Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

1000 Names of Sri Batuk Bhairava | Sahasranama Stotram 1 Lyrics in Tamil

Shri Batuka Bhairavasahasranamastotram 1 Lyrics in Tamil:

॥ ஶ்ரீப³டுகபை⁴ரவஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் 1 ॥

தே³வ்யுவாச –
தே³வேஶ ப⁴க்திஸுலப⁴ தே³வநாயகவந்தி³த ।
ப⁴க்தாநாம் காம்யஸித்³த்⁴யர்த²ம் நிதா³நம் ப்³ரூஹி தத்த்வத: ॥ 1 ॥

விநைவ ந்யாஸஜாலேந பூஜநேந விநா ப⁴வேத் ।
விநாঽபி காயக்லேஶேந விநா ஜப்யேந சேஶ்வர ॥ 2 ॥

ஶ்ரீமஹாதே³வ உவாச –
அஸ்ய ஶ்ரீப³டுகபை⁴ரவஸஹஸ்ரநாமமாலாமந்த்ரஸ்ய ப்³ரஹ்மாநந்த³பை⁴ரவருʼஷி:
அநுஷ்டுப்ச²ந்த:³ ப³டுகபை⁴ரவோ தே³வதா ।
வம் பீ³ஜம் ஹ்ரீம் ஶக்தி: அபீ⁴ஷ்டப²லஸித்³த்⁴யர்தே² ஜபே விநியோக:³ ॥

ப³டுக: காமதோ³ நாதோ²ঽநாத²ப்ரிய: ப்ரபா⁴கர: ।
பை⁴ரவோ பீ⁴திஹா த³ர்ப: கந்த³ர்போ மீநகேதந: ॥ 3 ॥

ருத்³ரோ வடுர்விபூ⁴தீஶோ பூ⁴தநாத:² ப்ரஜாபதி: ।
த³யாலு: க்ரூர ஈஶாநோ ஜநீஶோ லோகவல்லப:⁴ ॥ 4 ॥

தே³வோ தை³த்யேஶ்வரோ வீரோவீரவந்த்³யோ தி³வாகர: ।
ப³லிப்ரிய: ஸுரஶ்ரேஷ்ட:² கநிஷ்ட:² கநிஷ்ட²ஶிஶு: ॥ 5 ॥

மஹாப³லோ மஹாதேஜா வித்தஜித் த்³யுதிவர்த⁴ந: ।
தேஜஸ்வீ வீர்யவாந்வ்ருʼத்³தோ⁴ விவ்ருʼத்³தோ⁴ பூ⁴தநாயக: ॥ 6 ॥

கால: கபாலகாமாதி³விகார: காமமர்த³ந: ।
காமிகாரமண: காமீ நாயக: காலிகாப்ரிய: ॥ 7 ॥

காலீஶ: காமிநீகாந்த: காலிகாநந்த³வர்த⁴ந: ।
காலிகாஹ்ருʼத³யஜ்ஞாநீ காலிகாதநயோ நய: ॥ 8 ॥

க²கே³ஶ: கே²சர: கே²டோ விஶிஷ்ட: கே²டகப்ரிய: ।
குமார: க்ரோத⁴ந: காலாப்ரிய: பர்வதரக்ஷக: ॥ 9 ॥

க³ணேஜ்யோ க³ணநோ கூ³டோ⁴ கூ³டா⁴ஶயோ க³ணேஶ்வர: ।
க³ணநாதோ² க³ணஶ்ரேஷ்டோ² க³ணமுக்²யோ க³ணப்ரிய: ॥ 10 ॥

கோ⁴ரநாதோ² க⁴நஶ்யாமோ க⁴நமூர்திர்க⁴நாத்மக: ।
கோ⁴ரநாஶோ க⁴நேஶாநோ த⁴நபதிர்த⁴நாத்மக: ॥ 11 ॥

சம்பகாபா⁴ஶ்சிரஞ்ஜீவோ சாருவேஷஶ்சராசர: ।
அந்த்யோঽசிந்த்யக³ணோ தீ⁴மாந்ஸுசித்தஸ்த²ஶ்சிதீஶ்வர: ॥ 12 ॥

ச²த்ரீ ச²த்ரபதிஶ்ச²த்ரசி²ந்நநாஸாமந: ப்ரிய: ।
சி²ந்நாப⁴ஶ்சி²ந்நஸந்தாபஶ்ச²ர்தி³ராச்ச²ர்த³நந்த³ந: ॥ 13 ॥

ஜநோ ஜிஷ்ணுர்ஜடீஶாநோ ஜநார்த³நோ ஜநேஶ்வர: ।
ஜநௌகோ ஜநஸந்தோஷோ ஜநஜாட்³ய விநாஶந: ॥ 14 ॥

ஜநப்ரஸ்தோ² ஜநாராத்⁴யோ ஜநாத்⁴யக்ஷோ ஜநப்ரிய: ।
ஜீவஹா ஜீவதோ³ ஜந்துர்ஜீவநாதோ² ஜநேஶ்வர: ॥ 15 ॥

ஜயதோ³ ஜித்வரோ ஜிஷ்ணுர்ஜயஶ்ரீ: ஜயவர்த⁴ந: ।
ஜயாபூ⁴மி ர்ஜயாகாரோ ஜயஹேதுர்ஜயேஶ்வர: ॥ 16 ॥

