Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Gayatri Devi | Sahasranama Stotram Lyrics in Malayalam

Shri Gayatri Sahasranama Stotram Lyrics in Malayalam:

॥ ശ്രീഗായത്രീസഹസ്രനാമസ്തോത്രം ॥

ശ്രീഗണേശായ നമഃ ।
ധ്യാനം
രക്തശ്വേതഹിരണ്യനീലധവലൈര്യുക്താം ത്രിനേത്രോജ്ജ്വലാം
രക്താരക്തനവസ്രജം മണിഗണൈര്യുക്താം കുമാരീമിമാം ।
ഗായത്രീ കമലാസനാം കരതലവ്യാനദ്ധകുണ്ഡാംബുജാം
പദ്മാക്ഷീം ച വരസ്രജഞ്ച ദധതീം ഹംസാധിരൂഢാം ഭജേ ॥

ഓം തത്കാരരൂപാ തത്വജ്ഞാ തത്പദാര്‍ഥസ്വരൂപിണി ।
തപസ്സ്വ്യാധ്യായനിരതാ തപസ്വിജനനന്നുതാ ॥ 1 ॥

തത്കീര്‍തിഗുണസമ്പന്നാ തഥ്യവാക്ച തപോനിധിഃ ।
തത്വോപദേശസംബന്ധാ തപോലോകനിവാസിനീ ॥ 2 ॥

തരുണാദിത്യസങ്കാശാ തപ്തകാഞ്ചനഭൂഷണാ ।
തമോപഹാരിണി തന്ത്രീ താരിണി താരരൂപിണി ॥ 3 ॥

തലാദിഭുവനാന്തസ്ഥാ തര്‍കശാസ്ത്രവിധായിനീ ।
തന്ത്രസാരാ തന്ത്രമാതാ തന്ത്രമാര്‍ഗപ്രദര്‍ശിനീ ॥ 4 ॥

തത്വാ തന്ത്രവിധാനജ്ഞാ തന്ത്രസ്ഥാ തന്ത്രസാക്ഷിണി ।
തദേകധ്യാനനിരതാ തത്വജ്ഞാനപ്രബോധിനീ ॥ 5 ॥

തന്നാമമന്ത്രസുപ്രീതാ തപസ്വിജനസേവിതാ ।
സാകാരരൂപാ സാവിത്രീ സര്‍വരൂപാ സനാതനീ ॥ 6 ॥

സംസാരദുഃഖശമനീ സര്‍വയാഗഫലപ്രദാ ।
സകലാ സത്യസങ്കല്‍പാ സത്യാ സത്യപ്രദായിനീ ॥ 7 ॥

സന്തോഷജനനീ സാരാ സത്യലോകനിവാസിനീ ।
സമുദ്രതനയാരാധ്യാ സാമഗാനപ്രിയാ സതീ ॥ 8 ॥

സമാനീ സാമദേവീ ച സമസ്തസുരസേവിതാ ।
സര്‍വസമ്പത്തിജനനീ സദ്ഗുണാ സകലേഷ്ടദാ ॥ 9 ॥

സനകാദിമുനിധ്യേയാ സമാനാധികവര്‍ജിതാ ।
സാധ്യാ സിദ്ധാ സുധാവാസാ സിദ്ധിസ്സാധ്യപ്രദായിനീ ॥ 10 ॥

സദ്യുഗാരാധ്യനിലയാ സമുത്തീര്‍ണാ സദാശിവാ ।
സര്‍വവേദാന്തനിലയാ സര്‍വശാസ്ത്രാര്‍ഥഗോചരാ ॥ 11 ॥

സഹസ്രദലപദ്മസ്ഥാ സര്‍വജ്ഞാ സര്‍വതോമുഖീ ।
സമയാ സമയാചാരാ സദസദ്ഗ്രന്ഥിഭേദിനീ ॥ 12 ॥

സപ്തകോടിമഹാമന്ത്രമാതാ സര്‍വപ്രദായിനീ ।
സഗുണാ സംഭ്രമാ സാക്ഷീ സര്‍വചൈതന്യരൂപിണീ ॥ 13 ॥

സത്കീര്‍തിസ്സാത്വികാ സാധ്വീ സച്ചിദാനന്ദരൂപിണീ ।
സങ്കല്‍പരൂപിണീ സന്ധ്യാ സാലഗ്രാമനിവാസിനീ ॥ 14 ॥

സര്‍വോപാധിവിനിര്‍മുക്താ സത്യജ്ഞാനപ്രബോധിനീ ।
വികാരരൂപാ വിപ്രശ്രീര്‍വിപ്രാരാധനതത്പരാ ॥ 15 ॥

വിപ്രപ്രീര്‍വിപ്രകല്യാണീ വിപ്രവാക്യസ്വരൂപിണീ ।
വിപ്രമന്ദിരമധ്യസ്ഥാ വിപ്രവാദവിനോദിനീ ॥ 16 ॥

വിപ്രോപാധിവിനിര്‍ഭേത്രീ വിപ്രഹത്യാവിമോചനീ ।
വിപ്രത്രാതാ വിപ്രഗോത്രാ വിപ്രഗോത്രവിവര്‍ധിനീ ॥ 17 ॥

