Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Bhuvaneshvari | Sahasranama Stotram Lyrics in Malayalam

Shri Bhuvaneshwari Sahasranamastotram Lyrics in Malayalam:

॥ ശ്രീഭുവനേശ്വരീസഹസ്രനാമസ്തോത്രം ॥

ശ്രീഗണേശായ നമഃ ।

ശ്രീദേവ്യുവാച – ശ്രീപാര്‍വത്യുവാച –
ദേവ ദേവ മഹാദേവ സര്‍വശാസ്ത്രവിശാരദ ! ।
കപാലഖട്വാങ്ഗധര ! ചിതാഭസ്മാനുലേപന ! ॥ 1 ॥

യാ ആദ്യാ പ്രകൃതിര്‍നിത്യാ സര്‍വശാസ്ത്രേഷു ഗോപിതാ ।
തസ്യാഃ ശ്രീഭുവനേശ്വര്യാ നാംനാം പുണ്യം സഹസ്രകം ॥ 2 ॥

കഥയസ്വ മഹാദേവ ! യഥാ ദേവീ പ്രസീദതി ।

ഈശ്വര ഉവാച – ശ്രീമഹേശ്വര ഉവാച –
സാധു പൃഷ്ടം മഹാദേവി ! സാധകാനാം ഹിതായ വൈ ॥ 3 ॥ സാധു ലോകഹിതായ ച

യാ ആദ്യാ പ്രകൃതിര്‍നിത്യാ സര്‍വശാസ്ത്രേഷു ഗോപിതാ ।
യസ്യാഃ സ്മരണമാത്രേണ സര്‍വപാപൈഃ പ്രമുച്യതേ ॥ 4 ॥

ആരാധനാദ്ഭവേദ്യസ്യാ ജീവന്‍മുക്തോ ന സംശയഃ ।
തസ്യാ നാമസഹസ്രം വൈ കഥയാമി സമാസതഃ ॥ 5 ॥
var തസ്യാ നാമസഹസ്രാണി കഥയാമി ശ്രുണുഷ്വ തത്

വിനിയോഗഃ –
അസ്യ ശ്രീഭുവനേശ്വര്യാ സഹസ്രനാമസ്തോത്രസ്യ ദക്ഷിണാമൂര്‍തിഋഷിഃ,
പങ്ക്തിശ്ഛന്ദഃ, ആദ്യാ ശ്രീഭുവനേശ്വരീദേവതാ, ഹ്രീം ബീജം,
ശ്രീം ശക്തിഃ, ക്ലീം കീലകം, മമ ശ്രീധര്‍മാര്‍ഥകാമമോക്ഷാര്‍ഥേ
ജപേ വിനിയോഗഃ ।

ഋഷ്യാദിന്യാസഃ –
ശ്രീദക്ഷിണാമൂര്‍തിഋഷയേ നമഃ ശിരസി ।
പങ്ക്തിശ്ഛന്ദസേ നമഃ മുഖേ ।
ആദ്യാ ശ്രീഭുവനേശ്വരീദേവതായൈ നമഃ ഹൃദി ।
ഹ്രീം ബീജായ നമഃ ഗുഹ്യേ ।
ശ്രീം ശക്തയേ നമഃ നാഭൌ ।
ക്ലീം കീലകായ നമഃ പാദയോഃ ।
ധര്‍മാര്‍ഥകാമമോക്ഷാര്‍ഥേ വിനിയോഗായ നമഃ സര്‍വാങ്ഗേ ।

അഥ സഹസ്രനാമസ്തോത്രം ।
ആദ്യാ മായാ പരാ ശക്തിഃ ശ്രീം ഹ്രീം ക്ലീം ഭുവനേശ്വരീ ।
var ആദ്യാ കമലാ വാണീ മായാ ശ്രീഭുവനേശ്വരീ
ഭുവനാ ഭാവനാ ഭവ്യാ ഭവാനീ ഭവഭാവിനീ ॥ 6 ॥ ഭവമോചനീ

രുദ്രാണീ രുദ്രഭക്താ ച തഥാ രുദ്രപ്രിയാ സതീ ।
ഉമാ കാത്യായനീ ദുര്‍ഗാ മങ്ഗലാ സര്‍വമങ്ഗലാ ॥ 7 ॥ ഉമാ കാമേശ്വരീ

