Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Lalita Devi | Lalita Sahasranamavali Lyrics in Punjabi

Sree Lalita Sahasranamavali Lyrics in Punjabi:

॥ ਸ਼੍ਰੀਲਲਿਤਾਸਹਸ੍ਰਨਾਮਾਵਲੀ ਸਾਰ੍ਥ ॥

ॐ ਸ਼੍ਰੀਲਲਿਤਾਮਹਾਤ੍ਰਿਪੁਰਸੁਨ੍ਦਰੀਸ੍ਵਰੂਪਾ
ਸ਼੍ਰੀਮੀਨਾਕ੍ਸ਼ੀ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰੀ ਪਰਦੇਵਤਾਮ੍ਬਿਕਾਯੈ ਨਮਃ

ਲਲਿਤਾਸਹਸ੍ਰਨਾਮਂ

ਧ੍ਯਾਨਮ੍
ਸਿਨ੍ਦੂਰਾਰੁਣਵਿਗ੍ਰਹਾਂ ਤ੍ਰਿਨਯਨਾਂ ਮਾਣਿਕ੍ਯਮੌਲਿਸ੍ਫੁਰਤ੍
ਤਾਰਾਨਾਯਕਸ਼ੇਖਰਾਂ ਸ੍ਮਿਤਮੁਖੀਮਾਪੀਨਵਕ੍ਸ਼ੋਰੁਹਾਮ੍ ।
ਪਾਣਿਭ੍ਯਾਮਲਿਪੂਰ੍ਣਰਤ੍ਨਚਸ਼ਕਂ ਰਕ੍ਤੋਤ੍ਪਲਂ ਵਿਭ੍ਰਤੀਂ
ਸੌਮ੍ਯਾਂ ਰਤ੍ਨਘਟਸ੍ਥਰਕ੍ਤਚਰਣਾਂ ਧ੍ਯਾਯੇਤ੍ਪਰਾਮਮ੍ਬਿਕਾਮ੍ ॥

ਅਰੁਣਾਂ ਕਰੁਣਾਤਰਙ੍ਗਿਤਾਕ੍ਸ਼ੀਂ
ਧਤਪਾਸ਼ਾਙ੍ਕੁਸ਼ਪੁਸ਼੍ਪਬਾਣਚਾਪਾਮ੍ ।
ਅਣਿਮਾਦਿਭਿਰਾਵਤਾਂ ਮਯੁਖੈਃ
ਅਹਮਿਤ੍ਯੇਵ ਵਿਭਾਵਯੇ ਭਵਾਨੀਮ੍ ॥

ਧ੍ਯਾਯੇਤ੍ਪਦ੍ਮਾਸਨਸ੍ਥਾਂ ਵਿਕਸਿਤਵਦਨਾਂ ਪਦ੍ਮਪਤ੍ਰਾਯਤਾਕ੍ਸ਼ੀਂ
ਹੇਮਾਭਾਂ ਪੀਤਵਸ੍ਤ੍ਰਾਂ ਕਰਕਲਿਤਲਸਦ੍ਧੇਮਪਦ੍ਮਾਂ ਵਰਾਙ੍ਗੀਮ੍ ।
ਸਰ੍ਵਾਲਙ੍ਕਾਰਯੁਕ੍ਤਾਂ ਸਤਤਮਭਯਦਾਂ ਭਕ੍ਤਨਮ੍ਰਾਂ ਭਵਾਨੀਂ
ਸ਼੍ਰੀਵਿਦ੍ਯਾਂ ਸ਼ਾਨ੍ਤਮੂਰ੍ਤਿਂ ਸਕਲਸੁਰਨੁਤਾਂ ਸਰ੍ਵਸਮ੍ਪਤ੍ਪ੍ਰਦਾਤ੍ਰੀਮ੍ ॥

ਸਕੁਙ੍ਕੁਮਵਿਲੇਪਨਾਮਲਿਕਚੁਮ੍ਬਿਕਸ੍ਤੂਰਿਕਾਂ
ਸਮਨ੍ਦਹਸਿਤੇਕ੍ਸ਼ਣਾਂ ਸਸ਼ਰਚਾਪਪਾਸ਼ਾਙ੍ਕੁਸ਼ਾਮ੍ ।
ਅਸ਼ੇਸ਼ਜਨਮੋਹਿਨੀਮਰੁਣਮਾਲ੍ਯਭੂਸ਼ਾਮ੍ਬਰਾਂ
ਜਪਾਕੁਸੁਮਭਾਸੁਰਾਂ ਜਪਵਿਧੌ ਸ੍ਮਰੇਦਮ੍ਬਿਕਾਮ੍ ॥

ਅਥ ਸ਼੍ਰੀਲਲਿਤਾਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ।
ॐ ਐਂ ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ॐ ਐਂ ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ।

ਸ਼੍ਰੀਮਾਤਾ, ਸ਼੍ਰੀਮਹਾਰਾਜ੍ਞੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਸਿਂਹਾਸਨੇਸ਼੍ਵਰੀ, ਚਿਦਗ੍ਨਿਕੁਣ੍ਡਸਮ੍ਭੂਤਾ, ਦੇਵਕਾਰ੍ਯਸਮੁਦ੍ਯਤਾ, ਉਦ੍ਯਦ੍ਭਾਨੁਸਹਸ੍ਰਾਭਾ, ਚਤੁਰ੍ਬਾਹੁਸਮਨ੍ਵਿਤਾ, ਰਾਗਸ੍ਵਰੂਪਪਾਸ਼ਾਢ੍ਯਾ, ਕ੍ਰੋਧਾਕਾਰਾਙ੍ਕੁਸ਼ੋਜ੍ਜ੍ਵਲਾ, ਮਨੋਰੂਪੇਕ੍ਸ਼ੁਕੋਦਣ੍ਡਾ, ਪਞ੍ਚਤਨ੍ਮਾਤ੍ਰਸਾਯਕਾ, ਨਿਜਾਰੁਣਪ੍ਰਭਾਪੂਰਮਜ੍ਜਦ੍ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣ੍ਡਮਣ੍ਡਲਾ, ਚਮ੍ਪਕਾਸ਼ੋਕਪੁਨ੍ਨਾਗਸੌਗਨ੍ਧਿਕਲਸਤ੍ਕਚਾ, ਕੁਰੁਵਿਨ੍ਦਮਣਿਸ਼੍ਰੇਣੀਕਨਤ੍ਕੋਟੀਰਮਣ੍ਡਿਤਾ, ਅਸ਼੍ਟਮੀਚਨ੍ਦ੍ਰਵਿਭ੍ਰਾਜਦਲਿਕਸ੍ਥਲਸ਼ੋਭਿਤਾ, ਮੁਖਚਨ੍ਦ੍ਰਕਲਙ੍ਕਾਭਮਗਨਾਭਿਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕਾ, ਵਦਨਸ੍ਮਰਮਾਙ੍ਗਲ੍ਯਗਹਤੋਰਣਚਿਲ੍ਲਿਕਾ, ਵਕ੍ਤ੍ਰਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਪਰੀਵਾਹਚਲਨ੍ਮੀਨਾਭਲੋਚਨਾ, ਨਵਚਮ੍ਪਕਪੁਸ਼੍ਪਾਭਨਾਸਾਦਣ੍ਡਵਿਰਾਜਿਤਾ, ਤਾਰਾਕਾਨ੍ਤਿਤਿਰਸ੍ਕਾਰਿਨਾਸਾਭਰਣਭਾਸੁਰਾ, ਕਦਮ੍ਬਮਞ੍ਜਰੀਕ੍ਲਪ੍ਤਕਰ੍ਣਪੂਰਮਨੋਹਰਾ, ਤਾਟਙ੍ਕਯੁਗਲੀਭੂਤਤਪਨੋਡੁਪਮਣ੍ਡਲਾ, ਪਦ੍ਮਰਾਗਸ਼ਿਲਾਦਰ੍ਸ਼ਪਰਿਭਾਵਿਕਪੋਲਭੂਃ, ਨਵਵਿਦ੍ਰੁਮਬਿਮ੍ਬਸ਼੍ਰੀਨ੍ਯਕ੍ਕਾਰਿਰਦਨਚ੍ਛਦਾ, ਸ਼ੁਦ੍ਧਵਿਦ੍ਯਾਙ੍ਕੁਰਾਕਾਰਦ੍ਵਿਜਪਙ੍ਕ੍ਤਿਦ੍ਵਯੋਜ੍ਜ੍ਵਲਾ, ਕਰ੍ਪੂਰਵੀਟਿਕਾਮੋਦਸਮਾਕਰ੍ਸ਼ਿਦਿਗਨ੍ਤਰਾ, ਨਿਜਸਲ੍ਲਾਪਮਾਧੁਰ੍ਯਵਿਨਿਰ੍ਭਰ੍ਤ੍ਸਿਤਕਚ੍ਛਪੀ, ਮਨ੍ਦਸ੍ਮਿਤਪ੍ਰਭਾਪੂਰਮਜ੍ਜਤ੍ਕਾਮੇਸ਼ਮਾਨਸਾ, ਅਨਾਕਲਿਤਸਾਦਸ਼੍ਯਚਿਬੁਕਸ਼੍ਰੀਵਿਰਾਜਿਤਾ, ਕਾਮੇਸ਼ਬਦ੍ਧਮਾਙ੍ਗਲ੍ਯਸੂਤ੍ਰਸ਼ੋਭਿਤਕਨ੍ਧਰਾ, ਕਨਕਾਙ੍ਗਦਕੇਯੂਰਕਮਨੀਯਭੁਜਾਨ੍ਵਿਤਾ, ਤ੍ਨਗ੍ਰੈਵੇਯਚਿਨ੍ਤਾਕਲੋਲਮੁਕ੍ਤਾਫਲਾਨ੍ਵਿਤਾ, ਕਾਮੇਸ਼੍ਵਰਪ੍ਰੇਮਰਤ੍ਨਮਣਿਪ੍ਰਤਿਪਣਸ੍ਤਨੀ, ਨਾਭ੍ਯਾਲਵਾਲਰੋਮਾਲਿਲਤਾਫਲਕੁਚਦ੍ਵਯੀ, ਲਕ੍ਸ਼੍ਯਰੋਮਲਤਾਧਾਰਤਾਸਮੁਨ੍ਨੇਯਮਧ੍ਯਮਾ, ਸ੍ਤਨਭਾਰਦਲਨ੍ਮਧ੍ਯਪਟ੍ਟਬਨ੍ਧਵਲਿਤ੍ਰਯਾ, ਅਰੁਣਾਰੁਣਕੌਸੁਮ੍ਭਵਸ੍ਤ੍ਰਭਾਸ੍ਵਤ੍ਕਟੀਤਟੀ, ਰਤ੍ਨਕਿਙ੍ਕਿਣਿਕਾਰਮ੍ਯਰਸ਼ਨਾਦਾਮਭੂਸ਼ਿਤਾ, ਕਾਮੇਸ਼ਜ੍ਞਾਤਸੌਭਾਗ੍ਯਮਾਰ੍ਦਵੋਰੁਦ੍ਵਯਾਨ੍ਵਿਤਾ, ਮਾਣਿਕ੍ਯਮਕੁਟਾਕਾਰਜਾਨੁਦ੍ਵਯਵਿਰਾਜਿਤਾ, ਇਨ੍ਦ੍ਰਗੋਪਪਰਿਕ੍ਸ਼ਿਪ੍ਤਸ੍ਮਰਤੂਣਾਭਜਙ੍ਘਿਕਾ, ਗੂਢਗੁਲ੍ਫਾ, ਕੂਰ੍ਮਪਸ਼੍ਠਜਯਿਸ਼੍ਣੁਪ੍ਰਪਦਾਨ੍ਵਿਤਾ, ਨਖਦੀਧਿਤਿਸਂਛਨ੍ਨਨਮਜ੍ਜਨਤਮੋਗੁਣਾ, ਪਦਦ੍ਵਯਪ੍ਰਭਾਜਾਲਪਰਾਕਤਸਰੋਰੁਹਾ, ਸ਼ਿਞ੍ਜਾਨਮਣਿਮਞ੍ਜਿਰਮਣ੍ਡਿਤਸ਼੍ਰੀਪਦਾਮ੍ਬੁਜਾ, ਮਰਾਲੀਮਨ੍ਦਗਮਨਾ, ਮਹਾਲਾਵਣ੍ਯਸ਼ੇਵਧਿਃ, ਸਰ੍ਵਾਰੁਣਾ, ਅਨਵਦ੍ਯਾਙ੍ਗੀ ॥ 50 ॥