വിപ്രഭോജനസന്തുഷ്ടാ വിഷ്ണുരൂപാ വിനോദിനീ ।
വിഷ്ണുമായാ വിഷ്ണുവന്ദ്യാ വിഷ്ണുഗര്‍ഭാ വിചിത്രിണീ ॥ 18 ॥

വൈഷ്ണവീ വിഷ്ണുഭഗിനീ വിഷ്ണുമായാവിലാസിനീ ।
വികാരരഹിതാ വിശ്വവിജ്ഞാനഘനരൂപിണീ ॥ 19 ॥

വിബുധാ വിഷ്ണുസങ്കല്‍പാ വിശ്വാമിത്രപ്രസാദിനീ ।
വിഷ്ണുചൈതന്യനിലയാ വിഷ്ണുസ്വാ വിശ്വസാക്ഷിണീ ॥ 20 ॥

വിവേകിനീ വിയദ്രൂപാ വിജയാ വിശ്വമോഹിനീ ।
വിദ്യാധരീ വിധാനജ്ഞാ വേദതത്വാര്‍ഥരൂപിണീ ॥ 21 ॥

വിരൂപാക്ഷീ വിരാഡ്രൂപാ വിക്രമാ വിശ്വമങ്ഗലാ ।
വിശ്വംഭരാസമാരാധ്യാ വിശ്വഭ്രമണകാരിണീ ॥ 22 ॥

വിനായകീ വിനോദസ്ഥാ വീരഗോഷ്ഠീവിവര്‍ധിനീ ।
വിവാഹരഹിതാ വിന്ധ്യാ വിന്ധ്യാചലനിവാസിനീ ॥ 23 ॥

വിദ്യാവിദ്യാകരീ വിദ്യാ വിദ്യാവിദ്യാപ്രബോധിനീ ।
വിമലാ വിഭവാ വേദ്യാ വിശ്വസ്ഥാ വിവിധോജ്ജ്വലാ ॥ 24 ॥

വീരമധ്യാ വരാരോഹാ വിതന്ത്രാ വിശ്വനായികാ ।
വീരഹത്യാപ്രശമനീ വിനംരജനപാലിനീ ॥ 25 ॥

വീരധീര്‍വിവിധാകാരാ വിരോധിജനനാശിനീ ।
തുകാരരൂപാ തുര്യശ്രീസ്തുലസീവനവാസിനീ ॥ 26 ॥

തുരങ്ഗീ തുരഗാരൂഢാ തുലാദാനഫലപ്രദാ ।
തുലാമാഘസ്നാനതുഷ്ടാ തുഷ്ടിപുഷ്ടിപ്രദായിനീ ॥ 27 ॥

തുരങ്ഗമപ്രസന്തുഷ്ടാ തുലിതാ തുല്യമധ്യഗാ ।
തുങ്ഗോത്തുങ്ഗാ തുങ്ഗകുചാ തുഹിനാചലസംസ്ഥിതാ ॥ 28 ॥

തുംബുരാദിസ്തുതിപ്രീതാ തുഷാരശിഖരീശ്വരീ ।
തുഷ്ടാ ച തുഷ്ടിജനനീ തുഷ്ടലോകനിവാസിനീ ॥ 29 ॥

തുലാധാരാ തുലാമധ്യാ തുലസ്ഥാ തുര്യരൂപിണീ ।
തുരീയഗുണഗംഭീരാ തുര്യനാദസ്വരൂപിണീ ॥ 30 ॥

തുര്യവിദ്യാലാസ്യതുഷ്ടാ തൂര്യശാസ്ത്രാര്‍ഥവാദിനീ ।
തുരീയശാസ്ത്രതത്വജ്ഞാ തൂര്യനാദവിനോദിനീ ॥ 31 ॥

തൂര്യനാദാന്തനിലയാ തൂര്യാനന്ദസ്വരൂപിണീ ।
തുരീയഭക്തിജനനീ തുര്യമാര്‍ഗപ്രദര്‍ശിനീ ॥ 32 ॥

വകാരരൂപാ വാഗീശീ വരേണ്യാ വരസംവിധാ ।
വരാ വരിഷ്ഠാ വൈദേഹീ വേദശാസ്ത്രപ്രദര്‍ശിനീ ॥ 33 ॥

വികല്‍പശമനീ വാണീ വാഞ്ഛിതാര്‍ഥഫലപ്രദാ ।
വയസ്ഥാ ച വയോമധ്യാ വയോവസ്ഥാവിവര്‍ജിതാ ॥ 34 ॥

വന്ദിനീ വാദിനീ വര്യാ വാങ്മയീ വീരവന്ദിതാ ।
വാനപ്രസ്ഥാശ്രമസ്ഥാ ച വനദുര്‍ഗാ വനാലയാ ॥ 35 ॥

വനജാക്ഷീ വനചരീ വനിതാ വിശ്വമോഹിനീ ।
വസിഷ്ഠാവാമദേവാദിവന്ദ്യാ വന്ദ്യസ്വരൂപിണീ ॥ 36 ॥

വൈദ്യാ വൈദ്യചികിത്സാ ച വഷട്കാരീ വസുന്ധരാ ।
വസുമാതാ വസുത്രാതാ വസുജന്‍മവിമോചനീ ॥ 37 ॥