ஜ²ங்காரஹ்ருʼத³வாந்தாத்மா ஜ²ங்காரஹேதுராத்மபூ:⁴ ।
ஜ்ஞபை⁴ஶ்வரீ ஹரிர்ப⁴ர்தா விப⁴ர்தா ப்⁴ருʼத்யகேஶ்வர: ॥ 17 ॥

டீ²காரஹ்ருʼத³யோஆத்ம ட²ங்கேஶாஷ்டகநாயக: ।
ட²காரபூ⁴ஷ்ட²ரந்த்⁴ரேஶாஷ்டி²ரீஶாஷ்ட²குரபதி: ॥ 18 ॥

டு³டீ³ட³க்காப்ரிய: பாந்தோ² டு³ண்டி⁴ராஜோ நிரந்தக: ।
தாம்ரஸ்தமீஶ்வரஸ்த்ரோதா தீர்த²ஜாதஸ்தடி³த்ப்ரபு:⁴ ॥ 19 ॥

ருʼக்ஷர: ருʼக்ஷகஸ்தப⁴ஸ்தார்க்ஷ்யகஸ்தம்ப⁴தே³ஶ்வர: ।
ஸ்த²லஜ: ஸ்தா²வரஸ்ஸ்தா²தா ஸ்தி²ரபு³த்³தி:⁴ ஸ்தி²தேந்த்³ரிய: ॥ 20 ॥

ஸ்தி²ரஜ்ஞாதி: ஸ்தி²ரப்ரீதி: ஸ்தி²ரஸ்தி²தி: ஸ்தி²ராஶய: ।
த³ரோ தா³மோத³ரோ த³ம்போ⁴ தா³டி³மீ குஸுமப்ரிய: ॥ 21 ॥

த³ரித்³ரஹாதி³மீ தி³வ்யோ தி³வ்யதே³ஹோ தி³வப்ரப:⁴ ।
தீ³க்ஷாகாரோ தி³வாநாதோ² தி³வஸேஶோ தி³வாகர: ॥ 22 ॥

தீ³ர்க⁴ஶாந்திர்த³லஜ்யோதிர்த³லேஶோ த³லஸுந்த³ர: ।
த³லப்ரியோ த³லாபா⁴ஶோ த³லஶ்ரேஷ்டோ² த³லப்ரபு:⁴ ॥ 23 ॥

த³லகாந்திர்த³லாகாரோ த³லஸேவ்யோ த³லார்சித: ।
தீ³ர்க⁴பா³ஹுர்த³லஶ்ரேஷ்டோ² த³லலூத்⁴வத³லாக்ருʼதி: ॥ 24 ॥

தா³நவேஶோ த³யாஸிந்து⁴ர்த³யாலுர்தீ³நவல்லப:⁴ ।
த⁴நேஶோ த⁴நதோ³ த⁴ர்மோ த⁴நராஜோ த⁴நப்ரிய: ॥ 25 ॥

த⁴நப்ரதோ³ த⁴நாத்⁴யக்ஷோ த⁴நமாந்யோ த⁴நஞ்ஜய: ।
தீ⁴வரோ தா⁴துகோ தா⁴தா தூ⁴ம்ரோ தூ⁴மச்ச²விவர்த⁴ந: ॥ 26 ॥

த⁴நிஷ்டோ² த⁴நலச்ச²த்ரீ த⁴நகாம்யோ த⁴நேஶ்வர: ।
தீ⁴ரோ தீ⁴ரதரோ தே⁴நுர்தீ⁴ரேஶோ த⁴ரணீப்ரபூ:⁴ ॥ 27 ॥

த⁴ராநாதோ² த⁴ராதீ⁴ஶோ த⁴ரணீநாயகோ த⁴ர: ।
த⁴ராகாந்தோ த⁴ராபாலோ த⁴ரணீப்⁴ருʼத்³த⁴ராப்ரிய: ॥ 28 ॥

த⁴ராதா⁴ரோ த⁴ராத்⁴ருʼஷ்ணோ த்⁴ருʼதராஷ்ட்ரோ த⁴நீஶ்வர: ।
நாரதோ³ நரதோ³ நேதா நதிபூஜ்யோ நதிப்ரபூ:⁴ ॥ 29 ॥

நதிலப்⁴யோ நதீஶாநோ நதிலக்⁴வோ நதீஶ்வர: ।
பாண்ட³வ: பார்த²ஸம்பூஜ்ய: பாதோ²த:³ ப்ரணத: ப்ருʼது:² ॥ 30 ॥

புராண: ப்ராணதோ³ பாந்தோ² பாஞ்சாலீ பாவகப்ரபு:⁴ ।
ப்ருʼதி²வீஶ: ப்ருʼதா²ஸூநு: ப்ருʼதி²வீ ப்⁴ருʼத்யகேஶ்வர: ॥ 31 ॥

பூர்வஶூரபதி: ஶ்ரேயாந் ப்ரீதித:³ ப்ரீதிவர்த⁴ந: ।
பார்வதீஶ: பரேஶாந: பார்வதீஹ்ருʼத³யப்ரிய: ॥ 32 ॥

பார்வதீரமண: பூத: பவித்ர: பாபநாஶந: ।
பாத்ரீபாத்ராலிஸந்துஷ்ட: பரிதுஷ்ட: புமாந்ப்ரிய: ॥ 33 ॥

