Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Lalita Devi | Lalita Sahasranamavali Lyrics in English

Sree Lalita Sahasranamavali Lyrics in English:

॥ srilalitasahasranamavali sartha ॥

Om srilalitamahatripurasundarisvarupa
sriminaksi paramesvari paradevatambikayai namah

lalitasahasranamam

dhyanam
sindurarunavigraham trinayanam manikyamaulisphurat
taranayakasekharam smitamukhimapinavaksoruham ।
panibhyamalipurnaratnacasakam raktotpalam vibhratim
saumyam ratnaghatastharaktacaranam dhyayetparamambikam ॥

arunam karunatarangitaksim
dhrtapasankusapuspabanacapam ।
animadibhiravrtam mayukhaih
ahamityeva vibhavaye bhavanim ॥

dhyayetpadmasanastham vikasitavadanam padmapatrayataksim
hemabham pitavastram karakalitalasaddhemapadmam varangim ।
sarvalankarayuktam satatamabhayadam bhaktanamram bhavanim
srividyam santamurtim sakalasuranutam sarvasampatpradatrim ॥

sakunkumavilepanamalikacumbikasturikam
samandahasiteksanam sasaracapapasankusam ।
asesajanamohinimarunamalyabhusambaram
japakusumabhasuram japavidhau smaredambikam ॥

atha srilalitasahasranamastotram ।
Om aim hrim srim Om aim hrim srim ।

Srimata, Srimaharajni, Srimatsimhasanesvari, Cidagnikundasambhuta, Devakaryasamudyata, Udyadbhanusahasrabha, Caturbahusamanvita, Ragasvarupapasadhya, Krodhakarankusojjvala, Manorupeksukodanda, Pancatanmatrasayaka, Nijarunaprabhapuramajjadbrahmandamandala, Campakasokapunnagasaugandhikalasatkaca, Kuruvindamanisrenikanatkotiramandita, Astamicandravibhrajadalikasthalasobhita, Mukhacandrakalankabhamrganabhivisesaka, Vadanasmaramangalyagrhatoranacillika,
Vaktralaksmiparivahacalanminabhalocana, Navacampakapuspabhanasadandavirajita, Tarakantitiraskarinasabharanabhasura, Kadambamanjariklrptakarnapuramanohara, Tatankayugalibhutatapanodupamandala, Padmaragasiladarsaparibhavikapolabhuh, Navavidrumabimbasrinyakkariradanacchada, Suddhavidyankurakaradvijapanktidvayojjvala, Karpuravitikamodasamakarsidigantara, Nijasapamadhuryavinirbhartsitakacchapi, Mandasmitaprabhapuramajjatkamesamanasa, Anakalitasadrsyacibukasrivirajita,
Kamesabaddhamangalyasutrasobhitakandhara, Kanakangadakeyurakamaniyabhujanvita, Ratnagraiveyacintakalolamuktaphalanvita, Kamesvarapremaratnamanipratipanastani,
Nabhyalavalaromalilataphalakucadvayi, Laksyaromalatadharatasamunneyamadhyama, Stanabharadalanmadhyapattabandhavalitraya, Arunarunakausumbhavastrabhasvatkatitati,
Ratnakinkinikaramyarasanadamabhusita, Kamesajnatasaubhagyamardavorudvayanvita, Manikyamakutakarajanudvayavirajita, Indragopapariksiptasmaratunabhajanghika,
Gudhagulpha, Kurmaprsthajayisnuprapadanvita, Nakhadidhitisamchannanamajjanatamoguna, Padadvayaprabhajalaparakrtasaroruha, Sinjanamanimanjiramanditasripadambuja,
Maralimandagamana, Mahalavanyasevadhih, Sarvaruna, Anavadyangi ॥ 50 ॥