വസുപ്രദാ വാസുദേവീ വാസുദേവ മനോഹരീ ।
വാസവാര്‍ചിതപാദശ്രീര്‍വാസവാരിവിനാശിനീ ॥ 38 ॥

വാഗീശീ വാങ്മനസ്ഥായീ വശിനീ വനവാസഭൂഃ ।
വാമദേവീ വരാരോഹാ വാദ്യഘോഷണതത്പരാ ॥ 39 ॥

വാചസ്പതിസമാരാധ്യാ വേദമാതാ വിനോദിനീ ।
രേകാരരൂപാ രേവാ ച രേവാതീരനിവാസിനീ ॥ 40 ॥

രാജീവലോചനാ രാമാ രാഗിണിരതിവന്ദിതാ ।
രമണീരാമജപ്താ ച രാജ്യപാ രാജതാദ്രിഗാ ॥ 41 ॥

രാകിണീ രേവതീ രക്ഷാ രുദ്രജന്‍മാ രജസ്വലാ ।
രേണുകാരമണീ രംയാ രതിവൃദ്ധാ രതാ രതിഃ ॥ 42 ॥

രാവണാനന്ദസന്ധായീ രാജശ്രീ രാജശേഖരീ ।
രണമദ്യാ രഥാരൂഢാ രവികോടിസമപ്രഭാ ॥ 43 ॥

രവിമണ്ഡലമധ്യസ്ഥാ രജനീ രവിലോചനാ ।
രഥാങ്ഗപാണി രക്ഷോഘ്നീ രാഗിണീ രാവണാര്‍ചിതാ ॥ 44 ॥

രംഭാദികന്യകാരാധ്യാ രാജ്യദാ രാജ്യവര്‍ധിനീ ।
രജതാദ്രീശസക്ഥിസ്ഥാ രംയാ രാജീവലോചനാ ॥ 45 ॥

രംയവാണീ രമാരാധ്യാ രാജ്യധാത്രീ രതോത്സവാ ।
രേവതീ ച രതോത്സാഹാ രാജഹൃദ്രോഗഹാരിണീ ॥ 46 ॥

രങ്ഗപ്രവൃദ്ധമധുരാ രങ്ഗമണ്ഡപമധ്യഗാ ।
രഞ്ജിതാ രാജജനനീ രംയാ രാകേന്ദുമധ്യഗാ ॥ 47 ॥

രാവിണീ രാഗിണീ രഞ്ജ്യാ രാജരാജേശ്വരാര്‍ചിതാ ।
രാജന്വതീ രാജനീതീ രജതാചലവാസിനീ ॥ 48 ॥

രാഘവാര്‍ചിതപാദശ്രീ രാഘവാ രാഘവപ്രിയാ ।
രത്നനൂപുരമധ്യാഢ്യാ രത്നദ്വീപനിവാസിനീ ॥ 49 ॥

രത്നപ്രാകാരമധ്യസ്ഥാ രത്നമണ്ഡപമധ്യഗാ ।
രത്നാഭിഷേകസന്തുഷ്ടാ രത്നാങ്ഗീ രത്നദായിനീ ॥ 50 ॥

ണികാരരൂപിണീ നിത്യാ നിത്യതൃപ്താ നിരഞ്ജനാ ।
നിദ്രാത്യയവിശേഷജ്ഞാ നീലജീമൂതസന്നിഭാ ॥ 51 ॥

നീവാരശൂകവത്തന്വീ നിത്യകല്യാണരൂപിണീ ।
നിത്യോത്സവാ നിത്യപൂജ്യാ നിത്യാനന്ദസ്വരൂപിണീ ॥ 52 ॥

നിര്‍വികല്‍പാ നിര്‍ഗുണസ്ഥാ നിശ്ചിന്താ നിരുപദ്രവാ ।
നിസ്സംശയാ നിരീഹാ ച നിര്ലോഭാ നീലമൂര്‍ധജാ ॥ 53 ॥

നിഖിലാഗമമധ്യസ്ഥാ നിഖിലാഗമസംസ്ഥിതാ ।
നിത്യോപാധിവിനിര്‍മുക്താ നിത്യകര്‍മഫലപ്രദാ ॥ 54 ॥

നീലഗ്രീവാ നിരാഹാരാ നിരഞ്ജനവരപ്രദാ ।
നവനീതപ്രിയാ നാരീ നരകാര്‍ണവതാരിണീ ॥ 55 ॥

നാരായണീ നിരീഹാ ച നിര്‍മലാ നിര്‍ഗുണപ്രിയാ ।
നിശ്ചിന്താ നിഗമാചാരനിഖിലാഗമ ച വേദിനീ ॥ 56 ॥

നിമേഷാനിമിഷോത്പന്നാ നിമേഷാണ്ഡവിധായിനീ ।
നിവാതദീപമധ്യസ്ഥാ നിര്‍വിഘ്നാ നീചനാശിനീ ॥ 57 ॥

നീലവേണീ നീലഖണ്ഡാ നിര്‍വിഷാ നിഷ്കശോഭിതാ ।
നീലാംശുകപരീധാനാ നിന്ദഘ്നീ ച നിരീശ്വരീ ॥ 58 ॥

നിശ്വാസോച്ഛ്വാസമധ്യസ്ഥാ നിത്യയാനവിലാസിനീ ।
യങ്കാരരൂപാ യന്ത്രേശീ യന്ത്രീ യന്ത്രയശസ്വിനീ ॥ 59 ॥

