Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

1000 Names of Medha Dakshinamurti | Sahasranama Stotram 1 Lyrics in English

Medhadakshinamurthy Sahasranamastotram 1 Lyrics in English:

srimedhadaksinamurtisahasranamastotram 1 ॥
॥ sri gurubhyo namah ॥

srih
asya sri medhadaksinamurtisahasranamastotrasya
brahma rsih । gayatri chandah । daksinamurtirdevata ।
om bijam । svaha saktih । namah kilakam ।
medhadaksinamurtiprasadasiddhyarthe jape viniyogah ।
hram ityadina anga nyasah ।
dhyanam ।
siddhitoyanidhermadhye ratnagrive manorame ।
kadambavanikamadhye srimadvatataroradhah ॥ 1 ॥

asinamadyam purusamadimadhyantavarjitam ।
suddhasphatikagoksirasaratpurnendusekharam ॥ 2 ॥

daksine caksamalam ca vahnim vai vamahastake ।
jatamandalasamlagnasitamsukaramanditam ॥ 3 ॥

nagaharadharam carukankanaih katisutrakaih ।
virajamanavrsabham vyaghracarmambaravrtam ॥ 4 ॥

cintamanimahabrndaih kalpakaih kamadhenubhih ।
catussastikalavidyamurtibhih srutimastakaih ॥ 5 ॥

ratnasimhasane sadhudvipicarmasamayutam ।
tatrastadalapadmasya karnikayam susobhane ॥ 6 ॥

virasane samasinam lambadaksapadambujam ।
jnanamudram pustakam ca varabhitidharam haram ॥ 7 ॥

padamulasamakrantamahapasmaravaibhavam ।
rudraksamalabharanabhusitam bhutibhasuram ॥ 8 ॥

gajacarmottariyam ca mandasmitamukhambujam ।
siddhabrndairyogibrndairmunibrndairnisevitam ॥ 9 ॥

aradhyamanavrsabham agninduravilocanam ।
purayantam krpadrstya pumarthanasrite jane ॥ 10 ॥

evam vibhavayedisam sarvavidyakalanidhim ॥ 11 ॥

lam ityadina pancopacarah ॥

devadevo mahadevo devanamapi desikah ।
daksinamurtirisano dayapuritadinmukhah ॥ 1 ॥

kailasasikharottunga-kamaniyanijakrtih ।
vatadrumatatidivyakanakasanasamsthitah ॥ 2 ॥

katitatapatibhutakaricarmojjvalakrtih ।
patirapandurakaraparipurnasudhadhipah ।3 ॥

japakotiraghatitasudhakarasudhaplutah ।
pasyallalatasubhagasundarabhruvilasavan ॥ 4 ॥

kataksasaraniniryatkarunapurnalocanah ।
karnalolatatidvarnakundalojjvalagandabhuh ॥ 5 ॥

tilaprasunasamkasanasikaputabhasurah ।
mandasmitaspuranmugdhamahaniyamukhambujah ॥ 6 ॥

kundakudmalasamspardhidantapanktivirajitah ।
sindurarunasusnigdhakomaladharapallavah ॥ 7 ॥

sankhatopagaladdivyagaḷavaibhavamanjulah ।
karakandalitajnanamudrarudraksamalikah ॥ 8 ॥

anyahastatalanyastavinapustollasadvapuh ।
visalaruciroraskavalimatpallavodarah ॥ 9 ॥

bṝhatkatinitambadhyah pivarorudvayanvitah ।
janghavijitatunirastungagulphayugojjvalah ॥ 10 ॥

mrdupatalapadabjascandrabhanakhadidhitih ।
apasavyoruvinyastasavyapadasaroruhah ॥ 11 ॥

ghorapasmaraniksiptadhiradaksapadambujah ।
sanakadimunidhyeyah sarvabharanabhusitah ॥ 12 ॥

divyacandanaliptangascaruhasapariskrtah ।
karpuradhavalakarah kandarpasatasundarah ॥ 13 ॥

katyayanipremanidhih karunarasavaridhih ।
kamitarthapradahsrimatkamalavallabhapriyah ॥ 14 ॥