ത്രിപുരാ പരമേശാനീ ത്രിപുരാ സുന്ദരീ പ്രിയാ ।
രമണാ രമണീ രാമാ രാമകാര്യകരീ ശുഭാ ॥ 8 ॥

ബ്രാഹ്മീ നാരായണീ ചണ്ഡീ ചാമുണ്ഡാ മുണ്ഡനായികാ ।
മാഹേശ്വരീ ച കൌമാരീ വാരാഹീ ചാപരാജിതാ ॥ 9 ॥

മഹാമായാ മുക്തകേശീ മഹാത്രിപുരസുന്ദരീ ।
സുന്ദരീ ശോഭനാ രക്താ രക്തവസ്ത്രാപിധായിനീ ॥ 10 ॥

രക്താക്ഷീ രക്തവസ്ത്രാ ച രക്തബീജാതിസുന്ദരീ ।
രക്തചന്ദനസിക്താങ്ഗീ രക്തപുഷ്പസദാപ്രിയാ ॥ 11 ॥

കമലാ കാമിനീ കാന്താ കാമദേവസദാപ്രിയാ ।
ലക്ഷ്മീ ലോലാ ചഞ്ചലാക്ഷീ ചഞ്ചലാ ചപലാ പ്രിയാ ॥ 12 ॥

ഭൈരവീ ഭയഹര്‍ത്രീ ച മഹാഭയവിനാശിനീ ।
ഭയങ്കരീ മഹാഭീമാ ഭയഹാ ഭയനാശിനീ ॥ 13 ॥

ശ്മശാനേ പ്രാന്തരേ ദുര്‍ഗേ സംസ്മൃതാ ഭയനാശിനീ ।
ജയാ ച വിജയാ ചൈവ ജയപൂര്‍ണാ ജയപ്രദാ ॥ 14 ॥

യമുനാ യാമുനാ യാംയാ യാമുനജാ യമപ്രിയാ ।
സര്‍വേഷാം ജനികാ ജന്യാ ജനഹാ ജനവര്‍ധിനീ ॥ 15 ॥

കാലീ കപാലിനീ കുല്ലാ കാലികാ കാലരാത്രികാ ।
മഹാകാലഹൃദിസ്ഥാ ച കാലഭൈരവരൂപിണീ ॥ 16 ॥

കപാലഖട്വാങ്ഗധരാ പാശാങ്കുശവിധാരിണീ ।
അഭയാ ച ഭയാ ചൈവ തഥാ ച ഭയനാശിനീ ॥ 17 ॥

മഹാഭയപ്രദാത്രീ ച തഥാ ച വരഹസ്തിനീ ।
ഗൌരീ ഗൌരാങ്ഗിനീ ഗൌരാ ഗൌരവര്‍ണാ ജയപ്രദാ ॥ 18 ॥

ഉഗ്രാ ഉഗ്രപ്രഭാ ശാന്തിഃ ശാന്തിദാഽശാന്തിനാശിനീ ।
ഉഗ്രതാരാ തഥാ ചോഗ്രാ നീലാ ചൈകജടാ തഥാ ॥ 19 ॥

ഹാം ഹാം ഹൂം ഹൂം തഥാ താരാ തഥാ ച സിദ്ധികാലികാ ।
താരാ നീലാ ച വാഗീശീ തഥാ നീലസരസ്വതീ ॥ 20 ॥

ഗങ്ഗാ കാശീ സതീ സത്യാ സര്‍വതീര്‍ഥമയീ തഥാ ।
തീര്‍ഥരൂപാ തീര്‍ഥപുണ്യാ തീര്‍ഥദാ തീര്‍ഥസേവികാ ॥ 21 ॥

പുണ്യദാ പുണ്യരൂപാ ച പുണ്യകീര്‍തിപ്രകാശിനീ ।
പുണ്യകാലാ പുണ്യസംസ്ഥാ തഥാ പുണ്യജനപ്രിയാ ॥ 22 ॥

