Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Kakaradi Sri Krishna | Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada

Kakaradi Shrikrishna Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada:

॥ ಕಕಾರಾದಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥

ವ್ಯಾಸ ಉವಾಚ-
ಕೃತಾರ್ಥೋಽಹಂ ಮುನಿಶ್ರೇಷ್ಠ ತ್ವತ್ಪ್ರಸಾದಾನ್ನ ಸಂಶಯಃ ।
ಯತೋ ಮಯಾ ಪರಂ ಜ್ಞಾನಂ ಬ್ರಹ್ಮಗೀತಾತ್ಮಕಂ ಶ್ರುತಮ್ ॥ 1 ॥

ಪರಂ ತು ಯೇನ ಮೇ ಜನ್ಮ ನ ಭವೇತ್ಕರ್ಹಿಚಿನ್ಮುನೇ ।
ಪೂರ್ಣಬ್ರಹ್ಮೈಕವಿಜ್ಞಾನವಿರಹೋ ನ ಚ ಜಾಯತೇ ॥ 2 ॥

ಯೇನ ಮೇ ದೃಢವಿಶ್ವಾಸೋ ಭಕ್ತಾವುತ್ಪದ್ಯತೇ ಹರೇಃ ।
ಕಾಲಪಾಶವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಿಃ ಕರ್ಮಬನ್ಧವಿಮೋಚನಮ್ ॥ 3 ॥

ಜನ್ಮಮೃತ್ಯುಜರಾವ್ಯಾಧಿಕ್ಲೇಶಕ್ಷೋಭನಿವಾರಣಮ್ ।
ಕಲಿಕಾಲಭಯಧ್ವಂಸೋ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಂ ದೃಢಂ ಹೃದಿ ॥ 4 ॥

ಕೀರ್ತಿಃ ಶ್ರೀಃ ಸನ್ಮತಿಃ ಶಾನ್ತಿರ್ಭಕ್ತಿರ್ಮುಕ್ತಿಶ್ಚ ಶಾಶ್ವತೀ ।
ಜಾಯತೇ ತದುಪಾಯಂ ಮೇ ವದ ವೇದವಿದಾಂ ವರ ॥ 5 ॥

ನಾರದ ಉವಾಚ-
ತತ್ತ್ವಮೇಕಂ ತ್ರಿಲೋಕೇಷು ಪೂರ್ಣಾನನ್ದೋ ಜಗದ್ಗುರುಃ ।
ದೈವತಂ ಸರ್ವದೇವಾನಾಂ ಪ್ರಾಣಿನಾಂ ಮುಕ್ತಿಕಾರಣಮ್ ॥ 6 ॥

ತಾರಣಂ ಭವಪಾಥೋಧೇರ್ದುಃಖದಾರಿದ್ರ್ಯಹಾರಣಮ್ ।
ತದ್ರೂಪಂ ಸರ್ವದಾ ಧ್ಯೇಯಂ ಯೋಗಿಭಿರ್ಜ್ಞಾನಿಭಿಸ್ತಥಾ ॥ 7 ॥

ಜ್ಞೇಯಮೇವ ಸದಾ ಸಿದ್ಧೈಃ ಸಿದ್ಧಾನ್ತೇನ ದೃಢೀಕೃತಮ್ ।
ವೇದಾನ್ತೇ ಗೀತಮಾಪ್ತಾನಾಂ ಹಿತಕೃತ್ಕಷ್ಟನಾಶನಮ್ ॥ 8 ॥

ಸರ್ವೇಷಾಮೇವ ಜೀವಾನಾಂ ಕರ್ಮಪಾಶವಿಮೋಚನಮ್ ।
ಸತ್ಯಜ್ಞಾನದಯಾಸಿನ್ಧೋಃ ಕಾದಿನಾಮಸಹಸ್ರಕಮ್ ॥ 9 ॥

ಅತಿಗುಹ್ಯತರಂ ಲೋಕೇ ನಾಕೇಽಪಿ ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿನಾಮ್ ।
ಕಾಲಪಾಶವಿನಿರ್ಮುಕ್ತೇರ್ಹೇತುಭೂತಂ ಸನಾತನಮ್ ॥ 10 ॥

ಕಾಮಾರ್ತಿಶಮನಂ ಪುಂಸಾಂ ದುರ್ಬುದ್ಧಿಕ್ಷಯಕಾರಕಮ್ ।
ಸರ್ವವ್ಯಾಧ್ಯಾಧಿಹರಣಂ ಶರಣಂ ಸಾಧುವಾದಿನಾಮ್ ॥ 11 ॥

ಕಪಟಚ್ಛಲಪಾಖಂಡಕ್ರೋಧಲೋಭವಿನಾಶನಮ್ ।
ಅಜ್ಞಾನಾಧರ್ಮವಿಧ್ವಂಸಿ ಶ್ರಿತಾನನ್ದವಿವರ್ಧನಮ್ ॥ 12 ॥

ವಿಜ್ಞಾನೋದ್ದೀಪನಂ ದಿವ್ಯಂ ಸೇವ್ಯಂ ಸರ್ವಜನೈರಿಹ ।
ಪಠನೀಯಂ ಪ್ರಯತ್ನೇನ ಸರ್ವಮನ್ತ್ರೈಕದೋಹನಮ್ ॥ 13 ॥

ಮೋಹಮಾತ್ಸರ್ಯಮೂಢಾನಾಮಗೋಚರಮಲೌಕಿಕಮ್ ।
ಪೂರ್ಣಾನನ್ದಪ್ರಸಾದೇನ ಲಭ್ಯಮೇತತ್ಸುದುರ್ಲಭಮ್ ॥ 14 ॥

ಪುರ್ಣಾನನ್ದಃ ಸ್ವಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಭಕ್ತೋದ್ಧಾರಾಯ ಭೂತಲೇ ।
ಅಕ್ಷರಾಕಾರಮಾವಿಶ್ಯ ಸ್ವೇಚ್ಛಯಾಽನನ್ತವಿಕ್ರಮಃ ॥ 15 ॥

ಕೃಷ್ಣನಾಮ್ನಾತ್ರ ವಿಖ್ಯಾತಃ ಸ್ವಯಂ ನಿರ್ವಾಣದಾಯಕಃ ।
ಅತ ಏವಾತ್ರ ವರ್ಣಾನಾಂ ಕಕಾರಸ್ತನ್ಮಯೋ ಮತಃ ॥ 16 ॥

ಕಾದಿನಾಮಾನಿ ಲೋಕೇಽಸ್ಮಿನ್ದುರ್ಲಭಾನಿ ದುರಾತ್ಮನಾಮ್ ।
ಭಕ್ತಾನಾಂ ಸುಲಭಾನೀಹ ನಿರ್ಮಲಾನಾಂ ಯತಾತ್ಮನಾಮ್ ॥ 17 ॥

ಜ್ಞೇಯ ಏವ ಸ್ವಯಂ ಕೃಷ್ಣೋ ಧ್ಯೇಯ ಏವ ನಿರನ್ತರಮ್ ।
ಅಮೇಯೋಽಪ್ಯನುಮಾನೇನ ಮೇಯ ಏವಾತ್ಮಭಾವತಃ ॥ 18 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಗೀತಾದಿಭಿರ್ಗೇಯಃ ಸೇವನೀಯೋ ಮುಮುಕ್ಷಭಿಃ ।
ಕೃಷ್ಣ ಏವ ಗತಿಃ ಪುಂಸಾಂ ಸಂಸಾರೇಽಸ್ಮಿನ್ಸುದುಸ್ತರೇ ॥ 19 ॥

ಕಾಲಾಸ್ಯೇ ಪತಿತಂ ಸರ್ವಂ ಕಾಲೇನ ಕವಲೀಕೃತಮ್ ।
ಕಾಲಾಧೀನಂ ಕಾಲಸಂಸ್ಥಂ ಕಾಲೋತ್ಪನ್ನಂ ಜಗತ್ತ್ರಯಮ್ ॥ 20 ॥

ಸ ಕಾಲಸ್ತಸ್ಯ ಭೃತ್ಯೋಽಸ್ತಿ ತದಧೀನಸ್ತದುದ್ಭವಃ ।
ತಸ್ಮಾತ್ಸರ್ವೇಷು ಕಾಲೇಷು ಕೃಷ್ಣ ಏವ ಗತಿರ್ನೃಣಾಮ್ ॥ 21 ॥

ಅನ್ಯೇ ದೇವಾಸ್ತ್ರಿಲೋಕೇಷು ಕೃಷ್ಣಾಶ್ರಯಪರಾಯಣಾಃ ।
ಕೃಷ್ಣಮಾಶ್ರಿತ್ಯ ತಿಷ್ಠನ್ತಿ ಕೃಷ್ಣಸ್ಯಾನುಚರಾ ಹಿ ತೇ ॥ 22 ॥

ಯಥಾ ಸೂರ್ಯೋದಯೇ ಸರ್ವಾಸ್ತಾರಕಾಃ ಕ್ಷೀಣಕಾನ್ತಯಃ ।
ಸರ್ವೇ ದೇವಾಸ್ತಥಾ ವ್ಯಾಸ ಹತವೀರ್ಯಾ ಹತೌಜಸಃ ॥ 23 ॥

ನ ಕೃಷ್ಣಾದಿತರತ್ತತ್ತ್ವಂ ನ ಕೃಷ್ಣಾದಿತರತ್ಸುಖಮ್ ।
ನ ಕೃಷ್ಣಾದಿತರಜ್ಜ್ಞಾನಂ ನ ಕೃಷ್ಣಾದಿತರತ್ಪದಮ್ ॥ 24 ॥

ಕೃಷ್ಣ ಏವ ಜಗನ್ಮಿತ್ರಂ ಕೃಷ್ಣ ಏವ ಜಗದ್ಗುರುಃ ।
ಕೃಷ್ಣ ಏವ ಜಗತ್ತ್ರಾತಾ ಕೃಷ್ಣ ಏವ ಜಗತ್ಪಿತಾ ॥ 25 ॥

ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣೇತಿ ಯೇ ಜೀವಾಃ ಪ್ರವದನ್ತಿ ನಿರನ್ತರಮ್ ।
ನ ತೇಷಾಂ ಪುನರಾವೃತ್ತಿಃ ಕಲ್ಪಕೋಟಿಶತೈರಪಿ ॥ 26 ॥

ಕೃಷ್ಣೇ ತುಷ್ಟೇ ಜಗನ್ಮಿತ್ರಂ ಕೃಷ್ಣೇ ರುಷ್ಟೇ ಹಿ ತದ್ರಿಪುಃ ।
ಕೃಷ್ಣಾತ್ಮಕಂ ಜಗತ್ಸರ್ವಂ ಕೃಷ್ಣಮಾಶ್ರಿತ್ಯ ತಿಷ್ಠತಿ ॥ 27 ॥

ಯಥಾ ಸೂರ್ಯೋದಯೇ ಸರ್ವೇ ಪದಾರ್ಥಜ್ಞಾನಿನೋ ನರಾಃ ।
ಕೃಷ್ಣಸೂರ್ಯೋದಯೇಽನ್ತಃಸ್ಥೇ ತಥಾಽಽತ್ಮಜ್ಞಾನಿನೋ ಬುಧಾಃ ॥ 28 ॥

ತಸ್ಮಾತ್ತ್ವಂ ಸರ್ವಭಾವೇನ ಕೃಷ್ಣಸ್ಯ ಶರಣಂ ವ್ರಜ ।
ನಾನ್ಯೋಪಾಯಸ್ತ್ರಿಲೋಕೇಷು ಭವಾಬ್ಧಿಂ ತರಿತುಂ ಸತಾಮ್ ॥ 29 ॥

ಶ್ರೀವ್ಯಾಸ ಉವಾಚ-
ಕೃತಾರ್ಥೋಽಹಂ ಮುನಿಶ್ರೇಷ್ಠ ತ್ವತ್ಪ್ರಸಾದಾದತನ್ದ್ರಿತಃ ।
ಯಸ್ಮಾಚ್ಛ್ರುತಂ ಮಯಾ ಜ್ಞಾನಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನಃ ॥ 30 ॥

ಪರಂ ತು ಶ್ರೇತುಮಿಚ್ಛಾಮಿ ತ್ವತ್ತೋ ಬ್ರಹ್ಮವಿದಾಂ ವರ ।
ನೈವಾಸ್ತಿ ತ್ವತ್ಸಮೋ ಜ್ಞಾನೀ ತ್ರಿಷು ಲೋಕೇಷು ಕುತ್ರಚಿತ್ ॥ 31 ॥

ಕಥಂ ಮೇ ಕರುಣಾಸಿನ್ಧುಃ ಪ್ರಸನ್ನೋ ಜಾಯತೇ ಹರಿಃ ।
ಕೇನೋಪಾಯೇನ ತದ್ಭಕ್ತಿರ್ನಿಶ್ಚಲಾ ಜಾಯತೇ ಮಯಿ ॥ 32 ॥

ಕೇನೋಪಾಯೇನ ತದ್ದಾಸ್ಯಂ ಸಖಿತ್ವಂ ದೇವದುರ್ಲಭಮ್ ।
ತದಧೀನತ್ವಮೇವಾಥ ತತ್ಸ್ವರೂಪೈಕತಾ ತಥಾ ॥ 33 ॥

ಏತನ್ಮೇ ವದ ದೇವರ್ಷೇ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥದೋಹನಮ್ ।
ವಿನಾ ಕೃಷ್ಣಂ ಗತಿರ್ನಾಽಸ್ತಿ ಕೃಷ್ಣ ಏವ ಗತಿರ್ಮಮ ॥ 34 ॥

ನಾರದ ಉವಾಚ-
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಃ ಕರುಣಾಸಿನ್ಧುರ್ದೀನಬನ್ಧುರ್ಜಗದ್ಗುರುಃ ।
ಕಾದಿನಾಮಹಸ್ರೇಣ ವಿನಾ ನಾನ್ಯೈಶ್ಚ ಸಾಧನೈಃ ॥ 35 ॥

ಪ್ರಸನ್ನೋ ಜಾಯತೇ ನೂನಂ ತಸ್ಮಾತ್ತಾನಿ ವದಾಮಿ ತೇ ।
ಅವಾಚ್ಯಾನ್ಯಪಿ ತೇ ವಚ್ಮಿ ತ್ರಿಷು ಲೋಕೇಷು ಕುತ್ರಚಿತ್ ॥ 36 ॥

ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧಾನಿ ದುಷ್ಟಾನಾಂ ದುರ್ಲಭಾನಿ ಮಹೀತಲೇ ।
ಸುಲಭಾನೀಹ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಭಾವಿಷ್ಯನ್ತಿ ತದಾಜ್ಞಯಾ ॥ 37 ॥

ಪುರಾ ಸಾರಸ್ವತೇ ಕಲ್ಪೇ ರಮ್ಯೇ ವೃನ್ದಾವನೇ ನಿಶಿ ।
ನಿಜಭಕ್ತಹಿತಾರ್ಥಾಯ ವೇಣುನಾದಂ ಹರಿಃ ಸ್ವಯಮ್ ॥ 38 ॥

ಚಕಾರೋಚ್ಚೈರ್ಮನೋಹಾರೀ ವಿಹಾರೀ ವೈರನಾಶನಃ ।
ತದಾ ಗೋಪೀಜನಃ ಸರ್ವಃ ಸಹಸೋತ್ಥಾಯ ವಿಹ್ವಲಃ ॥ 39 ॥

ನಿಶೀಥೇ ಸಕಲಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾಽಗಚ್ಛದ್ವೇಣುವಶೀಕೃತಃ ।
ತೇನ ಸಾರ್ಧಂ ಕೃತಾ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ವಪ್ನವದ್ರಾಸಮಂಡಲೇ ॥ 40 ॥

ತತ್ರಾನ್ತರ್ಧಾನಮಗಮತ್ತಚ್ಚಿತ್ತಮಪಹೃತ್ಯ ಸಃ ।
ತದಾ ತಾ ಗೋಪಿಕಾಃ ಸರ್ವಾಃ ದಿಙ್ಮೂಢಾ ಇವ ಗೋಗಣಾಃ ॥ 41 ॥

ಸಮೀಪಸ್ಥಮಪಿ ಭ್ರಾನ್ತ್ಯಾ ತಂ ನಾಪಶ್ಯನ್ನರೋತ್ತಮಮ್ ।
ಇತಸ್ತತೋ ವಿಚಿನ್ವನ್ತ್ಯಃ ಕಸ್ತೂರೀಮೃಗವದ್ವನೇ ॥ 42 ॥