kataksitatmavijnanah kaivalyanandakandalah ।
mandahasasamanenduh chinnajnanatamastatih ॥ 15 ॥

samsaranalasamtaptajanatamrtasagarah ।
gambhirahrdayambhojanabhomaninibhakrtih ॥ 16 ॥

nisakarakarakaravasikrtajagattrayah ।
tapasaradhyapadabjastarunanandavigrahah ॥ 17 ॥

bhutibhusitasarvango bhutadhipatirisvarah ।
vadanendusmitajyotsnanilinatripurakrtih ॥ 18 ॥

tapatrayatamobhanuh paparanyadavanalah ।
samsarasagaroddharta hamsagryopasyavigrahah ॥ 19 ॥

lalatahutabhugdagdhamanobhavasubhakrtih ।
tucchikrtajagajjalastusarakarasitalah ॥ 20 ॥

astamgatasamasteccho nistulanandamantharah ।
dhirodattagunadhara udaravaravaibhavah ॥ 21 ॥

aparakarunamurtirajnanadhvantabhaskarah ।
bhaktamanasahamsagryabhavamayabhisaktamah ॥ 22 ॥

yogindrapujyapadabjo yogapattollasatkatih ।
suddhasphatikasamkaso baddhapannagabhusanah ॥ 23 ॥

nanamunisamakirno nasagranyastalocanah ।
vedamurdhaikasamvedyo nadadhyanaparayanah ॥ 24 ॥

dharadharenduranandasandoharasasagarah ।
dvaitabrndavimohandhyaparakrtadrgadbhutah ॥ 25 ॥

pratyagatma paramjyotih puranah paramesvarah ।
prapancopasamah prajnah punyakirtih puratanah ॥ 26 ॥

sarvadhisthanasanmatrassvatmabandhaharo harah ।
sarvapremanijahasah sarvanugrahakrt sivah ॥ 27 ॥

sarvendriyagunabhasah sarvabhutagunasrayah ।
saccidanandapurnatma sve mahimni pratisthitah ॥ 28 ॥

sarvabhutantarassaksi sarvajnassarvakamadah ।
sanakadimahayogisamaradhitapadukah ॥ 29 ॥

adidevo dayasindhuh siksitasuravigrahah ।
yaksakinnaragandharvastuyamanatmavaibhavah ॥ 30 ॥

brahmadidevavinuto yogamayaniyojakah ।
sivayogi sivanandah sivabhaktasamuddharah ॥ 31 ॥

vedantasarasandohah sarvasattvavalambanah ।
vatamulasrayo vagmi manyo malayajapriyah ॥ 32 ॥

susilo vanchitarthajnah prasannavadaneksanah ॥

nrttagitakalabhijnah karmavit karmamocakah ॥ 33 ॥

karmasaksi karmamayah karmanam ca phalapradah ।
jnanadata sadacarah sarvopadravamocakah ॥ 34 ॥

anathanatho bhagavanasritamarapadapah ।
varapradah prakasatma sarvabhutahite ratah ॥ 35 ॥

vyaghracarmasanasina adikarta mahesvarah ।
suvikramah sarvagato visistajanavatsalah ॥ 36 ॥

cintasokaprasamano jagadanandakarakah ।
rasmiman bhuvanesasca devasurasupujitah ॥ 37 ॥

mrtyunjayo vyomakesah sattrimsattattvasangrahah ।
ajnatasambhavo bhiksuradvitiyo digambarah ॥ 38 ॥

samastadevatamurtih somasuryagnilocanah ।
sarvasamrajyanipuno dharmamargapravartakah ॥ 39 ॥

visvadhikah pasupatih pasupasavimocakah ।
astamurtirdiptamurtih namoccaranamuktidah ॥ 40 ॥

sahasradityasankasah sadasodasavarsikah ।
divyakelisamayukto divyamalyambaravrtah ॥ 41 ॥

anargharatnasampurno mallikakusumapriyah ।
taptacamikarakaro jitadavanalakrtih ॥ 42 ॥

niranjano nirvikaro nijavaso nirakrtih ।
jagadgururjagatkarta jagadiso jagatpatih ॥ 43 ॥

