Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Bhuvaneshvari | Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu

Shri Bhuvaneshwari Sahasranamastotram Lyrics in Telugu:

॥ శ్రీభువనేశ్వరీసహస్రనామస్తోత్రమ్ ॥

శ్రీగణేశాయ నమః ।

శ్రీదేవ్యువాచ – శ్రీపార్వత్యువాచ –
దేవ దేవ మహాదేవ సర్వశాస్త్రవిశారద ! ।
కపాలఖట్వాఙ్గధర ! చితాభస్మానులేపన ! ॥ ౧ ॥

యా ఆద్యా ప్రకృతిర్నిత్యా సర్వశాస్త్రేషు గోపితా ।
తస్యాః శ్రీభువనేశ్వర్యా నామ్నాం పుణ్యం సహస్రకమ్ ॥ ౨ ॥

కథయస్వ మహాదేవ ! యథా దేవీ ప్రసీదతి ।

ఈశ్వర ఉవాచ – శ్రీమహేశ్వర ఉవాచ –
సాధు పృష్టం మహాదేవి ! సాధకానాం హితాయ వై ॥ ౩ ॥ సాధు లోకహితాయ చ

యా ఆద్యా ప్రకృతిర్నిత్యా సర్వశాస్త్రేషు గోపితా ।
యస్యాః స్మరణమాత్రేణ సర్వపాపైః ప్రముచ్యతే ॥ ౪ ॥

ఆరాధనాద్భవేద్యస్యా జీవన్ముక్తో న సంశయః ।
తస్యా నామసహస్రం వై కథయామి సమాసతః ॥ ౫ ॥
var తస్యా నామసహస్రాణి కథయామి శ్రుణుష్వ తత్

వినియోగః –
అస్య శ్రీభువనేశ్వర్యా సహస్రనామస్తోత్రస్య దక్షిణామూర్తిఋషిః,
పఙ్క్తిశ్ఛన్దః, ఆద్యా శ్రీభువనేశ్వరీదేవతా, హ్రీం బీజం,
శ్రీం శక్తిః, క్లీం కీలకం, మమ శ్రీధర్మార్థకామమోక్షార్థే
జపే వినియోగః ।

ఋష్యాదిన్యాసః –
శ్రీదక్షిణామూర్తిఋషయే నమః శిరసి ।
పఙ్క్తిశ్ఛన్దసే నమః ముఖే ।
ఆద్యా శ్రీభువనేశ్వరీదేవతాయై నమః హృది ।
హ్రీం బీజాయ నమః గుహ్యే ।
శ్రీం శక్తయే నమః నాభౌ ।
క్లీం కీలకాయ నమః పాదయోః ।
ధర్మార్థకామమోక్షార్థే వినియోగాయ నమః సర్వాఙ్గే ।

అథ సహస్రనామస్తోత్రమ్ ।
ఆద్యా మాయా పరా శక్తిః శ్రీం హ్రీం క్లీం భువనేశ్వరీ ।
var ఆద్యా కమలా వాణీ మాయా శ్రీభువనేశ్వరీ
భువనా భావనా భవ్యా భవానీ భవభావినీ ॥ ౬ ॥ భవమోచనీ

రుద్రాణీ రుద్రభక్తా చ తథా రుద్రప్రియా సతీ ।
ఉమా కాత్యాయనీ దుర్గా మఙ్గలా సర్వమఙ్గలా ॥ ౭ ॥ ఉమా కామేశ్వరీ

త్రిపురా పరమేశానీ త్రిపురా సున్దరీ ప్రియా ।
రమణా రమణీ రామా రామకార్యకరీ శుభా ॥ ౮ ॥

బ్రాహ్మీ నారాయణీ చణ్డీ చాముణ్డా ముణ్డనాయికా ।
మాహేశ్వరీ చ కౌమారీ వారాహీ చాపరాజితా ॥ ౯ ॥

