Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Bhuvaneshvari | Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil

Shri Bhuvaneshwari Sahasranamastotram Lyrics in Tamil:

॥ ஶ்ரீபு⁴வநேஶ்வரீஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ॥

ஶ்ரீக³ணேஶாய நம: ।

ஶ்ரீதே³வ்யுவாச – ஶ்ரீபார்வத்யுவாச –
தே³வ தே³வ மஹாதே³வ ஸர்வஶாஸ்த்ரவிஶாரத³ ! ।
கபாலக²ட்வாங்க³த⁴ர ! சிதாப⁴ஸ்மாநுலேபந ! ॥ 1 ॥

யா ஆத்³யா ப்ரக்ருʼதிர்நித்யா ஸர்வஶாஸ்த்ரேஷு கோ³பிதா ।
தஸ்யா: ஶ்ரீபு⁴வநேஶ்வர்யா நாம்நாம் புண்யம் ஸஹஸ்ரகம் ॥ 2 ॥

கத²யஸ்வ மஹாதே³வ ! யதா² தே³வீ ப்ரஸீத³தி ।

ஈஶ்வர உவாச – ஶ்ரீமஹேஶ்வர உவாச –
ஸாது⁴ ப்ருʼஷ்டம் மஹாதே³வி ! ஸாத⁴காநாம் ஹிதாய வை ॥ 3 ॥ ஸாது⁴ லோகஹிதாய ச

யா ஆத்³யா ப்ரக்ருʼதிர்நித்யா ஸர்வஶாஸ்த்ரேஷு கோ³பிதா ।
யஸ்யா: ஸ்மரணமாத்ரேண ஸர்வபாபை: ப்ரமுச்யதே ॥ 4 ॥

ஆராத⁴நாத்³ப⁴வேத்³யஸ்யா ஜீவந்முக்தோ ந ஸம்ஶய: ।
தஸ்யா நாமஸஹஸ்ரம் வை கத²யாமி ஸமாஸத: ॥ 5 ॥
var தஸ்யா நாமஸஹஸ்ராணி கத²யாமி ஶ்ருணுஷ்வ தத்

விநியோக:³ –
அஸ்ய ஶ்ரீபு⁴வநேஶ்வர்யா ஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரஸ்ய த³க்ஷிணாமூர்திருʼஷி:,
பங்க்திஶ்ச²ந்த:³, ஆத்³யா ஶ்ரீபு⁴வநேஶ்வரீதே³வதா, ஹ்ரீம் பீ³ஜம்,
ஶ்ரீம் ஶக்தி:, க்லீம் கீலகம், மம ஶ்ரீத⁴ர்மார்த²காமமோக்ஷார்தே²
ஜபே விநியோக:³ ।

ருʼஷ்யாதி³ந்யாஸ: –
ஶ்ரீத³க்ஷிணாமூர்திருʼஷயே நம: ஶிரஸி ।
பங்க்திஶ்ச²ந்த³ஸே நம: முகே² ।
ஆத்³யா ஶ்ரீபு⁴வநேஶ்வரீதே³வதாயை நம: ஹ்ருʼதி³ ।
ஹ்ரீம் பீ³ஜாய நம: கு³ஹ்யே ।
ஶ்ரீம் ஶக்தயே நம: நாபௌ⁴ ।
க்லீம் கீலகாய நம: பாத³யோ: ।
த⁴ர்மார்த²காமமோக்ஷார்தே² விநியோகா³ய நம: ஸர்வாங்கே³ ।

அத² ஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ।
ஆத்³யா மாயா பரா ஶக்தி: ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் பு⁴வநேஶ்வரீ ।
var ஆத்³யா கமலா வாணீ மாயா ஶ்ரீபு⁴வநேஶ்வரீ
பு⁴வநா பா⁴வநா ப⁴வ்யா ப⁴வாநீ ப⁴வபா⁴விநீ ॥ 6 ॥ ப⁴வமோசநீ

ருத்³ராணீ ருத்³ரப⁴க்தா ச ததா² ருத்³ரப்ரியா ஸதீ ।
உமா காத்யாயநீ து³ர்கா³ மங்க³ளா ஸர்வமங்க³ளா ॥ 7 ॥ உமா காமேஶ்வரீ

