1008 - Sahasranamavali Ganesh Stotram

1000 Names of Mahaganapati | Sahasranama Stotram 1 Lyrics in Telugu

Maha Ganapati Sahasranamastotram 1 Lyrics in Telugu:

॥ మహాగణపతిసహస్రనామస్తోత్రమ్ ౧ ॥
। మునిరువాచ ।
కథం నామ్నాం సహస్రం తం గణేశ ఉపదిష్టవాన్ ।
శివదం తన్మమాచక్ష్వ లోకానుగ్రహతత్పర ॥ ౧ ॥
। బ్రహ్మోవాచ ।
దేవః పూర్వం పురారాతిః పురత్రయజయోద్యమే ।
అనర్చనాద్గణేశస్య జాతో విఘ్నాకులః కిల ॥ ౨ ॥
మనసా స వినిర్ధార్య దదృశే విఘ్నకారణమ్ ।
మహాగణపతిం భక్త్యా సమభ్యర్చ్య యథావిధి ॥ ౩ ॥
విఘ్నప్రశమనోపాయమపృచ్ఛదపరిశ్రమమ్ ।
సన్తుష్టః పూజయా శమ్భోర్మహాగణపతిః స్వయమ్ ॥ ౪ ॥
సర్వవిఘ్నప్రశమనం సర్వకామఫలప్రదమ్ ।
తతస్తస్మై స్వయం నామ్నాం సహస్రమిదమబ్రవీత్ ॥ ౫ ॥
అస్య శ్రీమహాగణపతిసహస్రనామస్తోత్రమాలామన్త్రస్య ।
గణేశ ఋషిః । మహాగణపతిర్దేవతా । నానావిధానిచ్ఛన్దాంసి ।
హుమితి బీజమ్ । తుఙ్గమితి శక్తిః । స్వాహాశక్తిరితి కీలకమ్ ॥
అథ కరన్యాసః ।
గణేశ్వరో గణక్రీడ ఇత్యఙ్గుష్ఠాభ్యాం నమః ।
కుమారగురురీశాన ఇతి తర్జనీభ్యాం నమః ॥ ౧ ॥
బ్రహ్మాణ్డకుమ్భశ్చిద్వ్యోమేతి మధ్యమాభ్యాం నమః ।
రక్తో రక్తామ్బరధర ఇత్యనామికాభ్యాం నమః ॥ ౨ ॥
సర్వసద్గురుసంసేవ్య ఇతి కనిష్ఠికాభ్యాం నమః ।
లుప్తవిఘ్నః స్వభక్తానామితి కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః ॥ ౩ ॥
అథ హృదయాదిన్యాసః ।
ఛన్దశ్ఛన్దోద్భవ ఇతి హృదయాయ నమః ।
నిష్కలో నిర్మల ఇతి శిరసే స్వాహా ।
సృష్టిస్థితిలయక్రీడ ఇతి శిఖాయై వషట్ ।
జ్ఞానం విజ్ఞానమానన్ద ఇతి కవచాయ హుమ్ ।
అష్టాఙ్గయోగఫలభృదితి నేత్రత్రయాయ వౌషట్ ।
అనన్తశక్తిసహిత ఇత్యస్త్రాయ ఫట్ ।
భూర్భువః స్వరోమ్ ఇతి దిగ్బన్ధః ॥
అథ ధ్యానమ్ ।
గజవదనమచిన్త్యం తీక్ష్ణదంష్ట్రం త్రినేత్రం
బృహదుదరమశేషం భూతిరాజం పురాణమ్ ।
అమరవరసుపూజ్యం రక్తవర్ణం సురేశం
పశుపతిసుతమీశం విఘ్నరాజం నమామి ॥ ౧ ॥
సకలవిఘ్నవినాశనద్వారా శ్రీమహాగణపతిప్రసాదసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః ॥

శ్రీగణపతిరువాచ ।
ఓం గణేశ్వరో గణక్రీడో గణనాథో గణాధిపః ।
ఏకదన్తో వక్రతుణ్డో గజవక్త్రో మహోదరః ॥ ౧ ॥
లమ్బోదరో ధూమ్రవర్ణో వికటో విఘ్ననాశనః ।
సుముఖో దుర్ముఖో బుద్ధో విఘ్నరాజో గజాననః ॥ ౨ ॥
భీమః ప్రమోద ఆమోదః సురానన్దో మదోత్కటః ।
హేరమ్బః శమ్బరః శమ్భుర్లమ్బకర్ణో మహాబలః ॥ ౩ ॥
నన్దనో లమ్పటో భీమో మేఘనాదో గణఞ్జయః ।
వినాయకో విరూపాక్షో వీరః శూరవరప్రదః ॥ ౪ ॥
మహాగణపతిర్బుద్ధిప్రియః క్షిప్రప్రసాదనః ।
రుద్రప్రియో గణాధ్యక్ష ఉమాపుత్రోఽఘనాశనః ॥ ౫ ॥
కుమారగురురీశానపుత్రో మూషకవాహనః ।
సిద్ధిప్రియః సిద్ధిపతిః సిద్ధః సిద్ధివినాయకః ॥ ౬ ॥
అవిఘ్నస్తుమ్బురుః సింహవాహనో మోహినీప్రియః ।
కటఙ్కటో రాజపుత్రః శాకలః సంమితోఽమితః ॥ ౭ ॥
కూష్మాణ్డసామసమ్భూతిర్దుర్జయో ధూర్జయో జయః ।
భూపతిర్భువనపతిర్భూతానాం పతిరవ్యయః ॥ ౮ ॥
విశ్వకర్తా విశ్వముఖో విశ్వరూపో నిధిర్గుణః ।
కవిః కవీనామృషభో బ్రహ్మణ్యో బ్రహ్మవిత్ప్రియః ॥ ౯ ॥
జ్యేష్ఠరాజో నిధిపతిర్నిధిప్రియపతిప్రియః ।
హిరణ్మయపురాన్తఃస్థః సూర్యమణ్డలమధ్యగః ॥ ౧౦ ॥
కరాహతిధ్వస్తసిన్ధుసలిలః పూషదన్తభిత్ ।
ఉమాఙ్కకేలికుతుకీ ముక్తిదః కులపావనః ॥ ౧౧ ॥
కిరీటీ కుణ్డలీ హారీ వనమాలీ మనోమయః ।