మహామాయా ముక్తకేశీ మహాత్రిపురసున్దరీ ।
సున్దరీ శోభనా రక్తా రక్తవస్త్రాపిధాయినీ ॥ ౧౦ ॥

రక్తాక్షీ రక్తవస్త్రా చ రక్తబీజాతిసున్దరీ ।
రక్తచన్దనసిక్తాఙ్గీ రక్తపుష్పసదాప్రియా ॥ ౧౧ ॥

కమలా కామినీ కాన్తా కామదేవసదాప్రియా ।
లక్ష్మీ లోలా చఞ్చలాక్షీ చఞ్చలా చపలా ప్రియా ॥ ౧౨ ॥

భైరవీ భయహర్త్రీ చ మహాభయవినాశినీ ।
భయఙ్కరీ మహాభీమా భయహా భయనాశినీ ॥ ౧౩ ॥

శ్మశానే ప్రాన్తరే దుర్గే సంస్మృతా భయనాశినీ ।
జయా చ విజయా చైవ జయపూర్ణా జయప్రదా ॥ ౧౪ ॥

యమునా యామునా యామ్యా యామునజా యమప్రియా ।
సర్వేషాం జనికా జన్యా జనహా జనవర్ధినీ ॥ ౧౫ ॥

కాలీ కపాలినీ కుల్లా కాలికా కాలరాత్రికా ।
మహాకాలహృదిస్థా చ కాలభైరవరూపిణీ ॥ ౧౬ ॥

కపాలఖట్వాఙ్గధరా పాశాఙ్కుశవిధారిణీ ।
అభయా చ భయా చైవ తథా చ భయనాశినీ ॥ ౧౭ ॥

మహాభయప్రదాత్రీ చ తథా చ వరహస్తినీ ।
గౌరీ గౌరాఙ్గినీ గౌరా గౌరవర్ణా జయప్రదా ॥ ౧౮ ॥

ఉగ్రా ఉగ్రప్రభా శాన్తిః శాన్తిదాఽశాన్తినాశినీ ।
ఉగ్రతారా తథా చోగ్రా నీలా చైకజటా తథా ॥ ౧౯ ॥

హాం హాం హూం హూం తథా తారా తథా చ సిద్ధికాలికా ।
తారా నీలా చ వాగీశీ తథా నీలసరస్వతీ ॥ ౨౦ ॥

గఙ్గా కాశీ సతీ సత్యా సర్వతీర్థమయీ తథా ।
తీర్థరూపా తీర్థపుణ్యా తీర్థదా తీర్థసేవికా ॥ ౨౧ ॥

పుణ్యదా పుణ్యరూపా చ పుణ్యకీర్తిప్రకాశినీ ।
పుణ్యకాలా పుణ్యసంస్థా తథా పుణ్యజనప్రియా ॥ ౨౨ ॥

తులసీ తోతులాస్తోత్రా రాధికా రాధనప్రియా ।
సత్యాసత్యా సత్యభామా రుక్మిణీ కృష్ణవల్లభా ॥ ౨౩ ॥

దేవకీ కృష్ణమాతా చ సుభద్రా భద్రరూపిణీ ।
మనోహరా తథా సౌమ్యా శ్యామాఙ్గీ సమదర్శనా ॥ ౨౪ ॥

ఘోరరూపా ఘోరతేజా ఘోరవత్ప్రియదర్శనా ।
కుమారీ బాలికా క్షుద్రా కుమారీరూపధారిణీ ॥ ౨౫ ॥

యువతీ యువతీరూపా యువతీరసరఞ్జకా ।
పీనస్తనీ క్షూద్రమధ్యా ప్రౌఢా మధ్యా జరాతురా ॥ ౨౬ ॥

అతివృద్ధా స్థాణురూపా చలాఙ్గీ చఞ్చలా చలా ।
దేవమాతా దేవరూపా దేవకార్యకరీ శుభా ॥ ౨౭ ॥

