Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Lakhmana | Sahasranama Stotram from bhushundiramaya Lyrics in Malayalam

Shri lakshmana Sahasranamastotram from bhushundiramaya in Malayalam:

॥ ലക്ഷ്മണസഹസ്രനാമസ്തോത്രം ഭുഷുണ്ഡിരാമായണാന്തര്‍ഗതം ॥
പഞ്ചദശോഽധ്യായഃ
വസിഷ്ഠ ഉവാച –
ഇദാനീം തവ പുത്രസ്യ ദ്വിതീയസ്യ മഹാത്മനഃ ।
നാമസാഹസ്രകം വക്ഷ്യേ സുഗോപ്യം ദൈവതൈരപി ॥ 1 ॥

ഏഷ സാക്ഷാദ്ധരേരംശോ ദേവദേവസ്യ ശാര്‍ങ്ഗിണഃ । var ദേവരാമസ്യ
യഃ ശേഷ ഇതി വിഖ്യാതഃ സഹസ്രവദനോ വിഭുഃ ॥ 2 ॥

തസ്യൈതന്നാമസാഹസ്രം വക്ഷ്യാമി പ്രയതഃ ശൃണു ।
ലക്ഷ്മണഃ ശേഷഗഃ ശേഷഃ സഹസ്രവദനോഽനലഃ ॥ 3 ॥

സംകര്‍ഷണഃ കാലരൂപഃ സഹസ്രാര്‍ചിര്‍മഹാനലഃ ।
കാലരൂപോ ദുരാധര്‍ഷോ ബലഭദ്രഃ പ്രലംബഹാ ॥ 4 ॥

കൃതാന്തഃ കാലവദനോ വിദ്യുജ്ജിഹ്വോ വിഭാവസുഃ ।
കാലാത്മാ കലനാത്മാ ച കലാത്മാ സകലോഽകലഃ ॥ 5 ॥

കുമാരബ്രഹ്യചാരീ ച രാമഭക്തഃ ശുചിവ്രതഃ ।
നിരാഹാരോ ജിതാഹാരോ ജിതനിദ്രോ ജിതാസനഃ ॥ 6 ॥

മഹാരുദ്രോ മഹാക്രോധോ ഇന്ദ്രജിത്പ്രാണനാശകഃ ।
സീതാഹിതപ്രദാതാ ച രാമസൌഖ്യപ്രദായകഃ ॥ 7 ॥

യതിവേശോ വീതഭയഃ സുകേശഃ കേശവഃ കൃശഃ ।
കൃഷ്ണാംശോ വിമലാചാരഃ സദാചാരഃ സദാവ്രതഃ ॥ 8 ॥ var കൃശാംശോ

ബര്‍ഹാവതംസോ വിരതിര്‍ഗുഞ്ജാഭൂഷണഭൂഷിതഃ ।
ശേഷാചലനിവാസോ ച ശേഷാദ്രിഃ ശേഷരൂപധൃക് ॥ 9 ॥

അധോഹസ്തഃ പ്രശാന്താത്മാ സാധൂനാം ഗതിദര്‍ശനഃ ।
സുദര്‍ശനഃ സുരൂപാങ്ഗോ യജ്ഞദോഷനിവര്‍തനഃ ॥ 10 ॥

അനന്തോ വാസുകിര്‍നാഗോ മഹീഭാരോ മഹീധരഃ । var വാസുകീനാഗോ
കൃതാന്തഃ ശമനത്രാതാ ധനുര്‍ജ്യാകര്‍ഷണോദ്ഭടഃ ॥ 11 ॥

മഹാബലോ മഹാവീരോ മഹാകര്‍മാ മഹാജവഃ ।
ജടിലസ്താപസഃ പ്രഹ്വഃ സത്യസന്ധഃ സദാത്മകഃ ॥ 12 ॥

ശുഭകര്‍മാ ച വിജയീ നരോ നാരായണാശ്രയഃ ।
വനചാരീ വനാധാരോ വായുഭക്ഷോ മഹാതപാഃ ॥ 13 ॥

സുമന്ത്രോ മന്ത്രതത്ത്വജ്ഞഃ കോവിദോ രാമമന്ത്രദഃ ।
സൌമിത്രേയഃ പ്രസന്നാത്മാ രാമാനുവ്രത ഈശ്വരഃ ॥ 14 ॥

