Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Lakshmi | Sahasranamavali Lyrics in Kannada

Shri Lakshmi Sahasranamavali Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀಸಹಸ್ರನಾಮಾವಲಿಃ ॥

॥ ಅಥ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀಸಹಸ್ರನಾಮಾವಲಿಃ ॥

ಓಂ ನಿತ್ಯಾಗತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನನ್ತನಿತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನನ್ದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜನರಂಜಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯಪ್ರಕಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಕಾಲ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಕನ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರಸ್ವತ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 10 ॥

ಓಂ ಭೋಗವೈಭವಸನ್ಧಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಾನುಗ್ರಹಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಈಶಾವಾಸ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಮಾಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹೃಲ್ಲೇಖಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಮಾಯೈಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾತೃಕಾಬೀಜರುಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯಾನನ್ದಾಯೈ ನಮಃ ॥ 20 ॥

ಓಂ ನಿತ್ಯಬೋಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜನಮೋದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ಯಪ್ರತ್ಯಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶಾತ್ಮರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಪುರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೈರವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಂಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಗೀಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 30 ॥

ಓಂ ಶಿವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಗ್ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾರಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲರಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಲೋಚನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭದ್ರಕಾಲ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರಾಲ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಕಾಲ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಿಲೋತ್ತಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 40 ॥

ಓಂ ಕರಾಲವಕ್ತ್ರಾನ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಂಡಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಂಡರೂಪೇಶಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಾಮುಂಡಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಕ್ರಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಜನನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯವಿಜಯೋತ್ತಮಾಯೈ ನಮಃ ॥ 50 ॥

ಓಂ ಸಿದ್ಧಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ರಿಯಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೋಕ್ಷಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಸಾದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಗವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಾನ್ದ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಾಕ್ಷಾಯಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರತ್ಯಂಗಿರಸೇ ನಮಃ ॥ 60 ॥

ಓಂ ಧರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲೋಕಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರಿಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾರ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಹುರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ॥ 70 ॥

ಓಂ ವಿಶ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಂಚಭೂತಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಮಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲಿಮ್ನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಂಚಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಗ್ಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹವಿಷೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರತ್ಯಧಿದೇವತಾಯೈ ನಮಃ ॥ 80 ॥

ಓಂ ದೇವಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುರೇಶಾನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದಗರ್ಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಮ್ಬಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧೃತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಂಖ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಾತಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಕೃತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೋಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 90 ॥

ಓಂ ಮಹ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಜ್ಞವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಹ್ಯವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಭಾವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಮತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಮನ್ತ್ರಫಲಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಾರಿದ್ರ್ಯಧ್ವಂಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹೃದಯಗ್ರನ್ಥಿಭೇದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 100 ॥

ಓಂ ಸಹಸ್ರಾದಿತ್ಯಸಂಕಾಶಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚನ್ದ್ರಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚನ್ದ್ರರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಕಾರಾದಿಕ್ಷಕಾರಾನ್ತಮಾತೃಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಪ್ತಮಾತೃಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಾಯತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೋಮಸಮ್ಭೂತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾವಿತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಣವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾಂಕರ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 110 ॥

ಓಂ ವೈಷ್ಣವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಾಹ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವದೇವನಮಸ್ಕೃತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಸ್ಮೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುರ್ಗಾಸೇವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಬೇರಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರವೀರನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಜಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಯನ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 120 ॥

ಓಂ ಅಪರಾಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಬ್ಜಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾಸ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೀಣಾಪುಸ್ತಕಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಜ್ಞಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುಶಿವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಇಡಾಪಿಂಗಲಿಕಾಮಧ್ಯಮೃಣಾಲಿತನ್ತು-
ರುಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಜ್ಞೇಶಾನ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 130 ॥

ಓಂ ಪ್ರಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೀಕ್ಷಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಕ್ಷಿಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಮೋಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಷ್ಟಾಂಗಯೋಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರ್ಬೀಜಧ್ಯಾನಗೋಚರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವತೀರ್ಥಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಪರ್ವತವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರಮಾಣ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 140 ॥

ಓಂ ಷಡಂಗಾದಿಪದಕ್ರಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುಭಾನನ್ದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಜ್ಞಕರ್ಮಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವ್ರತಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೇನಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಏಕಾಕ್ಷರಪರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಾಯೈ ನಮಃ ॥ 150 ॥

ಓಂ ಭವಬನ್ಧವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವಮ್ಭರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರಾಧಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರಾಧಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಧಿಕಸ್ವರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಹ್ವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಮಾವಾಸ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೂರ್ಣಿಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನುಮತ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 160 ॥