യന്ത്രാരാധനസന്തുഷ്ടാ യജമാനസ്വരൂപിണീ ।
യോഗിപൂജ്യാ യകാരസ്ഥാ യൂപസ്തംഭനിവാസിനീ ॥ 60 ॥

യമഘ്നീ യമകല്‍പാ ച യശഃകാമാ യതീശ്വരീ ।
യമാദീയോഗനിരതാ യതിദുഃഖാപഹാരിണീ ॥ 61 ॥

യജ്ഞാ യജ്വാ യജുര്‍ഗേയാ യജ്ഞേശ്വരപതിവ്രതാ ।
യജ്ഞസൂത്രപ്രദാ യഷ്ട്രീ യജ്ഞകര്‍മഫലപ്രദാ ॥ 62 ॥

യവാങ്കുരപ്രിയാ യന്ത്രീ യവദഘ്നീ യവാര്‍ചിതാ ।
യജ്ഞകര്‍തീ യജ്ഞഭോക്ത്രീ യജ്ഞാങ്ഗീ യജ്ഞവാഹിനീ ॥ 63 ॥

യജ്ഞസാക്ഷീ യജ്ഞമുഖീ യജുഷീ യജ്ഞരക്ഷിണീ ।
ഭകാരരൂപാ ഭദ്രേശീ ഭദ്രകല്യാണദായിനീ ॥ 64 ॥

ഭക്തപ്രിയാ ഭക്തസഖാ ഭക്താഭീഷ്ടസ്വരൂപിണീ ।
ഭഗിനീ ഭക്തസുലഭാ ഭക്തിദാ ഭക്തവത്സലാ ॥ 65 ॥

ഭക്തചൈതന്യനിലയാ ഭക്തബന്ധവിമോചനീ ।
ഭക്തസ്വരൂപിണീ ഭാഗ്യാ ഭക്താരോഗ്യപ്രദായിനീ ॥ 66 ॥

ഭക്തമാതാ ഭക്തഗംയാ ഭക്താഭീഷ്ടപ്രദായിനീ ।
ഭാസ്കരീ ഭൈരവീ ഭോഗ്യാ ഭവാനീ ഭയനാശിനീ ॥ 67 ॥

ഭദ്രാത്മികാ ഭദ്രദായീ ഭദ്രകാലീ ഭയങ്കരീ ।
ഭഗനിഷ്യന്ദിനീ ഭൂംനീ ഭവബന്ധവിമോചനീ ॥ 68 ॥

ഭീമാ ഭവസഖാ ഭങ്ഗീഭങ്ഗുരാ ഭീമദര്‍ശിനീ ।
ഭല്ലീ ഭല്ലീധരാ ഭീരുര്‍ഭേരുണ്ഡാ ഭീമപാപഹാ ॥ 69 ॥

ഭാവജ്ഞാ ഭോഗദാത്രീ ച ഭവഘ്നീ ഭൂതിഭൂഷണാ ।
ഭൂതിദാ ഭൂമിദാത്രീ ച ഭൂപതിത്വപ്രദായിനീ ॥ 70 ॥

ഭ്രാമരീ ഭ്രമരീ ഭാരീ ഭവസാഗരതാരിണീ ।
ഭണ്ഡാസുരവധോത്സാഹാ ഭാഗ്യദാ ഭാവമോദിനീ ॥ 71 ॥

ഗോകാരരൂപാ ഗോമാതാ ഗുരുപത്നീ ഗുരുപ്രിയാ ।
ഗോരോചനപ്രിയാ ഗൌരീ ഗോവിന്ദഗുണവര്‍ധിനീ ॥ 72 ॥

ഗോപാലചേഷ്ടാസന്തുഷ്ടാ ഗോവര്‍ധനവിവര്‍ധിനീ ।
ഗോവിന്ദരൂപിണീ ഗോപ്ത്രീ ഗോകുലാനാംവിവര്‍ധിനീ ॥ 73 ॥

ഗീതാ ഗീതപ്രിയാ ഗേയാ ഗോദാ ഗോരൂപധാരിണീ ।
ഗോപീ ഗോഹത്യശമനീ ഗുണിനീ ഗുണിവിഗ്രഹാ ॥ 74 ॥

ഗോവിന്ദജനനീ ഗോഷ്ഠാ ഗോപ്രദാ ഗോകുലോത്സവാ ।
ഗോചരീ ഗൌതമീ ഗങ്ഗാ ഗോമുഖീ ഗുണവാസിനീ ॥ 75 ॥

ഗോപാലീ ഗോമയാ ഗുംഭാ ഗോഷ്ഠീ ഗോപുരവാസിനീ ।
ഗരുഡാ ഗമനശ്രേഷ്ഠാ ഗാരുഡാ ഗരുഡധ്വജാ ॥ 76 ॥

ഗംഭീരാ ഗണ്ഡകീ ഗുണ്ഡാ ഗരുഡധ്വജവല്ലഭാ ।
ഗഗനസ്ഥാ ഗയാവാസാ ഗുണവൃത്തിര്‍ഗുണോദ്ഭവാ ॥ 77 ॥

ദേകാരരൂപാ ദേവേശീ ദൃഗ്രൂപാ ദേവതാര്‍ചിതാ ।
ദേവരാജേശ്വരാര്‍ധാങ്ഗീ ദീനദൈന്യവിമോചനീ ॥ 78 ॥

