Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Lalita Devi | Lalita Sahasranamavali Lyrics in Gujarati

Sree Lalita Sahasranamavali Lyrics in Gujarati:

॥ શ્રીલલિતાસહસ્રનામાવલી સાર્થ ॥

ૐ શ્રીલલિતામહાત્રિપુરસુન્દરીસ્વરૂપા
શ્રીમીનાક્ષી પરમેશ્વરી પરદેવતામ્બિકાયૈ નમઃ

લલિતાસહસ્રનામં

ધ્યાનમ્
સિન્દૂરારુણવિગ્રહાં ત્રિનયનાં માણિક્યમૌલિસ્ફુરત્
તારાનાયકશેખરાં સ્મિતમુખીમાપીનવક્ષોરુહામ્ ।
પાણિભ્યામલિપૂર્ણરત્નચષકં રક્તોત્પલં વિભ્રતીં
સૌમ્યાં રત્નઘટસ્થરક્તચરણાં ધ્યાયેત્પરામમ્બિકામ્ ॥

અરુણાં કરુણાતરઙ્ગિતાક્ષીં
ધૃતપાશાઙ્કુશપુષ્પબાણચાપામ્ ।
અણિમાદિભિરાવૃતાં મયુખૈઃ
અહમિત્યેવ વિભાવયે ભવાનીમ્ ॥

ધ્યાયેત્પદ્માસનસ્થાં વિકસિતવદનાં પદ્મપત્રાયતાક્ષીં
હેમાભાં પીતવસ્ત્રાં કરકલિતલસદ્ધેમપદ્માં વરાઙ્ગીમ્ ।
સર્વાલઙ્કારયુક્તાં સતતમભયદાં ભક્તનમ્રાં ભવાનીં
શ્રીવિદ્યાં શાન્તમૂર્તિં સકલસુરનુતાં સર્વસમ્પત્પ્રદાત્રીમ્ ॥

સકુઙ્કુમવિલેપનામલિકચુમ્બિકસ્તૂરિકાં
સમન્દહસિતેક્ષણાં સશરચાપપાશાઙ્કુશામ્ ।
અશેષજનમોહિનીમરુણમાલ્યભૂષામ્બરાં
જપાકુસુમભાસુરાં જપવિધૌ સ્મરેદમ્બિકામ્ ॥

અથ શ્રીલલિતાસહસ્રનામસ્તોત્રમ્ ।
ૐ ઐં હ્રીં શ્રીં ૐ ઐં હ્રીં શ્રીં ।

શ્રીમાતા, શ્રીમહારાજ્ઞી, શ્રીમત્સિંહાસનેશ્વરી, ચિદગ્નિકુણ્ડસમ્ભૂતા, દેવકાર્યસમુદ્યતા, ઉદ્યદ્ભાનુસહસ્રાભા, ચતુર્બાહુસમન્વિતા, રાગસ્વરૂપપાશાઢ્યા, ક્રોધાકારાઙ્કુશોજ્જ્વલા, મનોરૂપેક્ષુકોદણ્ડા, પઞ્ચતન્માત્રસાયકા, નિજારુણપ્રભાપૂરમજ્જદ્બ્રહ્માણ્ડમણ્ડલા, ચમ્પકાશોકપુન્નાગસૌગન્ધિકલસત્કચા, કુરુવિન્દમણિશ્રેણીકનત્કોટીરમણ્ડિતા, અષ્ટમીચન્દ્રવિભ્રાજદલિકસ્થલશોભિતા, મુખચન્દ્રકલઙ્કાભમૃગનાભિવિશેષકા, વદનસ્મરમાઙ્ગલ્યગૃહતોરણચિલ્લિકા, વક્ત્રલક્ષ્મીપરીવાહચલન્મીનાભલોચના, નવચમ્પકપુષ્પાભનાસાદણ્ડવિરાજિતા, તારાકાન્તિતિરસ્કારિનાસાભરણભાસુરા, કદમ્બમઞ્જરીક્લૃપ્તકર્ણપૂરમનોહરા, તાટઙ્કયુગલીભૂતતપનોડુપમણ્ડલા, પદ્મરાગશિલાદર્શપરિભાવિકપોલભૂઃ, નવવિદ્રુમબિમ્બશ્રીન્યક્કારિરદનચ્છદા, શુદ્ધવિદ્યાઙ્કુરાકારદ્વિજપઙ્ક્તિદ્વયોજ્જ્વલા, કર્પૂરવીટિકામોદસમાકર્ષિદિગન્તરા, નિજસલ્લાપમાધુર્યવિનિર્ભર્ત્સિતકચ્છપી, મન્દસ્મિતપ્રભાપૂરમજ્જત્કામેશમાનસા, અનાકલિતસાદૃશ્યચિબુકશ્રીવિરાજિતા, કામેશબદ્ધમાઙ્ગલ્યસૂત્રશોભિતકન્ધરા, કનકાઙ્ગદકેયૂરકમનીયભુજાન્વિતા, રત્નગ્રૈવેયચિન્તાકલોલમુક્તાફલાન્વિતા, કામેશ્વરપ્રેમરત્નમણિપ્રતિપણસ્તની, નાભ્યાલવાલરોમાલિલતાફલકુચદ્વયી, લક્ષ્યરોમલતાધારતાસમુન્નેયમધ્યમા, સ્તનભારદલન્મધ્યપટ્ટબન્ધવલિત્રયા, અરુણારુણકૌસુમ્ભવસ્ત્રભાસ્વત્કટીતટી, રત્નકિઙ્કિણિકારમ્યરશનાદામભૂષિતા, કામેશજ્ઞાતસૌભાગ્યમાર્દવોરુદ્વયાન્વિતા, માણિક્યમકુટાકારજાનુદ્વયવિરાજિતા, ઇન્દ્રગોપપરિક્ષિપ્તસ્મરતૂણાભજઙ્ઘિકા, ગૂઢગુલ્ફા, કૂર્મપૃષ્ઠજયિષ્ણુપ્રપદાન્વિતા, નખદીધિતિસંછન્નનમજ્જનતમોગુણા, પદદ્વયપ્રભાજાલપરાકૃતસરોરુહા, શિઞ્જાનમણિમઞ્જિરમણ્ડિતશ્રીપદામ્બુજા, મરાલીમન્દગમના, મહાલાવણ્યશેવધિઃ, સર્વારુણા, અનવદ્યાઙ્ગી ॥ 50 ॥