രാമാതപത്രഭൃദ് ഗൌരഃ സുമുഖഃ സുഖവര്‍ദ്ധനഃ ।
രാമകേലിവിനോദീ ച രാമാനുഗ്രഹഭാജനഃ ॥ 15 ॥

ദാന്താത്മാ ദമനോ ദംയോ ദാസോ ദാന്തോ ദയാനിധിഃ ।
ആദികാലോ മഹാകാലഃ ക്രൂരാത്മാ ക്രൂരനിഗ്രഹഃ ॥ 16 ॥

വനലീലാവിനോദജ്ഞോ വിഛേത്താ വിരഹാപഹഃ ।
ഭസ്മാങ്ഗരാഗധവലോ യതീ കല്യാണമന്ദിരഃ ॥ 17 ॥

അമന്ദോ മദനോന്‍മാദീ മഹായോഗീ മഹാസനഃ ।
ഖേചരീസിദ്ധിദാതാ ച യോഗവിദ്യോഗപാരഗഃ ॥ 18 ॥

വിഷാനലോ വിഷഹ്യശ്ച കോടിബ്രഹ്മാണ്ഡദാഹകൃത് । var വിഷയശ്ച
അയോധ്യാജനസംഗീതോ രാമൈകാനുചരഃ സുധീഃ ॥ 19 ॥

രാമാജ്ഞാപാലകോ രാമോ രാമഭദ്രഃ പുനീതപാത് ।
അക്ഷരാത്മാ ഭുവനകൃദ് വിഷ്ണുതുല്യഃ ഫണാധരഃ ॥ 20 ॥

പ്രതാപീ ദ്വിസഹസ്രാക്ഷോ ജ്വലദ്രൂപോ വിഭാകരഃ ।
ദിവ്യോ ദാശരഥിര്‍ബാലോ ബാലാനാം പ്രീതിവര്‍ദ്ധനഃ ॥ 21 ॥

വാണപ്രഹരണോ യോദ്ധാ യുദ്ധകര്‍മവിശാരദഃ ।
നിഷങ്ഗീ കവചീ ദൃപ്തോ ദൃഢവര്‍മാ ദൃഢവ്രതഃ ॥ 22 ॥

ദൃഢപ്രതിജ്ഞഃ പ്രണയീ ജാഗരൂകോ ദിവാപ്രിയഃ ।
താമസീ തപനസ്താപീ ഗുഡാകേശോ ധനുര്‍ദ്ധരഃ ॥ 23 ॥

ശിലാകോടിപ്രഹരണോ നാഗപാശവിമോചകഃ ।
ത്രൈലോക്യഹിംസകര്‍ത്താ ച കാമരൂപഃ കിശോരകഃ ॥ 24 ॥

കൈവര്‍തകുലവിസ്താരഃ കൃതപ്രീതിഃ കൃതാര്‍ഥനഃ । var കുലനിസ്താരഃ
കൌപീനധാരീ കുശലഃ ശ്രദ്ധാവാന്‍ വേദവിത്തമഃ ॥ 25 ॥

വ്രജേശ്വരോമഹാസഖ്യഃ കുഞ്ജാലയമഹാസഖഃ ।
ഭരതസ്യാഗ്രണീര്‍നേതാ സേവാമുഖ്യോ മഹാമഹഃ ॥ 26 ॥

മതിമാന്‍ പ്രീതിമാന്‍ ദക്ഷോ ലക്ഷ്മണോ ലക്ഷ്മണാന്വിതഃ ।
ഹനുമത്പ്രിയമിത്രശ്ച സുമിത്രാസുഖവര്‍ദ്ധനഃ ॥ 27 ॥

രാമരൂപോ രാമമുഖോ രാമശ്യാമോ രമാപ്രിയഃ ।
രമാരമണസംകേതീ ലക്ഷ്മീവാँല്ലക്ഷ്മണാഭിധഃ ॥ 28 ॥

ജാനകീവല്ലഭോ വര്യഃ സഹായഃ ശരണപ്രദഃ ।
വനവാസപ്രകഥനോ ദക്ഷിണാപഥവീതഭീഃ ॥ 29 ॥

വിനീതോ വിനയീ വിഷ്ണുവൈഷ്ണവോ വീതഭീഃ പുമാന്‍ ।
പുരാണപുരുഷോ ജൈത്രോ മഹാപുരുഷലക്ഷ്മണഃ ॥ 30 ॥ var ലക്ഷണഃ

