Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Lakhmana | Sahasranama Stotram from bhushundiramaya Lyrics in Oriya

Shri lakshmana Sahasranamastotram from bhushundiramaya in Oriya:

॥ ଲକ୍ଷ୍ମଣସହସ୍ରନାମସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ଭୁଷୁଣ୍ଡିରାମାୟଣାନ୍ତର୍ଗତମ୍ ॥
ପଞ୍ଚଦଶୋଽଧ୍ୟାୟଃ
ଵସିଷ୍ଠ ଉଵାଚ –
ଇଦାନୀଂ ତଵ ପୁତ୍ରସ୍ୟ ଦ୍ଵିତୀୟସ୍ୟ ମହାତ୍ମନଃ ।
ନାମସାହସ୍ରକଂ ଵକ୍ଷ୍ୟେ ସୁଗୋପ୍ୟଂ ଦୈଵତୈରପି ॥ ୧ ॥

ଏଷ ସାକ୍ଷାଦ୍ଧରେରଂଶୋ ଦେଵଦେଵସ୍ୟ ଶାର୍ଙ୍ଗିଣଃ । var ଦେଵରାମସ୍ୟ
ୟଃ ଶେଷ ଇତି ଵିଖ୍ୟାତଃ ସହସ୍ରଵଦନୋ ଵିଭୁଃ ॥ ୨ ॥

ତସ୍ୟୈତନ୍ନାମସାହସ୍ରଂ ଵକ୍ଷ୍ୟାମି ପ୍ରୟତଃ ଶୃଣୁ ।
ଲକ୍ଷ୍ମଣଃ ଶେଷଗଃ ଶେଷଃ ସହସ୍ରଵଦନୋଽନଲଃ ॥ ୩ ॥

ସଂକର୍ଷଣଃ କାଲରୂପଃ ସହସ୍ରାର୍ଚିର୍ମହାନଲଃ ।
କାଲରୂପୋ ଦୁରାଧର୍ଷୋ ବଲଭଦ୍ରଃ ପ୍ରଲମ୍ବହା ॥ ୪ ॥

କୃତାନ୍ତଃ କାଲଵଦନୋ ଵିଦ୍ୟୁଜ୍ଜିହ୍ଵୋ ଵିଭାଵସୁଃ ।
କାଲାତ୍ମା କଲନାତ୍ମା ଚ କଲାତ୍ମା ସକଲୋଽକଲଃ ॥ ୫ ॥

କୁମାରବ୍ରହ୍ୟଚାରୀ ଚ ରାମଭକ୍ତଃ ଶୁଚିଵ୍ରତଃ ।
ନିରାହାରୋ ଜିତାହାରୋ ଜିତନିଦ୍ରୋ ଜିତାସନଃ ॥ ୬ ॥

ମହାରୁଦ୍ରୋ ମହାକ୍ରୋଧୋ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ୍ପ୍ରାଣନାଶକଃ ।
ସୀତାହିତପ୍ରଦାତା ଚ ରାମସୌଖ୍ୟପ୍ରଦାୟକଃ ॥ ୭ ॥

ୟତିଵେଶୋ ଵୀତଭୟଃ ସୁକେଶଃ କେଶଵଃ କୃଶଃ ।
କୃଷ୍ଣାଂଶୋ ଵିମଲାଚାରଃ ସଦାଚାରଃ ସଦାଵ୍ରତଃ ॥ ୮ ॥ var କୃଶାଂଶୋ

ବର୍ହାଵତଂସୋ ଵିରତିର୍ଗୁଞ୍ଜାଭୂଷଣଭୂଷିତଃ ।
ଶେଷାଚଲନିଵାସୋ ଚ ଶେଷାଦ୍ରିଃ ଶେଷରୂପଧୃକ୍ ॥ ୯ ॥

ଅଧୋହସ୍ତଃ ପ୍ରଶାନ୍ତାତ୍ମା ସାଧୂନାଂ ଗତିଦର୍ଶନଃ ।
ସୁଦର୍ଶନଃ ସୁରୂପାଙ୍ଗୋ ୟଜ୍ଞଦୋଷନିଵର୍ତନଃ ॥ ୧୦ ॥

