Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Mahaganapati | Sahasranama Stotram 1 Lyrics in Tamil

Maha Ganapati Sahasranamastotram 1 Lyrics in Tamil:

॥ மஹாக³ணபதிஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் 1 ॥
। முநிருவாச ।
கத²ம் நாம்நாம் ஸஹஸ்ரம் தம் க³ணேஶ உபதி³ஷ்டவாந் ।
ஶிவத³ம் தந்மமாசக்ஷ்வ லோகாநுக்³ரஹதத்பர ॥ 1 ॥
। ப்³ரஹ்மோவாச ।
தே³வ: பூர்வம் புராராதி: புரத்ரயஜயோத்³யமே ।
அநர்சநாத்³க³ணேஶஸ்ய ஜாதோ விக்⁴நாகுல: கில ॥ 2 ॥
மநஸா ஸ விநிர்தா⁴ர்ய த³த்³ருʼஶே விக்⁴நகாரணம் ।
மஹாக³ணபதிம் ப⁴க்த்யா ஸமப்⁴யர்ச்ய யதா²விதி⁴ ॥ 3 ॥
விக்⁴நப்ரஶமநோபாயமப்ருʼச்ச²த³பரிஶ்ரமம் ।
ஸந்துஷ்ட: பூஜயா ஶம்போ⁴ர்மஹாக³ணபதி: ஸ்வயம் ॥ 4 ॥
ஸர்வவிக்⁴நப்ரஶமநம் ஸர்வகாமப²லப்ரத³ம் ।
ததஸ்தஸ்மை ஸ்வயம் நாம்நாம் ஸஹஸ்ரமித³மப்³ரவீத் ॥ 5 ॥
அஸ்ய ஶ்ரீமஹாக³ணபதிஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரமாலாமந்த்ரஸ்ய ।
க³ணேஶ ருʼஷி: । மஹாக³ணபதிர்தே³வதா । நாநாவிதா⁴நிச்ச²ந்தா³ம்ஸி ।
ஹுமிதி பீ³ஜம் । துங்க³மிதி ஶக்தி: । ஸ்வாஹாஶக்திரிதி கீலகம் ॥
அத² கரந்யாஸ: ।
க³ணேஶ்வரோ க³ணக்ரீட³ இத்யங்கு³ஷ்டா²ப்⁴யாம் நம: ।
குமாரகு³ருரீஶாந இதி தர்ஜநீப்⁴யாம் நம: ॥ 1 ॥
ப்³ரஹ்மாண்ட³கும்ப⁴ஶ்சித்³வ்யோமேதி மத்⁴யமாப்⁴யாம் நம: ।
ரக்தோ ரக்தாம்ப³ரத⁴ர இத்யநாமிகாப்⁴யாம் நம: ॥ 2 ॥
ஸர்வஸத்³கு³ருஸம்ஸேவ்ய இதி கநிஷ்டி²காப்⁴யாம் நம: ।
லுப்தவிக்⁴ந: ஸ்வப⁴க்தாநாமிதி கரதலகரப்ருʼஷ்டா²ப்⁴யாம் நம: ॥ 3 ॥
அத² ஹ்ருʼத³யாதி³ந்யாஸ: ।
ச²ந்த³ஶ்ச²ந்தோ³த்³ப⁴வ இதி ஹ்ருʼத³யாய நம: ।
நிஷ்கலோ நிர்மல இதி ஶிரஸே ஸ்வாஹா ।
ஸ்ருʼஷ்டிஸ்தி²திலயக்ரீட³ இதி ஶிகா²யை வஷட் ।
ஜ்ஞாநம் விஜ்ஞாநமாநந்த³ இதி கவசாய ஹும் ।
அஷ்டாங்க³யோக³ப²லப்⁴ருʼதி³தி நேத்ரத்ரயாய வௌஷட் ।
அநந்தஶக்திஸஹித இத்யஸ்த்ராய ப²ட் ।
பூ⁴ர்பு⁴வ: ஸ்வரோம் இதி தி³க்³ப³ந்த:⁴ ॥
அத² த்⁴யாநம் ।
க³ஜவத³நமசிந்த்யம் தீக்ஷ்ணத³ம்ஷ்ட்ரம் த்ரிநேத்ரம்
ப்³ருʼஹது³த³ரமஶேஷம் பூ⁴திராஜம் புராணம் ।
அமரவரஸுபூஜ்யம் ரக்தவர்ணம் ஸுரேஶம்
பஶுபதிஸுதமீஶம் விக்⁴நராஜம் நமாமி ॥ 1 ॥
ஸகலவிக்⁴நவிநாஶநத்³வாரா ஶ்ரீமஹாக³ணபதிப்ரஸாத³ஸித்³த்⁴யர்தே² ஜபே விநியோக:³ ॥

ஶ்ரீக³ணபதிருவாச ।
ௐ க³ணேஶ்வரோ க³ணக்ரீடோ³ க³ணநாதோ² க³ணாதி⁴ப: ।
ஏகத³ந்தோ வக்ரதுண்டோ³ க³ஜவக்த்ரோ மஹோத³ர: ॥ 1 ॥
லம்போ³த³ரோ தூ⁴ம்ரவர்ணோ விகடோ விக்⁴நநாஶந: ।
ஸுமுகோ² து³ர்முகோ² பு³த்³தோ⁴ விக்⁴நராஜோ க³ஜாநந: ॥ 2 ॥
பீ⁴ம: ப்ரமோத³ ஆமோத:³ ஸுராநந்தோ³ மதோ³த்கட: ।
ஹேரம்ப:³ ஶம்ப³ர: ஶம்பு⁴ர்லம்ப³கர்ணோ மஹாப³ல: ॥ 3 ॥
நந்த³நோ லம்படோ பீ⁴மோ மேக⁴நாதோ³ க³ணஞ்ஜய: ।
விநாயகோ விரூபாக்ஷோ வீர: ஶூரவரப்ரத:³ ॥ 4 ॥
மஹாக³ணபதிர்பு³த்³தி⁴ப்ரிய: க்ஷிப்ரப்ரஸாத³ந: ।
ருத்³ரப்ரியோ க³ணாத்⁴யக்ஷ உமாபுத்ரோঽக⁴நாஶந: ॥ 5 ॥
குமாரகு³ருரீஶாநபுத்ரோ மூஷகவாஹந: ।
ஸித்³தி⁴ப்ரிய: ஸித்³தி⁴பதி: ஸித்³த:⁴ ஸித்³தி⁴விநாயக: ॥ 6 ॥
அவிக்⁴நஸ்தும்பு³ரு: ஸிம்ஹவாஹநோ மோஹிநீப்ரிய: ।
கடங்கடோ ராஜபுத்ர: ஶாகல: ஸம்மிதோঽமித: ॥ 7 ॥
கூஷ்மாண்ட³ஸாமஸம்பூ⁴திர்து³ர்ஜயோ தூ⁴ர்ஜயோ ஜய: ।
பூ⁴பதிர்பு⁴வநபதிர்பூ⁴தாநாம் பதிரவ்யய: ॥ 8 ॥
விஶ்வகர்தா விஶ்வமுகோ² விஶ்வரூபோ நிதி⁴ர்கு³ண: ।
கவி: கவீநாம்ருʼஷபோ⁴ ப்³ரஹ்மண்யோ ப்³ரஹ்மவித்ப்ரிய: ॥ 9 ॥
ஜ்யேஷ்ட²ராஜோ நிதி⁴பதிர்நிதி⁴ப்ரியபதிப்ரிய: ।
ஹிரண்மயபுராந்த:ஸ்த:² ஸூர்யமண்ட³லமத்⁴யக:³ ॥ 10 ॥
கராஹதித்⁴வஸ்தஸிந்து⁴ஸலில: பூஷத³ந்தபி⁴த் ।
உமாங்ககேலிகுதுகீ முக்தித:³ குலபாவந: ॥ 11 ॥
கிரீடீ குண்ட³லீ ஹாரீ வநமாலீ மநோமய: ।