దేవమాతా దితిర్దక్షా సర్వమాతా సనాతనీ ।
పానప్రియా పాయనీ చ పాలనా పాలనప్రియా ॥ ౨౮ ॥

మత్స్యాశీ మాంసభక్ష్యా చ సుధాశీ జనవల్లభా ।
తపస్వినీ తపీ తప్యా తపఃసిద్ధిప్రదాయినీ ॥ ౨౯ ॥

హవిష్యా చ హవిర్భోక్త్రీ హవ్యకవ్యనివాసినీ ।
యజుర్వేదా వశ్యకరీ యజ్ఞాఙ్గీ యజ్ఞవల్లభా ॥ ౩౦ ॥

దక్షా దాక్షాయిణీ దుర్గా దక్షయజ్ఞవినాశినీ ।
పార్వతీ పర్వతప్రీతా తథా పర్వతవాసినీ ॥ ౩౧ ॥

హైమీ హర్మ్యా హేమరూపా మేనా మాన్యా మనోరమా ।
కైలాసవాసినీ ముక్తా శర్వక్రీడావిలాసినీ ॥ ౩౨ ॥

చార్వఙ్గీ చారురూపా చ సువక్త్రా చ శుభాననా ।
చలత్కుణ్డలగణ్డశ్రీర్లసత్కుణ్డలధారిణీ ॥ ౩౩ ॥

మహాసింహాసనస్థా చ హేమభూషణభూషితా ।
హేమాఙ్గదా హేమభూషా చ సూర్యకోటిసమప్రభా ॥ ౩౪ ॥

బాలాదిత్యసమాకాన్తిః సిన్దూరార్చితవిగ్రహా ।
యవా యావకరూపా చ రక్తచన్దనరూపధృక్ ॥ ౩౫ ॥

కోటరీ కోటరాక్షీ చ నిర్లజ్జా చ దిగమ్బరా ।
పూతనా బాలమాతా చ శూన్యాలయనివాసినీ ॥ ౩౬ ॥

శ్మశానవాసినీ శూన్యా హృద్యా చతురవాసినీ ।
మధుకైటభహన్త్రీ చ మహిషాసురఘాతినీ ॥ ౩౭ ॥

నిశుమ్భశుమ్భమథనీ చణ్డముణ్డవినాశినీ ।
శివాఖ్యా శివరూపా చ శివదూతీ శివప్రియా ॥ ౩౮ ॥

శివదా శివవక్షఃస్థా శర్వాణీ శివకారిణీ ।
ఇన్ద్రాణీ చేన్ద్రకన్యా చ రాజకన్యా సురప్రియా ॥ ౩౯ ॥

లజ్జాశీలా సాధుశీలా కులస్త్రీ కులభూషికా ।
మహాకులీనా నిష్కామా నిర్లజ్జా కులభూషణా ॥ ౪౦ ॥

కులీనా కులకన్యా చ తథా చ కులభూషితా ।
అనన్తానన్తరూపా చ అనన్తాసురనాశినీ ॥ ౪౧ ॥

హసన్తీ శివసఙ్గేన వాఞ్ఛితానన్దదాయినీ ।
నాగాఙ్గీ నాగభూషా చ నాగహారవిధారిణీ ॥ ౪౨ ॥

ధరిణీ ధారిణీ ధన్యా మహాసిద్ధిప్రదాయినీ ।
డాకినీ శాకినీ చైవ రాకినీ హాకినీ తథా ॥ ౪౩ ॥

భూతా ప్రేతా పిశాచీ చ యక్షిణీ ధనదార్చితా ।
ధృతిః కీర్తిః స్మృతిర్మేధా తుష్టిఃపుష్టిరుమా రుషా ॥ ౪౪ ॥

శాఙ్కరీ శామ్భవీ మీనా రతిః ప్రీతిః స్మరాతురా ।
అనఙ్గమదనా దేవీ అనఙ్గమదనాతురా ॥ ౪౫ ॥