kamahanta kamamurtih kalyanavrsavahanah ।
gangadharo mahadevo dinabandhavimocakah ॥ 44 ॥

dhurjatih khandaparasuh sadguno girijasakhah ।
avyayo bhutasenesah papaghnah punyadayakah ॥ 45 ॥

upadesta drdhaprajno rudro rogavinasanah ।
nityanando niradharo haro devasikhamanih ॥ 46 ॥

pranatartiharah somah sandranando mahamatih ।
ascaryavaibhavo devah samsararnavatarakah ॥ 47 ॥

yajneso rajarajeso bhasmarudraksalanchanah ।
anantastarakah sthanuh sarvavidyesvaro harih ॥ 48 ॥

visvarupo virupaksah prabhuh paribrdo drdhah ।
bhavyo jitarisadvargo mahodaro visasanah ॥ 49 ॥

sukirtiradipuruso jaramaranavarjitah ।
pramanabhuto durjneyah punyah parapuranjayah ॥ 50 ॥

gunakaro gunasresthah saccidanandavigrahah ।
sukhadah karanam karta bhavabandhavimocakah ॥ 51 ॥

anirvinno gunagrahi niskalankah kalankaha ।
purusah sasvato yogi vyaktavyaktah sanatanah ॥ 52 ॥

caracaratma suksmatma visvakarma tamo’pahrt ।
bhujangabhusano bhargastarunah karunalayah ॥ 53 ॥

animadigunopeto lokavasyavidhayakah ।
yogapattadharo mukto muktanam parama gatih ॥ 54 ॥

gururupadharah srimatparamanandasagarah ।
sahasrabahuh sarvesah sahasravayavanvitah ॥ 55 ॥

sahasramurdha sarvatma sahasraksah sahasrapat ।
nirabhasah suksmatanurhrdi jnatah paratparah ॥ 56 ॥

sarvatmagah sarvasaksi nihsango nirupadravah ।
niskalah sakaladhyaksascinmayastamasah parah ॥ 57 ॥

jnanavairagyasampanno yoganandamayah sivah ।
sasvataisvaryasampurno mahayogisvaresvarah ॥ 58 ॥

sahasrasaktisamyuktah punyakayo durasadah ।
tarakabrahmasampurnastapasvijanasamvrtah ॥ 59 ॥

vidhindramarasampujyo jyotisam jyotiruttamah ।
niraksaro niralambah svatmaramo vikartanah ॥ 60 ॥

niravadyo niratanko bhimo bhimaparakramah ।
virabhadrah puraratirjalandharasiroharah ॥ 61 ॥

andhakasurasamharta bhaganetrabhidadbhutah ।
visvagraso’dharmasatrurbrahmajnanaikamantharah ॥ 62 ॥

agresarastirthabhutah sitabhasmavakunthanah ।
akunthamedhah srikantho vaikunthaparamapriyah ॥ 63 ॥

lalatojjvalanetrabjastusarakarasekharah ।
gajasurasiraschetta gangodbhasitamurdhajah ॥ 64 ॥

kalyanacalakodandah kamalapatisayakah ।
varamsevadhitunirahsarojasanasarathih ॥ 65 ॥

trayiturangasamkranto vasukijyavirajitah ।
ravinducaranacaridhararathavirajitah ॥ 66 ॥

trayyantapragrahodaracarughantaravojjvalah ।
uttanaparvalomadhyo lilavijitamanmathah ॥ 67 ॥

jatuprapannajanatajivanopayanotsukah ।
samsararnavanirmagnasamuddharanapanditah ॥ 68 ॥

madadviradadhikkarigatimanjulavaibhavah ।
mattakokilamadhuryarasanirbharagirganah ॥ 69 ॥

kaivalyodadhikallolalilatandavapanditah ।
visnurjisnurvasudevah prabhavisnuh puratanah ॥ 70 ॥

vardhisnurvarado vaidyo harirnarayano’cyutah ।
ajnanavanadavagnih prajnaprasadabhupatih ॥ 71 ॥

sarpabhusitasarvangah karpurojjvalitakrtih ।
anadimadhyanidhano giriso girijapatih ॥ 72 ॥