ಅತ್ಯನ್ತವ್ಯಾಕುಲೀಭೂತಾಃ ಖಂಡಿತಾಃ ಶ್ರುತಯೋ ಯಥಾ ।
ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಾದ್ಯಥಾ ವಿಪ್ರಾಃ ಕಾಲಮಾಯಾವಶನುಗಾಃ ॥ 43 ॥

ತಥೈತಾ ಗೋಪಿಕಾ ವ್ಯಾಸ ಕೃಷ್ಣದರ್ಶನಲಾಲಸಾಃ ।
ಅತ್ಯನ್ತವಿರಹಾಕ್ರಾನ್ತಾಸ್ತಚ್ಚಿತ್ತಾಸ್ತತ್ಪರಾಯಣಾಃ ॥ 44 ॥

ಭ್ರಮರೀಕೀಟವಲ್ಲೀನಾ ನಾನ್ಯತ್ಪಶ್ಯನ್ತಿ ತದ್ವಿನಾ ।
ವಿರಹಾನಲದಗ್ಧಾಂಗ್ಯಃ ಕಾಮಾನ್ಧಾ ಭಯವಿಹ್ವಲಾಃ ॥ 45 ॥

ಸ್ವಾತ್ಮಾನಂ ನ ವಿದುರ್ದೀನಾ ಜ್ಞಾನಹೀನಾ ನರಾ ಇವ ।
ತಲ್ಲೀನಮಾನಸಾಕಾರಾ ವಿಕಾರಾದಿವಿವರ್ಜಿತಾಃ ॥ 46 ॥

ತದಾತಿಕೃಪಯಾ ಕೃಷ್ಣೋ ಭಕ್ತಾಧೀನೋ ನಿರಂಕುಶಃ ।
ಆವಿರ್ಬಭೂವ ತತ್ರೈವ ಯಥಾ ಸೂರ್ಯೋ ನಿಶಾತ್ಯಯೇ ॥ 47 ॥

ತದಾ ತಾ ಗೋಪಿಕಾಃ ಸರ್ವಾ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಪ್ರಾಣಪತಿಂ ಹರಿಮ್ ।
ಜನ್ಮಾನ್ತರನಿಭಂ ಹಿತ್ವಾ ವಿರಹಾಗ್ನಿಂ ಸುದುಃಸಹಮ್ ॥ 48 ॥

ತವಾವತಾರವನ್ಮತ್ವಾ ಹರ್ಷನಿರ್ಭರಮಾನಸಾಃ ।
ಪದ್ಮಿನ್ಯ ಇವ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಕಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ವಿಕಸಿತಾಸ್ತದಾ ॥ 49 ॥

ಪಪುರ್ನೇತ್ರಪುಟೈರೇನಂ ನ ಚ ತೃಪ್ತಿಮುಪಾಯಯುಃ ।
ಕ್ರೀಡಾಯಾಃ ಶಾನ್ತಿಮಾಪನ್ನಾ ಮತ್ವಾ ಕೃಷ್ಣಂ ಜಗದ್ಗುರುಮ್ ॥ 50 ॥

ತಂ ಪ್ರತ್ಯೂಚುಃ ಪ್ರೀತಿಯುಕ್ತಾ ವಿರಕ್ತಾ ವಿರಹಾನಲಾತ್ ।
ಆಸಕ್ತಾಸ್ತತ್ಪದೇ ನಿತ್ಯಂ ವಿರಕ್ತಾ ಇವ ಯೋಗಿನಃ ॥ 51 ॥

ಗೋಪ್ಯ ಊಚುಃ-
ಹೇ ನಾಥ ಯಾಹಿ ನೋ ದೀನಾಸ್ತ್ವನ್ನಾಥಾಸ್ತ್ವತ್ಪರಾಯಣಾಃ ।
ತವಾಲಮ್ಬೇನ ಜೀವನ್ತ್ಯಸ್ತವ ದಾಸ್ಯೋ ವಯಂ ಸದಾ ॥ 52 ॥

ಕೇನೋಪಾಯೇನ ಭೋ ಕೃಷ್ಣ ನ ಭವೇದ್ವಿರಹಸ್ತವ ।
ನ ಭವೇತ್ಪುನರಾವೃತ್ತಿರ್ನ ಚ ಸಂಸಾರವಾಸನಾ ॥ 53 ॥

ತ್ವಯಿ ಭಕ್ತಿರ್ದೃಢಾ ಕೇನ ಸಖೀತ್ವಂ ಜಾಯತೇ ತವ ।
ತದುಪಾಯಂ ಹಿ ನೋ ಬ್ರೂಹಿ ಕೃಪಾಂ ಕೃತ್ವಾ ದಯಾನಿಧೇ ॥ 54 ॥

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಉವಾಚ-
ಅತ್ಯನ್ತದುರ್ಲಭಃಪ್ರಶ್ನಸ್ತ್ವದೀಯಃ ಕಲಿನಾಶನಃ ।
ನ ಕದಾಪಿ ಮಯಾ ಪ್ರೋಕ್ತಃ ಕಸ್ಯಾಪ್ಯಗ್ರೇ ವ್ರಜಾಂಗನಾಃ ॥ 55 ॥

ತಥಾಪ್ಯತ್ಯನ್ತಭಾವೇನ ಯುಷ್ಮದ್ಭಕ್ತ್ಯಾ ವಶೀಕೃತಃ ।
ರಹಸ್ಯಂ ಕಥಯಾಮ್ಯದ್ಯ ಮದೀಯಂ ಮದ್ಗತಿಪ್ರದಮ್ ॥ 56 ॥

ಕಾದಿನಾಮಸಹಸ್ರಾಖ್ಯಮವಿಖ್ಯಾತಂ ಧರಾತಲೇ ।
ಗುಹ್ಯಾದ್ಗುಹ್ಯತರಂ ಗೋಪ್ಯಂ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥದೋಹನಮ್ ॥ 57 ॥

ಅಲೌಕಿಕಮಿದಂ ಪುಂಸಾಂ ಸದ್ಯಃ ಶ್ರೇಯಸ್ಕರಂ ಸತಾಮ್ ।
ಶಬ್ದಬ್ರಹ್ಮಮಯಂ ಲೋಕೇ ಸೂರ್ಯವಚ್ಚಿತ್ಪ್ರಕಾಶನಮ್ ॥ 58 ॥

ಸಂಸಾರಸಾಗರೇ ಘೋರೇ ಪ್ಲವತುಲ್ಯಂ ಮನೀಷಿಣಾಮ್ ।
ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಂ ಪುಂಸಾಮಜ್ಞಾನಾರ್ಣವಶೋಷಣಮ್ ॥ 59 ॥

ಜಾತಿಸ್ಮೃತಿಪ್ರದಂ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧನಂ ಮೋಹನಾಶನಮ್ ।
ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನರಹಸ್ಯಂ ಮೇ ಕಾದಿನಾಮಸಹಸ್ರಕಮ್ ॥ 60 ॥

ತದೇವಾಹಂ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಶ‍ೃಣುಧ್ವಂ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕಮ್ ।
ಯಸ್ಯ ಸ್ಮರಣಮಾತ್ರೇಣ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿಃ ಪ್ರಜಾಯತೇ ॥ 61 ॥

ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಪುರಾಣಪುರುಷೋತ್ತಮಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಕಾದಿಸಹಸ್ರನಾಮಮನ್ತ್ರಸ್ಯ
ನಾರದ ಋಷಿಃ ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛನ್ದಃ, ಸರ್ವಾತ್ಮಸ್ವರೂಪೀ ಶ್ರೀಪರಮಾತ್ಮಾ ದೇವತಾ ।
ಓಂ ಇತಿ ಬೀಜಂ, ನಮ ಇತಿ ಶಕ್ತಿಃ, ಕೃಷ್ಣಾಯೇತಿ ಕೀಲಕಂ,
ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಮೋಕ್ಷಾರ್ಥೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ॥

ಅಥ ಕರನ್ಯಾಸಃ ।
ಓಂ ಕಾಲಾತ್ಮೇತ್ಯಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೀರ್ತಿವರ್ದ್ಧನ ಇತಿ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೂಟಸ್ಥಸಾಕ್ಷೀತಿ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೈವಲ್ಯಜ್ಞಾನಸಾಧನ ಇತಿ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೌಸ್ತುಭೋದ್ಭಾಸಿತೋರಸ್ಕ ಇತಿ ಕನಿಷ್ಠಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕನ್ದರ್ಪಜ್ವರನಾಶನ ಇತಿ ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ॥

ಅಥ ಅಂಗನ್ಯಾಸಃ ।
ಓಂ ಕಾಲಾತ್ಮೇತಿ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೀರ್ತಿವರ್ಧನ ಇತಿ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಕೂಟಸ್ಥಸಾಕ್ಷೀತಿ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ ।
ಓಂ ಕೈವಲ್ಯಜ್ಞಾನಸಾಧನ ಇತಿ ಕವಚಾಯ ಹುಮ್ ।
ಓಂ ಕೌಸ್ತುಭೋದ್ಭಾಸಿತೋರಸ್ಕ ಇತಿ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ ।
ಓಂ ಕನ್ದರ್ಪಜ್ವರನಾಶನ ಇತ್ಯಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ ।

ಅಥ ಧ್ಯಾನಮ್ ।
ವನ್ದೇ ಕೃಷ್ಣಂ ಕೃಪಾಲುಂ ಕಲಿಕುಲದಲನಂ ಕೇಶವಂ ಕಂಸಶತ್ರುಂ
ಧರ್ಮಿಷ್ಠಂ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠಂ ದ್ವಿಜವರವರದಂ ಕಾಲಮಾಯಾತಿರಿಕ್ತಮ್ ।
ಕಾಲಿನ್ದೀಕೇಲಿಸಕ್ತಂ ಕುವಲಯನಯನಂ ಕುಂಡಲೋದ್ಭಾಸಿತಾಸ್ಯಂ
ಕಾಲಾತೀತಸ್ವಧಾಮಾಶ್ರಿತನಿಜಯುವತೀವಲ್ಲಭಂ ಕಾಲಕಾಲಮ್ ॥ 62 ॥

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಉವಾಚ-
ಓಂ ಕೃಷ್ಣಃ ಕೃಷ್ಣಾತ್ಮಕಃ ಕೃಷ್ಣಸ್ವರೂಪಃ ಕೃಷ್ಣನಾಮಧೃತ್ ।
ಕೃಷ್ಣಾಂಗಃ ಕೃಷ್ಣದೈವತ್ಯಃ ಕೃಷ್ಣಾರಕ್ತವಿಲೋಚನಃ ॥ 63 ॥

ಕೃಷ್ಣಾಶ್ರಯಃ ಕೃಷ್ಣವರ್ತ್ತ್ಮಾ ಕೃಷ್ಣಾಲಕ್ತಾಭಿರಕ್ಷಕಃ ।
ಕೃಷ್ಣೇಶಪ್ರೀತಿಜನಕಃ ಕೃಷ್ಣೇಶಪ್ರಿಯಕಾರಕಃ ॥ 64 ॥

ಕೃಷ್ಣೇಶಾರಿಷ್ಟಸಂಹರ್ತಾ ಕೃಷ್ಣೇಶಪ್ರಾಣವಲ್ಲಭಃ ।
ಕೃಷ್ಣೇಶಾನನ್ದಜನಕಃ ಕೃಷ್ಣೇಶಾಯುರ್ವಿವರ್ದ್ಧನಃ ॥ 65 ॥

ಕೃಷ್ಣೇಶಾರಿಸಮೂಹಘ್ನಃ ಕೃಷ್ಣೇಶಾಭೀಷ್ಟಸಿದ್ಧಿದಃ ।
ಕೃಷ್ಣಾಧೀಶಃ ಕೃಷ್ಣಕೇಶಃ ಕೃಷ್ಣಾನನ್ದವಿವರ್ದ್ಧನಃ ॥ 66 ॥

ಕೃಷ್ಣಾಗರುಸುಗನ್ಧಾಢ್ಯಃ ಕೃಷ್ಣಾಗರುಸುಗನ್ಧವಿತ್ ।
ಕೃಷ್ಣಾಗರುವಿವೇಕಜ್ಞಃ ಕೃಷ್ಣಾಗರುವಿಲೇಪನಃ ॥ 67 ॥

ಕೃತಜ್ಞಃ ಕೃತಕೃತ್ಯಾತ್ಮಾ ಕೃಪಾಸಿನ್ಧುಃ ಕೃಪಾಕರಃ ।
ಕೃಷ್ಣಾನನ್ದೈಕವರದಃ ಕೃಷ್ಣಾನನ್ದಪದಾಶ್ರಯಃ ॥ 68 ॥