பர்வேஶ: பர்வதாதீ⁴ஶ: பர்வதோ நாயகாத்மஜ: ।
பா²ல்கு³ந: ப²ல்கு³நோ நாத:² ப²ணேஶ: ப²ணிரக்ஷக: ॥ 34 ॥

ப²ணீபதி: ப²ணீஶாந: ப²ணாளிந்த:³ ப²ணாக்ருʼதி: ।
ப³லப⁴த்³ரோ ப³லீ பா³லோ ப³லதீ⁴ர்ப³லவர்த⁴ந: ॥ 35 ॥

ப³லப்ராணோ ப³லாதீ⁴ஶோ ப³லிதா³ந ப்ரியங்கர: ।
ப³லிராஜோ ப³லிப்ராணோ ப³லிநாதோ² ப³லிப்ரபு:⁴ ॥ 36 ॥

ப³லீ ப³லஶ்ச பா³லேஶோ பா³லக: ப்ரியத³ர்ஶந: ।
ப⁴த்³ரீ ப⁴த்³ரப்ரதோ³ பீ⁴மோ பீ⁴மஸேநோ ப⁴யங்கர: ॥ 37 ॥

ப⁴வ்யோ ப⁴வ்யப்ரியோ பூ⁴தபதிர்பூ⁴தவிநாஶக: ।
பூ⁴தேஶோ பூ⁴திதோ³ ப⁴ர்கோ³ பூ⁴தப⁴வ்யோ ப⁴வ்ரேஶ்வர: ॥ 38 ॥

ப⁴வாநீஶோ ப⁴வேஶாநோ ப⁴வாநீநாயகோ ப⁴வ: ।
மகாரோ மாத⁴வோ மாநீ மீநகேதுர்மஹேஶ்வர: ॥ 39 ॥

மஹர்ஷிர்மத³நோ மந்தோ² மிது²நேஶோঽமராதி⁴ப: ।
மரீசிர்மஜுலோ மோஹோ மோஹஹா மோஹமர்த³ந: ॥ 40 ॥

மோஹகோ மோஹநோ மேதா⁴ப்ரியோ மோஹவிநாஶக: ।
மஹீபதிர்மஹேஶாநோ மஹாராஜோ மஹேஶ்வர: ॥ 41 ॥

மஹீஶ்வரோ மஹீபாலோ மஹீநாதோ² மஹீப்ரிய: ।
மஹீத⁴ரோ மஹீஶாநோ மது⁴ராஜோ முநிப்ரிய: ॥ 42 ॥

மௌநீ மௌநத⁴ரோ மேதோ⁴ மந்தா³ரோ மதிவர்த⁴ந: ।
மதிதோ³ மந்த⁴ரோ மந்த்ரோ மந்த்ரீஶோ மந்த்ரநாயக: ॥ 43 ॥

மேதா⁴வீ மாநதோ³ மாநீ மாநஹா மாநமர்த³ந: ।
மீநகோ³ மகராதீ⁴ஶோ மகரோ மணிரஞ்ஜித: ॥ 44 ॥

மணிரம்யோ மணிப்⁴ராதா மணிமண்ட³ல மண்டி³த: ।
மந்த்ரிணோ மந்த்ரதோ³ முக்³தோ⁴ மோக்ஷதோ³ மோக்ஷவல்லப:⁴ ॥ 45 ॥

மல்லோ மல்லப்ரியோ மந்த்ரோ மேலகோ மேலநப்ரப:⁴ ।
மல்லிகாக³ந்த⁴ரமணோ மாலதீகுஸுமப்ரப:⁴ ॥ 46 ॥

மாலதீஶோ மகா⁴தீ⁴ஶோ மாக⁴மூர்திர்மகே⁴ஶ்வர: ।
மூலாபோ⁴ மூலஹா மூலோ மூலதோ³ மூலஸம்ப⁴வ: ॥ 47 ॥

மாணிக்யரோசி: ஸம்முக்³தோ⁴ மணிகூடோ மணிப்ரிய: ।
முகுந்தோ³ மத³நோ மந்தோ³ மத³வந்த்³யோ மநுப்ரபு:⁴ ॥ 48 ॥

மநஸ்ஸ்தோ² மேநகாதீ⁴ஶோ மேநகா ப்ரியத³ர்ஶந: ।
யமோঽபி யாமலோ யேதா யாத³வோ யது³நாயக: ॥ 49 ॥

யாசகோ யஜ்ஞகோ யஜ்ஞோ யஜ்ஞேஶோ யஜ்ஞவர்த⁴ந: ।
ரமாபதீ ரமாதீ⁴ஶோ ரமேஶோ ராமவல்லப:⁴ ॥ 50 ॥

ரமாபதீ ரமாநாதோ² ரமாகாந்தோ ரமேஶ்வர: ।
ரேவதீ ரமணோ ராமோ ராமேஶோ ராமநந்த³ந: ॥ 51 ॥

ரம்யமூர்தீ ரதீஶாநோ ராகாயா நாயகோ ரவி: ।
லக்ஷ்மீத⁴ரோ லலஜ்ஜிஹ்வோ லக்ஷ்மீபீ³ஜஜபே ரத: ॥ 52 ॥

லம்படோ லம்ப³ராஜேஶோ லம்ப³தே³ஶோ லகாரபூ:⁴ ।
வாமநோ வல்லபோ⁴ வந்த்³யோ வநமாலீ வலேஶ்வர: ॥ 53 ॥