ଅନନ୍ତୋ ଵାସୁକିର୍ନାଗୋ ମହୀଭାରୋ ମହୀଧରଃ । var ଵାସୁକୀନାଗୋ
କୃତାନ୍ତଃ ଶମନତ୍ରାତା ଧନୁର୍ଜ୍ୟାକର୍ଷଣୋଦ୍ଭଟଃ ॥ ୧୧ ॥

ମହାବଲୋ ମହାଵୀରୋ ମହାକର୍ମା ମହାଜଵଃ ।
ଜଟିଲସ୍ତାପସଃ ପ୍ରହ୍ଵଃ ସତ୍ୟସନ୍ଧଃ ସଦାତ୍ମକଃ ॥ ୧୨ ॥

ଶୁଭକର୍ମା ଚ ଵିଜୟୀ ନରୋ ନାରାୟଣାଶ୍ରୟଃ ।
ଵନଚାରୀ ଵନାଧାରୋ ଵାୟୁଭକ୍ଷୋ ମହାତପାଃ ॥ ୧୩ ॥

ସୁମନ୍ତ୍ରୋ ମନ୍ତ୍ରତତ୍ତ୍ଵଜ୍ଞଃ କୋଵିଦୋ ରାମମନ୍ତ୍ରଦଃ ।
ସୌମିତ୍ରେୟଃ ପ୍ରସନ୍ନାତ୍ମା ରାମାନୁଵ୍ରତ ଈଶ୍ଵରଃ ॥ ୧୪ ॥

ରାମାତପତ୍ରଭୃଦ୍ ଗୌରଃ ସୁମୁଖଃ ସୁଖଵର୍ଦ୍ଧନଃ ।
ରାମକେଲିଵିନୋଦୀ ଚ ରାମାନୁଗ୍ରହଭାଜନଃ ॥ ୧୫ ॥

ଦାନ୍ତାତ୍ମା ଦମନୋ ଦମ୍ୟୋ ଦାସୋ ଦାନ୍ତୋ ଦୟାନିଧିଃ ।
ଆଦିକାଲୋ ମହାକାଲଃ କ୍ରୂରାତ୍ମା କ୍ରୂରନିଗ୍ରହଃ ॥ ୧୬ ॥

ଵନଲୀଲାଵିନୋଦଜ୍ଞୋ ଵିଛେତ୍ତା ଵିରହାପହଃ ।
ଭସ୍ମାଙ୍ଗରାଗଧଵଲୋ ୟତୀ କଲ୍ୟାଣମନ୍ଦିରଃ ॥ ୧୭ ॥

ଅମନ୍ଦୋ ମଦନୋନ୍ମାଦୀ ମହାୟୋଗୀ ମହାସନଃ ।
ଖେଚରୀସିଦ୍ଧିଦାତା ଚ ୟୋଗଵିଦ୍ୟୋଗପାରଗଃ ॥ ୧୮ ॥

ଵିଷାନଲୋ ଵିଷହ୍ୟଶ୍ଚ କୋଟିବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଦାହକୃତ୍ । var ଵିଷୟଶ୍ଚ
ଅୟୋଧ୍ୟାଜନସଂଗୀତୋ ରାମୈକାନୁଚରଃ ସୁଧୀଃ ॥ ୧୯ ॥

ରାମାଜ୍ଞାପାଲକୋ ରାମୋ ରାମଭଦ୍ରଃ ପୁନୀତପାତ୍ ।
ଅକ୍ଷରାତ୍ମା ଭୁଵନକୃଦ୍ ଵିଷ୍ଣୁତୁଲ୍ୟଃ ଫଣାଧରଃ ॥ ୨୦ ॥

ପ୍ରତାପୀ ଦ୍ଵିସହସ୍ରାକ୍ଷୋ ଜ୍ଵଲଦ୍ରୂପୋ ଵିଭାକରଃ ।
ଦିଵ୍ୟୋ ଦାଶରଥିର୍ବାଲୋ ବାଲାନାଂ ପ୍ରୀତିଵର୍ଦ୍ଧନଃ ॥ ୨୧ ॥

ଵାଣପ୍ରହରଣୋ ୟୋଦ୍ଧା ୟୁଦ୍ଧକର୍ମଵିଶାରଦଃ ।
ନିଷଙ୍ଗୀ କଵଚୀ ଦୃପ୍ତୋ ଦୃଢଵର୍ମା ଦୃଢଵ୍ରତଃ ॥ ୨୨ ॥