ಕಮಲಾವಲ್ಲಭಾಕಾರಃ ಕಲಿಘ್ನಃ ಕಮಲಾಪತಿಃ ।
ಕಮಲಾನನ್ದಸಮ್ಪನ್ನಃ ಕಮಲಾಸೇವಿತಾಕೃತಿಃ ॥ 69 ॥

ಕಮಲಾಮಾನಸೋಲ್ಲಾಸೀ ಕಮಲಾಮಾನದಾಯಕಃ ।
ಕಮಲಾಲಂಕೃತಾಕಾರಃ ಕಮಲಾಶ್ರಿತವಿಗ್ರಹಃ ॥ 70 ॥

ಕಮಲಾಮುಖಪದ್ಮಾರ್ಕಃ ಕಮಲಾಕರಪೂಜಿತಃ ।
ಕಮಲಾಕರಮಧ್ಯಸ್ಥಃ ಕಮಲಾಕರತೋಷಿತಃ ॥ 71 ॥

ಕಮಲಾಕರಸಂಸೇವ್ಯಃ ಕಮಲಾಕರಭೂಷಿತಃ ।
ಕಮಲಾಕರಭಾವಜ್ಞಃ ಕಮಲಾಕರಸಂಯುತಃ ॥ 72 ॥

ಕಮಲಾಕರಪಾರ್ಶ್ವಸ್ಥಃ ಕಮಲಾಕರರೂಪವಾನ್ ।
ಕಮಲಾಕರಶೋಭಾಢ್ಯಃ ಕಮಲಾಕರಪಂಕಜಃ ॥ 73 ॥

ಕಮಲಾಕರಪಾಪಘ್ನಃ ಕಮಲಾಕರಪುಷ್ಟಿಕೃತ್ ।
ಕಮಲಾರೂಪಸೌಭಾಗ್ಯವರ್ದ್ಧನಃ ಕಮಲೇಕ್ಷಣಃ ॥ 74 ॥

ಕಮಲಾಕಲಿತಾಂಘ್ರ್ಯಬ್ಜಃ ಕಮಲಾಕಲಿತಾಕೃತಿಃ ।
ಕಮಲಾಹೃದಯಾನನ್ದವರ್ದ್ಧನಃ ಕಮಲಾಪ್ರಿಯಃ ॥ 75 ॥

ಕಮಲಾಚಲಚಿತ್ತಾತ್ಮಾ ಕಮಲಾಲಂಕೃತಾಕೃತಿಃ ।
ಕಮಲಾಚಲಭಾವಜ್ಞಃ ಕಮಲಾಲಿಂಗಿತಾಕೃತಿಃ ॥ 76 ॥

ಕಮಲಾಮಲನೇತ್ರಶ್ರೀಃ ಕಮಲಾಚಲಮಾನಸಃ ।
ಕಮಲಾಪರಮಾನನ್ದವರ್ದ್ಧನಃ ಕಮಲಾನನಃ ॥ 77 ॥

ಕಮಲಾನನ್ದಸೌಭಾಗ್ಯವರ್ದ್ಧನಃ ಕಮಲಾಶ್ರಯಃ ।
ಕಮಲಾವಿಲಸತ್ಪಾಣಿಃ ಕಮಲಾಮಲಲೋಚನಃ ॥ 78 ॥

ಕಮಲಾಮಲಭಾಲಶ್ರೀಃ ಕಮಲಾಕರಪಲ್ಲವಃ ।
ಕಮಲೇಶಃ ಕಮಲಭೂಃ ಕಮಲಾನನ್ದದಾಯಕಃ ॥ 79 ॥

ಕಮಲೋದ್ಭವಭೀತಿಘ್ನಃ ಕಮಲೋದ್ಭವಸಂಸ್ತುತಃ ।
ಕಮಲಾಕರಪಾಶಾಢ್ಯಃ ಕಮಲೋದ್ಭವಪಾಲಕಃ ॥ 80 ॥

ಕಮಲಾಸನಸಂಸೇವ್ಯಃ ಕಮಲಾಸನಸಂಸ್ಥಿತಃ ।
ಕಮಲಾಸನರೋಗಘ್ನಃ ಕಮಲಾಸನಪಾಪಹಾ ॥ 81 ॥

ಕಮಲೋದರಮಧ್ಯಸ್ಥಃ ಕಮಲೋದರದೀಪನಃ ।
ಕಮಲೋದರಸಮ್ಪನ್ನಃ ಕಮಲೋದರಸುನ್ದರಃ ॥ 82 ॥

ಕನಕಾಲಂಕೃತಾಕಾರಃ ಕನಕಾಲಂಕೃತಾಮ್ಬರಃ ।
ಕನಕಾಲಂಕೃತಾಗಾರಃ ಕನಕಾಲಂಕೃತಾಸನಃ ॥ 83 ॥

ಕನಕಾಲಂಕೃತಾಸ್ಯಶ್ರೀಃ ಕನಕಾಲಂಕೃತಾಸ್ಪದಃ ।
ಕನಕಾಲಂಕೃತಾಂಘ್ರ್ಯಬ್ಜಃ ಕನಕಾಲಂಕೃತೋದರಃ ॥ 84 ॥

ಕನಕಾಮ್ಬರಶೋಭಾಢ್ಯಃ ಕನಕಾಮ್ಬರಭೂಷಣಃ ।
ಕನಕೋತ್ತಮಭಾಲಶ್ರೀಃ ಕನಕೋತ್ತಮರೂಪಧೃಕ್ ॥ 85 ॥

ಕನಕಾಗಾರಮಧ್ಯಸ್ಥಃ ಕನಕಾಗಾರಕಾರಕಃ ।
ಕನಕಾಚಲಮಧ್ಯಸ್ಥಃ ಕನಕಾಚಲಪಾಲಕಃ ॥ 86 ॥

ಕನಕಾಚಲಶೋಭಾಢ್ಯಃ ಕನಕಾಚಲಭೂಷಣಃ ।
ಕನಕೈಕಪ್ರಜಾಕರ್ತಾ ಕನಕೈಕಪ್ರದಾಯಕಃ ॥ 87 ॥

ಕಲಾನನಃ ಕಲರವಃ ಕಲಸ್ತ್ರೀಪರಿವೇಷ್ಟಿತಃ ।
ಕಲಹಂಸಪರಿತ್ರಾತಾ ಕಲಹಂಸಪರಾಕ್ರಮಃ ॥ 88 ॥

ಕಲಹಂಸಸಮಾನಶ್ರೀಃ ಕಲಹಂಸಪ್ರಿಯಂಕರಃ ।
ಕಲಹಂಸಸ್ವಭಾವಸ್ಥಃ ಕಲಹಂಸೈಕಮಾನಸಃ ॥ 89 ॥

ಕಲಹಂಸಸಮಾರೂಢಃ ಕಲಹಂಸಸಮಪ್ರಭಃ ।
ಕಲಹಂಸವಿವೇಕಜ್ಞಃ ಕಲಹಂಸಗತಿಪ್ರದಃ ॥ 90 ॥

ಕಲಹಂಸಪರಿತ್ರಾತಾ ಕಲಹಂಸಸುಖಾಸ್ಪದಃ ।
ಕಲಹಂಸಕುಲಾಧೀಶಃ ಕಲಹಂಸಕುಲಾಸ್ಪದಃ ॥ 91 ॥

ಕಲಹಂಸಕುಲಾಧಾರಃ ಕಲಹಂಸಕುಲೇಶ್ವರಃ ।
ಕಲಹಂಸಕುಲಾಚಾರೀ ಕಲಹಂಸಕುಲಪ್ರಿಯಃ ॥ 92 ॥

ಕಲಹಂಸಕುಲತ್ರಾತಾ ಕಲಹಂಸಕುಲಾತ್ಮಕಃ ।
ಕವೀಶಃ ಕವಿಭಾವಸ್ಥಃ ಕವಿನಾಥಃ ಕವಿಪ್ರಿಯಃ ॥ 93 ॥

ಕವಿಮಾನಸಹಂಸಾತ್ಮಾ ಕವಿವಂಶವಿಭೂಷಣಃ ।
ಕವಿನಾಯಕಸಂಸೇವ್ಯಃ ಕವಿನಾಯಕಪಾಲಕಃ ॥ 94 ॥

ಕವಿವಂಶೈಕವರದಃ ಕವಿವಂಶಶಿರೋಮಣಿಃ ।
ಕವಿವಂಶವಿವೇಕಜ್ಞಃ ಕವಿವಂಶಪ್ರಬೋಧಕಃ ॥ 95 ॥

ಕವಿವಂಶಪರಿತ್ರಾತಾ ಕವಿವಂಶಪ್ರಭಾವವಿತ್ ।
ಕವಿತ್ವಾಮೃತಸಂಸಿದ್ಧಃ ಕವಿತ್ವಾಮೃತಸಾಗರಃ ॥ 96 ॥

ಕವಿತ್ವಾಕಾರಸಂಯುಕ್ತಃ ಕವಿತ್ವಾಕಾರಪಾಲಕಃ ।
ಕವಿತ್ವಾದ್ವೈತಭಾವಸ್ಥಃ ಕವಿತ್ವಾಶ್ರಯಕಾರಕಃ ॥ 97 ॥

ಕವೀನ್ದ್ರಹೃದಯಾನನ್ದೀ ಕವೀನ್ದ್ರಹೃದಯಾಸ್ಪದಃ ।
ಕವೀಣ್ದ್ರಹೃದಯಾನ್ತಃಸ್ಥಃ ಕವೀನ್ದ್ರಜ್ಞಾನದಾಯಕಃ ॥ 98 ॥

ಕವೀನ್ದ್ರಹೃದಯಾಮ್ಭೋಜಪ್ರಕಾಶೈಕದಿವಾಕರಃ ।
ಕವೀನ್ದ್ರಹೃದಯಾಮ್ಭೋಜಾಹ್ಲಾದನೈಕನಿಶಾಕರಃ ॥ 99 ॥

ಕವೀನ್ದ್ರಹೃದಯಾಬ್ಜಸ್ಥಃ ಕವೀನ್ದ್ರಪ್ರತಿಬೋಧಕಃ ।
ಕವೀನ್ದ್ರಾನನ್ದಜನಕಃ ಕವೀನ್ದ್ರಾಶ್ರಿತಪಂಕಜಃ ॥ 100 ॥

ಕವಿಶಬ್ದೈಕವರದಃ ಕವಿಶಬ್ದೈಕದೋಹನಃ ।
ಕವಿಶಬ್ದೈಕಭಾವಸ್ಥಃ ಕವಿಶಬ್ದೈಕಕಾರಣಃ ॥ 101 ॥

ಕವಿಶಬ್ದೈಕಸಂಸ್ತುತ್ಯಃ ಕವಿಶಬ್ದೈಕಭೂಷಣಃ ।
ಕವಿಶಬ್ದೈಕರಸಿಕಃ ಕವಿಶಬ್ದವಿವೇಕವಿತ್ ॥ 102 ॥

ಕವಿತ್ವಬ್ರಹ್ಮವಿಖ್ಯಾತಃ ಕವಿತ್ವಬ್ರಹ್ಮಗೋಚರಃ ।
ಕವಿವಾಣೀವಿವೇಕಜ್ಞಃ ಕವಿವಾಣೀವಿಭೂಷಣಃ ॥ 103 ॥

ಕವಿವಾಣೀಸುಧಾಸ್ವಾದೀ ಕವಿವಾಣೀಸುಧಾಕರಃ ।
ಕವಿವಾಣೀವಿವೇಕಸ್ಥಃ ಕವಿವಾಣೀವಿವೇಕವಿತ್ ॥ 104 ॥

ಕವಿವಾಣೀಪರಿತ್ರಾತಾ ಕವಿವಾಣೀವಿಲಾಸವಾನ್ ।
ಕವಿಶಕ್ತಿಪ್ರದಾತಾ ಚ ಕವಿಶಕ್ತಿಪ್ರವರ್ತಕಃ ॥ 105 ॥

ಕವಿಶಕ್ತಿಸಮೂಹಸ್ಥಃ ಕವಿಶಕ್ತಿಕಲಾನಿಧಿಃ ।
ಕಲಾಕೋಟಿಸಮಾಯುಕ್ತಃ ಕಲಾಕೋಟಿಸಮಾವೃತಃ ॥ 106 ॥

ಕಲಾಕೋಟಿಪ್ರಕಾಶಸ್ಥಃ ಕಲಾಕೋಟಿಪ್ರವರ್ತಕಃ ।
ಕಲಾನಿಧಿಸಮಾಕಾರಃ ಕಲಾನಿಧಿಸಮನ್ವಿತಃ ॥ 107 ॥

ಕಲಾಕೋಟಿಪರಿತ್ರಾತಾ ಕಲಾಕೋಟಿಪ್ರವರ್ಧನಃ ।
ಕಲಾನಿಧಿಸುಧಾಸ್ವಾದೀ ಕಲಾನಿಧಿಸಮಾಶ್ರಿತಃ ॥ 108 ॥

ಕಲಂಕರಹಿತಾಕಾರಃ ಕಲಂಕರಹಿತಾಸ್ಪದಃ ।
ಕಲಂಕರಹಿತಾನನ್ದಃ ಕಲಂಕರಹಿತಾತ್ಮಕಃ ॥ 109 ॥

ಕಲಂಕರಹಿತಾಭಾಸಃ ಕಲಂಕರಹಿತೋದಯಃ ।
ಕಲಂಕರಹಿತೋದ್ದೇಶಃ ಕಲಂಕರಹಿತಾನನಃ ॥ 110 ॥

ಕಲಂಕರಹಿತಶ್ರೀಶಃ ಕಲಂಕರಹಿತಸ್ತುತಿಃ ।
ಕಲಂಕರಹಿತೋತ್ಸಾಹಃ ಕಲಂಕರಹಿತಪ್ರಿಯಃ ॥ 111 ॥

ಕಲಂಕರಹಿತೋಚ್ಚಾರಃ ಕಲಂಕರಹಿತೇನ್ದಿರಯಃ ।
ಕಲಂಕರಹಿತಾಕಾರಃ ಕಲಂಕರಹಿತೋತ್ಸವಃ ॥ 112 ॥

ಕಲಂಕಾಂಕಿತದುಷ್ಟಘ್ನಃ ಕಲಂಕಾಂಕಿತಧರ್ಮಹಾ ।
ಕಲಂಕಾಂಕಿತಕರ್ಮಾರಿಃ ಕಲಂಕಾಂಕಿತಮಾರ್ಗಹೃತ್ ॥ 113 ॥

ಕಲಂಕಾಂಕಿತದುರ್ದ್ದರ್ಶಃ ಕಲಂಕಾಂಕಿತದುಃಸಹಃ ।
ಕಲಂಕಾಂಕಿತದೂರಸ್ಥಃ ಕಲಂಕಾಂಕಿತದೂಷಣಃ ॥ 114 ॥

ಕಲಹೋತ್ಪತ್ತಿಸಂಹರ್ತಾ ಕಲಹೋತ್ಪತ್ತಿಕೃದ್ರಿಪುಃ ।
ಕಲಹಾತೀತಧಾಮಸ್ಥಃ ಕಲಹಾತೀತನಾಯಕಃ ॥ 115 ॥

ಕಲಹಾತೀತತತ್ತ್ವಜ್ಞಃ ಕಲಹಾತೀತವೈಭವಃ ।
ಕಲಹಾತೀತಭಾವಸ್ಥಃ ಕಲಹಾತೀತಸತ್ತಮಃ ॥ 116 ॥

ಕಲಿಕಾಲಬಲಾತೀತಃ ಕಲಿಕಾಲವಿಲೋಪಕಃ ।
ಕಲಿಕಾಲೈಕಸಂಹರ್ತಾ ಕಲಿಕಾಲೈಕದೂಷಣಃ ॥ 117 ॥

ಕಲಿಕಾಲಕುಲಧ್ವಂಸೀ ಕಲಿಕಾಲಕುಲಾಪಹಃ ।
ಕಲಿಕಾಲಭಯಚ್ಛೇತ್ತಾ ಕಲಿಕಾಲಮದಾಪಹಃ ॥ 118 ॥

ಕಲಿಕ್ಲೇಶವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಃ ಕಲಿಕ್ಲೇಶವಿನಾಶನಃ ।
ಕಲಿಗ್ರಸ್ತಜನತ್ರಾತಾ ಕಲಿಗ್ರಸ್ತನಿಜಾರ್ತಿಹಾ ॥ 119 ॥

ಕಲಿಗ್ರಸ್ತಜಗನ್ಮಿತ್ರಃ ಕಲಿಗ್ರಸ್ತಜಗತ್ಪತಿಃ ।
ಕಲಿಗ್ರಸ್ತಜಗತ್ತ್ರಾತಾ ಕಲಿಪಾಶವಿನಾಶನಃ ॥ 120 ॥

ಕಲಿಮುಕ್ತಿಪ್ರಾದಾತಾ ಕಃ ಕಲಿಮುಕ್ತಕಲೇವರಃ ।
ಕಲಿಮುಕ್ತಮನೋವೃತ್ತಿಃ ಕಲಿಮುಕ್ತಮಹಾಮತಿಃ ॥ 121 ॥

ಕಲಿಕಾಲಮತಾತೀತಃ ಕಲಿಧರ್ಮವಿಲೋಪಕಃ ।
ಕಲಿಧರ್ಮಾಧಿಪಧ್ವಂಸೀ ಕಲಿಧರ್ಮೈಕಖಂಡನಃ ॥ 122 ॥

ಕಲಿಧರ್ಮಾಧಿಪಾಲಕ್ಷ್ಯಃ ಕಲಿಕಾಲವಿಕಾರಹಾ ।
ಕಲಿಕರ್ಮಕಥಾತೀತಃ ಕಲಿಕರ್ಮಕಥಾರಿಪುಃ ॥ 123 ॥

ಕಲಿಕಷ್ಟೈಕಶಮನಃ ಕಲಿಕಷ್ಟವಿವರ್ಜ್ಜಿತಃ ।
ಕಲಿಘ್ನಃ ಕಲಿಧರ್ಮಘ್ನಃ ಕಲಿಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಹಾ ॥ 124 ॥

ಕರ್ಮವಿತ್ಕರ್ಮಕೃತ್ಕರ್ಮೀ ಕರ್ಮಕಾಂಡೈಕದೋಹನಃ ।
ಕರ್ಮಸ್ಥಃ ಕರ್ಮಜನಕಃ ಕರ್ಮಿಷ್ಠಃ ಕರ್ಮಸಾಧನಃ ॥ 125 ॥

ಕರ್ಮಕರ್ತಾ ಕರ್ಮಭರ್ತಾ ಕರ್ಮಹರ್ತಾ ಚ ಕರ್ಮಜಿತ್ ।
ಕರ್ಮಜಾತಜಗತ್ತ್ರಾತಾ ಕರ್ಮಜಾತಜಗತ್ಪತಿಃ ॥ 126 ॥

ಕರ್ಮಜಾತಜಗನ್ಮಿತ್ರಃ ಕರ್ಮಜಾತಜಗದ್ಗುರುಃ ।
ಕರ್ಮಭೂತಭವಚ್ಛಾತ್ರಃ ಕರ್ಮಭೂತಭವಾತಿಹಾ ॥ 127 ॥

ಕರ್ಮಕಾಂಡಪರಿಜ್ಞಾತಾ ಕರ್ಮಕಾಂಡಪ್ರವರ್ತ್ತಕಃ ।
ಕರ್ಮಕಾಂಡಪರಿತ್ರಾತಾ ಕರ್ಮಕಾಂಡಪ್ರಮಾಣಕೃತ್ ॥ 128 ॥

ಕರ್ಮಕಾಂಡವಿವೇಕಜ್ಞಃ ಕರ್ಮಕಾಂಡಪ್ರಕಾರಕಃ ।
ಕರ್ಮಕಾಂಡವಿವೇಕಸ್ಥಃ ಕರ್ಮಕಾಂಡೈಕದೋಹನಃ ॥ 129 ॥

ಕರ್ಮಕಾಂಡರತಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದಾತಾ ಕರ್ಮತತ್ಪರಃ ।
ಕರ್ಮಬದ್ಧಜಗತ್ತ್ರಾತಾ ಕರ್ಮಬದ್ಧಜಗದ್ಗುರುಃ ॥ 130 ॥

ಕರ್ಮಬನ್ಧಾರ್ತಿಶಮನಃ ಕರ್ಮಬನ್ಧವಿಮೋಚನಃ ।
ಕರ್ಮಿಷ್ಠದ್ವಿಜವರ್ಯಸ್ಥಃ ಕರ್ಮಿಷ್ಠದ್ವಿಜವಲ್ಲಭಃ ॥ 131 ॥