வஶஸ்தோ² வநகோ³ வந்த்⁴யோ வநராஜோ வநாஹ்வய: ।
வநேசரோ வநாதீ⁴ஶோ வநமாலா விபூ⁴ஷண: ॥ 54 ॥

வேணுப்ரியோ வநாகாரோ வநராத்⁴யோ வநப்ரபு:⁴ ।
ஶம்பு:⁴ ஶங்கரஸந்துஷ்ட: ஶம்ப³ராரி: ஸநாதந: ॥ 55 ॥

ஶப³ரீப்ரணத: ஶால: ஶிலீமுக²த்⁴வநிப்ரிய: ।
ஶகுல: ஶல்ல்க: ஶீல: ஶீதிரஶ்மி ஸிதாம்ஶுக: ॥ 56 ॥

ஶீலத:³ ஶீகர: ஶீல: ஶாலஶாலீ ஶநைஶ்சர: ।
ஸித்³த:⁴ ஸித்³தி⁴கர: ஸாத்⁴ய: ஸித்³தி⁴பூ:⁴ ஸித்³தி⁴பா⁴வந: ॥ 57 ॥

ஸித்³தா⁴ந்தவல்லப:⁴ ஸிந்து:⁴ ஸிந்து⁴தீரநிஷேவக: ।
ஸிந்து⁴பதி: ஸுராதீ⁴ஶ: ஸரஸீருஹலோசந: ॥ 58 ॥

ஸரித்பதிஸ்ஸரித்ஸம்ஸ்த:² ஸர: ஸிந்து⁴ஸரோவர: ।
ஸகா² வீரயதி: ஸூத: ஸசேதா ஸத்பதி: ஸித: ॥ 59 ॥

ஸிந்து⁴ராஜ: ஸதா³பூ⁴த: ஸதா³ஶிவ: ஸதாங்க³தி: ।
ஸத்³ருʼஶ: ஸாஹஸீ ஶூர: ஸேவ்யமாந: ஸதீபதி: ॥ 60 ॥

ஸூர்ய: ஸூர்யபதி: ஸேவ்ய: ஸேவாப்ரிய: ஸநாதந: ।
ஸநீஶ: ஶஶிநாத:² ஸதீஸேவ்ய: ஸதீரத: ॥ 61 ॥

ஸதீப்ராண: ஸதீநாத²ஸ்ஸதீஸேவ்ய: ஸதீஶ்வர: ।
ஸித்³த⁴ராஜ: ஸதீதுஷ்ட: ஸசிவ: ஸவ்யவாஹந: ॥ 62 ॥

ஸதீநாயகஸந்துஷ்ட: ஸவ்யஸாசீ ஸமந்தக: ।
ஸசித: ஸர்வஸந்தோஷீ ஸர்வாராத⁴ந ஸித்³தி⁴த:³ ॥ 63 ॥

ஸர்வாராத்⁴ய: ஶசீவாச்ய: ஸதீபதி: ஸுஸேவித: ।
ஸாக³ர: ஸக³ர: ஸார்த:⁴ ஸமுத்³ரப்ரியத³ர்ஶந: ॥ 64 ॥

ஸமுத்³ரேஶ: பரோ நாத:² ஸரஸீருஹலோசந: ।
ஸரஸீஜலதா³கார: ஸரஸீஜலதா³ர்சித: ॥ 65 ॥

ஸாமுத்³ரிக: ஸமுத்³ராத்மா ஸேவ்யமாந: ஸுரேஶ்வர: ।
ஸுரஸேவ்ய: ஸுரேஶாந: ஸுரநாத² ஸ்ஸுரேஶ்வர: ॥ 66 ॥

ஸுராத்⁴யக்ஷ: ஸுராராத்⁴ய: ஸுரப்³ருʼந்த³விஶாரத:³ ।
ஸுரஶ்ரேஷ்ட:² ஸுரப்ராண: ஸுரஸிந்து⁴நிவாஸிந: ॥ 67 ॥

ஸுதா⁴ப்ரிய: ஸுதா⁴தீ⁴ஶ: ஸுதா⁴ஸாத்⁴ய: ஸுதா⁴பதி: ।
ஸுதா⁴நாத:² ஸுதா⁴பூ⁴த: ஸுதா⁴ஸாக³ரஸேவித: ॥ 68 ॥

ஹாடகோ ஹீரகோ ஹந்தா ஹாடகோ ருசிரப்ரப:⁴ ।
ஹவ்யவாஹோ ஹரித்³ராபோ⁴ ஹரித்³ராரஸமர்த³ந: ॥ 69 ॥

ஹேதிர்ஹேதுர்ஹரிர்நாதோ² ஹரிநாதோ² ஹரிப்ரிய: ।
ஹரிபூஜ்யோ ஹரிப்ராணோ ஹரிஹ்ருʼஷ்டோ ஹரித்³ரக: ॥ 70 ॥

ஹரீஶோ ஹந்த்ரிகோ ஹீரோ ஹரிநாம பராயண: ।
ஹரிமுக்³தோ⁴ ஹரீரம்யோ ஹரிதா³ஸோ ஹரீஶ்வர: ॥ 71 ॥