வைமுக்²யஹததை³த்யஶ்ரீ: பாதா³ஹதிஜிதக்ஷிதி: ॥ 12 ॥
ஸத்³யோஜாத: ஸ்வர்ணமுஞ்ஜமேக²லீ து³ர்நிமித்தஹ்ருʼத் ।
து:³ஸ்வப்நஹ்ருʼத்ப்ரஸஹநோ கு³ணீ நாத³ப்ரதிஷ்டி²த: ॥ 13 ॥
ஸுரூப: ஸர்வநேத்ராதி⁴வாஸோ வீராஸநாஶ்ரய: ।
பீதாம்ப³ர: க²ண்ட³ரத:³ க²ண்ட³வைஶாக²ஸம்ஸ்தி²த: ॥ 14 ॥
சித்ராங்க:³ ஶ்யாமத³ஶநோ பா⁴லசந்த்³ரோ ஹவிர்பு⁴ஜ: ।
யோகா³தி⁴பஸ்தாரகஸ்த:² புருஷோ க³ஜகர்ணக: ॥ 15 ॥
க³ணாதி⁴ராஜோ விஜய: ஸ்தி²ரோ க³ஜபதிர்த்⁴வஜீ ।
தே³வதே³வ: ஸ்மர: ப்ராணதீ³பகோ வாயுகீலக: ॥ 16 ॥
விபஶ்சித்³வரதோ³ நாதோ³ நாத³பி⁴ந்நமஹாசல: ।
வராஹரத³நோ ம்ருʼத்யுஞ்ஜயோ வ்யாக்⁴ராஜிநாம்ப³ர: ॥ 17 ॥
இச்சா²ஶக்திப⁴வோ தே³வத்ராதா தை³த்யவிமர்த³ந: ।
ஶம்பு⁴வக்த்ரோத்³ப⁴வ: ஶம்பு⁴கோபஹா ஶம்பு⁴ஹாஸ்யபூ:⁴ ॥ 18 ॥
ஶம்பு⁴தேஜா: ஶிவாஶோகஹாரீ கௌ³ரீஸுகா²வஹ: ।
உமாங்க³மலஜோ கௌ³ரீதேஜோபூ:⁴ ஸ்வர்து⁴நீப⁴வ: ॥ 19 ॥
யஜ்ஞகாயோ மஹாநாதோ³ கி³ரிவர்ஷ்மா ஶுபா⁴நந: ।
ஸர்வாத்மா ஸர்வதே³வாத்மா ப்³ரஹ்மமூர்தா⁴ ககுப்ஶ்ருதி: ॥ 20 ॥
ப்³ரஹ்மாண்ட³கும்ப⁴ஶ்சித்³வ்யோமபா⁴ல:ஸத்யஶிரோருஹ: ।
ஜக³ஜ்ஜந்மலயோந்மேஷநிமேஷோঽக்³ந்யர்கஸோமத்³ருʼக் ॥ 21 ॥
கி³ரீந்த்³ரைகரதோ³ த⁴ர்மாத⁴ர்மோஷ்ட:² ஸாமப்³ருʼம்ஹித: ।
க்³ரஹர்க்ஷத³ஶநோ வாணீஜிஹ்வோ வாஸவநாஸிக: ॥ 22 ॥
ப்⁴ரூமத்⁴யஸம்ஸ்தி²தகரோ ப்³ரஹ்மவித்³யாமதோ³த³க: ।
குலாசலாம்ஸ: ஸோமார்கக⁴ண்டோ ருத்³ரஶிரோத⁴ர: ॥ 23 ॥
நதீ³நத³பு⁴ஜ: ஸர்பாங்கு³லீகஸ்தாரகாநக:² ।
வ்யோமநாபி:⁴ ஶ்ரீஹ்ருʼத³யோ மேருப்ருʼஷ்டோ²ঽர்ணவோத³ர: ॥ 24 ॥
குக்ஷிஸ்த²யக்ஷக³ந்த⁴ர்வரக்ஷ:கிந்நரமாநுஷ: ।
ப்ருʼத்²வீகடி: ஸ்ருʼஷ்டிலிங்க:³ ஶைலோருர்த³ஸ்ரஜாநுக: ॥ 25 ॥
பாதாலஜங்கோ⁴ முநிபாத்காலாங்கு³ஷ்ட²ஸ்த்ரயீதநு: ।
ஜ்யோதிர்மண்ட³லலாங்கூ³லோ ஹ்ருʼத³யாலாநநிஶ்சல: ॥ 26 ॥
ஹ்ருʼத்பத்³மகர்ணிகாஶாலீ வியத்கேலிஸரோவர: ।
ஸத்³ப⁴க்தத்⁴யாநநிக³ட:³ பூஜாவாரிநிவாரித: ॥ 27 ॥
ப்ரதாபீ காஶ்யபோ மந்தா க³ணகோ விஷ்டபீ ப³லீ ।
யஶஸ்வீ தா⁴ர்மிகோ ஜேதா ப்ரத²ம: ப்ரமதே²ஶ்வர: ॥ 28 ॥
சிந்தாமணிர்த்³வீபபதி: கல்பத்³ருமவநாலய: ।
ரத்நமண்ட³பமத்⁴யஸ்தோ² ரத்நஸிம்ஹாஸநாஶ்ரய: ॥ 29 ॥
தீவ்ராஶிரோத்³த்⁴ருʼதபதோ³ ஜ்வாலிநீமௌலிலாலித: ।
நந்தா³நந்தி³தபீட²ஶ்ரீர்போ⁴க³தோ³ பூ⁴ஷிதாஸந: ॥ 30 ॥
ஸகாமதா³யிநீபீட:² ஸ்பு²ரது³க்³ராஸநாஶ்ரய: ।
தேஜோவதீஶிரோரத்நம் ஸத்யாநித்யாவதம்ஸித: ॥ 31 ॥
ஸவிக்⁴நநாஶிநீபீட:² ஸர்வஶக்த்யம்பு³ஜாலய: ।
லிபிபத்³மாஸநாதா⁴ரோ வஹ்நிதா⁴மத்ரயாலய: ॥ 32 ॥
உந்நதப்ரபதோ³ கூ³ட⁴கு³ல்ப:² ஸம்வ்ருʼதபார்ஷ்ணிக: ।
பீநஜங்க:⁴ ஶ்லிஷ்டஜாநு: ஸ்தூ²லோரு: ப்ரோந்நமத்கடி: ॥ 33 ॥
நிம்நநாபி:⁴ ஸ்தூ²லகுக்ஷி: பீநவக்ஷா ப்³ருʼஹத்³பு⁴ஜ: ।
பீநஸ்கந்த:⁴ கம்பு³கண்டோ² லம்போ³ஷ்டோ² லம்ப³நாஸிக: ॥ 34 ॥
ப⁴க்³நவாமரத³ஸ்துங்க³ஸவ்யத³ந்தோ மஹாஹநு: ।
ஹ்ரஸ்வநேத்ரத்ரய: ஶூர்பகர்ணோ நிபி³ட³மஸ்தக: ॥ 35 ॥
ஸ்தப³காகாரகும்பா⁴க்³ரோ ரத்நமௌலிர்நிரங்குஶ: ।
ஸர்பஹாரகடீஸூத்ர: ஸர்பயஜ்ஞோபவீதவாந் ॥ 36 ॥
ஸர்பகோடீரகடக: ஸர்பக்³ரைவேயகாங்க³த:³ ।
ஸர்பகக்ஷோத³ராப³ந்த:⁴ ஸர்பராஜோத்தரச்ச²த:³ ॥ 37 ॥
ரக்தோ ரக்தாம்ப³ரத⁴ரோ ரக்தமாலாவிபூ⁴ஷண: ।
ரக்தேக்ஷணோ ரக்தகரோ ரக்ததால்வோஷ்ட²பல்லவ: ॥ 38 ॥
ஶ்வேத: ஶ்வேதாம்ப³ரத⁴ர: ஶ்வேதமாலாவிபூ⁴ஷண: ।
ஶ்வேதாதபத்ரருசிர: ஶ்வேதசாமரவீஜித: ॥ 39 ॥
ஸர்வாவயவஸம்பூர்ண: ஸர்வலக்ஷணலக்ஷித: ।
ஸர்வாப⁴ரணஶோபா⁴ட்⁴ய: ஸர்வஶோபா⁴ஸமந்வித: ॥ 40 ॥
ஸர்வமங்க³ளமாங்க³ல்ய: ஸர்வகாரணகாரணம் ।
ஸர்வதே³வவர: ஶார்ங்கீ³ பீ³ஜபூரீ க³தா³த⁴ர: ॥ 41 ॥
ஶுபா⁴ங்கோ³ லோகஸாரங்க:³ ஸுதந்துஸ்தந்துவர்த⁴ந: ।
கிரீடீ குண்ட³லீ ஹாரீ வநமாலீ ஶுபா⁴ங்க³த:³ ॥ 42 ॥
இக்ஷுசாபத⁴ர: ஶூலீ சக்ரபாணி: ஸரோஜப்⁴ருʼத் ।