த்ரிபுரா பரமேஶாநீ த்ரிபுரா ஸுந்த³ரீ ப்ரியா ।
ரமணா ரமணீ ராமா ராமகார்யகரீ ஶுபா⁴ ॥ 8 ॥

ப்³ராஹ்மீ நாராயணீ சண்டீ³ சாமுண்டா³ முண்ட³நாயிகா ।
மாஹேஶ்வரீ ச கௌமாரீ வாராஹீ சாபராஜிதா ॥ 9 ॥

மஹாமாயா முக்தகேஶீ மஹாத்ரிபுரஸுந்த³ரீ ।
ஸுந்த³ரீ ஶோப⁴நா ரக்தா ரக்தவஸ்த்ராபிதா⁴யிநீ ॥ 10 ॥

ரக்தாக்ஷீ ரக்தவஸ்த்ரா ச ரக்தபீ³ஜாதிஸுந்த³ரீ ।
ரக்தசந்த³நஸிக்தாங்கீ³ ரக்தபுஷ்பஸதா³ப்ரியா ॥ 11 ॥

கமலா காமிநீ காந்தா காமதே³வஸதா³ப்ரியா ।
லக்ஷ்மீ லோலா சஞ்சலாக்ஷீ சஞ்சலா சபலா ப்ரியா ॥ 12 ॥

பை⁴ரவீ ப⁴யஹர்த்ரீ ச மஹாப⁴யவிநாஶிநீ ।
ப⁴யங்கரீ மஹாபீ⁴மா ப⁴யஹா ப⁴யநாஶிநீ ॥ 13 ॥

ஶ்மஶாநே ப்ராந்தரே து³ர்கே³ ஸம்ஸ்ம்ருʼதா ப⁴யநாஶிநீ ।
ஜயா ச விஜயா சைவ ஜயபூர்ணா ஜயப்ரதா³ ॥ 14 ॥

யமுநா யாமுநா யாம்யா யாமுநஜா யமப்ரியா ।
ஸர்வேஷாம் ஜநிகா ஜந்யா ஜநஹா ஜநவர்தி⁴நீ ॥ 15 ॥

காலீ கபாலிநீ குல்லா காலிகா காலராத்ரிகா ।
மஹாகாலஹ்ருʼதி³ஸ்தா² ச காலபை⁴ரவரூபிணீ ॥ 16 ॥

கபாலக²ட்வாங்க³த⁴ரா பாஶாங்குஶவிதா⁴ரிணீ ।
அப⁴யா ச ப⁴யா சைவ ததா² ச ப⁴யநாஶிநீ ॥ 17 ॥

மஹாப⁴யப்ரதா³த்ரீ ச ததா² ச வரஹஸ்திநீ ।
கௌ³ரீ கௌ³ராங்கி³நீ கௌ³ரா கௌ³ரவர்ணா ஜயப்ரதா³ ॥ 18 ॥

உக்³ரா உக்³ரப்ரபா⁴ ஶாந்தி: ஶாந்திதா³ঽஶாந்திநாஶிநீ ।
உக்³ரதாரா ததா² சோக்³ரா நீலா சைகஜடா ததா² ॥ 19 ॥

ஹாம் ஹாம் ஹூம் ஹூம் ததா² தாரா ததா² ச ஸித்³தி⁴காலிகா ।
தாரா நீலா ச வாகீ³ஶீ ததா² நீலஸரஸ்வதீ ॥ 20 ॥

க³ங்கா³ காஶீ ஸதீ ஸத்யா ஸர்வதீர்த²மயீ ததா² ।
தீர்த²ரூபா தீர்த²புண்யா தீர்த²தா³ தீர்த²ஸேவிகா ॥ 21 ॥

புண்யதா³ புண்யரூபா ச புண்யகீர்திப்ரகாஶிநீ ।
புண்யகாலா புண்யஸம்ஸ்தா² ததா² புண்யஜநப்ரியா ॥ 22 ॥

துளஸீ தோதுலாஸ்தோத்ரா ராதி⁴கா ராத⁴நப்ரியா ।
ஸத்யாஸத்யா ஸத்யபா⁴மா ருக்மிணீ க்ருʼஷ்ணவல்லபா⁴ ॥ 23 ॥