భువనేశీ మహామాయా తథా భువనపాలినీ ।
ఈశ్వరీ చేశ్వరీప్రీతా చన్ద్రశేఖరభూషణా ॥ ౪౬ ॥

చిత్తానన్దకరీ దేవీ చిత్తసంస్థా జనస్య చ ।
అరూపా బహురూపా చ సర్వరూపా చిదాత్మికా ॥ ౪౭ ॥

అనన్తరూపిణీ నిత్యా తథానన్తప్రదాయినీ ।
నన్దా చానన్దరూపా చ తథాఽనన్దప్రకాశినీ ॥ ౪౮ ॥

సదానన్దా సదానిత్యా సాధకానన్దదాయినీ ।
వనితా తరుణీ భవ్యా భవికా చ విభావినీ ॥ ౪౯ ॥

చన్ద్రసూర్యసమా దీప్తా సూర్యవత్పరిపాలినీ ।
నారసింహీ హయగ్రీవా హిరణ్యాక్షవినాశినీ ॥ ౫౦ ॥

వైష్ణవీ విష్ణుభక్తా చ శాలగ్రామనివాసినీ ।
చతుర్భుజా చాష్టభుజా సహస్రభుజసంజ్ఞితా ॥ ౫౧ ॥

ఆద్యా కాత్యాయనీ నిత్యా సర్వాద్యా సర్వదాయినీ ।
సర్వచన్ద్రమయీ దేవీ సర్వవేదమయీ శుభా ॥ ౫౨ ॥

సవదేవమయీ దేవీ సర్వలోకమయీ పురా ।
సర్వసమ్మోహినీ దేవీ సర్వలోకవశఙ్కరీ ॥ ౫౩ ॥

రాజినీ రఞ్జినీ రాగా దేహలావణ్యరఞ్జితా ।
నటీ నటప్రియా ధూర్తా తథా ధూర్తజనార్దినీ ॥ ౫౪ ॥

మహామాయా మహామోహా మహాసత్త్వవిమోహితా ।
బలిప్రియా మాంసరుచిర్మధుమాంసప్రియా సదా ॥ ౫౫ ॥

మధుమత్తా మాధవికా మధుమాధవరూపికా ।
దివామయీ రాత్రిమయీ సన్ధ్యా సన్ధిస్వరూపిణీ ॥ ౫౬ ॥

కాలరూపా సూక్ష్మరూపా సూక్ష్మిణీ చాతిసూక్ష్మిణీ ।
తిథిరూపా వారరూపా తథా నక్షత్రరూపిణీ ॥ ౫౭ ॥

సర్వభూతమయీ దేవీ పఞ్చభూతనివాసినీ ।
శూన్యాకారా శూన్యరూపా శూన్యసంస్థా చ స్తమ్భినీ ॥ ౫౮ ॥

ఆకాశగామినీ దేవీ జ్యోతిశ్చక్రనివాసినీ ।
గ్రహాణాం స్థితిరూపా చ రుద్రాణీ చక్రసమ్భవా ॥ ౫౯ ॥

ఋషీణాం బ్రహ్మపుత్రాణాం తపఃసిద్ధిప్రదాయినీ ।
అరున్ధతీ చ గాయత్రీ సావిత్రీ సత్త్వరూపిణీ ॥ ౬౦ ॥

చితాసంస్థా చితారూపా చిత్తసిద్ధిప్రదాయినీ ।
శవస్థా శవరూపా చ శవశత్రునివాసినీ ॥ ౬౧ ॥

యోగినీ యోగరూపా చ యోగినాం మలహారిణీ ।
సుప్రసన్నా మహాదేవీ యామునీ ముక్తిదాయినీ ॥ ౬౨ ॥

నిర్మలా విమలా శుద్ధా శుద్ధసత్వా జయప్రదా ।
మహావిద్యా మహామాయా మోహినీ విశ్వమోహినీ ॥ ౬౩ ॥

