Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Bhuvaneshvari | Sahasranama Stotram Lyrics in Oriya

Shri Bhuvaneshwari Sahasranamastotram Lyrics in Oriya:

॥ ଶ୍ରୀଭୁଵନେଶ୍ଵରୀସହସ୍ରନାମସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ॥

ଶ୍ରୀଗଣେଶାୟ ନମଃ ।

ଶ୍ରୀଦେଵ୍ୟୁଵାଚ – ଶ୍ରୀପାର୍ଵତ୍ୟୁଵାଚ –
ଦେଵ ଦେଵ ମହାଦେଵ ସର୍ଵଶାସ୍ତ୍ରଵିଶାରଦ ! ।
କପାଲଖଟ୍ଵାଙ୍ଗଧର ! ଚିତାଭସ୍ମାନୁଲେପନ ! ॥ ୧ ॥

ୟା ଆଦ୍ୟା ପ୍ରକୃତିର୍ନିତ୍ୟା ସର୍ଵଶାସ୍ତ୍ରେଷୁ ଗୋପିତା ।
ତସ୍ୟାଃ ଶ୍ରୀଭୁଵନେଶ୍ଵର୍ୟା ନାମ୍ନାଂ ପୁଣ୍ୟଂ ସହସ୍ରକମ୍ ॥ ୨ ॥

କଥୟସ୍ଵ ମହାଦେଵ ! ୟଥା ଦେଵୀ ପ୍ରସୀଦତି ।

ଈଶ୍ଵର ଉଵାଚ – ଶ୍ରୀମହେଶ୍ଵର ଉଵାଚ –
ସାଧୁ ପୃଷ୍ଟଂ ମହାଦେଵି ! ସାଧକାନାଂ ହିତାୟ ଵୈ ॥ ୩ ॥ ସାଧୁ ଲୋକହିତାୟ ଚ

ୟା ଆଦ୍ୟା ପ୍ରକୃତିର୍ନିତ୍ୟା ସର୍ଵଶାସ୍ତ୍ରେଷୁ ଗୋପିତା ।
ୟସ୍ୟାଃ ସ୍ମରଣମାତ୍ରେଣ ସର୍ଵପାପୈଃ ପ୍ରମୁଚ୍ୟତେ ॥ ୪ ॥

ଆରାଧନାଦ୍ଭଵେଦ୍ୟସ୍ୟା ଜୀଵନ୍ମୁକ୍ତୋ ନ ସଂଶୟଃ ।
ତସ୍ୟା ନାମସହସ୍ରଂ ଵୈ କଥୟାମି ସମାସତଃ ॥ ୫ ॥
var ତସ୍ୟା ନାମସହସ୍ରାଣି କଥୟାମି ଶ୍ରୁଣୁଷ୍ଵ ତତ୍

ଵିନିୟୋଗଃ –
ଅସ୍ୟ ଶ୍ରୀଭୁଵନେଶ୍ଵର୍ୟା ସହସ୍ରନାମସ୍ତୋତ୍ରସ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣାମୂର୍ତିଋଷିଃ,
ପଙ୍କ୍ତିଶ୍ଛନ୍ଦଃ, ଆଦ୍ୟା ଶ୍ରୀଭୁଵନେଶ୍ଵରୀଦେଵତା, ହ୍ରୀଂ ବୀଜଂ,
ଶ୍ରୀଂ ଶକ୍ତିଃ, କ୍ଲୀଂ କୀଲକଂ, ମମ ଶ୍ରୀଧର୍ମାର୍ଥକାମମୋକ୍ଷାର୍ଥେ
ଜପେ ଵିନିୟୋଗଃ ।

ଋଷ୍ୟାଦିନ୍ୟାସଃ –
ଶ୍ରୀଦକ୍ଷିଣାମୂର୍ତିଋଷୟେ ନମଃ ଶିରସି ।
ପଙ୍କ୍ତିଶ୍ଛନ୍ଦସେ ନମଃ ମୁଖେ ।
ଆଦ୍ୟା ଶ୍ରୀଭୁଵନେଶ୍ଵରୀଦେଵତାୟୈ ନମଃ ହୃଦି ।
ହ୍ରୀଂ ବୀଜାୟ ନମଃ ଗୁହ୍ୟେ ।
ଶ୍ରୀଂ ଶକ୍ତୟେ ନମଃ ନାଭୌ ।
କ୍ଲୀଂ କୀଲକାୟ ନମଃ ପାଦୟୋଃ ।
ଧର୍ମାର୍ଥକାମମୋକ୍ଷାର୍ଥେ ଵିନିୟୋଗାୟ ନମଃ ସର୍ଵାଙ୍ଗେ ।

ଅଥ ସହସ୍ରନାମସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ।
ଆଦ୍ୟା ମାୟା ପରା ଶକ୍ତିଃ ଶ୍ରୀଂ ହ୍ରୀଂ କ୍ଲୀଂ ଭୁଵନେଶ୍ଵରୀ ।
var ଆଦ୍ୟା କମଲା ଵାଣୀ ମାୟା ଶ୍ରୀଭୁଵନେଶ୍ଵରୀ
ଭୁଵନା ଭାଵନା ଭଵ୍ୟା ଭଵାନୀ ଭଵଭାଵିନୀ ॥ ୬ ॥ ଭଵମୋଚନୀ