பாஶீ த்⁴ருʼதோத்பல: ஶாலிமஞ்ஜரீப்⁴ருʼத்ஸ்வத³ந்தப்⁴ருʼத் ॥ 43 ॥
கல்பவல்லீத⁴ரோ விஶ்வாப⁴யதை³ககரோ வஶீ ।
அக்ஷமாலாத⁴ரோ ஜ்ஞாநமுத்³ராவாந் முத்³க³ராயுத:⁴ ॥ 44 ॥
பூர்ணபாத்ரீ கம்பு³த⁴ரோ வித்⁴ருʼதாங்குஶமூலக: ।
கரஸ்தா²ம்ரப²லஶ்சூதகலிகாப்⁴ருʼத்குடா²ரவாந் ॥ 45 ॥
புஷ்கரஸ்த²ஸ்வர்ணக⁴டீபூர்ணரத்நாபி⁴வர்ஷக: ।
பா⁴ரதீஸுந்த³ரீநாதோ² விநாயகரதிப்ரிய: ॥ 46 ॥
மஹாலக்ஷ்மீப்ரியதம: ஸித்³த⁴லக்ஷ்மீமநோரம: ।
ரமாரமேஶபூர்வாங்கோ³ த³க்ஷிணோமாமஹேஶ்வர: ॥ 47 ॥
மஹீவராஹவாமாங்கோ³ ரதிகந்த³ர்பபஶ்சிம: ।
ஆமோத³மோத³ஜநந: ஸம்ப்ரமோத³ப்ரமோத³ந: ॥ 48 ॥
ஸம்வர்தி⁴தமஹாவ்ருʼத்³தி⁴ர்ருʼத்³தி⁴ஸித்³தி⁴ப்ரவர்த⁴ந: ।
த³ந்தஸௌமுக்²யஸுமுக:² காந்திகந்த³லிதாஶ்ரய: ॥ 49 ॥
மத³நாவத்யாஶ்ரிதாங்க்⁴ரி: க்ருʼதவைமுக்²யது³ர்முக:² ।
விக்⁴நஸம்பல்லவ: பத்³ம: ஸர்வோந்நதமத³த்³ரவ: ॥ 50 ॥
விக்⁴நக்ருʼந்நிம்நசரணோ த்³ராவிணீஶக்திஸத்க்ருʼத: ।
தீவ்ராப்ரஸந்நநயநோ ஜ்வாலிநீபாலிதைகத்³ருʼக் ॥ 51 ॥
மோஹிநீமோஹநோ போ⁴க³தா³யிநீகாந்திமண்ட³ந: ।
காமிநீகாந்தவக்த்ரஶ்ரீரதி⁴ஷ்டி²தவஸுந்த⁴ர: ॥ 52 ॥
வஸுதா⁴ராமதோ³ந்நாதோ³ மஹாஶங்க²நிதி⁴ப்ரிய: ।
நமத்³வஸுமதீமாலீ மஹாபத்³மநிதி:⁴ ப்ரபு:⁴ ॥ 53 ॥
ஸர்வஸத்³கு³ருஸம்ஸேவ்ய: ஶோசிஷ்கேஶஹ்ருʼதா³ஶ்ரய: ।
ஈஶாநமூர்தா⁴ தே³வேந்த்³ரஶிக:² பவநநந்த³ந: ॥ 54 ॥
ப்ரத்யுக்³ரநயநோ தி³வ்யோ தி³வ்யாஸ்த்ரஶதபர்வத்⁴ருʼக் ।
ஐராவதாதி³ஸர்வாஶாவாரணோ வாரணப்ரிய: ॥ 55 ॥
வஜ்ராத்³யஸ்த்ரபரீவாரோ க³ணசண்ட³ஸமாஶ்ரய: ।
ஜயாஜயபரிகரோ விஜயாவிஜயாவஹ: ॥ 56 ॥
அஜயார்சிதபாதா³ப்³ஜோ நித்யாநந்த³வநஸ்தி²த: ।
விலாஸிநீக்ருʼதோல்லாஸ: ஶௌண்டீ³ ஸௌந்த³ர்யமண்டி³த: ॥ 57 ॥
அநந்தாநந்தஸுக²த:³ ஸுமங்க³ளஸுமங்க³ள: ।
ஜ்ஞாநாஶ்ரய: க்ரியாதா⁴ர இச்சா²ஶக்திநிஷேவித: ॥ 58 ॥
ஸுப⁴கா³ஸம்ஶ்ரிதபதோ³ லலிதாலலிதாஶ்ரய: ।
காமிநீபாலந: காமகாமிநீகேலிலாலித: ॥ 59 ॥
ஸரஸ்வத்யாஶ்ரயோ கௌ³ரீநந்த³ந: ஶ்ரீநிகேதந: ।
கு³ருகு³ப்தபதோ³ வாசாஸித்³தோ⁴ வாகீ³ஶ்வரீபதி: ॥ 60 ॥
நலிநீகாமுகோ வாமாராமோ ஜ்யேஷ்டா²மநோரம: ।
ரௌத்³ரீமுத்³ரிதபாதா³ப்³ஜோ ஹும்பீ³ஜஸ்துங்க³ஶக்திக: ॥ 61 ॥
விஶ்வாதி³ஜநநத்ராண: ஸ்வாஹாஶக்தி: ஸகீலக: ।
அம்ருʼதாப்³தி⁴க்ருʼதாவாஸோ மத³கூ⁴ர்ணிதலோசந: ॥ 62 ॥
உச்சி²ஷ்டோச்சி²ஷ்டக³ணகோ க³ணேஶோ க³ணநாயக: ।
ஸார்வகாலிகஸம்ஸித்³தி⁴ர்நித்யஸேவ்யோ தி³க³ம்ப³ர: ॥ 63 ॥
அநபாயோঽநந்தத்³ருʼஷ்டிரப்ரமேயோঽஜராமர: ।
அநாவிலோঽப்ரதிஹதிரச்யுதோঽம்ருʼதமக்ஷர: ॥ 64 ॥
அப்ரதர்க்யோঽக்ஷயோঽஜய்யோঽநாதா⁴ரோঽநாமயோঽமல: ।
அமேயஸித்³தி⁴ரத்³வைதமகோ⁴ரோঽக்³நிஸமாநந: ॥ 65 ॥
அநாகாரோঽப்³தி⁴பூ⁴ம்யக்³நிப³லக்⁴நோঽவ்யக்தலக்ஷண: ।
ஆதா⁴ரபீட²மாதா⁴ர ஆதா⁴ராதே⁴யவர்ஜித: ॥ 66 ॥
ஆகு²கேதந ஆஶாபூரக ஆகு²மஹாரத:² ।
இக்ஷுஸாக³ரமத்⁴யஸ்த² இக்ஷுப⁴க்ஷணலாலஸ: ॥ 67 ॥
இக்ஷுசாபாதிரேகஶ்ரீரிக்ஷுசாபநிஷேவித: ।
இந்த்³ரகோ³பஸமாநஶ்ரீரிந்த்³ரநீலஸமத்³யுதி: ॥ 68 ॥
இந்தீ³வரத³லஶ்யாம இந்து³மண்ட³லமண்டி³த: ।
இத்⁴மப்ரிய இடா³பா⁴க³ இடா³வாநிந்தி³ராப்ரிய: ॥ 69 ॥
இக்ஷ்வாகுவிக்⁴நவித்⁴வம்ஸீ இதிகர்தவ்யதேப்ஸித: ।
ஈஶாநமௌலிரீஶாந ஈஶாநப்ரிய ஈதிஹா ॥ 70 ॥
ஈஷணாத்ரயகல்பாந்த ஈஹாமாத்ரவிவர்ஜித: ।
உபேந்த்³ர உடு³ப்⁴ருʼந்மௌலிருடு³நாத²கரப்ரிய: ॥ 71 ॥
உந்நதாநந உத்துங்க³ உதா³ரஸ்த்ரித³ஶாக்³ரணீ: ।
ஊர்ஜஸ்வாநூஷ்மலமத³ ஊஹாபோஹது³ராஸத:³ ॥ 72 ॥
ருʼக்³யஜு:ஸாமநயந ருʼத்³தி⁴ஸித்³தி⁴ஸமர்பக: ।
ருʼஜுசித்தைகஸுலபோ⁴ ருʼணத்ரயவிமோசந: ॥ 73 ॥
லுப்தவிக்⁴ந: ஸ்வப⁴க்தாநாம் லுப்தஶக்தி: ஸுரத்³விஷாம் ।
லுப்தஶ்ரீர்விமுகா²ர்சாநாம் லூதாவிஸ்போ²டநாஶந: ॥ 74 ॥
ஏகாரபீட²மத்⁴யஸ்த² ஏகபாத³க்ருʼதாஸந: ।
