Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Gayatri Devi | Sahasranama Stotram Lyrics in Punjabi

Shri Gayatri Sahasranama Stotram Lyrics in Punjabi:

॥ ਸ਼੍ਰੀਗਾਯਤ੍ਰੀਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ॥

ਸ਼੍ਰੀਗਣੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ਧ੍ਯਾਨਮ੍
ਰਕ੍ਤਸ਼੍ਵੇਤਹਿਰਣ੍ਯਨੀਲਧਵਲੈਰ੍ਯੁਕ੍ਤਾਂ ਤ੍ਰਿਨੇਤ੍ਰੋਜ੍ਜ੍ਵਲਾਂ
ਰਕ੍ਤਾਰਕ੍ਤਨਵਸ੍ਰਜਂ ਮਣਿਗਣੈਰ੍ਯੁਕ੍ਤਾਂ ਕੁਮਾਰੀਮਿਮਾਮ੍ ।
ਗਾਯਤ੍ਰੀ ਕਮਲਾਸਨਾਂ ਕਰਤਲਵ੍ਯਾਨਦ੍ਧਕੁਣ੍ਡਾਮ੍ਬੁਜਾਂ
ਪਦ੍ਮਾਕ੍ਸ਼ੀਂ ਚ ਵਰਸ੍ਰਜਞ੍ਚ ਦਧਤੀਂ ਹਂਸਾਧਿਰੂਢਾਂ ਭਜੇ ॥

ॐ ਤਤ੍ਕਾਰਰੂਪਾ ਤਤ੍ਵਜ੍ਞਾ ਤਤ੍ਪਦਾਰ੍ਥਸ੍ਵਰੂਪਿਣਿ ।
ਤਪਸ੍ਸ੍ਵ੍ਯਾਧ੍ਯਾਯਨਿਰਤਾ ਤਪਸ੍ਵਿਜਨਨਨ੍ਨੁਤਾ ॥ ੧ ॥

ਤਤ੍ਕੀਰ੍ਤਿਗੁਣਸਮ੍ਪਨ੍ਨਾ ਤਥ੍ਯਵਾਕ੍ਚ ਤਪੋਨਿਧਿਃ ।
ਤਤ੍ਵੋਪਦੇਸ਼ਸਮ੍ਬਨ੍ਧਾ ਤਪੋਲੋਕਨਿਵਾਸਿਨੀ ॥ ੨ ॥

ਤਰੁਣਾਦਿਤ੍ਯਸਙ੍ਕਾਸ਼ਾ ਤਪ੍ਤਕਾਞ੍ਚਨਭੂਸ਼ਣਾ ।
ਤਮੋਪਹਾਰਿਣਿ ਤਨ੍ਤ੍ਰੀ ਤਾਰਿਣਿ ਤਾਰਰੂਪਿਣਿ ॥ ੩ ॥

ਤਲਾਦਿਭੁਵਨਾਨ੍ਤਸ੍ਥਾ ਤਰ੍ਕਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਵਿਧਾਯਿਨੀ ।
ਤਨ੍ਤ੍ਰਸਾਰਾ ਤਨ੍ਤ੍ਰਮਾਤਾ ਤਨ੍ਤ੍ਰਮਾਰ੍ਗਪ੍ਰਦਰ੍ਸ਼ਿਨੀ ॥ ੪ ॥

ਤਤ੍ਵਾ ਤਨ੍ਤ੍ਰਵਿਧਾਨਜ੍ਞਾ ਤਨ੍ਤ੍ਰਸ੍ਥਾ ਤਨ੍ਤ੍ਰਸਾਕ੍ਸ਼ਿਣਿ ।
ਤਦੇਕਧ੍ਯਾਨਨਿਰਤਾ ਤਤ੍ਵਜ੍ਞਾਨਪ੍ਰਬੋਧਿਨੀ ॥ ੫ ॥

ਤਨ੍ਨਾਮਮਨ੍ਤ੍ਰਸੁਪ੍ਰੀਤਾ ਤਪਸ੍ਵਿਜਨਸੇਵਿਤਾ ।
ਸਾਕਾਰਰੂਪਾ ਸਾਵਿਤ੍ਰੀ ਸਰ੍ਵਰੂਪਾ ਸਨਾਤਨੀ ॥ ੬ ॥

ਸਂਸਾਰਦੁਃਖਸ਼ਮਨੀ ਸਰ੍ਵਯਾਗਫਲਪ੍ਰਦਾ ।
ਸਕਲਾ ਸਤ੍ਯਸਙ੍ਕਲ੍ਪਾ ਸਤ੍ਯਾ ਸਤ੍ਯਪ੍ਰਦਾਯਿਨੀ ॥ ੭ ॥

ਸਨ੍ਤੋਸ਼ਜਨਨੀ ਸਾਰਾ ਸਤ੍ਯਲੋਕਨਿਵਾਸਿਨੀ ।
ਸਮੁਦ੍ਰਤਨਯਾਰਾਧ੍ਯਾ ਸਾਮਗਾਨਪ੍ਰਿਯਾ ਸਤੀ ॥ ੮ ॥

ਸਮਾਨੀ ਸਾਮਦੇਵੀ ਚ ਸਮਸ੍ਤਸੁਰਸੇਵਿਤਾ ।
ਸਰ੍ਵਸਮ੍ਪਤ੍ਤਿਜਨਨੀ ਸਦ੍ਗੁਣਾ ਸਕਲੇਸ਼੍ਟਦਾ ॥ ੯ ॥

ਸਨਕਾਦਿਮੁਨਿਧ੍ਯੇਯਾ ਸਮਾਨਾਧਿਕਵਰ੍ਜਿਤਾ ।
ਸਾਧ੍ਯਾ ਸਿਦ੍ਧਾ ਸੁਧਾਵਾਸਾ ਸਿਦ੍ਧਿਸ੍ਸਾਧ੍ਯਪ੍ਰਦਾਯਿਨੀ ॥ ੧੦ ॥

ਸਦ੍ਯੁਗਾਰਾਧ੍ਯਨਿਲਯਾ ਸਮੁਤ੍ਤੀਰ੍ਣਾ ਸਦਾਸ਼ਿਵਾ ।
ਸਰ੍ਵਵੇਦਾਨ੍ਤਨਿਲਯਾ ਸਰ੍ਵਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਾਰ੍ਥਗੋਚਰਾ ॥ ੧੧ ॥

ਸਹਸ੍ਰਦਲਪਦ੍ਮਸ੍ਥਾ ਸਰ੍ਵਜ੍ਞਾ ਸਰ੍ਵਤੋਮੁਖੀ ।
ਸਮਯਾ ਸਮਯਾਚਾਰਾ ਸਦਸਦ੍ਗ੍ਰਨ੍ਥਿਭੇਦਿਨੀ ॥ ੧੨ ॥

ਸਪ੍ਤਕੋਟਿਮਹਾਮਨ੍ਤ੍ਰਮਾਤਾ ਸਰ੍ਵਪ੍ਰਦਾਯਿਨੀ ।
ਸਗੁਣਾ ਸਮ੍ਭ੍ਰਮਾ ਸਾਕ੍ਸ਼ੀ ਸਰ੍ਵਚੈਤਨ੍ਯਰੂਪਿਣੀ ॥ ੧੩ ॥

ਸਤ੍ਕੀਰ੍ਤਿਸ੍ਸਾਤ੍ਵਿਕਾ ਸਾਧ੍ਵੀ ਸਚ੍ਚਿਦਾਨਨ੍ਦਰੂਪਿਣੀ ।
ਸਙ੍ਕਲ੍ਪਰੂਪਿਣੀ ਸਨ੍ਧ੍ਯਾ ਸਾਲਗ੍ਰਾਮਨਿਵਾਸਿਨੀ ॥ ੧੪ ॥

ਸਰ੍ਵੋਪਾਧਿਵਿਨਿਰ੍ਮੁਕ੍ਤਾ ਸਤ੍ਯਜ੍ਞਾਨਪ੍ਰਬੋਧਿਨੀ ।
ਵਿਕਾਰਰੂਪਾ ਵਿਪ੍ਰਸ਼੍ਰੀਰ੍ਵਿਪ੍ਰਾਰਾਧਨਤਤ੍ਪਰਾ ॥ ੧੫ ॥

ਵਿਪ੍ਰਪ੍ਰੀਰ੍ਵਿਪ੍ਰਕਲ੍ਯਾਣੀ ਵਿਪ੍ਰਵਾਕ੍ਯਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ ।
ਵਿਪ੍ਰਮਨ੍ਦਿਰਮਧ੍ਯਸ੍ਥਾ ਵਿਪ੍ਰਵਾਦਵਿਨੋਦਿਨੀ ॥ ੧੬ ॥

ਵਿਪ੍ਰੋਪਾਧਿਵਿਨਿਰ੍ਭੇਤ੍ਰੀ ਵਿਪ੍ਰਹਤ੍ਯਾਵਿਮੋਚਨੀ ।
ਵਿਪ੍ਰਤ੍ਰਾਤਾ ਵਿਪ੍ਰਗੋਤ੍ਰਾ ਵਿਪ੍ਰਗੋਤ੍ਰਵਿਵਰ੍ਧਿਨੀ ॥ ੧੭ ॥