ಓಂ ದ್ಯುತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿನೀವಾಲ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅವಶ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೈಶ್ವದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಿಶಂಗಿಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಿಪ್ಪಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಕ್ಷೋಘ್ನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೃಷ್ಟಿಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುಷ್ಟವಿದ್ರಾವಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 170 ॥

ಓಂ ಸರ್ವೋಪದ್ರವನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶರಸನ್ಧಾನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಶಸ್ತ್ರರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯುದ್ಧಮಧ್ಯಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಭೂತಪ್ರಭಂಜನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಯುದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯುದ್ಧರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾನ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾನ್ತಿಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 180 ॥

ಓಂ ಗಂಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಮುನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನರ್ಮದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಮುದ್ರವಸನಾವಾಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಶ್ರೇಣಿಮೇಖಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಂಚವಕ್ತ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಶಭುಜಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುದ್ಧಸ್ಫಟಿಕಸನ್ನಿಭಾಯೈ ನಮಃ ॥ 190 ॥

ಓಂ ರಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃಷ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೀತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವವರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರೀಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಕ್ರಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ॥ 200 ॥

ಓಂ ಬಟುಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರುಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾರುಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುರೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವಮ್ಭರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 210 ॥

ಓಂ ಗಲಾರ್ಗಲವಿಭಂಜನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸನ್ಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಿವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಮೇಷಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉರ್ವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾತ್ಯಾಯನ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 220 ॥

ಓಂ ಶುಭ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಂಸಾರಾರ್ಣವತಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಪಿಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೀಲಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಶೋಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಲ್ಲಿಕಾನವಮಲ್ಲಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನನ್ದಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾನ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಂಜಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಯಭಂಜಿಕಾಯೈ ನಮಃ ॥ 230 ॥

ಓಂ ಕೌಶಿಕ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೈದಿಕ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೌರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರೂಪಾಧಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅತಿಭಾಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಿಗ್ವಸ್ತ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನವವಸ್ತ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕನ್ಯಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಮಲೋದ್ಭವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಸೌಮ್ಯಲಕ್ಷಣಾಯೈ ನಮಃ ॥ 240 ॥

ಓಂ ಅತೀತದುರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೂತ್ರಪ್ರಬೋಧಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೇಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧಾರಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾನ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರುತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಮೃತಯೇ ನಮಃ ॥ 250 ॥

ಓಂ ಧೃತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧನ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಇಷ್ಟ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನೀಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿರಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವ್ಯಾಪಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಮಾಯಾಪ್ರಭಂಜನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಹೇನ್ದ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 260 ॥

ಓಂ ಮನ್ತ್ರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿಂಹ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಇನ್ದ್ರಜಾಲರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅವಸ್ಥಾತ್ರಯನಿರ್ಮುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣತ್ರಯವಿವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯೋಗೀಧ್ಯಾನಾನ್ತಗಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯೋಗಧ್ಯಾನಪರಾಯಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಯೀಶಿಖಾವಿಶೇಷಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದಾನ್ತಜ್ಞಾನರುಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾರತ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 270 ॥

ಓಂ ಕಮಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಷಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪದ್ಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪದ್ಮವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೌತಮ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋಮತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೌರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಈಶಾನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಂಸವಾಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 280 ॥

ಓಂ ನಾರಾಯಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಭಾಧಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಾನ್ಹವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಂಕರಾತ್ಮಜಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿತ್ರಘಂಟಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುನನ್ದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರಿಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾನವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನುಸಮ್ಭವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ತಮ್ಭಿನ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 290 ॥

ಓಂ ಕ್ಷೋಭಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭ್ರಾಮಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶತ್ರುಮಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೋಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದ್ವೇಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೀರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಘೋರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರುದ್ರರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರುದ್ರೈಕಾದಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 300 ॥

ಓಂ ಪುಣ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲ್ಯಾಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಾಭಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವದುರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾದುರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಪ್ನದುರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಷ್ಟಭೈರವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೂರ್ಯಚನ್ದ್ರಾಗ್ನಿನೇತ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗ್ರಹನಕ್ಷತ್ರರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಿನ್ದುನಾದಕಲಾತೀತ-
ಬಿನ್ದುನಾದಕಲಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ ॥ 310 ॥

ಓಂ ದಶವಾಯುಜಯೋಂಕಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲಾಷೋಡಶಸಂಯುತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಶ್ಯಪ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಮಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾದಚಕ್ರನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೃಡಾಧಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಥಿರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಹ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಕ್ರರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ॥ 320 ॥

ಓಂ ಶಾರ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭುಂಜಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಮ್ಭಾಸುರನಿಬರ್ಹಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಕಾಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಕಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುಭ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರ್ಮನಿರ್ಮೂಲಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆದಿಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣಾಧಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಂಚಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ ॥ 330 ॥