ஹரோ ஹரபதி ர்ஹாரோ ஹரிணீசித்தஹாரக: ।
ஹரோ ஹிதோ ஹரிப்ராணோ ஹரிவாஹநஶோப⁴ந: ॥ 72 ॥

ஹம்ஸோ ஹாஸப்ரியோ ஹும்ஹும் ஹுதபு⁴க் ஹுதவாஹந: ।
ஹுதாஶநோ ஹவீ ஹிக்கோ ஹாலாஹலஹலாயுத:⁴ ॥ 73 ॥

ஹலாகாரோ ஹலீஶாநோ ஹலிபூஜ்யோ ஹலிப்ரிய: ।
ஹரபுத்ரோ ஹரோத்ஸாஹோ ஹரஸூநுர்ஹராத்மஜ: ॥ 74 ॥

ஹரப³ந்தோ⁴ ஹராதீ⁴ஶோ ஹராந்தகோ ஹராக்ருʼதி: ।
ஹரப்ராணோ ஹரமாந்யோ ஹரவைரிவிநாஶந: ॥ 75 ॥

ஹரஶத்ருர்ஹராப்⁴யர்ச்யோ ஹுங்காரோ ஹரிணீப்ரிய: ।
ஹாடகேஶோ ஹரேஶாநோ ஹாடகப்ரியத³ர்ஶந: ॥ 76 ॥

ஹாடகோ ஹாடகப்ராணோ ஹாடபூ⁴ஷணபூ⁴ஷக: ।
ஹேதிதோ³ ஹேதிகோ ஹம்ஸோ ஹம்ஸாக³திராஹ்வய: ॥ 77 ॥

ஹம்ஸீபதிர்ஹரோந்மத்தோ ஹம்ஸீஶோ ஹரவல்லப:⁴ ।
ஹரபுஷ்பப்ரபோ⁴ ஹம்ஸீப்ரியோ ஹம்ஸவிலாஸித: ॥ 78 ॥

ஹரஜீவரதோ ஹாரீ ஹரிதோ ஹரிதாம்பதி: ।
ஹரித்ப்ரபு⁴ர்ஹரித்பாலோ ஹரித³ந்தரநாயக: ॥ 79 ॥

ஹரிதீ³ஶோ ஹரித்ப்ராயோ ஹரிப்ரியப்ரியோ ஹித: ।
ஹேரம்போ³ ஹுங்க்ருʼதிக்ருத்³தோ⁴ ஹேரம்போ³ ஹுங்க்ருʼதீ ஹரீ ॥ 80 ॥

ஹேரம்ப³ ப்ராணஸம்ஹர்தா ஹேரம்ப³ஹ்ருʼத³யப்ரிய: ।
க்ஷமாபதி: க்ஷணம் க்ஷாந்த: க்ஷுரதா⁴ர: க்ஷிதீஶ்வர: ॥ 81 ॥

க்ஷிதீஶ: க்ஷிதிப்⁴ருʼத் க்ஷீண: க்ஷிதிபால: க்ஷிதிப்ரபு:⁴ ।
க்ஷிதீஶாந: க்ஷிதிப்ராண: க்ஷிதிநாயக ஸாத்ப்ரிய: ॥ 82 ॥

க்ஷிதிராஜ: க்ஷணாதீ⁴ஶ: க்ஷணபதி: க்ஷணேஶ்வர: ।
க்ஷணப்ரிய: க்ஷமாநாத:² க்ஷணதா³நாயகப்ரிய: ॥ 83 ॥

க்ஷணிக: க்ஷணகாதீ⁴ஶ: க்ஷணதா³ப்ராணத:³ க்ஷமீ ।
க்ஷம: க்ஷோணீபதி: க்ஷோப:⁴ க்ஷோப⁴காரீ க்ஷமாப்ரிய: ॥ 84 ॥

க்ஷமாஶீல: க்ஷமாரூப: க்ஷமாமண்ட³லமண்டி³த: ।
க்ஷமாநாத:² க்ஷமாதா⁴ர: க்ஷமாதா⁴ரீ க்ஷமாத⁴ர: ॥ 85 ॥

க்ஷேமக்ஷீணருஜாக்ஷுத்³ர: க்ஷுத்³ரபாலவிஶாரத:³ ।
க்ஷுத்³ராஸந: க்ஷணாகார: க்ஷீரபாநகதத்பர: ॥ 86 ॥

க்ஷீரஶாயீ க்ஷணேஶாந: க்ஷோணீபூ⁴த் க்ஷணதோ³த்ஸவ: ।
க்ஷேமங்கரக்ஷமாளுப்³த:⁴ க்ஷமாஹ்ருʼத³யமண்ட³ந: ॥ 87 ॥

நீலாத்³ரிருசிராவேஶ: நீலோபசித ஸந்நிப:⁴ ।
நாலமணிப்ரபா⁴ரம்யோ நீலபூ⁴ஷணபூ⁴ஷித: ॥ 88 ॥

நீலவர்ணோ நீலப்⁴ருவோ முண்ட³மாலாவிபூ⁴ஷித: ।
முண்ட³ஸ்தோ² முண்ட³ஸந்துஷ்டோ முண்ட³மாலாத⁴ரோ நய: ॥ 89 ॥

தி³க்³வாஸா விதி³தாகாரோ தி³க³ம்ப³ரவரப்ரத:³ ।
தி³க³ம்ப³ரீஶ ஆநந்தீ³ தி³க்³ப³ந்த⁴ ப்ரியநந்த³ந: ॥ 90 ॥