સર્વાભરણભૂષિતા, શિવકામેશ્વરાઙ્કસ્થા, શિવા, સ્વાધીનવલ્લભા, સુમેરુમધ્યશ‍ૃઙ્ગસ્થા, શ્રીમન્નગરનાયિકા, ચિન્તામણિગૃહાન્તસ્થા, પઞ્ચબ્રહ્માસનસ્થિતા, મહાપદ્માટવીસંસ્થા, કદમ્બવનવાસિની, સુધાસાગરમધ્યસ્થા, કામાક્ષી, કામદાયિની, દેવર્ષિગણસઙ્ઘાતસ્તૂયમાનાત્મવૈભવા, ભણ્ડાસુરવધોદ્યુક્તશક્તિસેનાસમન્વિતા, સમ્પત્કરીસમારૂઢસિન્ધુરવ્રજસેવિતા, અશ્વારૂઢાધિષ્ઠિતાશ્વકોટિકોટિભિરાવૃતા, ચક્રરાજરથારૂઢસર્વાયુધપરિષ્કૃતા, ગેયચક્રરથારૂઢમન્ત્રિણીપરિસેવિતા, કિરિચક્રરથારૂઢદણ્ડનાથાપુરસ્કૃતા, જ્વાલામાલિનિકાક્ષિપ્તવહ્નિપ્રાકારમધ્યગા, ભણ્ડસૈન્યવધોદ્યુક્તશક્તિવિક્રમહર્ષિતા, નિત્યાપરાક્રમાટોપનિરીક્ષણસમુત્સુકા, ભણ્ડપુત્રવધોદ્યુક્તબાલાવિક્રમનન્દિતા, મન્ત્રિણ્યમ્બાવિરચિતવિષઙ્ગવધતોષિતા, વિશુક્રપ્રાણહરણવારાહીવીર્યનન્દિતા, કામેશ્વરમુખાલોકકલ્પિતશ્રીગણેશ્વરા, મહાગણેશનિર્ભિન્નવિઘ્નયન્ત્રપ્રહર્ષિતા, ભણ્ડાસુરેન્દ્રનિર્મુક્તશસ્ત્રપ્રત્યસ્ત્રવર્ષિણી, કરાઙ્ગુલિનખોત્પન્નનારાયણદશાકૃતિઃ, મહાપાશુપતાસ્ત્રાગ્નિનિર્દગ્ધાસુરસૈનિકા, કામેશ્વરાસ્ત્રનિર્દગ્ધસભણ્ડાસુરશૂન્યકા, બ્રહ્મોપેન્દ્રમહેન્દ્રાદિદેવસંસ્તુતવૈભવા, હરનેત્રાગ્નિસન્દગ્ધકામસઞ્જીવનૌષધિઃ, શ્રીમદ્વાગ્ભવકૂટૈકસ્વરૂપમુખપઙ્કજા, કણ્ઠાધઃકટિપર્યન્તમધ્યકૂટસ્વરૂપિણી, શક્તિકૂટૈકતાપન્નકટ્યધોભાગધારિણી, મૂલમન્ત્રાત્મિકા, મૂલકૂટત્રયકલેવરા, કુલામૃતૈકરસિકા, કુલસઙ્કેતપાલિની,
કુલાઙ્ગના, કુલાન્તસ્થા, કૌલિની, કુલયોગિની, અકુલા, સમયાન્તસ્થા, સમયાચારતત્પરા, મૂલાધારૈકનિલયા, બ્રહ્મગ્રન્થિવિભેદિની ॥ 100 ॥