ಕರ್ಮಿಷ್ಠದ್ವಿಜಜೀವಾತ್ಮಾ ಕರ್ಮಿಷ್ಠದ್ವಿಜಜೀವನಃ ।
ಕರ್ಮಿಷ್ಠದ್ವಿಜಭಾವಜ್ಞಃ ಕರ್ಮಿಷ್ಠದ್ವಿಜಪಾಲಕಃ ॥ 132 ॥

ಕರ್ಮಿಷ್ಠದ್ವಿಜಜಾತಿಸ್ಥಃ ಕರ್ಮಿಷ್ಠದ್ವಿಜಕಾಮದಃ ।
ಕರ್ಮಿಷ್ಠದ್ವಿಜಸಂಸೇವ್ಯಃ ಕರ್ಮಿಷ್ಠದ್ವಿಜಪಾಪಹಾ ॥ 133 ॥

ಕರ್ಮಿಷ್ಠದ್ವಿಜಬುದ್ಧಿಸ್ಥಃ ಕರ್ಮಿಷ್ಠದ್ವಿಜಬೋಧಕಃ ।
ಕರ್ಮಿಷ್ಠದ್ವಿಜಭೀತಿಘ್ನಃ ಕರ್ಮಿಷ್ಠದ್ವಿಜಮುಕ್ತಿದಃ ॥ 134 ॥

ಕರ್ಮಿಷ್ಠದ್ವಿಜದೋಷಘ್ನಃ ಕರ್ಮಿಷ್ಠದ್ವಿಜಕಾಮಧುಕ್ ।
ಕರ್ಮಿಷ್ಠದ್ವಿಜಸಮ್ಪೂಜ್ಯಃ ಕರ್ಮಿಷ್ಠದ್ವಿಜತಾರಕಃ ॥ 135 ॥

ಕರ್ಮಿಷ್ಠಾರಿಷ್ಟಸಂಹರ್ತಾ ಕರ್ಮಿಷ್ಠಾಭೀಷ್ಟಸಿದ್ಧಿದಃ ।
ಕರ್ಮಿಷ್ಠಾದೃಷ್ಟಮಧ್ಯಸ್ಥಃ ಕರ್ಮಿಷ್ಠಾದೃಷ್ಟವರ್ಧನಃ ॥ 136 ॥

ಕರ್ಮಮೂಲಜಗದ್ಧೇತುಃ ಕರ್ಮಮೂಲನಿಕನ್ದನಃ ।
ಕರ್ಮಬೀಜಪರಿತ್ರಾತಾ ಕರ್ಮಬೀಜವಿವರ್ದ್ಧನಃ ॥ 137 ॥

ಕರ್ಮದ್ರುಮಫಲಾಧೀಶಃ ಕರ್ಮದ್ರುಮಫಲಪ್ರದಃ ।
ಕಸ್ತೂರೀದ್ರವಲಿಪ್ತಾಂಗಃ ಕಸ್ತೂರೀದ್ರವವಲ್ಲಭಃ ॥ 138 ॥

ಕಸ್ತೂರೀಸೌರಭಗ್ರಾಹೀ ಕಸ್ತೂರೀಮೃಗವಲ್ಲಭಃ ।
ಕಸ್ತೂರೀತಿಲಕಾನನ್ದೀ ಕಸ್ತೂರೀತಿಲಕಪ್ರಿಯಃ ॥ 139 ॥

ಕಸ್ತೂರೀತಿಲಕಾಶ್ಲೇಷೀ ಕಸ್ತೂರೀತಿಲಕಾಂಕಿತಃ ।
ಕಸ್ತೂರೀವಾಸನಾಲೀನಃ ಕಸ್ತೂರೀವಾಸನಾಪ್ರಿಯಃ ॥ 140 ॥

ಕಸ್ತೂರೀವಾಸನಾರೂಪಃ ಕಸ್ತೂರೀವಾಸನಾತ್ಮಕಃ ।
ಕಸ್ತೂರೀವಾಸನಾನ್ತಃಸ್ಥಃ ಕಸ್ತೂರೀವಾಸನಾಸ್ಪದಃ ॥ 141 ॥

ಕಸ್ತೂರೀಚನ್ದನಗ್ರಾಹೀ ಕಸ್ತೂರೀಚನ್ದನಾರ್ಚಿತಃ ।
ಕಸ್ತೂರೀಚನ್ದನಾಗಾರಃ ಕಸ್ತೂರೀಚನ್ದನಾನ್ವಿತಃ ॥ 142 ॥

ಕಸ್ತೂರೀಚನ್ದನಾಕಾರಃ ಕಸ್ತೂರೀಚನ್ದನಾಸನಃ ।
ಕಸ್ತೂರೀಚರ್ಚಿತೋರಸ್ಕಃ ಕಸ್ತೂರೀಚರ್ವಿತಾನನಃ ॥ 143 ॥

ಕಸ್ತೂರೀಚರ್ವಿತಶ್ರೀಶಃ ಕಸ್ತೂರೀಚರ್ಚಿತಾಮ್ಬರಃ ।
ಕಸ್ತೂರೀಚರ್ಚಿತಾಸ್ಯಶ್ರೀಃ ಕಸ್ತೂರೀಚರ್ಚಿತಪ್ರಿಯಃ ॥ 144 ॥

ಕಸ್ತೂರೀಮೋದಮುದಿತಃ ಕಸ್ತೂರೀಮೋದವರ್ದ್ಧನಃ ।
ಕಸ್ತೂರೀಮೋದದೀಪ್ತಾಂಗಃ ಕಸ್ತೂರೀಸುನ್ದರಾಕೃತಿಃ ॥ 145 ॥

ಕಸ್ತೂರೀಮೋದರಸಿಕಃ ಕಸ್ತೂರೀಮೋದಲೋಲುಪಃ ।
ಕಸ್ತೂರೀಪರಮಾನನ್ದೀ ಕಸ್ತೂರೀಪರಮೇಶ್ವರಃ ॥ 146 ॥

ಕಸ್ತೂರೀದಾನಸನ್ತುಷ್ಟಃ ಕಸ್ತೂರೀದಾನವಲ್ಲಭಃ ।
ಕಸ್ತೂರೀಪರಮಾಹ್ಲಾದಃ ಕಸ್ತೂರೀಪುಷ್ಟಿವರ್ದ್ಧನಃ ॥ 147 ॥

ಕಸ್ತೂರೀಮುದಿತಾತ್ಮಾ ಚ ಕಸ್ತೂರೀಮುದಿತಾಶಯಃ ।
ಕದಲೀವನಮಧ್ಯಸ್ಥಃ ಕದಲೀವನಪಾಲಕಃ ॥ 148 ॥

ಕದಲೀವನಸಂಚಾರೀ ಕದಲೀವನವಲ್ಲಭಃ ।
ಕದಲೀದರ್ಶನಾನನ್ದೀ ಕದಲೀದರ್ಶನೋತ್ಸುಕಃ ॥ 149 ॥

ಕದಲೀಪಲ್ಲವಾಸ್ವಾದೀ ಕದಲೀಪಲ್ಲವಾಶ್ರಯಃ ।
ಕದಲೀಫಲಸನ್ತುಷ್ಟಃ ಕದಲೀಫಲದಾಯಕಃ ॥ 150 ॥

ಕದಲೀಫಲಸಮ್ಪುಷ್ಟಃ ಕದಲೀಫಲಭೋಜನಃ ।
ಕದಲೀಫಲವರ್ಯಾಶೀ ಕದಲೀಫಲತೋಷಿತಃ ॥ 151 ॥

ಕದಲೀಫಲಮಾಧುರ್ಯವಲ್ಲಭಃ ಕದಲೀಪ್ರಿಯಃ ।
ಕಪಿಧ್ವಜಸಮಾಯುಕ್ತಃ ಕಪಿಧ್ವಜಪರಿಸ್ತುತಃ ॥ 152 ॥

ಕಪಿಧ್ವಜಪರಿತ್ರಾತಾ ಕಪಿಧ್ವಜಸಮಾಶ್ರಿತಃ ।
ಕಪಿಧ್ವಜಪದಾನ್ತಸ್ಥಃ ಕಪಿಧ್ವಜಜಯಪ್ರದಃ ॥ 153 ॥

ಕಪಿಧ್ವಜರಥಾರೂಢಃ ಕಪಿಧ್ವಜಯಶಃಪ್ರದಃ ।
ಕಪಿಧ್ವಜೈಕಪಾಪಘ್ನಃ ಕಪಿಧ್ವಜಸುಖಪ್ರದಃ ॥ 154 ॥

ಕಪಿಧ್ವಜಾರಿಸಂಹರ್ತಾ ಕಪಿಧ್ವಜಭಯಾಪಹಃ ।
ಕಪಿಧ್ವಜಮನೋಽಭಿಜ್ಞಃ ಕಪಿಧ್ವಜಮತಿಪ್ರದಃ ॥ 155 ॥

ಕಪಿಧ್ವಜಸುಹೃನ್ಮಿತ್ರಃ ಕಪಿಧ್ವಜಸುಹೃತ್ಸಖಃ ।
ಕಪಿಧ್ವಜಾಂಗನಾರಾಧ್ಯಃ ಕಪಿಧ್ವಜಗತಿಪ್ರದಃ ॥ 156 ॥

ಕಪಿಧ್ವಜಾಂಗನಾರಿಘ್ನಃ ಕಪಿಧ್ವಜರತಿಪ್ರದಃ ।
ಕಪಿಧ್ವಜಕುಲತ್ರಾತಾ ಕಪಿಧ್ವಜಕುಲಾರಿಹಾ ॥ 157 ॥

ಕಪಿಧ್ವಜಕುಲಾಧೀಶಃ ಕಪಿಧ್ವಜಕುಲಪ್ರಿಯಃ ।
ಕಪೀನ್ದ್ರಸೇವಿತಾಂಘ್ರ್ಯಬ್ಜಃ ಕಪೀನ್ದ್ರಸ್ತುತಿವಲ್ಲಭಃ ॥ 158 ॥

ಕಪೀನ್ದ್ರಾನನ್ದಜನಕಃ ಕಪೀನ್ದ್ರಾಶ್ರಿತವಿಗ್ರಹಃ ।
ಕಪೀಣ್ದ್ರಾಶ್ರಿತಪಾದಾಬ್ಜಃ ಕಪೀನ್ದ್ರಾಶ್ರಿತಮಾನಸಃ ॥ 159 ॥

ಕಪೀನ್ದ್ರಾರಾಧಿತಾಕಾರಃ ಕಪೀನ್ದ್ರಾಭೀಷ್ಟಸಿದ್ಧಿದಃ ।
ಕಪೀನ್ದ್ರಾರಾತಿಸಂಹರ್ತಾ ಕಪೀನ್ದ್ರಾತಿಬಲಪ್ರದಃ ॥ 160 ॥

ಕಪೀನ್ದ್ರೈಕಪರಿತ್ರಾತಾ ಕಪೀನ್ದ್ರೈಕಯಶಃಪ್ರದಃ ॥ 161 ॥

ಕಪೀನ್ದ್ರಾನನ್ದಸಮ್ಪನ್ನಃ ಕಪೀನ್ದ್ರಾನನ್ದವರ್ದ್ಧನಃ ।
ಕಪೀನ್ದ್ರಧ್ಯಾನಗಮ್ಯಾತ್ಮಾ ಕಪೀನ್ದ್ರಜ್ಞಾನದಾಯಕಃ ॥ 162 ॥

ಕಲ್ಯಾಣಮಂಗಲಾಕಾರಃ ಕಲ್ಯಾಣಮಂಗಲಾಸ್ಪದಃ ।
ಕಲ್ಯಾಣಮಂಗಲಾಧೀಶಃ ಕಲ್ಯಾಣಮಂಗಲಪ್ರದಃ ॥ 163 ॥

ಕಲ್ಯಾಣಮಂಗಲಾಗಾರಃ ಕಲ್ಯಾಣಮಂಗಲಾತ್ಮಕಃ ।
ಕಲ್ಯಾಣಾನನ್ದಸಪನ್ನಃ ಕಲ್ಯಾಣಾನನ್ದವರ್ಧನಃ ॥ 164 ॥

ಕಲ್ಯಾಣಾನನ್ದಸಹಿತಃ ಕಲ್ಯಾಣಾನನ್ದದಾಯಕಃ ॥ 165 ॥

ಕಲ್ಯಾಣಾನನ್ದಸನ್ತುಷ್ಟಃ ಕಲ್ಯಾಣಾನನ್ದಸಂಯುತಃ ।
ಕಲ್ಯಾಣೀರಾಗಸಂಗೀತಃ ಕಲ್ಯಾಣೀರಾಗವಲ್ಲಭಃ ॥ 166 ॥

ಕಲ್ಯಾಣೀರಾಗರಸಿಕಃ ಕಲ್ಯಾಣೀರಾಗಕಾರಕಃ ।
ಕಲ್ಯಾಣೀಕೇಲಿಕುಶಲಃ ಕಲ್ಯಾಣೀಪ್ರಿಯದರ್ಶನಃ ॥ 167 ॥

ಕಲ್ಪಶಾಸ್ತ್ರಪರಿಜ್ಞಾತಾ ಕಲ್ಪಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥದೋಹನಃ ।
ಕಲ್ಪಶಾಸ್ತ್ರಸಮುದ್ಧರ್ತಾ ಕಲ್ಪಶಾಸ್ತ್ರಪರಿಸ್ತುತಃ ॥ 168 ॥

ಕಲ್ಪಕೋಟಿಶತಾತೀತಃ ಕಲ್ಪಕೋಟಿಶತೋತ್ತರಃ ।
ಕಲ್ಪಕೋಟಿಶತಜ್ಞಾನೀ ಕಲ್ಪಕೋಟಿಶತಪ್ರಭುಃ ॥ 169 ॥

ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಸಮಾಕಾರಃ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಸಮಪ್ರಭಃ ।
ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಸಮೋದಾರಃ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಸಮಸ್ಥಿತಃ ॥ 170 ॥

ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಪರಿತ್ರಾತಾ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಸಮಾವೃತಃ ।
ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷವನಾಧೀಶಃ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷವನಾಸ್ಪದಃ ॥ 171 ॥

ಕಲ್ಪಾನ್ತದಹನಾಕಾರಃ ಕಲ್ಪಾನ್ತದಹನೋಪಮಃ ।
ಕಲ್ಪಾನ್ತಕಾಲಶಮನಃ ಕಲ್ಪಾನ್ತಾತೀತವಿಗ್ರಹಃ ॥ 172 ॥

ಕಲಶೋದ್ಭವಸಂಸೇವ್ಯಃ ಕಲಶೋದ್ಭವವಲ್ಲಭಃ ।
ಕಲಶೋದ್ಭವಭೀತಿಘ್ನಃ ಕಲಶೋದ್ಭವಸಿದ್ಧಿದಃ ॥ 173 ॥

ಕಪಿಲಃ ಕಪಿಲಾಕಾರಃ ಕಪಿಲಪ್ರಿಯದರ್ಶನಃ ।
ಕರ್ದ್ದಮಾತ್ಮಜಭಾವಸ್ಥಃ ಕರ್ದ್ದಮಪ್ರಿಯಕಾರಕಃ ॥ 174 ॥

ಕನ್ಯಕಾನೀಕವರದಃ ಕನ್ಯಕಾನೀಕವಲ್ಲಭಃ ।
ಕನ್ಯಕಾನೀಕಸಂಸ್ತುತ್ಯಃ ಕನ್ಯಕಾನೀಕನಾಯಕಃ ॥ 175 ॥

ಕನ್ಯಾದಾನಪ್ರದತ್ರಾತಾ ಕನ್ಯಾದಾನಪ್ರದಪ್ರಿಯಃ ।
ಕನ್ಯಾದಾನಪ್ರಭಾವಜ್ಞಃ ಕನ್ಯಾದಾನಪ್ರದಾಯಕಃ ॥ 176 ॥

ಕಶ್ಯಪಾತ್ಮಜಭಾವಸ್ಥಃ ಕಶ್ಯಪಾತ್ಮಜಭಾಸ್ಕರಃ ।
ಕಶ್ಯಪಾತ್ಮಜಶತ್ರುಘ್ನಃ ಕಶ್ಯಪಾತ್ಮಜಪಾಲಕಃ ॥ 177 ॥

