Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

1000 Names of Sri Gayatri Devi | Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada

Shri Gayatri Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಗಾಯತ್ರೀಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥

ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಧ್ಯಾನಮ್
ರಕ್ತಶ್ವೇತಹಿರಣ್ಯನೀಲಧವಲೈರ್ಯುಕ್ತಾಂ ತ್ರಿನೇತ್ರೋಜ್ಜ್ವಲಾಂ
ರಕ್ತಾರಕ್ತನವಸ್ರಜಂ ಮಣಿಗಣೈರ್ಯುಕ್ತಾಂ ಕುಮಾರೀಮಿಮಾಮ್ ।
ಗಾಯತ್ರೀ ಕಮಲಾಸನಾಂ ಕರತಲವ್ಯಾನದ್ಧಕುಂಡಾಮ್ಬುಜಾಂ
ಪದ್ಮಾಕ್ಷೀಂ ಚ ವರಸ್ರಜಂಚ ದಧತೀಂ ಹಂಸಾಧಿರೂಢಾಂ ಭಜೇ ॥

ಓಂ ತತ್ಕಾರರೂಪಾ ತತ್ವಜ್ಞಾ ತತ್ಪದಾರ್ಥಸ್ವರೂಪಿಣಿ ।
ತಪಸ್ಸ್ವ್ಯಾಧ್ಯಾಯನಿರತಾ ತಪಸ್ವಿಜನನನ್ನುತಾ ॥ 1 ॥

ತತ್ಕೀರ್ತಿಗುಣಸಮ್ಪನ್ನಾ ತಥ್ಯವಾಕ್ಚ ತಪೋನಿಧಿಃ ।
ತತ್ವೋಪದೇಶಸಮ್ಬನ್ಧಾ ತಪೋಲೋಕನಿವಾಸಿನೀ ॥ 2 ॥

ತರುಣಾದಿತ್ಯಸಂಕಾಶಾ ತಪ್ತಕಾಂಚನಭೂಷಣಾ ।
ತಮೋಪಹಾರಿಣಿ ತನ್ತ್ರೀ ತಾರಿಣಿ ತಾರರೂಪಿಣಿ ॥ 3 ॥

ತಲಾದಿಭುವನಾನ್ತಸ್ಥಾ ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರವಿಧಾಯಿನೀ ।
ತನ್ತ್ರಸಾರಾ ತನ್ತ್ರಮಾತಾ ತನ್ತ್ರಮಾರ್ಗಪ್ರದರ್ಶಿನೀ ॥ 4 ॥

ತತ್ವಾ ತನ್ತ್ರವಿಧಾನಜ್ಞಾ ತನ್ತ್ರಸ್ಥಾ ತನ್ತ್ರಸಾಕ್ಷಿಣಿ ।
ತದೇಕಧ್ಯಾನನಿರತಾ ತತ್ವಜ್ಞಾನಪ್ರಬೋಧಿನೀ ॥ 5 ॥

ತನ್ನಾಮಮನ್ತ್ರಸುಪ್ರೀತಾ ತಪಸ್ವಿಜನಸೇವಿತಾ ।
ಸಾಕಾರರೂಪಾ ಸಾವಿತ್ರೀ ಸರ್ವರೂಪಾ ಸನಾತನೀ ॥ 6 ॥

ಸಂಸಾರದುಃಖಶಮನೀ ಸರ್ವಯಾಗಫಲಪ್ರದಾ ।
ಸಕಲಾ ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪಾ ಸತ್ಯಾ ಸತ್ಯಪ್ರದಾಯಿನೀ ॥ 7 ॥

ಸನ್ತೋಷಜನನೀ ಸಾರಾ ಸತ್ಯಲೋಕನಿವಾಸಿನೀ ।
ಸಮುದ್ರತನಯಾರಾಧ್ಯಾ ಸಾಮಗಾನಪ್ರಿಯಾ ಸತೀ ॥ 8 ॥

ಸಮಾನೀ ಸಾಮದೇವೀ ಚ ಸಮಸ್ತಸುರಸೇವಿತಾ ।
ಸರ್ವಸಮ್ಪತ್ತಿಜನನೀ ಸದ್ಗುಣಾ ಸಕಲೇಷ್ಟದಾ ॥ 9 ॥

ಸನಕಾದಿಮುನಿಧ್ಯೇಯಾ ಸಮಾನಾಧಿಕವರ್ಜಿತಾ ।
ಸಾಧ್ಯಾ ಸಿದ್ಧಾ ಸುಧಾವಾಸಾ ಸಿದ್ಧಿಸ್ಸಾಧ್ಯಪ್ರದಾಯಿನೀ ॥ 10 ॥

ಸದ್ಯುಗಾರಾಧ್ಯನಿಲಯಾ ಸಮುತ್ತೀರ್ಣಾ ಸದಾಶಿವಾ ।
ಸರ್ವವೇದಾನ್ತನಿಲಯಾ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥಗೋಚರಾ ॥ 11 ॥

ಸಹಸ್ರದಲಪದ್ಮಸ್ಥಾ ಸರ್ವಜ್ಞಾ ಸರ್ವತೋಮುಖೀ ।
ಸಮಯಾ ಸಮಯಾಚಾರಾ ಸದಸದ್ಗ್ರನ್ಥಿಭೇದಿನೀ ॥ 12 ॥

ಸಪ್ತಕೋಟಿಮಹಾಮನ್ತ್ರಮಾತಾ ಸರ್ವಪ್ರದಾಯಿನೀ ।
ಸಗುಣಾ ಸಮ್ಭ್ರಮಾ ಸಾಕ್ಷೀ ಸರ್ವಚೈತನ್ಯರೂಪಿಣೀ ॥ 13 ॥

ಸತ್ಕೀರ್ತಿಸ್ಸಾತ್ವಿಕಾ ಸಾಧ್ವೀ ಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದರೂಪಿಣೀ ।
ಸಂಕಲ್ಪರೂಪಿಣೀ ಸನ್ಧ್ಯಾ ಸಾಲಗ್ರಾಮನಿವಾಸಿನೀ ॥ 14 ॥

ಸರ್ವೋಪಾಧಿವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಾ ಸತ್ಯಜ್ಞಾನಪ್ರಬೋಧಿನೀ ।
ವಿಕಾರರೂಪಾ ವಿಪ್ರಶ್ರೀರ್ವಿಪ್ರಾರಾಧನತತ್ಪರಾ ॥ 15 ॥

ವಿಪ್ರಪ್ರೀರ್ವಿಪ್ರಕಲ್ಯಾಣೀ ವಿಪ್ರವಾಕ್ಯಸ್ವರೂಪಿಣೀ ।
ವಿಪ್ರಮನ್ದಿರಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ವಿಪ್ರವಾದವಿನೋದಿನೀ ॥ 16 ॥

ವಿಪ್ರೋಪಾಧಿವಿನಿರ್ಭೇತ್ರೀ ವಿಪ್ರಹತ್ಯಾವಿಮೋಚನೀ ।
ವಿಪ್ರತ್ರಾತಾ ವಿಪ್ರಗೋತ್ರಾ ವಿಪ್ರಗೋತ್ರವಿವರ್ಧಿನೀ ॥ 17 ॥