వైముఖ్యహతదైత్యశ్రీః పాదాహతిజితక్షితిః ॥ ౧౨ ॥
సద్యోజాతః స్వర్ణముఞ్జమేఖలీ దుర్నిమిత్తహృత్ ।
దుఃస్వప్నహృత్ప్రసహనో గుణీ నాదప్రతిష్ఠితః ॥ ౧౩ ॥
సురూపః సర్వనేత్రాధివాసో వీరాసనాశ్రయః ।
పీతామ్బరః ఖణ్డరదః ఖణ్డవైశాఖసంస్థితః ॥ ౧౪ ॥
చిత్రాఙ్గః శ్యామదశనో భాలచన్ద్రో హవిర్భుజః ।
యోగాధిపస్తారకస్థః పురుషో గజకర్ణకః ॥ ౧౫ ॥
గణాధిరాజో విజయః స్థిరో గజపతిర్ధ్వజీ ।
దేవదేవః స్మరః ప్రాణదీపకో వాయుకీలకః ॥ ౧౬ ॥
విపశ్చిద్వరదో నాదో నాదభిన్నమహాచలః ।
వరాహరదనో మృత్యుఞ్జయో వ్యాఘ్రాజినామ్బరః ॥ ౧౭ ॥
ఇచ్ఛాశక్తిభవో దేవత్రాతా దైత్యవిమర్దనః ।
శమ్భువక్త్రోద్భవః శమ్భుకోపహా శమ్భుహాస్యభూః ॥ ౧౮ ॥
శమ్భుతేజాః శివాశోకహారీ గౌరీసుఖావహః ।
ఉమాఙ్గమలజో గౌరీతేజోభూః స్వర్ధునీభవః ॥ ౧౯ ॥
యజ్ఞకాయో మహానాదో గిరివర్ష్మా శుభాననః ।
సర్వాత్మా సర్వదేవాత్మా బ్రహ్మమూర్ధా కకుప్శ్రుతిః ॥ ౨౦ ॥
బ్రహ్మాణ్డకుమ్భశ్చిద్వ్యోమభాలఃసత్యశిరోరుహః ।
జగజ్జన్మలయోన్మేషనిమేషోఽగ్న్యర్కసోమదృక్ ॥ ౨౧ ॥
గిరీన్ద్రైకరదో ధర్మాధర్మోష్ఠః సామబృంహితః ।
గ్రహర్క్షదశనో వాణీజిహ్వో వాసవనాసికః ॥ ౨౨ ॥
భ్రూమధ్యసంస్థితకరో బ్రహ్మవిద్యామదోదకః ।
కులాచలాంసః సోమార్కఘణ్టో రుద్రశిరోధరః ॥ ౨౩ ॥
నదీనదభుజః సర్పాఙ్గులీకస్తారకానఖః ।
వ్యోమనాభిః శ్రీహృదయో మేరుపృష్ఠోఽర్ణవోదరః ॥ ౨౪ ॥
కుక్షిస్థయక్షగన్ధర్వరక్షఃకిన్నరమానుషః ।
పృథ్వీకటిః సృష్టిలిఙ్గః శైలోరుర్దస్రజానుకః ॥ ౨౫ ॥
పాతాలజఙ్ఘో మునిపాత్కాలాఙ్గుష్ఠస్త్రయీతనుః ।
జ్యోతిర్మణ్డలలాఙ్గూలో హృదయాలాననిశ్చలః ॥ ౨౬ ॥
హృత్పద్మకర్ణికాశాలీ వియత్కేలిసరోవరః ।
సద్భక్తధ్యాననిగడః పూజావారినివారితః ॥ ౨౭ ॥
ప్రతాపీ కాశ్యపో మన్తా గణకో విష్టపీ బలీ ।
యశస్వీ ధార్మికో జేతా ప్రథమః ప్రమథేశ్వరః ॥ ౨౮ ॥
చిన్తామణిర్ద్వీపపతిః కల్పద్రుమవనాలయః ।
రత్నమణ్డపమధ్యస్థో రత్నసింహాసనాశ్రయః ॥ ౨౯ ॥
తీవ్రాశిరోద్ధృతపదో జ్వాలినీమౌలిలాలితః ।
నన్దానన్దితపీఠశ్రీర్భోగదో భూషితాసనః ॥ ౩౦ ॥
సకామదాయినీపీఠః స్ఫురదుగ్రాసనాశ్రయః ।
తేజోవతీశిరోరత్నం సత్యానిత్యావతంసితః ॥ ౩౧ ॥
సవిఘ్ననాశినీపీఠః సర్వశక్త్యమ్బుజాలయః ।
లిపిపద్మాసనాధారో వహ్నిధామత్రయాలయః ॥ ౩౨ ॥
ఉన్నతప్రపదో గూఢగుల్ఫః సంవృతపార్ష్ణికః ।
పీనజఙ్ఘః శ్లిష్టజానుః స్థూలోరుః ప్రోన్నమత్కటిః ॥ ౩౩ ॥
నిమ్ననాభిః స్థూలకుక్షిః పీనవక్షా బృహద్భుజః ।
పీనస్కన్ధః కమ్బుకణ్ఠో లమ్బోష్ఠో లమ్బనాసికః ॥ ౩౪ ॥
భగ్నవామరదస్తుఙ్గసవ్యదన్తో మహాహనుః ।
హ్రస్వనేత్రత్రయః శూర్పకర్ణో నిబిడమస్తకః ॥ ౩౫ ॥
స్తబకాకారకుమ్భాగ్రో రత్నమౌలిర్నిరఙ్కుశః ।
సర్పహారకటీసూత్రః సర్పయజ్ఞోపవీతవాన్ ॥ ౩౬ ॥
సర్పకోటీరకటకః సర్పగ్రైవేయకాఙ్గదః ।
సర్పకక్షోదరాబన్ధః సర్పరాజోత్తరచ్ఛదః ॥ ౩౭ ॥
రక్తో రక్తామ్బరధరో రక్తమాలావిభూషణః ।
రక్తేక్షణో రక్తకరో రక్తతాల్వోష్ఠపల్లవః ॥ ౩౮ ॥
శ్వేతః శ్వేతామ్బరధరః శ్వేతమాలావిభూషణః ।
శ్వేతాతపత్రరుచిరః శ్వేతచామరవీజితః ॥ ౩౯ ॥
సర్వావయవసమ్పూర్ణః సర్వలక్షణలక్షితః ।
సర్వాభరణశోభాఢ్యః సర్వశోభాసమన్వితః ॥ ౪౦ ॥
సర్వమఙ్గలమాఙ్గల్యః సర్వకారణకారణమ్ ।
సర్వదేవవరః శార్ఙ్గీ బీజపూరీ గదాధరః ॥ ౪౧ ॥
శుభాఙ్గో లోకసారఙ్గః సుతన్తుస్తన్తువర్ధనః ।
కిరీటీ కుణ్డలీ హారీ వనమాలీ శుభాఙ్గదః ॥ ౪౨ ॥