ଦୃଢପ୍ରତିଜ୍ଞଃ ପ୍ରଣୟୀ ଜାଗରୂକୋ ଦିଵାପ୍ରିୟଃ ।
ତାମସୀ ତପନସ୍ତାପୀ ଗୁଡାକେଶୋ ଧନୁର୍ଦ୍ଧରଃ ॥ ୨୩ ॥

ଶିଲାକୋଟିପ୍ରହରଣୋ ନାଗପାଶଵିମୋଚକଃ ।
ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟହିଂସକର୍ତ୍ତା ଚ କାମରୂପଃ କିଶୋରକଃ ॥ ୨୪ ॥

କୈଵର୍ତକୁଲଵିସ୍ତାରଃ କୃତପ୍ରୀତିଃ କୃତାର୍ଥନଃ । var କୁଲନିସ୍ତାରଃ
କୌପୀନଧାରୀ କୁଶଲଃ ଶ୍ରଦ୍ଧାଵାନ୍ ଵେଦଵିତ୍ତମଃ ॥ ୨୫ ॥

ଵ୍ରଜେଶ୍ଵରୋମହାସଖ୍ୟଃ କୁଞ୍ଜାଲୟମହାସଖଃ ।
ଭରତସ୍ୟାଗ୍ରଣୀର୍ନେତା ସେଵାମୁଖ୍ୟୋ ମହାମହଃ ॥ ୨୬ ॥

ମତିମାନ୍ ପ୍ରୀତିମାନ୍ ଦକ୍ଷୋ ଲକ୍ଷ୍ମଣୋ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନ୍ଵିତଃ ।
ହନୁମତ୍ପ୍ରିୟମିତ୍ରଶ୍ଚ ସୁମିତ୍ରାସୁଖଵର୍ଦ୍ଧନଃ ॥ ୨୭ ॥

ରାମରୂପୋ ରାମମୁଖୋ ରାମଶ୍ୟାମୋ ରମାପ୍ରିୟଃ ।
ରମାରମଣସଂକେତୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଵାଁଲ୍ଲକ୍ଷ୍ମଣାଭିଧଃ ॥ ୨୮ ॥

ଜାନକୀଵଲ୍ଲଭୋ ଵର୍ୟଃ ସହାୟଃ ଶରଣପ୍ରଦଃ ।
ଵନଵାସପ୍ରକଥନୋ ଦକ୍ଷିଣାପଥଵୀତଭୀଃ ॥ ୨୯ ॥

ଵିନୀତୋ ଵିନୟୀ ଵିଷ୍ଣୁଵୈଷ୍ଣଵୋ ଵୀତଭୀଃ ପୁମାନ୍ ।
ପୁରାଣପୁରୁଷୋ ଜୈତ୍ରୋ ମହାପୁରୁଷଲକ୍ଷ୍ମଣଃ ॥ ୩୦ ॥ var ଲକ୍ଷଣଃ

ମହାକାରୁଣିକୋ ଵର୍ମୀ ରାକ୍ଷସୌଘଵିନାଶନଃ ।
ଆର୍ତିହା ବ୍ରହ୍ମଚର୍ୟସ୍ଥଃ ପରପୀଡାନିଵର୍ତ୍ତନଃ ॥ ୩୧ ॥

ପରାଶୟଜ୍ଞଃ ସୁତପାଃ ସୁଵୀର୍ୟଃ ସୁଭଗାକୃତିଃ ।
ଵନ୍ୟଭୂଷଣନିର୍ମାତା ସୀତାସନ୍ତୋଷଵର୍ଦ୍ଧନଃ ॥ ୩୨ ॥

ରାଧଵେନ୍ଦ୍ରୋ ରାମରତିର୍ଗୁପ୍ତ ସର୍ଵପରାକ୍ରମଃ । var ରତିର୍ୟୁକ୍ତ
ଦୁର୍ଦ୍ଧର୍ଷଣୋ ଦୁର୍ଵିଷହଃ ପ୍ରଣେତା ଵିଧିଵତ୍ତମଃ ॥ ୩୩ ॥

