Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

1000 Names of Sri Bhuvaneshvari | Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada

Shri Bhuvaneshwari Sahasranamastotram Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಭುವನೇಶ್ವರೀಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥

ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ।

ಶ್ರೀದೇವ್ಯುವಾಚ – ಶ್ರೀಪಾರ್ವತ್ಯುವಾಚ –
ದೇವ ದೇವ ಮಹಾದೇವ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರವಿಶಾರದ ! ।
ಕಪಾಲಖಟ್ವಾಂಗಧರ ! ಚಿತಾಭಸ್ಮಾನುಲೇಪನ ! ॥ 1 ॥

ಯಾ ಆದ್ಯಾ ಪ್ರಕೃತಿರ್ನಿತ್ಯಾ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರೇಷು ಗೋಪಿತಾ ।
ತಸ್ಯಾಃ ಶ್ರೀಭುವನೇಶ್ವರ್ಯಾ ನಾಮ್ನಾಂ ಪುಣ್ಯಂ ಸಹಸ್ರಕಮ್ ॥ 2 ॥

ಕಥಯಸ್ವ ಮಹಾದೇವ ! ಯಥಾ ದೇವೀ ಪ್ರಸೀದತಿ ।

ಈಶ್ವರ ಉವಾಚ – ಶ್ರೀಮಹೇಶ್ವರ ಉವಾಚ –
ಸಾಧು ಪೃಷ್ಟಂ ಮಹಾದೇವಿ ! ಸಾಧಕಾನಾಂ ಹಿತಾಯ ವೈ ॥ 3 ॥ ಸಾಧು ಲೋಕಹಿತಾಯ ಚ

ಯಾ ಆದ್ಯಾ ಪ್ರಕೃತಿರ್ನಿತ್ಯಾ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರೇಷು ಗೋಪಿತಾ ।
ಯಸ್ಯಾಃ ಸ್ಮರಣಮಾತ್ರೇಣ ಸರ್ವಪಾಪೈಃ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ ॥ 4 ॥

ಆರಾಧನಾದ್ಭವೇದ್ಯಸ್ಯಾ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತೋ ನ ಸಂಶಯಃ ।
ತಸ್ಯಾ ನಾಮಸಹಸ್ರಂ ವೈ ಕಥಯಾಮಿ ಸಮಾಸತಃ ॥ 5 ॥
var ತಸ್ಯಾ ನಾಮಸಹಸ್ರಾಣಿ ಕಥಯಾಮಿ ಶ್ರುಣುಷ್ವ ತತ್

ವಿನಿಯೋಗಃ –
ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಭುವನೇಶ್ವರ್ಯಾ ಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಸ್ಯ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಋಷಿಃ,
ಪಂಕ್ತಿಶ್ಛನ್ದಃ, ಆದ್ಯಾ ಶ್ರೀಭುವನೇಶ್ವರೀದೇವತಾ, ಹ್ರೀಂ ಬೀಜಂ,
ಶ್ರೀಂ ಶಕ್ತಿಃ, ಕ್ಲೀಂ ಕೀಲಕಂ, ಮಮ ಶ್ರೀಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಮೋಕ್ಷಾರ್ಥೇ
ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ।

ಋಷ್ಯಾದಿನ್ಯಾಸಃ –
ಶ್ರೀದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಋಷಯೇ ನಮಃ ಶಿರಸಿ ।
ಪಂಕ್ತಿಶ್ಛನ್ದಸೇ ನಮಃ ಮುಖೇ ।
ಆದ್ಯಾ ಶ್ರೀಭುವನೇಶ್ವರೀದೇವತಾಯೈ ನಮಃ ಹೃದಿ ।
ಹ್ರೀಂ ಬೀಜಾಯ ನಮಃ ಗುಹ್ಯೇ ।
ಶ್ರೀಂ ಶಕ್ತಯೇ ನಮಃ ನಾಭೌ ।
ಕ್ಲೀಂ ಕೀಲಕಾಯ ನಮಃ ಪಾದಯೋಃ ।
ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಮೋಕ್ಷಾರ್ಥೇ ವಿನಿಯೋಗಾಯ ನಮಃ ಸರ್ವಾಂಗೇ ।

ಅಥ ಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ।
ಆದ್ಯಾ ಮಾಯಾ ಪರಾ ಶಕ್ತಿಃ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಭುವನೇಶ್ವರೀ ।
var ಆದ್ಯಾ ಕಮಲಾ ವಾಣೀ ಮಾಯಾ ಶ್ರೀಭುವನೇಶ್ವರೀ
ಭುವನಾ ಭಾವನಾ ಭವ್ಯಾ ಭವಾನೀ ಭವಭಾವಿನೀ ॥ 6 ॥ ಭವಮೋಚನೀ

ರುದ್ರಾಣೀ ರುದ್ರಭಕ್ತಾ ಚ ತಥಾ ರುದ್ರಪ್ರಿಯಾ ಸತೀ ।
ಉಮಾ ಕಾತ್ಯಾಯನೀ ದುರ್ಗಾ ಮಂಗಲಾ ಸರ್ವಮಂಗಲಾ ॥ 7 ॥ ಉಮಾ ಕಾಮೇಶ್ವರೀ

ತ್ರಿಪುರಾ ಪರಮೇಶಾನೀ ತ್ರಿಪುರಾ ಸುನ್ದರೀ ಪ್ರಿಯಾ ।
ರಮಣಾ ರಮಣೀ ರಾಮಾ ರಾಮಕಾರ್ಯಕರೀ ಶುಭಾ ॥ 8 ॥

ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ನಾರಾಯಣೀ ಚಂಡೀ ಚಾಮುಂಡಾ ಮುಂಡನಾಯಿಕಾ ।
ಮಾಹೇಶ್ವರೀ ಚ ಕೌಮಾರೀ ವಾರಾಹೀ ಚಾಪರಾಜಿತಾ ॥ 9 ॥

ಮಹಾಮಾಯಾ ಮುಕ್ತಕೇಶೀ ಮಹಾತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರೀ ।
ಸುನ್ದರೀ ಶೋಭನಾ ರಕ್ತಾ ರಕ್ತವಸ್ತ್ರಾಪಿಧಾಯಿನೀ ॥ 10 ॥

ರಕ್ತಾಕ್ಷೀ ರಕ್ತವಸ್ತ್ರಾ ಚ ರಕ್ತಬೀಜಾತಿಸುನ್ದರೀ ।
ರಕ್ತಚನ್ದನಸಿಕ್ತಾಂಗೀ ರಕ್ತಪುಷ್ಪಸದಾಪ್ರಿಯಾ ॥ 11 ॥

ಕಮಲಾ ಕಾಮಿನೀ ಕಾನ್ತಾ ಕಾಮದೇವಸದಾಪ್ರಿಯಾ ।
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಲೋಲಾ ಚಂಚಲಾಕ್ಷೀ ಚಂಚಲಾ ಚಪಲಾ ಪ್ರಿಯಾ ॥ 12 ॥

ಭೈರವೀ ಭಯಹರ್ತ್ರೀ ಚ ಮಹಾಭಯವಿನಾಶಿನೀ ।
ಭಯಂಕರೀ ಮಹಾಭೀಮಾ ಭಯಹಾ ಭಯನಾಶಿನೀ ॥ 13 ॥

ಶ್ಮಶಾನೇ ಪ್ರಾನ್ತರೇ ದುರ್ಗೇ ಸಂಸ್ಮೃತಾ ಭಯನಾಶಿನೀ ।
ಜಯಾ ಚ ವಿಜಯಾ ಚೈವ ಜಯಪೂರ್ಣಾ ಜಯಪ್ರದಾ ॥ 14 ॥

ಯಮುನಾ ಯಾಮುನಾ ಯಾಮ್ಯಾ ಯಾಮುನಜಾ ಯಮಪ್ರಿಯಾ ।
ಸರ್ವೇಷಾಂ ಜನಿಕಾ ಜನ್ಯಾ ಜನಹಾ ಜನವರ್ಧಿನೀ ॥ 15 ॥

ಕಾಲೀ ಕಪಾಲಿನೀ ಕುಲ್ಲಾ ಕಾಲಿಕಾ ಕಾಲರಾತ್ರಿಕಾ ।
ಮಹಾಕಾಲಹೃದಿಸ್ಥಾ ಚ ಕಾಲಭೈರವರೂಪಿಣೀ ॥ 16 ॥

ಕಪಾಲಖಟ್ವಾಂಗಧರಾ ಪಾಶಾಂಕುಶವಿಧಾರಿಣೀ ।
ಅಭಯಾ ಚ ಭಯಾ ಚೈವ ತಥಾ ಚ ಭಯನಾಶಿನೀ ॥ 17 ॥

ಮಹಾಭಯಪ್ರದಾತ್ರೀ ಚ ತಥಾ ಚ ವರಹಸ್ತಿನೀ ।
ಗೌರೀ ಗೌರಾಂಗಿನೀ ಗೌರಾ ಗೌರವರ್ಣಾ ಜಯಪ್ರದಾ ॥ 18 ॥

ಉಗ್ರಾ ಉಗ್ರಪ್ರಭಾ ಶಾನ್ತಿಃ ಶಾನ್ತಿದಾಽಶಾನ್ತಿನಾಶಿನೀ ।
ಉಗ್ರತಾರಾ ತಥಾ ಚೋಗ್ರಾ ನೀಲಾ ಚೈಕಜಟಾ ತಥಾ ॥ 19 ॥

ಹಾಂ ಹಾಂ ಹೂಂ ಹೂಂ ತಥಾ ತಾರಾ ತಥಾ ಚ ಸಿದ್ಧಿಕಾಲಿಕಾ ।
ತಾರಾ ನೀಲಾ ಚ ವಾಗೀಶೀ ತಥಾ ನೀಲಸರಸ್ವತೀ ॥ 20 ॥

ಗಂಗಾ ಕಾಶೀ ಸತೀ ಸತ್ಯಾ ಸರ್ವತೀರ್ಥಮಯೀ ತಥಾ ।
ತೀರ್ಥರೂಪಾ ತೀರ್ಥಪುಣ್ಯಾ ತೀರ್ಥದಾ ತೀರ್ಥಸೇವಿಕಾ ॥ 21 ॥

ಪುಣ್ಯದಾ ಪುಣ್ಯರೂಪಾ ಚ ಪುಣ್ಯಕೀರ್ತಿಪ್ರಕಾಶಿನೀ ।
ಪುಣ್ಯಕಾಲಾ ಪುಣ್ಯಸಂಸ್ಥಾ ತಥಾ ಪುಣ್ಯಜನಪ್ರಿಯಾ ॥ 22 ॥

ತುಲಸೀ ತೋತುಲಾಸ್ತೋತ್ರಾ ರಾಧಿಕಾ ರಾಧನಪ್ರಿಯಾ ।
ಸತ್ಯಾಸತ್ಯಾ ಸತ್ಯಭಾಮಾ ರುಕ್ಮಿಣೀ ಕೃಷ್ಣವಲ್ಲಭಾ ॥ 23 ॥