ରୁଦ୍ରାଣୀ ରୁଦ୍ରଭକ୍ତା ଚ ତଥା ରୁଦ୍ରପ୍ରିୟା ସତୀ ।
ଉମା କାତ୍ୟାୟନୀ ଦୁର୍ଗା ମଙ୍ଗଲା ସର୍ଵମଙ୍ଗଲା ॥ ୭ ॥ ଉମା କାମେଶ୍ଵରୀ

ତ୍ରିପୁରା ପରମେଶାନୀ ତ୍ରିପୁରା ସୁନ୍ଦରୀ ପ୍ରିୟା ।
ରମଣା ରମଣୀ ରାମା ରାମକାର୍ୟକରୀ ଶୁଭା ॥ ୮ ॥

ବ୍ରାହ୍ମୀ ନାରାୟଣୀ ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡନାୟିକା ।
ମାହେଶ୍ଵରୀ ଚ କୌମାରୀ ଵାରାହୀ ଚାପରାଜିତା ॥ ୯ ॥

ମହାମାୟା ମୁକ୍ତକେଶୀ ମହାତ୍ରିପୁରସୁନ୍ଦରୀ ।
ସୁନ୍ଦରୀ ଶୋଭନା ରକ୍ତା ରକ୍ତଵସ୍ତ୍ରାପିଧାୟିନୀ ॥ ୧୦ ॥

ରକ୍ତାକ୍ଷୀ ରକ୍ତଵସ୍ତ୍ରା ଚ ରକ୍ତବୀଜାତିସୁନ୍ଦରୀ ।
ରକ୍ତଚନ୍ଦନସିକ୍ତାଙ୍ଗୀ ରକ୍ତପୁଷ୍ପସଦାପ୍ରିୟା ॥ ୧୧ ॥

କମଲା କାମିନୀ କାନ୍ତା କାମଦେଵସଦାପ୍ରିୟା ।
ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲୋଲା ଚଞ୍ଚଲାକ୍ଷୀ ଚଞ୍ଚଲା ଚପଲା ପ୍ରିୟା ॥ ୧୨ ॥

ଭୈରଵୀ ଭୟହର୍ତ୍ରୀ ଚ ମହାଭୟଵିନାଶିନୀ ।
ଭୟଙ୍କରୀ ମହାଭୀମା ଭୟହା ଭୟନାଶିନୀ ॥ ୧୩ ॥

ଶ୍ମଶାନେ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଦୁର୍ଗେ ସଂସ୍ମୃତା ଭୟନାଶିନୀ ।
ଜୟା ଚ ଵିଜୟା ଚୈଵ ଜୟପୂର୍ଣା ଜୟପ୍ରଦା ॥ ୧୪ ॥

ୟମୁନା ୟାମୁନା ୟାମ୍ୟା ୟାମୁନଜା ୟମପ୍ରିୟା ।
ସର୍ଵେଷାଂ ଜନିକା ଜନ୍ୟା ଜନହା ଜନଵର୍ଧିନୀ ॥ ୧୫ ॥

କାଲୀ କପାଲିନୀ କୁଲ୍ଲା କାଲିକା କାଲରାତ୍ରିକା ।
ମହାକାଲହୃଦିସ୍ଥା ଚ କାଲଭୈରଵରୂପିଣୀ ॥ ୧୬ ॥

କପାଲଖଟ୍ଵାଙ୍ଗଧରା ପାଶାଙ୍କୁଶଵିଧାରିଣୀ ।
ଅଭୟା ଚ ଭୟା ଚୈଵ ତଥା ଚ ଭୟନାଶିନୀ ॥ ୧୭ ॥

ମହାଭୟପ୍ରଦାତ୍ରୀ ଚ ତଥା ଚ ଵରହସ୍ତିନୀ ।
ଗୌରୀ ଗୌରାଙ୍ଗିନୀ ଗୌରା ଗୌରଵର୍ଣା ଜୟପ୍ରଦା ॥ ୧୮ ॥

ଉଗ୍ରା ଉଗ୍ରପ୍ରଭା ଶାନ୍ତିଃ ଶାନ୍ତିଦାଽଶାନ୍ତିନାଶିନୀ ।
ଉଗ୍ରତାରା ତଥା ଚୋଗ୍ରା ନୀଲା ଚୈକଜଟା ତଥା ॥ ୧୯ ॥

ହାଂ ହାଂ ହୂଂ ହୂଂ ତଥା ତାରା ତଥା ଚ ସିଦ୍ଧିକାଲିକା ।
ତାରା ନୀଲା ଚ ଵାଗୀଶୀ ତଥା ନୀଲସରସ୍ଵତୀ ॥ ୨୦ ॥

ଗଙ୍ଗା କାଶୀ ସତୀ ସତ୍ୟା ସର୍ଵତୀର୍ଥମୟୀ ତଥା ।
ତୀର୍ଥରୂପା ତୀର୍ଥପୁଣ୍ୟା ତୀର୍ଥଦା ତୀର୍ଥସେଵିକା ॥ ୨୧ ॥

ପୁଣ୍ୟଦା ପୁଣ୍ୟରୂପା ଚ ପୁଣ୍ୟକୀର୍ତିପ୍ରକାଶିନୀ ।
ପୁଣ୍ୟକାଲା ପୁଣ୍ୟସଂସ୍ଥା ତଥା ପୁଣ୍ୟଜନପ୍ରିୟା ॥ ୨୨ ॥

ତୁଲସୀ ତୋତୁଲାସ୍ତୋତ୍ରା ରାଧିକା ରାଧନପ୍ରିୟା ।
ସତ୍ୟାସତ୍ୟା ସତ୍ୟଭାମା ରୁକ୍ମିଣୀ କୃଷ୍ଣଵଲ୍ଲଭା ॥ ୨୩ ॥