ವಿಪ್ರಭೋಜನಸನ್ತುಷ್ಟಾ ವಿಷ್ಣುರೂಪಾ ವಿನೋದಿನೀ ।
ವಿಷ್ಣುಮಾಯಾ ವಿಷ್ಣುವನ್ದ್ಯಾ ವಿಷ್ಣುಗರ್ಭಾ ವಿಚಿತ್ರಿಣೀ ॥ 18 ॥

ವೈಷ್ಣವೀ ವಿಷ್ಣುಭಗಿನೀ ವಿಷ್ಣುಮಾಯಾವಿಲಾಸಿನೀ ।
ವಿಕಾರರಹಿತಾ ವಿಶ್ವವಿಜ್ಞಾನಘನರೂಪಿಣೀ ॥ 19 ॥

ವಿಬುಧಾ ವಿಷ್ಣುಸಂಕಲ್ಪಾ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಪ್ರಸಾದಿನೀ ।
ವಿಷ್ಣುಚೈತನ್ಯನಿಲಯಾ ವಿಷ್ಣುಸ್ವಾ ವಿಶ್ವಸಾಕ್ಷಿಣೀ ॥ 20 ॥

ವಿವೇಕಿನೀ ವಿಯದ್ರೂಪಾ ವಿಜಯಾ ವಿಶ್ವಮೋಹಿನೀ ।
ವಿದ್ಯಾಧರೀ ವಿಧಾನಜ್ಞಾ ವೇದತತ್ವಾರ್ಥರೂಪಿಣೀ ॥ 21 ॥

ವಿರೂಪಾಕ್ಷೀ ವಿರಾಡ್ರೂಪಾ ವಿಕ್ರಮಾ ವಿಶ್ವಮಂಗಲಾ ।
ವಿಶ್ವಮ್ಭರಾಸಮಾರಾಧ್ಯಾ ವಿಶ್ವಭ್ರಮಣಕಾರಿಣೀ ॥ 22 ॥

ವಿನಾಯಕೀ ವಿನೋದಸ್ಥಾ ವೀರಗೋಷ್ಠೀವಿವರ್ಧಿನೀ ।
ವಿವಾಹರಹಿತಾ ವಿನ್ಧ್ಯಾ ವಿನ್ಧ್ಯಾಚಲನಿವಾಸಿನೀ ॥ 23 ॥

ವಿದ್ಯಾವಿದ್ಯಾಕರೀ ವಿದ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾವಿದ್ಯಾಪ್ರಬೋಧಿನೀ ।
ವಿಮಲಾ ವಿಭವಾ ವೇದ್ಯಾ ವಿಶ್ವಸ್ಥಾ ವಿವಿಧೋಜ್ಜ್ವಲಾ ॥ 24 ॥

ವೀರಮಧ್ಯಾ ವರಾರೋಹಾ ವಿತನ್ತ್ರಾ ವಿಶ್ವನಾಯಿಕಾ ।
ವೀರಹತ್ಯಾಪ್ರಶಮನೀ ವಿನಮ್ರಜನಪಾಲಿನೀ ॥ 25 ॥

ವೀರಧೀರ್ವಿವಿಧಾಕಾರಾ ವಿರೋಧಿಜನನಾಶಿನೀ ।
ತುಕಾರರೂಪಾ ತುರ್ಯಶ್ರೀಸ್ತುಲಸೀವನವಾಸಿನೀ ॥ 26 ॥

ತುರಂಗೀ ತುರಗಾರೂಢಾ ತುಲಾದಾನಫಲಪ್ರದಾ ।
ತುಲಾಮಾಘಸ್ನಾನತುಷ್ಟಾ ತುಷ್ಟಿಪುಷ್ಟಿಪ್ರದಾಯಿನೀ ॥ 27 ॥

ತುರಂಗಮಪ್ರಸನ್ತುಷ್ಟಾ ತುಲಿತಾ ತುಲ್ಯಮಧ್ಯಗಾ ।
ತುಂಗೋತ್ತುಂಗಾ ತುಂಗಕುಚಾ ತುಹಿನಾಚಲಸಂಸ್ಥಿತಾ ॥ 28 ॥

ತುಮ್ಬುರಾದಿಸ್ತುತಿಪ್ರೀತಾ ತುಷಾರಶಿಖರೀಶ್ವರೀ ।
ತುಷ್ಟಾ ಚ ತುಷ್ಟಿಜನನೀ ತುಷ್ಟಲೋಕನಿವಾಸಿನೀ ॥ 29 ॥

ತುಲಾಧಾರಾ ತುಲಾಮಧ್ಯಾ ತುಲಸ್ಥಾ ತುರ್ಯರೂಪಿಣೀ ।
ತುರೀಯಗುಣಗಮ್ಭೀರಾ ತುರ್ಯನಾದಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 30 ॥

ತುರ್ಯವಿದ್ಯಾಲಾಸ್ಯತುಷ್ಟಾ ತೂರ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥವಾದಿನೀ ।
ತುರೀಯಶಾಸ್ತ್ರತತ್ವಜ್ಞಾ ತೂರ್ಯನಾದವಿನೋದಿನೀ ॥ 31 ॥

ತೂರ್ಯನಾದಾನ್ತನಿಲಯಾ ತೂರ್ಯಾನನ್ದಸ್ವರೂಪಿಣೀ ।
ತುರೀಯಭಕ್ತಿಜನನೀ ತುರ್ಯಮಾರ್ಗಪ್ರದರ್ಶಿನೀ ॥ 32 ॥

ವಕಾರರೂಪಾ ವಾಗೀಶೀ ವರೇಣ್ಯಾ ವರಸಂವಿಧಾ ।
ವರಾ ವರಿಷ್ಠಾ ವೈದೇಹೀ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರದರ್ಶಿನೀ ॥ 33 ॥

ವಿಕಲ್ಪಶಮನೀ ವಾಣೀ ವಾಂಛಿತಾರ್ಥಫಲಪ್ರದಾ ।
ವಯಸ್ಥಾ ಚ ವಯೋಮಧ್ಯಾ ವಯೋವಸ್ಥಾವಿವರ್ಜಿತಾ ॥ 34 ॥

ವನ್ದಿನೀ ವಾದಿನೀ ವರ್ಯಾ ವಾಙ್ಮಯೀ ವೀರವನ್ದಿತಾ ।
ವಾನಪ್ರಸ್ಥಾಶ್ರಮಸ್ಥಾ ಚ ವನದುರ್ಗಾ ವನಾಲಯಾ ॥ 35 ॥

ವನಜಾಕ್ಷೀ ವನಚರೀ ವನಿತಾ ವಿಶ್ವಮೋಹಿನೀ ।
ವಸಿಷ್ಠಾವಾಮದೇವಾದಿವನ್ದ್ಯಾ ವನ್ದ್ಯಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 36 ॥

ವೈದ್ಯಾ ವೈದ್ಯಚಿಕಿತ್ಸಾ ಚ ವಷಟ್ಕಾರೀ ವಸುನ್ಧರಾ ।
ವಸುಮಾತಾ ವಸುತ್ರಾತಾ ವಸುಜನ್ಮವಿಮೋಚನೀ ॥ 37 ॥