பிங்க³லைகஜடோ ஹ்ருʼஷ்டோ ட³மரூவாத³நப்ரிய: ।
ஶ்ரேணீகர: ஶ்ரேணாஶாய: க²ட்³க³த்⁴ருʼக் க²ட்³க³பாலக: ॥ 91 ॥

ஶூலஹஸ்தா மதங்கா³பீ⁴ மாதங்கோ³த்ஸவஸுந்த³ர: ।
அப⁴யங்கர ஊர்வங்கோ லங்காபதிர்விநாயக: ॥ 92 ॥

நகே³ஶயோ நகே³ஶாநோ நாக³மண்ட³லமண்டி³த: ।
நாகா³காரோ நாக³தீ⁴ஶோ நாக³ஶாயீ நக³ப்ரிய: ॥ 93 ॥

க⁴டோத்ஸவோ க⁴டாகாரோ க⁴ண்டாவாத்³ய விஶாரத:³ ।
கபாலபாணி ரம்பே³ஶ: கபாலாஶநஶாரத:³ ॥ 94 ॥

பத்³மபாணி: கராலாஸ்ய ஸ்த்ரிநேத்ரோ நாக³வல்லப:⁴ ।
கிங்கிணீஜாலஸம்ஹ்ருʼஷ்டோ ஜநாஶயோ ஜநநாயக: ॥ 95 ॥

அபம்ருʼத்யுஹரோ மாயாமோஹமூலவிநாஶக: ।
ஆயுக: கமலாநாத:² கமலாகாந்தவல்லப:⁴ ॥ 96 ॥

ராஜ்யதோ³ ராஜராஜேஶோ ராஜவத்ஸத³ஶோப⁴ந: ।
டா³கிநீநாயகோ நித்யோ நித்யத⁴ர்மபராயண: ॥ 97 ॥

டா³கிநீஹ்ருʼத³யஜ்ஞாநீ டா³கிநீதே³ஹநாயக: ।
டா³கிநீப்ராணத:³ ஸித்³த:⁴ ஶ்ரத்³தே⁴யசரிதோவிபு:⁴ ॥ 98 ॥

ஹேமப்ரபோ⁴ ஹிமேஶாநோ ஹிமாநீப்ரியத³ர்ஶந: ।
ஹேமதோ³ நர்மதோ³ மாநீ நாமதே⁴யோ நகா³த்மஜ: ॥ 99 ॥

வைகுண்டோ² வாஸுகிப்ராணோ வாஸுகீகண்ட²பூ⁴ஷண: ।
குண்ட³லீஶோ முக²த்⁴வம்ஸீ மக²ராஜோ மகே²ஶ்வர: ॥ 100 ॥

மகா²காரோ மகா²தீ⁴ஶோ மக²மாலிவிபூ⁴ஷண: ।
அம்பி³காவல்லபோ⁴ வாணீமதிர்வாணீவிஶாரத:³ ॥ 101 ॥

வாணீஶோ வசநப்ராணோ வசநஸ்தோ² வநப்ரிய: ।
வேலாதா⁴ரோ தி³ஶாமீஶோ தி³க்³பா⁴கோ³ ஹி தி³கீ³ஶ்வர: ॥ 102 ॥

படுப்ரியோ து³ராராத்⁴யோ தா³ரித்³ர்யப⁴ஞ்ஜநக்ஷம: ।
தர்கதர்கப்ரியோঽதர்க்யோ வித்தர்க்யஸ்தர்கவல்லப:⁴ ॥ 103 ॥

தர்கஸித்³த:⁴ ஸுஸித்³தா⁴த்மா ஸித்³த⁴தே³ஹோ க்³ரஹாஸந: ।
க்³ரஹக³ர்வோ க்³ரஹேஶாநோ க³ந்தோ⁴ க³ந்தீ⁴விஶாரத:³ ॥ 104 ॥

மங்க³ளம் மங்க³ளாகாரோ மங்க³ளவாத்³யவாத³க: ।
மங்க³ளீஶோ விமாநஸ்தோ² விமாநைகஸுநாயக: ॥ 105 ॥

பு³தே⁴ஶோ விவிதா⁴தீ⁴ஶோ பு³த⁴வாரோ பு³தா⁴கர: ।
பு³த⁴நாதோ² பு³த⁴ப்ரீதோ பு³த⁴வந்த்³யோ பு³தா⁴தி⁴ப: ॥ 106 ॥

பு³த⁴ஸித்³தோ⁴ பு³த⁴ப்ராணோ பு³த⁴ப்ரியோ பு³தோ⁴பு³த:⁴ ।
ஸோம: ஸோமஸமாகார: ஸோமபா: ஸோமநாயக: ॥ 107 ॥

ஸோமப்ரப:⁴ ஸோமஸித்³தோ⁴ மந:ப்ராணப்ரணாயக: ।
காமக:³ காமஹா பௌ³த்³த⁴ காமநாப²லதோ³ঽதி⁴ப: ॥ 108 ॥

த்ரிதே³ஶோ த³ஶராத்ரீஶோ த³ஶாநநவிநாஶக: ।
லக்ஷ்மணோ லக்ஷஸம்ப⁴ர்தா லக்ஷ்யஸங்க்²யோ மந:ப்ரிய: ॥ 109 ॥