મણિપૂરાન્તરુદિતા, વિષ્ણુગ્રન્થિવિભેદિની, આજ્ઞાચક્રાન્તરાલસ્થા, રુદ્રગ્રન્થિવિભેદિની, સહસ્રારામ્બુજારૂઢા, સુધાસારાભિવર્ષિણી, તડિલ્લતાસમરુચિઃ, ષટ્ચક્રોપરિસંસ્થિતા, મહાસક્તિઃ, કુણ્ડલિની, બિસતન્તુતનીયસી, ભવાની, ભાવનાગમ્યા, ભવારણ્યકુઠારિકા, ભદ્રપ્રિયા ભદ્રમૂર્તિઃ, ભક્તસૌભાગ્યદાયિની, ભક્તિપ્રિયા, ભક્તિગમ્યા, ભક્તિવશ્યા, ભયાપહા, શામ્ભવી, શારદારાધ્યા, શર્વાણી, શર્મદાયિની, શાઙ્કરી, શ્રીકરી, સાધ્વી, શરચ્ચન્દ્રનિભાનના, શાતોદરી, શાન્તિમતી, નિરાધારા, નિરઞ્જના, નિર્લેપા, નિર્મલા, નિત્યા, નિરાકરા, નિરાકુલા, નિર્ગુણા નિષ્કલા, શાન્તા, નિષ્કામા, નિરુપપ્લવા, નિત્યમુક્તા, નિર્વિકારા, નિષ્પ્રપઞ્ચા, નિરાશ્રયા, નિત્યશુદ્ધા, નિત્યબુદ્ધા, નિરવદ્યા, ॥ 150 ॥

નિરન્તરા, નિષ્કારણા, નિષ્કલઙ્કા, નિરુપાધિઃ, નિરીશ્વરા, નીરાગા, રાગમથની, નિર્મદા, મદનાશિની, નિશ્ચિન્તા, નિરહઙ્કારા નિર્મોહા, મોહનાશિની, નિર્મમા, મમતાહન્ત્રી, નિષ્પાપા, પાપનાશિની, નિષ્ક્રોધા, ક્રોધશમની, નિર્લોભા, લોભનાશિની, નિઃસંશયા, સંશયઘ્ની, નિર્ભવા, ભવનાશિની, નિર્વિકલ્પા, નિરાબાધા, નિર્ભેદા, ભેદનાશિની નિર્નાશા, મૃત્યુમથની, નિષ્ક્રિયા, નિષ્પરિગ્રહા, નિસ્તુલા, નીલચિકુરા, નિરપાયા, નિરત્યયા, દુર્લભા, દુર્ગમા, દુર્ગા, દુઃખહન્ત્રી, સુખપ્રદા, દુષ્ટદૂરા, દુરાચારશમની, દોષવર્જિતા, સર્વજ્ઞા, સાન્દ્રકરુણા, સમાનાધિકવર્જિતા, સર્વશક્તિમયી, સર્વમઙ્ગલા ॥ 200 ॥

સદ્ગતિપ્રદા, સર્વેશ્વરી, સર્વમયી, સર્વમન્ત્રસ્વરૂપિણી, સર્વયન્ત્રાત્મિકા, સર્વતન્ત્રરૂપા, મનોન્મની, માહેશ્વરી, મહાદેવી, મહાલક્ષ્મી, મૃડપ્રિયા, મહારૂપા, મહાપૂજ્યા, મહાપાતકનાશિની, મહામાયા, મહાસત્ત્વા, મહાશક્તિઃ, મહારતિઃ, મહાભોગા, મહૈશ્વર્યા, મહાવીર્યા, મહાબલા, મહાબુદ્ધિઃ, મહાસિદ્ધિઃ, મહાયોગેશ્વરેશ્વરી, મહાતન્ત્રા મહામન્ત્રા, મહાયન્ત્રા, મહાસના, મહાયાગક્રમારાધ્યા, મહાભૈરવપૂજિતા, મહેશ્વરમહાકલ્પમહાતાણ્ડવસાક્ષિણી મહાકામેશમહિષી, મહાત્રિપુરસુન્દરી, ચતુષ્ષષ્ટ્યુપચારાઢ્યા, ચતુષ્ષષ્ટિકલામયી, મહાચતુષ્ષષ્ટિકોટિયોગિનીગણસેવિતા, મનુવિદ્યા, ચન્દ્રવિદ્યા, ચન્દ્રમણ્ડલમધ્યગા, ચારુરૂપા, ચારુહાસા, ચારુચન્દ્રકલાધરા, ચરાચરજગન્નાથા, ચક્રરાજનિકેતના, પાર્વતી, પદ્મનયના પદ્મરાગસમપ્રભા, પઞ્ચપ્રેતાસનાસીના, પઞ્ચબ્રહ્મસ્વરુપિણી ॥ 250 ॥

ચિન્મયી, પરમાનન્દા, વિજ્ઞાનઘનરૂપિણી, ધ્યાનધ્યાતૃધ્યેયરૂપા, ધર્માધર્મવિવર્જિતા, વિશ્વરુપા, જાગરિણી સ્વપન્તી તૈજસાત્મિકા સુપ્તા પ્રાજ્ઞાત્મિકા, તુર્યા સર્વાવસ્થાવિવર્જિતા, સૃષ્ટિકર્ત્રી, બ્રહ્મરૂપા, ગોપ્ત્રી, ગોવિન્દરૂપિણી સંહારિણી, રુદ્રરૂપા તિરોધાનકરી, ઈશ્વરી, સદાશિવા, અનુગ્રહદા, પઞ્ચકૃત્યપરાયણા ભાનુમણ્ડલમધ્યસ્થા, ભૈરવી, ભગમાલિની, પદ્માસના, ભગવતી, પદ્મનાભસહોદરી, ઉન્મેષનિમિષોત્પન્નવિપન્નભુવનાવલી સહસ્રશીર્ષવદના, સહસ્રાક્ષી, સહસ્રપાત્, આબ્રહ્મકીટજનની વર્ણાશ્રમવિધાયિનિ, નિજાજ્ઞારૂપનિગમા, પુણ્યાપુણ્યફલપ્રદા, શ્રુતિસીમન્તસિન્દૂરીકૃતપાદાબ્જધૂલિકા, સકલાગમસન્દોહશુક્તિસમ્પુટમૌક્તિકા, પુરુષાર્થપ્રદા, પૂર્ણા, ભોગિની, ભુવનેશ્વરી, અમ્બિકા, અનાદિનિધના, હરિબ્રહ્મેન્દ્રસેવિતા, નારાયણી, નાદરૂપા, નામરૂપવિવર્જિતા ॥ 300 ॥