ವಸುಪ್ರದಾ ವಾಸುದೇವೀ ವಾಸುದೇವ ಮನೋಹರೀ ।
ವಾಸವಾರ್ಚಿತಪಾದಶ್ರೀರ್ವಾಸವಾರಿವಿನಾಶಿನೀ ॥ 38 ॥

ವಾಗೀಶೀ ವಾಙ್ಮನಸ್ಥಾಯೀ ವಶಿನೀ ವನವಾಸಭೂಃ ।
ವಾಮದೇವೀ ವರಾರೋಹಾ ವಾದ್ಯಘೋಷಣತತ್ಪರಾ ॥ 39 ॥

ವಾಚಸ್ಪತಿಸಮಾರಾಧ್ಯಾ ವೇದಮಾತಾ ವಿನೋದಿನೀ ।
ರೇಕಾರರೂಪಾ ರೇವಾ ಚ ರೇವಾತೀರನಿವಾಸಿನೀ ॥ 40 ॥

ರಾಜೀವಲೋಚನಾ ರಾಮಾ ರಾಗಿಣಿರತಿವನ್ದಿತಾ ।
ರಮಣೀರಾಮಜಪ್ತಾ ಚ ರಾಜ್ಯಪಾ ರಾಜತಾದ್ರಿಗಾ ॥ 41 ॥

ರಾಕಿಣೀ ರೇವತೀ ರಕ್ಷಾ ರುದ್ರಜನ್ಮಾ ರಜಸ್ವಲಾ ।
ರೇಣುಕಾರಮಣೀ ರಮ್ಯಾ ರತಿವೃದ್ಧಾ ರತಾ ರತಿಃ ॥ 42 ॥

ರಾವಣಾನನ್ದಸನ್ಧಾಯೀ ರಾಜಶ್ರೀ ರಾಜಶೇಖರೀ ।
ರಣಮದ್ಯಾ ರಥಾರೂಢಾ ರವಿಕೋಟಿಸಮಪ್ರಭಾ ॥ 43 ॥

ರವಿಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ರಜನೀ ರವಿಲೋಚನಾ ।
ರಥಾಂಗಪಾಣಿ ರಕ್ಷೋಘ್ನೀ ರಾಗಿಣೀ ರಾವಣಾರ್ಚಿತಾ ॥ 44 ॥

ರಮ್ಭಾದಿಕನ್ಯಕಾರಾಧ್ಯಾ ರಾಜ್ಯದಾ ರಾಜ್ಯವರ್ಧಿನೀ ।
ರಜತಾದ್ರೀಶಸಕ್ಥಿಸ್ಥಾ ರಮ್ಯಾ ರಾಜೀವಲೋಚನಾ ॥ 45 ॥

ರಮ್ಯವಾಣೀ ರಮಾರಾಧ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಧಾತ್ರೀ ರತೋತ್ಸವಾ ।
ರೇವತೀ ಚ ರತೋತ್ಸಾಹಾ ರಾಜಹೃದ್ರೋಗಹಾರಿಣೀ ॥ 46 ॥

ರಂಗಪ್ರವೃದ್ಧಮಧುರಾ ರಂಗಮಂಡಪಮಧ್ಯಗಾ ।
ರಂಜಿತಾ ರಾಜಜನನೀ ರಮ್ಯಾ ರಾಕೇನ್ದುಮಧ್ಯಗಾ ॥ 47 ॥

ರಾವಿಣೀ ರಾಗಿಣೀ ರಂಜ್ಯಾ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಾರ್ಚಿತಾ ।
ರಾಜನ್ವತೀ ರಾಜನೀತೀ ರಜತಾಚಲವಾಸಿನೀ ॥ 48 ॥

ರಾಘವಾರ್ಚಿತಪಾದಶ್ರೀ ರಾಘವಾ ರಾಘವಪ್ರಿಯಾ ।
ರತ್ನನೂಪುರಮಧ್ಯಾಢ್ಯಾ ರತ್ನದ್ವೀಪನಿವಾಸಿನೀ ॥ 49 ॥

ರತ್ನಪ್ರಾಕಾರಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ರತ್ನಮಂಡಪಮಧ್ಯಗಾ ।
ರತ್ನಾಭಿಷೇಕಸನ್ತುಷ್ಟಾ ರತ್ನಾಂಗೀ ರತ್ನದಾಯಿನೀ ॥ 50 ॥

ಣಿಕಾರರೂಪಿಣೀ ನಿತ್ಯಾ ನಿತ್ಯತೃಪ್ತಾ ನಿರಂಜನಾ ।
ನಿದ್ರಾತ್ಯಯವಿಶೇಷಜ್ಞಾ ನೀಲಜೀಮೂತಸನ್ನಿಭಾ ॥ 51 ॥

ನೀವಾರಶೂಕವತ್ತನ್ವೀ ನಿತ್ಯಕಲ್ಯಾಣರೂಪಿಣೀ ।
ನಿತ್ಯೋತ್ಸವಾ ನಿತ್ಯಪೂಜ್ಯಾ ನಿತ್ಯಾನನ್ದಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 52 ॥

ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಾ ನಿರ್ಗುಣಸ್ಥಾ ನಿಶ್ಚಿನ್ತಾ ನಿರುಪದ್ರವಾ ।
ನಿಸ್ಸಂಶಯಾ ನಿರೀಹಾ ಚ ನಿರ್ಲೋಭಾ ನೀಲಮೂರ್ಧಜಾ ॥ 53 ॥

ನಿಖಿಲಾಗಮಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ನಿಖಿಲಾಗಮಸಂಸ್ಥಿತಾ ।
ನಿತ್ಯೋಪಾಧಿವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಾ ನಿತ್ಯಕರ್ಮಫಲಪ್ರದಾ ॥ 54 ॥

ನೀಲಗ್ರೀವಾ ನಿರಾಹಾರಾ ನಿರಂಜನವರಪ್ರದಾ ।
ನವನೀತಪ್ರಿಯಾ ನಾರೀ ನರಕಾರ್ಣವತಾರಿಣೀ ॥ 55 ॥

ನಾರಾಯಣೀ ನಿರೀಹಾ ಚ ನಿರ್ಮಲಾ ನಿರ್ಗುಣಪ್ರಿಯಾ ।
ನಿಶ್ಚಿನ್ತಾ ನಿಗಮಾಚಾರನಿಖಿಲಾಗಮ ಚ ವೇದಿನೀ ॥ 56 ॥

ನಿಮೇಷಾನಿಮಿಷೋತ್ಪನ್ನಾ ನಿಮೇಷಾಂಡವಿಧಾಯಿನೀ ।
ನಿವಾತದೀಪಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ನಿರ್ವಿಘ್ನಾ ನೀಚನಾಶಿನೀ ॥ 57 ॥

ನೀಲವೇಣೀ ನೀಲಖಂಡಾ ನಿರ್ವಿಷಾ ನಿಷ್ಕಶೋಭಿತಾ ।
ನೀಲಾಂಶುಕಪರೀಧಾನಾ ನಿನ್ದಘ್ನೀ ಚ ನಿರೀಶ್ವರೀ ॥ 58 ॥

ನಿಶ್ವಾಸೋಚ್ಛ್ವಾಸಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ನಿತ್ಯಯಾನವಿಲಾಸಿನೀ ।
ಯಂಕಾರರೂಪಾ ಯನ್ತ್ರೇಶೀ ಯನ್ತ್ರೀ ಯನ್ತ್ರಯಶಸ್ವಿನೀ ॥ 59 ॥