ਵਿਪ੍ਰਭੋਜਨਸਨ੍ਤੁਸ਼੍ਟਾ ਵਿਸ਼੍ਣੁਰੂਪਾ ਵਿਨੋਦਿਨੀ ।
ਵਿਸ਼੍ਣੁਮਾਯਾ ਵਿਸ਼੍ਣੁਵਨ੍ਦ੍ਯਾ ਵਿਸ਼੍ਣੁਗਰ੍ਭਾ ਵਿਚਿਤ੍ਰਿਣੀ ॥ ੧੮ ॥

ਵੈਸ਼੍ਣਵੀ ਵਿਸ਼੍ਣੁਭਗਿਨੀ ਵਿਸ਼੍ਣੁਮਾਯਾਵਿਲਾਸਿਨੀ ।
ਵਿਕਾਰਰਹਿਤਾ ਵਿਸ਼੍ਵਵਿਜ੍ਞਾਨਘਨਰੂਪਿਣੀ ॥ ੧੯ ॥

ਵਿਬੁਧਾ ਵਿਸ਼੍ਣੁਸਙ੍ਕਲ੍ਪਾ ਵਿਸ਼੍ਵਾਮਿਤ੍ਰਪ੍ਰਸਾਦਿਨੀ ।
ਵਿਸ਼੍ਣੁਚੈਤਨ੍ਯਨਿਲਯਾ ਵਿਸ਼੍ਣੁਸ੍ਵਾ ਵਿਸ਼੍ਵਸਾਕ੍ਸ਼ਿਣੀ ॥ ੨੦ ॥

ਵਿਵੇਕਿਨੀ ਵਿਯਦ੍ਰੂਪਾ ਵਿਜਯਾ ਵਿਸ਼੍ਵਮੋਹਿਨੀ ।
ਵਿਦ੍ਯਾਧਰੀ ਵਿਧਾਨਜ੍ਞਾ ਵੇਦਤਤ੍ਵਾਰ੍ਥਰੂਪਿਣੀ ॥ ੨੧ ॥

ਵਿਰੂਪਾਕ੍ਸ਼ੀ ਵਿਰਾਡ੍ਰੂਪਾ ਵਿਕ੍ਰਮਾ ਵਿਸ਼੍ਵਮਙ੍ਗਲਾ ।
ਵਿਸ਼੍ਵਮ੍ਭਰਾਸਮਾਰਾਧ੍ਯਾ ਵਿਸ਼੍ਵਭ੍ਰਮਣਕਾਰਿਣੀ ॥ ੨੨ ॥

ਵਿਨਾਯਕੀ ਵਿਨੋਦਸ੍ਥਾ ਵੀਰਗੋਸ਼੍ਠੀਵਿਵਰ੍ਧਿਨੀ ।
ਵਿਵਾਹਰਹਿਤਾ ਵਿਨ੍ਧ੍ਯਾ ਵਿਨ੍ਧ੍ਯਾਚਲਨਿਵਾਸਿਨੀ ॥ ੨੩ ॥

ਵਿਦ੍ਯਾਵਿਦ੍ਯਾਕਰੀ ਵਿਦ੍ਯਾ ਵਿਦ੍ਯਾਵਿਦ੍ਯਾਪ੍ਰਬੋਧਿਨੀ ।
ਵਿਮਲਾ ਵਿਭਵਾ ਵੇਦ੍ਯਾ ਵਿਸ਼੍ਵਸ੍ਥਾ ਵਿਵਿਧੋਜ੍ਜ੍ਵਲਾ ॥ ੨੪ ॥

ਵੀਰਮਧ੍ਯਾ ਵਰਾਰੋਹਾ ਵਿਤਨ੍ਤ੍ਰਾ ਵਿਸ਼੍ਵਨਾਯਿਕਾ ।
ਵੀਰਹਤ੍ਯਾਪ੍ਰਸ਼ਮਨੀ ਵਿਨਮ੍ਰਜਨਪਾਲਿਨੀ ॥ ੨੫ ॥

ਵੀਰਧੀਰ੍ਵਿਵਿਧਾਕਾਰਾ ਵਿਰੋਧਿਜਨਨਾਸ਼ਿਨੀ ।
ਤੁਕਾਰਰੂਪਾ ਤੁਰ੍ਯਸ਼੍ਰੀਸ੍ਤੁਲਸੀਵਨਵਾਸਿਨੀ ॥ ੨੬ ॥

ਤੁਰਙ੍ਗੀ ਤੁਰਗਾਰੂਢਾ ਤੁਲਾਦਾਨਫਲਪ੍ਰਦਾ ।
ਤੁਲਾਮਾਘਸ੍ਨਾਨਤੁਸ਼੍ਟਾ ਤੁਸ਼੍ਟਿਪੁਸ਼੍ਟਿਪ੍ਰਦਾਯਿਨੀ ॥ ੨੭ ॥

ਤੁਰਙ੍ਗਮਪ੍ਰਸਨ੍ਤੁਸ਼੍ਟਾ ਤੁਲਿਤਾ ਤੁਲ੍ਯਮਧ੍ਯਗਾ ।
ਤੁਙ੍ਗੋਤ੍ਤੁਙ੍ਗਾ ਤੁਙ੍ਗਕੁਚਾ ਤੁਹਿਨਾਚਲਸਂਸ੍ਥਿਤਾ ॥ ੨੮ ॥

ਤੁਮ੍ਬੁਰਾਦਿਸ੍ਤੁਤਿਪ੍ਰੀਤਾ ਤੁਸ਼ਾਰਸ਼ਿਖਰੀਸ਼੍ਵਰੀ ।
ਤੁਸ਼੍ਟਾ ਚ ਤੁਸ਼੍ਟਿਜਨਨੀ ਤੁਸ਼੍ਟਲੋਕਨਿਵਾਸਿਨੀ ॥ ੨੯ ॥

ਤੁਲਾਧਾਰਾ ਤੁਲਾਮਧ੍ਯਾ ਤੁਲਸ੍ਥਾ ਤੁਰ੍ਯਰੂਪਿਣੀ ।
ਤੁਰੀਯਗੁਣਗਮ੍ਭੀਰਾ ਤੁਰ੍ਯਨਾਦਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ ॥ ੩੦ ॥

ਤੁਰ੍ਯਵਿਦ੍ਯਾਲਾਸ੍ਯਤੁਸ਼੍ਟਾ ਤੂਰ੍ਯਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਾਰ੍ਥਵਾਦਿਨੀ ।
ਤੁਰੀਯਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਤਤ੍ਵਜ੍ਞਾ ਤੂਰ੍ਯਨਾਦਵਿਨੋਦਿਨੀ ॥ ੩੧ ॥

ਤੂਰ੍ਯਨਾਦਾਨ੍ਤਨਿਲਯਾ ਤੂਰ੍ਯਾਨਨ੍ਦਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ ।
ਤੁਰੀਯਭਕ੍ਤਿਜਨਨੀ ਤੁਰ੍ਯਮਾਰ੍ਗਪ੍ਰਦਰ੍ਸ਼ਿਨੀ ॥ ੩੨ ॥

ਵਕਾਰਰੂਪਾ ਵਾਗੀਸ਼ੀ ਵਰੇਣ੍ਯਾ ਵਰਸਂਵਿਧਾ ।
ਵਰਾ ਵਰਿਸ਼੍ਠਾ ਵੈਦੇਹੀ ਵੇਦਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਪ੍ਰਦਰ੍ਸ਼ਿਨੀ ॥ ੩੩ ॥

ਵਿਕਲ੍ਪਸ਼ਮਨੀ ਵਾਣੀ ਵਾਞ੍ਛਿਤਾਰ੍ਥਫਲਪ੍ਰਦਾ ।
ਵਯਸ੍ਥਾ ਚ ਵਯੋਮਧ੍ਯਾ ਵਯੋਵਸ੍ਥਾਵਿਵਰ੍ਜਿਤਾ ॥ ੩੪ ॥

ਵਨ੍ਦਿਨੀ ਵਾਦਿਨੀ ਵਰ੍ਯਾ ਵਾਙ੍ਮਯੀ ਵੀਰਵਨ੍ਦਿਤਾ ।
ਵਾਨਪ੍ਰਸ੍ਥਾਸ਼੍ਰਮਸ੍ਥਾ ਚ ਵਨਦੁਰ੍ਗਾ ਵਨਾਲਯਾ ॥ ੩੫ ॥

ਵਨਜਾਕ੍ਸ਼ੀ ਵਨਚਰੀ ਵਨਿਤਾ ਵਿਸ਼੍ਵਮੋਹਿਨੀ ।
ਵਸਿਸ਼੍ਠਾਵਾਮਦੇਵਾਦਿਵਨ੍ਦ੍ਯਾ ਵਨ੍ਦ੍ਯਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ ॥ ੩੬ ॥

ਵੈਦ੍ਯਾ ਵੈਦ੍ਯਚਿਕਿਤ੍ਸਾ ਚ ਵਸ਼ਟ੍ਕਾਰੀ ਵਸੁਨ੍ਧਰਾ ।
ਵਸੁਮਾਤਾ ਵਸੁਤ੍ਰਾਤਾ ਵਸੁਜਨ੍ਮਵਿਮੋਚਨੀ ॥ ੩੭ ॥