vitarago vinitatma tapasvi bhutabhavanah ।
devasuragurudhyeyo devasuranamaskrtah ॥ 73 ॥

devadidevo devarsirdevasuravarapradah ।
sarvadevamayo’cintyo devatma catmasambhavah ॥ 74 ॥

nirlepo nisprapancatma nirvighno vighnanasakah ।
ekajyotirniratanko vyaptamurtiranakulah ॥ 75 ॥

niravadyapadopadhirvidyarasiranuttamah ।
nityanandah suradhyakso nihsamkalpo niranjanah ॥ 76 ॥

niskalanko nirakaro nisprapanco niramayah ।
vidyadharo viyatkeso markandeyavarapradah ॥ 77 ॥

bhairavo bhairavinathah kamadah kamalasanah ।
vedavedyah suranando lasajjyotih prabhakarah ॥ 78 ॥

cudamanih suradhiso yajnageyo haripriyah ।
nirlepo nitiman sutri srihalahalasundarah ॥ 79 ॥

dharmadakso maharajahkiriti vandito guhah ।
madhavo yamininathah sambarah sabaripriyah ॥ 80 ॥

sangitavetta lokajnah santah kalasasambhavah ।
brahmanyo varado nityah suli guruvaro harah ॥ 81 ॥

martandah pundarikakso lokanayakavikramah ।
mukundarcyo vaidyanathah purandaravarapradah ॥ 82 ॥

bhasavihino bhasajno vighneso vighnanasanah ।
kinnareso brhadbhanuh srinivasah kapalabhrt ॥ 83 ॥

vijayo bhutabhavajno bhimaseno divakarah ।
bilvapriyo vasisthesah sarvamargapravartakah ॥ 84 ॥

osadhiso vamadevo govindo nilalohitah ।
sadardhanayanah srimanmahadevo vrsadhvajah ॥ 85 ॥

karpuradipikalolah karpurarasacarcitah ।
avyajakarunamurtistyagarajah ksapakarah ॥ 86 ॥

ascaryavigrahah suksmah siddhesah svarnabhairavah ।
devarajah krpasindhuradvayo’mitavikramah ॥ 87 ॥

nirbhedo nityasatvastho niryogaksema atmavan ।
nirapayo nirasango nihsabdo nirupadhikah ॥ 88 ॥

bhavah sarvesvarah svami bhavabhitivibhanjanah ।
daridryatrnakutagnirdaritasurasantatih ॥ 89 ॥

muktido mudito’kubjo dharmiko bhaktavatsalah ।
abhyasatisayajneyascandramaulih kaladharah ॥ 90 ॥

mahabalo mahaviryo vibhuh srisah subhapradah ।
siddhah puranapuruso ranamandalabhairavah ॥ 91 ॥

sadyojato vataranyavasi purusavallabhah ।
harikeso mahatrata nilagrivassumangalah ॥ 92 ॥

hiranyabahustiksnamsuh kamesah somavigrahah ।
sarvatma sarvakarta ca tandavo mundamalikah ॥ 93 ॥

agraganyah sugambhiro desiko vaidikottamah ।
prasannadevo vagisascintatimirabhaskarah ॥ 94 ॥

gauripatistungamaulirmakharajo mahakavih ।
sridharassarvasiddheso visvanatho dayanidhih ॥ 95 ॥

antarmukho bahirdrstih siddhavesamanoharah ।
krttivasah krpasindhurmantrasiddho matipradah ॥ 96 ॥

mahotkrstah punyakaro jagatsaksi sadasivah ।
mahakraturmahayajva visvakarma taponidhih ॥ 97 ॥

chandomayo mahajnani sarvajno devavanditah ।
sarvabhaumassadanandah karunamrtavaridhih ॥ 98 ॥

kalakalah kalidhvamsi jaramarananasakah ।
sitikanthascidanando yoginiganasevitah ॥ 99 ॥

candiisah sukasamvedyah punyasloko divaspatih ।
sthayi sakalatattvatma sadasevakavardhanah ॥ 100 ॥