ಯನ್ತ್ರಾರಾಧನಸನ್ತುಷ್ಟಾ ಯಜಮಾನಸ್ವರೂಪಿಣೀ ।
ಯೋಗಿಪೂಜ್ಯಾ ಯಕಾರಸ್ಥಾ ಯೂಪಸ್ತಮ್ಭನಿವಾಸಿನೀ ॥ 60 ॥

ಯಮಘ್ನೀ ಯಮಕಲ್ಪಾ ಚ ಯಶಃಕಾಮಾ ಯತೀಶ್ವರೀ ।
ಯಮಾದೀಯೋಗನಿರತಾ ಯತಿದುಃಖಾಪಹಾರಿಣೀ ॥ 61 ॥

ಯಜ್ಞಾ ಯಜ್ವಾ ಯಜುರ್ಗೇಯಾ ಯಜ್ಞೇಶ್ವರಪತಿವ್ರತಾ ।
ಯಜ್ಞಸೂತ್ರಪ್ರದಾ ಯಷ್ಟ್ರೀ ಯಜ್ಞಕರ್ಮಫಲಪ್ರದಾ ॥ 62 ॥

ಯವಾಂಕುರಪ್ರಿಯಾ ಯನ್ತ್ರೀ ಯವದಘ್ನೀ ಯವಾರ್ಚಿತಾ ।
ಯಜ್ಞಕರ್ತೀ ಯಜ್ಞಭೋಕ್ತ್ರೀ ಯಜ್ಞಾಂಗೀ ಯಜ್ಞವಾಹಿನೀ ॥ 63 ॥

ಯಜ್ಞಸಾಕ್ಷೀ ಯಜ್ಞಮುಖೀ ಯಜುಷೀ ಯಜ್ಞರಕ್ಷಿಣೀ ।
ಭಕಾರರೂಪಾ ಭದ್ರೇಶೀ ಭದ್ರಕಲ್ಯಾಣದಾಯಿನೀ ॥ 64 ॥

ಭಕ್ತಪ್ರಿಯಾ ಭಕ್ತಸಖಾ ಭಕ್ತಾಭೀಷ್ಟಸ್ವರೂಪಿಣೀ ।
ಭಗಿನೀ ಭಕ್ತಸುಲಭಾ ಭಕ್ತಿದಾ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಾ ॥ 65 ॥

ಭಕ್ತಚೈತನ್ಯನಿಲಯಾ ಭಕ್ತಬನ್ಧವಿಮೋಚನೀ ।
ಭಕ್ತಸ್ವರೂಪಿಣೀ ಭಾಗ್ಯಾ ಭಕ್ತಾರೋಗ್ಯಪ್ರದಾಯಿನೀ ॥ 66 ॥

ಭಕ್ತಮಾತಾ ಭಕ್ತಗಮ್ಯಾ ಭಕ್ತಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದಾಯಿನೀ ।
ಭಾಸ್ಕರೀ ಭೈರವೀ ಭೋಗ್ಯಾ ಭವಾನೀ ಭಯನಾಶಿನೀ ॥ 67 ॥

ಭದ್ರಾತ್ಮಿಕಾ ಭದ್ರದಾಯೀ ಭದ್ರಕಾಲೀ ಭಯಂಕರೀ ।
ಭಗನಿಷ್ಯನ್ದಿನೀ ಭೂಮ್ನೀ ಭವಬನ್ಧವಿಮೋಚನೀ ॥ 68 ॥

ಭೀಮಾ ಭವಸಖಾ ಭಂಗೀಭಂಗುರಾ ಭೀಮದರ್ಶಿನೀ ।
ಭಲ್ಲೀ ಭಲ್ಲೀಧರಾ ಭೀರುರ್ಭೇರುಂಡಾ ಭೀಮಪಾಪಹಾ ॥ 69 ॥

ಭಾವಜ್ಞಾ ಭೋಗದಾತ್ರೀ ಚ ಭವಘ್ನೀ ಭೂತಿಭೂಷಣಾ ।
ಭೂತಿದಾ ಭೂಮಿದಾತ್ರೀ ಚ ಭೂಪತಿತ್ವಪ್ರದಾಯಿನೀ ॥ 70 ॥

ಭ್ರಾಮರೀ ಭ್ರಮರೀ ಭಾರೀ ಭವಸಾಗರತಾರಿಣೀ ।
ಭಂಡಾಸುರವಧೋತ್ಸಾಹಾ ಭಾಗ್ಯದಾ ಭಾವಮೋದಿನೀ ॥ 71 ॥

ಗೋಕಾರರೂಪಾ ಗೋಮಾತಾ ಗುರುಪತ್ನೀ ಗುರುಪ್ರಿಯಾ ।
ಗೋರೋಚನಪ್ರಿಯಾ ಗೌರೀ ಗೋವಿನ್ದಗುಣವರ್ಧಿನೀ ॥ 72 ॥

ಗೋಪಾಲಚೇಷ್ಟಾಸನ್ತುಷ್ಟಾ ಗೋವರ್ಧನವಿವರ್ಧಿನೀ ।
ಗೋವಿನ್ದರೂಪಿಣೀ ಗೋಪ್ತ್ರೀ ಗೋಕುಲಾನಾಂವಿವರ್ಧಿನೀ ॥ 73 ॥

ಗೀತಾ ಗೀತಪ್ರಿಯಾ ಗೇಯಾ ಗೋದಾ ಗೋರೂಪಧಾರಿಣೀ ।
ಗೋಪೀ ಗೋಹತ್ಯಶಮನೀ ಗುಣಿನೀ ಗುಣಿವಿಗ್ರಹಾ ॥ 74 ॥

ಗೋವಿನ್ದಜನನೀ ಗೋಷ್ಠಾ ಗೋಪ್ರದಾ ಗೋಕುಲೋತ್ಸವಾ ।
ಗೋಚರೀ ಗೌತಮೀ ಗಂಗಾ ಗೋಮುಖೀ ಗುಣವಾಸಿನೀ ॥ 75 ॥

ಗೋಪಾಲೀ ಗೋಮಯಾ ಗುಮ್ಭಾ ಗೋಷ್ಠೀ ಗೋಪುರವಾಸಿನೀ ।
ಗರುಡಾ ಗಮನಶ್ರೇಷ್ಠಾ ಗಾರುಡಾ ಗರುಡಧ್ವಜಾ ॥ 76 ॥

ಗಮ್ಭೀರಾ ಗಂಡಕೀ ಗುಂಡಾ ಗರುಡಧ್ವಜವಲ್ಲಭಾ ।
ಗಗನಸ್ಥಾ ಗಯಾವಾಸಾ ಗುಣವೃತ್ತಿರ್ಗುಣೋದ್ಭವಾ ॥ 77 ॥

ದೇಕಾರರೂಪಾ ದೇವೇಶೀ ದೃಗ್ರೂಪಾ ದೇವತಾರ್ಚಿತಾ ।
ದೇವರಾಜೇಶ್ವರಾರ್ಧಾಂಗೀ ದೀನದೈನ್ಯವಿಮೋಚನೀ ॥ 78 ॥