ਵਸੁਪ੍ਰਦਾ ਵਾਸੁਦੇਵੀ ਵਾਸੁਦੇਵ ਮਨੋਹਰੀ ।
ਵਾਸਵਾਰ੍ਚਿਤਪਾਦਸ਼੍ਰੀਰ੍ਵਾਸਵਾਰਿਵਿਨਾਸ਼ਿਨੀ ॥ ੩੮ ॥

ਵਾਗੀਸ਼ੀ ਵਾਙ੍ਮਨਸ੍ਥਾਯੀ ਵਸ਼ਿਨੀ ਵਨਵਾਸਭੂਃ ।
ਵਾਮਦੇਵੀ ਵਰਾਰੋਹਾ ਵਾਦ੍ਯਘੋਸ਼ਣਤਤ੍ਪਰਾ ॥ ੩੯ ॥

ਵਾਚਸ੍ਪਤਿਸਮਾਰਾਧ੍ਯਾ ਵੇਦਮਾਤਾ ਵਿਨੋਦਿਨੀ ।
ਰੇਕਾਰਰੂਪਾ ਰੇਵਾ ਚ ਰੇਵਾਤੀਰਨਿਵਾਸਿਨੀ ॥ ੪੦ ॥

ਰਾਜੀਵਲੋਚਨਾ ਰਾਮਾ ਰਾਗਿਣਿਰਤਿਵਨ੍ਦਿਤਾ ।
ਰਮਣੀਰਾਮਜਪ੍ਤਾ ਚ ਰਾਜ੍ਯਪਾ ਰਾਜਤਾਦ੍ਰਿਗਾ ॥ ੪੧ ॥

ਰਾਕਿਣੀ ਰੇਵਤੀ ਰਕ੍ਸ਼ਾ ਰੁਦ੍ਰਜਨ੍ਮਾ ਰਜਸ੍ਵਲਾ ।
ਰੇਣੁਕਾਰਮਣੀ ਰਮ੍ਯਾ ਰਤਿਵਦ੍ਧਾ ਰਤਾ ਰਤਿਃ ॥ ੪੨ ॥

ਰਾਵਣਾਨਨ੍ਦਸਨ੍ਧਾਯੀ ਰਾਜਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਸ਼ੇਖਰੀ ।
ਰਣਮਦ੍ਯਾ ਰਥਾਰੂਢਾ ਰਵਿਕੋਟਿਸਮਪ੍ਰਭਾ ॥ ੪੩ ॥

ਰਵਿਮਣ੍ਡਲਮਧ੍ਯਸ੍ਥਾ ਰਜਨੀ ਰਵਿਲੋਚਨਾ ।
ਰਥਾਙ੍ਗਪਾਣਿ ਰਕ੍ਸ਼ੋਘ੍ਨੀ ਰਾਗਿਣੀ ਰਾਵਣਾਰ੍ਚਿਤਾ ॥ ੪੪ ॥

ਰਮ੍ਭਾਦਿਕਨ੍ਯਕਾਰਾਧ੍ਯਾ ਰਾਜ੍ਯਦਾ ਰਾਜ੍ਯਵਰ੍ਧਿਨੀ ।
ਰਜਤਾਦ੍ਰੀਸ਼ਸਕ੍ਥਿਸ੍ਥਾ ਰਮ੍ਯਾ ਰਾਜੀਵਲੋਚਨਾ ॥ ੪੫ ॥

ਰਮ੍ਯਵਾਣੀ ਰਮਾਰਾਧ੍ਯਾ ਰਾਜ੍ਯਧਾਤ੍ਰੀ ਰਤੋਤ੍ਸਵਾ ।
ਰੇਵਤੀ ਚ ਰਤੋਤ੍ਸਾਹਾ ਰਾਜਹਦ੍ਰੋਗਹਾਰਿਣੀ ॥ ੪੬ ॥

ਰਙ੍ਗਪ੍ਰਵਦ੍ਧਮਧੁਰਾ ਰਙ੍ਗਮਣ੍ਡਪਮਧ੍ਯਗਾ ।
ਰਞ੍ਜਿਤਾ ਰਾਜਜਨਨੀ ਰਮ੍ਯਾ ਰਾਕੇਨ੍ਦੁਮਧ੍ਯਗਾ ॥ ੪੭ ॥

ਰਾਵਿਣੀ ਰਾਗਿਣੀ ਰਞ੍ਜ੍ਯਾ ਰਾਜਰਾਜੇਸ਼੍ਵਰਾਰ੍ਚਿਤਾ ।
ਰਾਜਨ੍ਵਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਰਜਤਾਚਲਵਾਸਿਨੀ ॥ ੪੮ ॥

ਰਾਘਵਾਰ੍ਚਿਤਪਾਦਸ਼੍ਰੀ ਰਾਘਵਾ ਰਾਘਵਪ੍ਰਿਯਾ ।
ਰਤ੍ਨਨੂਪੁਰਮਧ੍ਯਾਢ੍ਯਾ ਰਤ੍ਨਦ੍ਵੀਪਨਿਵਾਸਿਨੀ ॥ ੪੯ ॥

ਰਤ੍ਨਪ੍ਰਾਕਾਰਮਧ੍ਯਸ੍ਥਾ ਰਤ੍ਨਮਣ੍ਡਪਮਧ੍ਯਗਾ ।
ਰਤ੍ਨਾਭਿਸ਼ੇਕਸਨ੍ਤੁਸ਼੍ਟਾ ਰਤ੍ਨਾਙ੍ਗੀ ਰਤ੍ਨਦਾਯਿਨੀ ॥ ੫੦ ॥

ਣਿਕਾਰਰੂਪਿਣੀ ਨਿਤ੍ਯਾ ਨਿਤ੍ਯਤਪ੍ਤਾ ਨਿਰਞ੍ਜਨਾ ।
ਨਿਦ੍ਰਾਤ੍ਯਯਵਿਸ਼ੇਸ਼ਜ੍ਞਾ ਨੀਲਜੀਮੂਤਸਨ੍ਨਿਭਾ ॥ ੫੧ ॥

ਨੀਵਾਰਸ਼ੂਕਵਤ੍ਤਨ੍ਵੀ ਨਿਤ੍ਯਕਲ੍ਯਾਣਰੂਪਿਣੀ ।
ਨਿਤ੍ਯੋਤ੍ਸਵਾ ਨਿਤ੍ਯਪੂਜ੍ਯਾ ਨਿਤ੍ਯਾਨਨ੍ਦਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ ॥ ੫੨ ॥

ਨਿਰ੍ਵਿਕਲ੍ਪਾ ਨਿਰ੍ਗੁਣਸ੍ਥਾ ਨਿਸ਼੍ਚਿਨ੍ਤਾ ਨਿਰੁਪਦ੍ਰਵਾ ।
ਨਿਸ੍ਸਂਸ਼ਯਾ ਨਿਰੀਹਾ ਚ ਨਿਰ੍ਲੋਭਾ ਨੀਲਮੂਰ੍ਧਜਾ ॥ ੫੩ ॥

ਨਿਖਿਲਾਗਮਮਧ੍ਯਸ੍ਥਾ ਨਿਖਿਲਾਗਮਸਂਸ੍ਥਿਤਾ ।
ਨਿਤ੍ਯੋਪਾਧਿਵਿਨਿਰ੍ਮੁਕ੍ਤਾ ਨਿਤ੍ਯਕਰ੍ਮਫਲਪ੍ਰਦਾ ॥ ੫੪ ॥

ਨੀਲਗ੍ਰੀਵਾ ਨਿਰਾਹਾਰਾ ਨਿਰਞ੍ਜਨਵਰਪ੍ਰਦਾ ।
ਨਵਨੀਤਪ੍ਰਿਯਾ ਨਾਰੀ ਨਰਕਾਰ੍ਣਵਤਾਰਿਣੀ ॥ ੫੫ ॥

ਨਾਰਾਯਣੀ ਨਿਰੀਹਾ ਚ ਨਿਰ੍ਮਲਾ ਨਿਰ੍ਗੁਣਪ੍ਰਿਯਾ ।
ਨਿਸ਼੍ਚਿਨ੍ਤਾ ਨਿਗਮਾਚਾਰਨਿਖਿਲਾਗਮ ਚ ਵੇਦਿਨੀ ॥ ੫੬ ॥

ਨਿਮੇਸ਼ਾਨਿਮਿਸ਼ੋਤ੍ਪਨ੍ਨਾ ਨਿਮੇਸ਼ਾਣ੍ਡਵਿਧਾਯਿਨੀ ।
ਨਿਵਾਤਦੀਪਮਧ੍ਯਸ੍ਥਾ ਨਿਰ੍ਵਿਘ੍ਨਾ ਨੀਚਨਾਸ਼ਿਨੀ ॥ ੫੭ ॥

ਨੀਲਵੇਣੀ ਨੀਲਖਣ੍ਡਾ ਨਿਰ੍ਵਿਸ਼ਾ ਨਿਸ਼੍ਕਸ਼ੋਭਿਤਾ ।
ਨੀਲਾਂਸ਼ੁਕਪਰੀਧਾਨਾ ਨਿਨ੍ਦਘ੍ਨੀ ਚ ਨਿਰੀਸ਼੍ਵਰੀ ॥ ੫੮ ॥