മഹാകാരുണികോ വര്‍മീ രാക്ഷസൌഘവിനാശനഃ ।
ആര്‍തിഹാ ബ്രഹ്മചര്യസ്ഥഃ പരപീഡാനിവര്‍ത്തനഃ ॥ 31 ॥

പരാശയജ്ഞഃ സുതപാഃ സുവീര്യഃ സുഭഗാകൃതിഃ ।
വന്യഭൂഷണനിര്‍മാതാ സീതാസന്തോഷവര്‍ദ്ധനഃ ॥ 32 ॥

രാധവേന്ദ്രോ രാമരതിര്‍ഗുപ്ത സര്‍വപരാക്രമഃ । var രതിര്യുക്ത
ദുര്‍ദ്ധര്‍ഷണോ ദുര്‍വിഷഹഃ പ്രണേതാ വിധിവത്തമഃ ॥ 33 ॥

ത്രയീമയോഽഗ്നിമയഃ ത്രേതായുഗവിലാസകൃത് ।
ദീര്‍ഘദംഷ്ട്രോ മഹാദംഷ്ട്രോ വിശാലാക്ഷോ വിഷോല്വണഃ ॥ 34 ॥

സഹസ്രജിഹ്വാലലനഃ സുധാപാനപരായണഃ ।
ഗോദാസരിത്തരങ്ഗാര്‍ച്യോ നര്‍മദാതീര്‍ഥപാവനഃ ॥ 35 ॥

ശ്രീരാമചരണസേവീ സീതാരാമസുഖപ്രദഃ ।
രാമഭ്രാതാ രാമസമോ മാര്‍ത്തണ്ഡകുലമണ്ഡിതഃ ॥ 36 ॥

ഗുപ്തഗാത്രോ ഗിരാചാര്യോ മൌനവ്രതധരഃ ശുചിഃ ।
ശൌചാചാരൈകനിലയോ വിശ്വഗോപ്താ വിരാഡ് വസുഃ ॥ 37 ॥

ക്രുദ്ധഃ സന്നിഹിതോ ഹന്താ രാമാര്‍ചാപരിപാലകഃ ।
ജനകപ്രേമജാമാതാ സര്‍വാധികഗുണാകൃതിഃ ॥ 38 ॥

സുഗ്രീവരാജ്യകാങ്ക്ഷീ ച സുഖരൂപീ സുഖപ്രദഃ ।
ആകാശഗാമീ ശക്തീശോഽനന്തശക്തിപ്രദേര്‍ശനഃ ॥ 39 ॥ var ശക്തിഷ്ടോ

ദ്രോണാദ്രിമുക്തിദോഽചിന്ത്യഃ സോപകാരജനപ്രിയഃ ।
കൃതോപകാരഃ സുകൃതീ സുസാരഃ സാരവിഗ്രഹഃ ॥ 40 ॥

സുവംശോ വംശഹസ്തശ്ച ദണ്ഡീ ചാജിനമേഖലീ ।
കുണ്ഡോ കുന്തലഭൃത് കാണ്ഡഃ പ്രകാണ്ഡഃ പുരുഷോത്തമഃ ॥ 41 ॥

സുബാഹുഃ സുമുഖഃ സ്വങ്ഗഃ സുനേത്രഃ സംഭ്രമോ ക്ഷമീ ।
വീതഭീര്‍വീതസങ്കല്‍പോ രാമപ്രണയവാരണഃ ॥ 42 ॥

വദ്ധവര്‍മാ മഹേശ്വാസോ വിരൂഢഃ സത്യവാക്തമഃ ।
സമര്‍പണീ വിധേയാത്മാ വിനേതാത്മാ ക്രതുപ്രിയഃ ॥ 43 ॥

അജിനീ ബ്രഹ്മപാത്രീ ച കമണ്ഡലുകരോ വിധിഃ ।
നാനാകല്‍പലതാകല്‍പോ നാനാഫലവിഭൂഷണഃ ॥ 44 ॥

കാകപക്ഷപരിക്ഷേപീ ചന്ദ്രവക്ത്രഃ സ്മിതാനനഃ ।
സുവര്‍ണവേത്രഹസ്തശ്ച അജിഹ്മോ ജിഹ്മഗാപഹഃ ॥ 45 ॥