ਸਰ੍ਵਾਭਰਣਭੂਸ਼ਿਤਾ, ਸ਼ਿਵਕਾਮੇਸ਼੍ਵਰਾਙ੍ਕਸ੍ਥਾ, ਸ਼ਿਵਾ, ਸ੍ਵਾਧੀਨਵਲ੍ਲਭਾ, ਸੁਮੇਰੁਮਧ੍ਯਸ਼‍ਙ੍ਗਸ੍ਥਾ, ਸ਼੍ਰੀਮਨ੍ਨਗਰਨਾਯਿਕਾ, ਚਿਨ੍ਤਾਮਣਿਗਹਾਨ੍ਤਸ੍ਥਾ, ਪਞ੍ਚਬ੍ਰਹ੍ਮਾਸਨਸ੍ਥਿਤਾ, ਮਹਾਪਦ੍ਮਾਟਵੀਸਂਸ੍ਥਾ, ਕਦਮ੍ਬਵਨਵਾਸਿਨੀ, ਸੁਧਾਸਾਗਰਮਧ੍ਯਸ੍ਥਾ, ਕਾਮਾਕ੍ਸ਼ੀ, ਕਾਮਦਾਯਿਨੀ, ਦੇਵਰ੍ਸ਼ਿਗਣਸਙ੍ਘਾਤਸ੍ਤੂਯਮਾਨਾਤ੍ਮਵੈਭਵਾ, ਭਣ੍ਡਾਸੁਰਵਧੋਦ੍ਯੁਕ੍ਤਸ਼ਕ੍ਤਿਸੇਨਾਸਮਨ੍ਵਿਤਾ, ਸਮ੍ਪਤ੍ਕਰੀਸਮਾਰੂਢਸਿਨ੍ਧੁਰਵ੍ਰਜਸੇਵਿਤਾ, ਅਸ਼੍ਵਾਰੂਢਾਧਿਸ਼੍ਠਿਤਾਸ਼੍ਵਕੋਟਿਕੋਟਿਭਿਰਾਵਤਾ, ਚਕ੍ਰਰਾਜਰਥਾਰੂਢਸਰ੍ਵਾਯੁਧਪਰਿਸ਼੍ਕਤਾ, ਗੇਯਚਕ੍ਰਰਥਾਰੂਢਮਨ੍ਤ੍ਰਿਣੀਪਰਿਸੇਵਿਤਾ, ਕਿਰਿਚਕ੍ਰਰਥਾਰੂਢਦਣ੍ਡਨਾਥਾਪੁਰਸ੍ਕਤਾ, ਜ੍ਵਾਲਾਮਾਲਿਨਿਕਾਕ੍ਸ਼ਿਪ੍ਤਵਹ੍ਨਿਪ੍ਰਾਕਾਰਮਧ੍ਯਗਾ, ਭਣ੍ਡਸੈਨ੍ਯਵਧੋਦ੍ਯੁਕ੍ਤਸ਼ਕ੍ਤਿਵਿਕ੍ਰਮਹਰ੍ਸ਼ਿਤਾ, ਨਿਤ੍ਯਾਪਰਾਕ੍ਰਮਾਟੋਪਨਿਰੀਕ੍ਸ਼ਣਸਮੁਤ੍ਸੁਕਾ, ਭਣ੍ਡਪੁਤ੍ਰਵਧੋਦ੍ਯੁਕ੍ਤਬਾਲਾਵਿਕ੍ਰਮਨਨ੍ਦਿਤਾ, ਮਨ੍ਤ੍ਰਿਣ੍ਯਮ੍ਬਾਵਿਰਚਿਤਵਿਸ਼ਙ੍ਗਵਧਤੋਸ਼ਿਤਾ, ਵਿਸ਼ੁਕ੍ਰਪ੍ਰਾਣਹਰਣਵਾਰਾਹੀਵੀਰ੍ਯਨਨ੍ਦਿਤਾ, ਕਾਮੇਸ਼੍ਵਰਮੁਖਾਲੋਕਕਲ੍ਪਿਤਸ਼੍ਰੀਗਣੇਸ਼੍ਵਰਾ, ਮਹਾਗਣੇਸ਼ਨਿਰ੍ਭਿਨ੍ਨਵਿਘ੍ਨਯਨ੍ਤ੍ਰਪ੍ਰਹਰ੍ਸ਼ਿਤਾ, ਭਣ੍ਡਾਸੁਰੇਨ੍ਦ੍ਰਨਿਰ੍ਮੁਕ੍ਤਸ਼ਸ੍ਤ੍ਰਪ੍ਰਤ੍ਯਸ੍ਤ੍ਰਵਰ੍ਸ਼ਿਣੀ, ਕਰਾਙ੍ਗੁਲਿਨਖੋਤ੍ਪਨ੍ਨਨਾਰਾਯਣਦਸ਼ਾਕਤਿਃ, ਮਹਾਪਾਸ਼ੁਪਤਾਸ੍ਤ੍ਰਾਗ੍ਨਿਨਿਰ੍ਦਗ੍ਧਾਸੁਰਸੈਨਿਕਾ, ਕਾਮੇਸ਼੍ਵਰਾਸ੍ਤ੍ਰਨਿਰ੍ਦਗ੍ਧਸਭਣ੍ਡਾਸੁਰਸ਼ੂਨ੍ਯਕਾ, ਬ੍ਰਹ੍ਮੋਪੇਨ੍ਦ੍ਰਮਹੇਨ੍ਦ੍ਰਾਦਿਦੇਵਸਂਸ੍ਤੁਤਵੈਭਵਾ, ਹਰਨੇਤ੍ਰਾਗ੍ਨਿਸਨ੍ਦਗ੍ਧਕਾਮਸਞ੍ਜੀਵਨੌਸ਼ਧਿਃ, ਸ਼੍ਰੀਮਦ੍ਵਾਗ੍ਭਵਕੂਟੈਕਸ੍ਵਰੂਪਮੁਖਪਙ੍ਕਜਾ, ਕਣ੍ਠਾਧਃਕਟਿਪਰ੍ਯਨ੍ਤਮਧ੍ਯਕੂਟਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ, ਸ਼ਕ੍ਤਿਕੂਟੈਕਤਾਪਨ੍ਨਕਟ੍ਯਧੋਭਾਗਧਾਰਿਣੀ, ਮੂਲਮਨ੍ਤ੍ਰਾਤ੍ਮਿਕਾ, ਮੂਲਕੂਟਤ੍ਰਯਕਲੇਵਰਾ, ਕੁਲਾਮਤੈਕਰਸਿਕਾ, ਕੁਲਸਙ੍ਕੇਤਪਾਲਿਨੀ, ਕੁਲਾਙ੍ਗਨਾ, ਕੁਲਾਨ੍ਤਸ੍ਥਾ, ਕੌਲਿਨੀ, ਕੁਲਯੋਗਿਨੀ, ਅਕੁਲਾ, ਸਮਯਾਨ੍ਤਸ੍ਥਾ, ਸਮਯਾਚਾਰਤਤ੍ਪਰਾ, ਮੂਲਾਧਾਰੈਕਨਿਲਯਾ, ਬ੍ਰਹ੍ਮਗ੍ਰਨ੍ਥਿਵਿਭੇਦਿਨੀ ॥ 100 ॥