ஏஜிதாகி²லதை³த்யஶ்ரீரேதி⁴தாகி²லஸம்ஶ்ரய: ॥ 75 ॥
ஐஶ்வர்யநிதி⁴ரைஶ்வர்யமைஹிகாமுஷ்மிகப்ரத:³ ।
ஐரம்மத³ஸமோந்மேஷ ஐராவதஸமாநந: ॥ 76 ॥
ஓங்காரவாச்ய ஓங்கார ஓஜஸ்வாநோஷதீ⁴பதி: ।
ஔதா³ர்யநிதி⁴ரௌத்³த⁴த்யதை⁴ர்ய ஔந்நத்யநி:ஸம: ॥ 77 ॥
அங்குஶ: ஸுரநாகா³நாமங்குஶாகாரஸம்ஸ்தி²த: ।
அ: ஸமஸ்தவிஸர்கா³ந்தபதே³ஷு பரிகீர்தித: ॥ 78 ॥
கமண்ட³லுத⁴ர: கல்ப: கபர்தீ³ கலபா⁴நந: ।
கர்மஸாக்ஷீ கர்மகர்தா கர்மாகர்மப²லப்ரத:³ ॥ 79 ॥
கத³ம்ப³கோ³லகாகார: கூஷ்மாண்ட³க³ணநாயக: ।
காருண்யதே³ஹ: கபில: கத²க: கடிஸூத்ரப்⁴ருʼத் ॥ 80 ॥
க²ர்வ: க²ட்³க³ப்ரிய: க²ட்³க:³ கா²ந்தாந்த:ஸ்த:² க²நிர்மல: ।
க²ல்வாடஶ்ருʼங்க³நிலய: க²ட்வாங்கீ³ க²து³ராஸத:³ ॥ 81 ॥
கு³ணாட்⁴யோ க³ஹநோ க³த்³யோ க³த்³யபத்³யஸுதா⁴ர்ணவ: ।
க³த்³யகா³நப்ரியோ க³ர்ஜோ கீ³தகீ³ர்வாணபூர்வஜ: ॥ 82 ॥
கு³ஹ்யாசாரரதோ கு³ஹ்யோ கு³ஹ்யாக³மநிரூபித: ।
கு³ஹாஶயோ கு³டா³ப்³தி⁴ஸ்தோ² கு³ருக³ம்யோ கு³ருர்கு³ரு: ॥ 83 ॥
க⁴ண்டாக⁴ர்க⁴ரிகாமாலீ க⁴டகும்போ⁴ க⁴டோத³ர: ।
ஙகாரவாச்யோ ஙாகாரோ ஙகாராகாரஶுண்ட³ப்⁴ருʼத் ॥ 84 ॥
சண்ட³ஶ்சண்டே³ஶ்வரஶ்சண்டீ³ சண்டே³ஶஶ்சண்ட³விக்ரம: ।
சராசரபிதா சிந்தாமணிஶ்சர்வணலாலஸ: ॥ 85 ॥
ச²ந்த³ஶ்ச²ந்தோ³த்³ப⁴வஶ்ச²ந்தோ³ து³ர்லக்ஷ்யஶ்ச²ந்த³விக்³ரஹ: ।
ஜக³த்³யோநிர்ஜக³த்ஸாக்ஷீ ஜக³தீ³ஶோ ஜக³ந்மய: ॥ 86 ॥
ஜப்யோ ஜபபரோ ஜாப்யோ ஜிஹ்வாஸிம்ஹாஸநப்ரபு:⁴ ।
ஸ்ரவத்³க³ண்டோ³ல்லஸத்³தா⁴நஜ²ங்காரிப்⁴ரமராகுல: ॥ 87 ॥
டங்காரஸ்பா²ரஸம்ராவஷ்டங்காரமணிநூபுர: ।
ட²த்³வயீபல்லவாந்தஸ்த²ஸர்வமந்த்ரேஷு ஸித்³தி⁴த:³ ॥ 88 ॥
டி³ண்டி³முண்டோ³ டா³கிநீஶோ டா³மரோ டி³ண்டி³மப்ரிய: ।
ட⁴க்காநிநாத³முதி³தோ டௌ⁴ங்கோ டு⁴ண்டி⁴விநாயக: ॥ 89 ॥
தத்த்வாநாம் ப்ரக்ருʼதிஸ்தத்த்வம் தத்த்வம்பத³நிரூபித: ।
தாரகாந்தரஸம்ஸ்தா²நஸ்தாரகஸ்தாரகாந்தக: ॥ 90 ॥
ஸ்தா²ணு: ஸ்தா²ணுப்ரிய: ஸ்தா²தா ஸ்தா²வரம் ஜங்க³மம் ஜக³த் ।
த³க்ஷயஜ்ஞப்ரமத²நோ தா³தா தா³நம் த³மோ த³யா ॥ 91 ॥
த³யாவாந்தி³வ்யவிப⁴வோ த³ண்ட³ப்⁴ருʼத்³த³ண்ட³நாயக: ।
த³ந்தப்ரபி⁴ந்நாப்⁴ரமாலோ தை³த்யவாரணதா³ரண: ॥ 92 ॥
த³ம்ஷ்ட்ராலக்³நத்³வீபக⁴டோ தே³வார்த²ந்ருʼக³ஜாக்ருʼதி: ।
த⁴நம் த⁴நபதேர்ப³ந்து⁴ர்த⁴நதோ³ த⁴ரணீத⁴ர: ॥ 93 ॥
த்⁴யாநைகப்ரகடோ த்⁴யேயோ த்⁴யாநம் த்⁴யாநபராயண: ।
த்⁴வநிப்ரக்ருʼதிசீத்காரோ ப்³ரஹ்மாண்டா³வலிமேக²ல: ॥ 94 ॥
நந்த்³யோ நந்தி³ப்ரியோ நாதோ³ நாத³மத்⁴யப்ரதிஷ்டி²த: ।
நிஷ்கலோ நிர்மலோ நித்யோ நித்யாநித்யோ நிராமய: ॥ 95 ॥
பரம் வ்யோம பரம் தா⁴ம பரமாத்மா பரம் பத³ம் ॥ 96 ॥
பராத்பர: பஶுபதி: பஶுபாஶவிமோசந: ।
பூர்ணாநந்த:³ பராநந்த:³ புராணபுருஷோத்தம: ॥ 97 ॥
பத்³மப்ரஸந்நவத³ந: ப்ரணதாஜ்ஞாநநாஶந: ।
ப்ரமாணப்ரத்யயாதீத: ப்ரணதார்திநிவாரண: ॥ 98 ॥
ப²ணிஹஸ்த: ப²ணிபதி: பூ²த்கார: ப²ணிதப்ரிய: ।
பா³ணார்சிதாங்க்⁴ரியுக³ளோ பா³லகேலிகுதூஹலீ ।
ப்³ரஹ்ம ப்³ரஹ்மார்சிதபதோ³ ப்³ரஹ்மசாரீ ப்³ருʼஹஸ்பதி: ॥ 99 ॥
ப்³ருʼஹத்தமோ ப்³ரஹ்மபரோ ப்³ரஹ்மண்யோ ப்³ரஹ்மவித்ப்ரிய: ।
ப்³ருʼஹந்நாதா³க்³ர்யசீத்காரோ ப்³ரஹ்மாண்டா³வலிமேக²ல: ॥ 100 ॥
ப்⁴ரூக்ஷேபத³த்தலக்ஷ்மீகோ ப⁴ர்கோ³ ப⁴த்³ரோ ப⁴யாபஹ: ।
ப⁴க³வாந் ப⁴க்திஸுலபோ⁴ பூ⁴திதோ³ பூ⁴திபூ⁴ஷண: ॥ 101 ॥
ப⁴வ்யோ பூ⁴தாலயோ போ⁴க³தா³தா ப்⁴ரூமத்⁴யகோ³சர: ।
மந்த்ரோ மந்த்ரபதிர்மந்த்ரீ மத³மத்தோ மநோ மய: ॥ 102 ॥
மேக²லாஹீஶ்வரோ மந்த³க³திர்மந்த³நிபே⁴க்ஷண: ।
மஹாப³லோ மஹாவீர்யோ மஹாப்ராணோ மஹாமநா: ॥ 103 ॥
யஜ்ஞோ யஜ்ஞபதிர்யஜ்ஞகோ³ப்தா யஜ்ஞப²லப்ரத:³ ।
யஶஸ்கரோ யோக³க³ம்யோ யாஜ்ஞிகோ யாஜகப்ரிய: ॥ 104 ॥
ரஸோ ரஸப்ரியோ ரஸ்யோ ரஞ்ஜகோ ராவணார்சித: ।
ராஜ்யரக்ஷாகரோ ரத்நக³ர்போ⁴ ராஜ்யஸுக²ப்ரத:³ ॥ 105 ॥