Sarvabharanabhusita, Sivakamesvarankastha, Siva, Svadhinavabha, Sumerumadhyasa‍rngastha, Srimannagaranayika, Cintamanigrhantastha, Pancabrahmasanasthita, Mahapadmatavisamstha, Kadambavanavasini, Sudhasagaramadhyastha, Kamaksi, Kamadayini, Devarsiganasanghatastuyamanatmavaibhava,
vadhodyuktasaktisenasamanvita, samarudhasindhuravrajasevita, Asvarudhadhisthitasvakotikotibhiravrta, Cakrarajaratharudhasarvayudhapariskrta, Geyacakraratharudhamantriniparisevita, Kiricakraratharudhadandanathapuraskrta, Jvalamalinikaksiptavahniprakaramadhyaga, Bhandasainyavadhodyuktasaktivikramaharsita,
Nityaparakramatopaniriksanasamutsuka, Bhandaputravadhodyuktabalavikramanandita, Mantrinyambaviracitavisangavadhatosita, Visukrapranaharanavarahiviryanandita,
Kamesvaramukhalokakalpitasriganesvara, Mahaganesanirbhinnavighnayantrapraharsita, Bhandasurendranirmuktasastrapratyastravarsini, Karangulinakhotpannanarayanadasakrtih, Mahapasupatastragninirdagdhasurasainika, Kamesvarastranirdagdhasasunyaka, Brahmopendramahendradidevasamstutavaibhava,
Haranetragnisandagdhakamasanjivanausadhih, Srimadvagbhavakutaikasvarupamukhapankaja, Kanthadhahkatiparyantamadhyakutasvarupini,
Saktikutaikatapannakatyadhobhagadharini, Mulamantratmika, Mulakutatrayakalevara, Kulamrtaikarasika, Kulasanketapalini, Kulangana, Kulantastha, Kaulini, Kulayogini, Akula, Samayantastha, Samayacaratatpara, Muladharaikanilaya, Brahmagranthivibhedini ॥ 100 ॥

Manipurantarudita, Visnugranthivibhedini, Ajnacakrantaralastha, Rudragranthivibhedini, Sahasrarambujarudha, Sudhasarabhivarsini, Tadillatasamarucih, Satcakroparisamsthita, Mahasaktih, Kundalini, Bisatantutaniyasi, Bhavani, Bhavanagamya, Bhavaranyakutharika, Bhadrapriya,Bhadramurtih, Bhaktasaubhagyadayini, Bhaktipriya, Bhaktigamya, Bhaktivasya, Bhayapaha, Sambhavi, Saradaradhya, Sarvani, Sarmadayini, Sankari, Srikari, Sadhvi, Saraccandranibhanana, Satodari, Santimati, Niradhara, Niranjana, Nirlepa, Nirmala, Nitya, Nirakara, Nirakula, Nirguna Niskala, Santa, Niskama, Nirupaplava, Nityamukta, Nirvikara, Nisprapanca, Nirasraya, Nityasuddha, Nityabuddha, Niravadya ॥ 150 ॥

Nirantara, Niskarana, Niskalanka, Nirupadhih, Nirisvara, Niraga, Ragamathani, Nirmada, Madanasini, Niscinta, Nirahankara Nirmoha, Mohanasini, Nirmama, Mamatahantri, Nispapa, Papanasini, Niskrodha, Krodhasamani, Nirlobha, Lobhanasini, Nihsamsaya, Samsayaghni, Nirbhava, Bhavanasini, Nirvikalpa, Nirabadha, Nirbheda, Bhedanasini Nirnasa, Mrtyumathani, Niskriya, Nisparigraha, Nistula, Nilacikura, Nirapaya, Niratyaya, Durlabha, Durgama, Durga, Duhkhahantri, Sukhaprada, Dustadura, Duracarasamani, Dosavarjita, Sarvajna, Sandrakaruna, Samanadhikavarjita, Sarvasaktimayi, Sarvamangala ॥ 200 ॥

Sadgatiprada, Sarvesvari, Sarvamayi, Sarvavarupini, Sarvayantratmika, Sarvatantrarupa, Manonmani, Mahesvari, Mahadevi, Mahalaksmi, Mrdapriya, Maharupa, Mahapujya, Mahapatakanasini, Mahamaya, Mahasattva, Mahasaktih, Maharatih, Mahabhoga, Mahaisvarya, Mahavirya, Mahabala, Mahabuddhih, Mahasiddhih, Mahayogesvaresvari, Mahatantra Mahamantra, Mahayantra, Mahasana, Mahayagakramaradhya, Mahabhairavapujita, Mahesvaramahakalpamahatandavasaksini, Mahakamesamahisi, Mahatripurasundari, Catussastyupacaradhya, Catussastikalamayi, Mahacatussastikotiyoginiganasevita, Manuvidya, Candravidya, Candramandalamadhyaga, Carurupa, Caruhasa, Carucandrakaladhara, Caracarajagannatha, Cakrarajaniketana, Parvati, Padmanayana Padmaragasamaprabha, Pancapretasanasina, Pancabrahmasvarupini ॥ 250 ॥