தே³வகீ க்ருʼஷ்ணமாதா ச ஸுப⁴த்³ரா ப⁴த்³ரரூபிணீ ।
மநோஹரா ததா² ஸௌம்யா ஶ்யாமாங்கீ³ ஸமத³ர்ஶநா ॥ 24 ॥

கோ⁴ரரூபா கோ⁴ரதேஜா கோ⁴ரவத்ப்ரியத³ர்ஶநா ।
குமாரீ பா³லிகா க்ஷுத்³ரா குமாரீரூபதா⁴ரிணீ ॥ 25 ॥

யுவதீ யுவதீரூபா யுவதீரஸரஞ்ஜகா ।
பீநஸ்தநீ க்ஷூத்³ரமத்⁴யா ப்ரௌடா⁴ மத்⁴யா ஜராதுரா ॥ 26 ॥

அதிவ்ருʼத்³தா⁴ ஸ்தா²ணுரூபா சலாங்கீ³ சஞ்சலா சலா ।
தே³வமாதா தே³வரூபா தே³வகார்யகரீ ஶுபா⁴ ॥ 27 ॥

தே³வமாதா தி³திர்த³க்ஷா ஸர்வமாதா ஸநாதநீ ।
பாநப்ரியா பாயநீ ச பாலநா பாலநப்ரியா ॥ 28 ॥

மத்ஸ்யாஶீ மாம்ஸப⁴க்ஷ்யா ச ஸுதா⁴ஶீ ஜநவல்லபா⁴ ।
தபஸ்விநீ தபீ தப்யா தப:ஸித்³தி⁴ப்ரதா³யிநீ ॥ 29 ॥

ஹவிஷ்யா ச ஹவிர்போ⁴க்த்ரீ ஹவ்யகவ்யநிவாஸிநீ ।
யஜுர்வேதா³ வஶ்யகரீ யஜ்ஞாங்கீ³ யஜ்ஞவல்லபா⁴ ॥ 30 ॥

த³க்ஷா தா³க்ஷாயிணீ து³ர்கா³ த³க்ஷயஜ்ஞவிநாஶிநீ ।
பார்வதீ பர்வதப்ரீதா ததா² பர்வதவாஸிநீ ॥ 31 ॥

ஹைமீ ஹர்ம்யா ஹேமரூபா மேநா மாந்யா மநோரமா ।
கைலாஸவாஸிநீ முக்தா ஶர்வக்ரீடா³விலாஸிநீ ॥ 32 ॥

சார்வங்கீ³ சாருரூபா ச ஸுவக்த்ரா ச ஶுபா⁴நநா ।
சலத்குண்ட³லக³ண்ட³ஶ்ரீர்லஸத்குண்ட³லதா⁴ரிணீ ॥ 33 ॥

மஹாஸிம்ஹாஸநஸ்தா² ச ஹேமபூ⁴ஷணபூ⁴ஷிதா ।
ஹேமாங்க³தா³ ஹேமபூ⁴ஷா ச ஸூர்யகோடிஸமப்ரபா⁴ ॥ 34 ॥

பா³லாதி³த்யஸமாகாந்தி: ஸிந்தூ³ரார்சிதவிக்³ரஹா ।
யவா யாவகரூபா ச ரக்தசந்த³நரூபத்⁴ருʼக் ॥ 35 ॥

கோடரீ கோடராக்ஷீ ச நிர்லஜ்ஜா ச தி³க³ம்ப³ரா ।
பூதநா பா³லமாதா ச ஶூந்யாலயநிவாஸிநீ ॥ 36 ॥

ஶ்மஶாநவாஸிநீ ஶூந்யா ஹ்ருʼத்³யா சதுரவாஸிநீ ।
மது⁴கைடப⁴ஹந்த்ரீ ச மஹிஷாஸுரகா⁴திநீ ॥ 37 ॥

நிஶும்ப⁴ஶும்ப⁴மத²நீ சண்ட³முண்ட³விநாஶிநீ ।
ஶிவாக்²யா ஶிவரூபா ச ஶிவதூ³தீ ஶிவப்ரியா ॥ 38 ॥

ஶிவதா³ ஶிவவக்ஷ:ஸ்தா² ஶர்வாணீ ஶிவகாரிணீ ।
இந்த்³ராணீ சேந்த்³ரகந்யா ச ராஜகந்யா ஸுரப்ரியா ॥ 39 ॥