ਮਣਿਪੂਰਾਨ੍ਤਰੁਦਿਤਾ, ਵਿਸ਼੍ਣੁਗ੍ਰਨ੍ਥਿਵਿਭੇਦਿਨੀ, ਆਜ੍ਞਾਚਕ੍ਰਾਨ੍ਤਰਾਲਸ੍ਥਾ, ਰੁਦ੍ਰਗ੍ਰਨ੍ਥਿਵਿਭੇਦਿਨੀ, ਸਹਸ੍ਰਾਰਾਮ੍ਬੁਜਾਰੂਢਾ, ਸੁਧਾਸਾਰਾਭਿਵਰ੍ਸ਼ਿਣੀ, ਤਡਿਲ੍ਲਤਾਸਮਰੁਚਿਃ, ਸ਼ਟ੍ਚਕ੍ਰੋਪਰਿਸਂਸ੍ਥਿਤਾ, ਮਹਾਸਕ੍ਤਿਃ, ਕੁਣ੍ਡਲਿਨੀ, ਬਿਸਤਨ੍ਤੁਤਨੀਯਸੀ, ਭਵਾਨੀ, ਭਾਵਨਾਗਮ੍ਯਾ, ਭਵਾਰਣ੍ਯਕੁਠਾਰਿਕਾ, ਭਦ੍ਰਪ੍ਰਿਯਾ ਭਦ੍ਰਮੂਰ੍ਤਿਃ, ਭਕ੍ਤਸੌਭਾਗ੍ਯਦਾਯਿਨੀ, ਭਕ੍ਤਿਪ੍ਰਿਯਾ, ਭਕ੍ਤਿਗਮ੍ਯਾ, ਭਕ੍ਤਿਵਸ਼੍ਯਾ, ਭਯਾਪਹਾ, ਸ਼ਾਮ੍ਭਵੀ, ਸ਼ਾਰਦਾਰਾਧ੍ਯਾ, ਸ਼ਰ੍ਵਾਣੀ, ਸ਼ਰ੍ਮਦਾਯਿਨੀ, ਸ਼ਾਙ੍ਕਰੀ, ਸ਼੍ਰੀਕਰੀ, ਸਾਧ੍ਵੀ, ਸ਼ਰਚ੍ਚਨ੍ਦ੍ਰਨਿਭਾਨਨਾ, ਸ਼ਾਤੋਦਰੀ, ਸ਼ਾਨ੍ਤਿਮਤੀ, ਨਿਰਾਧਾਰਾ, ਨਿਰਞ੍ਜਨਾ, ਨਿਰ੍ਲੇਪਾ, ਨਿਰ੍ਮਲਾ, ਨਿਤ੍ਯਾ, ਨਿਰਾਕਰਾ, ਨਿਰਾਕੁਲਾ, ਨਿਰ੍ਗੁਣਾ ਨਿਸ਼੍ਕਲਾ, ਸ਼ਾਨ੍ਤਾ, ਨਿਸ਼੍ਕਾਮਾ, ਨਿਰੁਪਪ੍ਲਵਾ, ਨਿਤ੍ਯਮੁਕ੍ਤਾ, ਨਿਰ੍ਵਿਕਾਰਾ, ਨਿਸ਼੍ਪ੍ਰਪਞ੍ਚਾ, ਨਿਰਾਸ਼੍ਰਯਾ, ਨਿਤ੍ਯਸ਼ੁਦ੍ਧਾ, ਨਿਤ੍ਯਬੁਦ੍ਧਾ, ਨਿਰਵਦ੍ਯਾ ॥ 150 ॥

ਨਿਰਨ੍ਤਰਾ, ਨਿਸ਼੍ਕਾਰਣਾ, ਨਿਸ਼੍ਕਲਙ੍ਕਾ, ਨਿਰੁਪਾਧਿਃ, ਨਿਰੀਸ਼੍ਵਰਾ, ਨੀਰਾਗਾ, ਰਾਗਮਥਨੀ, ਨਿਰ੍ਮਦਾ, ਮਦਨਾਸ਼ਿਨੀ, ਨਿਸ਼੍ਚਿਨ੍ਤਾ, ਨਿਰਹਙ੍ਕਾਰਾ ਨਿਰ੍ਮੋਹਾ, ਮੋਹਨਾਸ਼ਿਨੀ, ਨਿਰ੍ਮਮਾ, ਮਮਤਾਹਨ੍ਤ੍ਰੀ, ਨਿਸ਼੍ਪਾਪਾ, ਪਾਪਨਾਸ਼ਿਨੀ, ਨਿਸ਼੍ਕ੍ਰੋਧਾ, ਕ੍ਰੋਧਸ਼ਮਨੀ, ਨਿਰ੍ਲੋਭਾ, ਲੋਭਨਾਸ਼ਿਨੀ, ਨਿਃਸਂਸ਼ਯਾ, ਸਂਸ਼ਯਘ੍ਨੀ, ਨਿਰ੍ਭਵਾ, ਭਵਨਾਸ਼ਿਨੀ, ਨਿਰ੍ਵਿਕਲ੍ਪਾ, ਨਿਰਾਬਾਧਾ, ਨਿਰ੍ਭੇਦਾ, ਭੇਦਨਾਸ਼ਿਨੀ ਨਿਰ੍ਨਾਸ਼ਾ, ਮਤ੍ਯੁਮਥਨੀ, ਨਿਸ਼੍ਕ੍ਰਿਯਾ, ਨਿਸ਼੍ਪਰਿਗ੍ਰਹਾ, ਨਿਸ੍ਤੁਲਾ, ਨੀਲਚਿਕੁਰਾ, ਨਿਰਪਾਯਾ, ਨਿਰਤ੍ਯਯਾ, ਦੁਰ੍ਲਭਾ, ਦੁਰ੍ਗਮਾ, ਦੁਰ੍ਗਾ, ਦੁਃਖਹਨ੍ਤ੍ਰੀ, ਸੁਖਪ੍ਰਦਾ, ਦੁਸ਼੍ਟਦੂਰਾ, ਦੁਰਾਚਾਰਸ਼ਮਨੀ, ਦੋਸ਼ਵਰ੍ਜਿਤਾ, ਸਰ੍ਵਜ੍ਞਾ, ਸਾਨ੍ਦ੍ਰਕਰੁਣਾ, ਸਮਾਨਾਧਿਕਵਰ੍ਜਿਤਾ, ਸਰ੍ਵਸ਼ਕ੍ਤਿਮਯੀ, ਸਰ੍ਵਮਙ੍ਗਲਾ ॥ 200 ॥

