్రూరాసురౌఘసంహారకారకం క్లేశనాశనమ్ ॥ ౩౦౫ ॥

కుమార్గదలనం కష్టహరణం కల్మషాపహమ్ ।
కుబుద్ధిశమనం క్రోధకన్దనం కాన్తివర్ద్ధనమ్ ॥ ౩౦౬ ॥

కువిద్యాదమనం కామమర్దనం కీర్తిదాయకమ్ ।
కుతర్కనాశనం కాన్తం కుపథార్ణవశోషణమ్ ॥ ౩౦౭ ॥

కోటిజన్మార్జితారిష్టహరం కాలభయాపహమ్ ।
కోటిజన్మార్జితాజ్ఞాననాశనైకదివాకరమ్ ॥ ౩౦౮ ॥

కాపట్యపటలధ్వంసికార్పణ్యైకహుతాశనమ్ ।
కాలుష్యభావశమనం కీర్తిశ్రీమతిదం సతామ్ ॥ ౩౦౯ ॥

కోపోపతాపశమనం కంసారిస్మృతిదాయకమ్ ।
కులాచారవిచారస్థం కులధర్మప్రవర్తకమ్ ॥ ౩౧౦ ॥

కులధర్మరతాభీష్టసిద్ధిదం కులదీపకమ్ ।
కుత్సామార్గనిరాకర్తృ కుపథాచారవర్జితమ్ ॥ ౩౧౧ ॥

కల్యాణమఙ్గలాగారం కల్పవృక్షసమం సతామ్ ।
కౌటిల్యభావశమనం కాశీవాసఫలప్రదమ్ ॥ ౩౧౨ ॥

అతిగుహ్యతరం పుంసాం భోగమోక్షైకసాధనమ్ ।
అత్యన్తస్నేహభావేన యుష్మదగ్రే ప్రకాశితమ్ ॥ ౩౧౩ ॥

న వక్తవ్యం న వక్తవ్యం న వక్తవ్యం కదాచన ।
పాప్యగ్రే కుటిలాగ్రే చ రాగ్యగ్రే పిశునాయ వై ॥ ౩౧౪ ॥

ద్రోహ్యగ్రే మలినాఘ్రే చ కపట్యగ్రే విశేషతః ।
లమ్పటాగ్రేఽభిమాన్యగ్రే కామ్యతే క్రోధినే తథా ॥ ౩౧౫ ॥

లోభ్యగ్రే తస్కరాగ్రే చ గర్వాహఙ్కారభాజినే ।
సంసారాసక్తచిత్తాగ్రే వాద్యగ్రే ఘాతినేఽపి వా ॥ ౩౧౬ ॥

మతాభిమానినే గోప్యం మదీయం స్తోత్రముత్తమమ్ ।
వాచ్యం శాన్తాయ భక్తాయ నిర్మలాయ దయాలవే ॥ ౩౧౭ ॥

సన్తోషిణే సుశీలాయ సుపాత్రాయ ద్విజాతయే ।
వివేకినే జ్ఞానినే చ మద్భక్తాయ విశేషతః ॥ ౩౧౮ ॥

య ఇదం శ‍ృణుతే నిత్యం పఠతేఽహర్నిశం జనః ।
మాహాత్మ్యం తస్య పుణ్యస్య మయా వక్తుం న శక్యతే ॥ ౩౧౯ ॥

ఏకవరమిదం స్తోత్రం యః శ‍ృణోతి నరోత్తమః ।
భోగమోక్షప్రధానః స భవిష్యతి న సంశయః ॥ ౩౨౦ ॥

కిం పునః పఠనాదస్య సర్వసిద్ధః కరే స్థితా ।
భోగార్థీ లభతే భోగాన్యోగార్థీ యోగసాధనామ్ ॥ ౩౨౧ ॥

కామార్థీ లభతే కామాన్ప్రజార్థీ లభతే ప్రజామ్ ।
విద్యార్థీ లభతే విద్యాం మోక్షార్థీ మోక్షమవ్యయమ్ ॥ ౩౨౨ ॥

ద్రవ్యాథీ లభతే ద్రవ్యం ప్రియార్థీ లభతే ప్రియమ్ ।
మానార్థీ లభతే మానం రాజ్యార్థీ రాజ్యముత్తమమ్ ॥ ౩౨౩ ॥

జ్ఞానార్థీ లభతే జ్ఞానం సుఖార్థీ లభతే సుఖమ్ ।
కీర్త్యర్థీ లభతే కీర్తిం బ్రహ్మార్థీ బ్రహ్మ నిర్గుణమ్ ॥ ౩౨౪ ॥