ಓಂ ಪರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರುತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಮುಖಾವಾಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಸಮ್ಪತ್ತಿರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೃತಸಂಜೀವಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೈತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರ್ವಾಣಮಾರ್ಗದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಂಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 340 ॥

ಓಂ ಕಾಶಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಪರ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಿನ್ನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರ್ಗುಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಖಂಡಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 350 ॥

ಓಂ ಶಕ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾಮ್ಬರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಕ್ರಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಂಡಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುಂಡಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವ್ಯಾಘ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿಖಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೋಮಹನ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿನ್ತಾಮಣಿಚಿದಾನನ್ದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಂಚಬಾಣಾಗ್ರಬೋಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 360 ॥

ಓಂ ಬಾಣಶ್ರೇಣಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಹಸ್ರಭುಜಪಾದುಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸನ್ಧ್ಯಾಬಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಸನ್ಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಮಣಿಭೂಷಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಸವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾರುಣೀಸೇನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಲಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನ್ತ್ರರಂಜಿನ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 370 ॥

ಓಂ ಜಿತಪ್ರಾಣಸ್ವರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾನ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮ್ಯವರಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನ್ತ್ರಬ್ರಾಹ್ಮಣವಿದ್ಯಾರ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾದರುಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹವಿಷ್ಮತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಥರ್ವಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶೃತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶೂನ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲ್ಪನಾವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ॥ 380 ॥

ಓಂ ಸತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ತಾಜಾತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೇಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಪ್ರಮಿತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಾಣದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಪರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಂಚವರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವದಾಯೈ ನಮಃ ॥ 390 ॥

ಓಂ ಭುವನೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮೋಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಧರ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷರಾಕ್ಷರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಿರಣ್ಯವರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವೋಪದ್ರವನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೈವಲ್ಯಪದವೀರೇಖಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲಸಂಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ ॥ 400 ॥

ಓಂ ಸೋಮಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಹ್ನಿಮಂಡಲಸಂಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಯುಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವ್ಯೋಮಮಂಡಲಸಂಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಕ್ರಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಕ್ರಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಕ್ರಮಾರ್ಗಪ್ರವರ್ತಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೋಕಿಲಾಕುಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಕ್ರೇಶಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಕ್ಷತಯೇ ನಮಃ ॥ 410 ॥

ಓಂ ಪಂಕ್ತಿಪಾವನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಾನ್ತಮಾರ್ಗಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಷಡ್ವರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶತರುದ್ರಹರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹನ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಸಂಹಾರಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುರುಷಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೌರುಷ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತುಷ್ಟಯೇ ನಮಃ ॥ 420 ॥

ಓಂ ಸರ್ವತನ್ತ್ರಪ್ರಸೂತಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅರ್ಧನಾರಿಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾರ್ಗವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಾಜುಷವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವೋಪನಿಷದಾಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವ್ಯೋಮಕೇಶಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಖಿಲಪ್ರಾಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಂಚಕೋಶವಿಲಕ್ಷಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಂಚಕೋಶಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ ॥ 430 ॥

ಓಂ ಪ್ರತಿಚೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಂಚಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜರಾಜನಿತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಂಚಕರ್ಮಪ್ರಸೂತಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಗ್ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಭರಣಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಕಾಮ್ಯಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಥಿತಯೇ ನಮಃ ॥ 440 ॥

ಓಂ ಅಷ್ಟಾದಶಚತುಃಷಷ್ಟಿ-
ಪೀಠಿಕಾವಿದ್ಯಯಾಯುತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರ್ಷಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ಯಾಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಕ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಿನ್ನರೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೇತಕ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಲ್ಲಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಶೋಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾರಾಹ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 450 ॥

ಓಂ ಧರಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧ್ರುವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾರಸಿಂಹ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹೋಗ್ರಾಸ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಾನಾಮಾರ್ತಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನ್ತರ್ಬಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಥಿರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜರಾಮರಣವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀರಂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ॥ 460 ॥

ಓಂ ಮಹಾಕಾಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೋಮಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿಲೋಚನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆದಿತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಷ್ಟಪುತ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಷ್ಟಯೋಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಷ್ಟಪ್ರಕೃತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಷ್ಟಾಷ್ಟವಿಭ್ರಾಜದ್ವಿಕೃತಾಕೃತಯೇ
ನಮಃ ।
ಓಂ ದುರ್ಭಿಕ್ಷಧ್ವಂಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೀತಾಯೈ ನಮಃ ॥ 470 ॥