ದೇವಕೀ ಕೃಷ್ಣಮಾತಾ ಚ ಸುಭದ್ರಾ ಭದ್ರರೂಪಿಣೀ ।
ಮನೋಹರಾ ತಥಾ ಸೌಮ್ಯಾ ಶ್ಯಾಮಾಂಗೀ ಸಮದರ್ಶನಾ ॥ 24 ॥

ಘೋರರೂಪಾ ಘೋರತೇಜಾ ಘೋರವತ್ಪ್ರಿಯದರ್ಶನಾ ।
ಕುಮಾರೀ ಬಾಲಿಕಾ ಕ್ಷುದ್ರಾ ಕುಮಾರೀರೂಪಧಾರಿಣೀ ॥ 25 ॥

ಯುವತೀ ಯುವತೀರೂಪಾ ಯುವತೀರಸರಂಜಕಾ ।
ಪೀನಸ್ತನೀ ಕ್ಷೂದ್ರಮಧ್ಯಾ ಪ್ರೌಢಾ ಮಧ್ಯಾ ಜರಾತುರಾ ॥ 26 ॥

ಅತಿವೃದ್ಧಾ ಸ್ಥಾಣುರೂಪಾ ಚಲಾಂಗೀ ಚಂಚಲಾ ಚಲಾ ।
ದೇವಮಾತಾ ದೇವರೂಪಾ ದೇವಕಾರ್ಯಕರೀ ಶುಭಾ ॥ 27 ॥

ದೇವಮಾತಾ ದಿತಿರ್ದಕ್ಷಾ ಸರ್ವಮಾತಾ ಸನಾತನೀ ।
ಪಾನಪ್ರಿಯಾ ಪಾಯನೀ ಚ ಪಾಲನಾ ಪಾಲನಪ್ರಿಯಾ ॥ 28 ॥

ಮತ್ಸ್ಯಾಶೀ ಮಾಂಸಭಕ್ಷ್ಯಾ ಚ ಸುಧಾಶೀ ಜನವಲ್ಲಭಾ ।
ತಪಸ್ವಿನೀ ತಪೀ ತಪ್ಯಾ ತಪಃಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯಿನೀ ॥ 29 ॥

ಹವಿಷ್ಯಾ ಚ ಹವಿರ್ಭೋಕ್ತ್ರೀ ಹವ್ಯಕವ್ಯನಿವಾಸಿನೀ ।
ಯಜುರ್ವೇದಾ ವಶ್ಯಕರೀ ಯಜ್ಞಾಂಗೀ ಯಜ್ಞವಲ್ಲಭಾ ॥ 30 ॥

ದಕ್ಷಾ ದಾಕ್ಷಾಯಿಣೀ ದುರ್ಗಾ ದಕ್ಷಯಜ್ಞವಿನಾಶಿನೀ ।
ಪಾರ್ವತೀ ಪರ್ವತಪ್ರೀತಾ ತಥಾ ಪರ್ವತವಾಸಿನೀ ॥ 31 ॥

ಹೈಮೀ ಹರ್ಮ್ಯಾ ಹೇಮರೂಪಾ ಮೇನಾ ಮಾನ್ಯಾ ಮನೋರಮಾ ।
ಕೈಲಾಸವಾಸಿನೀ ಮುಕ್ತಾ ಶರ್ವಕ್ರೀಡಾವಿಲಾಸಿನೀ ॥ 32 ॥

ಚಾರ್ವಂಗೀ ಚಾರುರೂಪಾ ಚ ಸುವಕ್ತ್ರಾ ಚ ಶುಭಾನನಾ ।
ಚಲತ್ಕುಂಡಲಗಂಡಶ್ರೀರ್ಲಸತ್ಕುಂಡಲಧಾರಿಣೀ ॥ 33 ॥

ಮಹಾಸಿಂಹಾಸನಸ್ಥಾ ಚ ಹೇಮಭೂಷಣಭೂಷಿತಾ ।
ಹೇಮಾಂಗದಾ ಹೇಮಭೂಷಾ ಚ ಸೂರ್ಯಕೋಟಿಸಮಪ್ರಭಾ ॥ 34 ॥

ಬಾಲಾದಿತ್ಯಸಮಾಕಾನ್ತಿಃ ಸಿನ್ದೂರಾರ್ಚಿತವಿಗ್ರಹಾ ।
ಯವಾ ಯಾವಕರೂಪಾ ಚ ರಕ್ತಚನ್ದನರೂಪಧೃಕ್ ॥ 35 ॥

ಕೋಟರೀ ಕೋಟರಾಕ್ಷೀ ಚ ನಿರ್ಲಜ್ಜಾ ಚ ದಿಗಮ್ಬರಾ ।
ಪೂತನಾ ಬಾಲಮಾತಾ ಚ ಶೂನ್ಯಾಲಯನಿವಾಸಿನೀ ॥ 36 ॥

ಶ್ಮಶಾನವಾಸಿನೀ ಶೂನ್ಯಾ ಹೃದ್ಯಾ ಚತುರವಾಸಿನೀ ।
ಮಧುಕೈಟಭಹನ್ತ್ರೀ ಚ ಮಹಿಷಾಸುರಘಾತಿನೀ ॥ 37 ॥

ನಿಶುಮ್ಭಶುಮ್ಭಮಥನೀ ಚಂಡಮುಂಡವಿನಾಶಿನೀ ।
ಶಿವಾಖ್ಯಾ ಶಿವರೂಪಾ ಚ ಶಿವದೂತೀ ಶಿವಪ್ರಿಯಾ ॥ 38 ॥

ಶಿವದಾ ಶಿವವಕ್ಷಃಸ್ಥಾ ಶರ್ವಾಣೀ ಶಿವಕಾರಿಣೀ ।
ಇನ್ದ್ರಾಣೀ ಚೇನ್ದ್ರಕನ್ಯಾ ಚ ರಾಜಕನ್ಯಾ ಸುರಪ್ರಿಯಾ ॥ 39 ॥