ਸਦ੍ਗਤਿਪ੍ਰਦਾ, ਸਰ੍ਵੇਸ਼੍ਵਰੀ, ਸਰ੍ਵਮਯੀ, ਸਰ੍ਵਮਨ੍ਤ੍ਰਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ, ਸਰ੍ਵਯਨ੍ਤ੍ਰਾਤ੍ਮਿਕਾ, ਸਰ੍ਵਤਨ੍ਤ੍ਰਰੂਪਾ, ਮਨੋਨ੍ਮਨੀ, ਮਾਹੇਸ਼੍ਵਰੀ, ਮਹਾਦੇਵੀ, ਮਹਾਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀ, ਮਡਪ੍ਰਿਯਾ, ਮਹਾਰੂਪਾ, ਮਹਾਪੂਜ੍ਯਾ, ਮਹਾਪਾਤਕਨਾਸ਼ਿਨੀ, ਮਹਾਮਾਯਾ, ਮਹਾਸਤ੍ਤ੍ਵਾ, ਮਹਾਸ਼ਕ੍ਤਿਃ, ਮਹਾਰਤਿਃ, ਮਹਾਭੋਗਾ, ਮਹੈਸ਼੍ਵਰ੍ਯਾ, ਮਹਾਵੀਰ੍ਯਾ, ਮਹਾਬਲਾ, ਮਹਾਬੁਦ੍ਧਿਃ, ਮਹਾਸਿਦ੍ਧਿਃ, ਮਹਾਯੋਗੇਸ਼੍ਵਰੇਸ਼੍ਵਰੀ, ਮਹਾਤਨ੍ਤ੍ਰਾ ਮਹਾਮਨ੍ਤ੍ਰਾ, ਮਹਾਯਨ੍ਤ੍ਰਾ, ਮਹਾਸਨਾ, ਮਹਾਯਾਗਕ੍ਰਮਾਰਾਧ੍ਯਾ, ਮਹਾਭੈਰਵਪੂਜਿਤਾ, ਮਹੇਸ਼੍ਵਰਮਹਾਕਲ੍ਪਮਹਾਤਾਣ੍ਡਵਸਾਕ੍ਸ਼ਿਣੀ ਮਹਾਕਾਮੇਸ਼ਮਹਿਸ਼ੀ, ਮਹਾਤ੍ਰਿਪੁਰਸੁਨ੍ਦਰੀ, ਚਤੁਸ਼੍ਸ਼ਸ਼੍ਟ੍ਯੁਪਚਾਰਾਢ੍ਯਾ, ਚਤੁਸ਼੍ਸ਼ਸ਼੍ਟਿਕਲਾਮਯੀ, ਮਹਾਚਤੁਸ਼੍ਸ਼ਸ਼੍ਟਿਕੋਟਿਯੋਗਿਨੀਗਣਸੇਵਿਤਾ, ਮਨੁਵਿਦ੍ਯਾ, ਚਨ੍ਦ੍ਰਵਿਦ੍ਯਾ, ਚਨ੍ਦ੍ਰਮਣ੍ਡਲਮਧ੍ਯਗਾ, ਚਾਰੁਰੂਪਾ, ਚਾਰੁਹਾਸਾ, ਚਾਰੁਚਨ੍ਦ੍ਰਕਲਾਧਰਾ, ਚਰਾਚਰਜਗਨ੍ਨਾਥਾ, ਚਕ੍ਰਰਾਜਨਿਕੇਤਨਾ, ਪਾਰ੍ਵਤੀ, ਪਦ੍ਮਨਯਨਾ ਪਦ੍ਮਰਾਗਸਮਪ੍ਰਭਾ, ਪਞ੍ਚਪ੍ਰੇਤਾਸਨਾਸੀਨਾ, ਪਞ੍ਚਬ੍ਰਹ੍ਮਸ੍ਵਰੁਪਿਣੀ ॥ 250 ॥

ਚਿਨ੍ਮਯੀ, ਪਰਮਾਨਨ੍ਦਾ, ਵਿਜ੍ਞਾਨਘਨਰੂਪਿਣੀ, ਧ੍ਯਾਨਧ੍ਯਾਤਧ੍ਯੇਯਰੂਪਾ, ਧਰ੍ਮਾਧਰ੍ਮਵਿਵਰ੍ਜਿਤਾ, ਵਿਸ਼੍ਵਰੁਪਾ, ਜਾਗਰਿਣੀ ਸ੍ਵਪਨ੍ਤੀ ਤੈਜਸਾਤ੍ਮਿਕਾ ਸੁਪ੍ਤਾ ਪ੍ਰਾਜ੍ਞਾਤ੍ਮਿਕਾ, ਤੁਰ੍ਯਾ ਸਰ੍ਵਾਵਸ੍ਥਾਵਿਵਰ੍ਜਿਤਾ, ਸਸ਼੍ਟਿਕਰ੍ਤ੍ਰੀ, ਬ੍ਰਹ੍ਮਰੂਪਾ, ਗੋਪ੍ਤ੍ਰੀ, ਗੋਵਿਨ੍ਦਰੂਪਿਣੀ ਸਂਹਾਰਿਣੀ, ਰੁਦ੍ਰਰੂਪਾ ਤਿਰੋਧਾਨਕਰੀ, ਈਸ਼੍ਵਰੀ, ਸਦਾਸ਼ਿਵਾ, ਅਨੁਗ੍ਰਹਦਾ, ਪਞ੍ਚਕਤ੍ਯਪਰਾਯਣਾ ਭਾਨੁਮਣ੍ਡਲਮਧ੍ਯਸ੍ਥਾ, ਭੈਰਵੀ ਭਗਮਾਲਿਨੀ, ਪਦ੍ਮਾਸਨਾ, ਭਗਵਤੀ, ਪਦ੍ਮਨਾਭਸਹੋਦਰੀ, ਉਨ੍ਮੇਸ਼ਨਿਮਿਸ਼ੋਤ੍ਪਨ੍ਨਵਿਪਨ੍ਨਭੁਵਨਾਵਲੀ ਸਹਸ੍ਰਸ਼ੀਰ੍ਸ਼ਵਦਨਾ, ਸਹਸ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ੀ, ਸਹਸ੍ਰਪਾਤ੍, ਆਬ੍ਰਹ੍ਮਕੀਟਜਨਨੀ ਵਰ੍ਣਾਸ਼੍ਰਮਵਿਧਾਯਿਨਿ, ਨਿਜਾਜ੍ਞਾਰੂਪਨਿਗਮਾ, ਪੁਣ੍ਯਾਪੁਣ੍ਯਫਲਪ੍ਰਦਾ, ਸ਼੍ਰੁਤਿਸੀਮਨ੍ਤਸਿਨ੍ਦੂਰੀਕਤਪਾਦਾਬ੍ਜਧੂਲਿਕਾ, ਸਕਲਾਗਮਸਨ੍ਦੋਹਸ਼ੁਕ੍ਤਿਸਮ੍ਪੁਟਮੌਕ੍ਤਿਕਾ, ਪੁਰੁਸ਼ਾਰ੍ਥਪ੍ਰਦਾ, ਪੂਰ੍ਣਾ, ਭੋਗਿਨੀ, ਭੁਵਨੇਸ਼੍ਵਰੀ, ਅਮ੍ਬਿਕਾ, ਅਨਾਦਿਨਿਧਨਾ, ਹਰਿਬ੍ਰਹ੍ਮੇਨ੍ਦ੍ਰਸੇਵਿਤਾ, ਨਾਰਾਯਣੀ, ਨਾਦਰੂਪਾ, ਨਾਮਰੂਪਵਿਵਰ੍ਜਿਤਾ ॥ 300 ॥

ਹ੍ਰੀਙ੍ਕਾਰੀ, ਹ੍ਰੀਮਤੀ, ਹਦ੍ਯਾ, ਹੇਯੋਪਾਦੇਯਵਰ੍ਜਿਤਾ, ਰਾਜਰਾਜਾਰ੍ਚਿਤਾ, ਰਾਜ੍ਞੀ, ਰਮ੍ਯਾ, ਰਾਜੀਵਲੋਚਨਾ, ਰਞ੍ਜਨੀ, ਰਮਣੀ, ਰਸ੍ਯਾ, ਰਣਤ੍ਕਿਙ੍ਕਿਣਿਮੇਖਲਾ, ਰਮਾ, ਰਾਕੇਨ੍ਦੁਵਦਨਾ, ਰਤਿਰੂਪਾ, ਰਤਿਪ੍ਰਿਯਾ, ਰਕ੍ਸ਼ਾਕਰੀ, ਰਾਕ੍ਸ਼ਸਘ੍ਨੀ, ਰਾਮਾ ॥ ॥
ਰਮਣਲਮ੍ਪਟਾ, ਕਾਮ੍ਯਾ, ਕਾਮਕਲਾਰੂਪਾ, ਕਦਮ੍ਬਕੁਸੁਮਪ੍ਰਿਯਾ, ਕਲ੍ਯਾਣੀ, ਜਗਤੀਕਨ੍ਦਾ, ਕਰੁਣਾਰਸਸਾਗਰਾ, ਕਲਾਵਤੀ, ਕਲਾਲਾਪਾ , ਕਾਨ੍ਤਾ, ਕਾਦਮ੍ਬਰੀਪ੍ਰਿਯਾ, ਵਰਦਾ, ਵਾਮਨਯਨਾ, ਵਾਰੁਣੀ ਮਦਵਿਵ੍ਹਲਾ, ਵਿਸ਼੍ਵਾਧਿਕਾ, ਵੇਦਵੇਦ੍ਯਾ, ਵਿਨ੍ਧ੍ਯਾਚਲਨਿਵਾਸਿਨੀ, ਵਿਧਾਤ੍ਰੀ, ਵੇਦਜਨਨੀ, ਵਿਸ਼੍ਣੁਮਾਯਾ, ਵਿਲਾਸਿਨੀ, ਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਸ੍ਵਰੂਪਾ, ਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰੇਸ਼ੀ, ਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਜ੍ਞਪਾਲਿਨੀ ਕ੍ਸ਼ਯਵਦ੍ਧਿਵਿਨਿਰ੍ਮੁਕ੍ਤਾ, ਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਪਾਲਸਮਰ੍ਚਿਤਾ, ਵਿਜਯਾ, ਵਿਮਲਾ, ਵਨ੍ਦ੍ਯਾ, ਵਨ੍ਦਾਰੁਜਨਵਤ੍ਸਲਾ, ਵਾਗ੍ਵਾਦਿਨੀ ॥ 350 ॥