ಕಶ್ಯಪಾತ್ಮಜಮಧ್ಯಸ್ಥಃ ಕಶ್ಯಪಾತ್ಮಜವಲ್ಲಭಃ ।
ಕಶ್ಯಪಾತ್ಮಜಭೀತಿಘ್ನಃ ಕಶ್ಯಪಾತ್ಮಜದುರ್ಲಭಃ ॥ 178 ॥

ಕಶ್ಯಪಾತ್ಮಜಭಾವಸ್ಥಃ ಕಶ್ಯಪಾತ್ಮಜಭಾವವಿತ್ ।
ಕಶ್ಯಪೋದ್ಭವದೈತ್ಯಾರಿಃ ಕಶ್ಯಪೋದ್ಭವದೇವರಾಟ್ ॥ 179 ॥

ಕಶ್ಪಯಾನನ್ದಜನಕಃ ಕಶ್ಯಪಾನನ್ದವರ್ದ್ಧನಃ ।
ಕಶ್ಯಪಾರಿಷ್ಟಸಂಹರ್ತಾ ಕಶ್ಯಪಾಭೀಷ್ಟಸಿದ್ಧಿದಃ ॥ 180 ॥

ಕರ್ತೃಕರ್ಮಕ್ರಿಯಾತೀತಃ ಕರ್ತೃಕರ್ಮಕ್ರಿಯಾನ್ವಯಃ ।
ಕರ್ತೃಕರ್ಮಕ್ರಿಯಾಲಕ್ಷ್ಯಃ ಕರ್ತೃಕರ್ಮಕ್ರಿಯಾಸ್ಪದಃ ॥ 181 ॥

ಕರ್ತೃಕರ್ಮಕ್ರಿಯಾಧೀಶಃ ಕರ್ತೃಕರ್ಮಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕಃ ।
ಕರ್ತೃಕರ್ಮಕ್ರಿಯಾಭಾಸಃ ಕರ್ತೃಕರ್ಮಕ್ರಿಯಾಪ್ರದಃ ॥ 182 ॥

ಕೃಪಾನಾಥಃ ಕೃಪಾಸಿನ್ಧುಃ ಕೃಪಾಧೀಶಃ ಕೃಪಾಕರಃ ।
ಕೃಪಾಸಾಗರಮಧ್ಯಸ್ಥಃ ಕೃಪಾಪಾತ್ರಃ ಕೃಪಾನಿಧಿಃ ॥ 183 ॥

ಕೃಪಾಪಾತ್ರೈಕವರದಃ ಕೃಪಾಪಾತ್ರಭಯಾಪಹಃ ।
ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷಪಾಪಘ್ನಃ ಕೃತಕೃತ್ಯಃ ಕೃತಾನ್ತಕಃ ॥ 184 ॥

ಕದಮ್ಬವನಮಧ್ಯಸ್ಥಃ ಕದಮ್ಬಕುಸುಮಪ್ರಿಯಃ ।
ಕದಮ್ಬವನಸಂಚಾರೀ ಕದಮ್ಬವನವಲ್ಲಭಃ ॥ 185 ॥

ಕರ್ಪೂರಾಮೋದಮುದಿತಃ ಕರ್ಪೂರಾಮೋದವಲ್ಲಭಃ ।
ಕರ್ಪೂರವಾಸನಾಸಕ್ತಃ ಕರ್ಪೂರಾಗರುಚರ್ಚಿತಃ ॥ 186 ॥

ಕರುಣಾರಸಂಸಮ್ಪೂರ್ಣಃ ಕರುಣಾರಸವರ್ಧನಃ ।
ಕರುಣಾಕರವಿಖ್ಯಾತಃ ಕರುಣಾಕರಸಾಗರಃ ॥ 187 ॥

ಕಾಲಾತ್ಮಾ ಕಾಲಜನಕಃ ಕಾಲಾಗ್ನಿಃ ಕಾಲಸಂಜ್ಞಕಃ ।
ಕಾಲಃ ಕಾಲಕಲಾತೀತಃ ಕಾಲಸ್ಥಃ ಕಾಲಭೈರವಃ ॥ 188 ॥

ಕಾಲಜ್ಞಃ ಕಾಲಸಂಹರ್ತಾ ಕಾಲಚಕ್ರಪ್ರವರ್ತಕಃ ।
ಕಾಲರೂಪಃ ಕಾಲನಾಥಃ ಕಾಲಕೃತ್ಕಾಲಿಕಾಪ್ರಿಯಃ ॥ 189 ॥

ಕಾಲೈಕವರದಃ ಕಾಲಃ ಕಾರಣಃ ಕಾಲರೂಪಭಾಕ್ ।
ಕಾಲಮಾಯಾಕಲಾತೀತಃ ಕಾಲಮಾಯಾಪ್ರವರ್ತಕಃ ॥ 190 ॥

ಕಾಲಮಾಯಾವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಃ ಕಾಲಮಾಯಾಬಲಾಪಹಃ ।
ಕಾಲತ್ರಯಗತಿಜ್ಞಾತಾ ಕಾಲತ್ರಯಪರಾಕ್ರಮಃ ॥ 191 ॥

ಕಾಲಜ್ಞಾನಕಲಾತೀತಃ ಕಾಲಜ್ಞಾನಪ್ರದಾಯಕಃ ।
ಕಾಲಜ್ಞಃ ಕಾಲರಹಿತಃ ಕಾಲಾನನಸಮಪ್ರಭಃ ॥ 192 ॥

ಕಾಲಚಕ್ರೈಕ ಹೇತುಸ್ಥಃ ಕಾಲರಾತ್ರಿದುರತ್ಯಯಃ ।
ಕಾಲಪಾಶವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಃ ಕಾಲಪಾಶವಿಮೋಚನಃ ॥ 193 ॥

ಕಾಲವ್ಯಾಲೈಕದಲನಃ ಕಾಲವ್ಯಾಲಭಯಾಪಹಃ ।
ಕಾಲಕರ್ಮಕಲಾತೀತಃ ಕಾಲಕರ್ಮಕಲಾಶ್ರಯಃ ॥ 194 ॥

ಕಾಲಕರ್ಮಕಲಾಧೀಶಃ ಕಾಲಕರ್ಮಕಲಾತ್ಮಕಃ ।
ಕಾಲವ್ಯಾಲಪರಿಗ್ರಸ್ತನಿಜಭಕ್ತೈಕಮೋಚನಃ ॥ 195 ॥

ಕಾಶಿರಾಜಶಿರಶ್ಛೇತ್ತಾ ಕಾಶೀಶಪ್ರಿಯಕಾರಕಃ ।
ಕಾಶೀಸ್ಥಾರ್ತಿಹರಃ ಕಾಶೀಮಧ್ಯಸ್ಥಃ ಕಾಶಿಕಾಪ್ರಿಯಃ ॥ 196 ॥

ಕಾಶೀವಾಸಿಜನಾನನ್ದೀ ಕಾಶೀವಾಸಿಜನಪ್ರಿಯಃ ।
ಕಾಶೀವಾಸಿಜನತ್ರಾತಾ ಕಾಶೀವಾಸಿಜನಸ್ತುತಃ ॥ 197 ॥

ಕಾಶೀವಾಸಿವಿಕಾರಘ್ನಃ ಕಾಶೀವಾಸಿವಿಮೋಚನಃ ।
ಕಾಶೀವಾಸಿಜನೋದ್ಧರ್ತಾ ಕಾಶೀವಾಸಕುಲಪ್ರದಃ ॥ 198 ॥

ಕಾಶೀವಾಸ್ಯಾಶ್ರಿತಾಂಘ್ರ್ಯಬ್ಜಃ ಕಾಶೀವಾಸಿಸುಖಪ್ರದಃ ।
ಕಾಶೀಸ್ಥಾಭೀಷ್ಟಫಲದಃ ಕಾಶೀಸ್ಥಾರಿಷ್ಟನಾಶನಃ ॥ 199 ॥

ಕಾಶೀಸ್ಥದ್ವಿಜಸಂಸೇವ್ಯಃ ಕಾಶೀಸ್ಥದ್ವಿಜಪಾಲಕಃ ।
ಕಾಶೀಸ್ಥದ್ವಿಜಸದ್ಬುದ್ಧಿಪ್ರದಾತಾ ಕಾಶಿಕಾಶ್ರಯಃ ॥ 200 ॥

ಕಾನ್ತೀಶಃ ಕಾನ್ತಿದಃ ಕಾನ್ತಃ ಕಾನ್ತಾರಪ್ರಿಯದರ್ಶನಃ ।
ಕಾನ್ತಿಮಾನ್ಕಾನ್ತಿಜನಕಃ ಕಾನ್ತಿಸ್ಥಃ ಕಾನ್ತಿವರ್ಧನಃ ॥ 201 ॥

ಕಾಲಾಗರುಸುಗನ್ಧಾಢ್ಯಃ ಕಾಲಾಗರುವಿಲೇಪನಃ ।
ಕಾಲಾಗರುಸುಗನ್ಧಜ್ಞಃ ಕಾಲಾಗರುಸುಗನ್ಧಕೃತ್ ॥ 202 ॥

ಕಾಪಟ್ಯಪಟಲಚ್ಛೇತ್ತಾ ಕಾಯಸ್ಥಃ ಕಾಯವರ್ಧನಃ ।
ಕಾಯಭಾಗ್ಭಯಭೀತಿಘ್ನಃ ಕಾಯರೋಗಾಪಹಾರಕಃ ॥ 203 ॥

ಕಾರ್ಯಕಾರಣಕರ್ತೃಸ್ಥಃ ಕಾರ್ಯಕಾರಣಕಾರಕಃ ।
ಕಾರ್ಯಕಾರಣಸಮ್ಪನ್ನಃ ಕಾರ್ಯಕಾರಣಸಿದ್ಧಿದಃ ॥ 204 ॥

ಕಾವ್ಯಾಮೃತರಸಾಸ್ವಾದೀ ಕಾವ್ಯಾಮೃತರಸಾತ್ಮಕಃ ।
ಕಾವ್ಯಾಮೃತರಸಾಭಿಜ್ಞಃ ಕಾರ್ಯಾಮೃತರಸಪ್ರಿಯಃ ॥ 205 ॥

ಕಾದಿವರ್ಣೈಕಜನಕಃ ಕಾದಿವರ್ಣಪ್ರವರ್ತಕಃ ।
ಕಾದಿವರ್ಣವಿವೇಕಜ್ಞಃ ಕಾದಿವರ್ಣವಿನೋದವಾನ್ ॥ 206 ॥

ಕಾದಿಹಾದಿಮನುಜ್ಞಾತಾ ಕಾದಿಹಾದಿಮನುಪ್ರಿಯಃ ।
ಕಾದಿಹಾದಿಮನೂದ್ಧಾರಕಾರಕಃ ಕಾದಿಸಂಜ್ಞಕಃ ॥ 207 ॥

ಕಾಲುಷ್ಯರಹಿತಾಕಾರಃ ಕಾಲುಷ್ಯೈಕವಿನಾಶನಃ ।
ಕಾರಾಗೃಹವಿಮುಕ್ತಾತ್ಮಾ ಕಾರಾಗೃಹವಿಮೋಚನಃ ॥ 208 ॥

ಕಾಮಾತ್ಮಾ ಕಾಮದಃ ಕಾಮೀ ಕಾಮೇಶಃ ಕಾಮಪೂರಕಃ ।
ಕಾಮಹೃತ್ಕಾಮಜನಕಃ ಕಾಮಿಕಾಮಪ್ರದಾಯಕಃ ॥ 209 ॥

ಕಾಮಪಾಲಃ ಕಾಮಭರ್ತಾ ಕಾಮಕೇಲಿಕಲಾನಿಧಿಃ ।
ಕಾಮಕೇಲಿಕಲಾಸಕ್ತಃ ಕಾಮಕೇಲಿಕಲಾಪ್ರಿಯಃ ॥ 210 ॥

ಕಾಮಬೀಜೈಕವರದಃ ಕಾಮಬೀಜಸಮನ್ವಿತಃ ।
ಕಾಮಜಿತ್ಕಾಮವರದಃ ಕಾಮಕ್ರೀಡಾತಿಲಾಲಸಃ ॥ 211 ॥

ಕಾಮಾರ್ತಿಶಮನಃ ಕಾಮಾಲಂಕೃತಃ ಕಾಮಸಂಸ್ತುತಃ ।
ಕಾಮಿನೀಕಾಮಜನಕಃ ಕಾಮಿನೀಕಾಮವರ್ಧನಃ ॥ 212 ॥

ಕಾಮಿನೀಕಾಮರಸಿಕಃ ಕಾಮಿನೀಕಾಮಪೂರಕಃ ।
ಕಾಮಿನೀಮಾನದಃ ಕಾಮಕಲಾಕೌತೂಹಲಪ್ರಿಯಃ ॥ 213 ॥

ಕಾಮಿನೀಪ್ರೇಮಜನಕಃ ಕಾಮಿನೀಪ್ರೇಮವರ್ಧನಃ ।
ಕಾಮಿನೀಹಾವಭಾವಜ್ಞಃ ಕಾಮಿನೀಪ್ರೀತಿವರ್ಧನಃ ॥ 214 ॥

ಕಾಮಿನೀರೂಪರಸಿಕಃ ಕಾಮಿನೀರೂಪಭೂಷಣಃ ।
ಕಾಮಿನೀಮಾನಸೋಲ್ಲಾಸೀ ಕಾಮಿನೀಮಾನಸಾಸ್ಪದಃ ॥ 215 ॥

ಕಾಮಿಭಕ್ತಜನತ್ರಾತಾ ಕಾಮಿಭಕ್ತಜನಪ್ರಿಯಃ ।
ಕಾಮೇಶ್ವರಃ ಕಾಮದೇವಃ ಕಾಮಬೀಜೈಕಜೀವನಃ ॥ 216 ॥

ಕಾಲಿನ್ದೀವಿಷಸಂಹರ್ತಾ ಕಾಲಿನ್ದೀಪ್ರಾಣಜೀವನಃ ।
ಕಾಲಿನ್ದೀಹೃದಯಾನನ್ದೀ ಕಾಲಿನ್ದೀನೀರವಲ್ಲಭಃ ॥ 216 ॥

ಕಾಲಿನ್ದೀಕೇಲಿಕುಶಲಃ ಕಾಲಿನ್ದೀಪ್ರೀತಿವರ್ಧನಃ ।
ಕಾಲಿನ್ದೀಕೇಲಿರಸಿಕಃ ಕಾಲಿನ್ದೀಕೇಲಿಲಾಲಸಃ ॥ 218 ॥

ಕಾಲಿನ್ದೀನೀರಸಂಖೇಲದ್ಗೋಪೀಯೂಥಸಮಾವೃತಃ ।
ಕಾಲಿನ್ದೀನೀರಮಧ್ಯಸ್ಥಃ ಕಾಲಿನ್ದೀನೀರಕೇಲಿಕೃತ್ ॥ 219 ॥

ಕಾಲಿನ್ದೀರಮಣಾಸಕ್ತಃ ಕಾಲಿನಾಗಮದಾಪಹಃ ।
ಕಾಮಧೇನುಪರಿತ್ರಾತಾ ಕಾಮಧೇನುಸಮಾವೃತಃ ॥ 220 ॥

ಕಾಂಚನಾದ್ರಿಸಮಾನಶ್ರೀಃ ಕಾಂಚನಾದ್ರಿನಿವಾಸಕೃತ್ ।
ಕಾಂಚನಾಭೂಷಣಾಸಕ್ತಃ ಕಾಂಚನೈಕವಿವರ್ಧನಃ ॥ 221 ॥

ಕಾಂಚನಾಭಶ್ರಿಯಾಸಕ್ತಃ ಕಾಂಚನಾಭಶ್ರಿಯಾಶ್ರಿತಃ ।
ಕಾರ್ತಿಕೇಯೈಕವರದಃ ಕಾರ್ತವೀರ್ಯಮದಾಪಹಃ ॥ 222 ॥

ಕಿಶೋರೀನಾಯಿಕಾಸಕ್ತಃ ಕಿಶೋರೀನಾಯಿಕಾಪ್ರಿಯಃ ।
ಕಿಶೋರೀಕೇಲಿಕುಶಲಃ ಕಿಶೋರೀಪ್ರಾಣಜೀವನಃ ॥ 223 ॥

ಕಿಶೋರೀವಲ್ಲಭಾಕಾರಃ ಕಿಶೋರೀಪ್ರಾಣವಲ್ಲಭಃ ।
ಕಿಶೋರೀಪ್ರೀತಿಜನಕಃ ಕಿಶೋರೀಪ್ರಿಯದರ್ಶನಃ ॥ 224 ॥

ಕಿಶೋರೀಕೇಲಿಸಂಸಕ್ತಃ ಕಿಶೋರೀಕೇಲಿವಲ್ಲಭಃ ।
ಕಿಶೋರೀಕೇಲಿಸಂಯುಕ್ತಃ ಕಿಶೋರೀಕೇಲಿಲೋಲುಪಃ ॥ 225 ॥

ಕಿಶೋರೀಹೃದಯಾನನ್ದೀ ಕಿಶೋರೀಹೃದಯಾಸ್ಪದಃ ।
ಕಿಶೋರೀಶಃ ಕಿಶೋರಾತ್ಮಾ ಕಿಶೋರಃ ಕಿಂಶುಕಾಕೃತಿಃ ॥ 226 ॥