விபா⁴வஸுர்நவேஶாநோ நாயகோ நக³ரப்ரிய: ।
நரகாந்திர்நலோத்ஸாஹோ நரதே³வோநலாக்ருʼதி: ॥ 110 ॥

நரபதிர்நரேஶாநோ நாராயணோ நரேஶ்வர: ।
அநிலோ மாருதோ மாம்ஸோ மாம்ஸைகரஸஸேவித: ॥ 111 ॥

மரீசிரமரேஶாநோ மாக³தோ⁴ மக³த⁴ப்ரபு:⁴ ।
ஸுந்த³ரீஸேவகோ த்³வாரீ த்³வாரதே³ஶநிவாஸிந: ॥ 112 ॥

தே³வகீக³ர்ப⁴ஸஞ்ஜாதோ தே³வகீஸேவகீ குஹு: ।
ப்³ருʼஹஸ்பதி: கவி: ஶுக்ர: ஶாரதா³ஸாத⁴நப்ரிய: ॥ 113 ॥

ஶாரதா³ஸாத⁴கப்ராண: ஶரதீ³ஸேவகோத்ஸுக: ।
ஶாரதா³ஸாத⁴கஶ்ரேஷ்டோ மது⁴பாநஸதா³ரதி: ॥ 114 ॥

மோத³காதா³நஸம்ப்ரீதோ மோத³காமோத³மோதி³த: ।
ஆமோதா³நந்த³நோ நந்தோ³ நந்தி³கேஶோ மஹேஶ்வர: ॥ 115 ॥

நந்தி³ப்ரியோ நதீ³நாதோ² நதீ³தீரதருஸ்ததா² ।
தபநஸ்தாபநஸ்தப்தா தாபஹா தாபகாரக: ॥ 116 ॥

பதங்க³கோ³முகோ² கௌ³ரகோ³பாலோ கோ³பவர்த⁴ந: ।
கோ³பதிர்கோ³பஸம்ஹர்தா கோ³விந்தை³கப்ரியோঽதிக:³ ॥ 117 ॥

க³வ்யேஷ்டோ² க³ணரம்யஶ்ச கு³ணஸிந்து⁴ர்கு³ணாப்ரிய: ।
கு³ணபூஜ்யோ கு³ணோபேதோ கு³ணவாத்³யகு³ணோத்ஸவ: ॥ 118 ॥

கு³ணீஸகேவலோ க³ர்ப:⁴ ஸுக³ர்போ⁴ க³ர்ப⁴ரக்ஷக: ।
கா³ம்பீ⁴ரதா⁴ரகோ த⁴ர்தா வித⁴ர்தா த⁴ர்மபாலக: ॥ 119 ॥

ஜக³தீ³ஶோ ஜக³ந்மித்ரோ ஜக³ஜ்ஜாட்³யவிநாஶந: ।
ஜக³த்கர்தா ஜக³த்³தா⁴தா ஜக³ஜ்ஜீவநஜீவந: ॥ 120 ॥

மாலதிபுஷ்பஸம்ப்ரீதோ மாலதீகுஸுமோத்ஸவ: ।
மாலதீகுஸுமாகாரோ மாலதீகுஸுமப்ரபு:⁴ ॥ 121 ॥

ரஸாலமஞ்ஜரீரம்யோ ரஸாலக³ந்த⁴ஸேவித: ।
ரஸாலமஞ்ஜரீ லுப்³தோ⁴ ரஸாலதருவல்லப:⁴ ॥ 122 ॥

ரஸாலபாத³பாஸீநோ ரஸாலப²லஸுந்த³ர: ।
ரஸாலரஸஸந்துஷ்டோ ரஸாலரஸஸாலய: ॥ 123 ॥

கேதகீபுஷ்பஸந்துஷ்ட: கேதகீக³ர்ப⁴ஸம்ப⁴வ: ।
கேதகீபத்ரஸங்காஶ: கேதகீப்ராணநாஶக: ॥ 124 ॥

க³ர்தஸ்தோ² க³ர்தக³ம்பீ⁴ரோ க³ர்ததீரநிவாஸிந: ।
க³ணஸேவ்யோ க³ணாத்⁴யக்ஷோ க³ணராஜோ க³ணாஹ்வய: ॥ 125 ॥

ஆநந்த³பை⁴ரவோ பீ⁴ருர்பை⁴ரவேஶோ ருருர்ப⁴க:³ ।
ஸுப்³ரஹ்ம்யபை⁴ரவோ நாமபை⁴ரவோ பூ⁴தபா⁴வந: ॥ 126 ॥

பை⁴ரவீதநயோ தே³வீபுத்ர: பர்வதஸந்நிப:⁴ ।

ப²லஶ்ருதி:
நாம்நாঽநேந ஸஹஸ்ரேண ஸ்துத்வா ப³டுகபை⁴ரவம் ॥ 127 ॥

லப⁴தே ஹ்யதுலாம் லக்ஷ்மீம் தே³வதாமபி து³ர்லபா⁴ம் ।
உபதே³ஶம் கு³ரோர்லப்³த்⁴வா யோகே³ந்த்³ரமண்ட³லீ ப⁴வேத் ॥ 128 ॥

தஸ்மிந்யோகே³ மஹேஶாநஸ்ஸர்வாஸித்³தி⁴ மவாப்நுயாத் ।
லக்ஷமாவர்தயேந்மந்த்ரீ மந்த்ரராஜம் நரேஶ்வர: ॥ 129 ॥