ଦେଵକୀ କୃଷ୍ଣମାତା ଚ ସୁଭଦ୍ରା ଭଦ୍ରରୂପିଣୀ ।
ମନୋହରା ତଥା ସୌମ୍ୟା ଶ୍ୟାମାଙ୍ଗୀ ସମଦର୍ଶନା ॥ ୨୪ ॥

ଘୋରରୂପା ଘୋରତେଜା ଘୋରଵତ୍ପ୍ରିୟଦର୍ଶନା ।
କୁମାରୀ ବାଲିକା କ୍ଷୁଦ୍ରା କୁମାରୀରୂପଧାରିଣୀ ॥ ୨୫ ॥

ୟୁଵତୀ ୟୁଵତୀରୂପା ୟୁଵତୀରସରଞ୍ଜକା ।
ପୀନସ୍ତନୀ କ୍ଷୂଦ୍ରମଧ୍ୟା ପ୍ରୌଢା ମଧ୍ୟା ଜରାତୁରା ॥ ୨୬ ॥

ଅତିଵୃଦ୍ଧା ସ୍ଥାଣୁରୂପା ଚଲାଙ୍ଗୀ ଚଞ୍ଚଲା ଚଲା ।
ଦେଵମାତା ଦେଵରୂପା ଦେଵକାର୍ୟକରୀ ଶୁଭା ॥ ୨୭ ॥

ଦେଵମାତା ଦିତିର୍ଦକ୍ଷା ସର୍ଵମାତା ସନାତନୀ ।
ପାନପ୍ରିୟା ପାୟନୀ ଚ ପାଲନା ପାଲନପ୍ରିୟା ॥ ୨୮ ॥

ମତ୍ସ୍ୟାଶୀ ମାଂସଭକ୍ଷ୍ୟା ଚ ସୁଧାଶୀ ଜନଵଲ୍ଲଭା ।
ତପସ୍ଵିନୀ ତପୀ ତପ୍ୟା ତପଃସିଦ୍ଧିପ୍ରଦାୟିନୀ ॥ ୨୯ ॥

ହଵିଷ୍ୟା ଚ ହଵିର୍ଭୋକ୍ତ୍ରୀ ହଵ୍ୟକଵ୍ୟନିଵାସିନୀ ।
ୟଜୁର୍ଵେଦା ଵଶ୍ୟକରୀ ୟଜ୍ଞାଙ୍ଗୀ ୟଜ୍ଞଵଲ୍ଲଭା ॥ ୩୦ ॥

ଦକ୍ଷା ଦାକ୍ଷାୟିଣୀ ଦୁର୍ଗା ଦକ୍ଷୟଜ୍ଞଵିନାଶିନୀ ।
ପାର୍ଵତୀ ପର୍ଵତପ୍ରୀତା ତଥା ପର୍ଵତଵାସିନୀ ॥ ୩୧ ॥

ହୈମୀ ହର୍ମ୍ୟା ହେମରୂପା ମେନା ମାନ୍ୟା ମନୋରମା ।
କୈଲାସଵାସିନୀ ମୁକ୍ତା ଶର୍ଵକ୍ରୀଡାଵିଲାସିନୀ ॥ ୩୨ ॥

ଚାର୍ଵଙ୍ଗୀ ଚାରୁରୂପା ଚ ସୁଵକ୍ତ୍ରା ଚ ଶୁଭାନନା ।
ଚଲତ୍କୁଣ୍ଡଲଗଣ୍ଡଶ୍ରୀର୍ଲସତ୍କୁଣ୍ଡଲଧାରିଣୀ ॥ ୩୩ ॥

ମହାସିଂହାସନସ୍ଥା ଚ ହେମଭୂଷଣଭୂଷିତା ।
ହେମାଙ୍ଗଦା ହେମଭୂଷା ଚ ସୂର୍ୟକୋଟିସମପ୍ରଭା ॥ ୩୪ ॥

ବାଲାଦିତ୍ୟସମାକାନ୍ତିଃ ସିନ୍ଦୂରାର୍ଚିତଵିଗ୍ରହା ।
ୟଵା ୟାଵକରୂପା ଚ ରକ୍ତଚନ୍ଦନରୂପଧୃକ୍ ॥ ୩୫ ॥

କୋଟରୀ କୋଟରାକ୍ଷୀ ଚ ନିର୍ଲଜ୍ଜା ଚ ଦିଗମ୍ବରା ।
ପୂତନା ବାଲମାତା ଚ ଶୂନ୍ୟାଲୟନିଵାସିନୀ ॥ ୩୬ ॥

ଶ୍ମଶାନଵାସିନୀ ଶୂନ୍ୟା ହୃଦ୍ୟା ଚତୁରଵାସିନୀ ।
ମଧୁକୈଟଭହନ୍ତ୍ରୀ ଚ ମହିଷାସୁରଘାତିନୀ ॥ ୩୭ ॥

ନିଶୁମ୍ଭଶୁମ୍ଭମଥନୀ ଚଣ୍ଡମୁଣ୍ଡଵିନାଶିନୀ ।
ଶିଵାଖ୍ୟା ଶିଵରୂପା ଚ ଶିଵଦୂତୀ ଶିଵପ୍ରିୟା ॥ ୩୮ ॥

ଶିଵଦା ଶିଵଵକ୍ଷଃସ୍ଥା ଶର୍ଵାଣୀ ଶିଵକାରିଣୀ ।
ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ଚେନ୍ଦ୍ରକନ୍ୟା ଚ ରାଜକନ୍ୟା ସୁରପ୍ରିୟା ॥ ୩୯ ॥