ದೇಕಾಲಪರಿಜ್ಞಾನಾ ದೇಶೋಪದ್ರವನಾಶಿನೀ ।
ದೇವಮಾತಾ ದೇವಮೋಹಾ ದೇವದಾನವಮೋಹಿನೀ ॥ 79 ॥

ದೇವೇನ್ದ್ರಾರ್ಚಿತಪಾದಶ್ರೀ ದೇವದೇವಪ್ರಸಾದಿನೀ ।
ದೇಶಾನ್ತರೀ ದೇಶರೂಪಾ ದೇವಾಲಯನಿವಾಸಿನೀ ॥ 80 ॥

ದೇಶಭ್ರಮಣಸನ್ತುಷ್ಟಾ ದೇಶಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಪ್ರದಾಯಿನೀ ।
ದೇವಯಾನಾ ದೇವತಾ ಚ ದೇವಸೈನ್ಯಪ್ರಪಾಲಿನೀ ॥ 81 ॥

ವಕಾರರೂಪಾ ವಾಗ್ದೇವೀ ವೇದಮಾನಸಗೋಚರಾ ।
ವೈಕುಂಠದೇಶಿಕಾ ವೇದ್ಯಾ ವಾಯುರೂಪಾ ವರಪ್ರದಾ ॥ 82 ॥

ವಕ್ರತುಂಡಾರ್ಚಿತಪದಾ ವಕ್ರತುಂಡಪ್ರಸಾದಿನೀ ।
ವೈಚಿತ್ರ್ಯರೂಪಾ ವಸುಧಾ ವಸುಸ್ಥಾನಾ ವಸುಪ್ರಿಯಾ ॥ 83 ॥

ವಷಟ್ಕಾರಸ್ವರೂಪಾ ಚ ವರಾರೋಹಾ ವರಾಸನಾ ।
ವೈದೇಹೀ ಜನನೀ ವೇದ್ಯಾ ವೈದೇಹೀಶೋಕನಾಶಿನೀ ॥ 84 ॥

ವೇದಮಾತಾ ವೇದಕನ್ಯಾ ವೇದರೂಪಾ ವಿನೋದಿನೀ ।
ವೇದಾನ್ತವಾದಿನೀ ಚೈವ ವೇದಾನ್ತನಿಲಯಪ್ರಿಯಾ ॥ 85 ॥

ವೇದಶ್ರವಾ ವೇದಘೋಷಾ ವೇದಗೀತಾ ವಿನೋದಿನೀ ।
ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥತತ್ವಜ್ಞಾ ವೇದಮಾರ್ಗ ಪ್ರದರ್ಶಿನೀ ॥ 86 ॥

ವೈದಿಕೀಕರ್ಮಫಲದಾ ವೇದಸಾಗರವಾಡವಾ ।
ವೇದವನ್ದ್ಯಾ ವೇದಗುಹ್ಯಾ ವೇದಾಶ್ವರಥವಾಹಿನೀ ॥ 87 ॥

ವೇದಚಕ್ರಾ ವೇದವನ್ದ್ಯಾ ವೇದಾಂಗೀ ವೇದವಿತ್ಕವಿಃ ।
ಸಕಾರರೂಪಾ ಸಾಮನ್ತಾ ಸಾಮಗಾನ ವಿಚಕ್ಷಣಾ ॥ 88 ॥

ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞೀ ನಾಮರೂಪಾ ಚ ಸದಾನನ್ದಪ್ರದಾಯಿನೀ ।
ಸರ್ವದೃಕ್ಸನ್ನಿವಿಷ್ಟಾ ಚ ಸರ್ವಸಮ್ಪ್ರೇಷಿಣೀಸಹಾ ॥ 89 ॥

ಸವ್ಯಾಪಸವ್ಯದಾ ಸವ್ಯಸಧ್ರೀಚೀ ಚ ಸಹಾಯಿನೀ ।
ಸಕಲಾ ಸಾಗರಾ ಸಾರಾ ಸಾರ್ವಭೌಮಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 90 ॥

ಸನ್ತೋಷಜನನೀ ಸೇವ್ಯಾ ಸರ್ವೇಶೀ ಸರ್ವರಂಜನೀ ।
ಸರಸ್ವತೀ ಸಮಾರಾದ್ಯಾ ಸಾಮದಾ ಸಿನ್ಧುಸೇವಿತಾ ॥ 91 ॥

ಸಮ್ಮೋಹಿನೀ ಸದಾಮೋಹಾ ಸರ್ವಮಾಂಗಲ್ಯದಾಯಿನೀ ।
ಸಮಸ್ತಭುವನೇಶಾನೀ ಸರ್ವಕಾಮಫಲಪ್ರದಾ ॥ 92 ॥

ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾ ಸಾಧ್ವೀ ಸರ್ವಜ್ಞಾನಪ್ರದಾಯಿನೀ ।
ಸರ್ವದಾರಿದ್ರ್ಯಶಮನೀ ಸರ್ವದುಃಖವಿಮೋಚನೀ ॥ 93 ॥

ಸರ್ವರೋಗಪ್ರಶಮನೀ ಸರ್ವಪಾಪವಿಮೋಚನೀ ।
ಸಮದೃಷ್ಟಿಸ್ಸಮಗುಣಾ ಸರ್ವಗೋಪ್ತ್ರೀ ಸಹಾಯಿನೀ ॥ 94 ॥

ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಾಹಿನಿ ಸಾಂಖ್ಯಾ ಸಾನ್ದ್ರಾನನ್ದಪಯೋಧರಾ ।
ಸಂಕೀರ್ಣಮನ್ದಿರಸ್ಥಾನಾ ಸಾಕೇತಕುಲಪಾಲಿನೀ ॥ 95 ॥

ಸಂಹಾರಿಣೀ ಸುಧಾರೂಪಾ ಸಾಕೇತಪುರವಾಸಿನೀ ।
ಸಮ್ಬೋಧಿನೀ ಸಮಸ್ತೇಶೀ ಸತ್ಯಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 96 ॥

ಸಮ್ಪತ್ಕರೀ ಸಮಾನಾಂಗೀ ಸರ್ವಭಾವಸುಸಂಸ್ಥಿತಾ ।
ಸನ್ಧ್ಯಾವನ್ದನಸುಪ್ರೀತಾ ಸನ್ಮಾರ್ಗಕುಲಪಾಲಿನೀ ॥ 97 ॥

ಸಂಜೀವಿನೀ ಸರ್ವಮೇಧಾ ಸಭ್ಯಾ ಸಾಧುಸುಪೂಜಿತಾ ।
ಸಮಿದ್ಧಾ ಸಾಮಿಘೇನೀ ಚ ಸಾಮಾನ್ಯಾ ಸಾಮವೇದಿನೀ ॥ 98 ॥

ಸಮುತ್ತೀರ್ಣಾ ಸದಾಚಾರಾ ಸಂಹಾರಾ ಸರ್ವಪಾವನೀ ।
ಸರ್ಪಿಣೀ ಸರ್ಪಮಾತಾ ಚ ಸಮಾದಾನಸುಖಪ್ರದಾ ॥ 99 ॥

ಸರ್ವರೋಗಪ್ರಶಮನೀ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಫಲಪ್ರದಾ ।
ಸಂಕ್ರಮಾ ಸಮದಾ ಸಿನ್ಧುಃ ಸರ್ಗಾದಿಕರಣಕ್ಷಮಾ ॥ 100 ॥