லக்ஷோ லக்ஷபதிர்லக்ஷ்யோ லயஸ்தோ² லட்³டு³கப்ரிய: ।
லாஸப்ரியோ லாஸ்யபரோ லாப⁴க்ருʼல்லோகவிஶ்ருத: ॥ 106 ॥
வரேண்யோ வஹ்நிவத³நோ வந்த்³யோ வேதா³ந்தகோ³சர: ।
விகர்தா விஶ்வதஶ்சக்ஷுர்விதா⁴தா விஶ்வதோமுக:² ॥ 107 ॥
வாமதே³வோ விஶ்வநேதா வஜ்ரிவஜ்ரநிவாரண: ।
விவஸ்வத்³ப³ந்த⁴நோ விஶ்வாதா⁴ரோ விஶ்வேஶ்வரோ விபு:⁴ ॥ 108 ॥
ஶப்³த³ப்³ரஹ்ம ஶமப்ராப்ய: ஶம்பு⁴ஶக்திக³ணேஶ்வர: ।
ஶாஸ்தா ஶிகா²க்³ரநிலய: ஶரண்ய: ஶம்ப³ரேஶ்வர: ॥ 109 ॥
ஷட்³ருʼதுகுஸுமஸ்ரக்³வீ ஷடா³தா⁴ர: ஷட³க்ஷர: ।
ஸம்ஸாரவைத்³ய: ஸர்வஜ்ஞ: ஸர்வபே⁴ஷஜபே⁴ஷஜம் ॥ 110 ॥
ஸ்ருʼஷ்டிஸ்தி²திலயக்ரீட:³ ஸுரகுஞ்ஜரபே⁴த³க: ।
ஸிந்தூ³ரிதமஹாகும்ப:⁴ ஸத³ஸத்³ப⁴க்திதா³யக: ॥ 111 ॥
ஸாக்ஷீ ஸமுத்³ரமத²ந: ஸ்வயம்வேத்³ய: ஸ்வத³க்ஷிண: ।
ஸ்வதந்த்ர: ஸத்யஸங்கல்ப: ஸாமகா³நரத: ஸுகீ² ॥ 112 ॥
ஹம்ஸோ ஹஸ்திபிஶாசீஶோ ஹவநம் ஹவ்யகவ்யபு⁴க் ।
ஹவ்யம் ஹுதப்ரியோ ஹ்ருʼஷ்டோ ஹ்ருʼல்லேகா²மந்த்ரமத்⁴யக:³ ॥ 113 ॥
க்ஷேத்ராதி⁴ப: க்ஷமாப⁴ர்தா க்ஷமாக்ஷமபராயண: ।
க்ஷிப்ரக்ஷேமகர: க்ஷேமாநந்த:³ க்ஷோணீஸுரத்³ரும: ॥ 114 ॥
த⁴ர்மப்ரதோ³ঽர்த²த:³ காமதா³தா ஸௌபா⁴க்³யவர்த⁴ந: ।
வித்³யாப்ரதோ³ விப⁴வதோ³ பு⁴க்திமுக்திப²லப்ரத:³ ॥ 115 ॥
ஆபி⁴ரூப்யகரோ வீரஶ்ரீப்ரதோ³ விஜயப்ரத:³ ।
ஸர்வவஶ்யகரோ க³ர்ப⁴தோ³ஷஹா புத்ரபௌத்ரத:³ ॥ 116 ॥
மேதா⁴த:³ கீர்தித:³ ஶோகஹாரீ தௌ³ர்பா⁴க்³யநாஶந: ।
ப்ரதிவாதி³முக²ஸ்தம்போ⁴ ருஷ்டசித்தப்ரஸாத³ந: ॥ 117 ॥
பராபி⁴சாரஶமநோ து:³க²ஹா ப³ந்த⁴மோக்ஷத:³ ।
லவஸ்த்ருடி: கலா காஷ்டா² நிமேஷஸ்தத்பரக்ஷண: ॥ 118 ॥
க⁴டீ முஹூர்த: ப்ரஹரோ தி³வா நக்தமஹர்நிஶம் ।
பக்ஷோ மாஸர்த்வயநாப்³த³யுக³ம் கல்போ மஹாலய: ॥ 119 ॥
ராஶிஸ்தாரா திதி²ர்யோகோ³ வார: கரணமம்ஶகம் ।
லக்³நம் ஹோரா காலசக்ரம் மேரு: ஸப்தர்ஷயோ த்⁴ருவ: ॥ 120 ॥
ராஹுர்மந்த:³ கவிர்ஜீவோ பு³தோ⁴ பௌ⁴ம: ஶஶீ ரவி: ।
கால: ஸ்ருʼஷ்டி: ஸ்தி²திர்விஶ்வம் ஸ்தா²வரம் ஜங்க³மம் ஜக³த் ॥ 121 ॥
பூ⁴ராபோঽக்³நிர்மருத்³வ்யோமாஹங்க்ருʼதி: ப்ரக்ருʼதி: புமாந் ।
ப்³ரஹ்மா விஷ்ணு: ஶிவோ ருத்³ர ஈஶ: ஶக்தி: ஸதா³ஶிவ: ॥ 122 ॥
த்ரித³ஶா: பிதர: ஸித்³தா⁴ யக்ஷா ரக்ஷாம்ஸி கிந்நரா: ।
ஸித்³த⁴வித்³யாத⁴ரா பூ⁴தா மநுஷ்யா: பஶவ: க²கா:³ ॥ 123 ॥
ஸமுத்³ரா: ஸரித: ஶைலா பூ⁴தம் ப⁴வ்யம் ப⁴வோத்³ப⁴வ: ।
ஸாங்க்²யம் பாதஞ்ஜலம் யோக³ம் புராணாநி ஶ்ருதி: ஸ்ம்ருʼதி: ॥ 124 ॥
வேதா³ங்கா³நி ஸதா³சாரோ மீமாம்ஸா ந்யாயவிஸ்தர: ।
ஆயுர்வேதோ³ த⁴நுர்வேதோ³ கா³ந்த⁴ர்வம் காவ்யநாடகம் ॥ 125 ॥
வைகா²நஸம் பா⁴க³வதம் மாநுஷம் பாஞ்சராத்ரகம் ।
ஶைவம் பாஶுபதம் காலாமுக²ம்பை⁴ரவஶாஸநம் ॥ 126 ॥
ஶாக்தம் வைநாயகம் ஸௌரம் ஜைநமார்ஹதஸம்ஹிதா ।
ஸத³ஸத்³வ்யக்தமவ்யக்தம் ஸசேதநமசேதநம் ॥ 127 ॥
ப³ந்தோ⁴ மோக்ஷ: ஸுக²ம் போ⁴கோ³ யோக:³ ஸத்யமணுர்மஹாந் ।
ஸ்வஸ்தி ஹும் ப²ட் ஸ்வதா⁴ ஸ்வாஹா ஶ்ரௌஷட்³ வௌஷட்³ வஷண்ணம: ॥ 128 ॥
ஜ்ஞாநம் விஜ்ஞாநமாநந்தோ³ போ³த:⁴ ஸம்வித்ஸமோঽஸம: ।
ஏக ஏகாக்ஷராதா⁴ர ஏகாக்ஷரபராயண: ॥ 129 ॥
ஏகாக்³ரதீ⁴ரேகவீர ஏகோঽநேகஸ்வரூபத்⁴ருʼக் ।
த்³விரூபோ த்³விபு⁴ஜோ த்³வ்யக்ஷோ த்³விரதோ³ த்³வீபரக்ஷக: ॥ 130 ॥
த்³வைமாதுரோ த்³விவத³நோ த்³வந்த்³வஹீநோ த்³வயாதிக:³ ।
த்ரிதா⁴மா த்ரிகரஸ்த்ரேதா த்ரிவர்க³ப²லதா³யக: ॥ 131 ॥
த்ரிகு³ணாத்மா த்ரிலோகாதி³ஸ்த்ரிஶக்தீஶஸ்த்ரிலோசந: ।
சதுர்வித⁴வசோவ்ருʼத்திபரிவ்ருʼத்திப்ரவர்தக: ॥ 132 ॥
சதுர்பா³ஹுஶ்சதுர்த³ந்தஶ்சதுராத்மா சதுர்பு⁴ஜ: ।
சதுர்விதோ⁴பாயமயஶ்சதுர்வர்ணாஶ்ரமாஶ்ரய: ।
சதுர்தீ²பூஜநப்ரீதஶ்சதுர்தீ²திதி²ஸம்ப⁴வ: ॥ 133 ॥
பஞ்சாக்ஷராத்மா பஞ்சாத்மா பஞ்சாஸ்ய: பஞ்சக்ருʼத்தம: ॥ 134 ॥