ଲଜ୍ଜାଶୀଲା ସାଧୁଶୀଲା କୁଲସ୍ତ୍ରୀ କୁଲଭୂଷିକା ।
ମହାକୁଲୀନା ନିଷ୍କାମା ନିର୍ଲଜ୍ଜା କୁଲଭୂଷଣା ॥ ୪୦ ॥

କୁଲୀନା କୁଲକନ୍ୟା ଚ ତଥା ଚ କୁଲଭୂଷିତା ।
ଅନନ୍ତାନନ୍ତରୂପା ଚ ଅନନ୍ତାସୁରନାଶିନୀ ॥ ୪୧ ॥

ହସନ୍ତୀ ଶିଵସଙ୍ଗେନ ଵାଞ୍ଛିତାନନ୍ଦଦାୟିନୀ ।
ନାଗାଙ୍ଗୀ ନାଗଭୂଷା ଚ ନାଗହାରଵିଧାରିଣୀ ॥ ୪୨ ॥

ଧରିଣୀ ଧାରିଣୀ ଧନ୍ୟା ମହାସିଦ୍ଧିପ୍ରଦାୟିନୀ ।
ଡାକିନୀ ଶାକିନୀ ଚୈଵ ରାକିନୀ ହାକିନୀ ତଥା ॥ ୪୩ ॥

ଭୂତା ପ୍ରେତା ପିଶାଚୀ ଚ ୟକ୍ଷିଣୀ ଧନଦାର୍ଚିତା ।
ଧୃତିଃ କୀର୍ତିଃ ସ୍ମୃତିର୍ମେଧା ତୁଷ୍ଟିଃପୁଷ୍ଟିରୁମା ରୁଷା ॥ ୪୪ ॥

ଶାଙ୍କରୀ ଶାମ୍ଭଵୀ ମୀନା ରତିଃ ପ୍ରୀତିଃ ସ୍ମରାତୁରା ।
ଅନଙ୍ଗମଦନା ଦେଵୀ ଅନଙ୍ଗମଦନାତୁରା ॥ ୪୫ ॥

ଭୁଵନେଶୀ ମହାମାୟା ତଥା ଭୁଵନପାଲିନୀ ।
ଈଶ୍ଵରୀ ଚେଶ୍ଵରୀପ୍ରୀତା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଭୂଷଣା ॥ ୪୬ ॥

ଚିତ୍ତାନନ୍ଦକରୀ ଦେଵୀ ଚିତ୍ତସଂସ୍ଥା ଜନସ୍ୟ ଚ ।
ଅରୂପା ବହୁରୂପା ଚ ସର୍ଵରୂପା ଚିଦାତ୍ମିକା ॥ ୪୭ ॥

ଅନନ୍ତରୂପିଣୀ ନିତ୍ୟା ତଥାନନ୍ତପ୍ରଦାୟିନୀ ।
ନନ୍ଦା ଚାନନ୍ଦରୂପା ଚ ତଥାଽନନ୍ଦପ୍ରକାଶିନୀ ॥ ୪୮ ॥

ସଦାନନ୍ଦା ସଦାନିତ୍ୟା ସାଧକାନନ୍ଦଦାୟିନୀ ।
ଵନିତା ତରୁଣୀ ଭଵ୍ୟା ଭଵିକା ଚ ଵିଭାଵିନୀ ॥ ୪୯ ॥

ଚନ୍ଦ୍ରସୂର୍ୟସମା ଦୀପ୍ତା ସୂର୍ୟଵତ୍ପରିପାଲିନୀ ।
ନାରସିଂହୀ ହୟଗ୍ରୀଵା ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷଵିନାଶିନୀ ॥ ୫୦ ॥

ଵୈଷ୍ଣଵୀ ଵିଷ୍ଣୁଭକ୍ତା ଚ ଶାଲଗ୍ରାମନିଵାସିନୀ ।
ଚତୁର୍ଭୁଜା ଚାଷ୍ଟଭୁଜା ସହସ୍ରଭୁଜସଂଜ୍ଞିତା ॥ ୫୧ ॥

ଆଦ୍ୟା କାତ୍ୟାୟନୀ ନିତ୍ୟା ସର୍ଵାଦ୍ୟା ସର୍ଵଦାୟିନୀ ।
ସର୍ଵଚନ୍ଦ୍ରମୟୀ ଦେଵୀ ସର୍ଵଵେଦମୟୀ ଶୁଭା ॥ ୫୨ ॥

ସଵଦେଵମୟୀ ଦେଵୀ ସର୍ଵଲୋକମୟୀ ପୁରା ।
ସର୍ଵସମ୍ମୋହିନୀ ଦେଵୀ ସର୍ଵଲୋକଵଶଙ୍କରୀ ॥ ୫୩ ॥

ରାଜିନୀ ରଞ୍ଜିନୀ ରାଗା ଦେହଲାଵଣ୍ୟରଞ୍ଜିତା ।
ନଟୀ ନଟପ୍ରିୟା ଧୂର୍ତା ତଥା ଧୂର୍ତଜନାର୍ଦିନୀ ॥ ୫୪ ॥