ఇక్షుచాపధరః శూలీ చక్రపాణిః సరోజభృత్ ।
పాశీ ధృతోత్పలః శాలిమఞ్జరీభృత్స్వదన్తభృత్ ॥ ౪౩ ॥
కల్పవల్లీధరో విశ్వాభయదైకకరో వశీ ।
అక్షమాలాధరో జ్ఞానముద్రావాన్ ముద్గరాయుధః ॥ ౪౪ ॥
పూర్ణపాత్రీ కమ్బుధరో విధృతాఙ్కుశమూలకః ।
కరస్థామ్రఫలశ్చూతకలికాభృత్కుఠారవాన్ ॥ ౪౫ ॥
పుష్కరస్థస్వర్ణఘటీపూర్ణరత్నాభివర్షకః ।
భారతీసున్దరీనాథో వినాయకరతిప్రియః ॥ ౪౬ ॥
మహాలక్ష్మీప్రియతమః సిద్ధలక్ష్మీమనోరమః ।
రమారమేశపూర్వాఙ్గో దక్షిణోమామహేశ్వరః ॥ ౪౭ ॥
మహీవరాహవామాఙ్గో రతికన్దర్పపశ్చిమః ।
ఆమోదమోదజననః సమ్ప్రమోదప్రమోదనః ॥ ౪౮ ॥
సంవర్ధితమహావృద్ధిరృద్ధిసిద్ధిప్రవర్ధనః ।
దన్తసౌముఖ్యసుముఖః కాన్తికన్దలితాశ్రయః ॥ ౪౯ ॥
మదనావత్యాశ్రితాఙ్ఘ్రిః కృతవైముఖ్యదుర్ముఖః ।
విఘ్నసమ్పల్లవః పద్మః సర్వోన్నతమదద్రవః ॥ ౫౦ ॥
విఘ్నకృన్నిమ్నచరణో ద్రావిణీశక్తిసత్కృతః ।
తీవ్రాప్రసన్ననయనో జ్వాలినీపాలితైకదృక్ ॥ ౫౧ ॥
మోహినీమోహనో భోగదాయినీకాన్తిమణ్డనః ।
కామినీకాన్తవక్త్రశ్రీరధిష్ఠితవసున్ధరః ॥ ౫౨ ॥
వసుధారామదోన్నాదో మహాశఙ్ఖనిధిప్రియః ।
నమద్వసుమతీమాలీ మహాపద్మనిధిః ప్రభుః ॥ ౫౩ ॥
సర్వసద్గురుసంసేవ్యః శోచిష్కేశహృదాశ్రయః ।
ఈశానమూర్ధా దేవేన్ద్రశిఖః పవననన్దనః ॥ ౫౪ ॥
ప్రత్యుగ్రనయనో దివ్యో దివ్యాస్త్రశతపర్వధృక్ ।
ఐరావతాదిసర్వాశావారణో వారణప్రియః ॥ ౫౫ ॥
వజ్రాద్యస్త్రపరీవారో గణచణ్డసమాశ్రయః ।
జయాజయపరికరో విజయావిజయావహః ॥ ౫౬ ॥
అజయార్చితపాదాబ్జో నిత్యానన్దవనస్థితః ।
విలాసినీకృతోల్లాసః శౌణ్డీ సౌన్దర్యమణ్డితః ॥ ౫౭ ॥
అనన్తానన్తసుఖదః సుమఙ్గలసుమఙ్గలః ।
జ్ఞానాశ్రయః క్రియాధార ఇచ్ఛాశక్తినిషేవితః ॥ ౫౮ ॥
సుభగాసంశ్రితపదో లలితాలలితాశ్రయః ।
కామినీపాలనః కామకామినీకేలిలాలితః ॥ ౫౯ ॥
సరస్వత్యాశ్రయో గౌరీనన్దనః శ్రీనికేతనః ।
గురుగుప్తపదో వాచాసిద్ధో వాగీశ్వరీపతిః ॥ ౬౦ ॥
నలినీకాముకో వామారామో జ్యేష్ఠామనోరమః ।
రౌద్రీముద్రితపాదాబ్జో హుమ్బీజస్తుఙ్గశక్తికః ॥ ౬౧ ॥
విశ్వాదిజననత్రాణః స్వాహాశక్తిః సకీలకః ।
అమృతాబ్ధికృతావాసో మదఘూర్ణితలోచనః ॥ ౬౨ ॥
ఉచ్ఛిష్టోచ్ఛిష్టగణకో గణేశో గణనాయకః ।
సార్వకాలికసంసిద్ధిర్నిత్యసేవ్యో దిగమ్బరః ॥ ౬౩ ॥
అనపాయోఽనన్తదృష్టిరప్రమేయోఽజరామరః ।
అనావిలోఽప్రతిహతిరచ్యుతోఽమృతమక్షరః ॥ ౬౪ ॥
అప్రతర్క్యోఽక్షయోఽజయ్యోఽనాధారోఽనామయోఽమలః ।
అమేయసిద్ధిరద్వైతమఘోరోఽగ్నిసమాననః ॥ ౬౫ ॥
అనాకారోఽబ్ధిభూమ్యగ్నిబలఘ్నోఽవ్యక్తలక్షణః ।
ఆధారపీఠమాధార ఆధారాధేయవర్జితః ॥ ౬౬ ॥
ఆఖుకేతన ఆశాపూరక ఆఖుమహారథః ।
ఇక్షుసాగరమధ్యస్థ ఇక్షుభక్షణలాలసః ॥ ౬౭ ॥
ఇక్షుచాపాతిరేకశ్రీరిక్షుచాపనిషేవితః ।
ఇన్ద్రగోపసమానశ్రీరిన్ద్రనీలసమద్యుతిః ॥ ౬౮ ॥
ఇన్దీవరదలశ్యామ ఇన్దుమణ్డలమణ్డితః ।
ఇధ్మప్రియ ఇడాభాగ ఇడావానిన్దిరాప్రియః ॥ ౬౯ ॥
ఇక్ష్వాకువిఘ్నవిధ్వంసీ ఇతికర్తవ్యతేప్సితః ।
ఈశానమౌలిరీశాన ఈశానప్రియ ఈతిహా ॥ ౭౦ ॥
ఈషణాత్రయకల్పాన్త ఈహామాత్రవివర్జితః ।
ఉపేన్ద్ర ఉడుభృన్మౌలిరుడునాథకరప్రియః ॥ ౭౧ ॥
ఉన్నతానన ఉత్తుఙ్గ ఉదారస్త్రిదశాగ్రణీః ।
ఊర్జస్వానూష్మలమద ఊహాపోహదురాసదః ॥ ౭౨ ॥
ఋగ్యజుఃసామనయన ఋద్ధిసిద్ధిసమర్పకః ।
ఋజుచిత్తైకసులభో ఋణత్రయవిమోచనః ॥ ౭౩ ॥
లుప్తవిఘ్నః స్వభక్తానాం లుప్తశక్తిః సురద్విషామ్ ।
లుప్తశ్రీర్విముఖార్చానాం లూతావిస్ఫోటనాశనః ॥ ౭౪ ॥