ಕಿಂಶುಕಾಭರಣಾಲಕ್ಷ್ಯಃ ಕಿಂಶುಕಾಭರಣಾನ್ವಿತಃ ।
ಕೀರ್ತಿಮಾನ್ಕೀರ್ತಿಜನಕಃ ಕೀರ್ತನೀಯಪರಾಕ್ರಮಃ ॥ 227 ॥

ಕೀರ್ತನೀಯಯಶೋರಾಶಿಃ ಕೀರ್ತಿಸ್ಥಃ ಕೀರ್ತನಪ್ರಿಯಃ ।
ಕೀರ್ತಿಶ್ರೀಮತಿದಃ ಕೀಶಃ ಕೀರ್ತಿಜ್ಞಃ ಕೀರ್ತಿವರ್ಧನಃ ॥ 228 ॥

ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕಃ ಕ್ರಿಯಾಧಾರಃ ಕಿರ್ಯಾಭಾಸಃ ಕ್ರಿಯಾಸ್ಪದಃ ।
ಕೀಲಾಲಾಮಲಚಿದ್ವೃತ್ತಿಃ ಕೀಲಾಲಾಶ್ರಯಕಾರಣಃ ॥ 229 ॥

ಕುಲಧರ್ಮಾಧಿಪಾಧೀಶಃ ಕುಲಧರ್ಮಾಧಿಪಪ್ರಿಯಃ ।
ಕುಲಧರ್ಮಪರಿತ್ರಾತಾ ಕುಲಧರ್ಮಪತಿಸ್ತುತಃ ॥ 230 ॥

ಕುಲಧರ್ಮಪದಾಧಾರಃ ಕುಲಧರ್ಮಪದಾಶ್ರಯಃ ।
ಕುಲಧರ್ಮಪತಿಪ್ರಾಣಃ ಕುಲಧರ್ಮಪತಿಪ್ರಿಯಃ ॥ 231 ॥

ಕುಲಧರ್ಮಪತಿತ್ರಾತಾ ಕುಲಧರ್ಮೈಕರಕ್ಷಕಃ ।
ಕುಲಧರ್ಮಸಮಾಸಕ್ತಃ ಕುಲಧರ್ಮೈಕದೋಹನಃ ॥ 232 ॥

ಕುಲಧರ್ಮಸಮುದ್ಧರ್ತಾ ಕುಲಧರ್ಮಪ್ರಭಾವವಿತ್ ।
ಕುಲಧರ್ಮಸಮಾರಾಧ್ಯಃ ಕುಲಧರ್ಮಧುರನ್ಧರಃ ॥ 233 ॥

ಕುಲಮಾರ್ಗರತಾಸಕ್ತಃ ಕುಲಮಾರ್ಗರತಾಶ್ರಯಃ ।
ಕುಲಮಾರ್ಗಸಮಾಸೀನಃ ಕುಲಮಾರ್ಗಸಮುತ್ಸುಕಃ ॥ 234 ॥

ಕುಲಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಸ್ಥಃ ಕುಲಧರ್ಮವಿವರ್ಧನಃ ।
ಕುಲಾಚಾರವಿಚಾರಜ್ಞಃ ಕುಲಾಚಾರಸಮಾಶ್ರಿತಃ ॥ 235 ॥

ಕುಲಾಚಾರಸಮಾಯುಕ್ತಃ ಕುಲಾಚಾರಸುಖಪ್ರದಃ ।
ಕುಲಾಚಾರಾತಿಚತುರಃ ಕುಲಾಚಾರಾತಿವಲ್ಲಭಃ ॥ 236 ॥

ಕುಲಾಚಾರಪವಿತ್ರಾಂಗಃ ಕುಲಾಚಾರಪ್ರಮಾಣಕೃತ್ ।
ಕುಲವೃಕ್ಷೈಕಜನಕಃ ಕುಲವೃಕ್ಷವಿವರ್ಧನಃ ॥ 237 ॥

ಕುಲವೃಕ್ಷಪರಿತ್ರಾತಾ ಕುಲವೃಕ್ಷಫಲಪ್ರದಃ ।
ಕುಲವೃಕ್ಷಫಲಾಧೀಶಃ ಕುಲವೃಕ್ಷಫಲಾಶನಃ ॥ 238 ॥

ಕುಲಮಾರ್ಗಕಲಾಭಿಜ್ಞಃ ಕುಲಮಾರ್ಗಕಲಾನ್ವಿತಃ ।
ಕುಕರ್ಮನಿರತಾತೀತಃ ಕುಕರ್ಮನಿರತಾನ್ತಕಃ ॥ 239 ॥

ಕುಕರ್ಮಮಾರ್ಗರಹಿತಃ ಕುಕರ್ಮೈಕನಿಷೂದನಃ ।
ಕುಕರ್ಮರಹಿತಾಧೀಶಃ ಕುಕರ್ಮರಹಿತಾತ್ಮಕಃ ॥ 240 ॥

ಕುಕರ್ಮರಹಿತಾಕಾರಃ ಕುಕರ್ಮರಹಿತಾಸ್ಪದಃ ।
ಕುಕರ್ಮರಹಿತಾಚಾರಃ ಕುಕರ್ಮರಹಿತೋತ್ಸವಃ ॥ 241 ॥

ಕುಕರ್ಮರಹಿತೋದ್ದೇಶಃ ಕುಕರ್ಮರಹಿತಪ್ರಿಯಃ ।
ಕುಕರ್ಮರಹಿತಾನ್ತಸ್ಥಃ ಕುಕರ್ಮರಹಿತೇಶ್ವರಃ ॥ 242 ॥

ಕುಕರ್ಮರಹಿತಸ್ತ್ರೀಶಃ ಕುಕರ್ಮರಹಿತಪ್ರಜಃ ।
ಕುಕರ್ಮೋದ್ಭವಪಾಪಘ್ನಃ ಕುಕರ್ಮೋದ್ಭವದುಃಖಹಾ ॥ 243 ॥

ಕುತರ್ಕರಹಿತಾಧೀಶಃ ಕುತರ್ಕರಹಿತಾಕೃತಿಃ ।
ಕೂಟಸ್ಥಸಾಕ್ಷೀ ಕೂಟಾತ್ಮಾ ಕೂಟಸ್ಥಾಕ್ಷರನಾಯಕಃ ॥ 244 ॥

ಕೂಟಸ್ಥಾಕ್ಷರಸಂಸೇವ್ಯಃ ಕೂಟಸ್ಥಾಕ್ಷರಕಾರಣಃ ।
ಕುಬೇರಬನ್ಧುಃ ಕುಶಲಃ ಕುಮ್ಭಕರ್ಣವಿನಾಶನಃ ॥ 245 ॥

ಕೂರ್ಮಾಕೃತಿಧರಃ ಕೂರ್ಮಃ ಕೂರ್ಮಸ್ಥಾವನಿಪಾಲಕಃ ।
ಕುಮಾರೀವರದಃ ಕುಸ್ಥಃ ಕುಮಾರೀಗಣಸೇವಿತಃ ॥ 246 ॥

ಕುಶಸ್ಥಲೀಸಮಾಸೀನಃ ಕುಶದೈತ್ಯವಿನಾಶನಃ ।
ಕೇಶವಃ ಕ್ಲೇಶಸಂಹರ್ತಾ ಕೇಶಿದೈತ್ಯವಿನಾಶನಃ ॥ 247 ॥

ಕ್ಲೇಶಹೀನಮನೋವೃತ್ತಿಃ ಕ್ಲೇಶಹೀನಪರಿಗ್ರಹಃ ।
ಕ್ಲೇಶಾತೀತಪದಾಧೀಶಃ ಕ್ಲೇಶಾತೀತಜನಪ್ರಿಯಃ ॥ 248 ॥

ಕ್ಲೇಶಾತೀತಶುಭಾಕಾರಃ ಕ್ಲೇಶಾತೀತಸುಖಾಸ್ಪದಃ ।
ಕ್ಲೇಶಾತೀತಸಮಾಜಸ್ಥಃ ಕ್ಲೇಶಾತೀತಮಹಾಮತಿಃ ॥ 249 ॥

ಕ್ಲೇಶಾತೀತಜನತ್ರಾತಾ ಕ್ಲೇಶಹೀನಜನೇಶ್ವರಃ ।
ಕ್ಲೇಶಹೀನಸ್ವಧರ್ಮಸ್ಥಃ ಕ್ಲೇಶಹೀನವಿಮುಕ್ತಿದಃ ॥ 250 ॥

ಕ್ಲೇಶಹೀನನರಾಧೀಶಃಕ್ಲೇಶಹೀನನರೋತ್ತಮಃ ।
ಕ್ಲೇಶಾತಿರಿಕ್ತಸದನಃ ಕ್ಲೇಶಮೂಲನಿಕನ್ದನಃ ॥ 251 ॥

ಕ್ಲೇಶಾತಿರಿಕ್ತಭಾವಸ್ಥಃ ಕ್ಲೇಶಹೀನೈಕವಲ್ಲಭಃ ।
ಕ್ಲೇಶಹೀನಪದಾನ್ತಸ್ಥಃ ಕ್ಲೇಶಹೀನಜನಾರ್ದ್ದನಃ ॥ 252 ॥

ಕೇಸರಾಂಕಿತಭಾಲಶ್ರೀಃ ಕೇಸರಾಂಕಿತವಲ್ಲಭಃ ।
ಕೇಸರಾಲಿಪ್ತಹೃದಯಃ ಕೇಸರಾಲಿಪ್ತಸದ್ಭುಜಃ ॥ 253 ॥

ಕೇಸರಾಂಕಿತವಾಸಶ್ರೀಃ ಕೇಸರಾಂಕಿತವಿಗ್ರಹಃ ।
ಕೇಸರಾಕೃತಿಗೋಪೀಶಃ ಕೇಸರಾಮೋದವಲ್ಲಭಃ ॥ 254 ॥

ಕೇಸರಾಮೋದಮಧುಪಃ ಕೇಸರಾಮೋದಸುನ್ದರಃ ।
ಕೇಸರಾಮೋದಮುದಿತಃ ಕೇಸರಾಮೋದವರ್ಧನಃ ॥ 255 ॥

ಕೇಸರಾರ್ಚಿತಭಾಲಶ್ರೀಃ ಕೇಸರಾರ್ಚಿತವಿಗ್ರಹಃ ।
ಕೇಸರಾರ್ಚಿತಪಾದಾಬ್ಜಃ ಕೇಸರಾರ್ಚಿತಕುಂಡಲಃ ॥ 256 ॥

ಕೇಸರಾಮೋದಸಮ್ಪನ್ನಃ ಕೇಸರಾಮೋದಲೋಲುಪಃ ।
ಕೇತಕೀಕುಸುಮಾಸಕ್ತಃಕೇತಕೀಕುಸುಮಪ್ರಿಯಃ ॥ 257 ॥

ಕೇತಕೀಕುಸುಮಾಧೀಶಃಕೇತಕೀಕುಸುಮಾಂಕಿತಃ ।
ಕೇತಕೀಕುಸುಮಾಮೋದವರ್ಧನಃ ಕೇತಕೀಪ್ರಿಯಃ ॥ 258 ॥

ಕೇತಕೀಶೋಭಿತಾಕಾರಃ ಕೇತಕೀಶೋಭಿತಾಮ್ಬರಃ ।
ಕೇತಕೀಕುಸುಮಾಮೋದವಲ್ಲಭಃ ಕೇತಕೀಶ್ವರಃ ॥ 259 ॥

ಕೇತಕೀಸೌರಭಾನನ್ದೀ ಕೇತಕೀಸೌರಭಪ್ರಿಯಃ ।
ಕೇಯೂರಾಲಂಕೃತಭುಜಃ ಕೇಯೂರಾಲಂಕೃತಾತ್ಮಕಃ ॥ 260 ॥

ಕೇಯೂರಾಲಂಕೃತಶ್ರೀಶಃಕೇಯೂರಪ್ರಿಯದರ್ಶನಃ ।
ಕೇದಾರೇಶ್ವರಸಂಯುಕ್ತಃ ಕೇದಾರೇಶ್ವರವಲ್ಲಭಃ ॥ 261 ॥

ಕೇದಾರೇಶ್ವರಪಾರ್ಶ್ವಸ್ಥಃ ಕೇದಾರೇಶ್ವರಭಕ್ತಪಃ ।
ಕೇದಾರಕಲ್ಪಸಾರಜ್ಞಃ ಕೇದಾರಸ್ಥಲವಾಸಕೃತ್ ॥ 262 ॥

ಕೇದಾರಾಶ್ರಿತಭೀತಿಘ್ನಃ ಕೇದಾರಾಶ್ರಿತಮುಕ್ತಿದಃ ।
ಕೇದಾರಾವಾಸಿವರದಃ ಕೇದಾರಾಶ್ರಿತದುಃಖಹಾ ॥ 263 ॥

ಕೇದಾರಪೋಷಕಃ ಕೇಶಃ ಕೇದಾರಾನ್ನವಿವರ್ದ್ಧನಃ ।
ಕೇದಾರಪುಷ್ಟಿಜನಕಃ ಕೇದಾರಪ್ರಿಯದರ್ಶನಃ ॥ 264 ॥

ಕೈಲಾಸೇಶಸಮಾಜಸ್ಥಃ ಕೈಲಾಸೇಶಪ್ರಿಯಂಕರಃ ।
ಕೈಲಾಸೇಶಸಮಾಯುಕ್ತಃ ಕೈಲಾಸೇಶಪ್ರಭಾವವಿತ್ ॥ 265 ॥

ಕೈಲಾಸಾಧೀಶತ್ರುಘ್ನಃ ಕೈಲಾಸಪತಿತೋಷಕಃ ।
ಕೈಲಾಸಾಧೀಶಸಹಿತಃ ಕೈಲಾಸಾಧೀಶವಲ್ಲಭಃ ॥ 266 ॥

ಕೈವಲ್ಯಮುಕ್ತಿಜನಕಃ ಕೈವಲ್ಯಪದವೀಶ್ವರಃ ।
ಕೈವಲ್ಯಪದವೀತ್ರಾತಾ ಕೈವಲ್ಯಪದವೀಪ್ರಿಯಃ ॥ 267 ॥

ಕೈವಲ್ಯಜ್ಞಾನಸಮ್ಪನ್ನಃ ಕೈವಲ್ಯಜ್ಞಾನಸಾಧನಃ ।
ಕೈವಲ್ಯಜ್ಞಾನಗಮ್ಯಾತ್ಮಾ ಕೈವಲ್ಯಜ್ಞಾನದಾಯಕಃ ॥ 268 ॥

ಕೈವಲ್ಯಜ್ಞಾನಸಂಸಿದ್ಧಃ ಕೈವಲ್ಯಜ್ಞಾನದೀಪಕಃ ।
ಕೈವಲ್ಯಜ್ಞಾನವಿಖ್ಯಾತಃ ಕೈವಲ್ಯೈಕಪ್ರದಾಯಕಃ ॥ 269 ॥

ಕ್ರೋಧಲೋಭಭಯಾತೀತಃ ಕ್ರೋಧಲೋಭವಿನಾಶನಃ ।
ಕ್ರೋಧಾರಿಃ ಕ್ರೋಧಹೀನಾತ್ಮಾ ಕ್ರೋಧಹೀನಜನಪ್ರಿಯಃ ॥ 270 ॥