Cinmayi, Paramananda, Vijnanaghanarupini, Dhyanadhyatrdhyeyarupa, Dharmadharmavivarjita, Visvarupa, Jagarini Svapanti Taijasatmika Supta Prajnatmika, Turya Sarvavasthavivarjita, Srstikartri, Brahmarupa, Goptri, Govindarupini Samharini, Rudrarupa, Tirodhanakari, Isvari, Sadasiva, Anugrahada, Pancakrtyaparayana Bhanumandalamadhyastha, Bhairavi, Bhagamalini,
Padmasana, Bhagavati, Padmanabhasahodari, Unmesanimisotpannavipannabhuvanavali, Sahasrasirsavadana, Sahasraksi, Sahasrapat, Abrahmakitajanani Varnasramavidhayini, Nijajnarupanigama, Punyapunyaphalaprada, Srutisimantasindurikrtapadabjadhulika, Sakalagamasandohasuktisamputamauktika, Purusarthaprada, Purna, Bhogini, Bhuvanesvari, Ambika, Anadinidhana, Haribrahmendrasevita, Narayani, Nadarupa, Namarupavivarjita ॥ 300 ॥

Hrinkari, Hrimati, Hrdya, Heyopadeyavarjita, Rajarajarcita, Rajni, Ramya, Rajivalocana, Ranjani, Ramani, Rasya, Ranatkinkinimekhala, Rama, Rakenduvadana, Ratirupa, Ratipriya, Raksakari, Raksasaghni, Rama. Ramanalampata, Kamya, Kamakalarupa, Kadambakusumapriya, Kalyani, Jagatikanda, Karunarasasagara, Kalavati, Kalalapa, Kanta, Kadambaripriya, Varada, Vamanayana, Varuni madavivhala, Visvadhika, Vedavedya, Vindhyacalanivasini, Vidhatri, Vedajanani, Visnumaya, Vilasini, Ksetrasvarupa, Ksetresi, Ksetraksetrajnapalini Ksayavrddhivinirmukta, Ksetrapalasamarcita, Vijaya, Vimala, Vandya, Vandarujanavatsala, Vagvadini ॥ 350 ॥

Vamakesi, Vahnimandalavasini, Bhaktimatkalpalatika, Pasupasavimocini, Samhrtasesapasanda, Sadacarapravartika, Tapatrayagnisantaptasamahladanacandrika Taruni, Tapasaradhya, Tanumadhya, Tamo’paha, Cit (citih, Tatpadalaksyartha Cidekarasarupini, Svatmanandalavibhutabrahmadyanandasantatih Para, Pratyakcitirupa Pasyanti Paradevata, Madhyama, Vaikharirupa Bhaktamanasahamsika, Kamesvaraprananadi, Krtajna, Kamapujita, Sa‍rngararasasampurna, Jaya, Jalandharasthita, Odyanapithanilaya, Bindumandalavasini, Rahoyagakramaradhya, Rahastarpanatarpita, Sadyahprasadini, Visvasaksini, Saksivarjita, Sadangadevatayukta Sadgunyaparipurita Nityaklinna, Nirupama, Nirvana sukhadayini, Nitya-sodasikarupa, Srikanthardhasaririni Prabhavati, Prabharupa, Prasiddha, Paramesvari, Mulaprakrtih, Avyakta, Vyaktavyaktasvarupini, Vyapini ॥ 400 ॥

Vividhakara, Vidya’vidyasvarupini, Mahakamesanayanakumudahladakaumudi Bhaktahardatamobhedabhanumadbhanusantatih Sivaduti, Sivaradhya, Sivamurtih, Sivankari Sivapriya, Sivapara, Sistesta Sistapujita, Aprameya, Svaprakasa, Manovacamagocara, Cicchaktih, Cetanarupa, Jadasaktih Jadatmika, Gayatri, Vyahrtih Sandhya, Dvijavrndanisevita, Tattvasana, Tat, Tvam, Ayi, Pancakosantarasthita, Nihsimamahima, Nityayauvana, Madasalini, Madaghurnitaraktaksi, Madapatalagandabhuh, Candanadravadigdhangi, Campeyakusumapriya, Kusala, Komalakara, Kurukulla, Kulesvari Kulakundalaya Kaulamargatatparasevita, Kaulamargatatparasevita, Kumaragananathamba, Tustih, Pustih, Matih, Dhrtih, Santih, Svastimati, Kantih, Nandini ॥ 450 ॥