ఏకారపీఠమధ్యస్థ ఏకపాదకృతాసనః ।
ఏజితాఖిలదైత్యశ్రీరేధితాఖిలసంశ్రయః ॥ ౭౫ ॥
ఐశ్వర్యనిధిరైశ్వర్యమైహికాముష్మికప్రదః ।
ఐరంమదసమోన్మేష ఐరావతసమాననః ॥ ౭౬ ॥
ఓంకారవాచ్య ఓంకార ఓజస్వానోషధీపతిః ।
ఔదార్యనిధిరౌద్ధత్యధైర్య ఔన్నత్యనిఃసమః ॥ ౭౭ ॥
అఙ్కుశః సురనాగానామఙ్కుశాకారసంస్థితః ।
అః సమస్తవిసర్గాన్తపదేషు పరికీర్తితః ॥ ౭౮ ॥
కమణ్డలుధరః కల్పః కపర్దీ కలభాననః ।
కర్మసాక్షీ కర్మకర్తా కర్మాకర్మఫలప్రదః ॥ ౭౯ ॥
కదమ్బగోలకాకారః కూష్మాణ్డగణనాయకః ।
కారుణ్యదేహః కపిలః కథకః కటిసూత్రభృత్ ॥ ౮౦ ॥
ఖర్వః ఖడ్గప్రియః ఖడ్గః ఖాన్తాన్తఃస్థః ఖనిర్మలః ।
ఖల్వాటశృఙ్గనిలయః ఖట్వాఙ్గీ ఖదురాసదః ॥ ౮౧ ॥
గుణాఢ్యో గహనో గద్యో గద్యపద్యసుధార్ణవః ।
గద్యగానప్రియో గర్జో గీతగీర్వాణపూర్వజః ॥ ౮౨ ॥
గుహ్యాచారరతో గుహ్యో గుహ్యాగమనిరూపితః ।
గుహాశయో గుడాబ్ధిస్థో గురుగమ్యో గురుర్గురుః ॥ ౮౩ ॥
ఘణ్టాఘర్ఘరికామాలీ ఘటకుమ్భో ఘటోదరః ।
ఙకారవాచ్యో ఙాకారో ఙకారాకారశుణ్డభృత్ ॥ ౮౪ ॥
చణ్డశ్చణ్డేశ్వరశ్చణ్డీ చణ్డేశశ్చణ్డవిక్రమః ।
చరాచరపితా చిన్తామణిశ్చర్వణలాలసః ॥ ౮౫ ॥
ఛన్దశ్ఛన్దోద్భవశ్ఛన్దో దుర్లక్ష్యశ్ఛన్దవిగ్రహః ।
జగద్యోనిర్జగత్సాక్షీ జగదీశో జగన్మయః ॥ ౮౬ ॥
జప్యో జపపరో జాప్యో జిహ్వాసింహాసనప్రభుః ।
స్రవద్గణ్డోల్లసద్ధానఝఙ్కారిభ్రమరాకులః ॥ ౮౭ ॥
టఙ్కారస్ఫారసంరావష్టఙ్కారమణినూపురః ।
ఠద్వయీపల్లవాన్తస్థసర్వమన్త్రేషు సిద్ధిదః ॥ ౮౮ ॥
డిణ్డిముణ్డో డాకినీశో డామరో డిణ్డిమప్రియః ।
ఢక్కానినాదముదితో ఢౌఙ్కో ఢుణ్ఢివినాయకః ॥ ౮౯ ॥
తత్త్వానాం ప్రకృతిస్తత్త్వం తత్త్వమ్పదనిరూపితః ।
తారకాన్తరసంస్థానస్తారకస్తారకాన్తకః ॥ ౯౦ ॥
స్థాణుః స్థాణుప్రియః స్థాతా స్థావరం జఙ్గమం జగత్ ।
దక్షయజ్ఞప్రమథనో దాతా దానం దమో దయా ॥ ౯౧ ॥
దయావాన్దివ్యవిభవో దణ్డభృద్దణ్డనాయకః ।
దన్తప్రభిన్నాభ్రమాలో దైత్యవారణదారణః ॥ ౯౨ ॥
దంష్ట్రాలగ్నద్వీపఘటో దేవార్థనృగజాకృతిః ।
ధనం ధనపతేర్బన్ధుర్ధనదో ధరణీధరః ॥ ౯౩ ॥
ధ్యానైకప్రకటో ధ్యేయో ధ్యానం ధ్యానపరాయణః ।
ధ్వనిప్రకృతిచీత్కారో బ్రహ్మాణ్డావలిమేఖలః ॥ ౯౪ ॥
నన్ద్యో నన్దిప్రియో నాదో నాదమధ్యప్రతిష్ఠితః ।
నిష్కలో నిర్మలో నిత్యో నిత్యానిత్యో నిరామయః ॥ ౯౫ ॥
పరం వ్యోమ పరం ధామ పరమాత్మా పరం పదమ్ ॥ ౯౬ ॥
పరాత్పరః పశుపతిః పశుపాశవిమోచనః ।
పూర్ణానన్దః పరానన్దః పురాణపురుషోత్తమః ॥ ౯౭ ॥
పద్మప్రసన్నవదనః ప్రణతాజ్ఞాననాశనః ।
ప్రమాణప్రత్యయాతీతః ప్రణతార్తినివారణః ॥ ౯౮ ॥
ఫణిహస్తః ఫణిపతిః ఫూత్కారః ఫణితప్రియః ।
బాణార్చితాఙ్ఘ్రియుగలో బాలకేలికుతూహలీ ।
బ్రహ్మ బ్రహ్మార్చితపదో బ్రహ్మచారీ బృహస్పతిః ॥ ౯౯ ॥
బృహత్తమో బ్రహ్మపరో బ్రహ్మణ్యో బ్రహ్మవిత్ప్రియః ।
బృహన్నాదాగ్ర్యచీత్కారో బ్రహ్మాణ్డావలిమేఖలః ॥ ౧౦౦ ॥
భ్రూక్షేపదత్తలక్ష్మీకో భర్గో భద్రో భయాపహః ।
భగవాన్ భక్తిసులభో భూతిదో భూతిభూషణః ॥ ౧౦౧ ॥
భవ్యో భూతాలయో భోగదాతా భ్రూమధ్యగోచరః ।
మన్త్రో మన్త్రపతిర్మన్త్రీ మదమత్తో మనో మయః ॥ ౧౦౨ ॥
మేఖలాహీశ్వరో మన్దగతిర్మన్దనిభేక్షణః ।
మహాబలో మహావీర్యో మహాప్రాణో మహామనాః ॥ ౧౦౩ ॥
యజ్ఞో యజ్ఞపతిర్యజ్ఞగోప్తా యజ్ఞఫలప్రదః ।
యశస్కరో యోగగమ్యో యాజ్ఞికో యాజకప్రియః ॥ ౧౦౪ ॥
రసో రసప్రియో రస్యో రఞ్జకో రావణార్చితః ।