ಲಜ್ಜಾಶೀಲಾ ಸಾಧುಶೀಲಾ ಕುಲಸ್ತ್ರೀ ಕುಲಭೂಷಿಕಾ ।
ಮಹಾಕುಲೀನಾ ನಿಷ್ಕಾಮಾ ನಿರ್ಲಜ್ಜಾ ಕುಲಭೂಷಣಾ ॥ 40 ॥

ಕುಲೀನಾ ಕುಲಕನ್ಯಾ ಚ ತಥಾ ಚ ಕುಲಭೂಷಿತಾ ।
ಅನನ್ತಾನನ್ತರೂಪಾ ಚ ಅನನ್ತಾಸುರನಾಶಿನೀ ॥ 41 ॥

ಹಸನ್ತೀ ಶಿವಸಂಗೇನ ವಾಂಛಿತಾನನ್ದದಾಯಿನೀ ।
ನಾಗಾಂಗೀ ನಾಗಭೂಷಾ ಚ ನಾಗಹಾರವಿಧಾರಿಣೀ ॥ 42 ॥

ಧರಿಣೀ ಧಾರಿಣೀ ಧನ್ಯಾ ಮಹಾಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯಿನೀ ।
ಡಾಕಿನೀ ಶಾಕಿನೀ ಚೈವ ರಾಕಿನೀ ಹಾಕಿನೀ ತಥಾ ॥ 43 ॥

ಭೂತಾ ಪ್ರೇತಾ ಪಿಶಾಚೀ ಚ ಯಕ್ಷಿಣೀ ಧನದಾರ್ಚಿತಾ ।
ಧೃತಿಃ ಕೀರ್ತಿಃ ಸ್ಮೃತಿರ್ಮೇಧಾ ತುಷ್ಟಿಃಪುಷ್ಟಿರುಮಾ ರುಷಾ ॥ 44 ॥

ಶಾಂಕರೀ ಶಾಮ್ಭವೀ ಮೀನಾ ರತಿಃ ಪ್ರೀತಿಃ ಸ್ಮರಾತುರಾ ।
ಅನಂಗಮದನಾ ದೇವೀ ಅನಂಗಮದನಾತುರಾ ॥ 45 ॥

ಭುವನೇಶೀ ಮಹಾಮಾಯಾ ತಥಾ ಭುವನಪಾಲಿನೀ ।
ಈಶ್ವರೀ ಚೇಶ್ವರೀಪ್ರೀತಾ ಚನ್ದ್ರಶೇಖರಭೂಷಣಾ ॥ 46 ॥

ಚಿತ್ತಾನನ್ದಕರೀ ದೇವೀ ಚಿತ್ತಸಂಸ್ಥಾ ಜನಸ್ಯ ಚ ।
ಅರೂಪಾ ಬಹುರೂಪಾ ಚ ಸರ್ವರೂಪಾ ಚಿದಾತ್ಮಿಕಾ ॥ 47 ॥

ಅನನ್ತರೂಪಿಣೀ ನಿತ್ಯಾ ತಥಾನನ್ತಪ್ರದಾಯಿನೀ ।
ನನ್ದಾ ಚಾನನ್ದರೂಪಾ ಚ ತಥಾಽನನ್ದಪ್ರಕಾಶಿನೀ ॥ 48 ॥

ಸದಾನನ್ದಾ ಸದಾನಿತ್ಯಾ ಸಾಧಕಾನನ್ದದಾಯಿನೀ ।
ವನಿತಾ ತರುಣೀ ಭವ್ಯಾ ಭವಿಕಾ ಚ ವಿಭಾವಿನೀ ॥ 49 ॥

ಚನ್ದ್ರಸೂರ್ಯಸಮಾ ದೀಪ್ತಾ ಸೂರ್ಯವತ್ಪರಿಪಾಲಿನೀ ।
ನಾರಸಿಂಹೀ ಹಯಗ್ರೀವಾ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷವಿನಾಶಿನೀ ॥ 50 ॥

ವೈಷ್ಣವೀ ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತಾ ಚ ಶಾಲಗ್ರಾಮನಿವಾಸಿನೀ ।
ಚತುರ್ಭುಜಾ ಚಾಷ್ಟಭುಜಾ ಸಹಸ್ರಭುಜಸಂಜ್ಞಿತಾ ॥ 51 ॥

ಆದ್ಯಾ ಕಾತ್ಯಾಯನೀ ನಿತ್ಯಾ ಸರ್ವಾದ್ಯಾ ಸರ್ವದಾಯಿನೀ ।
ಸರ್ವಚನ್ದ್ರಮಯೀ ದೇವೀ ಸರ್ವವೇದಮಯೀ ಶುಭಾ ॥ 52 ॥

ಸವದೇವಮಯೀ ದೇವೀ ಸರ್ವಲೋಕಮಯೀ ಪುರಾ ।
ಸರ್ವಸಮ್ಮೋಹಿನೀ ದೇವೀ ಸರ್ವಲೋಕವಶಂಕರೀ ॥ 53 ॥

ರಾಜಿನೀ ರಂಜಿನೀ ರಾಗಾ ದೇಹಲಾವಣ್ಯರಂಜಿತಾ ।
ನಟೀ ನಟಪ್ರಿಯಾ ಧೂರ್ತಾ ತಥಾ ಧೂರ್ತಜನಾರ್ದಿನೀ ॥ 54 ॥