Vighnanasini, Tejovati, Trinayana, Lolaksi Malini, Hamsini Mata, Malayacalavasini, Sumukhi, Nalini, Subhruh, Sobhana, Suranayika, Kalakanthi, Kantimati, Ksobhini, Suksmarupini Vajresvari, Vamadevi, Vayo’vasthavivarjita, Siddhesvari, Siddhavidya, Siddhamata, Yasasvini, Visuddhicakranilaya, Araktavarna, Trilocana, Khatvangadipraharana, Vadanaikasamanvita, Payasannapriya, Tvakstha, Pasulokabhayankari, Amrtadimahasaktisamvrta, Dakinisvari, Anahatabjanilaya, Syamabha, Vadanadvaya, Damstrojjvala, Aksamaladidhara, Rudhirasamsthita, Kalaratryadisaktyaughavrta, Snigdhaudanapriya Mahavirendravarada, Rakinyambasvarupini, Manipurabjanilaya, Vadanatrayasamyuta, Vajradikayudhopeta, Damaryadibhiravrta, Raktavarna, Mamsanistha ॥ 500 ॥

Gudannapritamanasa, Samastabhaktasukhada, Lakinyambasvarupini, Svadhisthanambujagata Caturvaktramanohara, Suladyayudhasampanna Pitavarna, Atigarvita, Medonistha, Madhuprita, Bandhinyadisamanvita, Dadhyannasaktahrdaya, Kakinirupadharini, Muladharambujarudha, Pancavaktra, Asthisamsthita, Varadadinisevita, Mudgaudanasaktacitta Sakinyambasvarupini, Ajnacakrabjanilaya, Suklavarna, Sadanana, Majjasamstha, Hamsavatimukhyasaktisamanvita Haridrannaikarasika, Hakinirupadharini, Sahasradalapadmastha, Sarvavarnopasobhita, Sarvayudhadhara, Suklasamsthita, Sarvatomukhi, Sarvaudanapritacitta, Yakinyambasvarupini, Svaha
Svadha Amatih, Medha, Srutih, Smrtih Anuttama, Punyakirtih, Punyalabhya, Punyasravanakirtana, Pulomajarcita, Bandhamocani, Barbaralaka, Vimarsarupini, Vidya, Viyadadi jagatprasuh ॥ 550 ॥

Sarvavyadhiprasamani, Sarvamrtyunivarini, Agraganya, Acintyarupa, Kalikalmasanasini, Katyayani, Kalahantri, Kamalaksanisevita, Tambulapuritamukhi, Dadimikusumaprabha, Mrgaksi, Mohini, Mukhya, Mrdani, Mitrarupini, Nityatrpta, Bhaktanidhih, Niyantri, Nikhilesvari, Maitryadivasanalabhya, Mahapralayasaksini, Parasaktih, Paranistha, Prajnanaghanarupini, Madhvipanalasa Matta, Matrkavarnarupini, Mahakailasanilaya, Mrnalamrdudorlata, Mahaniya, Dayamurtih, Mahasamrajyasalini, Atmavidya, Mahavidya, Srividya, Kamasevita, Srisodasaksarividya, Trikuta, Kamakotika, Kataksakinkaribhutakamalakotisevita Sirahsthita, Candranibha, Bhalastha, Indradhanuhprabha, Hrdayastha, Raviprakhya, Trikonantaradipika, Daksayani, Daityahantri, Daksayajnavinasini ॥ 600 ॥