కార్యసిద్ధికరీ దేవీ సర్వకార్యనివాసినీ ।
కార్యకార్యకరీ రౌద్రీ మహాప్రలయకారిణీ ॥ ౬౪ ॥

స్త్రీపుంభేదాహ్యభేద్యా చ భేదినీ భేదనాశినీ ।
సర్వరూపా సర్వమయీ అద్వైతానన్దరూపిణీ ॥ ౬౫ ॥

ప్రచణ్డా చణ్డికా చణ్డా చణ్డాసురవినాశినీ ।
సుమస్తా బహుమస్తా చ ఛిన్నమస్తాఽసునాశినీ ॥ ౬౬ ॥

అరూపా చ విరూపా చ చిత్రరూపా చిదాత్మికా ।
బహుశస్త్రా అశస్త్రా చ సర్వశస్త్రప్రహారిణీ ॥ ౬౭ ॥

శాస్త్రార్థా శాస్త్రవాదా చ నానా శాస్త్రార్థవాదినీ ।
కావ్యశాస్త్రప్రమోదా చ కావ్యాలఙ్కారవాసినీ ॥ ౬౮ ॥

రసజ్ఞా రసనా జిహ్వా రసామోదా రసప్రియా ।
నానాకౌతుకసంయుక్తా నానారసవిలాసినీ ॥ ౬౯ ॥

అరూపా చ స్వరూపా చ విరూపా చ సురూపిణీ ।
రూపావస్యా తథా జీవా వేశ్యాద్యా వేశధారిణీ ॥ ౭౦ ॥

నానావేశధరా దేవీ నానావేశేషు సంస్థితా ।
కురూపా కుటిలా కృష్ణా కృష్ణారూపా చ కాలికా ॥ ౭౧ ॥

లక్ష్మీప్రదా మహాలక్ష్మీః సర్వలక్షణసంయుతా ।
కుబేరగృహసంస్థా చ ధనరూపా ధనప్రదా ॥ ౭౨ ॥

నానారత్నప్రదా దేవీ రత్నఖణ్డేషు సంస్థితా ।
వర్ణసంస్థా వర్ణరూపా సర్వవర్ణమయీ సదా ॥ ౭౩ ॥

ఓఙ్కారరూపిణీ వాచ్యా ఆదిత్యజ్యోతీరూపిణీ ।
సంసారమోచినీ దేవీ సఙ్గ్రామే జయదాయినీ ॥ ౭౪ ॥

జయరూపా జయాఖ్యా చ జయినీ జయదాయినీ ।
మానినీ మానరూపా చ మానభఙ్గప్రణాశినీ ॥ ౭౫ ॥

మాన్యా మానప్రియా మేధా మానినీ మానదాయినీ ।
సాధకాసాధకాసాధ్యా సాధికా సాధనప్రియా ॥ ౭౬ ॥

స్థావరా జఙ్గమా ప్రోక్తా చపలా చపలప్రియా ।
ఋద్ధిదా ఋద్ధిరూపా చ సిద్ధిదా సిద్ధిదాయినీ ॥ ౭౭ ॥

క్షేమఙ్కరీ శఙ్కరీ చ సర్వసమ్మోహకారిణీ ।
రఞ్జితా రఞ్జినీ యా చ సర్వవాఞ్ఛాప్రదాయినీ ॥ ౭౮ ॥

భగలిఙ్గప్రమోదా చ భగలిఙ్గనివాసినీ ।
భగరూపా భగాభాగ్యా లిఙ్గరూపా చ లిఙ్గినీ ॥ ౭౯ ॥

భగగీతిర్మహాప్రీతిర్లిఙ్గగీతిర్మహాసుఖా ।
స్వయమ్భూః కుసుమారాధ్యా స్వయమ్భూః కుసుమాకులా ॥ ౮౦ ॥

స్వయమ్భూః పుష్పరూపా చ స్వయమ్భూః కుసుమప్రియా ।
శుక్రకూపా మహాకూపా శుక్రాసవనివాసినీ ॥ ౮౧ ॥