ਨਿਸ਼੍ਵਾਸੋਚ੍ਛ੍ਵਾਸਮਧ੍ਯਸ੍ਥਾ ਨਿਤ੍ਯਯਾਨਵਿਲਾਸਿਨੀ ।
ਯਙ੍ਕਾਰਰੂਪਾ ਯਨ੍ਤ੍ਰੇਸ਼ੀ ਯਨ੍ਤ੍ਰੀ ਯਨ੍ਤ੍ਰਯਸ਼ਸ੍ਵਿਨੀ ॥ ੫੯ ॥

ਯਨ੍ਤ੍ਰਾਰਾਧਨਸਨ੍ਤੁਸ਼੍ਟਾ ਯਜਮਾਨਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ ।
ਯੋਗਿਪੂਜ੍ਯਾ ਯਕਾਰਸ੍ਥਾ ਯੂਪਸ੍ਤਮ੍ਭਨਿਵਾਸਿਨੀ ॥ ੬੦ ॥

ਯਮਘ੍ਨੀ ਯਮਕਲ੍ਪਾ ਚ ਯਸ਼ਃਕਾਮਾ ਯਤੀਸ਼੍ਵਰੀ ।
ਯਮਾਦੀਯੋਗਨਿਰਤਾ ਯਤਿਦੁਃਖਾਪਹਾਰਿਣੀ ॥ ੬੧ ॥

ਯਜ੍ਞਾ ਯਜ੍ਵਾ ਯਜੁਰ੍ਗੇਯਾ ਯਜ੍ਞੇਸ਼੍ਵਰਪਤਿਵ੍ਰਤਾ ।
ਯਜ੍ਞਸੂਤ੍ਰਪ੍ਰਦਾ ਯਸ਼੍ਟ੍ਰੀ ਯਜ੍ਞਕਰ੍ਮਫਲਪ੍ਰਦਾ ॥ ੬੨ ॥

ਯਵਾਙ੍ਕੁਰਪ੍ਰਿਯਾ ਯਨ੍ਤ੍ਰੀ ਯਵਦਘ੍ਨੀ ਯਵਾਰ੍ਚਿਤਾ ।
ਯਜ੍ਞਕਰ੍ਤੀ ਯਜ੍ਞਭੋਕ੍ਤ੍ਰੀ ਯਜ੍ਞਾਙ੍ਗੀ ਯਜ੍ਞਵਾਹਿਨੀ ॥ ੬੩ ॥

ਯਜ੍ਞਸਾਕ੍ਸ਼ੀ ਯਜ੍ਞਮੁਖੀ ਯਜੁਸ਼ੀ ਯਜ੍ਞਰਕ੍ਸ਼ਿਣੀ ।
ਭਕਾਰਰੂਪਾ ਭਦ੍ਰੇਸ਼ੀ ਭਦ੍ਰਕਲ੍ਯਾਣਦਾਯਿਨੀ ॥ ੬੪ ॥

ਭਕ੍ਤਪ੍ਰਿਯਾ ਭਕ੍ਤਸਖਾ ਭਕ੍ਤਾਭੀਸ਼੍ਟਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ ।
ਭਗਿਨੀ ਭਕ੍ਤਸੁਲਭਾ ਭਕ੍ਤਿਦਾ ਭਕ੍ਤਵਤ੍ਸਲਾ ॥ ੬੫ ॥

ਭਕ੍ਤਚੈਤਨ੍ਯਨਿਲਯਾ ਭਕ੍ਤਬਨ੍ਧਵਿਮੋਚਨੀ ।
ਭਕ੍ਤਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ ਭਾਗ੍ਯਾ ਭਕ੍ਤਾਰੋਗ੍ਯਪ੍ਰਦਾਯਿਨੀ ॥ ੬੬ ॥

ਭਕ੍ਤਮਾਤਾ ਭਕ੍ਤਗਮ੍ਯਾ ਭਕ੍ਤਾਭੀਸ਼੍ਟਪ੍ਰਦਾਯਿਨੀ ।
ਭਾਸ੍ਕਰੀ ਭੈਰਵੀ ਭੋਗ੍ਯਾ ਭਵਾਨੀ ਭਯਨਾਸ਼ਿਨੀ ॥ ੬੭ ॥

ਭਦ੍ਰਾਤ੍ਮਿਕਾ ਭਦ੍ਰਦਾਯੀ ਭਦ੍ਰਕਾਲੀ ਭਯਙ੍ਕਰੀ ।
ਭਗਨਿਸ਼੍ਯਨ੍ਦਿਨੀ ਭੂਮ੍ਨੀ ਭਵਬਨ੍ਧਵਿਮੋਚਨੀ ॥ ੬੮ ॥

ਭੀਮਾ ਭਵਸਖਾ ਭਙ੍ਗੀਭਙ੍ਗੁਰਾ ਭੀਮਦਰ੍ਸ਼ਿਨੀ ।
ਭਲ੍ਲੀ ਭਲ੍ਲੀਧਰਾ ਭੀਰੁਰ੍ਭੇਰੁਣ੍ਡਾ ਭੀਮਪਾਪਹਾ ॥ ੬੯ ॥

ਭਾਵਜ੍ਞਾ ਭੋਗਦਾਤ੍ਰੀ ਚ ਭਵਘ੍ਨੀ ਭੂਤਿਭੂਸ਼ਣਾ ।
ਭੂਤਿਦਾ ਭੂਮਿਦਾਤ੍ਰੀ ਚ ਭੂਪਤਿਤ੍ਵਪ੍ਰਦਾਯਿਨੀ ॥ ੭੦ ॥

ਭ੍ਰਾਮਰੀ ਭ੍ਰਮਰੀ ਭਾਰੀ ਭਵਸਾਗਰਤਾਰਿਣੀ ।
ਭਣ੍ਡਾਸੁਰਵਧੋਤ੍ਸਾਹਾ ਭਾਗ੍ਯਦਾ ਭਾਵਮੋਦਿਨੀ ॥ ੭੧ ॥

ਗੋਕਾਰਰੂਪਾ ਗੋਮਾਤਾ ਗੁਰੁਪਤ੍ਨੀ ਗੁਰੁਪ੍ਰਿਯਾ ।
ਗੋਰੋਚਨਪ੍ਰਿਯਾ ਗੌਰੀ ਗੋਵਿਨ੍ਦਗੁਣਵਰ੍ਧਿਨੀ ॥ ੭੨ ॥

ਗੋਪਾਲਚੇਸ਼੍ਟਾਸਨ੍ਤੁਸ਼੍ਟਾ ਗੋਵਰ੍ਧਨਵਿਵਰ੍ਧਿਨੀ ।
ਗੋਵਿਨ੍ਦਰੂਪਿਣੀ ਗੋਪ੍ਤ੍ਰੀ ਗੋਕੁਲਾਨਾਂਵਿਵਰ੍ਧਿਨੀ ॥ ੭੩ ॥

ਗੀਤਾ ਗੀਤਪ੍ਰਿਯਾ ਗੇਯਾ ਗੋਦਾ ਗੋਰੂਪਧਾਰਿਣੀ ।
ਗੋਪੀ ਗੋਹਤ੍ਯਸ਼ਮਨੀ ਗੁਣਿਨੀ ਗੁਣਿਵਿਗ੍ਰਹਾ ॥ ੭੪ ॥

ਗੋਵਿਨ੍ਦਜਨਨੀ ਗੋਸ਼੍ਠਾ ਗੋਪ੍ਰਦਾ ਗੋਕੁਲੋਤ੍ਸਵਾ ।
ਗੋਚਰੀ ਗੌਤਮੀ ਗਙ੍ਗਾ ਗੋਮੁਖੀ ਗੁਣਵਾਸਿਨੀ ॥ ੭੫ ॥

ਗੋਪਾਲੀ ਗੋਮਯਾ ਗੁਮ੍ਭਾ ਗੋਸ਼੍ਠੀ ਗੋਪੁਰਵਾਸਿਨੀ ।
ਗਰੁਡਾ ਗਮਨਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠਾ ਗਾਰੁਡਾ ਗਰੁਡਧ੍ਵਜਾ ॥ ੭੬ ॥

ਗਮ੍ਭੀਰਾ ਗਣ੍ਡਕੀ ਗੁਣ੍ਡਾ ਗਰੁਡਧ੍ਵਜਵਲ੍ਲਭਾ ।
ਗਗਨਸ੍ਥਾ ਗਯਾਵਾਸਾ ਗੁਣਵਤ੍ਤਿਰ੍ਗੁਣੋਦ੍ਭਵਾ ॥ ੭੭ ॥

ਦੇਕਾਰਰੂਪਾ ਦੇਵੇਸ਼ੀ ਦਗ੍ਰੂਪਾ ਦੇਵਤਾਰ੍ਚਿਤਾ ।
ਦੇਵਰਾਜੇਸ਼੍ਵਰਾਰ੍ਧਾਙ੍ਗੀ ਦੀਨਦੈਨ੍ਯਵਿਮੋਚਨੀ ॥ ੭੮ ॥