തുലസീ തോതുലാസ്തോത്രാ രാധികാ രാധനപ്രിയാ ।
സത്യാസത്യാ സത്യഭാമാ രുക്മിണീ കൃഷ്ണവല്ലഭാ ॥ 23 ॥

ദേവകീ കൃഷ്ണമാതാ ച സുഭദ്രാ ഭദ്രരൂപിണീ ।
മനോഹരാ തഥാ സൌംയാ ശ്യാമാങ്ഗീ സമദര്‍ശനാ ॥ 24 ॥

ഘോരരൂപാ ഘോരതേജാ ഘോരവത്പ്രിയദര്‍ശനാ ।
കുമാരീ ബാലികാ ക്ഷുദ്രാ കുമാരീരൂപധാരിണീ ॥ 25 ॥

യുവതീ യുവതീരൂപാ യുവതീരസരഞ്ജകാ ।
പീനസ്തനീ ക്ഷൂദ്രമധ്യാ പ്രൌഢാ മധ്യാ ജരാതുരാ ॥ 26 ॥

അതിവൃദ്ധാ സ്ഥാണുരൂപാ ചലാങ്ഗീ ചഞ്ചലാ ചലാ ।
ദേവമാതാ ദേവരൂപാ ദേവകാര്യകരീ ശുഭാ ॥ 27 ॥

ദേവമാതാ ദിതിര്‍ദക്ഷാ സര്‍വമാതാ സനാതനീ ।
പാനപ്രിയാ പായനീ ച പാലനാ പാലനപ്രിയാ ॥ 28 ॥

മത്സ്യാശീ മാംസഭക്ഷ്യാ ച സുധാശീ ജനവല്ലഭാ ।
തപസ്വിനീ തപീ തപ്യാ തപഃസിദ്ധിപ്രദായിനീ ॥ 29 ॥

ഹവിഷ്യാ ച ഹവിര്‍ഭോക്ത്രീ ഹവ്യകവ്യനിവാസിനീ ।
യജുര്‍വേദാ വശ്യകരീ യജ്ഞാങ്ഗീ യജ്ഞവല്ലഭാ ॥ 30 ॥

ദക്ഷാ ദാക്ഷായിണീ ദുര്‍ഗാ ദക്ഷയജ്ഞവിനാശിനീ ।
പാര്‍വതീ പര്‍വതപ്രീതാ തഥാ പര്‍വതവാസിനീ ॥ 31 ॥

ഹൈമീ ഹര്‍ംയാ ഹേമരൂപാ മേനാ മാന്യാ മനോരമാ ।
കൈലാസവാസിനീ മുക്താ ശര്‍വക്രീഡാവിലാസിനീ ॥ 32 ॥

ചാര്‍വങ്ഗീ ചാരുരൂപാ ച സുവക്ത്രാ ച ശുഭാനനാ ।
ചലത്കുണ്ഡലഗണ്ഡശ്രീര്ലസത്കുണ്ഡലധാരിണീ ॥ 33 ॥

മഹാസിംഹാസനസ്ഥാ ച ഹേമഭൂഷണഭൂഷിതാ ।
ഹേമാങ്ഗദാ ഹേമഭൂഷാ ച സൂര്യകോടിസമപ്രഭാ ॥ 34 ॥

ബാലാദിത്യസമാകാന്തിഃ സിന്ദൂരാര്‍ചിതവിഗ്രഹാ ।
യവാ യാവകരൂപാ ച രക്തചന്ദനരൂപധൃക് ॥ 35 ॥

കോടരീ കോടരാക്ഷീ ച നിര്ലജ്ജാ ച ദിഗംബരാ ।
പൂതനാ ബാലമാതാ ച ശൂന്യാലയനിവാസിനീ ॥ 36 ॥

ശ്മശാനവാസിനീ ശൂന്യാ ഹൃദ്യാ ചതുരവാസിനീ ।
മധുകൈടഭഹന്ത്രീ ച മഹിഷാസുരഘാതിനീ ॥ 37 ॥

നിശുംഭശുംഭമഥനീ ചണ്ഡമുണ്ഡവിനാശിനീ ।
ശിവാഖ്യാ ശിവരൂപാ ച ശിവദൂതീ ശിവപ്രിയാ ॥ 38 ॥

ശിവദാ ശിവവക്ഷഃസ്ഥാ ശര്‍വാണീ ശിവകാരിണീ ।
ഇന്ദ്രാണീ ചേന്ദ്രകന്യാ ച രാജകന്യാ സുരപ്രിയാ ॥ 39 ॥