ಸಂಕಟಾ ಸಂಕಟಹರಾ ಸಕುಂಕುಮವಿಲೇಪನಾ ।
ಸುಮುಖಾ ಸುಮುಖಪ್ರೀತಾ ಸಮಾನಾಧಿಕವರ್ಜಿತಾ ॥ 101 ॥

ಸಂಸ್ತುತಾ ಸ್ತುತಿಸುಪ್ರೀತಾ ಸತ್ಯವಾದೀ ಸದಾಸ್ಪದಾ ।
ಧೀಕಾರರೂಪಾ ಧೀಮಾತಾ ಧೀರಾ ಧೀರಪ್ರಸಾದಿನೀ ॥ 102 ॥

ಧೀರೋತ್ತಮಾ ಧೀರಧೀರಾ ಧೀರಸ್ಥಾ ಧೀರಶೇಖರಾ ।
ಧೃತಿರೂಪಾ ಧನಾಢ್ಯಾ ಚ ಧನಪಾ ಧನದಾಯಿನೀ ॥ 103 ॥

ಧೀರೂಪಾ ಧೀರವನ್ದ್ಯಾ ಚ ಧೀಪ್ರಭಾ ಧೀರಮಾನಸಾ ।
ಧೀಗೇಯಾ ಧೀಪದಸ್ಥಾ ಚ ಧೀಶಾನಾ ಧೀಪ್ರಸಾದಿನೀ ॥ 104 ॥

ಮಕಾರರೂಪಾ ಮೈತ್ರೇಯಾ ಮಹಾಮಂಗಲದೇವತಾ ।
ಮನೋವೈಕಲ್ಯಶಮನೀ ಮಲಯಾಚಲವಾಸಿನೀ ॥ 105 ॥

ಮಲಯಧ್ವಜರಾಜಶ್ರೀರ್ಮಾಯಾಮೋಹವಿಭೇದಿನೀ ।
ಮಹಾದೇವೀ ಮಹಾರೂಪಾ ಮಹಾಭೈರವಪೂಜಿತಾ ॥ 106 ॥

ಮನುಪ್ರೀತಾ ಮನ್ತ್ರಮೂರ್ತಿರ್ಮನ್ತ್ರವಶ್ಯಾ ಮಹೇಶ್ವರೀ ।
ಮತ್ತಮಾತಂಗಗಮನಾ ಮಧುರಾ ಮೇರುಮಂಟಪಾ ॥ 107 ॥

ಮಹಾಗುಪ್ತಾ ಮಹಾಭೂತಾ ಮಹಾಭಯವಿನಾಶಿನೀ ।
ಮಹಾಶೌರ್ಯಾ ಮನ್ತ್ರಿಣೀ ಚ ಮಹಾವೈರಿವಿನಾಶಿನೀ ॥ 108 ॥

ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಮಹಾಗೌರೀ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನೀ ।
ಮಹೀ ಚ ಮಂಡಲಸ್ಥಾ ಚ ಮಧುರಾಗಮಪೂಜಿತಾ ॥ 109 ॥

ಮೇಧಾ ಮೇಧಾಕರೀ ಮೇಧ್ಯಾ ಮಾಧವೀ ಮಧುಮರ್ಧಿನೀ ।
ಮನ್ತ್ರಾ ಮನ್ತ್ರಮಯೀ ಮಾನ್ಯಾ ಮಾಯಾ ಮಾಧವಮನ್ತ್ರಿಣೀ ॥ 110 ॥

ಮಾಯಾದೂರಾ ಚ ಮಾಯಾವೀ ಮಾಯಾಜ್ಞಾ ಮಾನದಾಯಿನೀ ।
ಮಾಯಾಸಂಕಲ್ಪಜನನೀ ಮಾಯಾಮಾಯವಿನೋದಿನೀ ॥ 111 ॥

ಮಾಯಾ ಪ್ರಪಂಚಶಮನೀ ಮಾಯಾಸಂಹಾರರೂಪಿಣೀ ।
ಮಾಯಾಮನ್ತ್ರಪ್ರಸಾದಾ ಚ ಮಾಯಾಜನವಿಮೋಹಿನೀ ॥ 112 ॥

ಮಹಾಪಥಾ ಮಹಾಭೋಗಾ ಮಹವಿಘ್ನವಿನಾಶಿನೀ ।
ಮಹಾನುಭಾವಾ ಮನ್ತ್ರಾಢ್ಯಾ ಮಹಮಂಗಲದೇವತಾ ॥ 113 ॥

ಹಿಕಾರರೂಪಾ ಹೃದ್ಯಾ ಚ ಹಿತಕಾರ್ಯಪ್ರವರ್ಧಿನೀ ।
ಹೇಯೋಪಾಧಿವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಾ ಹೀನಲೋಕವಿನಾಶಿನೀ ॥ 114 ॥

ಹ್ರೀಂಕಾರೀ ಹ್ರೀಮತೀ ಹೃದ್ಯಾ ಹ್ರೀಂ ದೇವೀ ಹ್ರೀಂ ಸ್ವಭಾವಿನೀ ।
ಹ್ರೀಂ ಮನ್ದಿರಾ ಹಿತಕರಾ ಹೃಷ್ಟಾ ಚ ಹ್ರೀಂ ಕುಲೋದ್ಭವಾ ॥ 115 ॥

ಹಿತಪ್ರಜ್ಞಾ ಹಿತಪ್ರೀತಾ ಹಿತಕಾರುಣ್ಯವರ್ಧಿನೀ ।
ಹಿತಾಸಿನೀ ಹಿತಕ್ರೋಧಾ ಹಿತಕರ್ಮಫಲಪ್ರದಾ ॥ 116 ॥

ಹಿಮಾ ಹೈಮವತೀ ಹೈಮ್ನೀ ಹೇಮಾಚಲನಿವಾಸಿನೀ ।
ಹಿಮಾಗಜಾ ಹಿತಕರೀ ಹಿತಕರ್ಮಸ್ವಭಾವಿನೀ ॥ 117 ॥

ಧೀಕಾರರೂಪಾ ಧಿಷಣಾ ಧರ್ಮರೂಪಾ ಧನೇಶ್ವರೀ ।
ಧನುರ್ಧರಾ ಧರಾಧಾರಾ ಧರ್ಮಕರ್ಮಫಲಪ್ರದಾ ॥ 118 ॥

ಧರ್ಮಾಚಾರಾ ಧರ್ಮಸಾರಾ ಧರ್ಮಮಧ್ಯನಿವಾಸಿನೀ ।
ಧನುರ್ವಿದ್ಯಾ ಧನುರ್ವೇದಾ ಧನ್ಯಾ ಧೂರ್ತವಿನಾಶಿನೀ ॥ 119 ॥

ಧನಧಾನ್ಯಾಧೇನುರೂಪಾ ಧನಾಢ್ಯಾ ಧನದಾಯಿನೀ ।
ಧನೇಶೀ ಧರ್ಮನಿರತಾ ಧರ್ಮರಾಜಪ್ರಸಾದಿನೀ ॥ 120 ॥

ಧರ್ಮಸ್ವರೂಪಾ ಧರ್ಮೇಶೀ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮವಿಚಾರಿಣೀ ।
ಧರ್ಮಸೂಕ್ಷ್ಮಾ ಧರ್ಮಗೇಹಾ ಧರ್ಮಿಷ್ಠಾ ಧರ್ಮಗೋಚರಾ ॥ 121 ॥