ಮಹಾಮಾಯಾ ಮಹಾಮೋಹಾ ಮಹಾಸತ್ತ್ವವಿಮೋಹಿತಾ ।
ಬಲಿಪ್ರಿಯಾ ಮಾಂಸರುಚಿರ್ಮಧುಮಾಂಸಪ್ರಿಯಾ ಸದಾ ॥ 55 ॥

ಮಧುಮತ್ತಾ ಮಾಧವಿಕಾ ಮಧುಮಾಧವರೂಪಿಕಾ ।
ದಿವಾಮಯೀ ರಾತ್ರಿಮಯೀ ಸನ್ಧ್ಯಾ ಸನ್ಧಿಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 56 ॥

ಕಾಲರೂಪಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮರೂಪಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮಿಣೀ ಚಾತಿಸೂಕ್ಷ್ಮಿಣೀ ।
ತಿಥಿರೂಪಾ ವಾರರೂಪಾ ತಥಾ ನಕ್ಷತ್ರರೂಪಿಣೀ ॥ 57 ॥

ಸರ್ವಭೂತಮಯೀ ದೇವೀ ಪಂಚಭೂತನಿವಾಸಿನೀ ।
ಶೂನ್ಯಾಕಾರಾ ಶೂನ್ಯರೂಪಾ ಶೂನ್ಯಸಂಸ್ಥಾ ಚ ಸ್ತಮ್ಭಿನೀ ॥ 58 ॥

ಆಕಾಶಗಾಮಿನೀ ದೇವೀ ಜ್ಯೋತಿಶ್ಚಕ್ರನಿವಾಸಿನೀ ।
ಗ್ರಹಾಣಾಂ ಸ್ಥಿತಿರೂಪಾ ಚ ರುದ್ರಾಣೀ ಚಕ್ರಸಮ್ಭವಾ ॥ 59 ॥

ಋಷೀಣಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರಾಣಾಂ ತಪಃಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯಿನೀ ।
ಅರುನ್ಧತೀ ಚ ಗಾಯತ್ರೀ ಸಾವಿತ್ರೀ ಸತ್ತ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 60 ॥

ಚಿತಾಸಂಸ್ಥಾ ಚಿತಾರೂಪಾ ಚಿತ್ತಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯಿನೀ ।
ಶವಸ್ಥಾ ಶವರೂಪಾ ಚ ಶವಶತ್ರುನಿವಾಸಿನೀ ॥ 61 ॥

ಯೋಗಿನೀ ಯೋಗರೂಪಾ ಚ ಯೋಗಿನಾಂ ಮಲಹಾರಿಣೀ ।
ಸುಪ್ರಸನ್ನಾ ಮಹಾದೇವೀ ಯಾಮುನೀ ಮುಕ್ತಿದಾಯಿನೀ ॥ 62 ॥

ನಿರ್ಮಲಾ ವಿಮಲಾ ಶುದ್ಧಾ ಶುದ್ಧಸತ್ವಾ ಜಯಪ್ರದಾ ।
ಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಮಹಾಮಾಯಾ ಮೋಹಿನೀ ವಿಶ್ವಮೋಹಿನೀ ॥ 63 ॥

ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿಕರೀ ದೇವೀ ಸರ್ವಕಾರ್ಯನಿವಾಸಿನೀ ।
ಕಾರ್ಯಕಾರ್ಯಕರೀ ರೌದ್ರೀ ಮಹಾಪ್ರಲಯಕಾರಿಣೀ ॥ 64 ॥

ಸ್ತ್ರೀಪುಂಭೇದಾಹ್ಯಭೇದ್ಯಾ ಚ ಭೇದಿನೀ ಭೇದನಾಶಿನೀ ।
ಸರ್ವರೂಪಾ ಸರ್ವಮಯೀ ಅದ್ವೈತಾನನ್ದರೂಪಿಣೀ ॥ 65 ॥

ಪ್ರಚಂಡಾ ಚಂಡಿಕಾ ಚಂಡಾ ಚಂಡಾಸುರವಿನಾಶಿನೀ ।
ಸುಮಸ್ತಾ ಬಹುಮಸ್ತಾ ಚ ಛಿನ್ನಮಸ್ತಾಽಸುನಾಶಿನೀ ॥ 66 ॥

ಅರೂಪಾ ಚ ವಿರೂಪಾ ಚ ಚಿತ್ರರೂಪಾ ಚಿದಾತ್ಮಿಕಾ ।
ಬಹುಶಸ್ತ್ರಾ ಅಶಸ್ತ್ರಾ ಚ ಸರ್ವಶಸ್ತ್ರಪ್ರಹಾರಿಣೀ ॥ 67 ॥

ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥಾ ಶಾಸ್ತ್ರವಾದಾ ಚ ನಾನಾ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥವಾದಿನೀ ।
ಕಾವ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರಮೋದಾ ಚ ಕಾವ್ಯಾಲಂಕಾರವಾಸಿನೀ ॥ 68 ॥

ರಸಜ್ಞಾ ರಸನಾ ಜಿಹ್ವಾ ರಸಾಮೋದಾ ರಸಪ್ರಿಯಾ ।
ನಾನಾಕೌತುಕಸಂಯುಕ್ತಾ ನಾನಾರಸವಿಲಾಸಿನೀ ॥ 69 ॥

ಅರೂಪಾ ಚ ಸ್ವರೂಪಾ ಚ ವಿರೂಪಾ ಚ ಸುರೂಪಿಣೀ ।
ರೂಪಾವಸ್ಯಾ ತಥಾ ಜೀವಾ ವೇಶ್ಯಾದ್ಯಾ ವೇಶಧಾರಿಣೀ ॥ 70 ॥