லஜ்ஜாஶீலா ஸாது⁴ஶீலா குலஸ்த்ரீ குலபூ⁴ஷிகா ।
மஹாகுலீநா நிஷ்காமா நிர்லஜ்ஜா குலபூ⁴ஷணா ॥ 40 ॥

குலீநா குலகந்யா ச ததா² ச குலபூ⁴ஷிதா ।
அநந்தாநந்தரூபா ச அநந்தாஸுரநாஶிநீ ॥ 41 ॥

ஹஸந்தீ ஶிவஸங்கே³ந வாஞ்சி²தாநந்த³தா³யிநீ ।
நாகா³ங்கீ³ நாக³பூ⁴ஷா ச நாக³ஹாரவிதா⁴ரிணீ ॥ 42 ॥

த⁴ரிணீ தா⁴ரிணீ த⁴ந்யா மஹாஸித்³தி⁴ப்ரதா³யிநீ ।
டா³கிநீ ஶாகிநீ சைவ ராகிநீ ஹாகிநீ ததா² ॥ 43 ॥

பூ⁴தா ப்ரேதா பிஶாசீ ச யக்ஷிணீ த⁴நதா³ர்சிதா ।
த்⁴ருʼதி: கீர்தி: ஸ்ம்ருʼதிர்மேதா⁴ துஷ்டி:புஷ்டிருமா ருஷா ॥ 44 ॥

ஶாங்கரீ ஶாம்ப⁴வீ மீநா ரதி: ப்ரீதி: ஸ்மராதுரா ।
அநங்க³மத³நா தே³வீ அநங்க³மத³நாதுரா ॥ 45 ॥

பு⁴வநேஶீ மஹாமாயா ததா² பு⁴வநபாலிநீ ।
ஈஶ்வரீ சேஶ்வரீப்ரீதா சந்த்³ரஶேக²ரபூ⁴ஷணா ॥ 46 ॥

சித்தாநந்த³கரீ தே³வீ சித்தஸம்ஸ்தா² ஜநஸ்ய ச ।
அரூபா ப³ஹுரூபா ச ஸர்வரூபா சிதா³த்மிகா ॥ 47 ॥

அநந்தரூபிணீ நித்யா ததா²நந்தப்ரதா³யிநீ ।
நந்தா³ சாநந்த³ரூபா ச ததா²ঽநந்த³ப்ரகாஶிநீ ॥ 48 ॥

ஸதா³நந்தா³ ஸதா³நித்யா ஸாத⁴காநந்த³தா³யிநீ ।
வநிதா தருணீ ப⁴வ்யா ப⁴விகா ச விபா⁴விநீ ॥ 49 ॥

சந்த்³ரஸூர்யஸமா தீ³ப்தா ஸூர்யவத்பரிபாலிநீ ।
நாரஸிம்ஹீ ஹயக்³ரீவா ஹிரண்யாக்ஷவிநாஶிநீ ॥ 50 ॥

வைஷ்ணவீ விஷ்ணுப⁴க்தா ச ஶாலக்³ராமநிவாஸிநீ ।
சதுர்பு⁴ஜா சாஷ்டபு⁴ஜா ஸஹஸ்ரபு⁴ஜஸம்ஜ்ஞிதா ॥ 51 ॥

ஆத்³யா காத்யாயநீ நித்யா ஸர்வாத்³யா ஸர்வதா³யிநீ ।
ஸர்வசந்த்³ரமயீ தே³வீ ஸர்வவேத³மயீ ஶுபா⁴ ॥ 52 ॥

ஸவதே³வமயீ தே³வீ ஸர்வலோகமயீ புரா ।
ஸர்வஸம்மோஹிநீ தே³வீ ஸர்வலோகவஶங்கரீ ॥ 53 ॥

ராஜிநீ ரஞ்ஜிநீ ராகா³ தே³ஹலாவண்யரஞ்ஜிதா ।
நடீ நடப்ரியா தூ⁴ர்தா ததா² தூ⁴ர்தஜநார்தி³நீ ॥ 54 ॥