હ્રીઙ્કારી, હ્રીમતી, હૃદ્યા, હેયોપાદેયવર્જિતા, રાજરાજાર્ચિતા, રાજ્ઞી, રમ્યા, રાજીવલોચના, રઞ્જની, રમણી, રસ્યા, રણત્કિઙ્કિણિમેખલા, રમા, રાકેન્દુવદના, રતિરૂપા, રતિપ્રિયા, રક્ષાકરી, રાક્ષસઘ્ની, રામા, રમણલમ્પટા, કામ્યા, કામકલારૂપા, કદમ્બકુસુમપ્રિયા, કલ્યાણી, જગતીકન્દા, કરુણારસસાગરા, કલાવતી, કલાલાપા , કાન્તા, કાદમ્બરીપ્રિયા, વરદા, વામનયના, વારુણી મદવિવ્હલા, વિશ્વાધિકા, વેદવેદ્યા, વિન્ધ્યાચલનિવાસિની, વિધાત્રી, વેદજનની, વિષ્ણુમાયા, વિલાસિની, ક્ષેત્રસ્વરૂપા, ક્ષેત્રેશી, ક્ષેત્રક્ષેત્રજ્ઞપાલિની ક્ષયવૃદ્ધિવિનિર્મુક્તા, ક્ષેત્રપાલસમર્ચિતા, વિજયા, વિમલા, વન્દ્યા, વન્દારુજનવત્સલા, વાગ્વાદિની ॥ 350 ॥

વામકેશી, વહ્નિમણ્ડલવાસિની, ભક્તિમત્કલ્પલતિકા, પશુપાશવિમોચિની, સંહૃતાશેષપાષણ્ડા, સદાચારપ્રવર્તિકા, તાપત્રયાગ્નિસન્તપ્તસમાહ્લાદનચન્દ્રિકા તરુણી, તાપસારાધ્યા, તનુમધ્યા, તમોઽપહા, ચિત્ (ચિતિઃ, તત્પદલક્ષ્યાર્થા ચિદેકરસરૂપિણી સ્વાત્માનન્દલવીભૂતબ્રહ્માદ્યાનન્દસન્તતિઃ પરા, પ્રત્યક્ચિતીરૂપા પશ્યન્તી પરદેવતા, મધ્યમા, વૈખરીરૂપા ભક્તમાનસહંસિકા, કામેશ્વરપ્રાણનાડી, કૃતજ્ઞા, કામપૂજિતા, શ‍ૃઙ્ગારરસસમ્પૂર્ણા, જયા, જાલન્ધરસ્થિતા, ઓડ્યાણપીઠનિલયા, બિન્દુમણ્ડલવાસિની, રહોયાગક્રમારાધ્યા, રહસ્તર્પણતર્પિતા, સદ્યઃપ્રસાદિની, વિશ્વસાક્ષિણી, સાક્ષિવર્જિતા, ષડઙ્ગદેવતાયુક્તા ષાડ્ગુણ્યપરિપૂરિતા નિત્યક્લિન્ના, નિરુપમા, નિર્વાણ સુખદાયિની, નિત્યા-ષોડશિકારૂપા, શ્રીકણ્ઠાર્ધશરીરિણી પ્રભાવતી, પ્રભારૂપા, પ્રસિદ્ધા, પરમેશ્વરી, મૂલપ્રકૃતિઃ, અવ્યક્તા, વ્યક્તાવ્યક્તસ્વરૂપીણિ, વ્યાપિની ॥ 400 ॥