ਵਾਮਕੇਸ਼ੀ, ਵਹ੍ਨਿਮਣ੍ਡਲਵਾਸਿਨੀ, ਭਕ੍ਤਿਮਤ੍ਕਲ੍ਪਲਤਿਕਾ, ਪਸ਼ੁਪਾਸ਼ਵਿਮੋਚਿਨੀ, ਸਂਹਤਾਸ਼ੇਸ਼ਪਾਸ਼ਣ੍ਡਾ, ਸਦਾਚਾਰਪ੍ਰਵਰ੍ਤਿਕਾ, ਤਾਪਤ੍ਰਯਾਗ੍ਨਿਸਨ੍ਤਪ੍ਤਸਮਾਹ੍ਲਾਦਨਚਨ੍ਦ੍ਰਿਕਾ ਤਰੁਣੀ, ਤਾਪਸਾਰਾਧ੍ਯਾ, ਤਨੁਮਧ੍ਯਾ, ਤਮੋऽਪਹਾ, ਚਿਤ੍ (ਚਿਤਿਃ, ਤਤ੍ਪਦਲਕ੍ਸ਼੍ਯਾਰ੍ਥਾ ਚਿਦੇਕਰਸਰੂਪਿਣੀ ਸ੍ਵਾਤ੍ਮਾਨਨ੍ਦਲਵੀਭੂਤਬ੍ਰਹ੍ਮਾਦ੍ਯਾਨਨ੍ਦਸਨ੍ਤਤਿਃ ਪਰਾ, ਪ੍ਰਤ੍ਯਕ੍ਚਿਤੀਰੂਪਾ ਪਸ਼੍ਯਨ੍ਤੀ ਪਰਦੇਵਤਾ, ਮਧ੍ਯਮਾ, ਵੈਖਰੀਰੂਪਾ ਭਕ੍ਤਮਾਨਸਹਂਸਿਕਾ, ਕਾਮੇਸ਼੍ਵਰਪ੍ਰਾਣਨਾਡੀ, ਕਤਜ੍ਞਾ, ਕਾਮਪੂਜਿਤਾ, ਸ਼‍ਙ੍ਗਾਰਰਸਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਾ, ਜਯਾ, ਜਾਲਨ੍ਧਰਸ੍ਥਿਤਾ, ਓਡ੍ਯਾਣਪੀਠਨਿਲਯਾ, ਬਿਨ੍ਦੁਮਣ੍ਡਲਵਾਸਿਨੀ, ਰਹੋਯਾਗਕ੍ਰਮਾਰਾਧ੍ਯਾ, ਰਹਸ੍ਤਰ੍ਪਣਤਰ੍ਪਿਤਾ, ਸਦ੍ਯਃਪ੍ਰਸਾਦਿਨੀ, ਵਿਸ਼੍ਵਸਾਕ੍ਸ਼ਿਣੀ, ਸਾਕ੍ਸ਼ਿਵਰ੍ਜਿਤਾ, ਸ਼ਡਙ੍ਗਦੇਵਤਾਯੁਕ੍ਤਾ ਸ਼ਾਡ੍ਗੁਣ੍ਯਪਰਿਪੂਰਿਤਾ ਨਿਤ੍ਯਕ੍ਲਿਨ੍ਨਾ, ਨਿਰੁਪਮਾ, ਨਿਰ੍ਵਾਣ ਸੁਖਦਾਯਿਨੀ, ਨਿਤ੍ਯਾ-ਸ਼ੋਡਸ਼ਿਕਾਰੂਪਾ, ਸ਼੍ਰੀਕਣ੍ਠਾਰ੍ਧਸ਼ਰੀਰਿਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤੀ, ਪ੍ਰਭਾਰੂਪਾ, ਪ੍ਰਸਿਦ੍ਧਾ, ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰੀ, ਮੂਲਪ੍ਰਕਤਿਃ, ਅਵ੍ਯਕ੍ਤਾ, ਵ੍ਯਕ੍ਤਾਵ੍ਯਕ੍ਤਸ੍ਵਰੂਪੀਣਿ, ਵ੍ਯਾਪਿਨੀ ॥ 400 ॥

ਵਿਵਿਧਾਕਾਰਾ, ਵਿਦ੍ਯਾऽਵਿਦ੍ਯਾਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ, ਮਹਾਕਾਮੇਸ਼ਨਯਨਕੁਮੁਦਾਹ੍ਲਾਦਕੌਮੁਦੀ ਭਕ੍ਤਹਾਰ੍ਦਤਮੋਭੇਦਭਾਨੁਮਦ੍ਭਾਨੁਸਨ੍ਤਤਿਃ ਸ਼ਿਵਦੂਤੀ, ਸ਼ਿਵਾਰਾਧ੍ਯਾ, ਸ਼ਿਵਮੂਰ੍ਤਿਃ, ਸ਼ਿਵਙ੍ਕਰੀ ਸ਼ਿਵਪ੍ਰਿਯਾ, ਸ਼ਿਵਪਰਾ, ਸ਼ਿਸ਼੍ਟੇਸ਼੍ਟਾ ਸ਼ਿਸ਼੍ਟਪੂਜਿਤਾ, ਅਪ੍ਰਮੇਯਾ, ਸ੍ਵਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ, ਮਨੋਵਾਚਾਮਗੋਚਰਾ, ਚਿਚ੍ਛਕ੍ਤਿਃ, ਚੇਤਨਾਰੂਪਾ, ਜਡਸ਼ਕ੍ਤਿਃ ਜਡਾਤ੍ਮਿਕਾ, ਗਾਯਤ੍ਰੀ, ਵ੍ਯਾਹਤਿਃ ਸਨ੍ਧ੍ਯਾ, ਦ੍ਵਿਜਵਨ੍ਦਨਿਸ਼ੇਵਿਤਾ, ਤਤ੍ਤ੍ਵਾਸਨਾ, ਤਤ੍, ਤ੍ਵਂ, ਅਯੀ, ਪਞ੍ਚਕੋਸ਼ਾਨ੍ਤਰਸ੍ਥਿਤਾ, ਨਿਃਸੀਮਮਹਿਮਾ, ਨਿਤ੍ਯਯੌਵਨਾ, ਮਦਸ਼ਾਲਿਨੀ, ਮਦਘੂਰ੍ਣਿਤਰਕ੍ਤਾਕ੍ਸ਼ੀ, ਮਦਪਾਟਲਗਣ੍ਡਭੂਃ, ਚਨ੍ਦਨਦ੍ਰਵਦਿਗ੍ਧਾਙ੍ਗੀ, ਚਾਮ੍ਪੇਯਕੁਸੁਮਪ੍ਰਿਯਾ, ਕੁਸ਼ਲਾ, ਕੋਮਲਾਕਾਰਾ, ਕੁਰੁਕੁਲ੍ਲਾ, ਕੁਲੇਸ਼੍ਵਰੀ ਕੁਲਕੁਣ੍ਡਾਲਯਾ ਕੌਲਮਾਰ੍ਗਤਤ੍ਪਰਸੇਵਿਤਾ, ਕੁਮਾਰਗਣਨਾਥਾਮ੍ਬਾ, ਤੁਸ਼੍ਟਿਃ, ਪੁਸ਼੍ਟਿਃ, ਮਤਿਃ, ਧਤਿਃ, ਸ਼ਾਨ੍ਤਿਃ, ਸ੍ਵਸ੍ਤਿਮਤੀ, ਕਾਨ੍ਤਿਃ, ਨਨ੍ਦਿਨੀ ॥ 450 ॥