rohitasvah ksamarupi taptacamikaraprabhah ।
triyambako vararucirdevadevascaturbhujah ॥ 101।
visvambharo vicitrango vidhata purasasanah ।
subrahmanyo jagatsvami rohitaksah sivottamah ॥ 102 ॥

naksatramalabharano maghavan aghanasanah ।
vidhikarta vidhanajnah pradhanapurusesvarah ॥ 103 ॥

cintamanih suragururdhyeyo nirajanapriyah ।
govindo rajarajeso bahupusparcanapriyah ॥ 104 ॥।

sarvanando dayarupi sailajasumanoharah ।
suvikramah sarvagato hetusadhanavarjitah ॥ 105 ॥

vrsanko ramaniyangah sadanghrih samaparagah ।
mantratma kotikandarpasaundaryarasavaridhih ॥ 106 ॥

yajneso yajnapurusah srstisthityantakaranam ।
parahamsaikajijnasyah svaprakasasvarupavan ॥ 107 ॥

munimrgyo devamrgyo mrgahasto mrgesvarah ।
mrgendracarmavasano narasimhanipatanah ॥ 108 ॥

munivandyo munisrestho munibrndanisevitah ।
dustamrtyuradusteho mrtyuha mrtyupujitah ॥ 109 ॥

avyakto’mbujajanmadikotikotisupujitah ।
lingamurtiralingatma lingatma lingavigrahah ॥ 110 ॥

yajurmurtih samamurtirrnmurtirmurtivarjitah ।
visveso gajacarmaikacelancitakatitatah ॥ 111 ॥

pavanantevasadyogijanasarthasudhakarah ।
anantasomasuryagnimandalapratimaprabhah ॥ 112 ॥

cintasokaprasamanah sarvavidyavisaradah ।
bhaktavijnaptisandhata karta girivarakrtih ॥ 113 ॥

jnanaprado manovasah ksemyo mohavinasanah ।
surottamascitrabhanuh sadavaibhavatatparah ॥ 114 ॥

suhrdagresarah siddhajnanamudro ganadhipah ।
agamascarmavasano vanchitarthaphalapradah ॥ 115 ॥

antarhito’samanasca devasimhasanadhipah ।
vivadahanta sarvatma kalah kalavivarjitah ॥ 116 ॥

visvatito visvakarta visveso visvakaranam ।
yogidhyeyo yoganistho yogatma yogavittamah ॥ 117 ॥

omkararupo bhagavan bindunadamayah sivah ।
caturmukhadisamstutyascaturvargaphalapradah ॥ 118 ॥

sahyacalaguhavasi saksanmoksarasamrtah ।
daksadhvarasamucchetta paksapatavivarjitah ॥ 119 ॥

omkaravacakah sambhuh samkarah sasisitalah ।
pankajasanasamsevyah kimkaramaravatsalah ॥ 120 ॥

natadaurbhagyatulagnih krtakautukamangalah ।
trilokamohanah srimattripundrankitamastakah ॥ 121 ॥

krauncarijanakah srimadgananathasutanvitah ।
adbhutanantavarado’paricchinatmavaibhavah ॥ 122 ॥

istapurtapriyah sarva ekavirah priyamvadah ।
uhapohavinirmukta omkaresvarapujitah ॥ 123 ॥

rudraksavaksa rudraksarupo rudraksapaksakah ।
bhujagendralasatkantho bhujangabharanapriyah ॥ 124 ॥

kalyanarupah kalyanah kalyanagunasamsrayah ।
sundarabhruh sunayanah sulalatah sukandharah ॥ 125 ॥

vidvajjanasrayo vidvajjanastavyaparakramah ।
vinitavatsalo nitisvarupo nitisamsrayah ॥ 126 ॥

atiragi vitaragi ragaheturviragavit ।
ragaha ragasamano ragado ragiragavit ॥ 127 ॥

manonmano manorupo balapramathano balah ।
vidyakaro mahavidyo vidyavidyavisaradah ॥ 128 ॥

vasantakrdvasantatma vasanteso vasantadah ।
pravrtkrt pravrdakarah pravrtkalapravartakah ॥ 129 ॥