ಯೋಕಾರರೂಪಾ ಯೋಗೇಶೀ ಯೋಗಸ್ಥಾ ಯೋಗರೂಪಿಣೀ ।
ಯೋಗ್ಯಾ ಯೋಗೀಶವರದಾ ಯೋಗಮಾರ್ಗನಿವಾಸಿನೀ ॥ 122 ॥

ಯೋಗಾಸನಸ್ಥಾ ಯೋಗೇಶೀ ಯೋಗಮಾಯಾವಿಲಾಸಿನೀ ।
ಯೋಗಿನೀ ಯೋಗರಕ್ತಾ ಚ ಯೋಗಾಂಗೀ ಯೋಗವಿಗ್ರಹಾ ॥ 123 ॥

ಯೋಗವಾಸಾ ಯೋಗಭಾಗ್ಯಾ ಯೋಗಮಾರ್ಗಪ್ರದರ್ಶಿನೀ ।
ಯೋಕಾರರೂಪಾ ಯೋಧಾಢ್ಯಾಯೋಧ್ರೀ ಯೋಧಸುತತ್ಪರಾ ॥ 124 ॥

ಯೋಗಿನೀ ಯೋಗಿನೀಸೇವ್ಯಾ ಯೋಗಜ್ಞಾನಪ್ರಬೋಧಿನೀ ।
ಯೋಗೇಶ್ವರಪ್ರಾಣಾನಾಥಾ ಯೋಗೀಶ್ವರಹೃದಿಸ್ಥಿತಾ ॥ 125 ॥

ಯೋಗಾ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕರ್ತ್ರೀ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವಿಧಾಯಿನೀ ।
ಯೋಗರಾಜೇಶ್ವರಾರಾಧ್ಯಾ ಯೋಗಾನನ್ದಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 126 ॥

ನಕಾರರೂಪಾ ನಾದೇಶೀ ನಾಮಪಾರಾಯಣಪ್ರಿಯಾ ।
ನವಸಿದ್ಧಿಸಮಾರಾಧ್ಯಾ ನಾರಾಯಣಮನೋಹರೀ ॥ 127 ॥

ನಾರಾಯಣೀ ನವಾಧಾರಾ ನವಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಚಿತಾಂಘ್ರಿಕಾ ।
ನಗೇನ್ದ್ರತನಯಾರಾಧ್ಯಾ ನಾಮರೂಪವಿವರ್ಜಿತಾ ॥ 128 ॥

ನರಸಿಂಹಾರ್ಚಿತಪದಾ ನವಬನ್ಧವಿಮೋಚನೀ ।
ನವಗ್ರಹಾರ್ಚಿತಪದಾ ನವಮೀಪೂಜನಪ್ರಿಯಾ ॥ 129 ॥

ನೈಮಿತ್ತಿಕಾರ್ಥಫಲದಾ ನನ್ದಿತಾರಿವಿನಾಶಿನೀ ।
ನವಪೀಠಸ್ಥಿತಾ ನಾದಾ ನವರ್ಷಿಗಣಸೇವಿತಾ ॥ 130 ॥

ನವಸೂತ್ರಾವಿಧಾನಜ್ಞಾ ನೈಮಿಶಾರಣ್ಯವಾಸಿನೀ ।
ನವಚನ್ದನದಿಗ್ಧಾಂಗೀ ನವಕುಂಕುಮಧಾರಿಣೀ ॥ 131 ॥

ನವವಸ್ತ್ರಪರೀಧಾನಾ ನವರತ್ನವಿಭೂಷಣಾ ।
ನವ್ಯಭಸ್ಮವಿದಗ್ಧಾಂಗೀ ನವಚನ್ದ್ರಕಲಾಧರಾ ॥ 132 ॥

ಪ್ರಕಾರರೂಪಾ ಪ್ರಾಣೇಶೀ ಪ್ರಾಣಸಂರಕ್ಷಣೀಪರಾ ।
ಪ್ರಾಣಸಂಜೀವಿನೀ ಪ್ರಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಣಿಪ್ರಾಣಪ್ರಬೋಧಿನೀ ॥ 133 ॥

ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪ್ರಾಜ್ಞಾ ಪ್ರಭಾಪುಷ್ಪಾ ಪ್ರತೀಚೀ ಪ್ರಭುದಾ ಪ್ರಿಯಾ ।
ಪ್ರಾಚೀನಾ ಪ್ರಾಣಿಚಿತ್ತಸ್ಥಾ ಪ್ರಭಾ ಪ್ರಜ್ಞಾನರೂಪಿಣೀ ॥ 134 ॥

ಪ್ರಭಾತಕರ್ಮಸನ್ತುಷ್ಟಾ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಪರಾಯಣಾ ।
ಪ್ರಾಯಜ್ಞಾ ಪ್ರಣವಾ ಪ್ರಾಣಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿಃ ಪ್ರಕೃತಿಃ ಪರಾ ॥ 135 ॥

ಪ್ರಬನ್ಧಾ ಪ್ರಥಮಾ ಚೈವ ಪ್ರಗಾ ಪ್ರಾರಬ್ಧನಾಶಿನೀ ।
ಪ್ರಬೋಧನಿರತಾ ಪ್ರೇಕ್ಷ್ಯಾ ಪ್ರಬನ್ಧಾ ಪ್ರಾಣಸಾಕ್ಷಿಣೀ ॥ 136 ॥

ಪ್ರಯಾಗತೀರ್ಥನಿಲಯಾ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಪರಮೇಶ್ವರೀ ।
ಪ್ರಣವಾದ್ಯನ್ತನಿಲಯಾ ಪ್ರಣವಾದಿಃ ಪ್ರಜೇಶ್ವರೀ ॥ 137 ॥

ಚೋಕಾರರೂಪಾ ಚೋರಘ್ನೀ ಚೋರಬಾಧಾವಿನಾಶಿನೀ ।
ಚೈತನ್ಯಚೇತನಸ್ಥಾ ಚ ಚತುರಾ ಚ ಚಮತ್ಕೃತಿಃ ॥ 138 ॥

ಚಕ್ರವರ್ತಿಕುಲಾಧಾರಾ ಚಕ್ರಿಣೀ ಚಕ್ರಧಾರಿಣೀ ।
ಚಿತ್ತಚೇಯಾ ಚಿದಾನನ್ದಾ ಚಿದ್ರೂಪಾ ಚಿದ್ವಿಲಾಸಿನೀ ॥ 139 ॥

ಚಿನ್ತಾಚಿತ್ತಪ್ರಶಮನೀ ಚಿನ್ತಿತಾರ್ಥಫಲಪ್ರದಾ ।
ಚಾಮ್ಪೇಯೀ ಚಮ್ಪಕಪ್ರೀತಾ ಚಂಡೀ ಚಂಡಾಟ್ಟಹಾಸಿನೀ ॥ 140 ॥