மஹாமாயா மஹாமோஹா மஹாஸத்த்வவிமோஹிதா ।
ப³லிப்ரியா மாம்ஸருசிர்மது⁴மாம்ஸப்ரியா ஸதா³ ॥ 55 ॥

மது⁴மத்தா மாத⁴விகா மது⁴மாத⁴வரூபிகா ।
தி³வாமயீ ராத்ரிமயீ ஸந்த்⁴யா ஸந்தி⁴ஸ்வரூபிணீ ॥ 56 ॥

காலரூபா ஸூக்ஷ்மரூபா ஸூக்ஷ்மிணீ சாதிஸூக்ஷ்மிணீ ।
திதி²ரூபா வாரரூபா ததா² நக்ஷத்ரரூபிணீ ॥ 57 ॥

ஸர்வபூ⁴தமயீ தே³வீ பஞ்சபூ⁴தநிவாஸிநீ ।
ஶூந்யாகாரா ஶூந்யரூபா ஶூந்யஸம்ஸ்தா² ச ஸ்தம்பி⁴நீ ॥ 58 ॥

ஆகாஶகா³மிநீ தே³வீ ஜ்யோதிஶ்சக்ரநிவாஸிநீ ।
க்³ரஹாணாம் ஸ்தி²திரூபா ச ருத்³ராணீ சக்ரஸம்ப⁴வா ॥ 59 ॥

ருʼஷீணாம் ப்³ரஹ்மபுத்ராணாம் தப:ஸித்³தி⁴ப்ரதா³யிநீ ।
அருந்த⁴தீ ச கா³யத்ரீ ஸாவித்ரீ ஸத்த்வரூபிணீ ॥ 60 ॥

சிதாஸம்ஸ்தா² சிதாரூபா சித்தஸித்³தி⁴ப்ரதா³யிநீ ।
ஶவஸ்தா² ஶவரூபா ச ஶவஶத்ருநிவாஸிநீ ॥ 61 ॥

யோகி³நீ யோக³ரூபா ச யோகி³நாம் மலஹாரிணீ ।
ஸுப்ரஸந்நா மஹாதே³வீ யாமுநீ முக்திதா³யிநீ ॥ 62 ॥

நிர்மலா விமலா ஶுத்³தா⁴ ஶுத்³த⁴ஸத்வா ஜயப்ரதா³ ।
மஹாவித்³யா மஹாமாயா மோஹிநீ விஶ்வமோஹிநீ ॥ 63 ॥

கார்யஸித்³தி⁴கரீ தே³வீ ஸர்வகார்யநிவாஸிநீ ।
கார்யகார்யகரீ ரௌத்³ரீ மஹாப்ரலயகாரிணீ ॥ 64 ॥

ஸ்த்ரீபும்பே⁴தா³ஹ்யபே⁴த்³யா ச பே⁴தி³நீ பே⁴த³நாஶிநீ ।
ஸர்வரூபா ஸர்வமயீ அத்³வைதாநந்த³ரூபிணீ ॥ 65 ॥

ப்ரசண்டா³ சண்டி³கா சண்டா³ சண்டா³ஸுரவிநாஶிநீ ।
ஸுமஸ்தா ப³ஹுமஸ்தா ச சி²ந்நமஸ்தாঽஸுநாஶிநீ ॥ 66 ॥

அரூபா ச விரூபா ச சித்ரரூபா சிதா³த்மிகா ।
ப³ஹுஶஸ்த்ரா அஶஸ்த்ரா ச ஸர்வஶஸ்த்ரப்ரஹாரிணீ ॥ 67 ॥

ஶாஸ்த்ரார்தா² ஶாஸ்த்ரவாதா³ ச நாநா ஶாஸ்த்ரார்த²வாதி³நீ ।
காவ்யஶாஸ்த்ரப்ரமோதா³ ச காவ்யாலங்காரவாஸிநீ ॥ 68 ॥

ரஸஜ்ஞா ரஸநா ஜிஹ்வா ரஸாமோதா³ ரஸப்ரியா ।
நாநாகௌதுகஸம்யுக்தா நாநாரஸவிலாஸிநீ ॥ 69 ॥

அரூபா ச ஸ்வரூபா ச விரூபா ச ஸுரூபிணீ ।
ரூபாவஸ்யா ததா² ஜீவா வேஶ்யாத்³யா வேஶதா⁴ரிணீ ॥ 70 ॥