ಓಂ ಸತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರುಕ್ಮಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಖ್ಯಾತಿಜಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾರ್ಗವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವಯೋನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪಸ್ವಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾಕಮ್ಭರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಶೋಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗರುಡೋಪರಿಸಂಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿಂಹಗಾಯೈ ನಮಃ ॥ 480 ॥

ಓಂ ವ್ಯಾಘ್ರಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಯುಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾದ್ರಿಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಕಾರಾದಿಕ್ಷಕಾರಾನ್ತಸರ್ವವಿದ್ಯಾಧಿ-
ದೇವತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಂತ್ರವ್ಯಾಖ್ಯಾನನಿಪುಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ಯೋತಿಶಾಸ್ತ್ರೈಕಲೋಚನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಇಡಾಪಿಂಗಲಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಧ್ಯಸುಷುಮ್ನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗ್ರನ್ಥಿಭೇದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲಚಕ್ರಾಶ್ರಯೋಪೇತಾಯೈ ನಮಃ ॥ 490 ॥

ಓಂ ಕಾಲಚಕ್ರಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೈಶಾರಾದ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮತಿಶ್ರೇಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರಿಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವದೀಪಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೈನಾಯಕ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರಾರೋಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೋಣಿವೇಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಹಿರ್ವಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಮ್ಭಿನ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 500 ॥

ಓಂ ಜೃಭಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜೃಮ್ಭಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣಕಾರಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶರಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಕ್ರಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನನ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವವ್ಯಾಧಿಚಿಕಿತ್ಸಕಾಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವಕ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವಸಂಕಾಶಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾರಿಧಯೇ ನಮಃ ॥ 510 ॥

ಓಂ ಕರುಣಾಕರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶರ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಸಮ್ಪನ್ನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಪಾಪಪ್ರಭಂಜನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಏಕಮಾತ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದ್ವಿಮಾತ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಮಾತ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಪರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅರ್ಧಮಾತ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಾಯೈ ನಮಃ ॥ 520 ॥

ಓಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾರ್ಥಾರ್ಥಪರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಏಕವೀರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶೇಷಾಖ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಷಷ್ಠಿದಾಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನಸ್ವಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಷ್ಕಲಾಲೋಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ಞಾನಕರ್ಮಾಧಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣಾಯೈ ನಮಃ ॥ 530 ॥

ಓಂ ಬನ್ಧುರಾನನ್ದಸನ್ದೋಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವ್ಯೋಮಕಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರೂಪಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗದ್ಯಪದ್ಯಾತ್ಮವಾಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಾಲಂಕಾರಸಂಯುತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾಧುಬನ್ಧಪದನ್ಯಾಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವೌಕಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಘಟಿಕಾವಲಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಷಟ್ಕರ್ಮಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರ್ಕಶಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ ॥ 540 ॥

ಓಂ ಸರ್ವಕರ್ಮವಿವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆದಿತ್ಯವರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಪರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನರರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಸನ್ತಾನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದವಾಚೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಈಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಾಯೈ ನಮಃ ॥ 550 ॥

ಓಂ ಪುರಾಣನ್ಯಾಯಮೀಮಾಂಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಾಗಮಶ್ರುತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸದ್ಯೋವೇದವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಂಸ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿದ್ಯಾಧಿದೇವತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗದ್ಧಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವನಿರ್ಮಾಣಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೈದಿಕ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 560 ॥

ಓಂ ವೇದರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾರಾಯಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವತತ್ವಪ್ರವರ್ತಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಿರಣ್ಯವರ್ಣರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಿರಣ್ಯಪದಸಂಭವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೈವಲ್ಯಪದವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಣ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ॥ 570 ॥

ಓಂ ಕೈವಲ್ಯಜ್ಞಾನಲಕ್ಷಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಸಮ್ಪತ್ತಿರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಸಮ್ಪತ್ತಿಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾರುಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾರುಣಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಕರ್ಮಪ್ರವರ್ತಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಏಕಾಕ್ಷರಪರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವದಾರಿದ್ರ್ಯಭಂಜಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾಶಾಂಕುಶಾನ್ವಿತಾಯೈ ನಮಃ ॥ 580 ॥

ಓಂ ದಿವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೀಣಾವ್ಯಾಖ್ಯಾಕ್ಷಸೂತ್ರಭೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಏಕಮೂರ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಯೀಮೂರ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಧುಕೈಟಭಭಂಜನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾಂಖ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾಂಖ್ಯವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ವಾಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ವಲನ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 590 ॥

ಓಂ ಜಾಗ್ರನ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಸಮ್ಪತ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಷುಪ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವೇಷ್ಟದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಪಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾದಂಷ್ಟ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭ್ರುಕುಟೀಕುಟಿಲಾನನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಾವಾಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುವಾಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬೃಹತ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 600 ॥