பஞ்சாதா⁴ர: பஞ்சவர்ண: பஞ்சாக்ஷரபராயண: ।
பஞ்சதால: பஞ்சகர: பஞ்சப்ரணவமாத்ருʼக: ॥ 135 ॥
பஞ்சப்³ரஹ்மமயஸ்பூ²ர்தி: பஞ்சாவரணவாரித: ।
பஞ்சப⁴க்ஷப்ரிய: பஞ்சபா³ண: பஞ்சஶிகா²த்மக: ॥ 136 ॥
ஷட்கோணபீட:² ஷட்சக்ரதா⁴மா ஷட்³க்³ரந்தி²பே⁴த³க: ।
ஷட³ங்க³த்⁴வாந்தவித்⁴வம்ஸீ ஷட³ங்கு³லமஹாஹ்ரத:³ ॥ 137 ॥
ஷண்முக:² ஷண்முக²ப்⁴ராதா ஷட்ஶக்திபரிவாரித: ।
ஷட்³வைரிவர்க³வித்⁴வம்ஸீ ஷடூ³ர்மிப⁴யப⁴ஞ்ஜந: ॥ 138 ॥
ஷட்தர்கதூ³ர: ஷட்கர்மா ஷட்³கு³ண: ஷட்³ரஸாஶ்ரய: ।
ஸப்தபாதாலசரண: ஸப்தத்³வீபோருமண்ட³ல: ॥ 139 ॥
ஸப்தஸ்வர்லோகமுகுட: ஸப்தஸப்திவரப்ரத:³ ।
ஸப்தாங்க³ராஜ்யஸுக²த:³ ஸப்தர்ஷிக³ணவந்தி³த: ॥ 140 ॥
ஸப்தச்ச²ந்தோ³நிதி:⁴ ஸப்தஹோத்ர: ஸப்தஸ்வராஶ்ரய: ।
ஸப்தாப்³தி⁴கேலிகாஸார: ஸப்தமாத்ருʼநிஷேவித: ॥ 141 ॥
ஸப்தச்ச²ந்தோ³ மோத³மத:³ ஸப்தச்ச²ந்தோ³ மக²ப்ரபு:⁴ ।
அஷ்டமூர்திர்த்⁴யேயமூர்திரஷ்டப்ரக்ருʼதிகாரணம் ॥ 142 ॥
அஷ்டாங்க³யோக³ப²லப்⁴ருʼத³ஷ்டபத்ராம்பு³ஜாஸந: ।
அஷ்டஶக்திஸமாநஶ்ரீரஷ்டைஶ்வர்யப்ரவர்த⁴ந: ॥ 143 ॥
அஷ்டபீடோ²பபீட²ஶ்ரீரஷ்டமாத்ருʼஸமாவ்ருʼத: ।
அஷ்டபை⁴ரவஸேவ்யோঽஷ்டவஸுவந்த்³யோঽஷ்டமூர்திப்⁴ருʼத் ॥ 144 ॥
அஷ்டசக்ரஸ்பு²ரந்மூர்திரஷ்டத்³ரவ்யஹவி:ப்ரிய: ।
அஷ்டஶ்ரீரஷ்டஸாமஶ்ரீரஷ்டைஶ்வர்யப்ரதா³யக: ।
நவநாகா³ஸநாத்⁴யாஸீ நவநித்⁴யநுஶாஸித: ॥ 145 ॥
நவத்³வாரபுராவ்ருʼத்தோ நவத்³வாரநிகேதந: ।
நவநாத²மஹாநாதோ² நவநாக³விபூ⁴ஷித: ॥ 146 ॥
நவநாராயணஸ்துல்யோ நவது³ர்கா³நிஷேவித: ।
நவரத்நவிசித்ராங்கோ³ நவஶக்திஶிரோத்³த்⁴ருʼத: ॥ 147 ॥
த³ஶாத்மகோ த³ஶபு⁴ஜோ த³ஶதி³க்பதிவந்தி³த: ।
த³ஶாத்⁴யாயோ த³ஶப்ராணோ த³ஶேந்த்³ரியநியாமக: ॥ 148 ॥
த³ஶாக்ஷரமஹாமந்த்ரோ த³ஶாஶாவ்யாபிவிக்³ரஹ: ।
ஏகாத³ஶமஹாருத்³ரை:ஸ்துதஶ்சைகாத³ஶாக்ஷர: ॥ 149 ॥
த்³வாத³ஶத்³வித³ஶாஷ்டாதி³தோ³ர்த³ண்டா³ஸ்த்ரநிகேதந: ।
த்ரயோத³ஶபி⁴தா³பி⁴ந்நோ விஶ்வேதே³வாதி⁴தை³வதம் ॥ 150 ॥
சதுர்த³ஶேந்த்³ரவரத³ஶ்சதுர்த³ஶமநுப்ரபு:⁴ ।
சதுர்த³ஶாத்³யவித்³யாட்⁴யஶ்சதுர்த³ஶஜக³த்பதி: ॥ 151 ॥
ஸாமபஞ்சத³ஶ: பஞ்சத³ஶீஶீதாம்ஶுநிர்மல: ।
திதி²பஞ்சத³ஶாகாரஸ்தித்²யா பஞ்சத³ஶார்சித: ॥ 152 ॥
ஷோட³ஶாதா⁴ரநிலய: ஷோட³ஶஸ்வரமாத்ருʼக: ।
ஷோட³ஶாந்தபதா³வாஸ: ஷோட³ஶேந்து³கலாத்மக: ॥ 153 ॥
கலாஸப்தத³ஶீ ஸப்தத³ஶஸப்தத³ஶாக்ஷர: ।
அஷ்டாத³ஶத்³வீபபதிரஷ்டாத³ஶபுராணக்ருʼத் ॥ 154 ॥
அஷ்டாத³ஶௌஷதீ⁴ஸ்ருʼஷ்டிரஷ்டாத³ஶவிதி:⁴ ஸ்ம்ருʼத: ।
அஷ்டாத³ஶலிபிவ்யஷ்டிஸமஷ்டிஜ்ஞாநகோவித:³ ॥ 155 ॥
அஷ்டாத³ஶாந்நஸம்பத்திரஷ்டாத³ஶவிஜாதிக்ருʼத் ।
ஏகவிம்ஶ: புமாநேகவிம்ஶத்யங்கு³லிபல்லவ: ॥ 156 ॥
சதுர்விம்ஶதிதத்த்வாத்மா பஞ்சவிம்ஶாக்²யபூருஷ: ।
ஸப்தவிம்ஶதிதாரேஶ: ஸப்தவிம்ஶதியோக³க்ருʼத் ॥ 157 ॥
த்³வாத்ரிம்ஶத்³பை⁴ரவாதீ⁴ஶஶ்சதுஸ்த்ரிம்ஶந்மஹாஹ்ரத:³ ।
ஷட்த்ரிம்ஶத்தத்த்வஸம்பூ⁴திரஷ்டத்ரிம்ஶத்கலாத்மக: ॥ 158 ॥
பஞ்சாஶத்³விஷ்ணுஶக்தீஶ: பஞ்சாஶந்மாத்ருʼகாலய: ।
த்³விபஞ்சாஶத்³வபு:ஶ்ரேணீத்ரிஷஷ்ட்யக்ஷரஸம்ஶ்ரய: ।
பஞ்சாஶத³க்ஷரஶ்ரேணீபஞ்சாஶத்³ருத்³ரவிக்³ரஹ: ॥ 159 ॥
சது:ஷஷ்டிமஹாஸித்³தி⁴யோகி³நீவ்ருʼந்த³வந்தி³த: ।
நமதே³கோநபஞ்சாஶந்மருத்³வர்க³நிரர்க³ல: ॥ 160 ॥
சது:ஷஷ்ட்யர்த²நிர்ணேதா சது:ஷஷ்டிகலாநிதி:⁴ ।
அஷ்டஷஷ்டிமஹாதீர்த²க்ஷேத்ரபை⁴ரவவந்தி³த: ॥ 161 ॥
சதுர்நவதிமந்த்ராத்மா ஷண்ணவத்யதி⁴கப்ரபு:⁴ ।
ஶதாநந்த:³ ஶதத்⁴ருʼதி: ஶதபத்ராயதேக்ஷண: ॥ 162 ॥
ஶதாநீக: ஶதமக:² ஶததா⁴ராவராயுத:⁴ ।
ஸஹஸ்ரபத்ரநிலய: ஸஹஸ்ரப²ணிபூ⁴ஷண: ॥ 163 ॥
ஸஹஸ்ரஶீர்ஷா புருஷ: ஸஹஸ்ராக்ஷ: ஸஹஸ்ரபாத் ।
ஸஹஸ்ரநாமஸம்ஸ்துத்ய: ஸஹஸ்ராக்ஷப³லாபஹ: ॥ 164 ॥
த³ஶஸாஹஸ்ரப²ணிப்⁴ருʼத்ப²ணிராஜக்ருʼதாஸந: ।