ତ୍ରୟୀମୟୋଽଗ୍ନିମୟଃ ତ୍ରେତାୟୁଗଵିଲାସକୃତ୍ ।
ଦୀର୍ଘଦଂଷ୍ଟ୍ରୋ ମହାଦଂଷ୍ଟ୍ରୋ ଵିଶାଲାକ୍ଷୋ ଵିଷୋଲ୍ଵଣଃ ॥ ୩୪ ॥

ସହସ୍ରଜିହ୍ଵାଲଲନଃ ସୁଧାପାନପରାୟଣଃ ।
ଗୋଦାସରିତ୍ତରଙ୍ଗାର୍ଚ୍ୟୋ ନର୍ମଦାତୀର୍ଥପାଵନଃ ॥ ୩୫ ॥

ଶ୍ରୀରାମଚରଣସେଵୀ ସୀତାରାମସୁଖପ୍ରଦଃ ।
ରାମଭ୍ରାତା ରାମସମୋ ମାର୍ତ୍ତଣ୍ଡକୁଲମଣ୍ଡିତଃ ॥ ୩୬ ॥

ଗୁପ୍ତଗାତ୍ରୋ ଗିରାଚାର୍ୟୋ ମୌନଵ୍ରତଧରଃ ଶୁଚିଃ ।
ଶୌଚାଚାରୈକନିଲୟୋ ଵିଶ୍ଵଗୋପ୍ତା ଵିରାଡ୍ ଵସୁଃ ॥ ୩୭ ॥

କ୍ରୁଦ୍ଧଃ ସନ୍ନିହିତୋ ହନ୍ତା ରାମାର୍ଚାପରିପାଲକଃ ।
ଜନକପ୍ରେମଜାମାତା ସର୍ଵାଧିକଗୁଣାକୃତିଃ ॥ ୩୮ ॥

ସୁଗ୍ରୀଵରାଜ୍ୟକାଙ୍କ୍ଷୀ ଚ ସୁଖରୂପୀ ସୁଖପ୍ରଦଃ ।
ଆକାଶଗାମୀ ଶକ୍ତୀଶୋଽନନ୍ତଶକ୍ତିପ୍ରଦେର୍ଶନଃ ॥ ୩୯ ॥ var ଶକ୍ତିଷ୍ଟୋ

ଦ୍ରୋଣାଦ୍ରିମୁକ୍ତିଦୋଽଚିନ୍ତ୍ୟଃ ସୋପକାରଜନପ୍ରିୟଃ ।
କୃତୋପକାରଃ ସୁକୃତୀ ସୁସାରଃ ସାରଵିଗ୍ରହଃ ॥ ୪୦ ॥

ସୁଵଂଶୋ ଵଂଶହସ୍ତଶ୍ଚ ଦଣ୍ଡୀ ଚାଜିନମେଖଲୀ ।
କୁଣ୍ଡୋ କୁନ୍ତଲଭୃତ୍ କାଣ୍ଡଃ ପ୍ରକାଣ୍ଡଃ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଃ ॥ ୪୧ ॥

ସୁବାହୁଃ ସୁମୁଖଃ ସ୍ଵଙ୍ଗଃ ସୁନେତ୍ରଃ ସମ୍ଭ୍ରମୋ କ୍ଷମୀ ।
ଵୀତଭୀର୍ଵୀତସଙ୍କଲ୍ପୋ ରାମପ୍ରଣୟଵାରଣଃ ॥ ୪୨ ॥

ଵଦ୍ଧଵର୍ମା ମହେଶ୍ଵାସୋ ଵିରୂଢଃ ସତ୍ୟଵାକ୍ତମଃ ।
ସମର୍ପଣୀ ଵିଧେୟାତ୍ମା ଵିନେତାତ୍ମା କ୍ରତୁପ୍ରିୟଃ ॥ ୪୩ ॥

ଅଜିନୀ ବ୍ରହ୍ମପାତ୍ରୀ ଚ କମଣ୍ଡଲୁକରୋ ଵିଧିଃ ।
ନାନାକଲ୍ପଲତାକଲ୍ପୋ ନାନାଫଲଵିଭୂଷଣଃ ॥ ୪୪ ॥

କାକପକ୍ଷପରିକ୍ଷେପୀ ଚନ୍ଦ୍ରଵକ୍ତ୍ରଃ ସ୍ମିତାନନଃ ।
ସୁଵର୍ଣଵେତ୍ରହସ୍ତଶ୍ଚ ଅଜିହ୍ମୋ ଜିହ୍ମଗାପହଃ ॥ ୪୫ ॥