ಓಂ ಅಷ್ಟಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಕ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಛನ್ದೋಗಣಪ್ರತಿಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲ್ಮಾಷ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರುಣಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಕ್ಷುಷ್ಮತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಘೋಷಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಖಡ್ಗಚರ್ಮಧರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಶನಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿಲ್ಪವೈಚಿತ್ರ್ಯವಿದ್ಯೋತಿತಾಯೈ ನಮಃ ॥ 610 ॥

ಓಂ ಸರ್ವತೋಭದ್ರವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಚಿನ್ತ್ಯಲಕ್ಷಣಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೂತ್ರಭ್ಯಾಷ್ಯನಿಬನ್ಧನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವವೇದಾರ್ಥಸಮ್ಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥಮಾತೃಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಕಾರಾದಿಕ್ಷಕಾರಾನ್ತಸರ್ವ-
ವರ್ಣಾಕೃತಸ್ಥಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸದಾನನ್ದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾರವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸದಾಶಿವಾಯೈ ನಮಃ ॥ 620 ॥

ಓಂ ಸರ್ವಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಖೇಚರೀರೂಪಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉಚ್ಛ್ರಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಣಿಮಾದಿಗುಣೋಪೇತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಾಕಾಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಾಗತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಂಸಯುಕ್ತವಿಮಾನಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಂಸಾರೂಢಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಶಿಪ್ರಭಾಯೈ ನಮಃ ॥ 630 ॥

ಓಂ ಭವಾನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಸನಾಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಕೃಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಖಿಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಖಿಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತನ್ತ್ರಹೇತವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಚಿತ್ರಾಂಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವ್ಯೋಮಗಂಗಾವಿನೋದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರ್ಷಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾರ್ಷಿಕ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 640 ॥

ಓಂ ಋಗ್ಯಜುಸ್ಸಾಮರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾನದ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನದೀಪುಣ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಗಣ್ಯಪುಣ್ಯಗುಣಕ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಮಾಧಿಗತಲಭ್ಯಾರ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೋತವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಘೃಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾಮಾಕ್ಷರಪದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉಪಸರ್ಗನಖಾಂಚಿತಾಯೈ ನಮಃ ॥ 650 ॥

ಓಂ ನಿಪಾತೋರುದ್ವಯ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಂಘಾಮಾತೃಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನ್ತ್ರರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಸೀನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಯಾನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಿಷ್ಠನ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭುವನಾಧಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಯಲಕ್ಷಣಯೋಗಾಢ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾದ್ರೂಪ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣನಾಕೃತಯೈ ನಮಃ ॥ 660 ॥

ಓಂ ಸೈಕರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೈಕರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಸ್ಮೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಇನ್ದುರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತದಾಕೃತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಮಾಸತದ್ಧಿತಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಭಕ್ತಿವಚನಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಾಹಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಧಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಪತ್ಯರ್ಧಾಂಗನನ್ದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 670 ॥

ಓಂ ಗಮ್ಭೀರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಹನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಹ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯೋನಿಲಿಂಗಾರ್ಧಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶೇಷವಾಸುಕಿಸಂಸೇವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಪಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರವರ್ಣಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾರುಣ್ಯಾಕಾರಸಮ್ಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೀಲಕೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನ್ತ್ರಕೀಲಿಕಾಯೈ ನಮಃ ॥ 680 ॥

ಓಂ ಶಕ್ತಿಬೀಜಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಮಂತ್ರೇಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಕ್ಷಯಕಾಮನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಗ್ನೇಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾರ್ಥಿವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಪ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಯವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವ್ಯೋಮಕೇತನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ಯಜ್ಞಾನಾತ್ಮಿಕಾನನ್ದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಾಹ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 690 ॥

ಓಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸನಾತನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅವಿದ್ಯಾವಾಸನಾಮಾಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಕೃತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಮೋಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಕ್ತಿಧಾರಣಾಶಕ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿದಚಿಚ್ಛಕ್ತಿಯೋಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಕ್ತ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅರುಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಮಾಯಾಯೈ ನಮಃ ॥ 700 ॥

ಓಂ ಮರೀಚಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮದಮರ್ದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿರಾಜೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಾಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರುಪಾಸ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಭಕ್ತಿಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರೂಪಿತದ್ವಯಾವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯಾನಿತ್ಯಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 710 ॥

ಓಂ ವೈರಾಜಮಾರ್ಗಸಂಚಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಸತ್ಪಥವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಾಲನ್ಧರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೃಡಾನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಾನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಭಂಜಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರೈಕಾಲಿಕಜ್ಞಾನದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞಾನದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾದಾತೀತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಮೃತಿಪ್ರಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ ॥ 720 ॥