ನಾನಾವೇಶಧರಾ ದೇವೀ ನಾನಾವೇಶೇಷು ಸಂಸ್ಥಿತಾ ।
ಕುರೂಪಾ ಕುಟಿಲಾ ಕೃಷ್ಣಾ ಕೃಷ್ಣಾರೂಪಾ ಚ ಕಾಲಿಕಾ ॥ 71 ॥

ಲಕ್ಷ್ಮೀಪ್ರದಾ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಸರ್ವಲಕ್ಷಣಸಂಯುತಾ ।
ಕುಬೇರಗೃಹಸಂಸ್ಥಾ ಚ ಧನರೂಪಾ ಧನಪ್ರದಾ ॥ 72 ॥

ನಾನಾರತ್ನಪ್ರದಾ ದೇವೀ ರತ್ನಖಂಡೇಷು ಸಂಸ್ಥಿತಾ ।
ವರ್ಣಸಂಸ್ಥಾ ವರ್ಣರೂಪಾ ಸರ್ವವರ್ಣಮಯೀ ಸದಾ ॥ 73 ॥

ಓಂಕಾರರೂಪಿಣೀ ವಾಚ್ಯಾ ಆದಿತ್ಯಜ್ಯೋತೀರೂಪಿಣೀ ।
ಸಂಸಾರಮೋಚಿನೀ ದೇವೀ ಸಂಗ್ರಾಮೇ ಜಯದಾಯಿನೀ ॥ 74 ॥

ಜಯರೂಪಾ ಜಯಾಖ್ಯಾ ಚ ಜಯಿನೀ ಜಯದಾಯಿನೀ ।
ಮಾನಿನೀ ಮಾನರೂಪಾ ಚ ಮಾನಭಂಗಪ್ರಣಾಶಿನೀ ॥ 75 ॥

ಮಾನ್ಯಾ ಮಾನಪ್ರಿಯಾ ಮೇಧಾ ಮಾನಿನೀ ಮಾನದಾಯಿನೀ ।
ಸಾಧಕಾಸಾಧಕಾಸಾಧ್ಯಾ ಸಾಧಿಕಾ ಸಾಧನಪ್ರಿಯಾ ॥ 76 ॥

ಸ್ಥಾವರಾ ಜಂಗಮಾ ಪ್ರೋಕ್ತಾ ಚಪಲಾ ಚಪಲಪ್ರಿಯಾ ।
ಋದ್ಧಿದಾ ಋದ್ಧಿರೂಪಾ ಚ ಸಿದ್ಧಿದಾ ಸಿದ್ಧಿದಾಯಿನೀ ॥ 77 ॥

ಕ್ಷೇಮಂಕರೀ ಶಂಕರೀ ಚ ಸರ್ವಸಮ್ಮೋಹಕಾರಿಣೀ ।
ರಂಜಿತಾ ರಂಜಿನೀ ಯಾ ಚ ಸರ್ವವಾಂಛಾಪ್ರದಾಯಿನೀ ॥ 78 ॥

ಭಗಲಿಂಗಪ್ರಮೋದಾ ಚ ಭಗಲಿಂಗನಿವಾಸಿನೀ ।
ಭಗರೂಪಾ ಭಗಾಭಾಗ್ಯಾ ಲಿಂಗರೂಪಾ ಚ ಲಿಂಗಿನೀ ॥ 79 ॥

ಭಗಗೀತಿರ್ಮಹಾಪ್ರೀತಿರ್ಲಿಂಗಗೀತಿರ್ಮಹಾಸುಖಾ ।
ಸ್ವಯಮ್ಭೂಃ ಕುಸುಮಾರಾಧ್ಯಾ ಸ್ವಯಮ್ಭೂಃ ಕುಸುಮಾಕುಲಾ ॥ 80 ॥

ಸ್ವಯಮ್ಭೂಃ ಪುಷ್ಪರೂಪಾ ಚ ಸ್ವಯಮ್ಭೂಃ ಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾ ।
ಶುಕ್ರಕೂಪಾ ಮಹಾಕೂಪಾ ಶುಕ್ರಾಸವನಿವಾಸಿನೀ ॥ 81 ॥

ಶುಕ್ರಸ್ಥಾ ಶುಕ್ರಿಣೀ ಶುಕ್ರಾ ಶುಕ್ರಪೂಜಕಪೂಜಿತಾ ।
ಕಾಮಾಕ್ಷಾ ಕಾಮರೂಪಾ ಚ ಯೋಗಿನೀ ಪೀಠವಾಸಿನೀ ॥ 82 ॥

ಸರ್ವಪೀಠಮಯೀ ದೇವೀ ಪೀಠಪೂಜಾನಿವಾಸಿನೀ ।
ಅಕ್ಷಮಾಲಾಧರಾ ದೇವೀ ಪಾನಪಾತ್ರವಿಧಾರಿಣೀ ॥ 83 ॥

ಶೂಲಿನೀ ಶೂಲಹಸ್ತಾ ಚ ಪಾಶಿನೀ ಪಾಶರೂಪಿಣೀ ।
ಖಡ್ಗಿನೀ ಗದಿನೀ ಚೈವ ತಥಾ ಸರ್ವಾಸ್ತ್ರಧಾರಿಣೀ ॥ 84 ॥