நாநாவேஶத⁴ரா தே³வீ நாநாவேஶேஷு ஸம்ஸ்தி²தா ।
குரூபா குடிலா க்ருʼஷ்ணா க்ருʼஷ்ணாரூபா ச காலிகா ॥ 71 ॥

லக்ஷ்மீப்ரதா³ மஹாலக்ஷ்மீ: ஸர்வலக்ஷணஸம்யுதா ।
குபே³ரக்³ருʼஹஸம்ஸ்தா² ச த⁴நரூபா த⁴நப்ரதா³ ॥ 72 ॥

நாநாரத்நப்ரதா³ தே³வீ ரத்நக²ண்டே³ஷு ஸம்ஸ்தி²தா ।
வர்ணஸம்ஸ்தா² வர்ணரூபா ஸர்வவர்ணமயீ ஸதா³ ॥ 73 ॥

ஓங்காரரூபிணீ வாச்யா ஆதி³த்யஜ்யோதீரூபிணீ ।
ஸம்ஸாரமோசிநீ தே³வீ ஸங்க்³ராமே ஜயதா³யிநீ ॥ 74 ॥

ஜயரூபா ஜயாக்²யா ச ஜயிநீ ஜயதா³யிநீ ।
மாநிநீ மாநரூபா ச மாநப⁴ங்க³ப்ரணாஶிநீ ॥ 75 ॥

மாந்யா மாநப்ரியா மேதா⁴ மாநிநீ மாநதா³யிநீ ।
ஸாத⁴காஸாத⁴காஸாத்⁴யா ஸாதி⁴கா ஸாத⁴நப்ரியா ॥ 76 ॥

ஸ்தா²வரா ஜங்க³மா ப்ரோக்தா சபலா சபலப்ரியா ।
ருʼத்³தி⁴தா³ ருʼத்³தி⁴ரூபா ச ஸித்³தி⁴தா³ ஸித்³தி⁴தா³யிநீ ॥ 77 ॥

க்ஷேமங்கரீ ஶங்கரீ ச ஸர்வஸம்மோஹகாரிணீ ।
ரஞ்ஜிதா ரஞ்ஜிநீ யா ச ஸர்வவாஞ்சா²ப்ரதா³யிநீ ॥ 78 ॥

ப⁴க³லிங்க³ப்ரமோதா³ ச ப⁴க³லிங்க³நிவாஸிநீ ।
ப⁴க³ரூபா ப⁴கா³பா⁴க்³யா லிங்க³ரூபா ச லிங்கி³நீ ॥ 79 ॥

ப⁴க³கீ³திர்மஹாப்ரீதிர்லிங்க³கீ³திர்மஹாஸுகா² ।
ஸ்வயம்பூ:⁴ குஸுமாராத்⁴யா ஸ்வயம்பூ:⁴ குஸுமாகுலா ॥ 80 ॥

ஸ்வயம்பூ:⁴ புஷ்பரூபா ச ஸ்வயம்பூ:⁴ குஸுமப்ரியா ।
ஶுக்ரகூபா மஹாகூபா ஶுக்ராஸவநிவாஸிநீ ॥ 81 ॥

ஶுக்ரஸ்தா² ஶுக்ரிணீ ஶுக்ரா ஶுக்ரபூஜகபூஜிதா ।
காமாக்ஷா காமரூபா ச யோகி³நீ பீட²வாஸிநீ ॥ 82 ॥

ஸர்வபீட²மயீ தே³வீ பீட²பூஜாநிவாஸிநீ ।
அக்ஷமாலாத⁴ரா தே³வீ பாநபாத்ரவிதா⁴ரிணீ ॥ 83 ॥

ஶூலிநீ ஶூலஹஸ்தா ச பாஶிநீ பாஶரூபிணீ ।
க²ட்³கி³நீ க³தி³நீ சைவ ததா² ஸர்வாஸ்த்ரதா⁴ரிணீ ॥ 84 ॥

பா⁴வ்யா ப⁴வ்யா ப⁴வாநீ ஸா ப⁴வமுக்திப்ரதா³யிநீ ।
சதுரா சதுரப்ரீதா சதுராநநபூஜிதா ॥ 85 ॥