ಕ್ರೋಧಹೀನಜನಾಧೀಶಃ ಕ್ರೋಧಹೀನಪ್ರಜೇಶ್ವರಃ ।
ಕೋಪತಾಪೋಪಶಮನಃ ಕೋಪಹೀನವರಪ್ರದಃ ॥ 271 ॥

ಕೋಪಹೀನನರತ್ರಾತಾ ಕೋಪಹೀನಜನಾಧಿಪಃ ।
ಕೋಪಹೀನನರಾನ್ತಃಸ್ಥಃ ಕೋಪಹೀನಪ್ರಜಾಪತಿಃ ॥ 272 ॥

ಕೋಪಹೀನಪ್ರಿಯಾಸಕ್ತಃ ಕೋಪಹೀನಜನಾರ್ತಿಹಾ ।
ಕೋಪಹೀನಪದಾಧೀಶಃ ಕೋಪಹೀನಪದಪ್ರದಃ ॥ 273 ॥

ಕೋಪಹೀನನರಸ್ವಾಮೀ ಕೋಪಹೀನಸ್ವರೂಪಧೃಕ್ ।
ಕೋಕಿಲಾಲಾಪಸಂಗೀತಃ ಕೋಕಿಲಾಲಾಪವಲ್ಲಭಃ ॥ 274 ॥

ಕೋಕಿಲಾಲಾಪಲೀನಾತ್ಮಾ ಕೋಕಿಲಾಲಾಪಕಾರಕಃ ।
ಕೋಕಿಲಾಲಾಪಕಾನ್ತೇಶಃ ಕೋಕಿಲಾಲಾಪಭಾವವಿತ್ ॥ 275 ॥

ಕೋಕಿಲಾಗಾನರಸಿಕಃ ಕೋಕಿಲಾವರವಲ್ಲಭಃ ।
ಕೋಟಿಸೂರ್ಯಸಮಾನಶ್ರೀಃ ಕೋಟಿಚನ್ದ್ರಾಮೃತಾತ್ಮಕಃ ॥ 276 ॥

ಕೋಟಿದಾನವಸಂಹರ್ತಾ ಕೋಟಿಕನ್ದರ್ಪದರ್ಪಹಾ ।
ಕೋಟಿದೇವೇನ್ದ್ರಸಂಸೇವ್ಯಃ ಕೋಟಿಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಚಿತಾಕೃತಿಃ ॥ 277 ॥

ಕೋಟಿಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಮಧ್ಯಸ್ಥಃ ಕೋಟಿವಿದ್ಯುತ್ಸಮದ್ಯುತಿಃ ।
ಕೋಟ್ಯಶ್ವಮೇಧಪಾಪಘ್ನಃ ಕೋಟಿಕಾಮೇಶ್ವರಾಕೃತಿಃ ॥ 278 ॥

ಕೋಟಿಮೇಘಸಮೋದಾರಃ ಕೋಟಿವಹ್ನಿಸುದುಃಸಹಃ ।
ಕೋಟಿಪಾಥೋಧಿಗಮ್ಭೀರಃ ಕೋಟಿಮೇರುಸಮಸ್ಥಿರಃ ॥ 279 ॥

ಕೋಟಿಗೋಪೀಜನಾಧೀಶಃ ಕೋಟಿಗೋಪಾಂಗನಾವೃತಃ ।
ಕೋಟಿದೈತ್ಯೇಶದಪ್ರಘ್ನಃ ಕೋಟಿರುದ್ರಪರಾಕರ್ಮಃ ॥ 280 ॥

ಕೋಟಿಭಕ್ತಾರ್ತಿಶಮನಃ ಕೋಟಿದುಷ್ಟವಿಮರ್ದನಃ ।
ಕೋಟಿಭಕ್ತಜನೋದ್ಧರ್ತಾ ಕೋಟಿಯಜ್ಞಫಲಪ್ರದಃ ॥ 281 ॥

ಕೋಟಿದೇವರ್ಷಿಸಂಸೇವ್ಯಃ ಕೋಟಿಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿಮುಕ್ತಿದಃ ।
ಕೋಟಿರಾಜರ್ಷಿಸಂಸ್ತುತ್ಯಃ ಕೋಟಿಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಮಂಡನಃ ॥ 282 ॥

ಕೋಟ್ಯಾಕಾಶಪ್ರಕಾಶಾತ್ಮಾ ಕೋಟಿವಾಯುಮಹಾಬಲಃ ।
ಕೋಟಿತೇಜೋಮಯಾಕಾರಃ ಕೋಟಿಭೂಮಿಸಮಕ್ಷಮೀ ॥ 283 ॥

ಕೋಟಿನೀರಸಮಸ್ವಚ್ಛಃ ಕೋಟಿದಿಗ್ಜ್ಞಾನದಾಯಕಃ ।
ಕೋಟಿಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಜನಕಃ ಕೋಟಿಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಪಾಲಕಃ ॥ 284 ॥

ಕೋಟಿಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಸಂಹರ್ತಾ ಕೋಟಿಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಬೋಧಕಃ ।
ಕೋಟಿವಾಕ್ಪತಿವಾಚಾಲಃ ಕೋಟಿಶುಕ್ರಕವೀಶ್ವರಃ ॥ 285 ॥

ಕೋಟಿದ್ವಿಜಸಮಾಚಾರಃ ಕೋಟಿಹೇರಮ್ಬವಿಘ್ನಹಾ ।
ಕೋಟಿಮಾನಸಹಂಸಾತ್ಮಾ ಕೋಟಿಮಾನಸಸಂಸ್ಥಿತಃ ॥ 286 ॥

ಕೋಟಿಚ್ಛಲಕರಾರಾತಿಃ ಕೋಟಿದಾಮ್ಭಿಕನಾಶನಃ ।
ಕೋಟಿಶೂನ್ಯಪಥಚ್ಛೇತ್ತಾ ಕೋಟಿಪಾಖಂಡಖಂಡನಃ ॥ 287 ॥

ಕೋಟಿಶೇಷಧರಾಧಾರಃ ಕೋಟಿಕಾಲಪ್ರಬೋಧಕಃ ।
ಕೋಟಿವೇದಾನ್ತಸಂವೇದ್ಯಃ ಕೋಟಿಸಿದ್ಧಾನ್ತನಿಶ್ಚಯಃ ॥ 288 ॥

ಕೋಟಿಯೋಗೀಶ್ವರಾಧೀಶಃ ಕೋಟಿಯೋಗೈಕಸಿದ್ಧಿದಃ ।
ಕೋಟಿಧಾಮಾಧಿಪಾಧೀಶಃ ಕೋಟಿಲೋಕೈಕಪಾಲಕಃ ॥ 289 ॥

ಕೋಟಿಯಜ್ಞೈಕಭೋಕ್ತಾ ಚ ಕೋಟಿಯಜ್ಞಫಲಪ್ರದಃ ।
ಕೋಟಿಭಕ್ತಹೃದನ್ತಸ್ಥಃ ಕೋಟಿಭಕ್ತಾಭಯಪ್ರದಃ ॥ 290 ॥

ಕೋಟಿಜನ್ಮಾರ್ತಿಶಮನಃ ಕೋಟಿಜನ್ಮಾಘನಾಶನಃ ।
ಕೋಟಿಜನ್ಮಾನ್ತರಜ್ಞಾನಪ್ರದಾತಾ ಕೋಟಿಭಕ್ತಪಃ ॥ 291 ॥

ಕೋಟಿಶಕ್ತಿಸಮಾಯುಕ್ತಃ ಕೋಟಿಚೈತನ್ಯಬೋಧಕಃ ।
ಕೋಟಿಚಕ್ರಾವೃತಾಕಾರಃ ಕೋಟಿಚಕ್ರಪ್ರವರ್ತಕಃ ॥ 292 ॥

ಕೋಟಿಚಕ್ರಾರ್ಚನತ್ರಾತಾ ಕೋಟಿವೀರಾವಲೀವೃತಃ ।
ಕೋಟಿತೀರ್ಥಜಲಾನ್ತಸ್ಥಃ ಕೋಟಿತೀರ್ಥಫಲಪ್ರದಃ ॥ 293 ॥

ಕೋಮಲಾಮಲಚಿದ್ವೃತ್ತಿಃ ಕೋಮಲಾಮಲಮಾನಸಃ ।
ಕೌಸ್ತುಭೋದ್ಭಾಸಿತೋರಸ್ಕಃ ಕೌಸ್ತುಭೋದ್ಭಾಸಿತಾಕೃತಿಃ ॥ 294 ॥

ಕೌರವಾನೀಕಸಂಹರ್ತಾ ಕೌರವಾರ್ಣವಕುಮ್ಭಭೂಃ ।
ಕೌನ್ತೇಯಾಶ್ರಿತಪಾದಾಬ್ಜಃ ಕೌನ್ತೇಯಾಭಯದಾಯಕಃ ॥ 295 ॥

ಕೌನ್ತೇಯಾರಾತಿಸಂಹರ್ತಾ ಕೌನ್ತೇಯಪ್ರತಿಪಾಲಕಃ ।
ಕೌನ್ತೇಯಾನನ್ದಜನಕಃ ಕೌನ್ತೇಯಪ್ರಾಣಜೀವನಃ ॥ 296 ॥

ಕೌನ್ತೇಯಾಚಲಭಾವಜ್ಞಃ ಕೌನ್ತೇಯಾಚಲಮುಕ್ತಿದಃ ।
ಕೌಮುದೀಮುದಿತಾಕಾರಃ ಕೌಮುದೀಮುದಿತಾನನಃ ॥ 297 ॥

ಕೌಮುದೀಮುದಿತಪ್ರಾಣಃ ಕೌಮುದೀಮುದಿತಾಶಯಃ ।
ಕೌಮುದೀಮೋದಮುದಿತಃ ಕೌಮುದೀಮೋದವಲ್ಲಭಃ ॥ 298 ॥

ಕೌಮುದೀಮೋದಮಧುಪಃ ಕೌಮುದೀಮೋದವರ್ಧನಃ ।
ಕೌಮುದೀಮೋದಮಾನಾತ್ಮಾ ಕೌಮುದೀಮೋದಸುನ್ದರಃ ॥ 299 ॥

ಕೌಮುದೀದರ್ಶನಾನನ್ದೀ ಕೌಮುದೀದರ್ಶನೋತ್ಸುಕಃ ।
ಕೌಸಲ್ಯಾಪುತ್ರಭಾವಸ್ಥಃ ಕೌಸಲ್ಯಾನನ್ದವರ್ಧನಃ ॥ 300 ॥

ಕಂಸಾರಿಃ ಕಂಸಹೀನಾತ್ಮಾ ಕಂಸಪಕ್ಷನಿಕನ್ದನಃ ।
ಕಂಕಾಲಃ ಕಂಕವರದಃ ಕಂಟಕಕ್ಷಯಕಾರಕಃ ॥ 301 ॥

ಕನ್ದರ್ಪದರ್ಪಶಮನಃ ಕನ್ದರ್ಪಾಭಿಮನೋಹರಃ ।
ಕನ್ದರ್ಪಕಾಮನಾಹೀನಃ ಕನ್ದರ್ಪಜ್ವರನಾಶನಃ ॥ 302 ॥

ಕನ್ದರ್ಪಜ್ವರನಾಶನ ಓಂ ನಮ ಇತಿ
ಇತಿ ಶ್ರೀಸರ್ವಸೌಭಾಗ್ಯವರ್ಧನಂ ಶ್ರೀಪತಿಪ್ರಿಯಮ್ ।
ನಾಮ್ನಾಮಕ್ಷರಕಾದೀನಾಂ ಸಹಸ್ರಂ ಪರಿಕೀರ್ತಿತಮ್ ॥ 303 ॥

ಸರ್ವಾಪರಾಧಶಮನಂ ರಹಸ್ಯಂ ಶ್ರುತಿಗೋಚರಮ್ ।
ಕಲಿಕಾಲೈಕದಮನಂ ಕ್ರೂರಶತ್ರುನಿಕನ್ದನಮ್ ॥ 304 ॥

ಕ್ರೂರಪಾಪಸಮೂಹಘ್ನಂ ಕ್ರೂರಕರ್ಮವಿನಾಶನಮ್ ।
ಕ್ರೂರಾಸುರೌಘಸಂಹಾರಕಾರಕಂ ಕ್ಲೇಶನಾಶನಮ್ ॥ 305 ॥

ಕುಮಾರ್ಗದಲನಂ ಕಷ್ಟಹರಣಂ ಕಲ್ಮಷಾಪಹಮ್ ।
ಕುಬುದ್ಧಿಶಮನಂ ಕ್ರೋಧಕನ್ದನಂ ಕಾನ್ತಿವರ್ದ್ಧನಮ್ ॥ 306 ॥

ಕುವಿದ್ಯಾದಮನಂ ಕಾಮಮರ್ದನಂ ಕೀರ್ತಿದಾಯಕಮ್ ।
ಕುತರ್ಕನಾಶನಂ ಕಾನ್ತಂ ಕುಪಥಾರ್ಣವಶೋಷಣಮ್ ॥ 307 ॥

ಕೋಟಿಜನ್ಮಾರ್ಜಿತಾರಿಷ್ಟಹರಂ ಕಾಲಭಯಾಪಹಮ್ ।
ಕೋಟಿಜನ್ಮಾರ್ಜಿತಾಜ್ಞಾನನಾಶನೈಕದಿವಾಕರಮ್ ॥ 308 ॥

ಕಾಪಟ್ಯಪಟಲಧ್ವಂಸಿಕಾರ್ಪಣ್ಯೈಕಹುತಾಶನಮ್ ।
ಕಾಲುಷ್ಯಭಾವಶಮನಂ ಕೀರ್ತಿಶ್ರೀಮತಿದಂ ಸತಾಮ್ ॥ 309 ॥

ಕೋಪೋಪತಾಪಶಮನಂ ಕಂಸಾರಿಸ್ಮೃತಿದಾಯಕಮ್ ।
ಕುಲಾಚಾರವಿಚಾರಸ್ಥಂ ಕುಲಧರ್ಮಪ್ರವರ್ತಕಮ್ ॥ 310 ॥

ಕುಲಧರ್ಮರತಾಭೀಷ್ಟಸಿದ್ಧಿದಂ ಕುಲದೀಪಕಮ್ ।
ಕುತ್ಸಾಮಾರ್ಗನಿರಾಕರ್ತೃ ಕುಪಥಾಚಾರವರ್ಜಿತಮ್ ॥ 311 ॥

ಕಲ್ಯಾಣಮಂಗಲಾಗಾರಂ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಸಮಂ ಸತಾಮ್ ।
ಕೌಟಿಲ್ಯಭಾವಶಮನಂ ಕಾಶೀವಾಸಫಲಪ್ರದಮ್ ॥ 312 ॥

ಅತಿಗುಹ್ಯತರಂ ಪುಂಸಾಂ ಭೋಗಮೋಕ್ಷೈಕಸಾಧನಮ್ ।
ಅತ್ಯನ್ತಸ್ನೇಹಭಾವೇನ ಯುಷ್ಮದಗ್ರೇ ಪ್ರಕಾಶಿತಮ್ ॥ 313 ॥

ನ ವಕ್ತವ್ಯಂ ನ ವಕ್ತವ್ಯಂ ನ ವಕ್ತವ್ಯಂ ಕದಾಚನ ।
ಪಾಪ್ಯಗ್ರೇ ಕುಟಿಲಾಗ್ರೇ ಚ ರಾಗ್ಯಗ್ರೇ ಪಿಶುನಾಯ ವೈ ॥ 314 ॥

ದ್ರೋಹ್ಯಗ್ರೇ ಮಲಿನಾಘ್ರೇ ಚ ಕಪಟ್ಯಗ್ರೇ ವಿಶೇಷತಃ ।
ಲಮ್ಪಟಾಗ್ರೇಽಭಿಮಾನ್ಯಗ್ರೇ ಕಾಮ್ಯತೇ ಕ್ರೋಧಿನೇ ತಥಾ ॥ 315 ॥

ಲೋಭ್ಯಗ್ರೇ ತಸ್ಕರಾಗ್ರೇ ಚ ಗರ್ವಾಹಂಕಾರಭಾಜಿನೇ ।
ಸಂಸಾರಾಸಕ್ತಚಿತ್ತಾಗ್ರೇ ವಾದ್ಯಗ್ರೇ ಘಾತಿನೇಽಪಿ ವಾ ॥ 316 ॥

ಮತಾಭಿಮಾನಿನೇ ಗೋಪ್ಯಂ ಮದೀಯಂ ಸ್ತೋತ್ರಮುತ್ತಮಮ್ ।
ವಾಚ್ಯಂ ಶಾನ್ತಾಯ ಭಕ್ತಾಯ ನಿರ್ಮಲಾಯ ದಯಾಲವೇ ॥ 317 ॥

ಸನ್ತೋಷಿಣೇ ಸುಶೀಲಾಯ ಸುಪಾತ್ರಾಯ ದ್ವಿಜಾತಯೇ ।
ವಿವೇಕಿನೇ ಜ್ಞಾನಿನೇ ಚ ಮದ್ಭಕ್ತಾಯ ವಿಶೇಷತಃ ॥ 318 ॥