ಭಾವ್ಯಾ ಭವ್ಯಾ ಭವಾನೀ ಸಾ ಭವಮುಕ್ತಿಪ್ರದಾಯಿನೀ ।
ಚತುರಾ ಚತುರಪ್ರೀತಾ ಚತುರಾನನಪೂಜಿತಾ ॥ 85 ॥

ದೇವಸ್ತವ್ಯಾ ದೇವಪೂಜ್ಯಾ ಸರ್ವಪೂಜ್ಯಾ ಸುರೇಶ್ವರೀ ।
ಜನನೀ ಜನರೂಪಾ ಚ ಜನಾನಾಂ ಚಿತ್ತಹಾರಿಣೀ ॥ 86 ॥

ಜಟಿಲಾ ಕೇಶಬದ್ಧಾ ಚ ಸುಕೇಶೀ ಕೇಶಬದ್ಧಿಕಾ ।
ಅಹಿಂಸಾ ದ್ವೇಷಿಕಾ ದ್ವೇಷ್ಯಾ ಸರ್ವದ್ವೇಷವಿನಾಶಿನೀ ॥ 87 ॥

ಉಚ್ಚಾಟಿನೀ ದ್ವೇಷಿನೀ ಚ ಮೋಹಿನೀ ಮಧುರಾಕ್ಷರಾ ।
ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ರೀಡಕಲೇಖಾಂಕಕಾರಣಾಕಾರಕಾರಿಕಾ ॥ 88 ॥

ಸರ್ವಜ್ಞಾ ಸರ್ವಕಾರ್ಯಾ ಚ ಸರ್ವಭಕ್ಷಾ ಸುರಾರಿಹಾ ।
ಸರ್ವರೂಪಾ ಸರ್ವಶಾನ್ತಾ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಪ್ರಾಣರೂಪಿಣೀ ॥ 89 ॥

ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿಕರೀ ದೇವೀ ತಥಾ ಪ್ರಲಯಕಾರಿಣೀ ।
ಮುಗ್ಧಾ ಸಾಧ್ವೀ ತಥಾ ರೌದ್ರೀ ನಾನಾಮೂರ್ತಿವಿಧಾರಿಣೀ ॥ 90 ॥

ಉಕ್ತಾನಿ ಯಾನಿ ದೇವೇಶಿ ಅನುಕ್ತಾನಿ ಮಹೇಶ್ವರಿ ।
ಯತ್ ಕಿಂಚಿದ್ ದೃಶ್ಯತೇ ದೇವಿ ತತ್ ಸರ್ವಂ ಭುವನೇಶ್ವರೀ ॥ 91 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಭುವನೇಶ್ವರ್ಯಾ ನಾಮಾನಿ ಕಥಿತಾನಿ ತೇ ।
ಸಹಸ್ರಾಣಿ ಮಹಾದೇವಿ ಫಲಂ ತೇಷಾಂ ನಿಗದ್ಯತೇ ॥ 92 ॥

ಯಃ ಪಠೇತ್ ಪ್ರಾತರುತ್ಥಾಯ ಚಾರ್ದ್ಧರಾತ್ರೇ ತಥಾ ಪ್ರಿಯೇ ।
ಪ್ರಾತಃಕಾಲೇ ತಥಾ ಮಧ್ಯೇ ಸಾಯಾಹ್ನೇ ಹರವಲ್ಲಭೇ ॥ 93 ॥

ಯತ್ರ ತತ್ರ ಪಠಿತ್ವಾ ಚ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸಿದ್ಧಿರ್ನ ಸಂಶಯಃ ।
ಪಠೇದ್ ವಾ ಪಾಠಯೇದ್ ವಾಪಿ ಶೃಣುಯಾಚ್ಛ್ರಾವಯೇತ್ತಥಾ ॥ 94 ॥

ತಸ್ಯ ಸರ್ವಂ ಭವೇತ್ ಸತ್ಯಂ ಮನಸಾ ಯಚ್ಚ ವಾಂಛಿತಮ್ ।
ಅಷ್ಟಮ್ಯಾಂ ಚ ಚತುರ್ದಶ್ಯಾಂ ನವಮ್ಯಾಂ ವಾ ವಿಶೇಷತಃ ॥ 95 ॥

ಸರ್ವಮಂಗಲಸಂಯುಕ್ತೇ ಸಂಕ್ರಾತೌ ಶನಿಭೌಮಯೋಃ ।
ಯಃ ಪಠೇತ್ ಪರಯಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ದೇವ್ಯಾ ನಾಮಸಹಸ್ರಕಮ್ ॥ 96 ॥

ತಸ್ಯ ದೇಹೇ ಚ ಸಂಸ್ಥಾನಂ ಕುರುತೇ ಭುವನೇಶ್ವರೀ ।
ತಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಂ ಭವೇದ್ ದೇವಿ ಅನ್ಯಥಾ ನ ಕಥಂಚನ ॥ 97 ॥

ಶ್ಮಶಾನೇ ಪ್ರಾನ್ತರೇ ವಾಪಿ ಶೂನ್ಯಾಗಾರೇ ಚತುಷ್ಪಥೇ ।
ಚತುಷ್ಪಥೇ ಚೈಕಲಿಂಗೇ ಮೇರುದೇಶೇ ತಥೈವ ಚ ॥ 98 ॥

ಜಲಮಧ್ಯೇ ವಹ್ನಿಮಧ್ಯೇ ಸಂಗ್ರಾಮೇ ಗ್ರಾಮಶಾನ್ತಯೇ ।
ಜಪತ್ವಾ ಮನ್ತ್ರಸಹಸ್ರಂ ತು ಪಠೇನ್ನಾಮಸಹಸ್ರಕಮ್ ॥ 99 ॥

ಧೂಪದೀಪಾದಿಭಿಶ್ಚೈವ ಬಲಿದಾನಾದಿಕೈಸ್ತಥಾ ।
ನಾನಾವಿಧೈಸ್ತಥಾ ದೇವಿ ನೈವೇದ್ಯೈರ್ಭುವನೇಶ್ವರೀಮ್ ॥ 100 ॥