தே³வஸ்தவ்யா தே³வபூஜ்யா ஸர்வபூஜ்யா ஸுரேஶ்வரீ ।
ஜநநீ ஜநரூபா ச ஜநாநாம் சித்தஹாரிணீ ॥ 86 ॥

ஜடிலா கேஶப³த்³தா⁴ ச ஸுகேஶீ கேஶப³த்³தி⁴கா ।
அஹிம்ஸா த்³வேஷிகா த்³வேஷ்யா ஸர்வத்³வேஷவிநாஶிநீ ॥ 87 ॥

உச்சாடிநீ த்³வேஷிநீ ச மோஹிநீ மது⁴ராக்ஷரா ।
க்ரீடா³ க்ரீட³கலேகா²ங்ககாரணாகாரகாரிகா ॥ 88 ॥

ஸர்வஜ்ஞா ஸர்வகார்யா ச ஸர்வப⁴க்ஷா ஸுராரிஹா ।
ஸர்வரூபா ஸர்வஶாந்தா ஸர்வேஷாம் ப்ராணரூபிணீ ॥ 89 ॥

ஸ்ருʼஷ்டிஸ்தி²திகரீ தே³வீ ததா² ப்ரலயகாரிணீ ।
முக்³தா⁴ ஸாத்⁴வீ ததா² ரௌத்³ரீ நாநாமூர்திவிதா⁴ரிணீ ॥ 90 ॥

உக்தாநி யாநி தே³வேஶி அநுக்தாநி மஹேஶ்வரி ।
யத் கிஞ்சித்³ த்³ருʼஶ்யதே தே³வி தத் ஸர்வம் பு⁴வநேஶ்வரீ ॥ 91 ॥

இதி ஶ்ரீபு⁴வநேஶ்வர்யா நாமாநி கதி²தாநி தே ।
ஸஹஸ்ராணி மஹாதே³வி ப²லம் தேஷாம் நிக³த்³யதே ॥ 92 ॥

ய: படே²த் ப்ராதருத்தா²ய சார்த்³த⁴ராத்ரே ததா² ப்ரியே ।
ப்ராத:காலே ததா² மத்⁴யே ஸாயாஹ்நே ஹரவல்லபே⁴ ॥ 93 ॥

யத்ர தத்ர படி²த்வா ச ப⁴க்த்யா ஸித்³தி⁴ர்ந ஸம்ஶய: ।
படே²த்³ வா பாட²யேத்³ வாபி ஶ்ருʼணுயாச்ச்²ராவயேத்ததா² ॥ 94 ॥

தஸ்ய ஸர்வம் ப⁴வேத் ஸத்யம் மநஸா யச்ச வாஞ்சி²தம் ।
அஷ்டம்யாம் ச சதுர்த³ஶ்யாம் நவம்யாம் வா விஶேஷத: ॥ 95 ॥

ஸர்வமங்க³ளஸம்யுக்தே ஸங்க்ராதௌ ஶநிபௌ⁴மயோ: ।
ய: படே²த் பரயா ப⁴க்த்யா தே³வ்யா நாமஸஹஸ்ரகம் ॥ 96 ॥

தஸ்ய தே³ஹே ச ஸம்ஸ்தா²நம் குருதே பு⁴வநேஶ்வரீ ।
தஸ்ய கார்யம் ப⁴வேத்³ தே³வி அந்யதா² ந கத²ஞ்சந ॥ 97 ॥

ஶ்மஶாநே ப்ராந்தரே வாபி ஶூந்யாகா³ரே சதுஷ்பதே² ।
சதுஷ்பதே² சைகலிங்கே³ மேருதே³ஶே ததை²வ ச ॥ 98 ॥

ஜலமத்⁴யே வஹ்நிமத்⁴யே ஸங்க்³ராமே க்³ராமஶாந்தயே ।
ஜபத்வா மந்த்ரஸஹஸ்ரம் து படே²ந்நாமஸஹஸ்ரகம் ॥ 99 ॥

தூ⁴பதீ³பாதி³பி⁴ஶ்சைவ ப³லிதா³நாதி³கைஸ்ததா² ।
நாநாவிதை⁴ஸ்ததா² தே³வி நைவேத்³யைர்பு⁴வநேஶ்வரீம் ॥ 100 ॥