ಯ ಇದಂ ಶ‍ೃಣುತೇ ನಿತ್ಯಂ ಪಠತೇಽಹರ್ನಿಶಂ ಜನಃ ।
ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಂ ತಸ್ಯ ಪುಣ್ಯಸ್ಯ ಮಯಾ ವಕ್ತುಂ ನ ಶಕ್ಯತೇ ॥ 319 ॥

ಏಕವರಮಿದಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಯಃ ಶ‍ೃಣೋತಿ ನರೋತ್ತಮಃ ।
ಭೋಗಮೋಕ್ಷಪ್ರಧಾನಃ ಸ ಭವಿಷ್ಯತಿ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 320 ॥

ಕಿಂ ಪುನಃ ಪಠನಾದಸ್ಯ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಃ ಕರೇ ಸ್ಥಿತಾ ।
ಭೋಗಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ಭೋಗಾನ್ಯೋಗಾರ್ಥೀ ಯೋಗಸಾಧನಾಮ್ ॥ 321 ॥

ಕಾಮಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ಕಾಮಾನ್ಪ್ರಜಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ಪ್ರಜಾಮ್ ।
ವಿದ್ಯಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ವಿದ್ಯಾಂ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥೀ ಮೋಕ್ಷಮವ್ಯಯಮ್ ॥ 322 ॥

ದ್ರವ್ಯಾಥೀ ಲಭತೇ ದ್ರವ್ಯಂ ಪ್ರಿಯಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ಪ್ರಿಯಮ್ ।
ಮಾನಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ಮಾನಂ ರಾಜ್ಯಾರ್ಥೀ ರಾಜ್ಯಮುತ್ತಮಮ್ ॥ 323 ॥

ಜ್ಞಾನಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ಜ್ಞಾನಂ ಸುಖಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ಸುಖಮ್ ।
ಕೀರ್ತ್ಯರ್ಥೀ ಲಭತೇ ಕೀರ್ತಿಂ ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಥೀ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿರ್ಗುಣಮ್ ॥ 324 ॥

ಪುಷ್ಟ್ಯರ್ಥೀ ಲಭತೇ ಪುಷ್ಟಿಂ ತುಷ್ಟ್ಯರ್ಥೀ ತುಷ್ಟಿಮಾತ್ಮನಿ ।
ನಿರೀಹೋ ಲಭತೇ ನೂನಂ ಮತ್ಪದಂ ದೇವದುರ್ಲಭಮ್ ॥ 325 ॥

ಕಿಂ ದಾನೈಃ ಕಿಂ ವ್ರತೈಸ್ತೀರ್ಥೈರ್ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಭಿಸ್ತಥಾ ।
ಅಸ್ಯ ಶ್ರವಣಮಾತ್ರೇಣ ಸರ್ವಯಜ್ಞಫಲಂ ಲಭೇತ್ ॥ 326 ॥

ನಾತಃ ಪರತರಂ ಜ್ಞಾನಂ ನಾತಃ ಪರತರಂ ತಪಃ ।
ನಾತಃ ಪರತರಂ ಧ್ಯಾನಂ ನಾತಃ ಪರತರೋ ಜಪಃ ॥ 327 ॥

ನಾತಃ ಪರತರಾ ಸಿದ್ಧಿರ್ನಾತಃ ಪರತರೋ ಮಖಃ ।
ನಾತಃ ಪರತರಂ ದ್ರವ್ಯಂ ನಾತಃ ಪರತರಾ ಕ್ರಿಯಾ ॥ 328 ॥

ಯ ಇದಂ ಪಠತೇ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಶ‍ೃಣುಯಾದ್ವಾ ಸಮಾಹಿತಃ ।
ಸ ಜ್ಞಾನೀ ಸ ತಪಸ್ವೀ ಚ ಸ ಧ್ಯಾನೀ ಜಯತತ್ಪರಃ ॥ 329 ॥

ಸ ಸಿದ್ಧೋ ಭಾಗ್ಯವಾನ್ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಕ್ರಿಯಾವಾನ್ಬುದ್ಧಿಮಾನಪಿ ।
ಜಿತಂ ತೇನ ಜಗತ್ಸರ್ವಂ ಯೇನೇದಂ ಪಠಿತಂ ಶ್ರುತಮ್ ॥ 330 ॥

ಕಿಂ ಪುನರ್ಭಕ್ತಿಭಾವೇನ ಭೋಗಮೋಕ್ಷಪ್ರದಂ ದ್ರುತಮ್ ।
ಕೋಟಿಜನ್ಮಾರ್ಜಿತೈಃ ಪುಣ್ಯೈರ್ಲಭ್ಯತೇ ಭಾಗ್ಯತೋ ಯದಾ ॥ 331 ॥

ತದಾ ಭಾಗ್ಯೋದಯಃ ಪುಂಸಾಂ ನಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಾ ವಿಚಾರಣಾ ।
ಸಾರಾತ್ಸಾರತರಂ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ತತ್ರಾಪಿ ಜ್ಞಾನದಾಯಕಮ್ ॥ 332 ॥

ಜ್ಞಾನಾದ್ಧ್ಯಾನಂ ಪರಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಂ ತತ್ರಾಪಿ ಲಯತಾ ಯಥಾ ।
ತಥೈವೇದಂ ಮಹಾಸ್ತೋತ್ರಂ ವಿನಾ ಮತ್ಕೃಪಯಾ ಕಿಲ ॥ 333 ॥

ದುರ್ಲಭಂ ತ್ರಿಷು ಲೋಕೇಷು ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಂ ಸತಾಮ್ ।
ಯಥಾ ಭಕ್ತಿಸ್ತ್ರಿಲೋಕೇಷು ದುರ್ಲಭಾ ಮಮ ದೇಹಿನಾಮ್ ॥ 334 ॥

ತಥೈವೇದಂ ಮಹಾಸ್ತೋತ್ರಂ ಸದ್ಯಃ ಸಾಯುಜ್ಯದಾಯಕಮ್ ।
ಸರ್ವಾಪರಾಧಶಮನಂ ಲೋಕೇ ಕಲ್ಪದ್ರುಮಪ್ರಭಮ್ ॥ 335 ॥

ಯಥಾ ಸುದರ್ಶನಂ ಲೋಕೇ ದುಷ್ಟದೈತ್ಯನಿಬರ್ಹಣಮ್ ।
ತಥೈವೇದಂ ಪರಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಕಾಮಾದಿಕಭಯಾಪಹಮ್ ॥ 336 ॥

ಅಸ್ಯೈಕಾವರ್ತನಾತ್ಪಾಪಂ ನಶ್ಯತ್ಯಾಜನ್ಮಸಂಚಿತಮ್ ।
ದಶಾವರ್ತನತಃ ಪುಂಸಾಂ ಶತಜನ್ಮಾನ್ತರಾರ್ಚಿತಮ್ ॥ 337 ॥

ಶತಾವರ್ತನಮಾತ್ರೇಣ ದೇವರೂಪೋ ಭವೇನ್ನರಃ ।
ಆವರ್ತನಸಹಸ್ರೈಶ್ಚ ಮದ್ಗತಿಂ ಲಭತೇಽಚಲಾಮ್ ॥ 338 ॥

ಲಕ್ಷತೋ ಮಮ ಸಾಯುಜ್ಯಂ ದಶಲಕ್ಷಾತ್ಸ್ವಯಂ ಹರಿಃ ।
ತಸ್ಮಾನ್ನೈವ ಪ್ರದಾತವ್ಯಂ ಮದೀಯಂ ಸ್ತೋತ್ರಮುತ್ತಮಮ್ ॥ 339 ॥

ಪುತ್ರಕಾಮೋಽಯುತಾನ್ಪಾಠಾನ್ಕಾರಯಿತ್ವಾ ಮಮಾಲಯೇ ।
ಸಹಸ್ರನಾಮಭಿರ್ದಿವ್ಯೈರ್ಜುಹುಯಾದ್ಘೃತಪಾಯಸೈಃ ॥ 340 ॥

ಶರ್ಕರಾಮಧುಸಂಯುಕ್ತೈರ್ಬಿಲ್ವೀದಲಸಮನ್ವಿತಃ ।
ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನ್ಭೋಜಯೇದ್ಭಕ್ತ್ಯಾ ನಾಮಸಂಖ್ಯಾಮಿತಾನಿಹ ॥ 341 ॥

ರಾಜ್ಯಕಾಮೋಽಯುತಾನ್ನಿತ್ಯಂ ಪಠೇದ್ವಾ ಪಾಠಯೇದ್ದ್ವಿಜಾನ್ ।
ಶಿವಾಲಯೇ ಸಹಸ್ರೈಶ್ಚ ಹೋಮಯೇದಾಜ್ಯಪಾಯಸೈಃ ॥ 342 ॥

ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನ್ಭೋಜಯೇನ್ನೂನಮಯುತೈಕಂ ಯಥಾವಿಧಿ ।
ದಕ್ಷಿಣಾಂ ದಾಪಯೇಚ್ಛಕ್ತ್ಯಾ ವಿತ್ತಶಾಢ್ಯಂ ನ ಕಾರಯೇತ್ ॥ 343 ॥

ಸಹಸ್ರಮೇಕಂ ಕನ್ಯಾರ್ಥೀ ಪಠೇದ್ವಾ ಪಾಠಯೇತ್ಕಿಲ ।
ದೇವ್ಯಾಲಯೇ ತಥಾ ನಿತ್ಯಂ ಧನಕಾಮೋಽಪಿ ಪಾಠಯೇತ್ ॥ 344 ॥

ಕೀರ್ತಿಕಾಮೋಽಯುತಂ ಭಾಕ್ತ್ಯಾ ಪಠೇದ್ವೃನ್ದಾವನೇ ಸದಾ ।
ಜಯಕಾಮೋ ಹಿ ದುರ್ಗಾಯಾಂ ಶತ್ರುಸಂಹಾರಕಾರಕಃ ।
ಆಯುಃ ಕಾಮೋ ನದೀತೀರೇ ಜ್ಞಾನಾರ್ಥೀ ಪರ್ವತೋಪರಿ ॥ 345 ॥

ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥೀ ಭಕ್ತಿಭಾವೇನ ಮನ್ದಿರೇ ಮಮ ಸನ್ನಿಧೌ ।
ಪಾಠಸಂಖ್ಯಾನ್ದ್ವಿಜಾನ್ಭೋಜ್ಯಾನ್ಪಾಯಸೈಃ ಶರ್ಕರಾಪ್ಲುತೈಃ ॥ 346 ॥

ಜುಹುಯಾದ್ಘೃತಧಾರಾಭಿರ್ಮಮ ಪ್ರೀತಿವಿವರ್ಧನೈಃ ।
ಸರ್ವಕಾಮಪ್ರದಂ ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರಂ ಮಮ ದುರ್ಲಭಮ್ ॥ 347 ॥

ಕಾಮನಾರಹಿತಾನಾಂ ಚ ಮುಕ್ತಿದಂ ಭವಸಾಗರಾತ್ ।
ಇದಂ ಸಹಸ್ರನಾಮಾಖ್ಯಂ ಸ್ತೋತ್ರಮಾನನ್ದವರ್ದ್ಧನಮ್ ॥ 348 ॥

ಸರ್ವಾಪರಾಧಶಮನಂ ಪಠಿತವ್ಯಮಹರ್ನಿಶಮ್ ।
ಅನ್ಯಥಾ ನ ಗತಿರ್ನೂನಂ ತ್ರಿಷು ಲೋಕೇಷು ಕುತ್ರಚಿತ್ ॥ 349 ॥

ವೈಷ್ಣವಾನಾಂ ವಿಶೇಷೇಣ ವೈಷ್ಣವಾ ಮಾಮಕಾ ಜನಾಃ ।
ದುರ್ಲಭಂ ದುಷ್ಟಜೀವಾನಾಂ ಮದೀಯಂ ಸ್ತೋತ್ರಮದ್ಭುತಮ್ ॥ 350 ॥

ಲೋಕೇಽಸ್ಮಿನ್ದುರ್ಲಭೋ ಗೋಪ್ಯೋ ಮುಕ್ತಿಮಾರ್ಗೋ ಮನೀಷಿಣಮ್ ।
ಸುಲಭೋ ಮಮ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಸ್ತೋತ್ರೇಣಾನೇನ ನಿಶ್ಚಿತಮ್ ॥ 351 ॥

ತಾವದ್ಗರ್ಜನ್ತಿ ಪಾಪಾನಿ ತಾವದ್ಗರ್ಜನ್ತಿ ಶತ್ರವಃ ।
ತಾವದ್ಗರ್ಜತಿ ದಾರಿದ್ರ್ಯಂ ಯಾವತ್ಸ್ತೋತ್ರಂ ನ ಲಭ್ಯತೇ ॥ 352 ॥

ಕಿಮತ್ರ ಬಹುನೋಕ್ತೇನ ತ್ವದಗ್ರೇ ಗೋಪಿಕಾ ಮಯಾ ।
ಮಮ ಪ್ರಾಣಾಧಿಕಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸದಾಽಽನನ್ದವಿವರ್ಧನಮ್ ॥ 353 ॥

ಅತ್ಯನ್ತಸ್ನೇಹಭಾವೇನ ತ್ವದೀಯೇನ ವ್ರಜಾಂಗನಾಃ ।
ಮಯಾ ಪ್ರಕಾಶಿತಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ತ್ವದ್ಭಕ್ತ್ಯಾಽಹಂ ವಶೀಕೃತಃ ॥ 354 ॥

ಏವಮುಕ್ತ್ವಾ ಹೃಷೀಕೇಶಃ ಶರಣಾಗತವತ್ಸಲಃ ।
ಪ್ರಹಸನ್ಸಹಸೋತ್ಥಾಯ ಕ್ರೀಡಾಂ ಚಕ್ರೇ ಪುನರ್ಜಲೇ ॥ 355 ॥

ನಾರದ ಉವಾಚ-
ಏತದ್ಗುಹ್ಯತರಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ದುರ್ಲಭಂ ದೇಹಧಾರಿಣಾಮ್ ।
ಮಯಾ ತದಾಜ್ಞಯಾ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ತವಾಗ್ರೇ ವ್ಯಾಸಭಾವನ ॥ 356 ॥

ತ್ವಯೈತನ್ನೈವ ವಕ್ತವ್ಯಂ ಕಸ್ಯಾಗ್ರೇಽಪಿ ವಿನಾಽಽಜ್ಞಯಾ ।
ಸ್ವಶಿಷ್ಯಾಗ್ರೇ ಶುಕಾಗ್ರೇ ವಾ ಗೋಪನೀಯಂ ಧರಾತಲೇ ॥ 357 ॥

ಏತದೇವ ಸ್ವಯಂ ಸಾಕ್ಷಾದಗತೀನಾಂ ಗತಿಪ್ರದಃ ।
ಬುದ್ಧ್ಯಾವಿಷ್ಟನಿಜಾಂಶೇನ ಪೂರ್ಣಾನನ್ದಃ ಸ್ವಲೀಲಯಾ ॥ 358 ॥

ಕಲಿಗ್ರಸ್ತಾನ್ ಜನಾನ್ಸ್ವೀಯಾನುದ್ಧರ್ತುಂ ಕರುಣಾನಿಧಿಃ ।
ಸ್ವಯಮೇವಾತ್ರ ವಿಖ್ಯಾತಂ ಕರಿಷ್ಯತಿ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 359 ॥

ಏತದ್ದಿವ್ಯಸಹಸ್ರನಾಮ ಪರಮಾನನ್ದೈಕಸಂವರ್ಧನಂ
ಲೋಕೇಸ್ಮಿನ್ಕಿಲ ಕಾದಿನಾಮರಚನಾಲಂಕಾರಶೋಭಾನ್ವಿತಮ್ ।
ಯೇಷಾಂ ಕರ್ಣಪುಟೇ ಪತಿಷ್ಯತಿ ಮಹಾಭಾಗ್ಯಾದಿಹಾಲೌಕಿಕಂ
ತೇಷಾಂ ನೈವ ಕಿಮಪ್ಯಲಭ್ಯಮಚಿರಾತ್ಕಲ್ಪದ್ರುಮಾಭಂ ಸತಾಮ್ ॥ 360 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಪುರಾಣೇಽಧ್ಯಾತ್ಮಕಭಾಗವತೇ ಶ್ರುತಿರಹಸ್ಯೇ

Also Read 1000 Names of Kakaradi Shri Krishna:

1000 Names of Kakaradi Sri Krishna | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Kakaradi Sri Krishna | Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top