ମହାମାୟା ମହାମୋହା ମହାସତ୍ତ୍ଵଵିମୋହିତା ।
ବଲିପ୍ରିୟା ମାଂସରୁଚିର୍ମଧୁମାଂସପ୍ରିୟା ସଦା ॥ ୫୫ ॥

ମଧୁମତ୍ତା ମାଧଵିକା ମଧୁମାଧଵରୂପିକା ।
ଦିଵାମୟୀ ରାତ୍ରିମୟୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ସନ୍ଧିସ୍ଵରୂପିଣୀ ॥ ୫୬ ॥

କାଲରୂପା ସୂକ୍ଷ୍ମରୂପା ସୂକ୍ଷ୍ମିଣୀ ଚାତିସୂକ୍ଷ୍ମିଣୀ ।
ତିଥିରୂପା ଵାରରୂପା ତଥା ନକ୍ଷତ୍ରରୂପିଣୀ ॥ ୫୭ ॥

ସର୍ଵଭୂତମୟୀ ଦେଵୀ ପଞ୍ଚଭୂତନିଵାସିନୀ ।
ଶୂନ୍ୟାକାରା ଶୂନ୍ୟରୂପା ଶୂନ୍ୟସଂସ୍ଥା ଚ ସ୍ତମ୍ଭିନୀ ॥ ୫୮ ॥

ଆକାଶଗାମିନୀ ଦେଵୀ ଜ୍ୟୋତିଶ୍ଚକ୍ରନିଵାସିନୀ ।
ଗ୍ରହାଣାଂ ସ୍ଥିତିରୂପା ଚ ରୁଦ୍ରାଣୀ ଚକ୍ରସମ୍ଭଵା ॥ ୫୯ ॥

ଋଷୀଣାଂ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ରାଣାଂ ତପଃସିଦ୍ଧିପ୍ରଦାୟିନୀ ।
ଅରୁନ୍ଧତୀ ଚ ଗାୟତ୍ରୀ ସାଵିତ୍ରୀ ସତ୍ତ୍ଵରୂପିଣୀ ॥ ୬୦ ॥

ଚିତାସଂସ୍ଥା ଚିତାରୂପା ଚିତ୍ତସିଦ୍ଧିପ୍ରଦାୟିନୀ ।
ଶଵସ୍ଥା ଶଵରୂପା ଚ ଶଵଶତ୍ରୁନିଵାସିନୀ ॥ ୬୧ ॥

ୟୋଗିନୀ ୟୋଗରୂପା ଚ ୟୋଗିନାଂ ମଲହାରିଣୀ ।
ସୁପ୍ରସନ୍ନା ମହାଦେଵୀ ୟାମୁନୀ ମୁକ୍ତିଦାୟିନୀ ॥ ୬୨ ॥

ନିର୍ମଲା ଵିମଲା ଶୁଦ୍ଧା ଶୁଦ୍ଧସତ୍ଵା ଜୟପ୍ରଦା ।
ମହାଵିଦ୍ୟା ମହାମାୟା ମୋହିନୀ ଵିଶ୍ଵମୋହିନୀ ॥ ୬୩ ॥

କାର୍ୟସିଦ୍ଧିକରୀ ଦେଵୀ ସର୍ଵକାର୍ୟନିଵାସିନୀ ।
କାର୍ୟକାର୍ୟକରୀ ରୌଦ୍ରୀ ମହାପ୍ରଲୟକାରିଣୀ ॥ ୬୪ ॥

ସ୍ତ୍ରୀପୁଂଭେଦାହ୍ୟଭେଦ୍ୟା ଚ ଭେଦିନୀ ଭେଦନାଶିନୀ ।
ସର୍ଵରୂପା ସର୍ଵମୟୀ ଅଦ୍ଵୈତାନନ୍ଦରୂପିଣୀ ॥ ୬୫ ॥

ପ୍ରଚଣ୍ଡା ଚଣ୍ଡିକା ଚଣ୍ଡା ଚଣ୍ଡାସୁରଵିନାଶିନୀ ।
ସୁମସ୍ତା ବହୁମସ୍ତା ଚ ଛିନ୍ନମସ୍ତାଽସୁନାଶିନୀ ॥ ୬୬ ॥

ଅରୂପା ଚ ଵିରୂପା ଚ ଚିତ୍ରରୂପା ଚିଦାତ୍ମିକା ।
ବହୁଶସ୍ତ୍ରା ଅଶସ୍ତ୍ରା ଚ ସର୍ଵଶସ୍ତ୍ରପ୍ରହାରିଣୀ ॥ ୬୭ ॥

ଶାସ୍ତ୍ରାର୍ଥା ଶାସ୍ତ୍ରଵାଦା ଚ ନାନା ଶାସ୍ତ୍ରାର୍ଥଵାଦିନୀ ।
କାଵ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରପ୍ରମୋଦା ଚ କାଵ୍ୟାଲଙ୍କାରଵାସିନୀ ॥ ୬୮ ॥

ରସଜ୍ଞା ରସନା ଜିହ୍ଵା ରସାମୋଦା ରସପ୍ରିୟା ।
ନାନାକୌତୁକସଂୟୁକ୍ତା ନାନାରସଵିଲାସିନୀ ॥ ୬୯ ॥

ଅରୂପା ଚ ସ୍ଵରୂପା ଚ ଵିରୂପା ଚ ସୁରୂପିଣୀ ।
ରୂପାଵସ୍ୟା ତଥା ଜୀଵା ଵେଶ୍ୟାଦ୍ୟା ଵେଶଧାରିଣୀ ॥ ୭୦ ॥