ਦੇਕਾਲਪਰਿਜ੍ਞਾਨਾ ਦੇਸ਼ੋਪਦ੍ਰਵਨਾਸ਼ਿਨੀ ।
ਦੇਵਮਾਤਾ ਦੇਵਮੋਹਾ ਦੇਵਦਾਨਵਮੋਹਿਨੀ ॥ ੭੯ ॥

ਦੇਵੇਨ੍ਦ੍ਰਾਰ੍ਚਿਤਪਾਦਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵਦੇਵਪ੍ਰਸਾਦਿਨੀ ।
ਦੇਸ਼ਾਨ੍ਤਰੀ ਦੇਸ਼ਰੂਪਾ ਦੇਵਾਲਯਨਿਵਾਸਿਨੀ ॥ ੮੦ ॥

ਦੇਸ਼ਭ੍ਰਮਣਸਨ੍ਤੁਸ਼੍ਟਾ ਦੇਸ਼ਸ੍ਵਾਸ੍ਥ੍ਯਪ੍ਰਦਾਯਿਨੀ ।
ਦੇਵਯਾਨਾ ਦੇਵਤਾ ਚ ਦੇਵਸੈਨ੍ਯਪ੍ਰਪਾਲਿਨੀ ॥ ੮੧ ॥

ਵਕਾਰਰੂਪਾ ਵਾਗ੍ਦੇਵੀ ਵੇਦਮਾਨਸਗੋਚਰਾ ।
ਵੈਕੁਣ੍ਠਦੇਸ਼ਿਕਾ ਵੇਦ੍ਯਾ ਵਾਯੁਰੂਪਾ ਵਰਪ੍ਰਦਾ ॥ ੮੨ ॥

ਵਕ੍ਰਤੁਣ੍ਡਾਰ੍ਚਿਤਪਦਾ ਵਕ੍ਰਤੁਣ੍ਡਪ੍ਰਸਾਦਿਨੀ ।
ਵੈਚਿਤ੍ਰ੍ਯਰੂਪਾ ਵਸੁਧਾ ਵਸੁਸ੍ਥਾਨਾ ਵਸੁਪ੍ਰਿਯਾ ॥ ੮੩ ॥

ਵਸ਼ਟ੍ਕਾਰਸ੍ਵਰੂਪਾ ਚ ਵਰਾਰੋਹਾ ਵਰਾਸਨਾ ।
ਵੈਦੇਹੀ ਜਨਨੀ ਵੇਦ੍ਯਾ ਵੈਦੇਹੀਸ਼ੋਕਨਾਸ਼ਿਨੀ ॥ ੮੪ ॥

ਵੇਦਮਾਤਾ ਵੇਦਕਨ੍ਯਾ ਵੇਦਰੂਪਾ ਵਿਨੋਦਿਨੀ ।
ਵੇਦਾਨ੍ਤਵਾਦਿਨੀ ਚੈਵ ਵੇਦਾਨ੍ਤਨਿਲਯਪ੍ਰਿਯਾ ॥ ੮੫ ॥

ਵੇਦਸ਼੍ਰਵਾ ਵੇਦਘੋਸ਼ਾ ਵੇਦਗੀਤਾ ਵਿਨੋਦਿਨੀ ।
ਵੇਦਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਾਰ੍ਥਤਤ੍ਵਜ੍ਞਾ ਵੇਦਮਾਰ੍ਗ ਪ੍ਰਦਰ੍ਸ਼ਿਨੀ ॥ ੮੬ ॥

ਵੈਦਿਕੀਕਰ੍ਮਫਲਦਾ ਵੇਦਸਾਗਰਵਾਡਵਾ ।
ਵੇਦਵਨ੍ਦ੍ਯਾ ਵੇਦਗੁਹ੍ਯਾ ਵੇਦਾਸ਼੍ਵਰਥਵਾਹਿਨੀ ॥ ੮੭ ॥

ਵੇਦਚਕ੍ਰਾ ਵੇਦਵਨ੍ਦ੍ਯਾ ਵੇਦਾਙ੍ਗੀ ਵੇਦਵਿਤ੍ਕਵਿਃ ।
ਸਕਾਰਰੂਪਾ ਸਾਮਨ੍ਤਾ ਸਾਮਗਾਨ ਵਿਚਕ੍ਸ਼ਣਾ ॥ ੮੮ ॥

ਸਾਮ੍ਰਾਜ੍ਞੀ ਨਾਮਰੂਪਾ ਚ ਸਦਾਨਨ੍ਦਪ੍ਰਦਾਯਿਨੀ ।
ਸਰ੍ਵਦਕ੍ਸਨ੍ਨਿਵਿਸ਼੍ਟਾ ਚ ਸਰ੍ਵਸਮ੍ਪ੍ਰੇਸ਼ਿਣੀਸਹਾ ॥ ੮੯ ॥

ਸਵ੍ਯਾਪਸਵ੍ਯਦਾ ਸਵ੍ਯਸਧ੍ਰੀਚੀ ਚ ਸਹਾਯਿਨੀ ।
ਸਕਲਾ ਸਾਗਰਾ ਸਾਰਾ ਸਾਰ੍ਵਭੌਮਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ ॥ ੯੦ ॥

ਸਨ੍ਤੋਸ਼ਜਨਨੀ ਸੇਵ੍ਯਾ ਸਰ੍ਵੇਸ਼ੀ ਸਰ੍ਵਰਞ੍ਜਨੀ ।
ਸਰਸ੍ਵਤੀ ਸਮਾਰਾਦ੍ਯਾ ਸਾਮਦਾ ਸਿਨ੍ਧੁਸੇਵਿਤਾ ॥ ੯੧ ॥

ਸਮ੍ਮੋਹਿਨੀ ਸਦਾਮੋਹਾ ਸਰ੍ਵਮਾਙ੍ਗਲ੍ਯਦਾਯਿਨੀ ।
ਸਮਸ੍ਤਭੁਵਨੇਸ਼ਾਨੀ ਸਰ੍ਵਕਾਮਫਲਪ੍ਰਦਾ ॥ ੯੨ ॥

ਸਰ੍ਵਸਿਦ੍ਧਿਪ੍ਰਦਾ ਸਾਧ੍ਵੀ ਸਰ੍ਵਜ੍ਞਾਨਪ੍ਰਦਾਯਿਨੀ ।
ਸਰ੍ਵਦਾਰਿਦ੍ਰ੍ਯਸ਼ਮਨੀ ਸਰ੍ਵਦੁਃਖਵਿਮੋਚਨੀ ॥ ੯੩ ॥

ਸਰ੍ਵਰੋਗਪ੍ਰਸ਼ਮਨੀ ਸਰ੍ਵਪਾਪਵਿਮੋਚਨੀ ।
ਸਮਦਸ਼੍ਟਿਸ੍ਸਮਗੁਣਾ ਸਰ੍ਵਗੋਪ੍ਤ੍ਰੀ ਸਹਾਯਿਨੀ ॥ ੯੪ ॥

ਸਾਮਰ੍ਥ੍ਯਵਾਹਿਨਿ ਸਾਙ੍ਖ੍ਯਾ ਸਾਨ੍ਦ੍ਰਾਨਨ੍ਦਪਯੋਧਰਾ ।
ਸਙ੍ਕੀਰ੍ਣਮਨ੍ਦਿਰਸ੍ਥਾਨਾ ਸਾਕੇਤਕੁਲਪਾਲਿਨੀ ॥ ੯੫ ॥

ਸਂਹਾਰਿਣੀ ਸੁਧਾਰੂਪਾ ਸਾਕੇਤਪੁਰਵਾਸਿਨੀ ।
ਸਮ੍ਬੋਧਿਨੀ ਸਮਸ੍ਤੇਸ਼ੀ ਸਤ੍ਯਜ੍ਞਾਨਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ ॥ ੯੬ ॥

ਸਮ੍ਪਤ੍ਕਰੀ ਸਮਾਨਾਙ੍ਗੀ ਸਰ੍ਵਭਾਵਸੁਸਂਸ੍ਥਿਤਾ ।
ਸਨ੍ਧ੍ਯਾਵਨ੍ਦਨਸੁਪ੍ਰੀਤਾ ਸਨ੍ਮਾਰ੍ਗਕੁਲਪਾਲਿਨੀ ॥ ੯੭ ॥

ਸਞ੍ਜੀਵਿਨੀ ਸਰ੍ਵਮੇਧਾ ਸਭ੍ਯਾ ਸਾਧੁਸੁਪੂਜਿਤਾ ।
ਸਮਿਦ੍ਧਾ ਸਾਮਿਘੇਨੀ ਚ ਸਾਮਾਨ੍ਯਾ ਸਾਮਵੇਦਿਨੀ ॥ ੯੮ ॥

ਸਮੁਤ੍ਤੀਰ੍ਣਾ ਸਦਾਚਾਰਾ ਸਂਹਾਰਾ ਸਰ੍ਵਪਾਵਨੀ ।
ਸਰ੍ਪਿਣੀ ਸਰ੍ਪਮਾਤਾ ਚ ਸਮਾਦਾਨਸੁਖਪ੍ਰਦਾ ॥ ੯੯ ॥

ਸਰ੍ਵਰੋਗਪ੍ਰਸ਼ਮਨੀ ਸਰ੍ਵਜ੍ਞਤ੍ਵਫਲਪ੍ਰਦਾ ।
ਸਙ੍ਕ੍ਰਮਾ ਸਮਦਾ ਸਿਨ੍ਧੁਃ ਸਰ੍ਗਾਦਿਕਰਣਕ੍ਸ਼ਮਾ ॥ ੧੦੦ ॥