ಸಮ್ಪೂಜ್ಯ ವಿಧಿವಜ್ಜಪ್ತ್ವಾ ಸ್ತುತ್ವಾ ನಾಮಸಹಸ್ರಕೈಃ ।
ಅಚಿರಾತ್ ಸಿದ್ಧಿಮಾಪ್ನೋತಿ ಸಾಧಕೋ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ ॥ 101 ॥

ತಸ್ಯ ತುಷ್ಟಾ ಭವೇದ್ ದೇವೀ ಸರ್ವದಾ ಭುವನೇಶ್ವರೀ ।
ಭೂರ್ಜಪತ್ರೇ ಸಮಾಲಿಖ್ಯ ಕುಙಕುಮಾದ್ ರಕ್ತಚನ್ದನೈಃ ॥ 102 ॥

ತಥಾ ಗೋರೋಚನಾದ್ಯೈಶ್ಚ ವಿಲಿಖ್ಯ ಸಾಧಕೋತ್ತಮಃ ।
ಸುತಿಥೌ ಶುಭನಕ್ಷತ್ರೇ ಲಿಖಿತ್ವಾ ದಕ್ಷಿಣೇ ಭುಜೇ ॥ 103 ॥

ಧಾರಯೇತ್ ಪರಯಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ದೇವೀರೂಪೇಣ ಪಾರ್ವತಿ ! ।
ತಸ್ಯ ಸಿದ್ಧಿರ್ಮಹೇಶಾನಿ ಅಚಿರಾಚ್ಚ ಭವಿಷ್ಯತಿ ॥ 104 ॥

ರಣೇ ರಾಜಕುಲೇ ವಾಽಪಿ ಸರ್ವತ್ರ ವಿಜಯೀ ಭವೇತ್ ।
ದೇವತಾ ವಶಮಾಯಾತಿ ಕಿಂ ಪುನರ್ಮಾನವಾದಯಃ ॥ 105 ॥

ವಿದ್ಯಾಸ್ತಮ್ಭಂ ಜಲಸ್ತಮ್ಭಂ ಕರೋತ್ಯೇವ ನ ಸಂಶಯಃ ।
ಪಠೇದ್ ವಾ ಪಾಠಯೇದ್ ವಾಽಪಿ ದೇವೀಭಕ್ತ್ಯಾ ಚ ಪಾರ್ವತಿ ॥ 106 ॥

ಇಹ ಭುಕ್ತ್ವಾ ವರಾನ್ ಭೋಗಾನ್ ಕೃತ್ವಾ ಕಾವ್ಯಾರ್ಥವಿಸ್ತರಾನ್ ।
ಅನ್ತೇ ದೇವ್ಯಾ ಗಣತ್ವಂ ಚ ಸಾಧಕೋ ಮುಕ್ತಿಮಾಪ್ನುಯಾತ್ ॥ 107 ॥

ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ದೇವದೇವೇಶಿ ಸರ್ವಾರ್ಥಾನ್ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ ।
ಹೀನಾಂಗೇ ಚಾತಿರಿಕ್ತಾಂಗೇ ಶಠಾಯ ಪರಶಿಷ್ಯಕೇ ॥ 108 ॥

ನ ದಾತವ್ಯಂ ಮಹೇಶಾನಿ ಪ್ರಾಣಾನ್ತೇಽಪಿ ಕದಾಚನ ।
ಶಿಷ್ಯಾಯ ಮತಿಶುದ್ಧಾಯ ವಿನೀತಾಯ ಮಹೇಶ್ವರಿ ॥ 109 ॥

ದಾತವ್ಯಃ ಸ್ತವರಾಜಶ್ಚ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದೋ ಭವೇತ್ ।
ಲಿಖಿತ್ವಾ ಧಾರಯೇದ್ ದೇಹೇ ದುಃಖಂ ತಸ್ಯ ನ ಜಾಯತೇ ॥ 110 ॥

ಯ ಇದಂ ಭುವನೇಶ್ವರ್ಯಾಃ ಸ್ತವರಾಜಂ ಮಹೇಶ್ವರಿ ।
ಇತಿ ತೇ ಕಥಿತಂ ದೇವಿ ಭುವನೇಶ್ಯಾಃ ಸಹಸ್ರಕಮ್ ॥ 111 ॥

ಯಸ್ಮೈ ಕಸ್ಮೈ ನ ದಾತವ್ಯಂ ವಿನಾ ಶಿಷ್ಯಾಯ ಪಾರ್ವತಿ ।
ಸುರತರುವರಕಾನ್ತಂ ಸಿದ್ಧಿಸಾಧ್ಯೈಕಸೇವ್ಯಂ
ಯದಿ ಪಠತಿ ಮನುಷ್ಯೋ ನಾನ್ಯಚೇತಾಃ ಸದೈವ ।
ಇಹ ಹಿ ಸಕಲಭೋಗಾನ್ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಚಾನ್ತೇ ಶಿವಾಯ
ವ್ರಜತಿ ಪರಸಮೀಪಂ ಸರ್ವದಾ ಮುಕ್ತಿಮನ್ತೇ ॥ 112 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀರುದ್ರಯಾಮಲೇ ತನ್ತ್ರೇ ಭುವನೇಶ್ವರೀಸಹಸ್ರನಾಮಾಖ್ಯಂ
ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥ ಶ್ರೀರಸ್ತು ॥

Also Read 1000 Names of Sri Bhuvaneshvari :

1000 Names of Sri Bhuvaneshvari | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top