କଲ୍ପାନ୍ତଵାରିଧିସ୍ଥାନୋ ବୀଜରୂପୋ ମହାଙ୍କୁରଃ ।
ରେଵତୀରମଣୋ ଦକ୍ଷୋ ଵାଭ୍ରଵୀ ପ୍ରାଣଵଲ୍ଲଭଃ ॥ ୪୬ ॥

କାମପାଲଃ ସୁଗୌରାଙ୍ଗୋ ହଲଭୃତ୍ ପରମୋଲ୍ଵଣଃ ।
କୃତ୍ସ୍ନଦୁଃଖପ୍ରଶମନୋ ଵିରଞ୍ଜିପ୍ରିୟଦର୍ଶନଃ ॥ ୪୭ ॥

ଦର୍ଶନୀୟୋ ମହାଦର୍ଶୋ ଜାନକୀପରିହାସଦଃ ।
ଜାନକୋନର୍ମସଚିଵୋ ରାମଚାରିତ୍ରଵର୍ଦ୍ଧନଃ ॥ ୪୮ ॥

ଲକ୍ଷ୍ମୀସହୋଦରୋଦାରୋ ଦାରୁଣଃ ପ୍ରଭୁରୂର୍ଜିତଃ ।
ଊର୍ଜସ୍ଵଲୋ ମହାକାୟଃ କମ୍ପନୋ ଦଣ୍ଡକାଶ୍ରୟଃ ॥ ୪୯ ॥

ଦ୍ଵୀପିଚର୍ମପରୀଧାନୋ ଦୁଷ୍ଟକୁଞ୍ଜରନାଶନଃ ।
ପୁରଗ୍ରାମମହାରଣ୍ୟଵଟୀଦ୍ରୁମଵିହାରଵାନ୍ ॥ ୫୦ ॥

ନିଶାଚରୋ ଗୁପ୍ତଚରୋ ଦୁଷ୍ଟରାକ୍ଷସମାରଣଃ ।
ରାତ୍ରିଞ୍ଜରକୁଲଚ୍ଛେତ୍ତା ଧର୍ମମାର୍ଗପ୍ରଵର୍ତକଃ ॥ ୫୧ ॥

ଶେଷାଵତାରୋ ଭଗଵାନ୍ ଛନ୍ଦୋମୂତିର୍ମହୋଜ୍ଜ୍ଵଲଃ ।
ଅହୃଷ୍ଟୋ ହୃଷ୍ଟଵେଦାଙ୍ଗୋ ଭାଷ୍ୟକାରଃ ପ୍ରଭାଷଣଃ ॥ ୫୨ ॥

ଭାଷ୍ୟୋ ଭାଷଣକର୍ତା ଚ ଭାଷଣୀୟଃ ସୁଭାଷଣଃ ।
ଶବ୍ଦଶାସ୍ତ୍ରମୟୋ ଦେଵଃ ଶବ୍ଦଶାସ୍ତ୍ରପ୍ରଵର୍ତ୍ତକଃ ॥ ୫୩ ॥

ଶବ୍ଦଶାସ୍ତ୍ରାର୍ଥଵାଦୀ ଚ ଶବ୍ଦଜ୍ଞଃ ଶବ୍ଦସାଗରଃ ।
ଶବ୍ଦପାରାୟଣଜ୍ଞାନଃ ଶବ୍ଦପାରାୟଣପ୍ରିୟଃ ॥ ୫୪ ॥

ପ୍ରାତିଶାଖ୍ୟୋ ପ୍ରହରଣୋ ଗୁପ୍ତଵେଦାର୍ଥସୂଚକଃ ।
ଦୃପ୍ତଵିତ୍ତୋ ଦାଶରଥିଃ ସ୍ଵାଧୀନଃ କେଲିସାଗରଃ ॥ ୫୫ ॥