കല്‍പാന്തവാരിധിസ്ഥാനോ ബീജരൂപോ മഹാങ്കുരഃ ।
രേവതീരമണോ ദക്ഷോ വാഭ്രവീ പ്രാണവല്ലഭഃ ॥ 46 ॥

കാമപാലഃ സുഗൌരാങ്ഗോ ഹലഭൃത് പരമോല്വണഃ ।
കൃത്സ്നദുഃഖപ്രശമനോ വിരഞ്ജിപ്രിയദര്‍ശനഃ ॥ 47 ॥

ദര്‍ശനീയോ മഹാദര്‍ശോ ജാനകീപരിഹാസദഃ ।
ജാനകോനര്‍മസചിവോ രാമചാരിത്രവര്‍ദ്ധനഃ ॥ 48 ॥

ലക്ഷ്മീസഹോദരോദാരോ ദാരുണഃ പ്രഭുരൂര്‍ജിതഃ ।
ഊര്‍ജസ്വലോ മഹാകായഃ കമ്പനോ ദണ്ഡകാശ്രയഃ ॥ 49 ॥

ദ്വീപിചര്‍മപരീധാനോ ദുഷ്ടകുഞ്ജരനാശനഃ ।
പുരഗ്രാമമഹാരണ്യവടീദ്രുമവിഹാരവാന്‍ ॥ 50 ॥

നിശാചരോ ഗുപ്തചരോ ദുഷ്ടരാക്ഷസമാരണഃ ।
രാത്രിഞ്ജരകുലച്ഛേത്താ ധര്‍മമാര്‍ഗപ്രവര്‍തകഃ ॥ 51 ॥

ശേഷാവതാരോ ഭഗവാന്‍ ഛന്ദോമൂതിര്‍മഹോജ്ജ്വലഃ ।
അഹൃഷ്ടോ ഹൃഷ്ടവേദാങ്ഗോ ഭാഷ്യകാരഃ പ്രഭാഷണഃ ॥ 52 ॥

ഭാഷ്യോ ഭാഷണകര്‍താ ച ഭാഷണീയഃ സുഭാഷണഃ ।
ശബ്ദശാസ്ത്രമയോ ദേവഃ ശബ്ദശാസ്ത്രപ്രവര്‍ത്തകഃ ॥ 53 ॥

ശബ്ദശാസ്ത്രാര്‍ഥവാദീ ച ശബ്ദജ്ഞഃ ശബ്ദസാഗരഃ ।
ശബ്ദപാരായണജ്ഞാനഃ ശബ്ദപാരായണപ്രിയഃ ॥ 54 ॥

പ്രാതിശാഖ്യോ പ്രഹരണോ ഗുപ്തവേദാര്‍ഥസൂചകഃ ।
ദൃപ്തവിത്തോ ദാശരഥിഃ സ്വാധീനഃ കേലിസാഗരഃ ॥ 55 ॥

ഗൈരികാദിമഹാധാതുമണ്ഡിതശ്ചിത്രവിഗ്രഹഃ ।
ചിത്രകൂടാലയസ്ഥായീ മായീ വിപുലവിഗ്രഹഃ ॥ 56 ॥

ജരാതിഗോ ജരാഹന്താ ഊര്‍ധ്വരേതാ ഉദാരധീഃ ।
മായൂരമിത്രോ മായൂരോ മനോജ്ഞഃ പ്രിയദര്‍ശനഃ ॥ 57 ॥

മഥുരാപുരനിര്‍മാതാ കാവേരീതടവാസകൃത് ।
കൃഷ്ണാതീരാശ്രമസ്ഥാനോ മുനിവേശോ മുനീശ്വരഃ ॥ 58 ॥

മുനിഗംയോ മുനീശാനോ ഭുവനത്രയഭൂഷണേഃ ।
ആത്മധ്യാനകരോ ധ്യാതാ പ്രത്യക്സന്ധ്യാവിശാരദഃ ॥ 59 ॥