శుక్రస్థా శుక్రిణీ శుక్రా శుక్రపూజకపూజితా ।
కామాక్షా కామరూపా చ యోగినీ పీఠవాసినీ ॥ ౮౨ ॥

సర్వపీఠమయీ దేవీ పీఠపూజానివాసినీ ।
అక్షమాలాధరా దేవీ పానపాత్రవిధారిణీ ॥ ౮౩ ॥

శూలినీ శూలహస్తా చ పాశినీ పాశరూపిణీ ।
ఖడ్గినీ గదినీ చైవ తథా సర్వాస్త్రధారిణీ ॥ ౮౪ ॥

భావ్యా భవ్యా భవానీ సా భవముక్తిప్రదాయినీ ।
చతురా చతురప్రీతా చతురాననపూజితా ॥ ౮౫ ॥

దేవస్తవ్యా దేవపూజ్యా సర్వపూజ్యా సురేశ్వరీ ।
జననీ జనరూపా చ జనానాం చిత్తహారిణీ ॥ ౮౬ ॥

జటిలా కేశబద్ధా చ సుకేశీ కేశబద్ధికా ।
అహింసా ద్వేషికా ద్వేష్యా సర్వద్వేషవినాశినీ ॥ ౮౭ ॥

ఉచ్చాటినీ ద్వేషినీ చ మోహినీ మధురాక్షరా ।
క్రీడా క్రీడకలేఖాఙ్కకారణాకారకారికా ॥ ౮౮ ॥

సర్వజ్ఞా సర్వకార్యా చ సర్వభక్షా సురారిహా ।
సర్వరూపా సర్వశాన్తా సర్వేషాం ప్రాణరూపిణీ ॥ ౮౯ ॥

సృష్టిస్థితికరీ దేవీ తథా ప్రలయకారిణీ ।
ముగ్ధా సాధ్వీ తథా రౌద్రీ నానామూర్తివిధారిణీ ॥ ౯౦ ॥

ఉక్తాని యాని దేవేశి అనుక్తాని మహేశ్వరి ।
యత్ కిఞ్చిద్ దృశ్యతే దేవి తత్ సర్వం భువనేశ్వరీ ॥ ౯౧ ॥

ఇతి శ్రీభువనేశ్వర్యా నామాని కథితాని తే ।
సహస్రాణి మహాదేవి ఫలం తేషాం నిగద్యతే ॥ ౯౨ ॥

యః పఠేత్ ప్రాతరుత్థాయ చార్ద్ధరాత్రే తథా ప్రియే ।
ప్రాతఃకాలే తథా మధ్యే సాయాహ్నే హరవల్లభే ॥ ౯౩ ॥

యత్ర తత్ర పఠిత్వా చ భక్త్యా సిద్ధిర్న సంశయః ।
పఠేద్ వా పాఠయేద్ వాపి శృణుయాచ్ఛ్రావయేత్తథా ॥ ౯౪ ॥

తస్య సర్వం భవేత్ సత్యం మనసా యచ్చ వాఞ్ఛితమ్ ।
అష్టమ్యాం చ చతుర్దశ్యాం నవమ్యాం వా విశేషతః ॥ ౯౫ ॥

సర్వమఙ్గలసంయుక్తే సఙ్క్రాతౌ శనిభౌమయోః ।
యః పఠేత్ పరయా భక్త్యా దేవ్యా నామసహస్రకమ్ ॥ ౯౬ ॥

తస్య దేహే చ సంస్థానం కురుతే భువనేశ్వరీ ।
తస్య కార్యం భవేద్ దేవి అన్యథా న కథఞ్చన ॥ ౯౭ ॥

శ్మశానే ప్రాన్తరే వాపి శూన్యాగారే చతుష్పథే ।
చతుష్పథే చైకలిఙ్గే మేరుదేశే తథైవ చ ॥ ౯౮ ॥