ಚಂಡೇಶ್ವರೀ ಚಂಡಮಾತಾ ಚಂಡಮುಂಡವಿನಾಶಿನೀ ।
ಚಕೋರಾಕ್ಷೀ ಚಿರಪ್ರೀತಾ ಚಿಕುರಾ ಚಿಕುರಾಲಕಾ ॥ 141 ॥

ಚೈತನ್ಯರೂಪಿಣೀ ಚೈತ್ರೀ ಚೇತನಾ ಚಿತ್ತಸಾಕ್ಷಿಣೀ ।
ಚಿತ್ರಾ ಚಿತ್ರವಿಚಿತ್ರಾಂಗೀ ಚಿತ್ರಗುಪ್ತಪ್ರಸಾದಿನೀ ॥ 142 ॥

ಚಲನಾ ಚಕ್ರಸಂಸ್ಥಾ ಚ ಚಾಮ್ಪೇಯೀ ಚಲಚಿತ್ರಿಣೀ ।
ಚನ್ದ್ರಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ಚನ್ದ್ರಕೋಟಿಸುಶೀತಲಾ ॥ 143 ॥

ಚನ್ದ್ರಾನುಜಸಮಾರಾಧ್ಯಾ ಚನ್ದ್ರಾ ಚಂಡಮಹೋದರೀ ।
ಚರ್ಚಿತಾರಿಶ್ಚನ್ದ್ರಮಾತಾ ಚನ್ದ್ರಕಾನ್ತಾ ಚಲೇಶ್ವರೀ ॥ 144 ॥

ಚರಾಚರನಿವಾಸೀ ಚ ಚಕ್ರಪಾಣಿಸಹೋದರೀ ।
ದಕಾರರೂಪಾ ದತ್ತಶ್ರೀದಾರಿದ್ರ್ಯಚ್ಛೇದಕಾರಿಣೀ ॥ 145 ॥

ದತ್ತಾತ್ರೇಯಸ್ಯ ವರದಾ ದರ್ಯಾ ಚ ದೀನವತ್ಸಲಾ ।
ದಕ್ಷಾರಾಧ್ಯಾ ದಕ್ಷಕನ್ಯಾ ದಕ್ಷಯಜ್ಞವಿನಾಶಿನೀ ॥ 146 ॥

ದಕ್ಷಾ ದಾಕ್ಷಾಯಣೀ ದೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಾ ದಕ್ಷವರಪ್ರದಾ ।
ದಕ್ಷಿಣಾ ದಕ್ಷಿಣಾರಾಧ್ಯಾ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿರೂಪಿಣೀ ॥ 147 ॥

ದಯಾವತೀ ದಮಸ್ವಾನ್ತಾ ದನುಜಾರಿರ್ದಯಾನಿಧಿಃ ।
ದನ್ತಶೋಭನಿಭಾ ದೇವೀ ದಮನಾ ದಾಡಿಮಸ್ತನಾ ॥ 148 ॥

ದಂಡಾ ಚ ದಮಯತ್ರೀ ಚ ದಂಡಿನೀ ದಮನಪ್ರಿಯಾ ।
ದಂಡಕಾರಣ್ಯನಿಲಯಾ ದಂಡಕಾರಿವಿನಾಶಿನೀ ॥ 149 ॥

ದಂಷ್ಟ್ರಾಕರಾಲವದನಾ ದಂಡಶೋಭಾ ದರೋದರೀ ।
ದರಿದ್ರಾರಿಷ್ಟಶಮನೀ ದಮ್ಯಾ ದಮನಪೂಜಿತಾ ॥ 150 ॥

ದಾನವಾರ್ಚಿತ ಪಾದಶ್ರೀರ್ದ್ರವಿಣಾ ದ್ರಾವಿಣೀ ದಯಾ ।
ದಾಮೋದರೀ ದಾನವಾರಿರ್ದಾಮೋದರಸಹೋದರೀ ॥ 151 ॥

ದಾತ್ರೀ ದಾನಪ್ರಿಯಾ ದಾಮ್ನೀ ದಾನಶ್ರೀರ್ದ್ವಿಜವನ್ದಿತಾ ।
ದನ್ತಿಗಾ ದಂಡಿನೀ ದೂರ್ವಾ ದಧಿದುಗ್ಧಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 152 ॥

ದಾಡಿಮೀಬೀಜಸನ್ದೋಹಾ ದನ್ತಪಂಕ್ತಿವಿರಾಜಿತಾ ।
ದರ್ಪಣಾ ದರ್ಪಣಸ್ವಚ್ಛಾ ದ್ರುಮಮಂಡಲವಾಸಿನೀ ॥ 153 ॥

ದಶಾವತಾರಜನನೀ ದಶದಿಗ್ದೈವಪೂಜಿತಾ ।
ದಮಾ ದಶದಿಶಾ ದೃಶ್ಯಾ ದಶದಾಸೀ ದಯಾನಿಧಿಃ ॥ 154 ॥

ದೇಶಕಾಲಪರಿಜ್ಞಾನಾ ದೇಶಕಾಲವಿಶೋಧಿನೀ ।
ದಶಮ್ಯಾದಿಕಲಾರಾಧ್ಯಾ ದಶಕಾಲವಿರೋಧಿನೀ ।
ದಶಮ್ಯಾದಿಕಲಾರಾಧ್ಯ ದಶಗ್ರೀವವಿರೋಧಿನೀ ॥ 155 ॥

ದಶಾಪರಾಧಶಮನೀ ದಶವೃತ್ತಿಫಲಪ್ರದಾ ।
ಯಾತ್ಕಾರರೂಪಿಣೀ ಯಾಜ್ಞೀ ಯಾದವೀ ಯಾದವಾರ್ಚಿತಾ ॥ 156 ॥

ಯಯಾತಿಪೂಜನಪ್ರೀತಾ ಯಾಜ್ಞಿಕೀ ಯಾಜಕಪ್ರಿಯಾ ।
ಯಜಮಾನಾ ಯದುಪ್ರೀತಾ ಯಾಮಪೂಜಾಫಲಪ್ರದಾ ॥ 157 ॥

ಯಶಸ್ವಿನೀ ಯಮಾರಾಧ್ಯಾ ಯಮಕನ್ಯಾ ಯತೀಶ್ವರೀ ।
ಯಮಾದಿಯೋಗಸನ್ತುಷ್ಟಾ ಯೋಗೀನ್ದ್ರಹೃದಯಾ ಯಮಾ ॥ 158 ॥

ಯಮೋಪಾಧಿವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಾ ಯಶಸ್ಯವಿಧಿಸನ್ನುತಾ ।
ಯವೀಯಸೀ ಯುವಪ್ರೀತಾ ಯಾತ್ರಾನನ್ದಾ ಯತೀಶ್ವರೀ ॥ 159 ॥

ಯೋಗಪ್ರಿಯಾ ಯೋಗಗಮ್ಯಾ ಯೋಗಧ್ಯೇಯಾ ಯಥೇಚ್ಛಗಾ ।
ಯೋಗಪ್ರಿಯಾ ಯಜ್ಞಸೇನೀ ಯೋಗರೂಪಾ ಯಥೇಷ್ಟದಾ ॥ 160 ॥

॥ ಶ್ರೀಗಾಯತ್ರೀ ದಿವ್ಯಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

Also Read Shri Gayatri Stotram:

1000 Names of Sri Gayatri Devi | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Gayatri Devi | Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top