ਵਿਘ੍ਨਨਾਸ਼ਿਨੀ, ਤੇਜੋਵਤੀ, ਤ੍ਰਿਨਯਨਾ, ਲੋਲਾਕ੍ਸ਼ੀ, ਕਾਮਰੂਪਿਣੀ, ਮਾਲਿਨੀ, ਹਂਸਿਨੀ ਮਾਤਾ, ਮਲਯਾਚਲਵਾਸਿਨੀ, ਸੁਮੁਖੀ, ਨਲਿਨੀ, ਸੁਭ੍ਰੂਃ, ਸ਼ੋਭਨਾ, ਸੁਰਨਾਯਿਕਾ, ਕਾਲਕਣ੍ਠੀ, ਕਾਨ੍ਤਿਮਤੀ, ਕ੍ਸ਼ੋਭਿਣੀ, ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਰੂਪਿਣੀ ਵਜ੍ਰੇਸ਼੍ਵਰੀ, ਵਾਮਦੇਵੀ, ਵਯੋऽਵਸ੍ਥਾਵਿਵਰ੍ਜਿਤਾ, ਸਿਦ੍ਧੇਸ਼੍ਵਰਿ, ਸਿਦ੍ਧਵਿਦ੍ਯਾ, ਸਿਦ੍ਧਮਾਤਾ, ਯਸ਼ਸ੍ਵਿਨੀ, ਵਿਸ਼ੁਦ੍ਧਿਚਕ੍ਰਨਿਲਯਾ, ਆਰਕ੍ਤਵਰ੍ਣਾ, ਤ੍ਰਿਲੋਚਨਾ, ਖਟ੍ਵਾਙ੍ਗਾਦਿਪ੍ਰਹਰਣਾ, ਵਦਨੈਕਸਮਨ੍ਵਿਤਾ, ਪਾਯਸਾਨ੍ਨਪ੍ਰਿਯਾ, ਤ੍ਵਕ੍ਸ੍ਥਾ, ਪਸ਼ੁਲੋਕਭਯਙ੍ਕਰੀ, ਅਮਤਾਦਿਮਹਾਸ਼ਕ੍ਤਿਸਂਵਤਾ, ਡਾਕਿਨੀਸ਼੍ਵਰੀ, ਅਨਾਹਤਾਬ੍ਜਨਿਲਯਾ, ਸ਼੍ਯਾਮਾਭਾ, ਵਦਨਦ੍ਵਯਾ, ਦਂਸ਼੍ਟ੍ਰੋਜ੍ਜ੍ਵਲਾ, ਅਕ੍ਸ਼ਮਾਲਾਦਿਧਰਾ, ਰੁਧਿਰਸਂਸ੍ਥਿਤਾ, ਕਾਲਰਾਤ੍ਰ੍ਯਾਦਿਸ਼ਕ੍ਤ੍ਯੌਘਵਤਾ, ਸ੍ਨਿਗ੍ਧੌਦਨਪ੍ਰਿਯਾ ਮਹਾਵੀਰੇਨ੍ਦ੍ਰਵਰਦਾ, ਰਾਕਿਣ੍ਯਮ੍ਬਾਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ, ਮਣਿਪੂਰਾਬ੍ਜਨਿਲਯਾ, ਵਦਨਤ੍ਰਯਸਂਯੁਤਾ, ਵਜ੍ਰਾਦਿਕਾਯੁਧੋਪੇਤਾ, ਡਾਮਰ੍ਯਾਦਿਭਿਰਾਵਤਾ, ਰਕ੍ਤਵਰ੍ਣਾ, ਮਾਂਸਨਿਸ਼੍ਠਾ ॥ 500 ॥

ਗੁਡਾਨ੍ਨਪ੍ਰੀਤਮਾਨਸਾ, ਸਮਸ੍ਤਭਕ੍ਤਸੁਖਦਾ, ਲਾਕਿਨ੍ਯਮ੍ਬਾਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ, ਸ੍ਵਾਧਿਸ਼੍ਠਾਨਾਮ੍ਬੁਜਗਤਾ ਚਤੁਰ੍ਵਕ੍ਤ੍ਰਮਨੋਹਰਾ, ਸ਼ੂਲਾਦ੍ਯਾਯੁਧਸਮ੍ਪਨ੍ਨਾ ਪੀਤਵਰ੍ਣਾ, ਅਤਿਗਰ੍ਵਿਤਾ, ਮੇਦੋਨਿਸ਼੍ਠਾ, ਮਧੁਪ੍ਰੀਤਾ, ਬਨ੍ਧਿਨ੍ਯਾਦਿਸਮਨ੍ਵਿਤਾ, ਦਧ੍ਯਨ੍ਨਾਸਕ੍ਤਹਦਯਾ, ਕਾਕਿਨੀਰੂਪਧਾਰਿਣੀ, ਮੂਲਾਧਾਰਾਮ੍ਬੁਜਾਰੂਢਾ, ਪਞ੍ਚਵਕ੍ਤ੍ਰਾ, ਅਸ੍ਥਿਸਂਸ੍ਥਿਤਾ, ਅਙ੍ਕੁਸ਼ਾਦਿਪ੍ਰਹਰਣਾ, ਵਰਦਾਦਿਨਿਸ਼ੇਵਿਤਾ, ਮੁਦ੍ਗੌਦਨਾਸਕ੍ਤਚਿਤ੍ਤਾ ਸਾਕਿਨ੍ਯਮ੍ਬਾਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ, ਆਜ੍ਞਾਚਕ੍ਰਾਬ੍ਜਨਿਲਯਾ, ਸ਼ੁਕ੍ਲਵਰ੍ਣਾ, ਸ਼ਡਾਨਨਾ, ਮਜ੍ਜਾਸਂਸ੍ਥਾ, ਹਂਸਵਤੀਮੁਖ੍ਯਸ਼ਕ੍ਤਿਸਮਨ੍ਵਿਤਾ ਹਰਿਦ੍ਰਾਨ੍ਨੈਕਰਸਿਕਾ, ਹਾਕਿਨੀਰੂਪਧਾਰਿਣੀ, ਸਹਸ੍ਰਦਲਪਦ੍ਮਸ੍ਥਾ, ਸਰ੍ਵਵਰ੍ਣੋਪਸ਼ੋਭਿਤਾ, ਸਰ੍ਵਾਯੁਧਧਰਾ, ਸ਼ੁਕ੍ਲਸਂਸ੍ਥਿਤਾ, ਸਰ੍ਵਤੋਮੁਖੀ, ਸਰ੍ਵੌਦਨਪ੍ਰੀਤਚਿਤ੍ਤਾ, ਯਾਕਿਨ੍ਯਮ੍ਬਾਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ, ਸ੍ਵਾਹਾ
ਸ੍ਵਧਾ ਅਮਤਿਃ, ਮੇਧਾ, ਸ਼੍ਰੁਤਿਃ, ਸ੍ਮਤਿਃ ਅਨੁਤ੍ਤਮਾ, ਪੁਣ੍ਯਕੀਰ੍ਤਿਃ, ਪੁਣ੍ਯਲਭ੍ਯਾ, ਪੁਣ੍ਯਸ਼੍ਰਵਣਕੀਰ੍ਤਨਾ, ਪੁਲੋਮਜਾਰ੍ਚਿਤਾ, ਬਨ੍ਧਮੋਚਨੀ, ਬਰ੍ਬਰਾਲਕਾ, ਵਿਮਰ੍ਸ਼ਰੂਪਿਣੀ, ਵਿਦ੍ਯਾ, ਵਿਯਦਾਦਿ ਜਗਤ੍ਪ੍ਰਸੂਃ ॥ 550 ॥

ਸਰ੍ਵਵ੍ਯਾਧਿਪ੍ਰਸ਼ਮਨੀ, ਸਰ੍ਵਮਤ੍ਯੁਨਿਵਾਰਿਣੀ, ਅਗ੍ਰਗਣ੍ਯਾ, ਅਚਿਨ੍ਤ੍ਯਰੂਪਾ, ਕਲਿਕਲ੍ਮਸ਼ਨਾਸ਼ਿਨੀ, ਕਾਤ੍ਯਾਯਨੀ, ਕਾਲਹਨ੍ਤ੍ਰੀ, ਕਮਲਾਕ੍ਸ਼ਨਿਸ਼ੇਵਿਤਾ, ਤਾਮ੍ਬੂਲਪੂਰਿਤਮੁਖੀ, ਦਾਡਿਮੀਕੁਸੁਮਪ੍ਰਭਾ, ਮਗਾਕ੍ਸ਼ੀ, ਮੋਹਿਨੀ, ਮੁਖ੍ਯਾ, ਮਡਾਨੀ, ਮਿਤ੍ਰਰੂਪਿਣੀ, ਨਿਤ੍ਯਤਪ੍ਤਾ, ਭਕ੍ਤਨਿਧਿਃ, ਨਿਯਨ੍ਤ੍ਰੀ, ਨਿਖਿਲੇਸ਼੍ਵਰੀ, ਮੈਤ੍ਰ੍ਯਾਦਿਵਾਸਨਾਲਭ੍ਯਾ, ਮਹਾਪ੍ਰਲਯਸਾਕ੍ਸ਼ਿਣੀ, ਪਰਾਸ਼ਕ੍ਤਿਃ, ਪਰਾਨਿਸ਼੍ਠਾ, ਪ੍ਰਜ੍ਞਾਨਘਨਰੁਪਿਣੀ, ਮਾਧ੍ਵੀਪਾਨਾਲਸਾ ਮਤ੍ਤਾ, ਮਾਤਕਾਵਰ੍ਣਰੂਪਿਣੀ, ਮਹਾਕੈਲਾਸਨਿਲਯਾ, ਮਣਾਲਮਦੁਦੋਰ੍ਲਤਾ, ਮਹਨੀਯਾ, ਦਯਾਮੂਰ੍ਤਿਃ, ਮਹਾਸਾਮ੍ਰਾਜ੍ਯਸ਼ਾਲਿਨੀ, ਆਤ੍ਮਵਿਦ੍ਯਾ, ਮਹਾਵਿਦ੍ਯਾ, ਸ਼੍ਰੀਵਿਦ੍ਯਾ, ਕਾਮਸੇਵਿਤਾ, ਸ਼੍ਰੀਸ਼ੋਡਸ਼ਾਕ੍ਸ਼ਰੀਵਿਦ੍ਯਾ, ਤ੍ਰਿਕੂਟਾ, ਕਾਮਕੋਟਿਕਾ, ਕਟਾਕ੍ਸ਼ਕਿਙ੍ਕਰੀਭੁਤਕਮਲਾਕੋਟਿਸੇਵਿਤਾ ਸ਼ਿਰਃਸ੍ਥਿਤਾ, ਚਨ੍ਦ੍ਰਨਿਭਾ, ਭਾਲਸ੍ਥਾ, ਇਨ੍ਦ੍ਰਧਨੁਃਪ੍ਰਭਾ, ਹਦਯਸ੍ਥਾ, ਰਵਿਪ੍ਰਖ੍ਯਾ, ਤ੍ਰਿਕੋਣਾਨ੍ਤਰਦੀਪਿਕਾ, ਦਾਕ੍ਸ਼ਾਯਣੀ, ਦੈਤ੍ਯਹਨ੍ਤ੍ਰੀ, ਦਕ੍ਸ਼ਯਜ੍ਞਵਿਨਾਸ਼ਿਨੀ ॥ 600 ॥