વિવિધાકારા, વિદ્યાઽવિદ્યાસ્વરૂપિણી, મહાકામેશનયનકુમુદાહ્લાદકૌમુદી ભક્તહાર્દતમોભેદભાનુમદ્ભાનુસન્તતિઃ શિવદૂતી, શિવારાધ્યા, શિવમૂર્તિઃ, શિવઙ્કરી શિવપ્રિયા, શિવપરા, શિષ્ટેષ્ટા શિષ્ટપૂજિતા, અપ્રમેયા, સ્વપ્રકાશા, મનોવાચામગોચરા, ચિચ્છક્તિઃ, ચેતનારૂપા, જડશક્તિઃ જડાત્મિકા, ગાયત્રી, વ્યાહૃતિઃ સન્ધ્યા, દ્વિજવૃન્દનિષેવિતા, તત્ત્વાસના, તત્, ત્વં, અયી, પઞ્ચકોશાન્તરસ્થિતા, નિઃસીમમહિમા, નિત્યયૌવના, મદશાલિની, મદઘૂર્ણિતરક્તાક્ષી, મદપાટલગણ્ડભૂઃ, ચન્દનદ્રવદિગ્ધાઙ્ગી, ચામ્પેયકુસુમપ્રિયા, કુશલા, કોમલાકારા, કુરુકુલ્લા, કુલેશ્વરી કુલકુણ્ડાલયા કૌલમાર્ગતત્પરસેવિતા, કુમારગણનાથામ્બા, તુષ્ટિઃ, પુષ્ટિઃ, મતિઃ, ધૃતિઃ, શાન્તિઃ, સ્વસ્તિમતી, કાન્તિઃ, નન્દિની ॥ 450 ॥

વિઘ્નનાશિની, તેજોવતી, ત્રિનયના, લોલાક્ષી માલિની, હંસિની માતા, મલયાચલવાસિની, સુમુખી, નલિની, સુભ્રૂઃ, શોભના, સુરનાયિકા, કાલકણ્ઠી, કાન્તિમતી, ક્ષોભિણી, સૂક્ષ્મરૂપિણી વજ્રેશ્વરી, વામદેવી, વયોઽવસ્થાવિવર્જિતા, સિદ્ધેશ્વરિ, સિદ્ધવિદ્યા, સિદ્ધમાતા, યશસ્વિની, વિશુદ્ધિચક્રનિલયા, આરક્તવર્ણા, ત્રિલોચના, ખટ્વાઙ્ગાદિપ્રહરણા, વદનૈકસમન્વિતા, પાયસાન્નપ્રિયા, ત્વક્સ્થા, પશુલોકભયઙ્કરી, અમૃતાદિમહાશક્તિસંવૃતા, ડાકિનીશ્વરી, અનાહતાબ્જનિલયા, શ્યામાભા, વદનદ્વયા, દંષ્ટ્રોજ્જ્વલા, અક્ષમાલાદિધરા, રુધિરસંસ્થિતા, કાલરાત્ર્યાદિશક્ત્યૌઘવૃતા, સ્નિગ્ધૌદનપ્રિયા મહાવીરેન્દ્રવરદા, રાકિણ્યમ્બાસ્વરૂપિણી, મણિપૂરાબ્જનિલયા, વદનત્રયસંયુતા, વજ્રાદિકાયુધોપેતા, ડામર્યાદિભિરાવૃતા, રક્તવર્ણા, માંસનિષ્ઠા ॥ 500 ॥

ગુડાન્નપ્રીતમાનસા, સમસ્તભક્તસુખદા, લાકિન્યમ્બાસ્વરૂપિણી, સ્વાધિષ્ઠાનામ્બુજગતા ચતુર્વક્ત્રમનોહરા, શૂલાદ્યાયુધસમ્પન્ના પીતવર્ણા, અતિગર્વિતા, મેદોનિષ્ઠા, મધુપ્રીતા, બન્ધિન્યાદિસમન્વિતા, દધ્યન્નાસક્તહૃદયા, કાકિનીરૂપધારિણી, મૂલાધારામ્બુજારૂઢા, પઞ્ચવક્ત્રા, અસ્થિસંસ્થિતા, અઙ્કુશાદિપ્રહરણા, વરદાદિનિષેવિતા, મુદ્ગૌદનાસક્તચિત્તા સાકિન્યમ્બાસ્વરૂપિણી, આજ્ઞાચક્રાબ્જનિલયા, શુક્લવર્ણા, ષડાનના, મજ્જાસંસ્થા, હંસવતીમુખ્યશક્તિસમન્વિતા હરિદ્રાન્નૈકરસિકા, હાકિનીરૂપધારિણી, સહસ્રદલપદ્મસ્થા, સર્વવર્ણોપશોભિતા, સર્વાયુધધરા, શુક્લસંસ્થિતા, સર્વતોમુખી, સર્વૌદનપ્રીતચિત્તા, યાકિન્યમ્બાસ્વરૂપિણી, સ્વાહા
સ્વધા અમતિઃ, મેધા, શ્રુતિઃ, સ્મૃતિઃ અનુત્તમા, પુણ્યકીર્તિઃ, પુણ્યલભ્યા, પુણ્યશ્રવણકીર્તના, પુલોમજાર્ચિતા, બન્ધમોચની, બર્બરાલકા, વિમર્શરૂપિણી, વિદ્યા, વિયદાદિ જગત્પ્રસૂઃ ॥ 550 ॥