ദേകാലപരിജ്ഞാനാ ദേശോപദ്രവനാശിനീ ।
ദേവമാതാ ദേവമോഹാ ദേവദാനവമോഹിനീ ॥ 79 ॥

ദേവേന്ദ്രാര്‍ചിതപാദശ്രീ ദേവദേവപ്രസാദിനീ ।
ദേശാന്തരീ ദേശരൂപാ ദേവാലയനിവാസിനീ ॥ 80 ॥

ദേശഭ്രമണസന്തുഷ്ടാ ദേശസ്വാസ്ഥ്യപ്രദായിനീ ।
ദേവയാനാ ദേവതാ ച ദേവസൈന്യപ്രപാലിനീ ॥ 81 ॥

വകാരരൂപാ വാഗ്ദേവീ വേദമാനസഗോചരാ ।
വൈകുണ്ഠദേശികാ വേദ്യാ വായുരൂപാ വരപ്രദാ ॥ 82 ॥

വക്രതുണ്ഡാര്‍ചിതപദാ വക്രതുണ്ഡപ്രസാദിനീ ।
വൈചിത്ര്യരൂപാ വസുധാ വസുസ്ഥാനാ വസുപ്രിയാ ॥ 83 ॥

വഷട്കാരസ്വരൂപാ ച വരാരോഹാ വരാസനാ ।
വൈദേഹീ ജനനീ വേദ്യാ വൈദേഹീശോകനാശിനീ ॥ 84 ॥

വേദമാതാ വേദകന്യാ വേദരൂപാ വിനോദിനീ ।
വേദാന്തവാദിനീ ചൈവ വേദാന്തനിലയപ്രിയാ ॥ 85 ॥

വേദശ്രവാ വേദഘോഷാ വേദഗീതാ വിനോദിനീ ।
വേദശാസ്ത്രാര്‍ഥതത്വജ്ഞാ വേദമാര്‍ഗ പ്രദര്‍ശിനീ ॥ 86 ॥

വൈദികീകര്‍മഫലദാ വേദസാഗരവാഡവാ ।
വേദവന്ദ്യാ വേദഗുഹ്യാ വേദാശ്വരഥവാഹിനീ ॥ 87 ॥

വേദചക്രാ വേദവന്ദ്യാ വേദാങ്ഗീ വേദവിത്കവിഃ ।
സകാരരൂപാ സാമന്താ സാമഗാന വിചക്ഷണാ ॥ 88 ॥

സാംരാജ്ഞീ നാമരൂപാ ച സദാനന്ദപ്രദായിനീ ।
സര്‍വദൃക്സന്നിവിഷ്ടാ ച സര്‍വസമ്പ്രേഷിണീസഹാ ॥ 89 ॥

സവ്യാപസവ്യദാ സവ്യസധ്രീചീ ച സഹായിനീ ।
സകലാ സാഗരാ സാരാ സാര്‍വഭൌമസ്വരൂപിണീ ॥ 90 ॥

സന്തോഷജനനീ സേവ്യാ സര്‍വേശീ സര്‍വരഞ്ജനീ ।
സരസ്വതീ സമാരാദ്യാ സാമദാ സിന്ധുസേവിതാ ॥ 91 ॥

സമ്മോഹിനീ സദാമോഹാ സര്‍വമാങ്ഗല്യദായിനീ ।
സമസ്തഭുവനേശാനീ സര്‍വകാമഫലപ്രദാ ॥ 92 ॥

സര്‍വസിദ്ധിപ്രദാ സാധ്വീ സര്‍വജ്ഞാനപ്രദായിനീ ।
സര്‍വദാരിദ്ര്യശമനീ സര്‍വദുഃഖവിമോചനീ ॥ 93 ॥

സര്‍വരോഗപ്രശമനീ സര്‍വപാപവിമോചനീ ।
സമദൃഷ്ടിസ്സമഗുണാ സര്‍വഗോപ്ത്രീ സഹായിനീ ॥ 94 ॥

സാമര്‍ഥ്യവാഹിനി സാങ്ഖ്യാ സാന്ദ്രാനന്ദപയോധരാ ।
സങ്കീര്‍ണമന്ദിരസ്ഥാനാ സാകേതകുലപാലിനീ ॥ 95 ॥

സംഹാരിണീ സുധാരൂപാ സാകേതപുരവാസിനീ ।
സംബോധിനീ സമസ്തേശീ സത്യജ്ഞാനസ്വരൂപിണീ ॥ 96 ॥

സമ്പത്കരീ സമാനാങ്ഗീ സര്‍വഭാവസുസംസ്ഥിതാ ।
സന്ധ്യാവന്ദനസുപ്രീതാ സന്‍മാര്‍ഗകുലപാലിനീ ॥ 97 ॥

സഞ്ജീവിനീ സര്‍വമേധാ സഭ്യാ സാധുസുപൂജിതാ ।
സമിദ്ധാ സാമിഘേനീ ച സാമാന്യാ സാമവേദിനീ ॥ 98 ॥

സമുത്തീര്‍ണാ സദാചാരാ സംഹാരാ സര്‍വപാവനീ ।
സര്‍പിണീ സര്‍പമാതാ ച സമാദാനസുഖപ്രദാ ॥ 99 ॥

സര്‍വരോഗപ്രശമനീ സര്‍വജ്ഞത്വഫലപ്രദാ ।
സങ്ക്രമാ സമദാ സിന്ധുഃ സര്‍ഗാദികരണക്ഷമാ ॥ 100 ॥