அஷ்டாஶீதிஸஹஸ்ராத்³யமஹர்ஷிஸ்தோத்ரபாடி²த: ॥ 165 ॥
லக்ஷாதா⁴ர: ப்ரியாதா⁴ரோ லக்ஷாதா⁴ரமநோமய: ।
சதுர்லக்ஷஜபப்ரீதஶ்சதுர்லக்ஷப்ரகாஶக: ॥ 166 ॥
சதுரஶீதிலக்ஷாணாம் ஜீவாநாம் தே³ஹஸம்ஸ்தி²த: ।
கோடிஸூர்யப்ரதீகாஶ: கோடிசந்த்³ராம்ஶுநிர்மல: ॥ 167 ॥
ஶிவோத்³ப⁴வாத்³யஷ்டகோடிவைநாயகது⁴ரந்த⁴ர: ।
ஸப்தகோடிமஹாமந்த்ரமந்த்ரிதாவயவத்³யுதி: ॥ 168 ॥
த்ரயஸ்த்ரிம்ஶத்கோடிஸுரஶ்ரேணீப்ரணதபாது³க: ।
அநந்ததே³வதாஸேவ்யோ ஹ்யநந்தஶுப⁴தா³யக: ॥ 169 ॥
அநந்தநாமாநந்தஶ்ரீரநந்தோঽநந்தஸௌக்²யத:³ ।
அநந்தஶக்திஸஹிதோ ஹ்யநந்தமுநிஸம்ஸ்துத: ॥ 170 ॥

இதி வைநாயகம் நாம்நாம் ஸஹஸ்ரமித³மீரிதம் ।
இத³ம் ப்³ராஹ்மே முஹூர்தே ய: பட²தி ப்ரத்யஹம் நர: ॥ 171 ॥
கரஸ்த²ம் தஸ்ய ஸகலமைஹிகாமுஷ்மிகம் ஸுக²ம் ।
ஆயுராரோக்³யமைஶ்வர்யம் தை⁴ர்யம் ஶௌர்யம் ப³லம் யஶ: ॥ 172 ॥
மேதா⁴ ப்ரஜ்ஞா த்⁴ருʼதி: காந்தி: ஸௌபா⁴க்³யமபி⁴ரூபதா ।
ஸத்யம் த³யா க்ஷமா ஶாந்திர்தா³க்ஷிண்யம் த⁴ர்மஶீலதா ॥ 173 ॥
ஜக³த்ஸம்வநநம் விஶ்வஸம்வாதோ³ வேத³பாடவம் ।
ஸபா⁴பாண்டி³த்யமௌதா³ர்யம் கா³ம்பீ⁴ர்யம் ப்³ரஹ்மவர்சஸம் ॥ 174 ॥
ஓஜஸ்தேஜ: குலம் ஶீலம் ப்ரதாபோ வீர்யமார்யதா ।
ஜ்ஞாநம் விஜ்ஞாநமாஸ்திக்யம் ஸ்தை²ர்யம் விஶ்வாஸதா ததா² ॥ 175 ॥
த⁴நதா⁴ந்யாதி³வ்ருʼத்³தி⁴ஶ்ச ஸக்ருʼத³ஸ்ய ஜபாத்³ப⁴வேத் ।
வஶ்யம் சதுர்வித⁴ம் விஶ்வம் ஜபாத³ஸ்ய ப்ரஜாயதே ॥ 176 ॥
ராஜ்ஞோ ராஜகலத்ரஸ்ய ராஜபுத்ரஸ்ய மந்த்ரிண: ।
ஜப்யதே யஸ்ய வஶ்யார்தே² ஸ தா³ஸஸ்தஸ்ய ஜாயதே ॥ 177 ॥
த⁴ர்மார்த²காமமோக்ஷாணாமநாயாஸேந ஸாத⁴நம் ।
ஶாகிநீடா³கிநீரக்ஷோயக்ஷக்³ரஹப⁴யாபஹம் ॥ 178 ॥
ஸாம்ராஜ்யஸுக²த³ம் ஸர்வஸபத்நமத³மர்த³நம் ।
ஸமஸ்தகலஹத்⁴வம்ஸி த³க்³த⁴பீ³ஜப்ரரோஹணம் ॥ 179 ॥
து:³ஸ்வப்நஶமநம் க்ருத்³த⁴ஸ்வாமிசித்தப்ரஸாத³நம் ।
ஷட்³வர்கா³ஷ்டமஹாஸித்³தி⁴த்ரிகாலஜ்ஞாநகாரணம் ॥ 180 ॥
பரக்ருʼத்யப்ரஶமநம் பரசக்ரப்ரமர்த³நம் ।
ஸங்க்³ராமமார்கே³ ஸர்வேஷாமித³மேகம் ஜயாவஹம் ॥ 181 ॥
ஸர்வவந்த்⁴யத்வதோ³ஷக்⁴நம் க³ர்ப⁴ரக்ஷைககாரணம் ।
பட்²யதே ப்ரத்யஹம் யத்ர ஸ்தோத்ரம் க³ணபதேரித³ம் ॥ 182 ॥
தே³ஶே தத்ர ந து³ர்பி⁴க்ஷமீதயோ து³ரிதாநி ச ।
ந தத்³கே³ஹம் ஜஹாதி ஶ்ரீர்யத்ராயம் ஜப்யதே ஸ்தவ: ॥ 183 ॥
க்ஷயகுஷ்ட²ப்ரமேஹார்ஶப⁴க³ந்த³ரவிஷூசிகா: ।
கு³ல்மம் ப்லீஹாநமஶமாநமதிஸாரம் மஹோத³ரம் ॥ 184 ॥
காஸம் ஶ்வாஸமுதா³வர்தம் ஶூலம் ஶோபா²மயோத³ரம் ।
ஶிரோரோக³ம் வமிம் ஹிக்காம் க³ண்ட³மாலாமரோசகம் ॥ 185 ॥
வாதபித்தகப²த்³வந்த்³வத்ரிதோ³ஷஜநிதஜ்வரம் ।
ஆக³ந்துவிஷமம் ஶீதமுஷ்ணம் சைகாஹிகாதி³கம் ॥ 186 ॥
இத்யாத்³யுக்தமநுக்தம் வா ரோக³தோ³ஷாதி³ஸம்ப⁴வம் ।
ஸர்வம் ப்ரஶமயத்யாஶு ஸ்தோத்ரஸ்யாஸ்ய ஸக்ருʼஜ்ஜப: ॥ 187 ॥
ப்ராப்யதேঽஸ்ய ஜபாத்ஸித்³தி:⁴ ஸ்த்ரீஶூத்³ரை: பதிதைரபி ।
ஸஹஸ்ரநாமமந்த்ரோঽயம் ஜபிதவ்ய: ஶுபா⁴ப்தயே ॥ 188 ॥
மஹாக³ணபதே: ஸ்தோத்ரம் ஸகாம: ப்ரஜபந்நித³ம் ।
இச்ச²யா ஸகலாந் போ⁴கா³நுபபு⁴ஜ்யேஹ பார்தி²வாந் ॥ 189 ॥
மநோரத²ப²லைர்தி³வ்யைர்வ்யோமயாநைர்மநோரமை: ।
சந்த்³ரேந்த்³ரபா⁴ஸ்கரோபேந்த்³ரப்³ரஹ்மஶர்வாதி³ஸத்³மஸு ॥ 190 ॥
காமரூப: காமக³தி: காமத:³ காமதே³ஶ்வர: ।
பு⁴க்த்வா யதே²ப்ஸிதாந்போ⁴கா³நபீ⁴ஷ்டை: ஸஹ ப³ந்து⁴பி:⁴ ॥ 191 ॥
க³ணேஶாநுசரோ பூ⁴த்வா க³ணோ க³ணபதிப்ரிய: ।
நந்தீ³ஶ்வராதி³ஸாநந்தை³ர்நந்தி³த: ஸகலைர்க³ணை: ॥ 192 ॥
ஶிவாப்⁴யாம் க்ருʼபயா புத்ரநிர்விஶேஷம் ச லாலித: ।
ஶிவப⁴க்த: பூர்ணகாமோ க³ணேஶ்வரவராத்புந: ॥ 193 ॥
ஜாதிஸ்மரோ த⁴ர்மபர: ஸார்வபௌ⁴மோঽபி⁴ஜாயதே ।
நிஷ்காமஸ்து ஜபந்நித்யம் ப⁴க்த்யா விக்⁴நேஶதத்பர: ॥ 194 ॥
யோக³ஸித்³தி⁴ம் பராம் ப்ராப்ய ஜ்ஞாநவைராக்³யஸம்யுத: ।