ਦਰਾਨ੍ਦੋਲਿਤਦੀਰ੍ਘਾਕ੍ਸ਼ੀ, ਦਰਹਾਸੋਜ੍ਜ੍ਵਲਨ੍ਮੁਖੀ, ਗੁਰੁਮੂਰ੍ਤਿਃ ਗੁਣਨਿਧਿਃ, ਗੋਮਾਤਾ, ਗੁਹਜਨ੍ਮਭੂਃ, ਦੇਵੇਸ਼ੀ, ਦਣ੍ਡਨੀਤਿਸ੍ਥਾ, ਦਹਰਾਕਾਸ਼ਰੂਪਿਣੀ, ਪ੍ਰਤਿਪਨ੍ਮੁਖ੍ਯਰਾਕਾਨ੍ਤਤਿਥਿਮਣ੍ਡਲਪੂਜਿਤਾ ਕਲਾਤ੍ਮਿਕਾ, ਕਲਾਨਾਥਾ, ਕਾਵ੍ਯਾਲਾਪਵਿਨੋਦਿਨੀ, ਸਚਾਮਰਰਮਾਵਾਣੀਸਵ੍ਯਦਕ੍ਸ਼ਿਣਸੇਵਿਤਾ ਆਦਿਸ਼ਕ੍ਤਿਃ ਅਮੇਯਾ, ਆਤ੍ਮਾ, ਪਰਮਾ, ਪਾਵਨਾਕਤਿਃ, ਅਨੇਕਕੋਟਿਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣ੍ਡਜਨਨੀ, ਦਿਵ੍ਯਵਿਗ੍ਰਹਾ, ਕ੍ਲੀਙ੍ਕਾਰੀ, ਕੇਵਲਾ ਗੁਹ੍ਯਾ, ਕੈਵਲ੍ਯਪਦਦਾਯਿਨੀ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਤ੍ਰਿਜਗਦ੍ਵਨ੍ਦ੍ਯਾ, ਤ੍ਰਿਮੂਰ੍ਤਿਃ, ਤ੍ਰਿਦਸ਼ੇਸ਼੍ਵਰੀ, ਤ੍ਰ੍ਯਕ੍ਸ਼ਰਿ, ਦਿਵ੍ਯਗਨ੍ਧਾਢ੍ਯਾ, ਸਿਨ੍ਦੂਰਤਿਲਕਾਞ੍ਚਿਤਾ ਉਮਾ, ਸ਼ੈਲੇਨ੍ਦ੍ਰਤਨਯਾ, ਗੌਰੀ, ਗਨ੍ਧਰ੍ਵਸੇਵਿਤਾ, ਵਿਸ਼੍ਵਗਰ੍ਭਾ, ਸ੍ਵਰ੍ਣਗਰ੍ਭਾ, ਅਵਰਦਾ, ਵਾਗਧੀਸ਼੍ਵਰੀ, ਧ੍ਯਾਨਗਮ੍ਯਾ, ਅਪਰਿਚ੍ਛੇਦ੍ਯਾ, ਜ੍ਞਾਨਦਾ, ਜ੍ਞਾਨਵਿਗ੍ਰਹਾ, ਸਰ੍ਵਵੇਦਾਨ੍ਤਸਂਵੇਦ੍ਯਾ, ਸਤ੍ਯਾਨਨ੍ਦਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ, ਲੋਪਾਮੁਦ੍ਰਾਰ੍ਚਿਤਾ, ਲੀਲਾਕਪ੍ਤਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣ੍ਡਮਣ੍ਡਲਾ, ਅਦਸ਼੍ਯਾ, ਦਸ਼੍ਯਰਹਿਤਾ ॥ 650 ॥

ਵਿਜ੍ਞਾਤ੍ਰੀ, ਵੇਦ੍ਯਵਰ੍ਜਿਤਾ, ਯੋਗਿਨੀ, ਯੋਗਦਾ, ਯੋਗ੍ਯਾ, ਯੋਗਾਨਨ੍ਦਾ ਯੁਗਨ੍ਧਰਾ, ਇਚ੍ਛਾਸ਼ਕ੍ਤਿਜ੍ਞਾਨਸ਼ਕ੍ਤਿਕ੍ਰਿਯਾਸ਼ਕ੍ਤਿਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ, ਸਰ੍ਵਾਧਾਰਾ, ਸੁਪ੍ਰਤੀਸ਼੍ਠਾ, ਸਦਸਦ੍ਰੂਪਧਾਰਿਣੀ, ਅਸ਼੍ਟਮੂਰ੍ਤਿਃ, ਅਜਾਜੇਤ੍ਰੀ, ਲੋਕਯਾਤ੍ਰਵਿਧਾਯਿਨੀ, ਏਕਾਕਿਨੀ, ਭੂਮਰੂਪਾ, ਨਿਰ੍ਦ੍ਵੈਤਾ, ਦ੍ਵੈਤਵਰ੍ਜਿਤਾ, ਅਨ੍ਨਦਾ, ਵਸੁਦਾ, ਵਦ੍ਧਾ, ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਤ੍ਮੈਕ੍ਯਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ, ਬਹਤੀ, ਬ੍ਰਾਹ੍ਮਣੀ, ਬ੍ਰਾਹ੍ਮੀ, ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਨਨ੍ਦਾ, ਬਲਿਪ੍ਰਿਯਾ, ਭਾਸ਼ਾਰੂਪਾ, ਬਹਤ੍ਸੇਨਾ, ਭਾਵਾਭਾਵਵਿਵਰ੍ਜਿਤਾ, ਸੁਖਾਰਾਧ੍ਯਾ, ਸ਼ੁਭਕਰੀ, ਸ਼ੋਭਨਾਸੁਲਭਾਗਤਿਃ, ਰਾਜਰਾਜੇਸ਼੍ਵਰੀ, ਰਾਜ੍ਯਦਾਯਿਨੀ, ਰਾਜ੍ਯਵਲ੍ਲਭਾ, ਰਾਜਤ੍ਕਪਾ, ਰਾਜਪੀਠਨਿਵੇਸ਼ਿਤਨਿਜਾਸ਼੍ਰਿਤਾ, ਰਾਜ੍ਯਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀ, ਕੋਸ਼ਨਾਥਾ, ਚਤੁਰਙ੍ਗਬਲੇਸ਼੍ਵਰੀ, ਸਾਮ੍ਰਾਜ੍ਯਦਾਯਿਨੀ, ਸਤ੍ਯਸਨ੍ਧਾ, ਸਾਗਰਮੇਖਲਾ, ਦੀਕ੍ਸ਼ਿਤਾ, ਦੈਤ੍ਯਸ਼ਮਨੀ, ਸਰ੍ਵਲੋਕਵਸ਼ਙ੍ਕਰੀ, ਸਰ੍ਵਾਰ੍ਥਦਾਤ੍ਰੀ, ਸਾਵਿਤ੍ਰੀ, ਸਚ੍ਚਿਦਾਨਨ੍ਦਰੂਪਿਣੀ ॥ 700 ॥