ലജ്ജാശീലാ സാധുശീലാ കുലസ്ത്രീ കുലഭൂഷികാ ।
മഹാകുലീനാ നിഷ്കാമാ നിര്ലജ്ജാ കുലഭൂഷണാ ॥ 40 ॥

കുലീനാ കുലകന്യാ ച തഥാ ച കുലഭൂഷിതാ ।
അനന്താനന്തരൂപാ ച അനന്താസുരനാശിനീ ॥ 41 ॥

ഹസന്തീ ശിവസങ്ഗേന വാഞ്ഛിതാനന്ദദായിനീ ।
നാഗാങ്ഗീ നാഗഭൂഷാ ച നാഗഹാരവിധാരിണീ ॥ 42 ॥

ധരിണീ ധാരിണീ ധന്യാ മഹാസിദ്ധിപ്രദായിനീ ।
ഡാകിനീ ശാകിനീ ചൈവ രാകിനീ ഹാകിനീ തഥാ ॥ 43 ॥

ഭൂതാ പ്രേതാ പിശാചീ ച യക്ഷിണീ ധനദാര്‍ചിതാ ।
ധൃതിഃ കീര്‍തിഃ സ്മൃതിര്‍മേധാ തുഷ്ടിഃപുഷ്ടിരുമാ രുഷാ ॥ 44 ॥

ശാങ്കരീ ശാംഭവീ മീനാ രതിഃ പ്രീതിഃ സ്മരാതുരാ ।
അനങ്ഗമദനാ ദേവീ അനങ്ഗമദനാതുരാ ॥ 45 ॥

ഭുവനേശീ മഹാമായാ തഥാ ഭുവനപാലിനീ ।
ഈശ്വരീ ചേശ്വരീപ്രീതാ ചന്ദ്രശേഖരഭൂഷണാ ॥ 46 ॥

ചിത്താനന്ദകരീ ദേവീ ചിത്തസംസ്ഥാ ജനസ്യ ച ।
അരൂപാ ബഹുരൂപാ ച സര്‍വരൂപാ ചിദാത്മികാ ॥ 47 ॥

അനന്തരൂപിണീ നിത്യാ തഥാനന്തപ്രദായിനീ ।
നന്ദാ ചാനന്ദരൂപാ ച തഥാഽനന്ദപ്രകാശിനീ ॥ 48 ॥

സദാനന്ദാ സദാനിത്യാ സാധകാനന്ദദായിനീ ।
വനിതാ തരുണീ ഭവ്യാ ഭവികാ ച വിഭാവിനീ ॥ 49 ॥

ചന്ദ്രസൂര്യസമാ ദീപ്താ സൂര്യവത്പരിപാലിനീ ।
നാരസിംഹീ ഹയഗ്രീവാ ഹിരണ്യാക്ഷവിനാശിനീ ॥ 50 ॥

വൈഷ്ണവീ വിഷ്ണുഭക്താ ച ശാലഗ്രാമനിവാസിനീ ।
ചതുര്‍ഭുജാ ചാഷ്ടഭുജാ സഹസ്രഭുജസംജ്ഞിതാ ॥ 51 ॥

ആദ്യാ കാത്യായനീ നിത്യാ സര്‍വാദ്യാ സര്‍വദായിനീ ।
സര്‍വചന്ദ്രമയീ ദേവീ സര്‍വവേദമയീ ശുഭാ ॥ 52 ॥

സവദേവമയീ ദേവീ സര്‍വലോകമയീ പുരാ ।
സര്‍വസമ്മോഹിനീ ദേവീ സര്‍വലോകവശങ്കരീ ॥ 53 ॥

രാജിനീ രഞ്ജിനീ രാഗാ ദേഹലാവണ്യരഞ്ജിതാ ।
നടീ നടപ്രിയാ ധൂര്‍താ തഥാ ധൂര്‍തജനാര്‍ദിനീ ॥ 54 ॥