ಓಂ ಧಾತ್ರೀರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಪುಷ್ಕರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಾಜಿತಾಯವಿಧಾನಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶೇಷಿತಗುಣಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಿರಣ್ಯಕೇಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹೇಮ್ನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರವಿಚಕ್ಷಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಸಂಖ್ಯೇಯಪರಾರ್ಧಾನ್ತ-
ಸ್ವರವ್ಯಂಜನವೈಖರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಧುಜಿಹ್ವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಧುಮತ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 730 ॥

ಓಂ ಮಧುಮಾಸೋದಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಧವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಧವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಭಾಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೇಘಗಮ್ಭೀರನಿಸ್ವನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುಮಹೇಶಾದಿ-
ಜ್ಞಾತವ್ಯಾರ್ಥವಿಶೇಷಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾಭೌವಹ್ನಿಶಿಖಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಲಾಟೇಚನ್ದ್ರಸನ್ನಿಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭ್ರೂಮಧ್ಯೇಭಾಸ್ಕರಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹೃದಿಸರ್ವತಾರಾಕೃತಯೇ ನಮಃ ॥ 740 ॥

ಓಂ ಕೃತ್ತಿಕಾದಿಭರಣ್ಯನ್ತನಕ್ಷತ್ರೇಷ್ಟ್ಯಾಚಿತೋದಯಾಯೈ
ನಮಃ ।
ಓಂ ಗ್ರಹವಿದ್ಯಾತ್ಮಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ಯೋತಿಷೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ಯೋತಿರ್ವಿದೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮತಿಜೀವಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗರ್ಭಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಾಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಪ್ತಾವರಣದೇಶಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೈರಾಜ್ಯೋತ್ತಮಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಮಾರಕುಶಲೋದಯಾಯೈ ನಮಃ ॥ 750 ॥

ಓಂ ಬಗಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭ್ರಮರಾಮ್ಬಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವದೂತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೇರುವಿನ್ಧ್ಯಾತಿಸಂಸ್ಥಾನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಶ್ಮೀರಪುರವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯೋಗನಿದ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾನಿದ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿನಿದ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಕ್ಷಸಾಶ್ರಿತಾಯೈ ನಮಃ ॥ 760 ॥

ಓಂ ಸುವರ್ಣದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಗಂಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಂಚಾಖ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಂಚಸಂಹತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಪ್ರಜಾತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುವೀರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಪೋಷಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಗೃಹಾಯೈ ನಮಃ ॥ 770 ॥

ಓಂ ರಕ್ತಬೀಜಾನ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹತಕನ್ದರ್ಪಜೀವಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಮುದ್ರವ್ಯೋಮಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವ್ಯೋಮಬಿನ್ದುಸಮಾಶ್ರಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೌಭಾಗ್ಯರಸಜೀವಾತವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾರಾಸಾರವಿವೇಕದೃಶೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿವಲ್ಯಾದಿಸುಪುಷ್ಟಾಂಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾರತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭರತಾಶ್ರಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾದಬ್ರಹ್ಮಮಯೀವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ॥ 780 ॥

ಓಂ ಜ್ಞಾನಬ್ರಹ್ಮಮಯೀಪರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮನಾಡಿನಿರುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಕೈವಲ್ಯಸಾಧನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲಿಕೇಯಮಹೋದಾರವೀರವಿ-
ಕ್ರಮರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಡವಾಗ್ನಿಶಿಖಾವಕ್ತ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಕವಲತರ್ಪಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಭೂತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾದರ್ಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಸಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಕ್ರತವೇ ನಮಃ ॥ 790 ॥

ಓಂ ಪಂಚಭೂತಮಹಾಗ್ರಾಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಂಚಭೂತಾಧಿದೇವತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಪ್ರಮಾಣಸಮ್ಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವರೋಗಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಾನ್ತರ್ಬಹಿರ್ವ್ಯಾಪ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಷ್ಣುವಕ್ಷೋವಿಭೂಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾಂಕರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಧಿವಕ್ತ್ರಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರವರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರಹೇತುಕ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 800 ॥

ಓಂ ಹೇಮಮಾಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿಖಾಮಾಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಶಿಖಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಂಚಲೋಚನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಾಗಮಸದಾಚಾರಮರ್ಯಾದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಾತುಭಂಜನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಣ್ಯಶ್ಲೋಕಪ್ರಬನ್ಧಾಢ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಾನ್ತರ್ಯಾಮಿರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾಮಗಾನಸಮಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೋತೃಕರ್ಣರಸಾಯನ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 810 ॥

ಓಂ ಜೀವಲೋಕೈಕಜೀವಾತವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭದ್ರೋದಾರವಿಲೋಕನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಡಿತ್ಕೋಟಿಲಸತ್ಕಾನ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರುಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರಿಸುನ್ದರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೀನನೇತ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಇನ್ದ್ರಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಮಂಗಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಮಂಗಲಸಮ್ಪನ್ನಾಯೈ ನಮಃ ॥ 820 ॥