రాజ్యరక్షాకరో రత్నగర్భో రాజ్యసుఖప్రదః ॥ ౧౦౫ ॥
లక్షో లక్షపతిర్లక్ష్యో లయస్థో లడ్డుకప్రియః ।
లాసప్రియో లాస్యపరో లాభకృల్లోకవిశ్రుతః ॥ ౧౦౬ ॥
వరేణ్యో వహ్నివదనో వన్ద్యో వేదాన్తగోచరః ।
వికర్తా విశ్వతశ్చక్షుర్విధాతా విశ్వతోముఖః ॥ ౧౦౭ ॥
వామదేవో విశ్వనేతా వజ్రివజ్రనివారణః ।
వివస్వద్బన్ధనో విశ్వాధారో విశ్వేశ్వరో విభుః ॥ ౧౦౮ ॥
శబ్దబ్రహ్మ శమప్రాప్యః శమ్భుశక్తిగణేశ్వరః ।
శాస్తా శిఖాగ్రనిలయః శరణ్యః శమ్బరేశ్వరః ॥ ౧౦౯ ॥
షడృతుకుసుమస్రగ్వీ షడాధారః షడక్షరః ।
సంసారవైద్యః సర్వజ్ఞః సర్వభేషజభేషజమ్ ॥ ౧౧౦ ॥
సృష్టిస్థితిలయక్రీడః సురకుఞ్జరభేదకః ।
సిన్దూరితమహాకుమ్భః సదసద్భక్తిదాయకః ॥ ౧౧౧ ॥
సాక్షీ సముద్రమథనః స్వయంవేద్యః స్వదక్షిణః ।
స్వతన్త్రః సత్యసఙ్కల్పః సామగానరతః సుఖీ ॥ ౧౧౨ ॥
హంసో హస్తిపిశాచీశో హవనం హవ్యకవ్యభుక్ ।
హవ్యం హుతప్రియో హృష్టో హృల్లేఖామన్త్రమధ్యగః ॥ ౧౧౩ ॥
క్షేత్రాధిపః క్షమాభర్తా క్షమాక్షమపరాయణః ।
క్షిప్రక్షేమకరః క్షేమానన్దః క్షోణీసురద్రుమః ॥ ౧౧౪ ॥
ధర్మప్రదోఽర్థదః కామదాతా సౌభాగ్యవర్ధనః ।
విద్యాప్రదో విభవదో భుక్తిముక్తిఫలప్రదః ॥ ౧౧౫ ॥
ఆభిరూప్యకరో వీరశ్రీప్రదో విజయప్రదః ।
సర్వవశ్యకరో గర్భదోషహా పుత్రపౌత్రదః ॥ ౧౧౬ ॥
మేధాదః కీర్తిదః శోకహారీ దౌర్భాగ్యనాశనః ।
ప్రతివాదిముఖస్తమ్భో రుష్టచిత్తప్రసాదనః ॥ ౧౧౭ ॥
పరాభిచారశమనో దుఃఖహా బన్ధమోక్షదః ।
లవస్త్రుటిః కలా కాష్ఠా నిమేషస్తత్పరక్షణః ॥ ౧౧౮ ॥
ఘటీ ముహూర్తః ప్రహరో దివా నక్తమహర్నిశమ్ ।
పక్షో మాసర్త్వయనాబ్దయుగం కల్పో మహాలయః ॥ ౧౧౯ ॥
రాశిస్తారా తిథిర్యోగో వారః కరణమంశకమ్ ।
లగ్నం హోరా కాలచక్రం మేరుః సప్తర్షయో ధ్రువః ॥ ౧౨౦ ॥
రాహుర్మన్దః కవిర్జీవో బుధో భౌమః శశీ రవిః ।
కాలః సృష్టిః స్థితిర్విశ్వం స్థావరం జఙ్గమం జగత్ ॥ ౧౨౧ ॥
భూరాపోఽగ్నిర్మరుద్వ్యోమాహంకృతిః ప్రకృతిః పుమాన్ ।
బ్రహ్మా విష్ణుః శివో రుద్ర ఈశః శక్తిః సదాశివః ॥ ౧౨౨ ॥
త్రిదశాః పితరః సిద్ధా యక్షా రక్షాంసి కిన్నరాః ।
సిద్ధవిద్యాధరా భూతా మనుష్యాః పశవః ఖగాః ॥ ౧౨౩ ॥
సముద్రాః సరితః శైలా భూతం భవ్యం భవోద్భవః ।
సాఙ్ఖ్యం పాతఞ్జలం యోగం పురాణాని శ్రుతిః స్మృతిః ॥ ౧౨౪ ॥
వేదాఙ్గాని సదాచారో మీమాంసా న్యాయవిస్తరః ।
ఆయుర్వేదో ధనుర్వేదో గాన్ధర్వం కావ్యనాటకమ్ ॥ ౧౨౫ ॥
వైఖానసం భాగవతం మానుషం పాఞ్చరాత్రకమ్ ।
శైవం పాశుపతం కాలాముఖమ్భైరవశాసనమ్ ॥ ౧౨౬ ॥
శాక్తం వైనాయకం సౌరం జైనమార్హతసంహితా ।
సదసద్వ్యక్తమవ్యక్తం సచేతనమచేతనమ్ ॥ ౧౨౭ ॥
బన్ధో మోక్షః సుఖం భోగో యోగః సత్యమణుర్మహాన్ ।
స్వస్తి హుం ఫట్ స్వధా స్వాహా శ్రౌషడ్ వౌషడ్ వషణ్ణమః ॥ ౧౨౮ ॥
జ్ఞానం విజ్ఞానమానన్దో బోధః సంవిత్సమోఽసమః ।
ఏక ఏకాక్షరాధార ఏకాక్షరపరాయణః ॥ ౧౨౯ ॥
ఏకాగ్రధీరేకవీర ఏకోఽనేకస్వరూపధృక్ ।
ద్విరూపో ద్విభుజో ద్వ్యక్షో ద్విరదో ద్వీపరక్షకః ॥ ౧౩౦ ॥
ద్వైమాతురో ద్వివదనో ద్వన్ద్వహీనో ద్వయాతిగః ।
త్రిధామా త్రికరస్త్రేతా త్రివర్గఫలదాయకః ॥ ౧౩౧ ॥
త్రిగుణాత్మా త్రిలోకాదిస్త్రిశక్తీశస్త్రిలోచనః ।
చతుర్విధవచోవృత్తిపరివృత్తిప్రవర్తకః ॥ ౧౩౨ ॥
చతుర్బాహుశ్చతుర్దన్తశ్చతురాత్మా చతుర్భుజః ।
చతుర్విధోపాయమయశ్చతుర్వర్ణాశ్రమాశ్రయః ।
చతుర్థీపూజనప్రీతశ్చతుర్థీతిథిసమ్భవః ॥ ౧౩౩ ॥
పఞ్చాక్షరాత్మా పఞ్చాత్మా పఞ్చాస్యః పఞ్చకృత్తమః ॥ ౧౩౪ ॥