മഹാമായാ മഹാമോഹാ മഹാസത്ത്വവിമോഹിതാ ।
ബലിപ്രിയാ മാംസരുചിര്‍മധുമാംസപ്രിയാ സദാ ॥ 55 ॥

മധുമത്താ മാധവികാ മധുമാധവരൂപികാ ।
ദിവാമയീ രാത്രിമയീ സന്ധ്യാ സന്ധിസ്വരൂപിണീ ॥ 56 ॥

കാലരൂപാ സൂക്ഷ്മരൂപാ സൂക്ഷ്മിണീ ചാതിസൂക്ഷ്മിണീ ।
തിഥിരൂപാ വാരരൂപാ തഥാ നക്ഷത്രരൂപിണീ ॥ 57 ॥

സര്‍വഭൂതമയീ ദേവീ പഞ്ചഭൂതനിവാസിനീ ।
ശൂന്യാകാരാ ശൂന്യരൂപാ ശൂന്യസംസ്ഥാ ച സ്തംഭിനീ ॥ 58 ॥

ആകാശഗാമിനീ ദേവീ ജ്യോതിശ്ചക്രനിവാസിനീ ।
ഗ്രഹാണാം സ്ഥിതിരൂപാ ച രുദ്രാണീ ചക്രസംഭവാ ॥ 59 ॥

ഋഷീണാം ബ്രഹ്മപുത്രാണാം തപഃസിദ്ധിപ്രദായിനീ ।
അരുന്ധതീ ച ഗായത്രീ സാവിത്രീ സത്ത്വരൂപിണീ ॥ 60 ॥

ചിതാസംസ്ഥാ ചിതാരൂപാ ചിത്തസിദ്ധിപ്രദായിനീ ।
ശവസ്ഥാ ശവരൂപാ ച ശവശത്രുനിവാസിനീ ॥ 61 ॥

യോഗിനീ യോഗരൂപാ ച യോഗിനാം മലഹാരിണീ ।
സുപ്രസന്നാ മഹാദേവീ യാമുനീ മുക്തിദായിനീ ॥ 62 ॥

നിര്‍മലാ വിമലാ ശുദ്ധാ ശുദ്ധസത്വാ ജയപ്രദാ ।
മഹാവിദ്യാ മഹാമായാ മോഹിനീ വിശ്വമോഹിനീ ॥ 63 ॥

കാര്യസിദ്ധികരീ ദേവീ സര്‍വകാര്യനിവാസിനീ ।
കാര്യകാര്യകരീ രൌദ്രീ മഹാപ്രലയകാരിണീ ॥ 64 ॥

സ്ത്രീപുംഭേദാഹ്യഭേദ്യാ ച ഭേദിനീ ഭേദനാശിനീ ।
സര്‍വരൂപാ സര്‍വമയീ അദ്വൈതാനന്ദരൂപിണീ ॥ 65 ॥

പ്രചണ്ഡാ ചണ്ഡികാ ചണ്ഡാ ചണ്ഡാസുരവിനാശിനീ ।
സുമസ്താ ബഹുമസ്താ ച ഛിന്നമസ്താഽസുനാശിനീ ॥ 66 ॥

അരൂപാ ച വിരൂപാ ച ചിത്രരൂപാ ചിദാത്മികാ ।
ബഹുശസ്ത്രാ അശസ്ത്രാ ച സര്‍വശസ്ത്രപ്രഹാരിണീ ॥ 67 ॥

ശാസ്ത്രാര്‍ഥാ ശാസ്ത്രവാദാ ച നാനാ ശാസ്ത്രാര്‍ഥവാദിനീ ।
കാവ്യശാസ്ത്രപ്രമോദാ ച കാവ്യാലങ്കാരവാസിനീ ॥ 68 ॥

രസജ്ഞാ രസനാ ജിഹ്വാ രസാമോദാ രസപ്രിയാ ।
നാനാകൌതുകസംയുക്താ നാനാരസവിലാസിനീ ॥ 69 ॥

അരൂപാ ച സ്വരൂപാ ച വിരൂപാ ച സുരൂപിണീ ।
രൂപാവസ്യാ തഥാ ജീവാ വേശ്യാദ്യാ വേശധാരിണീ ॥ 70 ॥