Darandolitadirghaksi, Darahasojjvalanmukhi, Gurumurtih Gunanidhih, Gomata, Guhajanmabhuh, Devesi, Dandanitistha, Daharakasarupini, Pratipanmukhyarakantatithimandalapujita Kalatmika, Kalanatha, Kavyalapavinodini, Sacamararamavanisavyadaksinasevita Adisaktih Ameya, Atma, Parama, Pavanakrtih, Anekakotibrahmandajanani, Divyavigraha, Klinkari, Kevala Guhya, Kaivalyapadadayini, Tripura, Trijagadvandya, Trimurtih, Tridasesvari, Tryaksari, Divyagandhadhya, Sinduratilakancita Uma, Sailendratanaya, Gauri, Gandharvasevita, Visvagarbha, Svarnagarbha, Avarada, Vagadhisvari, Dhyanagamya, Aparicchedya, Jnanada, Jnanavigraha, Sarvavedantasamvedya, Satyanandasvarupini, Lopamudrarcita, Lilakḷptabrahmandamandala, Adrsya, Drsyarahita ॥ 650 ॥

Vijnatri, Vedyavarjita, Yogini, Yogada, Yogya, Yogananda Yugandhara, Icchasaktijnanasaktikriyasaktisvarupini, Sarvadhara, Supratistha, Sadasadrupadharini, Astamurtih, Ajajetri, Lokayatravidhayini, Ekakini, Bhumarupa, Nirdvaita, Dvaitavarjita, Annada, Vasuda, Vrddha, Brahmatmaikyasvarupini, Brhati, Brahmani, Brahmi, Brahmananda, Balipriya, Bhasarupa, Brhatsena, Bhavabhavavivarjita, Sukharadhya, Subhakari, Sobhanasulabhagatih, Rajarajesvari, Rajyadayini, Rajyavabha, Rajatkrpa, Rajapithanivesitanijasrita, Rajyalaksmi, Kosanatha, Caturangabalesvari, Samrajyadayini, Satyasandha, Sagaramekhala, Diksita, Daityasamani, Sarvalokavasankari, Sarvarthadatri, Savitri, Saccidanandarupini ॥ 700 ॥

Desakalaparicchinna, Sarvaga Sarvamohini, Sarasvati, Sastramayi Guhamba, Guhyarupini, Sarvopadhivinirmukta, Sadasivapativrata, Sampradayesvari, Sadhu, Gurumandalarupini, Kulottirna, Bhagaradhya, Maya, Madhumati, Mahi, Ganamba, Guhyakaradhya, Komalangi, Gurupriya, Svatantra, Sarvatantresi, Daksinamurtirupini, Sanakadisamaradhya, Sivajnanapradayini, Citkala, Anandakalika, Premarupa, Priyankari, Namaparayanaprita, Nandividya, Natesvari, Mithyajagadadhisthana, Muktida, Muktirupini, Lasyapriya, Layakari, Lajja, Rambhadivandita, Bhavadavasudhavrstih, Paparanyadavanala, Daurbhagyatulavatula, Jaradhvantaraviprabha, Bhagyabdhicandrika, Bhaktacittakekighanaghana Rogaparvatadambholih, Mrtyudarukutharika, Mahesvari ॥ 750 ॥

Mahakali, Mahagrasa, Mahasana, Aparna, Candika, Candamundasuranisudini, Ksaraksaratmika, Sarvalokesi, Visvadharini, Trivargadatri, Subhaga, Tryambaka, Trigunatmika, Svargapavargada, Suddha, Japapuspanibhakrtih, Ojovati, Dyutidhara, Yajnarupa, Priyavrata, Duraradhya, Duradharsa, Patalikusumapriya, Mahati, Merunilaya, Mandarakusumapriya, Viraradhya, Viradrupa, Viraja, Visvatomukhi, Pratyagrupa, Parakasa Pranada, Pranarupini, Martandabhairavaradhya, Mantrininyastarajyadhuh, Tripuresi, Jayatsena, Nistraigunya, Parapara, Satyajnananandarupa, Samarasyaparayana, Kapardini, Kalamala, Kamadhuk, Kamarupini, Kalanidhih, Kavyakala, Rasajna, Rasasevadhih ॥ 800 ॥