పఞ్చాధారః పఞ్చవర్ణః పఞ్చాక్షరపరాయణః ।
పఞ్చతాలః పఞ్చకరః పఞ్చప్రణవమాతృకః ॥ ౧౩౫ ॥
పఞ్చబ్రహ్మమయస్ఫూర్తిః పఞ్చావరణవారితః ।
పఞ్చభక్షప్రియః పఞ్చబాణః పఞ్చశిఖాత్మకః ॥ ౧౩౬ ॥
షట్కోణపీఠః షట్చక్రధామా షడ్గ్రన్థిభేదకః ।
షడఙ్గధ్వాన్తవిధ్వంసీ షడఙ్గులమహాహ్రదః ॥ ౧౩౭ ॥
షణ్ముఖః షణ్ముఖభ్రాతా షట్శక్తిపరివారితః ।
షడ్వైరివర్గవిధ్వంసీ షడూర్మిభయభఞ్జనః ॥ ౧౩౮ ॥
షట్తర్కదూరః షట్కర్మా షడ్గుణః షడ్రసాశ్రయః ।
సప్తపాతాలచరణః సప్తద్వీపోరుమణ్డలః ॥ ౧౩౯ ॥
సప్తస్వర్లోకముకుటః సప్తసప్తివరప్రదః ।
సప్తాఙ్గరాజ్యసుఖదః సప్తర్షిగణవన్దితః ॥ ౧౪౦ ॥
సప్తచ్ఛన్దోనిధిః సప్తహోత్రః సప్తస్వరాశ్రయః ।
సప్తాబ్ధికేలికాసారః సప్తమాతృనిషేవితః ॥ ౧౪౧ ॥
సప్తచ్ఛన్దో మోదమదః సప్తచ్ఛన్దో మఖప్రభుః ।
అష్టమూర్తిర్ధ్యేయమూర్తిరష్టప్రకృతికారణమ్ ॥ ౧౪౨ ॥
అష్టాఙ్గయోగఫలభృదష్టపత్రామ్బుజాసనః ।
అష్టశక్తిసమానశ్రీరష్టైశ్వర్యప్రవర్ధనః ॥ ౧౪౩ ॥
అష్టపీఠోపపీఠశ్రీరష్టమాతృసమావృతః ।
అష్టభైరవసేవ్యోఽష్టవసువన్ద్యోఽష్టమూర్తిభృత్ ॥ ౧౪౪ ॥
అష్టచక్రస్ఫురన్మూర్తిరష్టద్రవ్యహవిఃప్రియః ।
అష్టశ్రీరష్టసామశ్రీరష్టైశ్వర్యప్రదాయకః ।
నవనాగాసనాధ్యాసీ నవనిధ్యనుశాసితః ॥ ౧౪౫ ॥
నవద్వారపురావృత్తో నవద్వారనికేతనః ।
నవనాథమహానాథో నవనాగవిభూషితః ॥ ౧౪౬ ॥
నవనారాయణస్తుల్యో నవదుర్గానిషేవితః ।
నవరత్నవిచిత్రాఙ్గో నవశక్తిశిరోద్ధృతః ॥ ౧౪౭ ॥
దశాత్మకో దశభుజో దశదిక్పతివన్దితః ।
దశాధ్యాయో దశప్రాణో దశేన్ద్రియనియామకః ॥ ౧౪౮ ॥
దశాక్షరమహామన్త్రో దశాశావ్యాపివిగ్రహః ।
ఏకాదశమహారుద్రైఃస్తుతశ్చైకాదశాక్షరః ॥ ౧౪౯ ॥
ద్వాదశద్విదశాష్టాదిదోర్దణ్డాస్త్రనికేతనః ।
త్రయోదశభిదాభిన్నో విశ్వేదేవాధిదైవతమ్ ॥ ౧౫౦ ॥
చతుర్దశేన్ద్రవరదశ్చతుర్దశమనుప్రభుః ।
చతుర్దశాద్యవిద్యాఢ్యశ్చతుర్దశజగత్పతిః ॥ ౧౫౧ ॥
సామపఞ్చదశః పఞ్చదశీశీతాంశునిర్మలః ।
తిథిపఞ్చదశాకారస్తిథ్యా పఞ్చదశార్చితః ॥ ౧౫౨ ॥
షోడశాధారనిలయః షోడశస్వరమాతృకః ।
షోడశాన్తపదావాసః షోడశేన్దుకలాత్మకః ॥ ౧౫౩ ॥
కలాసప్తదశీ సప్తదశసప్తదశాక్షరః ।
అష్టాదశద్వీపపతిరష్టాదశపురాణకృత్ ॥ ౧౫౪ ॥
అష్టాదశౌషధీసృష్టిరష్టాదశవిధిః స్మృతః ।
అష్టాదశలిపివ్యష్టిసమష్టిజ్ఞానకోవిదః ॥ ౧౫౫ ॥
అష్టాదశాన్నసమ్పత్తిరష్టాదశవిజాతికృత్ ।
ఏకవింశః పుమానేకవింశత్యఙ్గులిపల్లవః ॥ ౧౫౬ ॥
చతుర్వింశతితత్త్వాత్మా పఞ్చవింశాఖ్యపూరుషః ।
సప్తవింశతితారేశః సప్తవింశతియోగకృత్ ॥ ౧౫౭ ॥
ద్వాత్రింశద్భైరవాధీశశ్చతుస్త్రింశన్మహాహ్రదః ।
షట్త్రింశత్తత్త్వసమ్భూతిరష్టత్రింశత్కలాత్మకః ॥ ౧౫౮ ॥
పఞ్చాశద్విష్ణుశక్తీశః పఞ్చాశన్మాతృకాలయః ।
ద్విపఞ్చాశద్వపుఃశ్రేణీత్రిషష్ట్యక్షరసంశ్రయః ।
పఞ్చాశదక్షరశ్రేణీపఞ్చాశద్రుద్రవిగ్రహః ॥ ౧౫౯ ॥
చతుఃషష్టిమహాసిద్ధియోగినీవృన్దవన్దితః ।
నమదేకోనపఞ్చాశన్మరుద్వర్గనిరర్గలః ॥ ౧౬౦ ॥
చతుఃషష్ట్యర్థనిర్ణేతా చతుఃషష్టికలానిధిః ।
అష్టషష్టిమహాతీర్థక్షేత్రభైరవవన్దితః ॥ ౧౬౧ ॥
చతుర్నవతిమన్త్రాత్మా షణ్ణవత్యధికప్రభుః ।
శతానన్దః శతధృతిః శతపత్రాయతేక్షణః ॥ ౧౬౨ ॥
శతానీకః శతమఖః శతధారావరాయుధః ।
సహస్రపత్రనిలయః సహస్రఫణిభూషణః ॥ ౧౬౩ ॥
సహస్రశీర్షా పురుషః సహస్రాక్షః సహస్రపాత్ ।
సహస్రనామసంస్తుత్యః సహస్రాక్షబలాపహః ॥ ౧౬౪ ॥