ଗୈରିକାଦିମହାଧାତୁମଣ୍ଡିତଶ୍ଚିତ୍ରଵିଗ୍ରହଃ ।
ଚିତ୍ରକୂଟାଲୟସ୍ଥାୟୀ ମାୟୀ ଵିପୁଲଵିଗ୍ରହଃ ॥ ୫୬ ॥

ଜରାତିଗୋ ଜରାହନ୍ତା ଊର୍ଧ୍ଵରେତା ଉଦାରଧୀଃ ।
ମାୟୂରମିତ୍ରୋ ମାୟୂରୋ ମନୋଜ୍ଞଃ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନଃ ॥ ୫୭ ॥

ମଥୁରାପୁରନିର୍ମାତା କାଵେରୀତଟଵାସକୃତ୍ ।
କୃଷ୍ଣାତୀରାଶ୍ରମସ୍ଥାନୋ ମୁନିଵେଶୋ ମୁନୀଶ୍ଵରଃ ॥ ୫୮ ॥

ମୁନିଗମ୍ୟୋ ମୁନୀଶାନୋ ଭୁଵନତ୍ରୟଭୂଷଣେଃ ।
ଆତ୍ମଧ୍ୟାନକରୋ ଧ୍ୟାତା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ସନ୍ଧ୍ୟାଵିଶାରଦଃ ॥ ୫୯ ॥

ଵାନପ୍ରସ୍ଥାଶ୍ରମାସେଵ୍ୟଃ ସଂହିତେଷୁ ପ୍ରତାପଧୃକ ।
ଉଷ୍ଣୀଷଵାନ୍ କଞ୍ଚୁକୀ ଚ କଟିବନ୍ଧଵିଶାରଦଃ ॥ ୬୦ ॥

ମୁଷ୍ଟିକପ୍ରାଣଦହନୋ ଦ୍ଵିଵିଦପ୍ରାଣଶୋଷଣଃ । var ପ୍ରାନହନନୋ
ଉମାପତିରୁମାନାଥ ଉମାସେଵନତତ୍ପରଃ ॥ ୬୧ ॥

ଵାନରଵ୍ରାତମଧ୍ୟସ୍ଥୋ ଜାମ୍ବୁଵଦ୍ଗଣସସ୍ତୁତଃ ।
ଜାମ୍ବୁଵଦ୍ଭକ୍ତସୁଖଦୋ ଜାମ୍ବୁର୍ଜାମ୍ବୁମତୀସଖଃ ॥ ୬୨ ॥

ଜାମ୍ବୁଵଦ୍ଭକ୍ତିଵଶ୍ୟଶ୍ଚ ଜାମ୍ବୂନଦପରିଷ୍କୃତଃ ।
କୋଟିକଲ୍ପସ୍ମୃତିଵ୍ୟଗ୍ରୋ ଵରିଷ୍ଠୋ ଵରଣୀୟଭାଃ ॥ ୬୩ ॥

ଶ୍ରୀରାମଚରଣୋତ୍ସଙ୍ଗମଧ୍ୟଲାଲିତମସ୍ତକଃ ।
ସୀତାଚରଣସଂସ୍ପର୍ଶଵିନୀତାଧ୍ଵମହାଶ୍ରମଃ ॥ ୬୪ ॥

ସମୁଦ୍ରଦ୍ଵୀପଚାରୀ ଚ ରାମକୈଙ୍କର୍ୟସାଧକଃ ।
କେଶପ୍ରସାଧନାମର୍ଷୀ ମହାଵ୍ରତପରାୟଣଃ ॥ ୬୫ ॥

ରଜସ୍ଵଲୋଽତିମଲିନୋଽଵଧୂତୋ ଧୂତପାତକଃ ।
ପୂତନାମା ପଵିତ୍ରାଙ୍ଗୋ ଗଙ୍ଗାଜଲସୁପାଵନଃ ॥ ୬୬ ॥

ହୟଶୀର୍ଷମହାମନ୍ତ୍ରଵିପଶ୍ଚିନ୍ମନ୍ତ୍ରିକୋତ୍ତମଃ ।
ଵିଷଜ୍ଵରନିହନ୍ତା ଚ କାଲକୃତ୍ୟାଵିନାଶନଃ ॥ ୬୭ ॥