ਸਙ੍ਕਟਾ ਸਙ੍ਕਟਹਰਾ ਸਕੁਙ੍ਕੁਮਵਿਲੇਪਨਾ ।
ਸੁਮੁਖਾ ਸੁਮੁਖਪ੍ਰੀਤਾ ਸਮਾਨਾਧਿਕਵਰ੍ਜਿਤਾ ॥ ੧੦੧ ॥

ਸਂਸ੍ਤੁਤਾ ਸ੍ਤੁਤਿਸੁਪ੍ਰੀਤਾ ਸਤ੍ਯਵਾਦੀ ਸਦਾਸ੍ਪਦਾ ।
ਧੀਕਾਰਰੂਪਾ ਧੀਮਾਤਾ ਧੀਰਾ ਧੀਰਪ੍ਰਸਾਦਿਨੀ ॥ ੧੦੨ ॥

ਧੀਰੋਤ੍ਤਮਾ ਧੀਰਧੀਰਾ ਧੀਰਸ੍ਥਾ ਧੀਰਸ਼ੇਖਰਾ ।
ਧਤਿਰੂਪਾ ਧਨਾਢ੍ਯਾ ਚ ਧਨਪਾ ਧਨਦਾਯਿਨੀ ॥ ੧੦੩ ॥

ਧੀਰੂਪਾ ਧੀਰਵਨ੍ਦ੍ਯਾ ਚ ਧੀਪ੍ਰਭਾ ਧੀਰਮਾਨਸਾ ।
ਧੀਗੇਯਾ ਧੀਪਦਸ੍ਥਾ ਚ ਧੀਸ਼ਾਨਾ ਧੀਪ੍ਰਸਾਦਿਨੀ ॥ ੧੦੪ ॥

ਮਕਾਰਰੂਪਾ ਮੈਤ੍ਰੇਯਾ ਮਹਾਮਙ੍ਗਲਦੇਵਤਾ ।
ਮਨੋਵੈਕਲ੍ਯਸ਼ਮਨੀ ਮਲਯਾਚਲਵਾਸਿਨੀ ॥ ੧੦੫ ॥

ਮਲਯਧ੍ਵਜਰਾਜਸ਼੍ਰੀਰ੍ਮਾਯਾਮੋਹਵਿਭੇਦਿਨੀ ।
ਮਹਾਦੇਵੀ ਮਹਾਰੂਪਾ ਮਹਾਭੈਰਵਪੂਜਿਤਾ ॥ ੧੦੬ ॥

ਮਨੁਪ੍ਰੀਤਾ ਮਨ੍ਤ੍ਰਮੂਰ੍ਤਿਰ੍ਮਨ੍ਤ੍ਰਵਸ਼੍ਯਾ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰੀ ।
ਮਤ੍ਤਮਾਤਙ੍ਗਗਮਨਾ ਮਧੁਰਾ ਮੇਰੁਮਣ੍ਟਪਾ ॥ ੧੦੭ ॥

ਮਹਾਗੁਪ੍ਤਾ ਮਹਾਭੂਤਾ ਮਹਾਭਯਵਿਨਾਸ਼ਿਨੀ ।
ਮਹਾਸ਼ੌਰ੍ਯਾ ਮਨ੍ਤ੍ਰਿਣੀ ਚ ਮਹਾਵੈਰਿਵਿਨਾਸ਼ਿਨੀ ॥ ੧੦੮ ॥

ਮਹਾਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਰ੍ਮਹਾਗੌਰੀ ਮਹਿਸ਼ਾਸੁਰਮਰ੍ਦਿਨੀ ।
ਮਹੀ ਚ ਮਣ੍ਡਲਸ੍ਥਾ ਚ ਮਧੁਰਾਗਮਪੂਜਿਤਾ ॥ ੧੦੯ ॥

ਮੇਧਾ ਮੇਧਾਕਰੀ ਮੇਧ੍ਯਾ ਮਾਧਵੀ ਮਧੁਮਰ੍ਧਿਨੀ ।
ਮਨ੍ਤ੍ਰਾ ਮਨ੍ਤ੍ਰਮਯੀ ਮਾਨ੍ਯਾ ਮਾਯਾ ਮਾਧਵਮਨ੍ਤ੍ਰਿਣੀ ॥ ੧੧੦ ॥

ਮਾਯਾਦੂਰਾ ਚ ਮਾਯਾਵੀ ਮਾਯਾਜ੍ਞਾ ਮਾਨਦਾਯਿਨੀ ।
ਮਾਯਾਸਙ੍ਕਲ੍ਪਜਨਨੀ ਮਾਯਾਮਾਯਵਿਨੋਦਿਨੀ ॥ ੧੧੧ ॥

ਮਾਯਾ ਪ੍ਰਪਞ੍ਚਸ਼ਮਨੀ ਮਾਯਾਸਂਹਾਰਰੂਪਿਣੀ ।
ਮਾਯਾਮਨ੍ਤ੍ਰਪ੍ਰਸਾਦਾ ਚ ਮਾਯਾਜਨਵਿਮੋਹਿਨੀ ॥ ੧੧੨ ॥

ਮਹਾਪਥਾ ਮਹਾਭੋਗਾ ਮਹਵਿਘ੍ਨਵਿਨਾਸ਼ਿਨੀ ।
ਮਹਾਨੁਭਾਵਾ ਮਨ੍ਤ੍ਰਾਢ੍ਯਾ ਮਹਮਙ੍ਗਲਦੇਵਤਾ ॥ ੧੧੩ ॥

ਹਿਕਾਰਰੂਪਾ ਹਦ੍ਯਾ ਚ ਹਿਤਕਾਰ੍ਯਪ੍ਰਵਰ੍ਧਿਨੀ ।
ਹੇਯੋਪਾਧਿਵਿਨਿਰ੍ਮੁਕ੍ਤਾ ਹੀਨਲੋਕਵਿਨਾਸ਼ਿਨੀ ॥ ੧੧੪ ॥

ਹ੍ਰੀਂਕਾਰੀ ਹ੍ਰੀਮਤੀ ਹਦ੍ਯਾ ਹ੍ਰੀਂ ਦੇਵੀ ਹ੍ਰੀਂ ਸ੍ਵਭਾਵਿਨੀ ।
ਹ੍ਰੀਂ ਮਨ੍ਦਿਰਾ ਹਿਤਕਰਾ ਹਸ਼੍ਟਾ ਚ ਹ੍ਰੀਂ ਕੁਲੋਦ੍ਭਵਾ ॥ ੧੧੫ ॥

ਹਿਤਪ੍ਰਜ੍ਞਾ ਹਿਤਪ੍ਰੀਤਾ ਹਿਤਕਾਰੁਣ੍ਯਵਰ੍ਧਿਨੀ ।
ਹਿਤਾਸਿਨੀ ਹਿਤਕ੍ਰੋਧਾ ਹਿਤਕਰ੍ਮਫਲਪ੍ਰਦਾ ॥ ੧੧੬ ॥

ਹਿਮਾ ਹੈਮਵਤੀ ਹੈਮ੍ਨੀ ਹੇਮਾਚਲਨਿਵਾਸਿਨੀ ।
ਹਿਮਾਗਜਾ ਹਿਤਕਰੀ ਹਿਤਕਰ੍ਮਸ੍ਵਭਾਵਿਨੀ ॥ ੧੧੭ ॥

ਧੀਕਾਰਰੂਪਾ ਧਿਸ਼ਣਾ ਧਰ੍ਮਰੂਪਾ ਧਨੇਸ਼੍ਵਰੀ ।
ਧਨੁਰ੍ਧਰਾ ਧਰਾਧਾਰਾ ਧਰ੍ਮਕਰ੍ਮਫਲਪ੍ਰਦਾ ॥ ੧੧੮ ॥

ਧਰ੍ਮਾਚਾਰਾ ਧਰ੍ਮਸਾਰਾ ਧਰ੍ਮਮਧ੍ਯਨਿਵਾਸਿਨੀ ।
ਧਨੁਰ੍ਵਿਦ੍ਯਾ ਧਨੁਰ੍ਵੇਦਾ ਧਨ੍ਯਾ ਧੂਰ੍ਤਵਿਨਾਸ਼ਿਨੀ ॥ ੧੧੯ ॥

ਧਨਧਾਨ੍ਯਾਧੇਨੁਰੂਪਾ ਧਨਾਢ੍ਯਾ ਧਨਦਾਯਿਨੀ ।
ਧਨੇਸ਼ੀ ਧਰ੍ਮਨਿਰਤਾ ਧਰ੍ਮਰਾਜਪ੍ਰਸਾਦਿਨੀ ॥ ੧੨੦ ॥

ਧਰ੍ਮਸ੍ਵਰੂਪਾ ਧਰ੍ਮੇਸ਼ੀ ਧਰ੍ਮਾਧਰ੍ਮਵਿਚਾਰਿਣੀ ।
ਧਰ੍ਮਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਾ ਧਰ੍ਮਗੇਹਾ ਧਰ੍ਮਿਸ਼੍ਠਾ ਧਰ੍ਮਗੋਚਰਾ ॥ ੧੨੧ ॥