ஸம்பூஜ்ய விதி⁴வஜ்ஜப்த்வா ஸ்துத்வா நாமஸஹஸ்ரகை: ।
அசிராத் ஸித்³தி⁴மாப்நோதி ஸாத⁴கோ நாத்ர ஸம்ஶய: ॥ 101 ॥

தஸ்ய துஷ்டா ப⁴வேத்³ தே³வீ ஸர்வதா³ பு⁴வநேஶ்வரீ ।
பூ⁴ர்ஜபத்ரே ஸமாலிக்²ய குஙகுமாத்³ ரக்தசந்த³நை: ॥ 102 ॥

ததா² கோ³ரோசநாத்³யைஶ்ச விலிக்²ய ஸாத⁴கோத்தம: ।
ஸுதிதௌ² ஶுப⁴நக்ஷத்ரே லிகி²த்வா த³க்ஷிணே பு⁴ஜே ॥ 103 ॥

தா⁴ரயேத் பரயா ப⁴க்த்யா தே³வீரூபேண பார்வதி ! ।
தஸ்ய ஸித்³தி⁴ர்மஹேஶாநி அசிராச்ச ப⁴விஷ்யதி ॥ 104 ॥

ரணே ராஜகுலே வாঽபி ஸர்வத்ர விஜயீ ப⁴வேத் ।
தே³வதா வஶமாயாதி கிம் புநர்மாநவாத³ய: ॥ 105 ॥

வித்³யாஸ்தம்ப⁴ம் ஜலஸ்தம்ப⁴ம் கரோத்யேவ ந ஸம்ஶய: ।
படே²த்³ வா பாட²யேத்³ வாঽபி தே³வீப⁴க்த்யா ச பார்வதி ॥ 106 ॥

இஹ பு⁴க்த்வா வராந் போ⁴கா³ந் க்ருʼத்வா காவ்யார்த²விஸ்தராந் ।
அந்தே தே³வ்யா க³ணத்வம் ச ஸாத⁴கோ முக்திமாப்நுயாத் ॥ 107 ॥

ப்ராப்நோதி தே³வதே³வேஶி ஸர்வார்தா²ந்நாத்ர ஸம்ஶய: ।
ஹீநாங்கே³ சாதிரிக்தாங்கே³ ஶடா²ய பரஶிஷ்யகே ॥ 108 ॥

ந தா³தவ்யம் மஹேஶாநி ப்ராணாந்தேঽபி கதா³சந ।
ஶிஷ்யாய மதிஶுத்³தா⁴ய விநீதாய மஹேஶ்வரி ॥ 109 ॥

தா³தவ்ய: ஸ்தவராஜஶ்ச ஸர்வஸித்³தி⁴ப்ரதோ³ ப⁴வேத் ।
லிகி²த்வா தா⁴ரயேத்³ தே³ஹே து:³க²ம் தஸ்ய ந ஜாயதே ॥ 110 ॥

ய இத³ம் பு⁴வநேஶ்வர்யா: ஸ்தவராஜம் மஹேஶ்வரி ।
இதி தே கதி²தம் தே³வி பு⁴வநேஶ்யா: ஸஹஸ்ரகம் ॥ 111 ॥

யஸ்மை கஸ்மை ந தா³தவ்யம் விநா ஶிஷ்யாய பார்வதி ।
ஸுரதருவரகாந்தம் ஸித்³தி⁴ஸாத்⁴யைகஸேவ்யம்
யதி³ பட²தி மநுஷ்யோ நாந்யசேதா: ஸதை³வ ।
இஹ ஹி ஸகலபோ⁴கா³ந் ப்ராப்ய சாந்தே ஶிவாய
வ்ரஜதி பரஸமீபம் ஸர்வதா³ முக்திமந்தே ॥ 112 ॥

॥ இதி ஶ்ரீருத்³ரயாமலே தந்த்ரே பு⁴வநேஶ்வரீஸஹஸ்ரநாமாக்²யம்
ஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ॥ ஶ்ரீரஸ்து ॥

Also Read 1000 Names of Sri Bhuvaneshvari :

1000 Names of Sri Bhuvaneshvari | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Bhuvaneshvari | Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top