ନାନାଵେଶଧରା ଦେଵୀ ନାନାଵେଶେଷୁ ସଂସ୍ଥିତା ।
କୁରୂପା କୁଟିଲା କୃଷ୍ଣା କୃଷ୍ଣାରୂପା ଚ କାଲିକା ॥ ୭୧ ॥

ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରଦା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଃ ସର୍ଵଲକ୍ଷଣସଂୟୁତା ।
କୁବେରଗୃହସଂସ୍ଥା ଚ ଧନରୂପା ଧନପ୍ରଦା ॥ ୭୨ ॥

ନାନାରତ୍ନପ୍ରଦା ଦେଵୀ ରତ୍ନଖଣ୍ଡେଷୁ ସଂସ୍ଥିତା ।
ଵର୍ଣସଂସ୍ଥା ଵର୍ଣରୂପା ସର୍ଵଵର୍ଣମୟୀ ସଦା ॥ ୭୩ ॥

ଓଙ୍କାରରୂପିଣୀ ଵାଚ୍ୟା ଆଦିତ୍ୟଜ୍ୟୋତୀରୂପିଣୀ ।
ସଂସାରମୋଚିନୀ ଦେଵୀ ସଙ୍ଗ୍ରାମେ ଜୟଦାୟିନୀ ॥ ୭୪ ॥

ଜୟରୂପା ଜୟାଖ୍ୟା ଚ ଜୟିନୀ ଜୟଦାୟିନୀ ।
ମାନିନୀ ମାନରୂପା ଚ ମାନଭଙ୍ଗପ୍ରଣାଶିନୀ ॥ ୭୫ ॥

ମାନ୍ୟା ମାନପ୍ରିୟା ମେଧା ମାନିନୀ ମାନଦାୟିନୀ ।
ସାଧକାସାଧକାସାଧ୍ୟା ସାଧିକା ସାଧନପ୍ରିୟା ॥ ୭୬ ॥

ସ୍ଥାଵରା ଜଙ୍ଗମା ପ୍ରୋକ୍ତା ଚପଲା ଚପଲପ୍ରିୟା ।
ଋଦ୍ଧିଦା ଋଦ୍ଧିରୂପା ଚ ସିଦ୍ଧିଦା ସିଦ୍ଧିଦାୟିନୀ ॥ ୭୭ ॥

କ୍ଷେମଙ୍କରୀ ଶଙ୍କରୀ ଚ ସର୍ଵସମ୍ମୋହକାରିଣୀ ।
ରଞ୍ଜିତା ରଞ୍ଜିନୀ ୟା ଚ ସର୍ଵଵାଞ୍ଛାପ୍ରଦାୟିନୀ ॥ ୭୮ ॥

ଭଗଲିଙ୍ଗପ୍ରମୋଦା ଚ ଭଗଲିଙ୍ଗନିଵାସିନୀ ।
ଭଗରୂପା ଭଗାଭାଗ୍ୟା ଲିଙ୍ଗରୂପା ଚ ଲିଙ୍ଗିନୀ ॥ ୭୯ ॥

ଭଗଗୀତିର୍ମହାପ୍ରୀତିର୍ଲିଙ୍ଗଗୀତିର୍ମହାସୁଖା ।
ସ୍ଵୟମ୍ଭୂଃ କୁସୁମାରାଧ୍ୟା ସ୍ଵୟମ୍ଭୂଃ କୁସୁମାକୁଲା ॥ ୮୦ ॥

ସ୍ଵୟମ୍ଭୂଃ ପୁଷ୍ପରୂପା ଚ ସ୍ଵୟମ୍ଭୂଃ କୁସୁମପ୍ରିୟା ।
ଶୁକ୍ରକୂପା ମହାକୂପା ଶୁକ୍ରାସଵନିଵାସିନୀ ॥ ୮୧ ॥

ଶୁକ୍ରସ୍ଥା ଶୁକ୍ରିଣୀ ଶୁକ୍ରା ଶୁକ୍ରପୂଜକପୂଜିତା ।
କାମାକ୍ଷା କାମରୂପା ଚ ୟୋଗିନୀ ପୀଠଵାସିନୀ ॥ ୮୨ ॥

ସର୍ଵପୀଠମୟୀ ଦେଵୀ ପୀଠପୂଜାନିଵାସିନୀ ।
ଅକ୍ଷମାଲାଧରା ଦେଵୀ ପାନପାତ୍ରଵିଧାରିଣୀ ॥ ୮୩ ॥

ଶୂଲିନୀ ଶୂଲହସ୍ତା ଚ ପାଶିନୀ ପାଶରୂପିଣୀ ।
ଖଡ୍ଗିନୀ ଗଦିନୀ ଚୈଵ ତଥା ସର୍ଵାସ୍ତ୍ରଧାରିଣୀ ॥ ୮୪ ॥

ଭାଵ୍ୟା ଭଵ୍ୟା ଭଵାନୀ ସା ଭଵମୁକ୍ତିପ୍ରଦାୟିନୀ ।
ଚତୁରା ଚତୁରପ୍ରୀତା ଚତୁରାନନପୂଜିତା ॥ ୮୫ ॥

ଦେଵସ୍ତଵ୍ୟା ଦେଵପୂଜ୍ୟା ସର୍ଵପୂଜ୍ୟା ସୁରେଶ୍ଵରୀ ।
ଜନନୀ ଜନରୂପା ଚ ଜନାନାଂ ଚିତ୍ତହାରିଣୀ ॥ ୮୬ ॥