పుష్ట్యర్థీ లభతే పుష్టిం తుష్ట్యర్థీ తుష్టిమాత్మని ।
నిరీహో లభతే నూనం మత్పదం దేవదుర్లభమ్ ॥ ౩౨౫ ॥

కిం దానైః కిం వ్రతైస్తీర్థైర్యజ్ఞయాగాదిభిస్తథా ।
అస్య శ్రవణమాత్రేణ సర్వయజ్ఞఫలం లభేత్ ॥ ౩౨౬ ॥

నాతః పరతరం జ్ఞానం నాతః పరతరం తపః ।
నాతః పరతరం ధ్యానం నాతః పరతరో జపః ॥ ౩౨౭ ॥

నాతః పరతరా సిద్ధిర్నాతః పరతరో మఖః ।
నాతః పరతరం ద్రవ్యం నాతః పరతరా క్రియా ॥ ౩౨౮ ॥

య ఇదం పఠతే భక్త్యా శ‍ృణుయాద్వా సమాహితః ।
స జ్ఞానీ స తపస్వీ చ స ధ్యానీ జయతత్పరః ॥ ౩౨౯ ॥

స సిద్ధో భాగ్యవాన్ శ్రీమాన్ క్రియావాన్బుద్ధిమానపి ।
జితం తేన జగత్సర్వం యేనేదం పఠితం శ్రుతమ్ ॥ ౩౩౦ ॥

కిం పునర్భక్తిభావేన భోగమోక్షప్రదం ద్రుతమ్ ।
కోటిజన్మార్జితైః పుణ్యైర్లభ్యతే భాగ్యతో యదా ॥ ౩౩౧ ॥

తదా భాగ్యోదయః పుంసాం నాత్ర కార్యా విచారణా ।
సారాత్సారతరం శాస్త్రం తత్రాపి జ్ఞానదాయకమ్ ॥ ౩౩౨ ॥

జ్ఞానాద్ధ్యానం పరం శ్రేష్ఠం తత్రాపి లయతా యథా ।
తథైవేదం మహాస్తోత్రం వినా మత్కృపయా కిల ॥ ౩౩౩ ॥

దుర్లభం త్రిషు లోకేషు సర్వసిద్ధిప్రదం సతామ్ ।
యథా భక్తిస్త్రిలోకేషు దుర్లభా మమ దేహినామ్ ॥ ౩౩౪ ॥

తథైవేదం మహాస్తోత్రం సద్యః సాయుజ్యదాయకమ్ ।
సర్వాపరాధశమనం లోకే కల్పద్రుమప్రభమ్ ॥ ౩౩౫ ॥

యథా సుదర్శనం లోకే దుష్టదైత్యనిబర్హణమ్ ।
తథైవేదం పరం స్తోత్రం కామాదికభయాపహమ్ ॥ ౩౩౬ ॥

అస్యైకావర్తనాత్పాపం నశ్యత్యాజన్మసఞ్చితమ్ ।
దశావర్తనతః పుంసాం శతజన్మాన్తరార్చితమ్ ॥ ౩౩౭ ॥

శతావర్తనమాత్రేణ దేవరూపో భవేన్నరః ।
ఆవర్తనసహస్రైశ్చ మద్గతిం లభతేఽచలామ్ ॥ ౩౩౮ ॥

లక్షతో మమ సాయుజ్యం దశలక్షాత్స్వయం హరిః ।
తస్మాన్నైవ ప్రదాతవ్యం మదీయం స్తోత్రముత్తమమ్ ॥ ౩౩౯ ॥

పుత్రకామోఽయుతాన్పాఠాన్కారయిత్వా మమాలయే ।
సహస్రనామభిర్దివ్యైర్జుహుయాద్ఘృతపాయసైః ॥ ౩౪౦ ॥

శర్కరామధుసంయుక్తైర్బిల్వీదలసమన్వితః ।
బ్రాహ్మణాన్భోజయేద్భక్త్యా నామసఙ్ఖ్యామితానిహ ॥ ౩౪౧ ॥

రాజ్యకామోఽయుతాన్నిత్యం పఠేద్వా పాఠయేద్ద్విజాన్ ।
శివాలయే సహస్రైశ్చ హోమయేదాజ్యపాయసైః ॥ ౩౪౨ ॥

బ్రాహ్మణాన్భోజయేన్నూనమయుతైకం యథావిధి ।
దక్షిణాం దాపయేచ్ఛక్త్యా విత్తశాఢ్యం న కారయేత్ ॥ ౩౪౩ ॥

సహస్రమేకం కన్యార్థీ పఠేద్వా పాఠయేత్కిల ।
దేవ్యాలయే తథా నిత్యం ధనకామోఽపి పాఠయేత్ ॥ ౩౪౪ ॥