ಓಂ ಸಾಕ್ಷಾನ್ಮಂಗಲದೇವತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇಹಹೃದ್ದೀಪಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೀಪ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಿಹ್ಮಪಾಪಪ್ರಣಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅರ್ಧಚನ್ದ್ರೋಲಸದ್ದಂಷ್ಟ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಜ್ಞವಾಟೀವಿಲಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾದುರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹೋತ್ಸಾಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾದೇವಬಲೋದಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಡಾಕಿನೀಡ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ॥ 830 ॥

ಓಂ ಶಾಕಿನೀಡ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾಕಿನಿಡ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಮಸ್ತಜುಷೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರಂಕುಶಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾಕಿವನ್ದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಷಡಾಧಾರಾಧಿದೇವತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭುವನಜ್ಞಾನನಿಃಶ್ರೇಣಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭುವನಾಕಾರವಲ್ಲರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾಶ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾಶ್ವತಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ ॥ 840 ॥

ಓಂ ಲೋಕಾನುಗ್ರಹಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾರಸ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾನಸ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಂಸ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಂಸಲೋಕಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿನ್ಮುದ್ರಾಲಂಕೃತಕರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೋಟಿಸೂರ್ಯಸಮಪ್ರಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಖಪ್ರಾಣಿಶಿರೋರೇಖಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸದದೃಷ್ಟಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಸಾಂಕರ್ಯದೋಷಘ್ನ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 850 ॥

ಓಂ ಗ್ರಹೋಪದ್ರವನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷುದ್ರಜನ್ತುಭಯಘ್ನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಷರೋಗಾದಿಭಂಜನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸದಾಶಾನ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸದಾಶುದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೃಹಚ್ಛಿದ್ರನಿವಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲಿದೋಷಪ್ರಶಮನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೋಲಾಹಲಪುರಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೌರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಾಕ್ಷಾಣಿಕ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 860 ॥

ಓಂ ಮುಖ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಘನ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃತಿವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೂಲಭೂತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಸವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಷ್ಣುಚೇತನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಸುರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ॥ 870 ॥

ಓಂ ವಸುರತ್ನಪರಿಚ್ಛದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಛಾನ್ದಸ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚನ್ದ್ರಹೃದಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜೈತ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಚ್ಛನ್ದಭೈರವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವನಮಾಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೈಜಯನ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಂಚದಿವ್ಯಾಯುಧಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೀತಾಮ್ಬರಮಯ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಂಚತ್ಕೌಸ್ತುಭಾಯೈ ನಮಃ ॥ 880 ॥

ಓಂ ಹರಿಕಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಥ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಮಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೃತ್ಯುಭಂಜನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧನಿಷ್ಠಾನ್ತಾಯೈ ನಮಃ ॥ 890 ॥

ಓಂ ಶರಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರ್ಗುಣಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೈತ್ರೇಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಿತ್ರವಿನ್ದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶೇಷ್ಯಶೇಷಕಲಾಶಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾರಾಣಸೀವಾಸಲಭ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆರ್ಯಾವರ್ತಜನಸ್ತುತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗದುತ್ಪತ್ತಿಸಂಸ್ಥಾಪನ-
ಸಂಹಾರತ್ರಯೀಕಾರಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತುಭ್ಯಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಮ್ಬಾಯೈ ನಮಃ ॥ 900 ॥

ಓಂ ವಿಷ್ಣುಸರ್ವಸ್ವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಲೋಕಾನಾಮ್ಜನನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಣ್ಯಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿದ್ಧಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಕಾಲ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸದ್ಯೋಜಾತಾದಿಪಂಚಾಗ್ನಿರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಂಚಕಪಂಚಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯನ್ತ್ರಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 910 ॥

ಓಂ ಭವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆದಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆದ್ಯಾದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೃಷ್ಟ್ಯಾದಿಕಾರಣಾಕಾರವಿತತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೋಷವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗಲ್ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗನ್ಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಷ್ಣುಪನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನವಕೋಟಿಮಹಾಶಕ್ತಿಸಮುಪಾಸ್ಯ-
ಪದಾಮ್ಬುಜಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕನತ್ಸೌವರ್ಣರತ್ನಾಢ್ಯ-
ಸರ್ವಾಭರಣಭೂಷಿತಾಯೈ ನಮಃ ॥ 920 ॥

ಓಂ ಅನನ್ತಾನಿತ್ಯಮಹಿಷ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಪಂಚೇಶ್ವರನಾಯಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅತ್ಯುಚ್ಛ್ರಿತಪದಾನ್ತಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಮವ್ಯೋಮನಾಯಕ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾಖಪೃಷ್ಠಗತಾರಾಧ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಷ್ಣುಲೋಕವಿಲಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೈಕುಂಠರಾಜಮಹಿಷ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀರಂಗನಗರಾಶ್ರಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಂಗಭಾರ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂಪುತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 930 ॥