நித்யகர்மஸு ஸித்⁴யர்த²ம் தத்ப²லம் லப⁴தே த்⁴ருவம் ।
ஸ்தவமேநம் படே²ந்மந்த்ரீ பாட²யித்வா யதா²விதி⁴ ॥ 130 ॥

து³ர்லபா⁴ம் லப⁴தே ஸித்³தி⁴ம் ஸர்வதே³வநமஸ்க்ருʼதாம் ।
ந ப்ரகாஶ்யம் ச புத்ராய ப்⁴ரஷ்டேஷு ந கதா³சந ॥ 131 ॥

அந்யதா² ஸித்³தி⁴ரோத:⁴ ஸ்யாச்சதுரோ வா ப⁴வேத் ப்ரிய: ।
ஸ்தவஸ்யாஸ்ய ப்ரஸாதே³ந தே³வநாகமதிப்ரிய: ॥ 132 ॥

ஸங்க்³ராமே விஜயேச்ச²த்ரூந்மாதங்கா³நிவ கேஸரீ ।
ராஜாநம் வஶயேத்ஸத்³யோ தே³வாநபி ஶமம் நயேத் ॥ 133 ॥

கிமபரம் ப²லம் ப்ராப்ய ஸ்தவராஜஸ்ய கத்²யதே ।
யத்³யந்மநஸி ஸங்கல்பஸ்தவமேதது³தீ³ரிதம் ॥ 134 ॥

தத்தத்ப்ராப்நோதி தே³வேஶ ப³டுகஸ்ய ப்ரஸாத³த: ।
ஆபதா³ம் ஹி விநாஶாய காரணம் காந்தது³ர்லப⁴ம் ॥ 135 ॥

தே³வாஸுரரணே கோ⁴ரே தே³வாநாமுபகாரகம் ।
ப்ரகாஶிதம் மயா நாத² தந்த்ரே பை⁴ரவதீ³பகே ॥ 136 ॥

அபுத்த்ரோ லப⁴தே புத்த்ராந் ஷண்மாஸே ச நிரந்தரம் ।
படி²த்வா பாட²யித்வாঽபி ஸ்தவராஜ மநுத்தமம் ॥ 137 ॥

த³ரித்³ரோ லப⁴தே லக்ஷ்மீ மாயு:ப்ராப்திமதிஶ்சிரம் ।
கந்யார்தீ² லப⁴தே கந்யாம் ஸர்வரூபஸமந்விதாம் ॥ 138 ॥

ப்ரதோ³ஷே ப³லிதா³நே ச வஶயே த³கி²லம் ஜக³த் ।
வடே வா பி³ல்வமூலே வா ரம்பா⁴யாம் விபிநே வநே ॥ 139 ॥

ஜபே த்ஸததமாலக்ஷ்ய மந்த்ரராஜஸ்ய ஸித்³த⁴யே ।
வர்ணலக்ஷம் ஜபேத்³வாபி தி³ங்மாத்ரம் ஹி ப்ரத³ர்ஶிதம் ॥ 140 ॥

பூஜயேத்துதிலைர்மாஷைர்து³க்³தை⁴ர்மாஸைர்ஜ²ஷைஸ்ததா² ।
க்⁴ருʼதபக்காந்நதோ வாபி வ்யஞ்ஜநை ரஸஸங்குலை: ॥ 141 ॥

பூஜயேத்³தா⁴ரயேத்³வாபி ஸ்தவமேநம் ஸுஸாத⁴க: ।
படே²த்³வா பாட²யேத்³வாபி யதா²பி³தி⁴ ஸுரப்ரியே ॥ 142 ॥

ஶத்ருதோ ந ப⁴யம் தேஷாம் நாக்³நிசௌராஸ்த்ரஜம் ப⁴யம் ।
ஜ்வராதி³ஸம்ப⁴வம் சாபி ஸத்யம் ஸத்யம் மஹேஶ்வரி ॥ 143 ॥

பை⁴ரவாராத⁴நே ஶக்தோ யோ ப⁴வேத்ஸாத⁴க: ப்ரபோ⁴ ।
ஸதா³ஶிவ: ஸவிஜ்ஞேயோ பை⁴ரவேணேதி பா⁴ஷிதம் ॥ 144 ॥

ஶ்ரீமத்³பை⁴ரவராஜஸேவநவிதௌ⁴ வையாக்⁴ரமாஸேது³ஷ:
பும்ஸ: பஞ்சவிதா⁴ ப⁴வந்தி நவதா⁴ ஹ்யஷ்டௌ மஹாஸித்³த⁴ய: ।
க்ஷோணீபாலகிரீடகோடிமணிருங்மாலாமரைர்பூ⁴த்³யஶோ
மௌத்³க்³யம்பாத³பயோஜயோர்நிவஹதே மூர்த்⁴நிபயஸ்ஸிச்யதாம் ॥ 145 ॥

இதி பை⁴ரவதந்த்ரே தே³வீஹரஸம்வாதே³ ஶ்ரீப³டுகபை⁴ரவஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம்
ஸம்பூர்ணம் ॥

Also Read 1000 Names of Sri Batuka Bhairava 1:

1000 Names of Sri Batuk Bhairava | Sahasranama Stotram 1 in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top