sarannatho saratkalanasakah saradasrayah ।
kundamandarapuspaughalasadvayunisevitah ॥ 130 ॥

divyadehaprabhakutasamdipitadigantarah ।
devasuragurustavyo devasuranamaskrtah ॥ 131 ॥

vamangabhagavilasacchyamalaviksanapriyah ।
kirtyadharah kirtikarah kirtiheturahetukah ॥ 132 ॥

saranagatadinartaparitranaparayanah ।
mahapretasanasino jitasarvapitamahah ॥ 133 ॥

muktadamaparitango nanaganavisaradah ।
visnubrahmadivandyanghrirnanadesaikanayakah ॥ 134 ॥

dhirodatto mahadhiro dhairyado dhairyavardhakah ।
vijnanamaya anandamayah pranamayo’nnadah ॥ 135 ॥

bhavabdhitaranopayah kavirduhsvapnanasanah ।
gaurivilasasadanah pisacanucaravrtah ॥ 136 ॥

daksinapremasamtusto daridryavadavanalah ।
adbhutanantasamgramo dakkavadanatatparah ॥ 137 ॥

pracyatma daksinakarah praticyatmottarakrtih ।
urdhvadyanyadigakaro marmajnah sarvasiksakah ॥ 138 ॥

yugavaho yugadhiso yugatma yuganayakah ।
jangamah sthavarakarah kailasasikharapriyah ॥ 139 ॥

hastarajatpundarikah pundarikanibheksanah ।
lilavidambitavapurbhaktamanasamanditah ॥ 140 ॥

brndarakapriyatamo brndarakavararcitah ।
nanavidhanekaratnalasatkundalamanditah ॥ 141 ॥

nihsimamahima nityalilavigraharupadhrt ।
candanadravadigdhangascampeyakusumarcitah ॥ 142 ॥

samastabhaktasukhadah paramanurmahahradah ।
alaukiko duspradharsah kapilah kalakandharah ॥ 143 ॥

karpuragaurah kusalah satyasandho jitendriyah ।
sasvataisvaryavibhavah posakah susamahitah ॥ 144 ॥

maharsinathito brahmayonih sarvottamottamah ।
bhutibharartisamharta sadurmirahito mrdah ॥ 145 ॥

trivistapesvarah sarvahrdayambujamadhyagah ।
sahasradalapadmasthah sarvavarnopasobhitah ॥ 146 ॥

punyamurtih punyalabhyah punyasravanakirtanah ।
suryamandalamadhyasthascandramandalamadhyagah ॥ 147 ॥

sadbhaktadhyananigalah saranagatapalakah ।
svetatapatrarucirah svetacamaravijitah ॥ 148 ॥

sarvavayavasampurnah sarvalaksanalaksitah ।
sarvamangalamangalyah sarvakaranakaranah ॥ 149 ॥

amodo modajanakah sarparajottariyakah ।
kapali kovidah siddhakantisamvalitananah ॥ 150 ॥

sarvasadgurusamsevyo divyacandanacarcitah ।
vilasinikrtollasa icchasaktinisevitah ॥ 151 ॥

anantanandasukhado nandanah sriniketanah ।
amrtabdhikrtavaso nityaklibo niramayah ॥ 152 ॥

anapayo’nantadrstiraprameyo’jaro’marah ।
tamomohapratihatirapratarkyo’mrto’ksarah ॥ 153 ॥

amoghabuddhiradhara adharadheyavarjitah ।
isanatrayanirmukta ihamutravivarjitah ॥ 154 ॥

rgyajuhsamanayano buddhisiddhisamrddhidah ।
audaryanidhirapurna aihikamusmikapradah ॥ 155 ॥

suddhasanmatrasamviddhi-svarupasukhavigrahah ।
darsanaprathamabhaso drstidrsyavivarjitah ॥ 156 ॥

agraganyo’cintyarupah kalikalmasanasanah ।
vimarsarupo vimalo nityarupo nirasrayah ॥ 157 ॥

nityasuddho nityabuddhah nityamukto’parakrtah ।
maitryadivasanalabhyo mahapralayasa<msthitah ॥ 158 ॥