ମଦୋଦ୍ଧତୋ ମହାୟାନୋ କାଲିନ୍ଦୀପାତଭେଦନଃ ।
କାଲିନ୍ଦୀଭୟଦାତା ଚ ଖଟ୍ଵାଙ୍ଗୀ ମୁଖରୋଽନଲଃ ॥ ୬୮ ॥

ତାଲାଙ୍କଃ କର୍ମଵିଖ୍ୟାତିର୍ଧରିତ୍ରୀଭରଧାରକଃ ।
ମଣିମାନ୍ କୃତିମାନ୍ ଦୀପ୍ତୋ ବଦ୍ଧକକ୍ଷୋ ମହାତନୁଃ ॥ ୬୯ ॥

ଉତ୍ତୁଙ୍ଗୋ ଗିରିସଂସ୍ଥାନୋ ରାମମାହାତ୍ମ୍ୟଵର୍ଦ୍ଧନଃ ।
କୀର୍ତିମାନ୍ ଶ୍ରୁତିକୀର୍ତିଶ୍ଚ ଲଙ୍କାଵିଜୟମନ୍ତ୍ରଦଃ ॥ ୭୦ ॥

ଲଙ୍କାଧିନାଥଵିଷହୋ ଵିଭୀଷଣଗତିପ୍ରଦଃ ।
ମନ୍ଦୋଦରୀକୃତାଶ୍ଚର୍ୟୋ ରାକ୍ଷସୀଶତଘାତକଃ ॥ ୭୧ ॥

କଦଲୀଵନନିର୍ମାତା ଦକ୍ଷିଣାପଥପାଵନଃ ।
କୃତପ୍ରତିଜ୍ଞୋ ବଲଵାନ୍ ସୁଶ୍ରୀଃ ସନ୍ତୋଷସାଗରଃ ॥ ୭୨ ॥

କପର୍ଦୀ ରୁଦ୍ରଦୁର୍ଦର୍ଶୋ ଵିରୂପଵଦନାକୃତିଃ ।
ରଣୋଦ୍ଧୁରୋ ରଣପ୍ରଶ୍ନୀ ରଣଘଣ୍ଟାଵଲମ୍ବନଃ ॥ ୭୩ ॥

କ୍ଷୁଦ୍ରଘଣ୍ଟାନାଦକଟିଃ କଠିନାଙ୍ଗୋ ଵିକସ୍ଵରଃ ।
ଵଜ୍ରସାରଃ ସାରଧରଃ ଶାର୍ଙ୍ଗୀ ଵରୁଣସଂସ୍ତୁତଃ ॥ ୭୪ ॥

ସମୁଦ୍ରଲଙ୍ଘନୋଦ୍ୟୋଗୀ ରାମନାମାନୁଭାଵଵିତ୍ ।
ଧର୍ମଜୁଷ୍ଟୋ ଘୃଣିସ୍ପୃଷ୍ଟୋ ଵର୍ମୀ ଵର୍ମଭରାକୁଲଃ ॥ ୭୫ ॥

ଧର୍ମୟାଜୋ ଧର୍ମଦକ୍ଷୋ ଧର୍ମପାଠଵିଧାନଵିତ୍ ।
ରତ୍ନଵସ୍ତ୍ରୋ ରତ୍ନଧୌତ୍ରୋ ରତ୍ନକୌପୀନଧାରକଃ ॥ ୭୬ ॥

ଲକ୍ଷ୍ମଣୋ ରାମସର୍ଵସ୍ଵଂ ରାମପ୍ରଣୟଵିହ୍ଵଲଃ ।
ସବଲୋଽପି ସୁଦାମାପି ସୁସଖା ମଧୁମଙ୍ଗଲଃ ॥ ୭୭ ॥

ରାମରାସଵିନୋଦଜ୍ଞୋ ରାମରାସଵିଧାନଵିତ୍ ।
ରାମରାସକୃତୋତ୍ସାହୋ ରାମରାସସହାୟାନ୍ ॥ ୭୮ ॥

ଵସନ୍ତୋତ୍ସଵନିର୍ମାତା ଶରତ୍କାଲଵିଧାୟକଃ ।
ରାମକେଲୀଭରାନନ୍ଦୀ ଦୂରୋତ୍ସାରିତକଣ୍ଟକଃ ॥ ୭୯ ॥

ଇତୀଦଂ ତଵ ପୁତ୍ରସ୍ୟ ଦ୍ଵିତୀୟସ୍ୟ ମହାତ୍ମନଃ ।
ୟଃ ପଠେନ୍ନାମସାହସ୍ରଂ ସ ୟାତି ପରମଂ ପଦମ୍ ॥ ୮୦ ॥

ପୀଡାୟାଂ ଵାପି ସଙ୍ଗ୍ରାମେ ମହାଭୟ ଉପସ୍ଥିତେ ।
ୟଃ ପଠେନ୍ନାମସାହସ୍ରଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣସ୍ୟ ମହୌ ମେଧୟ ।
ସ ସଦ୍ୟଃ ଶୁଭମାପ୍ନୋତି ଲକ୍ଷ୍ମଣସ୍ୟ ପ୍ରସାଦତଃ ॥ ୮୧ ॥

ସର୍ଵାନ୍ ଦୁର୍ଗାନ୍ ତରତ୍ୟାଶୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣେତ୍ୟେକନାମତଃ ।
ଦ୍ଵିତୀୟନାମୋଜ୍ଵାରେଣ ଦେଵଂ ଵଶୟତି ଧ୍ରୁଵମ୍ ॥ ୮୨ ॥

ପଠିତ୍ଵା ନାମସାହସ୍ରଂ ଶତାଵୃତ୍ୟା ସମାହିତଃ ।
ପ୍ରତିନାମାହୁତିଂ ଦତ୍ଵା କୁମାରାନ୍ ଭୋଜୟେଦ୍ଦଶ ॥ ୮୩ ॥

ସର୍ଵାନ୍ କାମାନଵାପ୍ନୋତି ରାମାନୁଜକୃପାଵଶାତ୍ ।
ଲକ୍ଷ୍ମଣେତି ତ୍ରିଵର୍ଗସ୍ୟ ମହିମା କେନ ଵର୍ଣ୍ୟତେ ॥ ୮୪ ॥

ୟଚ୍ଛ୍ରୁତ୍ଵା ଜାନକୀଜାନେର୍ହଦି ମୋଦୋ ଵିଵର୍ଦ୍ଧତେ ।
ୟଥା ରାମସ୍ତଥା ଲକ୍ଷ୍ମୀର୍ୟଥା ଶ୍ରୀର୍ଲକ୍ଷ୍ମଣସ୍ତଥା ॥ ୮୫ ॥ var ଲକ୍ଷ୍ମ୍ୟା ୟଥା

ରାମଦ୍ଵୟୋର୍ନ ଭେଦୋଽସ୍ତି ରାମଲକ୍ଷ୍ମଣୟୋଃ କ୍ଵଚିତ୍ ।
ଏଷ ତେ ତନୟଃ ସାକ୍ଷାଦ୍ଵାମେଣ ସହ ସଙ୍ଗତଃ ॥ ୮୬ ॥

ହରିଷ୍ୟତି ଭୁଵୋ ଭାରଂ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଵନେ ଵନେ ।
ଦ୍ରଷ୍ଟଵ୍ୟୋ ନିଧିରେଵାସୌ ମହାକୀର୍ତିପ୍ରତାପୟୋଃ ॥ ୮୭ ॥

ରାମେଣ ସହିତଃ କ୍ରୀଡାଂ ବହ୍ଵୀଂ ଵିସ୍ତାରୟିଷ୍ୟତି । var ବାହ୍ଵୀଂ
ରାମସ୍ୟ କୃତ୍ଵା ସାହାୟ୍ୟଂ ପ୍ରଣୟଂ ଚାର୍ଚୟିଷ୍ୟତି ॥ ୮୮ ॥

ଇତି ଶ୍ରୀମଦାଦିରାମାୟଣେ ବ୍ରହ୍ମଭୁଶୁଣ୍ଡସଂଵାଦେ
ଲକ୍ଷ୍ମଣସହସ୍ରନାମକଥନଂ ନାମ ପଞ୍ଚଦଶୋଽଧ୍ୟାୟଃ ॥ ୧୫ ॥

Also Read 1000 Names of from Sri lakshmanabhushundiramaya:

1000 Names of Sri lakshmana | Sahasranama Stotram from bhushundiramaya in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Lakhmana | Sahasranama Stotram from bhushundiramaya Lyrics in Oriya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top