സങ്കടാ സങ്കടഹരാ സകുങ്കുമവിലേപനാ ।
സുമുഖാ സുമുഖപ്രീതാ സമാനാധികവര്‍ജിതാ ॥ 101 ॥

സംസ്തുതാ സ്തുതിസുപ്രീതാ സത്യവാദീ സദാസ്പദാ ।
ധീകാരരൂപാ ധീമാതാ ധീരാ ധീരപ്രസാദിനീ ॥ 102 ॥

ധീരോത്തമാ ധീരധീരാ ധീരസ്ഥാ ധീരശേഖരാ ।
ധൃതിരൂപാ ധനാഢ്യാ ച ധനപാ ധനദായിനീ ॥ 103 ॥

ധീരൂപാ ധീരവന്ദ്യാ ച ധീപ്രഭാ ധീരമാനസാ ।
ധീഗേയാ ധീപദസ്ഥാ ച ധീശാനാ ധീപ്രസാദിനീ ॥ 104 ॥

മകാരരൂപാ മൈത്രേയാ മഹാമങ്ഗലദേവതാ ।
മനോവൈകല്യശമനീ മലയാചലവാസിനീ ॥ 105 ॥

മലയധ്വജരാജശ്രീര്‍മായാമോഹവിഭേദിനീ ।
മഹാദേവീ മഹാരൂപാ മഹാഭൈരവപൂജിതാ ॥ 106 ॥

മനുപ്രീതാ മന്ത്രമൂര്‍തിര്‍മന്ത്രവശ്യാ മഹേശ്വരീ ।
മത്തമാതങ്ഗഗമനാ മധുരാ മേരുമണ്ടപാ ॥ 107 ॥

മഹാഗുപ്താ മഹാഭൂതാ മഹാഭയവിനാശിനീ ।
മഹാശൌര്യാ മന്ത്രിണീ ച മഹാവൈരിവിനാശിനീ ॥ 108 ॥

മഹാലക്ഷ്മീര്‍മഹാഗൌരീ മഹിഷാസുരമര്‍ദിനീ ।
മഹീ ച മണ്ഡലസ്ഥാ ച മധുരാഗമപൂജിതാ ॥ 109 ॥

മേധാ മേധാകരീ മേധ്യാ മാധവീ മധുമര്‍ധിനീ ।
മന്ത്രാ മന്ത്രമയീ മാന്യാ മായാ മാധവമന്ത്രിണീ ॥ 110 ॥

മായാദൂരാ ച മായാവീ മായാജ്ഞാ മാനദായിനീ ।
മായാസങ്കല്‍പജനനീ മായാമായവിനോദിനീ ॥ 111 ॥

മായാ പ്രപഞ്ചശമനീ മായാസംഹാരരൂപിണീ ।
മായാമന്ത്രപ്രസാദാ ച മായാജനവിമോഹിനീ ॥ 112 ॥

മഹാപഥാ മഹാഭോഗാ മഹവിഘ്നവിനാശിനീ ।
മഹാനുഭാവാ മന്ത്രാഢ്യാ മഹമങ്ഗലദേവതാ ॥ 113 ॥

ഹികാരരൂപാ ഹൃദ്യാ ച ഹിതകാര്യപ്രവര്‍ധിനീ ।
ഹേയോപാധിവിനിര്‍മുക്താ ഹീനലോകവിനാശിനീ ॥ 114 ॥

ഹ്രീംകാരീ ഹ്രീമതീ ഹൃദ്യാ ഹ്രീം ദേവീ ഹ്രീം സ്വഭാവിനീ ।
ഹ്രീം മന്ദിരാ ഹിതകരാ ഹൃഷ്ടാ ച ഹ്രീം കുലോദ്ഭവാ ॥ 115 ॥

ഹിതപ്രജ്ഞാ ഹിതപ്രീതാ ഹിതകാരുണ്യവര്‍ധിനീ ।
ഹിതാസിനീ ഹിതക്രോധാ ഹിതകര്‍മഫലപ്രദാ ॥ 116 ॥

ഹിമാ ഹൈമവതീ ഹൈംനീ ഹേമാചലനിവാസിനീ ।
ഹിമാഗജാ ഹിതകരീ ഹിതകര്‍മസ്വഭാവിനീ ॥ 117 ॥

ധീകാരരൂപാ ധിഷണാ ധര്‍മരൂപാ ധനേശ്വരീ ।
ധനുര്‍ധരാ ധരാധാരാ ധര്‍മകര്‍മഫലപ്രദാ ॥ 118 ॥

ധര്‍മാചാരാ ധര്‍മസാരാ ധര്‍മമധ്യനിവാസിനീ ।
ധനുര്‍വിദ്യാ ധനുര്‍വേദാ ധന്യാ ധൂര്‍തവിനാശിനീ ॥ 119 ॥

ധനധാന്യാധേനുരൂപാ ധനാഢ്യാ ധനദായിനീ ।
ധനേശീ ധര്‍മനിരതാ ധര്‍മരാജപ്രസാദിനീ ॥ 120 ॥

ധര്‍മസ്വരൂപാ ധര്‍മേശീ ധര്‍മാധര്‍മവിചാരിണീ ।
ധര്‍മസൂക്ഷ്മാ ധര്‍മഗേഹാ ധര്‍മിഷ്ഠാ ധര്‍മഗോചരാ ॥ 121 ॥