நிரந்தரே நிராபா³தே⁴ பரமாநந்த³ஸம்ஜ்ஞிதே ॥ 195 ॥
விஶ்வோத்தீர்ணே பரே பூர்ணே புநராவ்ருʼத்திவர்ஜிதே ।
லீநோ வைநாயகே தா⁴ம்நி ரமதே நித்யநிர்வ்ருʼதே ॥ 196 ॥
யோ நாமபி⁴ர்ஹுதைர்த³த்தை: பூஜயேத³ர்சயீந்நர: ।
ராஜாநோ வஶ்யதாம் யாந்தி ரிபவோ யாந்தி தா³ஸதாம் ॥ 197 ॥
தஸ்ய ஸித்⁴யந்தி மந்த்ராணாம் து³ர்லபா⁴ஶ்சேஷ்டஸித்³த⁴ய: ।
மூலமந்த்ராத³பி ஸ்தோத்ரமித³ம் ப்ரியதமம் மம ॥ 198 ॥
நப⁴ஸ்யே மாஸி ஶுக்லாயாம் சதுர்த்²யாம் மம ஜந்மநி ।
தூ³ர்வாபி⁴ர்நாமபி:⁴ பூஜாம் தர்பணம் விதி⁴வச்சரேத் ॥ 199 ॥
அஷ்டத்³ரவ்யைர்விஶேஷேண குர்யாத்³ப⁴க்திஸுஸம்யுத: ।
தஸ்யேப்ஸிதம் த⁴நம் தா⁴ந்யமைஶ்வர்யம் விஜயோ யஶ: ॥ 200 ॥
ப⁴விஷ்யதி ந ஸந்தே³ஹ: புத்ரபௌத்ராதி³கம் ஸுக²ம் ।
இத³ம் ப்ரஜபிதம் ஸ்தோத்ரம் படி²தம் ஶ்ராவிதம் ஶ்ருதம் ॥ 201 ॥
வ்யாக்ருʼதம் சர்சிதம் த்⁴யாதம் விம்ருʼஷ்டமபி⁴வந்தி³தம் ।
இஹாமுத்ர ச விஶ்வேஷாம் விஶ்வைஶ்வர்யப்ரதா³யகம் ॥ 202 ॥
ஸ்வச்ச²ந்த³சாரிணாப்யேஷ யேந ஸந்தா⁴ர்யதே ஸ்தவ: ।
ஸ ரக்ஷ்யதே ஶிவோத்³பூ⁴தைர்க³ணைரத்⁴யஷ்டகோடிபி:⁴ ॥ 203 ॥
லிகி²தம் புஸ்தகஸ்தோத்ரம் மந்த்ரபூ⁴தம் ப்ரபூஜயேத் ।
தத்ர ஸர்வோத்தமா லக்ஷ்மீ: ஸந்நித⁴த்தே நிரந்தரம் ॥ 204 ॥
தா³நைரஶேஷைரகி²லைர்வ்ரதைஶ்ச
தீர்தை²ரஶேஷைரகி²லைர்மகை²ஶ்ச ।
ந தத்ப²லம் விந்த³தி யத்³க³ணேஶ-
ஸஹஸ்ரநாமஸ்மரணேந ஸத்³ய: ॥ 205 ॥
ஏதந்நாம்நாம் ஸஹஸ்ரம் பட²தி தி³நமணௌ ப்ரத்யஹம்
ப்ரோஜ்ஜிஹாநே ஸாயம் மத்⁴யந்தி³நே வா
த்ரிஷவணமத²வா ஸந்ததம் வா ஜநோ ய: ।
ஸ ஸ்யாதை³ஶ்வர்யது⁴ர்ய: ப்ரப⁴வதி வசஸாம்
கீர்திமுச்சைஸ்தநோதி தா³ரித்³ர்யம் ஹந்தி விஶ்வம்
வஶயதி ஸுசிரம் வர்த⁴தே புத்ரபௌத்ரை: ॥ 206 ॥
அகிஞ்சநோঽப்யேகசித்தோ நியதோ நியதாஸந: ।
ப்ரஜபம்ஶ்சதுரோ மாஸாந் க³ணேஶார்சநதத்பர: ॥ 207 ॥
த³ரித்³ரதாம் ஸமுந்மூல்ய ஸப்தஜந்மாநுகா³மபி ।
லப⁴தே மஹதீம் லக்ஷ்மீமித்யாஜ்ஞா பாரமேஶ்வரீ ॥ 208 ॥
ஆயுஷ்யம் வீதரோக³ம் குலமதிவிமலம் ஸம்பத³ஶ்சார்திநாஶ: var சார்ததா³நா:
கீர்திர்நித்யாவதா³தா ப⁴வதி க²லு நவா காந்திரவ்யாஜப⁴வ்யா । var ப⁴ணிதிரபி⁴நவா
புத்ரா: ஸந்த: கலத்ரம் கு³ணவத³பி⁴மதம் யத்³யத³ந்யச்ச தத்தந் var ஸத்யம்
நித்யம் ய: ஸ்தோத்ரமேதத் பட²தி க³ணபதேஸ்தஸ்ய ஹஸ்தே ஸமஸ்தம் ॥ 209 ॥
க³ணஞ்ஜயோ க³ணபதிர்ஹேரம்போ³ த⁴ரணீத⁴ர: ।
மஹாக³ணபதிர்பு³த்³தி⁴ப்ரிய: க்ஷிப்ரப்ரஸாத³ந: ॥ 210 ॥ var க³ணபதிர்லக்ஷப்ரத:³

அமோக⁴ஸித்³தி⁴ரம்ருʼதமந்த்ரஶ்சிந்தாமணிர்நிதி:⁴ ।
ஸுமங்க³ளோ பீ³ஜமாஶாபூரகோ வரத:³ கல: ॥ 211 ॥ var வரத:³ ஶிவ:

காஶ்யபோ நந்த³நோ வாசாஸித்³தோ⁴ டு⁴ண்டி⁴ர்விநாயக: ।
மோத³கைரேபி⁴ரத்ரைகவிம்ஶத்யா நாமபி:⁴ புமாந் ॥ 212 ॥
உபாயநம் த³தே³த்³ப⁴க்த்யா மத்ப்ரஸாத³ம் சிகீர்ஷதி ।
வத்ஸரம் விக்⁴நராஜோঽஸ்ய தத்²யமிஷ்டார்த²ஸித்³த⁴யே ॥ 213 ॥
ய: ஸ்தௌதி மத்³க³தமநா மமாராத⁴நதத்பர: ।
ஸ்துதோ நாம்நா ஸஹஸ்ரேண தேநாஹம் நாத்ர ஸம்ஶய: ॥ 214 ॥
நமோ நம: ஸுரவரபூஜிதாங்க்⁴ரயே
நமோ நமோ நிருபமமங்க³ளாத்மநே ।
நமோ நமோ விபுலத³யைகஸித்³த⁴யே
நமோ நம: கரிகலபா⁴நநாய தே ॥ 215 ॥
கிங்கிணீக³ணரசிதசரண:
ப்ரகடிதகு³ருமிதசாருகரண: ।
மத³ஜலலஹரீகலிதகபோல:
ஶமயது து³ரிதம் க³ணபதிநாம்நா ॥ 216 ॥

॥ இதி ஶ்ரீக³ணேஶபுராணே உபாஸநாக²ண்டே³ ஈஶ்வரக³ணேஶஸம்வாதே³
க³ணேஶஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் நாம ஷட்சத்வாரிம்ஶோঽத்⁴யாய: ॥

Also Read 1000 Names of Sri Maha Ganapati:

1000 Names of Sri Mahaganapati | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Mahaganapati | Sahasranama Stotram 1 Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top