జలమధ్యే వహ్నిమధ్యే సఙ్గ్రామే గ్రామశాన్తయే ।
జపత్వా మన్త్రసహస్రం తు పఠేన్నామసహస్రకమ్ ॥ ౯౯ ॥

ధూపదీపాదిభిశ్చైవ బలిదానాదికైస్తథా ।
నానావిధైస్తథా దేవి నైవేద్యైర్భువనేశ్వరీమ్ ॥ ౧౦౦ ॥

సమ్పూజ్య విధివజ్జప్త్వా స్తుత్వా నామసహస్రకైః ।
అచిరాత్ సిద్ధిమాప్నోతి సాధకో నాత్ర సంశయః ॥ ౧౦౧ ॥

తస్య తుష్టా భవేద్ దేవీ సర్వదా భువనేశ్వరీ ।
భూర్జపత్రే సమాలిఖ్య కుఙకుమాద్ రక్తచన్దనైః ॥ ౧౦౨ ॥

తథా గోరోచనాద్యైశ్చ విలిఖ్య సాధకోత్తమః ।
సుతిథౌ శుభనక్షత్రే లిఖిత్వా దక్షిణే భుజే ॥ ౧౦౩ ॥

ధారయేత్ పరయా భక్త్యా దేవీరూపేణ పార్వతి ! ।
తస్య సిద్ధిర్మహేశాని అచిరాచ్చ భవిష్యతి ॥ ౧౦౪ ॥

రణే రాజకులే వాఽపి సర్వత్ర విజయీ భవేత్ ।
దేవతా వశమాయాతి కిం పునర్మానవాదయః ॥ ౧౦౫ ॥

విద్యాస్తమ్భం జలస్తమ్భం కరోత్యేవ న సంశయః ।
పఠేద్ వా పాఠయేద్ వాఽపి దేవీభక్త్యా చ పార్వతి ॥ ౧౦౬ ॥

ఇహ భుక్త్వా వరాన్ భోగాన్ కృత్వా కావ్యార్థవిస్తరాన్ ।
అన్తే దేవ్యా గణత్వం చ సాధకో ముక్తిమాప్నుయాత్ ॥ ౧౦౭ ॥

ప్రాప్నోతి దేవదేవేశి సర్వార్థాన్నాత్ర సంశయః ।
హీనాఙ్గే చాతిరిక్తాఙ్గే శఠాయ పరశిష్యకే ॥ ౧౦౮ ॥

న దాతవ్యం మహేశాని ప్రాణాన్తేఽపి కదాచన ।
శిష్యాయ మతిశుద్ధాయ వినీతాయ మహేశ్వరి ॥ ౧౦౯ ॥

దాతవ్యః స్తవరాజశ్చ సర్వసిద్ధిప్రదో భవేత్ ।
లిఖిత్వా ధారయేద్ దేహే దుఃఖం తస్య న జాయతే ॥ ౧౧౦ ॥

య ఇదం భువనేశ్వర్యాః స్తవరాజం మహేశ్వరి ।
ఇతి తే కథితం దేవి భువనేశ్యాః సహస్రకమ్ ॥ ౧౧౧ ॥

యస్మై కస్మై న దాతవ్యం వినా శిష్యాయ పార్వతి ।
సురతరువరకాన్తం సిద్ధిసాధ్యైకసేవ్యం
యది పఠతి మనుష్యో నాన్యచేతాః సదైవ ।
ఇహ హి సకలభోగాన్ ప్రాప్య చాన్తే శివాయ
వ్రజతి పరసమీపం సర్వదా ముక్తిమన్తే ॥ ౧౧౨ ॥

॥ ఇతి శ్రీరుద్రయామలే తన్త్రే భువనేశ్వరీసహస్రనామాఖ్యం
స్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ॥ శ్రీరస్తు ॥

Also Read 1000 Names of Sri Bhuvaneshvari :

1000 Names of Sri Bhuvaneshvari | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Bhuvaneshvari | Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top