വാനപ്രസ്ഥാശ്രമാസേവ്യഃ സംഹിതേഷു പ്രതാപധൃക ।
ഉഷ്ണീഷവാന്‍ കഞ്ചുകീ ച കടിബന്ധവിശാരദഃ ॥ 60 ॥

മുഷ്ടികപ്രാണദഹനോ ദ്വിവിദപ്രാണശോഷണഃ । var പ്രാനഹനനോ
ഉമാപതിരുമാനാഥ ഉമാസേവനതത്പരഃ ॥ 61 ॥

വാനരവ്രാതമധ്യസ്ഥോ ജാംബുവദ്ഗണസസ്തുതഃ ।
ജാംബുവദ്ഭക്തസുഖദോ ജാംബുര്‍ജാംബുമതീസഖഃ ॥ 62 ॥

ജാംബുവദ്ഭക്തിവശ്യശ്ച ജാംബൂനദപരിഷ്കൃതഃ ।
കോടികല്‍പസ്മൃതിവ്യഗ്രോ വരിഷ്ഠോ വരണീയഭാഃ ॥ 63 ॥

ശ്രീരാമചരണോത്സങ്ഗമധ്യലാലിതമസ്തകഃ ।
സീതാചരണസംസ്പര്‍ശവിനീതാധ്വമഹാശ്രമഃ ॥ 64 ॥

സമുദ്രദ്വീപചാരീ ച രാമകൈങ്കര്യസാധകഃ ।
കേശപ്രസാധനാമര്‍ഷീ മഹാവ്രതപരായണഃ ॥ 65 ॥

രജസ്വലോഽതിമലിനോഽവധൂതോ ധൂതപാതകഃ ।
പൂതനാമാ പവിത്രാങ്ഗോ ഗങ്ഗാജലസുപാവനഃ ॥ 66 ॥

ഹയശീര്‍ഷമഹാമന്ത്രവിപശ്ചിന്‍മന്ത്രികോത്തമഃ ।
വിഷജ്വരനിഹന്താ ച കാലകൃത്യാവിനാശനഃ ॥ 67 ॥

മദോദ്ധതോ മഹായാനോ കാലിന്ദീപാതഭേദനഃ ।
കാലിന്ദീഭയദാതാ ച ഖട്വാങ്ഗീ മുഖരോഽനലഃ ॥ 68 ॥

താലാങ്കഃ കര്‍മവിഖ്യാതിര്‍ധരിത്രീഭരധാരകഃ ।
മണിമാന്‍ കൃതിമാന്‍ ദീപ്തോ ബദ്ധകക്ഷോ മഹാതനുഃ ॥ 69 ॥

ഉത്തുങ്ഗോ ഗിരിസംസ്ഥാനോ രാമമാഹാത്മ്യവര്‍ദ്ധനഃ ।
കീര്‍തിമാന്‍ ശ്രുതികീര്‍തിശ്ച ലങ്കാവിജയമന്ത്രദഃ ॥ 70 ॥

ലങ്കാധിനാഥവിഷഹോ വിഭീഷണഗതിപ്രദഃ ।
മന്ദോദരീകൃതാശ്ചര്യോ രാക്ഷസീശതഘാതകഃ ॥ 71 ॥

കദലീവനനിര്‍മാതാ ദക്ഷിണാപഥപാവനഃ ।
കൃതപ്രതിജ്ഞോ ബലവാന്‍ സുശ്രീഃ സന്തോഷസാഗരഃ ॥ 72 ॥

കപര്‍ദീ രുദ്രദുര്‍ദര്‍ശോ വിരൂപവദനാകൃതിഃ ।
രണോദ്ധുരോ രണപ്രശ്നീ രണഘണ്ടാവലംബനഃ ॥ 73 ॥

ക്ഷുദ്രഘണ്ടാനാദകടിഃ കഠിനാങ്ഗോ വികസ്വരഃ ।
വജ്രസാരഃ സാരധരഃ ശാര്‍ങ്ഗീ വരുണസംസ്തുതഃ ॥ 74 ॥

സമുദ്രലങ്ഘനോദ്യോഗീ രാമനാമാനുഭാവവിത് ।
ധര്‍മജുഷ്ടോ ഘൃണിസ്പൃഷ്ടോ വര്‍മീ വര്‍മഭരാകുലഃ ॥ 75 ॥