നാനാവേശധരാ ദേവീ നാനാവേശേഷു സംസ്ഥിതാ ।
കുരൂപാ കുടിലാ കൃഷ്ണാ കൃഷ്ണാരൂപാ ച കാലികാ ॥ 71 ॥

ലക്ഷ്മീപ്രദാ മഹാലക്ഷ്മീഃ സര്‍വലക്ഷണസംയുതാ ।
കുബേരഗൃഹസംസ്ഥാ ച ധനരൂപാ ധനപ്രദാ ॥ 72 ॥

നാനാരത്നപ്രദാ ദേവീ രത്നഖണ്ഡേഷു സംസ്ഥിതാ ।
വര്‍ണസംസ്ഥാ വര്‍ണരൂപാ സര്‍വവര്‍ണമയീ സദാ ॥ 73 ॥

ഓങ്കാരരൂപിണീ വാച്യാ ആദിത്യജ്യോതീരൂപിണീ ।
സംസാരമോചിനീ ദേവീ സങ്ഗ്രാമേ ജയദായിനീ ॥ 74 ॥

ജയരൂപാ ജയാഖ്യാ ച ജയിനീ ജയദായിനീ ।
മാനിനീ മാനരൂപാ ച മാനഭങ്ഗപ്രണാശിനീ ॥ 75 ॥

മാന്യാ മാനപ്രിയാ മേധാ മാനിനീ മാനദായിനീ ।
സാധകാസാധകാസാധ്യാ സാധികാ സാധനപ്രിയാ ॥ 76 ॥

സ്ഥാവരാ ജങ്ഗമാ പ്രോക്താ ചപലാ ചപലപ്രിയാ ।
ഋദ്ധിദാ ഋദ്ധിരൂപാ ച സിദ്ധിദാ സിദ്ധിദായിനീ ॥ 77 ॥

ക്ഷേമങ്കരീ ശങ്കരീ ച സര്‍വസമ്മോഹകാരിണീ ।
രഞ്ജിതാ രഞ്ജിനീ യാ ച സര്‍വവാഞ്ഛാപ്രദായിനീ ॥ 78 ॥

ഭഗലിങ്ഗപ്രമോദാ ച ഭഗലിങ്ഗനിവാസിനീ ।
ഭഗരൂപാ ഭഗാഭാഗ്യാ ലിങ്ഗരൂപാ ച ലിങ്ഗിനീ ॥ 79 ॥

ഭഗഗീതിര്‍മഹാപ്രീതിര്ലിങ്ഗഗീതിര്‍മഹാസുഖാ ।
സ്വയംഭൂഃ കുസുമാരാധ്യാ സ്വയംഭൂഃ കുസുമാകുലാ ॥ 80 ॥

സ്വയംഭൂഃ പുഷ്പരൂപാ ച സ്വയംഭൂഃ കുസുമപ്രിയാ ।
ശുക്രകൂപാ മഹാകൂപാ ശുക്രാസവനിവാസിനീ ॥ 81 ॥

ശുക്രസ്ഥാ ശുക്രിണീ ശുക്രാ ശുക്രപൂജകപൂജിതാ ।
കാമാക്ഷാ കാമരൂപാ ച യോഗിനീ പീഠവാസിനീ ॥ 82 ॥

സര്‍വപീഠമയീ ദേവീ പീഠപൂജാനിവാസിനീ ।
അക്ഷമാലാധരാ ദേവീ പാനപാത്രവിധാരിണീ ॥ 83 ॥

ശൂലിനീ ശൂലഹസ്താ ച പാശിനീ പാശരൂപിണീ ।
ഖഡ്ഗിനീ ഗദിനീ ചൈവ തഥാ സര്‍വാസ്ത്രധാരിണീ ॥ 84 ॥