ଜଟିଲା କେଶବଦ୍ଧା ଚ ସୁକେଶୀ କେଶବଦ୍ଧିକା ।
ଅହିଂସା ଦ୍ଵେଷିକା ଦ୍ଵେଷ୍ୟା ସର୍ଵଦ୍ଵେଷଵିନାଶିନୀ ॥ ୮୭ ॥

ଉଚ୍ଚାଟିନୀ ଦ୍ଵେଷିନୀ ଚ ମୋହିନୀ ମଧୁରାକ୍ଷରା ।
କ୍ରୀଡା କ୍ରୀଡକଲେଖାଙ୍କକାରଣାକାରକାରିକା ॥ ୮୮ ॥

ସର୍ଵଜ୍ଞା ସର୍ଵକାର୍ୟା ଚ ସର୍ଵଭକ୍ଷା ସୁରାରିହା ।
ସର୍ଵରୂପା ସର୍ଵଶାନ୍ତା ସର୍ଵେଷାଂ ପ୍ରାଣରୂପିଣୀ ॥ ୮୯ ॥

ସୃଷ୍ଟିସ୍ଥିତିକରୀ ଦେଵୀ ତଥା ପ୍ରଲୟକାରିଣୀ ।
ମୁଗ୍ଧା ସାଧ୍ଵୀ ତଥା ରୌଦ୍ରୀ ନାନାମୂର୍ତିଵିଧାରିଣୀ ॥ ୯୦ ॥

ଉକ୍ତାନି ୟାନି ଦେଵେଶି ଅନୁକ୍ତାନି ମହେଶ୍ଵରି ।
ୟତ୍ କିଞ୍ଚିଦ୍ ଦୃଶ୍ୟତେ ଦେଵି ତତ୍ ସର୍ଵଂ ଭୁଵନେଶ୍ଵରୀ ॥ ୯୧ ॥

ଇତି ଶ୍ରୀଭୁଵନେଶ୍ଵର୍ୟା ନାମାନି କଥିତାନି ତେ ।
ସହସ୍ରାଣି ମହାଦେଵି ଫଲଂ ତେଷାଂ ନିଗଦ୍ୟତେ ॥ ୯୨ ॥

ୟଃ ପଠେତ୍ ପ୍ରାତରୁତ୍ଥାୟ ଚାର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରେ ତଥା ପ୍ରିୟେ ।
ପ୍ରାତଃକାଲେ ତଥା ମଧ୍ୟେ ସାୟାହ୍ନେ ହରଵଲ୍ଲଭେ ॥ ୯୩ ॥

ୟତ୍ର ତତ୍ର ପଠିତ୍ଵା ଚ ଭକ୍ତ୍ୟା ସିଦ୍ଧିର୍ନ ସଂଶୟଃ ।
ପଠେଦ୍ ଵା ପାଠୟେଦ୍ ଵାପି ଶୃଣୁୟାଚ୍ଛ୍ରାଵୟେତ୍ତଥା ॥ ୯୪ ॥

ତସ୍ୟ ସର୍ଵଂ ଭଵେତ୍ ସତ୍ୟଂ ମନସା ୟଚ୍ଚ ଵାଞ୍ଛିତମ୍ ।
ଅଷ୍ଟମ୍ୟାଂ ଚ ଚତୁର୍ଦଶ୍ୟାଂ ନଵମ୍ୟାଂ ଵା ଵିଶେଷତଃ ॥ ୯୫ ॥

ସର୍ଵମଙ୍ଗଲସଂୟୁକ୍ତେ ସଙ୍କ୍ରାତୌ ଶନିଭୌମୟୋଃ ।
ୟଃ ପଠେତ୍ ପରୟା ଭକ୍ତ୍ୟା ଦେଵ୍ୟା ନାମସହସ୍ରକମ୍ ॥ ୯୬ ॥

ତସ୍ୟ ଦେହେ ଚ ସଂସ୍ଥାନଂ କୁରୁତେ ଭୁଵନେଶ୍ଵରୀ ।
ତସ୍ୟ କାର୍ୟଂ ଭଵେଦ୍ ଦେଵି ଅନ୍ୟଥା ନ କଥଞ୍ଚନ ॥ ୯୭ ॥

ଶ୍ମଶାନେ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଵାପି ଶୂନ୍ୟାଗାରେ ଚତୁଷ୍ପଥେ ।
ଚତୁଷ୍ପଥେ ଚୈକଲିଙ୍ଗେ ମେରୁଦେଶେ ତଥୈଵ ଚ ॥ ୯୮ ॥

ଜଲମଧ୍ୟେ ଵହ୍ନିମଧ୍ୟେ ସଙ୍ଗ୍ରାମେ ଗ୍ରାମଶାନ୍ତୟେ ।
ଜପତ୍ଵା ମନ୍ତ୍ରସହସ୍ରଂ ତୁ ପଠେନ୍ନାମସହସ୍ରକମ୍ ॥ ୯୯ ॥

ଧୂପଦୀପାଦିଭିଶ୍ଚୈଵ ବଲିଦାନାଦିକୈସ୍ତଥା ।
ନାନାଵିଧୈସ୍ତଥା ଦେଵି ନୈଵେଦ୍ୟୈର୍ଭୁଵନେଶ୍ଵରୀମ୍ ॥ ୧୦୦ ॥

ସମ୍ପୂଜ୍ୟ ଵିଧିଵଜ୍ଜପ୍ତ୍ଵା ସ୍ତୁତ୍ଵା ନାମସହସ୍ରକୈଃ ।
ଅଚିରାତ୍ ସିଦ୍ଧିମାପ୍ନୋତି ସାଧକୋ ନାତ୍ର ସଂଶୟଃ ॥ ୧୦୧ ॥