దశసాహస్రఫణిభృత్ఫణిరాజకృతాసనః ।
అష్టాశీతిసహస్రాద్యమహర్షిస్తోత్రపాఠితః ॥ ౧౬౫ ॥
లక్షాధారః ప్రియాధారో లక్షాధారమనోమయః ।
చతుర్లక్షజపప్రీతశ్చతుర్లక్షప్రకాశకః ॥ ౧౬౬ ॥
చతురశీతిలక్షాణాం జీవానాం దేహసంస్థితః ।
కోటిసూర్యప్రతీకాశః కోటిచన్ద్రాంశునిర్మలః ॥ ౧౬౭ ॥
శివోద్భవాద్యష్టకోటివైనాయకధురన్ధరః ।
సప్తకోటిమహామన్త్రమన్త్రితావయవద్యుతిః ॥ ౧౬౮ ॥
త్రయస్త్రింశత్కోటిసురశ్రేణీప్రణతపాదుకః ।
అనన్తదేవతాసేవ్యో హ్యనన్తశుభదాయకః ॥ ౧౬౯ ॥
అనన్తనామానన్తశ్రీరనన్తోఽనన్తసౌఖ్యదః ।
అనన్తశక్తిసహితో హ్యనన్తమునిసంస్తుతః ॥ ౧౭౦ ॥

ఇతి వైనాయకం నామ్నాం సహస్రమిదమీరితమ్ ।
ఇదం బ్రాహ్మే ముహూర్తే యః పఠతి ప్రత్యహం నరః ॥ ౧౭౧ ॥
కరస్థం తస్య సకలమైహికాముష్మికం సుఖమ్ ।
ఆయురారోగ్యమైశ్వర్యం ధైర్యం శౌర్యం బలం యశః ॥ ౧౭౨ ॥
మేధా ప్రజ్ఞా ధృతిః కాన్తిః సౌభాగ్యమభిరూపతా ।
సత్యం దయా క్షమా శాన్తిర్దాక్షిణ్యం ధర్మశీలతా ॥ ౧౭౩ ॥
జగత్సంవననం విశ్వసంవాదో వేదపాటవమ్ ।
సభాపాణ్డిత్యమౌదార్యం గామ్భీర్యం బ్రహ్మవర్చసమ్ ॥ ౧౭౪ ॥
ఓజస్తేజః కులం శీలం ప్రతాపో వీర్యమార్యతా ।
జ్ఞానం విజ్ఞానమాస్తిక్యం స్థైర్యం విశ్వాసతా తథా ॥ ౧౭౫ ॥
ధనధాన్యాదివృద్ధిశ్చ సకృదస్య జపాద్భవేత్ ।
వశ్యం చతుర్విధం విశ్వం జపాదస్య ప్రజాయతే ॥ ౧౭౬ ॥
రాజ్ఞో రాజకలత్రస్య రాజపుత్రస్య మన్త్రిణః ।
జప్యతే యస్య వశ్యార్థే స దాసస్తస్య జాయతే ॥ ౧౭౭ ॥
ధర్మార్థకామమోక్షాణామనాయాసేన సాధనమ్ ।
శాకినీడాకినీరక్షోయక్షగ్రహభయాపహమ్ ॥ ౧౭౮ ॥
సామ్రాజ్యసుఖదం సర్వసపత్నమదమర్దనమ్ ।
సమస్తకలహధ్వంసి దగ్ధబీజప్రరోహణమ్ ॥ ౧౭౯ ॥
దుఃస్వప్నశమనం క్రుద్ధస్వామిచిత్తప్రసాదనమ్ ।
షడ్వర్గాష్టమహాసిద్ధిత్రికాలజ్ఞానకారణమ్ ॥ ౧౮౦ ॥
పరకృత్యప్రశమనం పరచక్రప్రమర్దనమ్ ।
సఙ్గ్రామమార్గే సర్వేషామిదమేకం జయావహమ్ ॥ ౧౮౧ ॥
సర్వవన్ధ్యత్వదోషఘ్నం గర్భరక్షైకకారణమ్ ।
పఠ్యతే ప్రత్యహం యత్ర స్తోత్రం గణపతేరిదమ్ ॥ ౧౮౨ ॥
దేశే తత్ర న దుర్భిక్షమీతయో దురితాని చ ।
న తద్గేహం జహాతి శ్రీర్యత్రాయం జప్యతే స్తవః ॥ ౧౮౩ ॥
క్షయకుష్ఠప్రమేహార్శభగన్దరవిషూచికాః ।
గుల్మం ప్లీహానమశమానమతిసారం మహోదరమ్ ॥ ౧౮౪ ॥
కాసం శ్వాసముదావర్తం శూలం శోఫామయోదరమ్ ।
శిరోరోగం వమిం హిక్కాం గణ్డమాలామరోచకమ్ ॥ ౧౮౫ ॥
వాతపిత్తకఫద్వన్ద్వత్రిదోషజనితజ్వరమ్ ।
ఆగన్తువిషమం శీతముష్ణం చైకాహికాదికమ్ ॥ ౧౮౬ ॥
ఇత్యాద్యుక్తమనుక్తం వా రోగదోషాదిసమ్భవమ్ ।
సర్వం ప్రశమయత్యాశు స్తోత్రస్యాస్య సకృజ్జపః ॥ ౧౮౭ ॥
ప్రాప్యతేఽస్య జపాత్సిద్ధిః స్త్రీశూద్రైః పతితైరపి ।
సహస్రనామమన్త్రోఽయం జపితవ్యః శుభాప్తయే ॥ ౧౮౮ ॥
మహాగణపతేః స్తోత్రం సకామః ప్రజపన్నిదమ్ ।
ఇచ్ఛయా సకలాన్ భోగానుపభుజ్యేహ పార్థివాన్ ॥ ౧౮౯ ॥
మనోరథఫలైర్దివ్యైర్వ్యోమయానైర్మనోరమైః ।
చన్ద్రేన్ద్రభాస్కరోపేన్ద్రబ్రహ్మశర్వాదిసద్మసు ॥ ౧౯౦ ॥
కామరూపః కామగతిః కామదః కామదేశ్వరః ।
భుక్త్వా యథేప్సితాన్భోగానభీష్టైః సహ బన్ధుభిః ॥ ౧౯౧ ॥
గణేశానుచరో భూత్వా గణో గణపతిప్రియః ।
నన్దీశ్వరాదిసానన్దైర్నన్దితః సకలైర్గణైః ॥ ౧౯౨ ॥
శివాభ్యాం కృపయా పుత్రనిర్విశేషం చ లాలితః ।
శివభక్తః పూర్ణకామో గణేశ్వరవరాత్పునః ॥ ౧౯౩ ॥
జాతిస్మరో ధర్మపరః సార్వభౌమోఽభిజాయతే ।
నిష్కామస్తు జపన్నిత్యం భక్త్యా విఘ్నేశతత్పరః ॥ ౧౯౪ ॥