ಓಂ ಕೃಷ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರದವಲ್ಲಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೋಟಿಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಸೇವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೋಟಿರುದ್ರಾದಿಕೀರ್ತಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾತುಲಂಗಮಯಂ ಖೇಟಂ ಬಿಭ್ರತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೌವರ್ಣಚಷಕಂ ಬಿಭ್ರತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪದ್ಮದ್ವಯಂ ದಧಾನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೂರ್ಣಕುಮ್ಭಂ ಬಿಭ್ರತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೀರಂ ದಧಾನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರದಾಭಯೇ ದಧಾನಾಯೈ ನಮಃ ॥ 940 ॥

ಓಂ ಪಾಶಂ ಬಿಭ್ರತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಂಕುಶಂ ಬಿಭ್ರತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಂಖಂ ವಹನ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಕ್ರಂ ವಹನ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶೂಲಂ ವಹನ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃಪಾಣಿಕಾಂ ವಹನ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧನುರ್ಬಾಣೋಬಿಭ್ರತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಕ್ಷಮಾಲಾಂ ದಧಾನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿನ್ಮುದ್ರಾಂ ಬಿಭ್ರತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಷ್ಟಾದಶಭುಜಾಯೈ ನಮಃ ॥ 950 ॥

ಓಂ ಮಹಾಷ್ಟಾದಶಪೀಠಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂಮೀನೀಲಾದಿಸಂಸೇವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಾಮಿಚಿತ್ತಾನುವರ್ತಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪದ್ಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪದ್ಮಾಲಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪದ್ಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೂರ್ಣಕುಮ್ಭಾಭಿಷೇಚಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಇನ್ದಿರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಇನ್ದಿರಾಭಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷೀರಸಾಗರಕನ್ಯಕಾಯೈ ನಮಃ ॥ 960 ॥

ಓಂ ಭಾರ್ಗವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವತನ್ತ್ರೇಚ್ಛಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಶೀಕೃತಜಗತ್ಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಂಗಲಾನಾಂಮಂಗಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವತಾನಾಂದೇವತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉತ್ತಮಾನಾಮುತ್ತಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೇಯಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಮಾಮೃತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧನಧಾನ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾರ್ವಭೌಮಸುಖೋಚ್ಛ್ರಯಾಯೈ ನಮಃ ॥ 970 ॥

ಓಂ ಆನ್ದೋಲಿಕಾದಿಸೌಭಾಗ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮತ್ತೇಭಾದಿಮಹೋದಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುತ್ರಪೌತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿದ್ಯಾಭೋಗಬಲಾಧಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯಸಮ್ಪತ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಮೇಶವಿಭೂತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾತ್ಸೂಕ್ಷ್ಮತರಾಗತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸದಯಾಪಾಂಗಸನ್ದತ್ತಬ್ರಹ್ಮೇನ್ದ್ರಾದಿ-
ಪದಸ್ಥಿತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅವ್ಯಾಹತಮಹಾಭಾಗ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ॥ 980 ॥

ಓಂ ಅಕ್ಷೋಭ್ಯವಿಕ್ರಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದಾನಾಮ್ಸಮನ್ವಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದಾನಾಮವಿರೋಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಃಶ್ರೇಯಸಪದಪ್ರಾಪ್ತಿ-
ಸಾಧನಫಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಮನ್ತ್ರರಾಜರಾಜ್ಞೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷೇಮಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಬೀಜ ಜಪಸನ್ತುಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಬೀಜಪಾಲಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಪತ್ತಿಮಾರ್ಗಸುಲಭಾಯೈ ನಮಃ ॥ 990 ॥

ಓಂ ವಿಷ್ಣುಪ್ರಥಮಕಿಂಕರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಲೀಂಕಾರಾರ್ಥಸಾವಿತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೌಮಂಗಲ್ಯಾಧಿದೇವತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಷೋಡಶಾಕ್ಷರೀವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಯನ್ತ್ರಪುರವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಮಂಗಲಮಾಂಗಲ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶರಣ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರ್ಯಮ್ಬಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾರಾಯಣ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 1000 ॥

॥ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀಸಹಸ್ರನಾಮಾವಲಿಃ ಸಮಾಪ್ತಾ ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಸ್ಕನ್ದಪುರಾಣೇ ಸನತ್ಕುಮಾರಸಂಹಿತಾಯಾಂ
ಲಕ್ಷ್ಮೀಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಾಧಾರಿತ ನಾಮಾವಲಿಃ ॥

Also Read 1000 Names of Sri Laxmi:

1000 Names of Sri Lakshmi | Sahasranamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Lakshmi | Sahasranamavali Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top