യോകാരരൂപാ യോഗേശീ യോഗസ്ഥാ യോഗരൂപിണീ ।
യോഗ്യാ യോഗീശവരദാ യോഗമാര്‍ഗനിവാസിനീ ॥ 122 ॥

യോഗാസനസ്ഥാ യോഗേശീ യോഗമായാവിലാസിനീ ।
യോഗിനീ യോഗരക്താ ച യോഗാങ്ഗീ യോഗവിഗ്രഹാ ॥ 123 ॥

യോഗവാസാ യോഗഭാഗ്യാ യോഗമാര്‍ഗപ്രദര്‍ശിനീ ।
യോകാരരൂപാ യോധാഢ്യായോധ്രീ യോധസുതത്പരാ ॥ 124 ॥

യോഗിനീ യോഗിനീസേവ്യാ യോഗജ്ഞാനപ്രബോധിനീ ।
യോഗേശ്വരപ്രാണാനാഥാ യോഗീശ്വരഹൃദിസ്ഥിതാ ॥ 125 ॥

യോഗാ യോഗക്ഷേമകര്‍ത്രീ യോഗക്ഷേമവിധായിനീ ।
യോഗരാജേശ്വരാരാധ്യാ യോഗാനന്ദസ്വരൂപിണീ ॥ 126 ॥

നകാരരൂപാ നാദേശീ നാമപാരായണപ്രിയാ ।
നവസിദ്ധിസമാരാധ്യാ നാരായണമനോഹരീ ॥ 127 ॥

നാരായണീ നവാധാരാ നവബ്രഹ്മാര്‍ചിതാംഘ്രികാ ।
നഗേന്ദ്രതനയാരാധ്യാ നാമരൂപവിവര്‍ജിതാ ॥ 128 ॥

നരസിംഹാര്‍ചിതപദാ നവബന്ധവിമോചനീ ।
നവഗ്രഹാര്‍ചിതപദാ നവമീപൂജനപ്രിയാ ॥ 129 ॥

നൈമിത്തികാര്‍ഥഫലദാ നന്ദിതാരിവിനാശിനീ ।
നവപീഠസ്ഥിതാ നാദാ നവര്‍ഷിഗണസേവിതാ ॥ 130 ॥

നവസൂത്രാവിധാനജ്ഞാ നൈമിശാരണ്യവാസിനീ ।
നവചന്ദനദിഗ്ധാങ്ഗീ നവകുങ്കുമധാരിണീ ॥ 131 ॥

നവവസ്ത്രപരീധാനാ നവരത്നവിഭൂഷണാ ।
നവ്യഭസ്മവിദഗ്ധാങ്ഗീ നവചന്ദ്രകലാധരാ ॥ 132 ॥

പ്രകാരരൂപാ പ്രാണേശീ പ്രാണസംരക്ഷണീപരാ ।
പ്രാണസഞ്ജീവിനീ പ്രാച്യാ പ്രാണിപ്രാണപ്രബോധിനീ ॥ 133 ॥

പ്രജ്ഞാ പ്രാജ്ഞാ പ്രഭാപുഷ്പാ പ്രതീചീ പ്രഭുദാ പ്രിയാ ।
പ്രാചീനാ പ്രാണിചിത്തസ്ഥാ പ്രഭാ പ്രജ്ഞാനരൂപിണീ ॥ 134 ॥

പ്രഭാതകര്‍മസന്തുഷ്ടാ പ്രാണായാമപരായണാ ।
പ്രായജ്ഞാ പ്രണവാ പ്രാണാ പ്രവൃത്തിഃ പ്രകൃതിഃ പരാ ॥ 135 ॥

പ്രബന്ധാ പ്രഥമാ ചൈവ പ്രഗാ പ്രാരബ്ധനാശിനീ ।
പ്രബോധനിരതാ പ്രേക്ഷ്യാ പ്രബന്ധാ പ്രാണസാക്ഷിണീ ॥ 136 ॥

പ്രയാഗതീര്‍ഥനിലയാ പ്രത്യക്ഷപരമേശ്വരീ ।
പ്രണവാദ്യന്തനിലയാ പ്രണവാദിഃ പ്രജേശ്വരീ ॥ 137 ॥

ചോകാരരൂപാ ചോരഘ്നീ ചോരബാധാവിനാശിനീ ।
ചൈതന്യചേതനസ്ഥാ ച ചതുരാ ച ചമത്കൃതിഃ ॥ 138 ॥

ചക്രവര്‍തികുലാധാരാ ചക്രിണീ ചക്രധാരിണീ ।
ചിത്തചേയാ ചിദാനന്ദാ ചിദ്രൂപാ ചിദ്വിലാസിനീ ॥ 139 ॥

ചിന്താചിത്തപ്രശമനീ ചിന്തിതാര്‍ഥഫലപ്രദാ ।
ചാമ്പേയീ ചമ്പകപ്രീതാ ചണ്ഡീ ചണ്ഡാട്ടഹാസിനീ ॥ 140 ॥

ചണ്ഡേശ്വരീ ചണ്ഡമാതാ ചണ്ഡമുണ്ഡവിനാശിനീ ।
ചകോരാക്ഷീ ചിരപ്രീതാ ചികുരാ ചികുരാലകാ ॥ 141 ॥