ധര്‍മയാജോ ധര്‍മദക്ഷോ ധര്‍മപാഠവിധാനവിത് ।
രത്നവസ്ത്രോ രത്നധൌത്രോ രത്നകൌപീനധാരകഃ ॥ 76 ॥

ലക്ഷ്മണോ രാമസര്‍വസ്വം രാമപ്രണയവിഹ്വലഃ ।
സബലോഽപി സുദാമാപി സുസഖാ മധുമങ്ഗലഃ ॥ 77 ॥

രാമരാസവിനോദജ്ഞോ രാമരാസവിധാനവിത് ।
രാമരാസകൃതോത്സാഹോ രാമരാസസഹായാന്‍ ॥ 78 ॥

വസന്തോത്സവനിര്‍മാതാ ശരത്കാലവിധായകഃ ।
രാമകേലീഭരാനന്ദീ ദൂരോത്സാരിതകണ്ടകഃ ॥ 79 ॥

ഇതീദം തവ പുത്രസ്യ ദ്വിതീയസ്യ മഹാത്മനഃ ।
യഃ പഠേന്നാമസാഹസ്രം സ യാതി പരമം പദം ॥ 80 ॥

പീഡായാം വാപി സങ്ഗ്രാമേ മഹാഭയ ഉപസ്ഥിതേ ।
യഃ പഠേന്നാമസാഹസ്രം ലക്ഷ്മണസ്യ മഹൌ മേധയ ।
സ സദ്യഃ ശുഭമാപ്നോതി ലക്ഷ്മണസ്യ പ്രസാദതഃ ॥ 81 ॥

സര്‍വാന്‍ ദുര്‍ഗാന്‍ തരത്യാശു ലക്ഷ്മണേത്യേകനാമതഃ ।
ദ്വിതീയനാമോജ്വാരേണ ദേവം വശയതി ധ്രുവം ॥ 82 ॥

പഠിത്വാ നാമസാഹസ്രം ശതാവൃത്യാ സമാഹിതഃ ।
പ്രതിനാമാഹുതിം ദത്വാ കുമാരാന്‍ ഭോജയേദ്ദശ ॥ 83 ॥

സര്‍വാന്‍ കാമാനവാപ്നോതി രാമാനുജകൃപാവശാത് ।
ലക്ഷ്മണേതി ത്രിവര്‍ഗസ്യ മഹിമാ കേന വര്‍ണ്യതേ ॥ 84 ॥

യച്ഛ്രുത്വാ ജാനകീജാനേര്‍ഹദി മോദോ വിവര്‍ദ്ധതേ ।
യഥാ രാമസ്തഥാ ലക്ഷ്മീര്യഥാ ശ്രീര്ലക്ഷ്മണസ്തഥാ ॥ 85 ॥ var ലക്ഷ്ംയാ യഥാ

രാമദ്വയോര്‍ന ഭേദോഽസ്തി രാമലക്ഷ്മണയോഃ ക്വചിത് ।
ഏഷ തേ തനയഃ സാക്ഷാദ്വാമേണ സഹ സങ്ഗതഃ ॥ 86 ॥

ഹരിഷ്യതി ഭുവോ ഭാരം സ്ഥാനേ സ്ഥാനേ വനേ വനേ ।
ദ്രഷ്ടവ്യോ നിധിരേവാസൌ മഹാകീര്‍തിപ്രതാപയോഃ ॥ 87 ॥

രാമേണ സഹിതഃ ക്രീഡാം ബഹ്വീം വിസ്താരയിഷ്യതി । var ബാഹ്വീം
രാമസ്യ കൃത്വാ സാഹായ്യം പ്രണയം ചാര്‍ചയിഷ്യതി ॥ 88 ॥

ഇതി ശ്രീമദാദിരാമായണേ ബ്രഹ്മഭുശുണ്ഡസംവാദേ
ലക്ഷ്മണസഹസ്രനാമകഥനം നാമ പഞ്ചദശോഽധ്യായഃ ॥ 15 ॥

Also Read 1000 Names of from Sri lakshmanabhushundiramaya:

1000 Names of Sri lakshmana | Sahasranama Stotram from bhushundiramaya in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Lakhmana | Sahasranama Stotram from bhushundiramaya Lyrics in Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top