ഭാവ്യാ ഭവ്യാ ഭവാനീ സാ ഭവമുക്തിപ്രദായിനീ ।
ചതുരാ ചതുരപ്രീതാ ചതുരാനനപൂജിതാ ॥ 85 ॥

ദേവസ്തവ്യാ ദേവപൂജ്യാ സര്‍വപൂജ്യാ സുരേശ്വരീ ।
ജനനീ ജനരൂപാ ച ജനാനാം ചിത്തഹാരിണീ ॥ 86 ॥

ജടിലാ കേശബദ്ധാ ച സുകേശീ കേശബദ്ധികാ ।
അഹിംസാ ദ്വേഷികാ ദ്വേഷ്യാ സര്‍വദ്വേഷവിനാശിനീ ॥ 87 ॥

ഉച്ചാടിനീ ദ്വേഷിനീ ച മോഹിനീ മധുരാക്ഷരാ ।
ക്രീഡാ ക്രീഡകലേഖാങ്കകാരണാകാരകാരികാ ॥ 88 ॥

സര്‍വജ്ഞാ സര്‍വകാര്യാ ച സര്‍വഭക്ഷാ സുരാരിഹാ ।
സര്‍വരൂപാ സര്‍വശാന്താ സര്‍വേഷാം പ്രാണരൂപിണീ ॥ 89 ॥

സൃഷ്ടിസ്ഥിതികരീ ദേവീ തഥാ പ്രലയകാരിണീ ।
മുഗ്ധാ സാധ്വീ തഥാ രൌദ്രീ നാനാമൂര്‍തിവിധാരിണീ ॥ 90 ॥

ഉക്താനി യാനി ദേവേശി അനുക്താനി മഹേശ്വരി ।
യത് കിഞ്ചിദ് ദൃശ്യതേ ദേവി തത് സര്‍വം ഭുവനേശ്വരീ ॥ 91 ॥

ഇതി ശ്രീഭുവനേശ്വര്യാ നാമാനി കഥിതാനി തേ ।
സഹസ്രാണി മഹാദേവി ഫലം തേഷാം നിഗദ്യതേ ॥ 92 ॥

യഃ പഠേത് പ്രാതരുത്ഥായ ചാര്‍ദ്ധരാത്രേ തഥാ പ്രിയേ ।
പ്രാതഃകാലേ തഥാ മധ്യേ സായാഹ്നേ ഹരവല്ലഭേ ॥ 93 ॥

യത്ര തത്ര പഠിത്വാ ച ഭക്ത്യാ സിദ്ധിര്‍ന സംശയഃ ।
പഠേദ് വാ പാഠയേദ് വാപി ശൃണുയാച്ഛ്രാവയേത്തഥാ ॥ 94 ॥

തസ്യ സര്‍വം ഭവേത് സത്യം മനസാ യച്ച വാഞ്ഛിതം ।
അഷ്ടംയാം ച ചതുര്‍ദശ്യാം നവംയാം വാ വിശേഷതഃ ॥ 95 ॥

സര്‍വമങ്ഗലസംയുക്തേ സങ്ക്രാതൌ ശനിഭൌമയോഃ ।
യഃ പഠേത് പരയാ ഭക്ത്യാ ദേവ്യാ നാമസഹസ്രകം ॥ 96 ॥

തസ്യ ദേഹേ ച സംസ്ഥാനം കുരുതേ ഭുവനേശ്വരീ ।
തസ്യ കാര്യം ഭവേദ് ദേവി അന്യഥാ ന കഥഞ്ചന ॥ 97 ॥

ശ്മശാനേ പ്രാന്തരേ വാപി ശൂന്യാഗാരേ ചതുഷ്പഥേ ।
ചതുഷ്പഥേ ചൈകലിങ്ഗേ മേരുദേശേ തഥൈവ ച ॥ 98 ॥

ജലമധ്യേ വഹ്നിമധ്യേ സങ്ഗ്രാമേ ഗ്രാമശാന്തയേ ।
ജപത്വാ മന്ത്രസഹസ്രം തു പഠേന്നാമസഹസ്രകം ॥ 99 ॥

ധൂപദീപാദിഭിശ്ചൈവ ബലിദാനാദികൈസ്തഥാ ।
നാനാവിധൈസ്തഥാ ദേവി നൈവേദ്യൈര്‍ഭുവനേശ്വരീം ॥ 100 ॥