ചൈതന്യരൂപിണീ ചൈത്രീ ചേതനാ ചിത്തസാക്ഷിണീ ।
ചിത്രാ ചിത്രവിചിത്രാങ്ഗീ ചിത്രഗുപ്തപ്രസാദിനീ ॥ 142 ॥

ചലനാ ചക്രസംസ്ഥാ ച ചാമ്പേയീ ചലചിത്രിണീ ।
ചന്ദ്രമണ്ഡലമധ്യസ്ഥാ ചന്ദ്രകോടിസുശീതലാ ॥ 143 ॥

ചന്ദ്രാനുജസമാരാധ്യാ ചന്ദ്രാ ചണ്ഡമഹോദരീ ।
ചര്‍ചിതാരിശ്ചന്ദ്രമാതാ ചന്ദ്രകാന്താ ചലേശ്വരീ ॥ 144 ॥

ചരാചരനിവാസീ ച ചക്രപാണിസഹോദരീ ।
ദകാരരൂപാ ദത്തശ്രീദാരിദ്ര്യച്ഛേദകാരിണീ ॥ 145 ॥

ദത്താത്രേയസ്യ വരദാ ദര്യാ ച ദീനവത്സലാ ।
ദക്ഷാരാധ്യാ ദക്ഷകന്യാ ദക്ഷയജ്ഞവിനാശിനീ ॥ 146 ॥

ദക്ഷാ ദാക്ഷായണീ ദീക്ഷാ ദൃഷ്ടാ ദക്ഷവരപ്രദാ ।
ദക്ഷിണാ ദക്ഷിണാരാധ്യാ ദക്ഷിണാമൂര്‍തിരൂപിണീ ॥ 147 ॥

ദയാവതീ ദമസ്വാന്താ ദനുജാരിര്‍ദയാനിധിഃ ।
ദന്തശോഭനിഭാ ദേവീ ദമനാ ദാഡിമസ്തനാ ॥ 148 ॥

ദണ്ഡാ ച ദമയത്രീ ച ദണ്ഡിനീ ദമനപ്രിയാ ।
ദണ്ഡകാരണ്യനിലയാ ദണ്ഡകാരിവിനാശിനീ ॥ 149 ॥

ദംഷ്ട്രാകരാലവദനാ ദണ്ഡശോഭാ ദരോദരീ ।
ദരിദ്രാരിഷ്ടശമനീ ദംയാ ദമനപൂജിതാ ॥ 150 ॥

ദാനവാര്‍ചിത പാദശ്രീര്‍ദ്രവിണാ ദ്രാവിണീ ദയാ ।
ദാമോദരീ ദാനവാരിര്‍ദാമോദരസഹോദരീ ॥ 151 ॥

ദാത്രീ ദാനപ്രിയാ ദാംനീ ദാനശ്രീര്‍ദ്വിജവന്ദിതാ ।
ദന്തിഗാ ദണ്ഡിനീ ദൂര്‍വാ ദധിദുഗ്ധസ്വരൂപിണീ ॥ 152 ॥

ദാഡിമീബീജസന്ദോഹാ ദന്തപങ്ക്തിവിരാജിതാ ।
ദര്‍പണാ ദര്‍പണസ്വച്ഛാ ദ്രുമമണ്ഡലവാസിനീ ॥ 153 ॥

ദശാവതാരജനനീ ദശദിഗ്ദൈവപൂജിതാ ।
ദമാ ദശദിശാ ദൃശ്യാ ദശദാസീ ദയാനിധിഃ ॥ 154 ॥

ദേശകാലപരിജ്ഞാനാ ദേശകാലവിശോധിനീ ।
ദശംയാദികലാരാധ്യാ ദശകാലവിരോധിനീ ।
ദശംയാദികലാരാധ്യ ദശഗ്രീവവിരോധിനീ ॥ 155 ॥

ദശാപരാധശമനീ ദശവൃത്തിഫലപ്രദാ ।
യാത്കാരരൂപിണീ യാജ്ഞീ യാദവീ യാദവാര്‍ചിതാ ॥ 156 ॥

യയാതിപൂജനപ്രീതാ യാജ്ഞികീ യാജകപ്രിയാ ।
യജമാനാ യദുപ്രീതാ യാമപൂജാഫലപ്രദാ ॥ 157 ॥

യശസ്വിനീ യമാരാധ്യാ യമകന്യാ യതീശ്വരീ ।
യമാദിയോഗസന്തുഷ്ടാ യോഗീന്ദ്രഹൃദയാ യമാ ॥ 158 ॥

യമോപാധിവിനിര്‍മുക്താ യശസ്യവിധിസന്നുതാ ।
യവീയസീ യുവപ്രീതാ യാത്രാനന്ദാ യതീശ്വരീ ॥ 159 ॥

യോഗപ്രിയാ യോഗഗംയാ യോഗധ്യേയാ യഥേച്ഛഗാ ।
യോഗപ്രിയാ യജ്ഞസേനീ യോഗരൂപാ യഥേഷ്ടദാ ॥ 160 ॥

॥ ശ്രീഗായത്രീ ദിവ്യസഹസ്രനാമസ്തോത്രം സമ്പൂര്‍ണം ॥

Also Read Shri Gayatri Stotram:

1000 Names of Sri Gayatri Devi | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Gayatri Devi | Sahasranama Stotram Lyrics in Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top