ਯੋਕਾਰਰੂਪਾ ਯੋਗੇਸ਼ੀ ਯੋਗਸ੍ਥਾ ਯੋਗਰੂਪਿਣੀ ।
ਯੋਗ੍ਯਾ ਯੋਗੀਸ਼ਵਰਦਾ ਯੋਗਮਾਰ੍ਗਨਿਵਾਸਿਨੀ ॥ ੧੨੨ ॥

ਯੋਗਾਸਨਸ੍ਥਾ ਯੋਗੇਸ਼ੀ ਯੋਗਮਾਯਾਵਿਲਾਸਿਨੀ ।
ਯੋਗਿਨੀ ਯੋਗਰਕ੍ਤਾ ਚ ਯੋਗਾਙ੍ਗੀ ਯੋਗਵਿਗ੍ਰਹਾ ॥ ੧੨੩ ॥

ਯੋਗਵਾਸਾ ਯੋਗਭਾਗ੍ਯਾ ਯੋਗਮਾਰ੍ਗਪ੍ਰਦਰ੍ਸ਼ਿਨੀ ।
ਯੋਕਾਰਰੂਪਾ ਯੋਧਾਢ੍ਯਾਯੋਧ੍ਰੀ ਯੋਧਸੁਤਤ੍ਪਰਾ ॥ ੧੨੪ ॥

ਯੋਗਿਨੀ ਯੋਗਿਨੀਸੇਵ੍ਯਾ ਯੋਗਜ੍ਞਾਨਪ੍ਰਬੋਧਿਨੀ ।
ਯੋਗੇਸ਼੍ਵਰਪ੍ਰਾਣਾਨਾਥਾ ਯੋਗੀਸ਼੍ਵਰਹਦਿਸ੍ਥਿਤਾ ॥ ੧੨੫ ॥

ਯੋਗਾ ਯੋਗਕ੍ਸ਼ੇਮਕਰ੍ਤ੍ਰੀ ਯੋਗਕ੍ਸ਼ੇਮਵਿਧਾਯਿਨੀ ।
ਯੋਗਰਾਜੇਸ਼੍ਵਰਾਰਾਧ੍ਯਾ ਯੋਗਾਨਨ੍ਦਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ ॥ ੧੨੬ ॥

ਨਕਾਰਰੂਪਾ ਨਾਦੇਸ਼ੀ ਨਾਮਪਾਰਾਯਣਪ੍ਰਿਯਾ ।
ਨਵਸਿਦ੍ਧਿਸਮਾਰਾਧ੍ਯਾ ਨਾਰਾਯਣਮਨੋਹਰੀ ॥ ੧੨੭ ॥

ਨਾਰਾਯਣੀ ਨਵਾਧਾਰਾ ਨਵਬ੍ਰਹ੍ਮਾਰ੍ਚਿਤਾਂਘ੍ਰਿਕਾ ।
ਨਗੇਨ੍ਦ੍ਰਤਨਯਾਰਾਧ੍ਯਾ ਨਾਮਰੂਪਵਿਵਰ੍ਜਿਤਾ ॥ ੧੨੮ ॥

ਨਰਸਿਂਹਾਰ੍ਚਿਤਪਦਾ ਨਵਬਨ੍ਧਵਿਮੋਚਨੀ ।
ਨਵਗ੍ਰਹਾਰ੍ਚਿਤਪਦਾ ਨਵਮੀਪੂਜਨਪ੍ਰਿਯਾ ॥ ੧੨੯ ॥

ਨੈਮਿਤ੍ਤਿਕਾਰ੍ਥਫਲਦਾ ਨਨ੍ਦਿਤਾਰਿਵਿਨਾਸ਼ਿਨੀ ।
ਨਵਪੀਠਸ੍ਥਿਤਾ ਨਾਦਾ ਨਵਰ੍ਸ਼ਿਗਣਸੇਵਿਤਾ ॥ ੧੩੦ ॥

ਨਵਸੂਤ੍ਰਾਵਿਧਾਨਜ੍ਞਾ ਨੈਮਿਸ਼ਾਰਣ੍ਯਵਾਸਿਨੀ ।
ਨਵਚਨ੍ਦਨਦਿਗ੍ਧਾਙ੍ਗੀ ਨਵਕੁਙ੍ਕੁਮਧਾਰਿਣੀ ॥ ੧੩੧ ॥

ਨਵਵਸ੍ਤ੍ਰਪਰੀਧਾਨਾ ਨਵਰਤ੍ਨਵਿਭੂਸ਼ਣਾ ।
ਨਵ੍ਯਭਸ੍ਮਵਿਦਗ੍ਧਾਙ੍ਗੀ ਨਵਚਨ੍ਦ੍ਰਕਲਾਧਰਾ ॥ ੧੩੨ ॥

ਪ੍ਰਕਾਰਰੂਪਾ ਪ੍ਰਾਣੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਣਸਂਰਕ੍ਸ਼ਣੀਪਰਾ ।
ਪ੍ਰਾਣਸਞ੍ਜੀਵਿਨੀ ਪ੍ਰਾਚ੍ਯਾ ਪ੍ਰਾਣਿਪ੍ਰਾਣਪ੍ਰਬੋਧਿਨੀ ॥ ੧੩੩ ॥

ਪ੍ਰਜ੍ਞਾ ਪ੍ਰਾਜ੍ਞਾ ਪ੍ਰਭਾਪੁਸ਼੍ਪਾ ਪ੍ਰਤੀਚੀ ਪ੍ਰਭੁਦਾ ਪ੍ਰਿਯਾ ।
ਪ੍ਰਾਚੀਨਾ ਪ੍ਰਾਣਿਚਿਤ੍ਤਸ੍ਥਾ ਪ੍ਰਭਾ ਪ੍ਰਜ੍ਞਾਨਰੂਪਿਣੀ ॥ ੧੩੪ ॥

ਪ੍ਰਭਾਤਕਰ੍ਮਸਨ੍ਤੁਸ਼੍ਟਾ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮਪਰਾਯਣਾ ।
ਪ੍ਰਾਯਜ੍ਞਾ ਪ੍ਰਣਵਾ ਪ੍ਰਾਣਾ ਪ੍ਰਵਤ੍ਤਿਃ ਪ੍ਰਕਤਿਃ ਪਰਾ ॥ ੧੩੫ ॥

ਪ੍ਰਬਨ੍ਧਾ ਪ੍ਰਥਮਾ ਚੈਵ ਪ੍ਰਗਾ ਪ੍ਰਾਰਬ੍ਧਨਾਸ਼ਿਨੀ ।
ਪ੍ਰਬੋਧਨਿਰਤਾ ਪ੍ਰੇਕ੍ਸ਼੍ਯਾ ਪ੍ਰਬਨ੍ਧਾ ਪ੍ਰਾਣਸਾਕ੍ਸ਼ਿਣੀ ॥ ੧੩੬ ॥

ਪ੍ਰਯਾਗਤੀਰ੍ਥਨਿਲਯਾ ਪ੍ਰਤ੍ਯਕ੍ਸ਼ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰੀ ।
ਪ੍ਰਣਵਾਦ੍ਯਨ੍ਤਨਿਲਯਾ ਪ੍ਰਣਵਾਦਿਃ ਪ੍ਰਜੇਸ਼੍ਵਰੀ ॥ ੧੩੭ ॥

ਚੋਕਾਰਰੂਪਾ ਚੋਰਘ੍ਨੀ ਚੋਰਬਾਧਾਵਿਨਾਸ਼ਿਨੀ ।
ਚੈਤਨ੍ਯਚੇਤਨਸ੍ਥਾ ਚ ਚਤੁਰਾ ਚ ਚਮਤ੍ਕਤਿਃ ॥ ੧੩੮ ॥

ਚਕ੍ਰਵਰ੍ਤਿਕੁਲਾਧਾਰਾ ਚਕ੍ਰਿਣੀ ਚਕ੍ਰਧਾਰਿਣੀ ।
ਚਿਤ੍ਤਚੇਯਾ ਚਿਦਾਨਨ੍ਦਾ ਚਿਦ੍ਰੂਪਾ ਚਿਦ੍ਵਿਲਾਸਿਨੀ ॥ ੧੩੯ ॥

ਚਿਨ੍ਤਾਚਿਤ੍ਤਪ੍ਰਸ਼ਮਨੀ ਚਿਨ੍ਤਿਤਾਰ੍ਥਫਲਪ੍ਰਦਾ ।
ਚਾਮ੍ਪੇਯੀ ਚਮ੍ਪਕਪ੍ਰੀਤਾ ਚਣ੍ਡੀ ਚਣ੍ਡਾਟ੍ਟਹਾਸਿਨੀ ॥ ੧੪੦ ॥

ਚਣ੍ਡੇਸ਼੍ਵਰੀ ਚਣ੍ਡਮਾਤਾ ਚਣ੍ਡਮੁਣ੍ਡਵਿਨਾਸ਼ਿਨੀ ।
ਚਕੋਰਾਕ੍ਸ਼ੀ ਚਿਰਪ੍ਰੀਤਾ ਚਿਕੁਰਾ ਚਿਕੁਰਾਲਕਾ ॥ ੧੪੧ ॥