యోగసిద్ధిం పరాం ప్రాప్య జ్ఞానవైరాగ్యసంయుతః ।
నిరన్తరే నిరాబాధే పరమానన్దసంజ్ఞితే ॥ ౧౯౫ ॥
విశ్వోత్తీర్ణే పరే పూర్ణే పునరావృత్తివర్జితే ।
లీనో వైనాయకే ధామ్ని రమతే నిత్యనిర్వృతే ॥ ౧౯౬ ॥
యో నామభిర్హుతైర్దత్తైః పూజయేదర్చయీన్నరః ।
రాజానో వశ్యతాం యాన్తి రిపవో యాన్తి దాసతామ్ ॥ ౧౯౭ ॥
తస్య సిధ్యన్తి మన్త్రాణాం దుర్లభాశ్చేష్టసిద్ధయః ।
మూలమన్త్రాదపి స్తోత్రమిదం ప్రియతమం మమ ॥ ౧౯౮ ॥
నభస్యే మాసి శుక్లాయాం చతుర్థ్యాం మమ జన్మని ।
దూర్వాభిర్నామభిః పూజాం తర్పణం విధివచ్చరేత్ ॥ ౧౯౯ ॥
అష్టద్రవ్యైర్విశేషేణ కుర్యాద్భక్తిసుసంయుతః ।
తస్యేప్సితం ధనం ధాన్యమైశ్వర్యం విజయో యశః ॥ ౨౦౦ ॥
భవిష్యతి న సన్దేహః పుత్రపౌత్రాదికం సుఖమ్ ।
ఇదం ప్రజపితం స్తోత్రం పఠితం శ్రావితం శ్రుతమ్ ॥ ౨౦౧ ॥
వ్యాకృతం చర్చితం ధ్యాతం విమృష్టమభివన్దితమ్ ।
ఇహాముత్ర చ విశ్వేషాం విశ్వైశ్వర్యప్రదాయకమ్ ॥ ౨౦౨ ॥
స్వచ్ఛన్దచారిణాప్యేష యేన సన్ధార్యతే స్తవః ।
స రక్ష్యతే శివోద్భూతైర్గణైరధ్యష్టకోటిభిః ॥ ౨౦౩ ॥
లిఖితం పుస్తకస్తోత్రం మన్త్రభూతం ప్రపూజయేత్ ।
తత్ర సర్వోత్తమా లక్ష్మీః సన్నిధత్తే నిరన్తరమ్ ॥ ౨౦౪ ॥
దానైరశేషైరఖిలైర్వ్రతైశ్చ
తీర్థైరశేషైరఖిలైర్మఖైశ్చ ।
న తత్ఫలం విన్దతి యద్గణేశ-
సహస్రనామస్మరణేన సద్యః ॥ ౨౦౫ ॥
ఏతన్నామ్నాం సహస్రం పఠతి దినమణౌ ప్రత్యహం
ప్రోజ్జిహానే సాయం మధ్యన్దినే వా
త్రిషవణమథవా సన్తతం వా జనో యః ।
స స్యాదైశ్వర్యధుర్యః ప్రభవతి వచసాం
కీర్తిముచ్చైస్తనోతి దారిద్ర్యం హన్తి విశ్వం
వశయతి సుచిరం వర్ధతే పుత్రపౌత్రైః ॥ ౨౦౬ ॥
అకిఞ్చనోఽప్యేకచిత్తో నియతో నియతాసనః ।
ప్రజపంశ్చతురో మాసాన్ గణేశార్చనతత్పరః ॥ ౨౦౭ ॥
దరిద్రతాం సమున్మూల్య సప్తజన్మానుగామపి ।
లభతే మహతీం లక్ష్మీమిత్యాజ్ఞా పారమేశ్వరీ ॥ ౨౦౮ ॥
ఆయుష్యం వీతరోగం కులమతివిమలం సమ్పదశ్చార్తినాశః var చార్తదానాః
కీర్తిర్నిత్యావదాతా భవతి ఖలు నవా కాన్తిరవ్యాజభవ్యా । var భణితిరభినవా
పుత్రాః సన్తః కలత్రం గుణవదభిమతం యద్యదన్యచ్చ తత్తన్ var సత్యం
నిత్యం యః స్తోత్రమేతత్ పఠతి గణపతేస్తస్య హస్తే సమస్తమ్ ॥ ౨౦౯ ॥
గణఞ్జయో గణపతిర్హేరమ్బో ధరణీధరః ।
మహాగణపతిర్బుద్ధిప్రియః క్షిప్రప్రసాదనః ॥ ౨౧౦ ॥ var గణపతిర్లక్షప్రదః

అమోఘసిద్ధిరమృతమన్త్రశ్చిన్తామణిర్నిధిః ।
సుమఙ్గలో బీజమాశాపూరకో వరదః కలః ॥ ౨౧౧ ॥ var వరదః శివః

కాశ్యపో నన్దనో వాచాసిద్ధో ఢుణ్ఢిర్వినాయకః ।
మోదకైరేభిరత్రైకవింశత్యా నామభిః పుమాన్ ॥ ౨౧౨ ॥
ఉపాయనం దదేద్భక్త్యా మత్ప్రసాదం చికీర్షతి ।
వత్సరం విఘ్నరాజోఽస్య తథ్యమిష్టార్థసిద్ధయే ॥ ౨౧౩ ॥
యః స్తౌతి మద్గతమనా మమారాధనతత్పరః ।
స్తుతో నామ్నా సహస్రేణ తేనాహం నాత్ర సంశయః ॥ ౨౧౪ ॥
నమో నమః సురవరపూజితాఙ్ఘ్రయే
నమో నమో నిరుపమమఙ్గలాత్మనే ।
నమో నమో విపులదయైకసిద్ధయే
నమో నమః కరికలభాననాయ తే ॥ ౨౧౫ ॥
కిఙ్కిణీగణరచితచరణః
ప్రకటితగురుమితచారుకరణః ।
మదజలలహరీకలితకపోలః
శమయతు దురితం గణపతినామ్నా ॥ ౨౧౬ ॥

॥ ఇతి శ్రీగణేశపురాణే ఉపాసనాఖణ్డే ఈశ్వరగణేశసంవాదే
గణేశసహస్రనామస్తోత్రం నామ షట్చత్వారింశోఽధ్యాయః ॥

Also Read 1000 Names of Sri Maha Ganapati:

1000 Names of Sri Mahaganapati | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment