Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Lakshmi | Sahasranamavali Lyrics in English

Shri Lakshmi Sahasranamavali Lyrics in English:

॥ srilaksmisahasranamavalih ॥

॥ atha srilaksmisahasranamavalih ॥

Om nityagatayai namah ।
Om anantanityayai namah ।
Om nandinyai namah ।
Om janaranjinyai namah ।
Om nityaprakasinyai namah ।
Om svaprakasasvarupinyai namah ।
Om mahalaksmyai namah ।
Om mahakalyai namah ।
Om mahakanyayai namah ।
Om sarasvattyai namah ॥ 10 ॥

Om bhogavaibhavasandhatryai namah ।
Om bhaktanugrahakarinyai namah ।
Om isavasyayai namah ।
Om mahamayayai namah ।
Om mahadevyai namah ।
Om mahesvaryai namah ।
Om hrllekhayai namah ।
Om paramayaisaktyai namah ।
Om matrkabijarupinyai namah ।
Om nityanandayai namah ॥ 20 ॥

Om nityabodhayai namah ।
Om nadinyai namah ।
Om janamodinyai namah ।
Om satyapratyayinyai namah ।
Om svaprakasatmarupinyai namah ।
Om tripurayai namah ।
Om bhairavyai namah ।
Om vidyayai namah ।
Om hamsayai namah ।
Om vagisvaryai namah ॥ 30 ॥

Om sivayai namah ।
Om vagdevyai namah ।
Om maharatryai namah ।
Om kalaratryai namah ।
Om trilocanayai namah ।
Om bhadrakalyai namah ।
Om karalyai namah ।
Om mahakalyai namah ।
Om tilottamayai namah ।
Om kalyai namah ॥ 40 ॥

Om karalavaktrantayai namah ।
Om kamaksyai namah ।
Om kamadayai namah ।
Om subhayai namah ।
Om candikayai namah ।
Om candarupesayai namah ।
Om camundayai namah ।
Om cakradharinyai namah ।
Om trailokyajananyai namah ।
Om trailokyavijayottamayai namah ॥ 50 ॥

Om siddhalaksmyai namah ।
Om kriyalaksmyai namah ।
Om moksalaksmyai namah ।
Om prasadinyai namah ।
Om umayai namah ।
Om bhagavatyai namah ।
Om durgayai namah ।
Om candryai namah ।
Om daksayanyai namah ।
Om pratyangirase namah ॥ 60 ॥

Om dharayai namah ।
Om velayai namah ।
Om lokamatre namah ।
Om haripriyayai namah ।
Om parvatyai namah ।
Om paramayai namah ।
Om brahmavidyapradayinyai namah ।
Om arupayai namah ।
Om bahurupayai namah ।
Om virupayai namah ॥ 70 ॥

Om visvarupinyai namah ।
Om pancabhutatmikayai namah ।
Om vanyai namah ।
Om paramatmikayai namah ।
Om parayai namah ।
Om kalimnyai namah ।
Om pancikayai namah ।
Om vagminyai namah ।
Om havise namah ।
Om pratyadhidevatayai namah ॥ 80 ॥

Om devamatre namah ।
Om suresanayai namah ।
Om vedagarbhayai namah ।
Om ambikayai namah ।
Om dhrtaye namah ।
Om samkhyayai namah ।
Om jatayai namah ।
Om kriyasaktyai namah ।
Om prakrtyai namah ।
Om mohinyai namah ॥ 90 ॥

Om mahyai namah ।
Om yajnavidyayai namah ।
Om mahavidyayai namah ।
Om guhyavidyayai namah ।
Om vibhavaryai namah ।
Om jyotismatyai namah ।
Om mahamatre namah ।
Om sarvamantraphalapradayai namah ।
Om daridryadhvamsinyai namah ।
Om hrdayagranthibhedinyai namah ॥ 100 ॥

Om sahasradityasankasayai namah ।
Om candrikayai namah ।
Om candrarupinyai namah ।
Om akaradiksakarantamatrkayai namah ।
Om saptamatrkayai namah ।
Om gayatryai namah ।
Om somasambhutyai namah ।
Om savitryai namah ।
Om pranavatmikayai namah ।
Om sankaryai namah ॥ 110 ॥

Om vaisnavyai namah ।
Om brahmyai namah ।
Om sarvadevanamaskrtayai namah ।
Om tasmai namah ।
Om durgasevyayai namah ।
Om kuberaksyai namah ।
Om karaviranivasinyai namah ।
Om jayayai namah ।
Om vijayayai namah ।
Om jayantyai namah ॥ 120 ॥

Om aparajitayai namah ।
Om kubjikayai namah ।
Om kalikayai namah ।
Om sastryai namah ।
Om vinapustakadharinyai namah ।
Om sarvajnasaktyai namah ।
Om sarvajnayai namah ।
Om brahmavisnusivatmikayai namah ।
Om idapingalikamadhyamrnalitantu-
rupinyai namah ।
Om yajnesanyai namah ॥ 130 ॥

Om pradhayai namah ।
Om diksayai namah ।
Om daksinayai namah ।
Om sarvamohinyai namah ।
Om astangayoginyai namah ।
Om nirbijadhyanagocarayai namah ।
Om sarvatirthasthitayai namah ।
Om suddhayai namah ।
Om sarvaparvatavasinyai namah ।
Om vedasastrapramanyai namah ॥ 140 ॥

Om sadangadipadakramayai namah ।
Om dhatryai namah ।
Om subhanandayai namah ।
Om yajnakarmasvarupinyai namah ।
Om vratinyai namah ।
Om menakayai namah ।
Om brahmanyai namah ।
Om brahmacarinyai namah ।
Om ekaksaraparayai namah ।
Om tarayai namah ॥ 150 ॥

Om bhavabandhavinasinyai namah ।
Om visvambharayai namah ।
Om dharadharayai namah ।
Om niradharayai namah ।
Om adhikasvarayai namah ।
Om rakayai namah ।
Om kuhve namah ।
Om amavasyayai namah ।
Om purnimayai namah ।
Om anumatyai namah ॥ 160 ॥

Om dyutaye namah ।
Om sinivalyai namah ।
Om avasyayai namah ।
Om vaisvadevyai namah ।
Om pisangilayai namah ।
Om pippalayai namah ।
Om visalaksyai namah ।
Om raksoghnyai namah ।
Om vrstikarinyai namah ।
Om dustavidravinyai namah ॥ 170 ॥

Om sarvopadravanasinyai namah ।
Om saradayai namah ।
Om sarasandhanayai namah ।
Om sarvasastrarupinyai namah ।
Om yuddhamadhyasthitayai namah ।
Om sarvabhutaprabhanjanyai namah ।
Om ayuddhayai namah ।
Om yuddharupayai namah ।
Om santayai namah ।
Om santisvarupinyai namah ॥ 180 ॥

Om gangayai namah ।
Om sarasvatyai namah ।
Om venyai namah ।
Om yamunayai namah ।
Om narmadayai namah ।
Om samudravasanavasayai namah ।
Om brahmandasrenimekhalayai namah ।
Om pancavaktrayai namah ।
Om dasabhujayai namah ।
Om suddhasphatikasannibhayai namah ॥ 190 ॥

Om raktayai namah ।
Om krsnayai namah ।
Om sitayai namah ।
Om pitayai namah ।
Om sarvavarnayai namah ।
Om nirisvaryai namah ।
Om kalikayai namah ।
Om cakrikayai namah ।
Om devyai namah ।
Om satyayai namah ॥ 200 ॥

Om batukayai namah ।
Om sthitayai namah ।
Om tarunyai namah ।
Om varunyai namah ।
Om naryai namah ।
Om jyesthadevyai namah ।
Om suresvaryai namah ।
Om visvambharayai namah ।
Om dharayai namah ।
Om kartryai namah ॥ 210 ॥

Om galargalavibhanjanyai namah ।
Om sandhyayai namah ।
Om ratryai namah ।
Om divayai namah ।
Om jyotsnayai namah ।
Om kalayai namah ।
Om kasthayai namah ।
Om nimesikayai namah ।
Om urvyai namah ।
Om katyayanyai namah ॥ 220 ॥

Om subhrayai namah ।
Om samsararnavatarinyai namah ।
Om kapilayai namah ।
Om kilikayai namah ।
Om asokayai namah ।
Om mallikanavamallikayai namah ।
Om nandikayai namah ।
Om santayai namah ।
Om bhanjikayai namah ।
Om bhayabhanjikayai namah ॥ 230 ॥

Om kausikyai namah ।
Om vaidikyai namah ।
Om gauryai namah ।
Om rupadhikayai namah ।
Om atibhase namah ।
Om digvastrayai namah ।
Om navavastrayai namah ।
Om kanyakayai namah ।
Om kamalodbhavayai namah ।
Om srisaumyalaksanayai namah ॥ 240 ॥

Om atitadurgayai namah ।
Om sutraprabodhikayai namah ।
Om sraddhayai namah ।
Om medhayai namah ।
Om krtaye namah ।
Om prajnayai namah ।
Om dharanayai namah ।
Om kantaye namah ।
Om srutaye namah ।
Om smrtaye namah ॥ 250 ॥

Om dhrtaye namah ।
Om dhanyayai namah ।
Om bhutaye namah ।
Om istyai namah ।
Om manisinyai namah ।
Om viraktyai namah ।
Om vyapinyai namah ।
Om mayayai namah ।
Om sarvamayaprabhanjanyai namah ।
Om mahendryai namah ॥ 260 ॥

Om mantrinyai namah ।
Om simhyai namah ।
Om indrajalarupinyai namah ।
Om avasthatrayanirmuktayai namah ।
Om gunatrayavivarjitayai namah ।
Om yogidhyanantagamyayai namah ।
Om yogadhyanaparayanayai namah ।
Om trayisikhavisesajnayai namah ।
Om vedantajnanarupinyai namah ।
Om bharatyai namah ॥ 270 ॥

Om kamalayai namah ।
Om bhasayai namah ।
Om padmayai namah ।
Om padmavatyai namah ।
Om krtaye namah ।
Om gautamyai namah ।
Om gomatyai namah ।
Om gauryai namah ।
Om isanayai namah ।
Om hamsavahinyai namah ॥ 280 ॥

Om narayanyai namah ।
Om prabhadharayai namah ।
Om janhavyai namah ।
Om sankaratmajayai namah ।
Om citraghantayai namah ।
Om sunandayai namah ।
Om sriyai namah ।
Om manavyai namah ।
Om manusambhavayai namah ।
Om stambhinyai namah ॥ 290 ॥

Om ksobhinyai namah ।
Om maryai namah ।
Om bhraminyai namah ।
Om satrumarinyai namah ।
Om mohinyai namah ।
Om dvesinyai namah ।
Om virayai namah ।
Om aghorayai namah ।
Om rudrarupinyai namah ।
Om rudraikadasinyai namah ॥ 300 ॥

Om punyayai namah ।
Om kalyanyai namah ।
Om labhakarinyai namah ।
Om devadurgayai namah ।
Om mahadurgayai namah ।
Om svapnadurgayai namah ।
Om astabhairavyai namah ।
Om suryacandragninetrayai namah ।
Om grahanaksatrarupinyai namah ।
Om bindunadakalatita-
bindunadakalatmikayai namah ॥ 310 ॥

Om dasavayujayomkarayai namah ।
Om kalasodasasamyutayai namah ।
Om kasyapyai namah ।
Om kamalayai namah ।
Om nadacakranivasinyai namah ।
Om mrdadharayai namah ।
Om sthirayai namah ।
Om guhyayai namah ।
Om cakrarupinyai namah ।
Om avidyayai namah ॥ 320 ॥

Om sarvaryai namah ।
Om bhunjayai namah ।
Om jambhasuranibarhinyai namah ।
Om srikayayai namah ।
Om srikalayai namah ।
Om subhrayai namah ।
Om karmanirmulakarinyai namah ।
Om adilaksmyai namah ।
Om gunadharayai namah ।
Om pancabrahmatmikayai namah ॥ 330 ॥

Om parayai namah ।
Om srutaye namah ।
Om brahmamukhavasayai namah ।
Om sarvasampattirupinyai namah ।
Om mrtasamjivinyai namah ।
Om maitryai namah ।
Om kaminyai namah ।
Om kamavarjitayai namah ।
Om nirvanamargadayai namah ।
Om hamsinyai namah ॥ 340 ॥

Om kasikayai namah ।
Om ksamayai namah ।
Om saparyayai namah ।
Om guninyai namah ।
Om bhinnayai namah ।
Om nirgunayai namah ।
Om akhanditayai namah ।
Om subhayai namah ।
Om svaminyai namah ।
Om vedinyai namah ॥ 350 ॥

Om sakyayai namah ।
Om sambaryai namah ।
Om cakradharinyai namah ।
Om dandinyai namah ।
Om mundinyai namah ।
Om vyaghryai namah ।
Om sikhinyai namah ।
Om somahantaye namah ।
Om cintamanicidanandayai namah ।
Om pancabanagrabodhinyai namah ॥ 360 ॥

Om banasrenaye namah ।
Om sahasraksyai namah ।
Om sahasrabhujapadukayai namah ।
Om sandhyabalayai namah ।
Om trisandhyayai namah ।
Om brahmandamanibhusanayai namah ।
Om vasavyai namah ।
Om varunisenayai namah ।
Om kulikayai namah ।
Om mantraranjinyai namah ॥ 370 ॥

Om jitapranasvarupayai namah ।
Om kantayai namah ।
Om kamyavarapradayai namah ।
Om mantrabrahmanavidyarthayai namah ।
Om nadarupayai namah ।
Om havismatyai namah ।
Om atharvanyai namah ।
Om srtaye namah ।
Om sunyayai namah ।
Om kalpanavarjitayai namah ॥ 380 ॥

Om satyai namah ।
Om sattajataye namah ।
Om pramayai namah ।
Om meyayai namah ।
Om apramitaye namah ।
Om pranadayai namah ।
Om gataye namah ।
Om aparnayai namah ।
Om pancavarnayai namah ।
Om sarvadayai namah ॥ 390 ॥

Om bhuvanesvaryai namah ।
Om trailokyamohinyai namah ।
Om vidyayai namah ।
Om sarvadhartryai namah ।
Om ksaraksarayai namah ।
Om hiranyavarnayai namah ।
Om harinyai namah ।
Om sarvopadravanasinyai namah ।
Om kaivalyapadavirekhayai namah ।
Om suryamandalasamsthitayai namah ॥ 400 ॥

Om somamandalamadhyasthayai namah ।
Om vahnimandalasamsthitayai namah ।
Om vayumandalamadhyasthayai namah ।
Om vyomamandalasamsthitayai namah ।
Om cakrikayai namah ।
Om cakramadhyasthayai namah ।
Om cakramargapravartinyai namah ।
Om kokilakulayai namah ।
Om cakresayai namah ।
Om paksataye namah ॥ 410 ॥

Om panktipavanayai namah ।
Om sarvasiddhantamargasthayai namah ।
Om sadvarnayai namah ।
Om varavarjitayai namah ।
Om satarudraharayai namah ।
Om hantryai namah ।
Om sarvasamharakarinyai namah ।
Om purusayai namah ।
Om paurusyai namah ।
Om tustaye namah ॥ 420 ॥

Om sarvatantraprasutikayai namah ।
Om ardhanarisvaryai namah ।
Om sarvavidyapradayinyai namah ।
Om bhargavyai namah ।
Om yajusavidyayai namah ।
Om sarvopanisadasthitayai namah ।
Om vyomakesayai namah ।
Om akhilapranayai namah ।
Om pancakosavilaksanayai namah ।
Om pancakosatmikayai namah ॥ 430 ॥

Om pratice namah ।
Om pancabrahmatmikayai namah ।
Om sivayai namah ।
Om jagate namah ।
Om jarajanitryai namah ।
Om pancakarmaprasutikayai namah ।
Om vagdevyai namah ।
Om abharanakarayai namah ।
Om sarvakamyasthitayai namah ।
Om sthitaye namah ॥ 440 ॥

Om astadasacatuhsasti-
pithikavidyayayutayai namah ।
Om kalikayai namah ।
Om karsanyai namah ।
Om syamayai namah ।
Om yaksinyai namah ।
Om kinnaresvaryai namah ।
Om ketakyai namah ।
Om mallikayai namah ।
Om asokayai namah ।
Om varahyai namah ॥ 450 ॥

Om dharanyai namah ।
Om dhruvayai namah ।
Om narasimhyai namah ।
Om mahograsyayai namah ।
Om bhaktanamartinasinyai namah ।
Om antarbalayai namah ।
Om sthirayai namah ।
Om laksmyai namah ।
Om jaramaranavarjitayai namah ।
Om sriranjitayai namah ॥ 460 ॥

Om mahakayayai namah ।
Om somasuryagnilocanayai namah ।
Om aditaye namah ।
Om devamatre namah ।
Om astaputrayai namah ।
Om astayoginyai namah ।
Om astaprakrtyai namah ।
Om astastavibhrajadvikrtakrtaye
namah ।
Om durbhiksadhvamsinyai namah ।
Om sitayai namah ॥ 470 ॥

Om satyayai namah ।
Om rukminyai namah ।
Om khyatijayai namah ।
Om bhargavyai namah ।
Om devayonyai namah ।
Om tapasvinyai namah ।
Om sakambharyai namah ।
Om mahasonayai namah ।
Om garudoparisamsthitayai namah ।
Om simhagayai namah ॥ 480 ॥

Om vyaghragayai namah ।
Om vayugayai namah ।
Om mahadrigayai namah ।
Om akaradiksakarantasarvavidyadhi-
devatayai namah ।
Om mamtravyakhyananipunayai namah ।
Om jyotisastraikalocanayai namah ।
Om idapingalikayai namah ।
Om madhyasusumnayai namah ।
Om granthibhedinyai namah ।
Om kalacakrasrayopetayai namah ॥ 490 ॥

Om kalacakrasvarupinyai namah ।
Om vaisaradyai namah ।
Om matisresthayai namah ।
Om varisthayai namah ।
Om sarvadipikayai namah ।
Om vainayakyai namah ।
Om vararohayai namah ।
Om sronivelayai namah ।
Om bahirvalayai namah ।
Om jambhinyai namah ॥ 500 ॥

Om jrbhinyai namah ।
Om jrmbhakarinyai namah ।
Om ganakarikayai namah ।
Om saranyai namah ।
Om cakrikayai namah ।
Om anantayai namah ।
Om sarvavyadhicikitsakaye namah ।
Om devakyai namah ।
Om devasankasayai namah ।
Om varidhaye namah ॥ 510 ॥

Om karunakarayai namah ।
Om sarvaryai namah ।
Om sarvasampannayai namah ।
Om sarvapapaprabhanjanyai namah ।
Om ekamatrayai namah ।
Om dvimatrayai namah ।
Om trimatrayai namah ।
Om aparayai namah ।
Om ardhamatrayai namah ।
Om parayai namah ॥ 520 ॥

Om suksmayai namah ।
Om suksmartharthaparayai namah ।
Om ekavirayai namah ।
Om visesakhyayai namah ।
Om sasthidayayai namah ।
Om manasvinyai namah ।
Om naiskarmyayai namah ।
Om niskalalokayai namah ।
Om jnanakarmadhikayai namah ।
Om gunayai namah ॥ 530 ॥

Om bandhuranandasandohayai namah ।
Om vyomakarayai namah ।
Om nirupitayai namah ।
Om gadyapadyatmavanyai namah ।
Om sarvalankarasamyutayai namah ।
Om sadhubandhapadanyasayai namah ।
Om sarvaukase namah ।
Om ghatikavalaye namah ।
Om satkarminyai namah ।
Om karkasakarayai namah ॥ 540 ॥

Om sarvakarmavivarjitayai namah ।
Om adityavarnayai namah ।
Om aparnayai namah ।
Om kaminyai namah ।
Om nararupinyai namah ।
Om brahmanyai namah ।
Om brahmasantanayai namah ।
Om vedavace namah ।
Om isvaryai namah ।
Om sivayai namah ॥ 550 ॥

Om purananyayamimamsayai namah ।
Om dharmasastragamasrutayai namah ।
Om sadyovedavatyai namah ।
Om sarvayai namah ।
Om hamsyai namah ।
Om vidyadhidevatayai namah ।
Om visvesvaryai namah ।
Om jagaddhatryai namah ।
Om visvanirmanakarinyai namah ।
Om vaidikyai namah ॥ 560 ॥

Om vedarupayai namah ।
Om kalikayai namah ।
Om kalarupinyai namah ।
Om narayanyai namah ।
Om mahadevyai namah ।
Om sarvatatvapravartinyai namah ।
Om hiranyavarnarupayai namah ।
Om hiranyapadasambhavayai namah ।
Om kaivalyapadavyai namah ।
Om punyayai namah ॥ 570 ॥

Om kaivalyajnanalaksitayai namah ।
Om brahmasampattirupayai namah ।
Om brahmasampattikarinyai namah ।
Om varunyai namah ।
Om varunaradhyayai namah ।
Om sarvakarmapravartinyai namah ।
Om ekaksaraparayai namah ।
Om yuktayai namah ।
Om sarvadaridryabhanjinyai namah ।
Om pasankusanvitayai namah ॥ 580 ॥

Om divyayai namah ।
Om vinavyakhyaksasutrabhrte namah ।
Om ekamurtyai namah ।
Om trayimurtyai namah ।
Om madhukaitabhabhanjanyai namah ।
Om sankhyayai namah ।
Om sankhyavatyai namah ।
Om jvalayai namah ।
Om jvalantyai namah ।
Om kamarupinyai namah ॥ 590 ॥

Om jagrantyai namah ।
Om sarvasampattyai namah ।
Om susuptayai namah ।
Om svestadayinyai namah ।
Om kapalinyai namah ।
Om mahadamstrayai namah ।
Om bhrukutikutilananayai namah ।
Om sarvavasayai namah ।
Om suvasayai namah ।
Om brhatyai namah ॥ 600 ॥

Om astaye namah ।
Om sakvaryai namah ।
Om chandoganapratisthayai namah ।
Om kalmasyai namah ।
Om karunatmikayai namah ।
Om caksusmatyai namah ।
Om mahaghosayai namah ।
Om khadgacarmadharayai namah ।
Om asanaye namah ।
Om silpavaicitryavidyotitayai namah ॥ 610 ॥

Om sarvatobhadravasinyai namah ।
Om acintyalaksanakarayai namah ।
Om sutrabhyasyanibandhanayai namah ।
Om sarvavedarthasampataye namah ।
Om sarvasastrarthamatrkayai namah ।
Om akaradiksakarantasarva-
varnakrtasthalayai namah ।
Om sarvalaksmyai namah ।
Om sadanandayai namah ।
Om saravidyayai namah ।
Om sadasivayai namah ॥ 620 ॥

Om sarvajnayai namah ।
Om sarvasaktyai namah ।
Om khecarirupagayai namah ।
Om ucchritayai namah ।
Om animadigunopetayai namah ।
Om parakasthayai namah ।
Om paragataye namah ।
Om hamsayuktavimanasthayai namah ।
Om hamsarudhayai namah ।
Om sasiprabhayai namah ॥ 630 ॥

Om bhavanyai namah ।
Om vasanasaktyai namah ।
Om akrsthayai namah ।
Om khilayai namah ।
Om akhilayai namah ।
Om tantrahetave namah ।
Om vicitrangayai namah ।
Om vyomagangavinodinyai namah ।
Om varsayai namah ।
Om varsikyai namah ॥ 640 ॥

Om rgyajussamarupinyai namah ।
Om mahanadyai namah ।
Om nadipunyayai namah ।
Om aganyapunyagunakriyayai namah ।
Om samadhigatalabhyarthayai namah ।
Om srotavyayai namah ।
Om svapriyayai namah ।
Om ghrnayai namah ।
Om namaksarapadayai namah ।
Om upasarganakhancitayai namah ॥ 650 ॥

Om nipatorudvayyai namah ।
Om janghamatrkayai namah ।
Om mantrarupinyai namah ।
Om asinayai namah ।
Om sayanayai namah ।
Om tisthantyai namah ।
Om bhuvanadhikayai namah ।
Om laksyalaksanayogadhyayai namah ।
Om tadrupyai namah ।
Om gananakrtayai namah ॥ 660 ॥

Om saikarupayai namah ।
Om naikarupayai namah ।
Om tasmai namah ।
Om indurupayai namah ।
Om tadakrtyai namah ।
Om samasataddhitakarayai namah ।
Om vibhaktivacanatmikayai namah ।
Om svahakarayai namah ।
Om svadhakarayai namah ।
Om sripatyardhanganandinyai namah ॥ 670 ॥

Om gambhirayai namah ।
Om gahanayai namah ।
Om guhyayai namah ।
Om yonilingardhadharinyai namah ।
Om sesavasukisamsevyayai namah ।
Om capalayai namah ।
Om varavarninyai namah ।
Om karunyakarasampataye namah ।
Om kilakrte namah ।
Om mantrakilikayai namah ॥ 680 ॥

Om saktibijatmikayai namah ।
Om sarvamamtrestayai namah ।
Om aksayakamanayai namah ।
Om agneyayai namah ।
Om parthivayai namah ।
Om apyayai namah ।
Om vayavyayai namah ।
Om vyomaketanayai namah ।
Om satyajnanatmikanandayai namah ।
Om brahmyai namah ॥ 690 ॥

Om brahmanyai namah ।
Om sanatanyai namah ।
Om avidyavasanamayayai namah ।
Om prakrtaye namah ।
Om sarvamohinyai namah ।
Om saktidharanasaktaye namah ।
Om cidacicchaktiyoginyai namah ।
Om vaktrayai namah ।
Om arunayai namah ।
Om mahamayayai namah ॥ 700 ॥

Om maricaye namah ।
Om madamardinyai namah ।
Om viraje namah ।
Om svahayai namah ।
Om svadhayai namah ।
Om suddhayai namah ।
Om nirupastaye namah ।
Om subhaktigayai namah ।
Om nirupitadvayavidyayai namah ।
Om nityanityasvarupinyai namah ॥ 710 ॥

Om vairajamargasancarayai namah ।
Om sarvasatpathavasinyai namah ।
Om jalandharyai namah ।
Om mrdanyai namah ।
Om bhavanyai namah ।
Om bhavabhanjinyai namah ।
Om traikalikajnanadayinyai namah ।
Om trikalajnanadayinyai namah ।
Om nadatitayai namah ।
Om smrtiprajnayai namah ॥ 720 ॥

Om dhatrirupayai namah ।
Om tripuskarayai namah ।
Om parajitayavidhanajnayai namah ।
Om visesitagunatmikayai namah ।
Om hiranyakesinyai namah ।
Om hemne namah ।
Om brahmasutravicaksanayai namah ।
Om asamkhyeyaparardhanta-
svaravyanjanavaikharyai namah ।
Om madhujihvayai namah ।
Om madhumatyai namah ॥ 730 ॥

Om madhumasodayayai namah ।
Om madhave namah ।
Om madhavyai namah ।
Om mahabhagayai namah ।
Om meghagambhiranisvanayai namah ।
Om brahmavisnumahesadi-
jnatavyarthavisesagayai namah ।
Om nabhauvahnisikhakarayai namah ।
Om lalatecandrasannibhayai namah ।
Om bhrumadhyebhaskarakarayai namah ।
Om hrdisarvatarakrtaye namah ॥ 740 ॥

Om krttikadibharanyantanaksatrestyacitodayayai
namah ।
Om grahavidyatmakayai namah ।
Om jyotise namah ।
Om jyotirvide namah ।
Om matijivikayai namah ।
Om brahmandagarbhinyai namah ।
Om balayai namah ।
Om saptavaranadesayai namah ।
Om vairajyottamasamrajyayai namah ।
Om kumarakusalodayayai namah ॥ 750 ॥

Om bagalayai namah ।
Om bhramarambayai namah ।
Om sivadutyai namah ।
Om sivatmikayai namah ।
Om meruvindhyatisamsthanayai namah ।
Om kasmirapuravasinyai namah ।
Om yoganidrayai namah ।
Om mahanidrayai namah ।
Om vinidrayai namah ।
Om raksasasritayai namah ॥ 760 ॥

Om suvarnadayai namah ।
Om mahagangayai namah ।
Om pancakhyayai namah ।

Om pancasamhatyai namah ।
Om suprajatayai namah ।
Om suvirayai namah ।
Om suposayai namah ।
Om supataye namah ।
Om sivayai namah ।
Om sugrhayai namah ॥ 770 ॥

Om raktabijantayai namah ।
Om hatakandarpajivikayai namah ।
Om samudravyomamadhyasthayai namah ।
Om vyomabindusamasrayayai namah ।
Om saubhagyarasajivatave namah ।
Om sarasaravivekadrse namah ।
Om trivalyadisupustangayai namah ।
Om bharatyai namah ।
Om bharatasritayai namah ।
Om nadabrahmamayividyayai namah ॥ 780 ॥

Om jnanabrahmamayiparayai namah ।
Om brahmanadiniruktayai namah ।
Om brahmakaivalyasadhanayai namah ।
Om kalikeyamahodaraviravi-
kramarupinyai namah ।
Om vadavagnisikhavaktrayai namah ।
Om mahakavalatarpanayai namah ।
Om mahabhutayai namah ।
Om mahadarpayai namah ।
Om mahasarayai namah ।
Om mahakratave namah ॥ 790 ॥

Om pancabhutamahagrasayai namah ।
Om pancabhutadhidevatayai namah ।
Om sarvapramanasampataye namah ।
Om sarvarogapratikriyayai namah ।
Om brahmandantarbahirvyaptayai namah ।
Om visnuvaksovibhusinyai namah ।
Om sankaryai namah ।
Om nidhivaktrasthayai namah ।
Om pravarayai namah ।
Om varahetukyai namah ॥ 800 ॥

Om hemamalayai namah ।
Om sikhamalayai namah ।
Om trisikhayai namah ।
Om pancalocanayai namah ।
Om sarvagamasadacaramaryadayai namah ।
Om yatubhanjanyai namah ।
Om punyaslokaprabandhadhyayai namah ।
Om sarvantaryamirupinyai namah ।
Om samaganasamaradhyayai namah ।
Om srotrkarnarasayanyai namah ॥ 810 ॥

Om jivalokaikajivatave namah ।
Om bhadrodaravilokanayai namah ।
Om taditkotilasatkantaye namah ।
Om tarunyai namah ।
Om harisundaryai namah ।
Om minanetrayai namah ।
Om indraksyai namah ।
Om visalaksyai namah ।
Om sumangalayai namah ।
Om sarvamangalasampannayai namah ॥ 820 ॥

Om saksanmangaladevatayai namah ।
Om dehahrddipikayai namah ।
Om diptaye namah ।
Om jihmapapapranasinyai namah ।
Om ardhacandrolasaddamstrayai namah ।
Om yajnavativilasinyai namah ।
Om mahadurgayai namah ।
Om mahotsahayai namah ।
Om mahadevabalodayayai namah ।
Om dakinidyayai namah ॥ 830 ॥

Om sakinidyayai namah ।
Om sakinidyayai namah ।
Om samastajuse namah ।
Om nirankusayai namah ।
Om nakivandyayai namah ।
Om sadadharadhidevatayai namah ।
Om bhuvanajnananihsrenaye namah ।
Om bhuvanakaravallaryai namah ।
Om sasvatyai namah ।
Om sasvatakarayai namah ॥ 840 ॥

Om lokanugrahakarinyai namah ।
Om sarasyai namah ।
Om manasyai namah ।
Om hamsyai namah ।
Om hamsalokapradayinyai namah ।
Om cinmudralankrtakarayai namah ।
Om kotisuryasamaprabhayai namah ।
Om sukhapranisirorekhayai namah ।
Om sadadrstapradayinyai namah ।
Om sarvasankaryadosaghnyai namah ॥ 850 ॥

Om grahopadravanasinyai namah ।
Om ksudrajantubhayaghnyai namah ।
Om visarogadibhanjanyai namah ।
Om sadasantayai namah ।
Om sadasuddhayai namah ।
Om grhacchidranivarinyai namah ।
Om kalidosaprasamanyai namah ।
Om kolahalapurasthitayai namah ।
Om gauryai namah ।
Om laksanikyai namah ॥ 860 ॥

Om mukhyayai namah ।
Om jaghanyayai namah ।
Om krtivarjitayai namah ।
Om mayayai namah ।
Om avidyayai namah ।
Om mulabhutayai namah ।
Om vasavyai namah ।
Om visnucetanayai namah ।
Om vadinyai namah ।
Om vasurupayai namah ॥ 870 ॥

Om vasuratnaparicchadayai namah ।
Om chandasyai namah ।
Om candrahrdayayai namah ।
Om jaitrayai namah ।
Om svacchandabhairavyai namah ।
Om vanamalayai namah ।
Om vaijayantyai namah ।
Om pancadivyayudhatmikayai namah ।
Om pitambaramayyai namah ।
Om cancatkaustubhayai namah ॥ 880 ॥

Om harikaminyai namah ।
Om nityayai namah ।
Om tathyayai namah ।
Om ramayai namah ।
Om ramayai namah ।
Om ramanyai namah ।
Om mrtyubhanjanyai namah ।
Om jyesthayai namah ।
Om kasthayai namah ।
Om dhanisthantayai namah ॥ 890 ॥

Om sarangyai namah ।
Om nirgunapriyayai namah ।
Om maitreyayai namah ।
Om mitravindayai namah ।
Om sesyasesakalasayayai namah ।
Om varanasivasalabhyayai namah ।
Om aryavartajanastutayai namah ।
Om jagadutpattisamsthapana-
samharatrayikaranayai namah ।
Om tubhyam namah ।
Om ambayai namah ॥ 900 ॥

Om visnusarvasvayai namah ।
Om mahesvaryai namah ।
Om sarvalokanamjananyai namah ।
Om punyamurtaye namah ।
Om siddhalaksmyai namah ।
Om mahakalyai namah ।
Om mahalaksmyai namah ।
Om sadyojatadipancagnirupayai namah ।
Om pancakapancakayai namah ।
Om yantralaksmyai namah ॥ 910 ॥

Om bhavatyai namah ।
Om adaye namah ।
Om adyadyayai namah ।
Om srstyadikaranakaravitataye namah ।
Om dosavarjitayai namah ।
Om jagallaksmyai namah ।
Om jaganmatre namah ।
Om visnupanyai namah ।
Om navakotimahasaktisamupasya-
padambujayai namah ।
Om kanatsauvarnaratnadhya-
sarvabharanabhusitayai namah ॥ 920 ॥

Om anantanityamahisyai namah ।
Om prapancesvaranayikayai namah ।
Om atyucchritapadantasthayai namah ।
Om paramavyomanayakyai namah ।
Om nakhaprsthagataradhyai namah ।
Om visnulokavilasinyai namah ।
Om vaikuntharajamahisyai namah ।
Om sriranganagarasritayai namah ।
Om rangabharyayai namah ।
Om bhuputryai namah ॥ 930 ॥

Om krsnayai namah ।
Om varadavallabhayai namah ।
Om kotibrahmandasevyayai namah ।
Om kotirudradikirtitayai namah ।
Om matulangamayam khetam bibhratyai namah ।
Om sauvarnacasakam bibhratyai namah ।
Om padmadvayam dadhanayai namah ।
Om purnakumbham bibhratyai namah ।
Om kiram dadhanayai namah ।
Om varadabhaye dadhanayai namah ॥ 940 ॥

Om pasam bibhratyai namah ।
Om ankusam bibhratyai namah ।
Om sankham vahantyai namah ।
Om cakram vahantyai namah ।
Om sulam vahantyai namah ।
Om krpanikam vahantyai namah ।
Om dhanurbanobibhratyai namah ।
Om aksamalam dadhanayai namah ।
Om cinmudram bibhratyai namah ।
Om astadasabhujayai namah ॥ 950 ॥

Om mahastadasapithagayai namah ।
Om bhuminiladisamsevyayai namah ।
Om svamicittanuvartinyai namah ।
Om padmayai namah ।
Om padmalayayai namah ।
Om padminyai namah ।
Om purnakumbhabhisecitayai namah ।
Om indirayai namah ।
Om indirabhaksyai namah ।
Om ksirasagarakanyakayai namah ॥ 960 ॥

Om bhargavyai namah ।
Om svatantrecchayai namah ।
Om vasikrtajagatpataye namah ।
Om mangalanammangalayai namah ।
Om devatanamdevatayai namah ।
Om uttamanamuttamayai namah ।
Om sreyase namah ।
Om paramamrtaye namah ।
Om dhanadhanyabhivrddhaye namah ।
Om sarvabhaumasukhocchrayayai namah ॥ 970 ॥

Om andolikadisaubhagyayai namah ।
Om mattebhadimahodayayai namah ।
Om putrapautrabhivrddhaye namah ।
Om vidyabhogabaladhikayai namah ।
Om ayurarogyasampattaye namah ।
Om astaisvaryayai namah ।
Om paramesavibhutyai namah ।
Om suksmatsuksmataragataye namah ।
Om sadayapangasandattabrahmendradi-
padasthitaye namah ।
Om avyahatamahabhagyayai namah ॥ 980 ॥

Om aksobhyavikramayai namah ।
Om vedanamsamanvayayai namah ।
Om vedanamavirodhayai namah ।
Om nihsreyasapadaprapti-
sadhanaphalayai namah ।
Om srimantrarajarajnai namah ।
Om srividyayai namah ।
Om ksemakarinyai namah ।
Om srim bija japasantustayai namah ।
Om aim hrim srim bijapalikayai namah ।
Om prapattimargasulabhayai namah ॥ 990 ॥

Om visnuprathamakinkaryai namah ।
Om klinkararthasavitryai namah ।
Om saumangalyadhidevatayai namah ।
Om srisodasaksarividyayai namah ।
Om sriyantrapuravasinyai namah ।
Om sarvamangalamangalyayai namah ।
Om sarvarthasadhikayai namah ।
Om saranyayai namah ।
Om tryambakayai namah ।
Om narayanyai namah ॥ 1000 ॥

॥ srilaksmisahasranamavalih samapta ॥

॥ iti sriskandapurane sanatkumarasamhitayam
laksmisahasranamastotradharita namavalih ॥

Also Read 1000 Names of Sri Laxmi:

1000 Names of Sri Lakshmi | Sahasranamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Lakshmi | Sahasranamavali Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top