ତସ୍ୟ ତୁଷ୍ଟା ଭଵେଦ୍ ଦେଵୀ ସର୍ଵଦା ଭୁଵନେଶ୍ଵରୀ ।
ଭୂର୍ଜପତ୍ରେ ସମାଲିଖ୍ୟ କୁଙକୁମାଦ୍ ରକ୍ତଚନ୍ଦନୈଃ ॥ ୧୦୨ ॥

ତଥା ଗୋରୋଚନାଦ୍ୟୈଶ୍ଚ ଵିଲିଖ୍ୟ ସାଧକୋତ୍ତମଃ ।
ସୁତିଥୌ ଶୁଭନକ୍ଷତ୍ରେ ଲିଖିତ୍ଵା ଦକ୍ଷିଣେ ଭୁଜେ ॥ ୧୦୩ ॥

ଧାରୟେତ୍ ପରୟା ଭକ୍ତ୍ୟା ଦେଵୀରୂପେଣ ପାର୍ଵତି ! ।
ତସ୍ୟ ସିଦ୍ଧିର୍ମହେଶାନି ଅଚିରାଚ୍ଚ ଭଵିଷ୍ୟତି ॥ ୧୦୪ ॥

ରଣେ ରାଜକୁଲେ ଵାଽପି ସର୍ଵତ୍ର ଵିଜୟୀ ଭଵେତ୍ ।
ଦେଵତା ଵଶମାୟାତି କିଂ ପୁନର୍ମାନଵାଦୟଃ ॥ ୧୦୫ ॥

ଵିଦ୍ୟାସ୍ତମ୍ଭଂ ଜଲସ୍ତମ୍ଭଂ କରୋତ୍ୟେଵ ନ ସଂଶୟଃ ।
ପଠେଦ୍ ଵା ପାଠୟେଦ୍ ଵାଽପି ଦେଵୀଭକ୍ତ୍ୟା ଚ ପାର୍ଵତି ॥ ୧୦୬ ॥

ଇହ ଭୁକ୍ତ୍ଵା ଵରାନ୍ ଭୋଗାନ୍ କୃତ୍ଵା କାଵ୍ୟାର୍ଥଵିସ୍ତରାନ୍ ।
ଅନ୍ତେ ଦେଵ୍ୟା ଗଣତ୍ଵଂ ଚ ସାଧକୋ ମୁକ୍ତିମାପ୍ନୁୟାତ୍ ॥ ୧୦୭ ॥

ପ୍ରାପ୍ନୋତି ଦେଵଦେଵେଶି ସର୍ଵାର୍ଥାନ୍ନାତ୍ର ସଂଶୟଃ ।
ହୀନାଙ୍ଗେ ଚାତିରିକ୍ତାଙ୍ଗେ ଶଠାୟ ପରଶିଷ୍ୟକେ ॥ ୧୦୮ ॥

ନ ଦାତଵ୍ୟଂ ମହେଶାନି ପ୍ରାଣାନ୍ତେଽପି କଦାଚନ ।
ଶିଷ୍ୟାୟ ମତିଶୁଦ୍ଧାୟ ଵିନୀତାୟ ମହେଶ୍ଵରି ॥ ୧୦୯ ॥

ଦାତଵ୍ୟଃ ସ୍ତଵରାଜଶ୍ଚ ସର୍ଵସିଦ୍ଧିପ୍ରଦୋ ଭଵେତ୍ ।
ଲିଖିତ୍ଵା ଧାରୟେଦ୍ ଦେହେ ଦୁଃଖଂ ତସ୍ୟ ନ ଜାୟତେ ॥ ୧୧୦ ॥

ୟ ଇଦଂ ଭୁଵନେଶ୍ଵର୍ୟାଃ ସ୍ତଵରାଜଂ ମହେଶ୍ଵରି ।
ଇତି ତେ କଥିତଂ ଦେଵି ଭୁଵନେଶ୍ୟାଃ ସହସ୍ରକମ୍ ॥ ୧୧୧ ॥

ୟସ୍ମୈ କସ୍ମୈ ନ ଦାତଵ୍ୟଂ ଵିନା ଶିଷ୍ୟାୟ ପାର୍ଵତି ।
ସୁରତରୁଵରକାନ୍ତଂ ସିଦ୍ଧିସାଧ୍ୟୈକସେଵ୍ୟଂ
ୟଦି ପଠତି ମନୁଷ୍ୟୋ ନାନ୍ୟଚେତାଃ ସଦୈଵ ।
ଇହ ହି ସକଲଭୋଗାନ୍ ପ୍ରାପ୍ୟ ଚାନ୍ତେ ଶିଵାୟ
ଵ୍ରଜତି ପରସମୀପଂ ସର୍ଵଦା ମୁକ୍ତିମନ୍ତେ ॥ ୧୧୨ ॥

॥ ଇତି ଶ୍ରୀରୁଦ୍ରୟାମଲେ ତନ୍ତ୍ରେ ଭୁଵନେଶ୍ଵରୀସହସ୍ରନାମାଖ୍ୟଂ
ସ୍ତୋତ୍ରଂ ସମ୍ପୂର୍ଣମ୍ ॥ ଶ୍ରୀରସ୍ତୁ ॥

Also Read 1000 Names of Sri Bhuvaneshvari :

1000 Names of Sri Bhuvaneshvari | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Bhuvaneshvari | Sahasranama Stotram Lyrics in Oriya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top