સર્વવ્યાધિપ્રશમની, સર્વમૃત્યુનિવારિણી, અગ્રગણ્યા, અચિન્ત્યરૂપા, કલિકલ્મષનાશિની, કાત્યાયની, કાલહન્ત્રી, કમલાક્ષનિષેવિતા, તામ્બૂલપૂરિતમુખી, દાડિમીકુસુમપ્રભા, મૃગાક્ષી, મોહિની, મુખ્યા, મૃડાની, મિત્રરૂપિણી, નિત્યતૃપ્તા, ભક્તનિધિઃ, નિયન્ત્રી, નિખિલેશ્વરી, મૈત્ર્યાદિવાસનાલભ્યા, મહાપ્રલયસાક્ષિણી, પરાશક્તિઃ, પરાનિષ્ઠા, પ્રજ્ઞાનઘનરુપિણી, માધ્વીપાનાલસા મત્તા, માતૃકાવર્ણરૂપિણી, મહાકૈલાસનિલયા, મૃણાલમૃદુદોર્લતા, મહનીયા, દયામૂર્તિઃ, મહાસામ્રાજ્યશાલિની, આત્મવિદ્યા, મહાવિદ્યા, શ્રીવિદ્યા, કામસેવિતા, શ્રીષોડશાક્ષરીવિદ્યા, ત્રિકૂટા, કામકોટિકા, કટાક્ષકિઙ્કરીભુતકમલાકોટિસેવિતા શિરઃસ્થિતા, ચન્દ્રનિભા, ભાલસ્થા, ઇન્દ્રધનુઃપ્રભા, હૃદયસ્થા, રવિપ્રખ્યા, ત્રિકોણાન્તરદીપિકા, દાક્ષાયણી, દૈત્યહન્ત્રી, દક્ષયજ્ઞવિનાશિની ॥ 600 ॥

દરાન્દોલિતદીર્ઘાક્ષી, દરહાસોજ્જ્વલન્મુખી, ગુરુમૂર્તિઃ ગુણનિધિઃ, ગોમાતા, ગુહજન્મભૂઃ, દેવેશી, દણ્ડનીતિસ્થા, દહરાકાશરૂપિણી, પ્રતિપન્મુખ્યરાકાન્તતિથિમણ્ડલપૂજિતા કલાત્મિકા, કલાનાથા, કાવ્યાલાપવિનોદિની, સચામરરમાવાણીસવ્યદક્ષિણસેવિતા આદિશક્તિઃ અમેયા, આત્મા, પરમા, પાવનાકૃતિઃ, અનેકકોટિબ્રહ્માણ્ડજનની, દિવ્યવિગ્રહા, ક્લીઙ્કારી, કેવલા ગુહ્યા, કૈવલ્યપદદાયિની, ત્રિપુરા, ત્રિજગદ્વન્દ્યા, ત્રિમૂર્તિઃ, ત્રિદશેશ્વરી, ત્ર્યક્ષરિ, દિવ્યગન્ધાઢ્યા, સિન્દૂરતિલકાઞ્ચિતા ઉમા, શૈલેન્દ્રતનયા, ગૌરી, ગન્ધર્વસેવિતા, વિશ્વગર્ભા, સ્વર્ણગર્ભા, અવરદા, વાગધીશ્વરી, ધ્યાનગમ્યા, અપરિચ્છેદ્યા, જ્ઞાનદા, જ્ઞાનવિગ્રહા, સર્વવેદાન્તસંવેદ્યા, સત્યાનન્દસ્વરૂપિણી, લોપામુદ્રાર્ચિતા, લીલાકૢપ્તબ્રહ્માણ્ડમણ્ડલા, અદૃશ્યા, દૃશ્યરહિતા ॥ 650 ॥

વિજ્ઞાત્રી, વેદ્યવર્જિતા, યોગિની, યોગદા, યોગ્યા, યોગાનન્દા યુગન્ધરા, ઇચ્છાશક્તિજ્ઞાનશક્તિક્રિયાશક્તિસ્વરૂપિણી, સર્વાધારા, સુપ્રતીષ્ઠા, સદસદ્રૂપધારિણી, અષ્ટમૂર્તિઃ, અજાજેત્રી, લોકયાત્રવિધાયિની, એકાકિની, ભૂમરૂપા, નિર્દ્વૈતા, દ્વૈતવર્જિતા, અન્નદા, વસુદા, વૃદ્ધા, બ્રહ્માત્મૈક્યસ્વરૂપિણી, બૃહતી, બ્રાહ્મણી, બ્રાહ્મી, બ્રહ્માનન્દા, બલિપ્રિયા, ભાષારૂપા, બૃહત્સેના, ભાવાભાવવિવર્જિતા, સુખારાધ્યા, શુભકરી, શોભનાસુલભાગતિઃ, રાજરાજેશ્વરી, રાજ્યદાયિની, રાજ્યવલ્લભા, રાજત્કૃપા, રાજપીઠનિવેશિતનિજાશ્રિતા, રાજ્યલક્ષ્મી, કોશનાથા, ચતુરઙ્ગબલેશ્વરી, સામ્રાજ્યદાયિની, સત્યસન્ધા, સાગરમેખલા, દીક્ષિતા, દૈત્યશમની, સર્વલોકવશઙ્કરી, સર્વાર્થદાત્રી, સાવિત્રી, સચ્ચિદાનન્દરૂપિણી ॥ 700 ॥