ਚੈਤਨ੍ਯਰੂਪਿਣੀ ਚੈਤ੍ਰੀ ਚੇਤਨਾ ਚਿਤ੍ਤਸਾਕ੍ਸ਼ਿਣੀ ।
ਚਿਤ੍ਰਾ ਚਿਤ੍ਰਵਿਚਿਤ੍ਰਾਙ੍ਗੀ ਚਿਤ੍ਰਗੁਪ੍ਤਪ੍ਰਸਾਦਿਨੀ ॥ ੧੪੨ ॥

ਚਲਨਾ ਚਕ੍ਰਸਂਸ੍ਥਾ ਚ ਚਾਮ੍ਪੇਯੀ ਚਲਚਿਤ੍ਰਿਣੀ ।
ਚਨ੍ਦ੍ਰਮਣ੍ਡਲਮਧ੍ਯਸ੍ਥਾ ਚਨ੍ਦ੍ਰਕੋਟਿਸੁਸ਼ੀਤਲਾ ॥ ੧੪੩ ॥

ਚਨ੍ਦ੍ਰਾਨੁਜਸਮਾਰਾਧ੍ਯਾ ਚਨ੍ਦ੍ਰਾ ਚਣ੍ਡਮਹੋਦਰੀ ।
ਚਰ੍ਚਿਤਾਰਿਸ਼੍ਚਨ੍ਦ੍ਰਮਾਤਾ ਚਨ੍ਦ੍ਰਕਾਨ੍ਤਾ ਚਲੇਸ਼੍ਵਰੀ ॥ ੧੪੪ ॥

ਚਰਾਚਰਨਿਵਾਸੀ ਚ ਚਕ੍ਰਪਾਣਿਸਹੋਦਰੀ ।
ਦਕਾਰਰੂਪਾ ਦਤ੍ਤਸ਼੍ਰੀਦਾਰਿਦ੍ਰ੍ਯਚ੍ਛੇਦਕਾਰਿਣੀ ॥ ੧੪੫ ॥

ਦਤ੍ਤਾਤ੍ਰੇਯਸ੍ਯ ਵਰਦਾ ਦਰ੍ਯਾ ਚ ਦੀਨਵਤ੍ਸਲਾ ।
ਦਕ੍ਸ਼ਾਰਾਧ੍ਯਾ ਦਕ੍ਸ਼ਕਨ੍ਯਾ ਦਕ੍ਸ਼ਯਜ੍ਞਵਿਨਾਸ਼ਿਨੀ ॥ ੧੪੬ ॥

ਦਕ੍ਸ਼ਾ ਦਾਕ੍ਸ਼ਾਯਣੀ ਦੀਕ੍ਸ਼ਾ ਦਸ਼੍ਟਾ ਦਕ੍ਸ਼ਵਰਪ੍ਰਦਾ ।
ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਰਾਧ੍ਯਾ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਮੂਰ੍ਤਿਰੂਪਿਣੀ ॥ ੧੪੭ ॥

ਦਯਾਵਤੀ ਦਮਸ੍ਵਾਨ੍ਤਾ ਦਨੁਜਾਰਿਰ੍ਦਯਾਨਿਧਿਃ ।
ਦਨ੍ਤਸ਼ੋਭਨਿਭਾ ਦੇਵੀ ਦਮਨਾ ਦਾਡਿਮਸ੍ਤਨਾ ॥ ੧੪੮ ॥

ਦਣ੍ਡਾ ਚ ਦਮਯਤ੍ਰੀ ਚ ਦਣ੍ਡਿਨੀ ਦਮਨਪ੍ਰਿਯਾ ।
ਦਣ੍ਡਕਾਰਣ੍ਯਨਿਲਯਾ ਦਣ੍ਡਕਾਰਿਵਿਨਾਸ਼ਿਨੀ ॥ ੧੪੯ ॥

ਦਂਸ਼੍ਟ੍ਰਾਕਰਾਲਵਦਨਾ ਦਣ੍ਡਸ਼ੋਭਾ ਦਰੋਦਰੀ ।
ਦਰਿਦ੍ਰਾਰਿਸ਼੍ਟਸ਼ਮਨੀ ਦਮ੍ਯਾ ਦਮਨਪੂਜਿਤਾ ॥ ੧੫੦ ॥

ਦਾਨਵਾਰ੍ਚਿਤ ਪਾਦਸ਼੍ਰੀਰ੍ਦ੍ਰਵਿਣਾ ਦ੍ਰਾਵਿਣੀ ਦਯਾ ।
ਦਾਮੋਦਰੀ ਦਾਨਵਾਰਿਰ੍ਦਾਮੋਦਰਸਹੋਦਰੀ ॥ ੧੫੧ ॥

ਦਾਤ੍ਰੀ ਦਾਨਪ੍ਰਿਯਾ ਦਾਮ੍ਨੀ ਦਾਨਸ਼੍ਰੀਰ੍ਦ੍ਵਿਜਵਨ੍ਦਿਤਾ ।
ਦਨ੍ਤਿਗਾ ਦਣ੍ਡਿਨੀ ਦੂਰ੍ਵਾ ਦਧਿਦੁਗ੍ਧਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ ॥ ੧੫੨ ॥

ਦਾਡਿਮੀਬੀਜਸਨ੍ਦੋਹਾ ਦਨ੍ਤਪਙ੍ਕ੍ਤਿਵਿਰਾਜਿਤਾ ।
ਦਰ੍ਪਣਾ ਦਰ੍ਪਣਸ੍ਵਚ੍ਛਾ ਦ੍ਰੁਮਮਣ੍ਡਲਵਾਸਿਨੀ ॥ ੧੫੩ ॥

ਦਸ਼ਾਵਤਾਰਜਨਨੀ ਦਸ਼ਦਿਗ੍ਦੈਵਪੂਜਿਤਾ ।
ਦਮਾ ਦਸ਼ਦਿਸ਼ਾ ਦਸ਼੍ਯਾ ਦਸ਼ਦਾਸੀ ਦਯਾਨਿਧਿਃ ॥ ੧੫੪ ॥

ਦੇਸ਼ਕਾਲਪਰਿਜ੍ਞਾਨਾ ਦੇਸ਼ਕਾਲਵਿਸ਼ੋਧਿਨੀ ।
ਦਸ਼ਮ੍ਯਾਦਿਕਲਾਰਾਧ੍ਯਾ ਦਸ਼ਕਾਲਵਿਰੋਧਿਨੀ ।
ਦਸ਼ਮ੍ਯਾਦਿਕਲਾਰਾਧ੍ਯ ਦਸ਼ਗ੍ਰੀਵਵਿਰੋਧਿਨੀ ॥ ੧੫੫ ॥

ਦਸ਼ਾਪਰਾਧਸ਼ਮਨੀ ਦਸ਼ਵਤ੍ਤਿਫਲਪ੍ਰਦਾ ।
ਯਾਤ੍ਕਾਰਰੂਪਿਣੀ ਯਾਜ੍ਞੀ ਯਾਦਵੀ ਯਾਦਵਾਰ੍ਚਿਤਾ ॥ ੧੫੬ ॥

ਯਯਾਤਿਪੂਜਨਪ੍ਰੀਤਾ ਯਾਜ੍ਞਿਕੀ ਯਾਜਕਪ੍ਰਿਯਾ ।
ਯਜਮਾਨਾ ਯਦੁਪ੍ਰੀਤਾ ਯਾਮਪੂਜਾਫਲਪ੍ਰਦਾ ॥ ੧੫੭ ॥

ਯਸ਼ਸ੍ਵਿਨੀ ਯਮਾਰਾਧ੍ਯਾ ਯਮਕਨ੍ਯਾ ਯਤੀਸ਼੍ਵਰੀ ।
ਯਮਾਦਿਯੋਗਸਨ੍ਤੁਸ਼੍ਟਾ ਯੋਗੀਨ੍ਦ੍ਰਹਦਯਾ ਯਮਾ ॥ ੧੫੮ ॥

ਯਮੋਪਾਧਿਵਿਨਿਰ੍ਮੁਕ੍ਤਾ ਯਸ਼ਸ੍ਯਵਿਧਿਸਨ੍ਨੁਤਾ ।
ਯਵੀਯਸੀ ਯੁਵਪ੍ਰੀਤਾ ਯਾਤ੍ਰਾਨਨ੍ਦਾ ਯਤੀਸ਼੍ਵਰੀ ॥ ੧੫੯ ॥

ਯੋਗਪ੍ਰਿਯਾ ਯੋਗਗਮ੍ਯਾ ਯੋਗਧ੍ਯੇਯਾ ਯਥੇਚ੍ਛਗਾ ।
ਯੋਗਪ੍ਰਿਯਾ ਯਜ੍ਞਸੇਨੀ ਯੋਗਰੂਪਾ ਯਥੇਸ਼੍ਟਦਾ ॥ ੧੬੦ ॥

॥ ਸ਼੍ਰੀਗਾਯਤ੍ਰੀ ਦਿਵ੍ਯਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਮ੍ ॥

Also Read Shri Gayatri Stotram:

1000 Names of Sri Gayatri Devi | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Gayatri Devi | Sahasranama Stotram Lyrics in Punjabi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top