Pusta, Puratana, Pujya, Puskara, Puskareksana, Paranjyotih, Parandhama, Paramanuh, Paratpara, Pasahasta, Pasahantri, Paramantravibhedini, Murta, Amurta, Anityatrpta, Munimanasahamsika, Satyavrata, Satyarupa, Sarvantaryamini, Sati, Brahmani, Brahma, Janani, Bahurupa, Budharcita, Prasavitri, Pracanda, Ajna, Pratistha, Prakatakrtih, Pranesvari, Pranadatri, Pancasatpitharupini, Visa‍rnkhala, Viviktastha, Viramata, Viyatprasuh, Mukunda, Muktinilaya, Mulavigraharupini, Bhavajna, Bhavarogaghni, Bhavacakrapravartini, Chandahsara, Sastrasara, ara, Talodari, Udarakirtih, Uddamavaibhava, Varnarupini ॥ 850 ॥

Janmamrtyujarataptajanavisrantidayini Sarvopanisadudghusta, Santyatitakalatmika, Gambhira, Gaganantastha, Garvita, Ganalolupa, Kalpanarahita, Kastha, Akanta, Kantardhavigraha, Karyakarananirmukta, Kamakelitarangita, Kanatkanakatatanka, Lilavigrahadharini, Aja, Ksayavinirmukta, Mugdha, Ksipraprasadini, Antarmukhasamaradhya, Bahirmukhasudurlabha Trayi, Trivarganilaya, Tristha, Tripuramalini, Niramaya, Niralamba, Svatmarama, Sudhasrutih / srtih, Samsarapankanirmagnasamuddharanapandita, Yajnapriya, Yajnakartri, Yajamanasvarupini, Dharmadhara, Dhanadhyaksa, Dhanadhanyavivardhini, Viprapriya, Viprarupa, Visvabhramanakarini, Visvagrasa, Vidrumabha, Vaisnavi, Visnurupini, Ayonih, Yoninilaya, Kutastha, Kularupini, Viragosthipriya, Vira, Naiskarmya ॥ 900 ॥

Nadarupini, Vijnanakalana, Kalya, Vidagdha, Baindavasana, Tattvadhika, Tattvamayi, Tattvamarthasvarupini, Samaganapriya, Saumya Sadasivakutumbini, Savyapasavyamargastha Sarvapadvinivarini, Svastha, Svabhavamadhura, Dhira, Dhirasamarcita, Caitanyarghyasamaradhya, Caitanyakusumapriya, Sadodita, Sadatusta, Tarunadityapatala, Daksinadaksinaradhya, Darasmeramukhambuja, Kaulini kevala Anarghyakaivalyapadadayini, Stotrapriya, Stutimati, Srutisamstutavaibhava, Manasvini, Manavati, Mahesi, Mangalakrtih, Visvamata, Jagaddhatri, Visalaksi, Viragini, Pragalbha, Paramodara, Paramoda, Manomayi, Vyomakesi, Vimanastha Vajrini, Vamakesvari, Pancayajnapriya Pancapretamancadhisayini, Pancami, Pancabhutesi, Pancasankhyopacarini ॥ 950 ॥

Sasvati, Sasvataisvarya, Sarmada, Sambhumohini, Dhara, Dharasuta, Dhanya, Dharmini, Dharmavardhini, Lokatita, Gunatita, Sarvatita, Samatmika, Bandhukakusumaprakhya, Bala, Lilavinodini, Sumangali, Sukhakari, Suvesadhya Suvasini, Suvasinyarcanaprita, Asobhana, Suddhamanasa, Bindutarpanasantusta, Purvaja, Tripurambika, Dasamudrasamaradhya,
Tripurasrivasankari, Jnanamudra, Jnanagamya, Jnanajneyasvarupini, Yonimudra, Trikhandesi, Triguna, Amba, Trikonaga, Anagha, Adbhutacaritra, Vanchitarthapradayini, Abhyasatisayajnata Sadadhvatitarupini, Avyajakarunamurtih, Ajnanadhvantadipika, Abalagopavidita, Sarvanullanghyasasana, Sricakrarajanilaya, Srimattripurasundari, Srisiva, Sivasaktaikyarupini, Lalitambika ॥ 1000 ॥

srim hrim aim Om
evam srilalitadevya namnam sahasrakam jaguh

॥ iti sribrahmandapurane uttarakhande srihayagrivagastyasamvade
srilalitasahasranamastotrakathanam sampurnam ॥

1000 Names of Sri Lalita Devi | Lalita Sahasranamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Lalita Devi | Lalita Sahasranamavali Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top