દેશકાલાપરિચ્છિન્ના, સર્વગા સર્વમોહિની, સરસ્વતી, શાસ્ત્રમયી ગુહામ્બા, ગુહ્યરૂપિણી, સર્વોપાધિવિનિર્મુક્તા, સદાશિવપતિવ્રતા, સમ્પ્રદાયેશ્વરી, સાધુ, ઈ ગુરૂમણ્ડલરૂપિણી, કુલોત્તીર્ણા, ભગારાધ્યા, માયા, મધુમતી, મહી, ગણામ્બા, ગુહ્યકારાધ્યા, કોમલાઙ્ગી, ગુરુપ્રિયા, સ્વતન્ત્રા, સર્વતન્ત્રેશી, દક્ષિણામૂર્તિરૂપિણી, સનકાદિસમારાધ્યા, શિવજ્ઞાનપ્રદાયિની, ચિત્કલા, આનન્દકલિકા, પ્રેમરૂપા, પ્રિયઙ્કરી, નામપારાયણપ્રીતા, નન્દિવિદ્યા, નટેશ્વરી, મિથ્યાજગદધિષ્ઠાના, મુક્તિદા, મુક્તિરૂપિણી, લાસ્યપ્રિયા, લયકરી, લજ્જા, રમ્ભાદિવન્દિતા, ભવદાવસુધાવૃષ્ટિઃ, પાપારણ્યદવાનલા, દૌર્ભાગ્યતૂલવાતૂલા, જરાધ્વાન્તરવિપ્રભા, ભાગ્યાબ્ધિચન્દ્રિકા, ભક્તચિત્તકેકિઘનાઘના રોગપર્વતદમ્ભોલિઃ, મૃત્યુદારુકુઠારિકા, મહેશ્વરી ॥ 750 ॥

મહાકાલી, મહાગ્રાસા, મહાશના, અપર્ણા, ચણ્ડિકા, ચણ્ડમુણ્ડાસુરનિષૂદિની, ક્ષરાક્ષરાત્મિકા, સર્વલોકેશી, વિશ્વધારિણી, ત્રિવર્ગદાત્રી, સુભગા, ત્ર્યમ્બકા, ત્રિગુણાત્મિકા, સ્વર્ગાપવર્ગદા, શુદ્ધા, જપાપુષ્પનિભાકૃતિઃ, ઓજોવતી, દ્યુતિધરા, યજ્ઞરૂપા, પ્રિયવ્રતા, દુરારાધ્યા, દુરાધર્ષા, પાટલીકુસુમપ્રિયા, મહતી, મેરુનિલયા, મન્દારકુસુમપ્રિયા, વીરારાધ્યા, વિરાડ્રૂપા, વિરજા, વિશ્વતોમુખી, પ્રત્યગ્રૂપા, પરાકાશા પ્રાણદા, પ્રાણરૂપિણી, માર્તાણ્ડભૈરવારાધ્યા, મન્ત્રિણીન્યસ્તરાજ્યધૂઃ, ત્રિપુરેશી, જયત્સેના, નિસ્ત્રૈગુણ્યા, પરાપરા, સત્યજ્ઞાનાનન્દરૂપા, સામરસ્યપરાયણા, કપર્દિની, કલામાલા, કામધુક્, કામરૂપિણી, કલાનિધિઃ, કાવ્યકલા, રસજ્ઞા, રસશેવધિઃ॥ 800 ॥
પુષ્ટા, પુરાતના, પૂજ્યા, પુષ્કરા, પુષ્કરેક્ષણા, પરઞ્જ્યોતિઃ, પરન્ધામ, પરમાણુઃ, પરાત્પરા, પાશહસ્તા, પાશહન્ત્રી, પરમન્ત્રવિભેદિની, મૂર્તા, અમૂર્તા, અનિત્યતૃપ્તા, મુનિમાનસહંસિકા, સત્યવ્રતા, સત્યરૂપા, સર્વાન્તર્યામિની, સતી, બ્રહ્માણી, બ્રહ્મ, જનની, બહુરૂપા, બુધાર્ચિતા, પ્રસવિત્રી, પ્રચણ્ડા, આજ્ઞા, પ્રતિષ્ઠા, પ્રકટાકૃતિઃ, પ્રાણેશ્વરી, પ્રાણદાત્રી, પઞ્ચાશત્પીઠરૂપિણી, વિશ‍ૃઙ્ખલા, વિવિક્તસ્થા, વીરમાતા, વિયત્પ્રસૂઃ, મુકુન્દા, મુક્તિનિલયા, મૂલવિગ્રહરૂપિણી, ભાવજ્ઞા, ભવરોગઘ્ની, ભવચક્રપ્રવર્તિની, છન્દઃસારા, શાસ્ત્રસારા, મન્ત્રસારા, તલોદરી, ઉદારકીર્તિઃ, ઉદ્દામવૈભવા, વર્ણરૂપિણી ॥ 850 ॥