కీర్తికామోఽయుతం భాక్త్యా పఠేద్వృన్దావనే సదా ।
జయకామో హి దుర్గాయాం శత్రుసంహారకారకః ।
ఆయుః కామో నదీతీరే జ్ఞానార్థీ పర్వతోపరి ॥ ౩౪౫ ॥

మోక్షార్థీ భక్తిభావేన మన్దిరే మమ సన్నిధౌ ।
పాఠసఙ్ఖ్యాన్ద్విజాన్భోజ్యాన్పాయసైః శర్కరాప్లుతైః ॥ ౩౪౬ ॥

జుహుయాద్ఘృతధారాభిర్మమ ప్రీతివివర్ధనైః ।
సర్వకామప్రదం నామ్నాం సహస్రం మమ దుర్లభమ్ ॥ ౩౪౭ ॥

కామనారహితానాం చ ముక్తిదం భవసాగరాత్ ।
ఇదం సహస్రనామాఖ్యం స్తోత్రమానన్దవర్ద్ధనమ్ ॥ ౩౪౮ ॥

సర్వాపరాధశమనం పఠితవ్యమహర్నిశమ్ ।
అన్యథా న గతిర్నూనం త్రిషు లోకేషు కుత్రచిత్ ॥ ౩౪౯ ॥

వైష్ణవానాం విశేషేణ వైష్ణవా మామకా జనాః ।
దుర్లభం దుష్టజీవానాం మదీయం స్తోత్రమద్భుతమ్ ॥ ౩౫౦ ॥

లోకేఽస్మిన్దుర్లభో గోప్యో ముక్తిమార్గో మనీషిణమ్ ।
సులభో మమ భక్తానాం స్తోత్రేణానేన నిశ్చితమ్ ॥ ౩౫౧ ॥

తావద్గర్జన్తి పాపాని తావద్గర్జన్తి శత్రవః ।
తావద్గర్జతి దారిద్ర్యం యావత్స్తోత్రం న లభ్యతే ॥ ౩౫౨ ॥

కిమత్ర బహునోక్తేన త్వదగ్రే గోపికా మయా ।
మమ ప్రాణాధికం స్తోత్రం సదాఽఽనన్దవివర్ధనమ్ ॥ ౩౫౩ ॥

అత్యన్తస్నేహభావేన త్వదీయేన వ్రజాఙ్గనాః ।
మయా ప్రకాశితం స్తోత్రం త్వద్భక్త్యాఽహం వశీకృతః ॥ ౩౫౪ ॥

ఏవముక్త్వా హృషీకేశః శరణాగతవత్సలః ।
ప్రహసన్సహసోత్థాయ క్రీడాం చక్రే పునర్జలే ॥ ౩౫౫ ॥

నారద ఉవాచ-
ఏతద్గుహ్యతరం స్తోత్రం దుర్లభం దేహధారిణామ్ ।
మయా తదాజ్ఞయా ప్రోక్తం తవాగ్రే వ్యాసభావన ॥ ౩౫౬ ॥

త్వయైతన్నైవ వక్తవ్యం కస్యాగ్రేఽపి వినాఽఽజ్ఞయా ।
స్వశిష్యాగ్రే శుకాగ్రే వా గోపనీయం ధరాతలే ॥ ౩౫౭ ॥

ఏతదేవ స్వయం సాక్షాదగతీనాం గతిప్రదః ।
బుద్ధ్యావిష్టనిజాంశేన పూర్ణానన్దః స్వలీలయా ॥ ౩౫౮ ॥

కలిగ్రస్తాన్ జనాన్స్వీయానుద్ధర్తుం కరుణానిధిః ।
స్వయమేవాత్ర విఖ్యాతం కరిష్యతి న సంశయః ॥ ౩౫౯ ॥

ఏతద్దివ్యసహస్రనామ పరమానన్దైకసంవర్ధనం
లోకేస్మిన్కిల కాదినామరచనాలఙ్కారశోభాన్వితమ్ ।
యేషాం కర్ణపుటే పతిష్యతి మహాభాగ్యాదిహాలౌకికం
తేషాం నైవ కిమప్యలభ్యమచిరాత్కల్పద్రుమాభం సతామ్ ॥ ౩౬౦ ॥

ఇతి శ్రీబ్రహ్మాణ్డపురాణేఽధ్యాత్మకభాగవతే శ్రుతిరహస్యే
కకారాది శ్రీకృష్ణసహస్రనామస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ।

Also Read 1000 Names of Kakaradi Shri Krishna:

1000 Names of Kakaradi Sri Krishna | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Kakaradi Sri Krishna | Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top