mahakailasanilayah prajnanaghanavigrahah ।
sriman vyaghrapuravaso bhuktimuktipradayakah ॥ 159 ॥

jagadyonirjagatsaksi jagadiso jaganmayah ।
japo japaparo japyo vidyasimhasanaprabhuh ॥ 160 ॥

tattvanam prakrtistattvam tattvampadanirupitah ।
dikkaladyanavacchinnah sahajanandasagarah ॥ 161 ॥

prakrtih prakrtatito vijnanaikarasakrtih ।
nihsankamatidurasthascaityacetanacintanah ॥ 162 ॥

tarakanam hrdantasthastarakastarakantakah ।
dhyanaikaprakato dhyeyo dhyani dhyanavibhusanah ॥ 163 ॥

param vyoma param dhama paramatma param padam ।
purnanandah sadanando nadamadhyapratisthitah ॥ 164 ॥

pramaviparyayatitah pranatajnananasakah ।
banarcitanghrirbahudo balakelikutuhali ॥ 165 ॥

brahmarupi brahmapadam brahmavid brahmanapriyah ।
bhuksepadattalaksmiko bhumadhyadhyanalaksitah ॥ 166 ॥

yasaskaro ratnagarbho maharajyasukhapradah ।
sabdabrahma samaprapyo labhakrllokavisrutah ॥ 167 ॥

sasta sivadrinilayah saranyo yajakapriyah ।
samsaravaidyah sarvajnah sabhesajavibhesajah ॥ 168 ॥

manovacobhiragrahyah pancakosavilaksanah ।
avasthatrayanirmuktastvavasthasaksituryakah ॥ 169 ॥

pancabhutadidurasthah pratyagekaraso’vyayah ।
satcakrantargatollasi sadvikaravivarjitah ॥ 170 ॥

vijnanaghanasampurno vinavadanatatparah ।
niharakaragaurango mahalavanyavaridhih ॥ 171 ॥

parabhicarasamanah sadadhvoparisamsthitah ।
susumnamargasamcari bisatantunibhakrtih ॥ 172 ॥

pinaki lingarupasrih mangalavayavojjvalah ।
ksetradhipah susamvedyah sriprado vibhavapradah ॥ 173 ॥

sarvavasyakarah sarvadosaha putrapautradah ।
tailadipapriyastailapakvannapritamanasah ॥ 174 ॥

tailabhisekasamtustastilabhaksanatatparah ।
apadakanikamuktabhusasatamanoharah ॥ 175 ॥

sanollidhamanisreniramyanghrinakhamandalah ।
manimanjirakiranakinjalkitapadambujah ॥ 176 ॥

apasmaroparinyastasavyapadasaroruhah ।
kandarpatunabhajangho gulphodancitanupurah ॥ 177 ॥

karihastopameyoruradarsojjvalajanubhrt ।
visankatakatinyastavacalamanimekhalah ॥ 178 ॥

avartanabhiromalivalimatpallavodarah ।
muktaharalasattungavipuloraskaranjitah ॥ 179 ॥

virasanasamasino vinapustollasatkarah ।
aksamalalasatpaniscinmudritakarambujah ॥ 180 ॥

manikyakankanollasikarambujavirajitah ।
anargharatnagraiveyavilasatkambukandharah ॥ 181 ॥

anakalitasadrsyacibukasrivirajitah ।
mugdhasmitaparipakaprakasitaradankurah ॥ 182 ॥

carucampeyapuspabhanasikaputaranjitah ।
varavajrasiladarsaparibhavikapolabhuh ॥ 183 ॥

karnadvayollasaddivyamanikundalamandittah ।
karunalaharipurnakarnantayatalocanah ॥ 184 ॥

ardhacandrabhanitilapatiratilakojjvalah ।
carucamikarakarajatacarcitacandanah ।
kailasasikharasphardhikamaniyanijakrtih ॥ 185 ॥

iti sridaksinamurtisahasranamastotram sampurnam ॥

॥ Om tat sat ॥

Also Read 1000 Names of Medha Dakshina Murthy 1:

1000 Names of Medha Dakshinamurti | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top