જન્મમૃત્યુજરાતપ્તજનવિશ્રાન્તિદાયિની સર્વોપનિષદુદ્ઘુષ્ટા, શાન્ત્યતીતકલાત્મિકા, ગમ્ભીરા, ગગનાન્તસ્થા, ગર્વિતા, ગાનલોલુપા, કલ્પનારહિતા, કાષ્ઠા, અકાન્તા, કાન્તાર્ધવિગ્રહા, કાર્યકારણનિર્મુક્તા, કામકેલિતરઙ્ગિતા, કનત્કનકતાટઙ્કા, લીલાવિગ્રહધારિણી, અજા, ક્ષયવિનિર્મુક્તા, મુગ્ધા, ક્ષિપ્રપ્રસાદિની, અન્તર્મુખસમારાધ્યા, બહિર્મુખસુદુર્લભા ત્રયી, ત્રિવર્ગનિલયા, ત્રિસ્થા, ત્રિપુરમાલિની, નિરામયા, નિરાલમ્બા, સ્વાત્મારામા, સુધાસ્રુતિઃ / સૃતિઃ, સંસારપઙ્કનિર્મગ્નસમુદ્ધરણપણ્ડિતા, યજ્ઞપ્રિયા, યજ્ઞકર્ત્રી, યજમાનસ્વરૂપિણી, ધર્માધારા, ધનાધ્યક્ષા, ધનધાન્યવિવર્ધિની, વિપ્રપ્રિયા, વિપ્રરૂપા, વિશ્વભ્રમણકારિણી, વિશ્વગ્રાસા, વિદ્રુમાભા, વૈષ્ણવી, વિષ્ણુરૂપિણી, અયોનિઃ, યોનિનિલયા, કૂટસ્થા, કુલરૂપિણી, વીરગોષ્ઠીપ્રિયા, વીરા, નૈષ્કર્મ્યા ॥ 900 ॥

નાદરૂપિણી, વિજ્ઞાનકલના, કલ્યા, વિદગ્ધા, બૈન્દવાસના, તત્ત્વાધિકા, તત્ત્વમયી, તત્ત્વમર્થસ્વરૂપિણી, સામગાનપ્રિયા, સૌમ્યા સદાશિવકુટુમ્બિની, સવ્યાપસવ્યમાર્ગસ્થા સર્વાપદ્વિનિવારિણી, સ્વસ્થા, સ્વભાવમધુરા, ધીરા, ધીરસમર્ચિતા, ચૈતન્યાર્ઘ્યસમારાધ્યા, ચૈતન્યકુસુમપ્રિયા, સદોદિતા, સદાતુષ્ટા, તરુણાદિત્યપાટલા, દક્ષિણાદક્ષિણારાધ્યા, દરસ્મેરમુખામ્બુજા, કૌલિની કેવલા અનર્ઘ્યકૈવલ્યપદદાયિની, સ્તોત્રપ્રિયા, સ્તુતિમતી, શ્રુતિસંસ્તુતવૈભવા, મનસ્વિની, માનવતી, મહેશી, મઙ્ગલાકૃતિઃ, વિશ્વમાતા, જગદ્ધાત્રી, વિશાલાક્ષી, વિરાગિણી, પ્રગલ્ભા, પરમોદારા, પરામોદા, મનોમયી, વ્યોમકેશી, વિમાનસ્થા વજ્રિણી, વામકેશ્વરી, પઞ્ચયજ્ઞપ્રિયા પઞ્ચપ્રેતમઞ્ચાધિશાયિની, પઞ્ચમી, પઞ્ચભૂતેશી, પઞ્ચસઙ્ખ્યોપચારિણી॥ 950 ॥

શાશ્વતી, શાશ્વતૈશ્વર્યા, શર્મદા, શમ્ભુમોહિની, ધરા, ધરસુતા, ધન્યા, ધર્મિણી, ધર્મવર્ધિની, લોકાતીતા, ગુણાતીતા, સર્વાતીતા, શમાત્મિકા, બન્ધૂકકુસુમપ્રખ્યા, બાલા, લીલાવિનોદિની, સુમઙ્ગલી, સુખકરી, સુવેષાઢ્યા સુવાસિની, સુવાસિન્યર્ચનપ્રીતા, આશોભના, શુદ્ધમાનસા, બિન્દુતર્પણસન્તુષ્ટા, પૂર્વજા, ત્રિપુરામ્બિકા, દશમુદ્રાસમારાધ્યા, ત્રિપુરાશ્રીવશઙ્કરી, જ્ઞાનમુદ્રા, જ્ઞાનગમ્યા, જ્ઞાનજ્ઞેયસ્વરૂપિણી, યોનિમુદ્રા, ત્રિખણ્ડેશી, ત્રિગુણા, અમ્બા, ત્રિકોણગા, અનઘા, અદ્ભુતચારિત્રા, વાઞ્છિતાર્થપ્રદાયિની, અભ્યાસાતિશયજ્ઞાતા, ષડધ્વાતીતરૂપિણી, અવ્યાજકરુણામૂર્તિઃ, અજ્ઞાનધ્વાન્તદીપિકા, આબાલગોપવિદિતા, સર્વાનુલ્લઙ્ઘ્યશાસના, શ્રીચક્રરાજનિલયા, શ્રીમત્ત્રિપુરસુન્દરી, શ્રીશિવા, શિવશક્તૈક્યરૂપિણી, લલિતામ્બિકા ॥ 1000 ॥

શ્રીં હ્રીં ઐં ૐ
એવં શ્રીલલિતાદેવ્યા નામ્નાં સાહસ્રકં જગુઃ

॥ ઇતિ શ્રીબ્રહ્માણ્ડપુરાણે ઉત્તરાખણ્ડે શ્રીહયગ્રીવાગસ્ત્યસંવાદે
શ્રીલલિતાસહસ્રનામસ્તોત્રકથનં સમ્પૂર્ણમ્ ॥
1000 Names of Sri Lalita Devi | Lalita Sahasranamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Lalita Devi | Lalita Sahasranamavali Lyrics in Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top