സമ്പൂജ്യ വിധിവജ്ജപ്ത്വാ സ്തുത്വാ നാമസഹസ്രകൈഃ ।
അചിരാത് സിദ്ധിമാപ്നോതി സാധകോ നാത്ര സംശയഃ ॥ 101 ॥

തസ്യ തുഷ്ടാ ഭവേദ് ദേവീ സര്‍വദാ ഭുവനേശ്വരീ ।
ഭൂര്‍ജപത്രേ സമാലിഖ്യ കുങകുമാദ് രക്തചന്ദനൈഃ ॥ 102 ॥

തഥാ ഗോരോചനാദ്യൈശ്ച വിലിഖ്യ സാധകോത്തമഃ ।
സുതിഥൌ ശുഭനക്ഷത്രേ ലിഖിത്വാ ദക്ഷിണേ ഭുജേ ॥ 103 ॥

ധാരയേത് പരയാ ഭക്ത്യാ ദേവീരൂപേണ പാര്‍വതി ! ।
തസ്യ സിദ്ധിര്‍മഹേശാനി അചിരാച്ച ഭവിഷ്യതി ॥ 104 ॥

രണേ രാജകുലേ വാഽപി സര്‍വത്ര വിജയീ ഭവേത് ।
ദേവതാ വശമായാതി കിം പുനര്‍മാനവാദയഃ ॥ 105 ॥

വിദ്യാസ്തംഭം ജലസ്തംഭം കരോത്യേവ ന സംശയഃ ।
പഠേദ് വാ പാഠയേദ് വാഽപി ദേവീഭക്ത്യാ ച പാര്‍വതി ॥ 106 ॥

ഇഹ ഭുക്ത്വാ വരാന്‍ ഭോഗാന്‍ കൃത്വാ കാവ്യാര്‍ഥവിസ്തരാന്‍ ।
അന്തേ ദേവ്യാ ഗണത്വം ച സാധകോ മുക്തിമാപ്നുയാത് ॥ 107 ॥

പ്രാപ്നോതി ദേവദേവേശി സര്‍വാര്‍ഥാന്നാത്ര സംശയഃ ।
ഹീനാങ്ഗേ ചാതിരിക്താങ്ഗേ ശഠായ പരശിഷ്യകേ ॥ 108 ॥

ന ദാതവ്യം മഹേശാനി പ്രാണാന്തേഽപി കദാചന ।
ശിഷ്യായ മതിശുദ്ധായ വിനീതായ മഹേശ്വരി ॥ 109 ॥

ദാതവ്യഃ സ്തവരാജശ്ച സര്‍വസിദ്ധിപ്രദോ ഭവേത് ।
ലിഖിത്വാ ധാരയേദ് ദേഹേ ദുഃഖം തസ്യ ന ജായതേ ॥ 110 ॥

യ ഇദം ഭുവനേശ്വര്യാഃ സ്തവരാജം മഹേശ്വരി ।
ഇതി തേ കഥിതം ദേവി ഭുവനേശ്യാഃ സഹസ്രകം ॥ 111 ॥

യസ്മൈ കസ്മൈ ന ദാതവ്യം വിനാ ശിഷ്യായ പാര്‍വതി ।
സുരതരുവരകാന്തം സിദ്ധിസാധ്യൈകസേവ്യം
യദി പഠതി മനുഷ്യോ നാന്യചേതാഃ സദൈവ ।
ഇഹ ഹി സകലഭോഗാന്‍ പ്രാപ്യ ചാന്തേ ശിവായ
വ്രജതി പരസമീപം സര്‍വദാ മുക്തിമന്തേ ॥ 112 ॥

॥ ഇതി ശ്രീരുദ്രയാമലേ തന്ത്രേ ഭുവനേശ്വരീസഹസ്രനാമാഖ്യം
സ്തോത്രം സമ്പൂര്‍ണം ॥ ശ്രീരസ്തു ॥

Also Read 1000 Names of Sri Bhuvaneshvari :

1000 Names of Sri Bhuvaneshvari | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Bhuvaneshvari | Sahasranama Stotram Lyrics in Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top