ਦੇਸ਼ਕਾਲਾਪਰਿਚ੍ਛਿਨ੍ਨਾ, ਸਰ੍ਵਗਾ ਸਰ੍ਵਮੋਹਿਨੀ, ਸਰਸ੍ਵਤੀ, ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਮਯੀ ਗੁਹਾਮ੍ਬਾ, ਗੁਹ੍ਯਰੂਪਿਣੀ, ਸਰ੍ਵੋਪਾਧਿਵਿਨਿਰ੍ਮੁਕ੍ਤਾ, ਸਦਾਸ਼ਿਵਪਤਿਵ੍ਰਤਾ, ਸਮ੍ਪ੍ਰਦਾਯੇਸ਼੍ਵਰੀ, ਸਾਧੁ, ਈ ਗੁਰੂਮਣ੍ਡਲਰੂਪਿਣੀ, ਕੁਲੋਤ੍ਤੀਰ੍ਣਾ, ਭਗਾਰਾਧ੍ਯਾ, ਮਾਯਾ, ਮਧੁਮਤੀ, ਮਹੀ, ਗਣਾਮ੍ਬਾ, ਗੁਹ੍ਯਕਾਰਾਧ੍ਯਾ, ਕੋਮਲਾਙ੍ਗੀ, ਗੁਰੁਪ੍ਰਿਯਾ, ਸ੍ਵਤਨ੍ਤ੍ਰਾ, ਸਰ੍ਵਤਨ੍ਤ੍ਰੇਸ਼ੀ, ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਮੂਰ੍ਤਿਰੂਪਿਣੀ, ਸਨਕਾਦਿਸਮਾਰਾਧ੍ਯਾ, ਸ਼ਿਵਜ੍ਞਾਨਪ੍ਰਦਾਯਿਨੀ, ਚਿਤ੍ਕਲਾ, ਆਨਨ੍ਦਕਲਿਕਾ, ਪ੍ਰੇਮਰੂਪਾ, ਪ੍ਰਿਯਙ੍ਕਰੀ, ਨਾਮਪਾਰਾਯਣਪ੍ਰੀਤਾ, ਨਨ੍ਦਿਵਿਦ੍ਯਾ, ਨਟੇਸ਼੍ਵਰੀ, ਮਿਥ੍ਯਾਜਗਦਧਿਸ਼੍ਠਾਨਾ, ਮੁਕ੍ਤਿਦਾ, ਮੁਕ੍ਤਿਰੂਪਿਣੀ, ਲਾਸ੍ਯਪ੍ਰਿਯਾ, ਲਯਕਰੀ, ਲਜ੍ਜਾ, ਰਮ੍ਭਾਦਿਵਨ੍ਦਿਤਾ, ਭਵਦਾਵਸੁਧਾਵਸ਼੍ਟਿਃ, ਪਾਪਾਰਣ੍ਯਦਵਾਨਲਾ, ਦੌਰ੍ਭਾਗ੍ਯਤੂਲਵਾਤੂਲਾ, ਜਰਾਧ੍ਵਾਨ੍ਤਰਵਿਪ੍ਰਭਾ, ਭਾਗ੍ਯਾਬ੍ਧਿਚਨ੍ਦ੍ਰਿਕਾ, ਭਕ੍ਤਚਿਤ੍ਤਕੇਕਿਘਨਾਘਨਾ ਰੋਗਪਰ੍ਵਤਦਮ੍ਭੋਲਿਃ, ਮਤ੍ਯੁਦਾਰੁਕੁਠਾਰਿਕਾ, ਮਹੇਸ਼੍ਵਰੀ ॥ 750 ॥

ਮਹਾਕਾਲੀ, ਮਹਾਗ੍ਰਾਸਾ, ਮਹਾਸ਼ਨਾ, ਅਪਰ੍ਣਾ, ਚਣ੍ਡਿਕਾ, ਚਣ੍ਡਮੁਣ੍ਡਾਸੁਰਨਿਸ਼ੂਦਿਨੀ, ਕ੍ਸ਼ਰਾਕ੍ਸ਼ਰਾਤ੍ਮਿਕਾ, ਸਰ੍ਵਲੋਕੇਸ਼ੀ, ਵਿਸ਼੍ਵਧਾਰਿਣੀ, ਤ੍ਰਿਵਰ੍ਗਦਾਤ੍ਰੀ, ਸੁਭਗਾ, ਤ੍ਰ੍ਯਮ੍ਬਕਾ, ਤ੍ਰਿਗੁਣਾਤ੍ਮਿਕਾ, ਸ੍ਵਰ੍ਗਾਪਵਰ੍ਗਦਾ, ਸ਼ੁਦ੍ਧਾ, ਜਪਾਪੁਸ਼੍ਪਨਿਭਾਕਤਿਃ, ਓਜੋਵਤੀ, ਦ੍ਯੁਤਿਧਰਾ, ਯਜ੍ਞਰੂਪਾ, ਪ੍ਰਿਯਵ੍ਰਤਾ, ਦੁਰਾਰਾਧ੍ਯਾ, ਦੁਰਾਧਰ੍ਸ਼ਾ, ਪਾਟਲੀਕੁਸੁਮਪ੍ਰਿਯਾ, ਮਹਤੀ, ਮੇਰੁਨਿਲਯਾ, ਮਨ੍ਦਾਰਕੁਸੁਮਪ੍ਰਿਯਾ, ਵੀਰਾਰਾਧ੍ਯਾ, ਵਿਰਾਡ੍ਰੂਪਾ, ਵਿਰਜਾ, ਵਿਸ਼੍ਵਤੋਮੁਖੀ, ਪ੍ਰਤ੍ਯਗ੍ਰੂਪਾ, ਪਰਾਕਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਣਦਾ, ਪ੍ਰਾਣਰੂਪਿਣੀ, ਮਾਰ੍ਤਾਣ੍ਡਭੈਰਵਾਰਾਧ੍ਯਾ, ਮਨ੍ਤ੍ਰਿਣੀਨ੍ਯਸ੍ਤਰਾਜ੍ਯਧੂਃ, ਤ੍ਰਿਪੁਰੇਸ਼ੀ, ਜਯਤ੍ਸੇਨਾ, ਨਿਸ੍ਤ੍ਰੈਗੁਣ੍ਯਾ, ਪਰਾਪਰਾ, ਸਤ੍ਯਜ੍ਞਾਨਾਨਨ੍ਦਰੂਪਾ, ਸਾਮਰਸ੍ਯਪਰਾਯਣਾ, ਕਪਰ੍ਦਿਨੀ, ਕਲਾਮਾਲਾ, ਕਾਮਧੁਕ੍, ਕਾਮਰੂਪਿਣੀ, ਕਲਾਨਿਧਿਃ, ਕਾਵ੍ਯਕਲਾ, ਰਸਜ੍ਞਾ, ਰਸਸ਼ੇਵਧਿਃ ॥ 800 ॥
ਪੁਸ਼੍ਟਾ, ਪੁਰਾਤਨਾ, ਪੂਜ੍ਯਾ, ਪੁਸ਼੍ਕਰਾ, ਪੁਸ਼੍ਕਰੇਕ੍ਸ਼ਣਾ, ਪਰਞ੍ਜ੍ਯੋਤਿਃ, ਪਰਨ੍ਧਾਮ, ਪਰਮਾਣੁਃ, ਪਰਾਤ੍ਪਰਾ, ਪਾਸ਼ਹਸ੍ਤਾ, ਪਾਸ਼ਹਨ੍ਤ੍ਰੀ, ਪਰਮਨ੍ਤ੍ਰਵਿਭੇਦਿਨੀ, ਮੂਰ੍ਤਾ, ਅਮੂਰ੍ਤਾ, ਅਨਿਤ੍ਯਤਪ੍ਤਾ, ਮੁਨਿਮਾਨਸਹਂਸਿਕਾ, ਸਤ੍ਯਵ੍ਰਤਾ, ਸਤ੍ਯਰੂਪਾ, ਸਰ੍ਵਾਨ੍ਤਰ੍ਯਾਮਿਨੀ, ਸਤੀ, ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣੀ, ਬ੍ਰਹ੍ਮ, ਜਨਨੀ, ਬਹੁਰੂਪਾ, ਬੁਧਾਰ੍ਚਿਤਾ, ਪ੍ਰਸਵਿਤ੍ਰੀ, ਪ੍ਰਚਣ੍ਡਾ, ਆਜ੍ਞਾ, ਪ੍ਰਤਿਸ਼੍ਠਾ, ਪ੍ਰਕਟਾਕਤਿਃ, ਪ੍ਰਾਣੇਸ਼੍ਵਰੀ, ਪ੍ਰਾਣਦਾਤ੍ਰੀ, ਪਞ੍ਚਾਸ਼ਤ੍ਪੀਠਰੂਪਿਣੀ, ਵਿਸ਼‍ਙ੍ਖਲਾ, ਵਿਵਿਕ੍ਤਸ੍ਥਾ, ਵੀਰਮਾਤਾ, ਵਿਯਤ੍ਪ੍ਰਸੂਃ, ਮੁਕੁਨ੍ਦਾ, ਮੁਕ੍ਤਿਨਿਲਯਾ, ਮੂਲਵਿਗ੍ਰਹਰੂਪਿਣੀ, ਭਾਵਜ੍ਞਾ, ਭਵਰੋਗਘ੍ਨੀ, ਭਵਚਕ੍ਰਪ੍ਰਵਰ੍ਤਿਨੀ, ਛਨ੍ਦਃਸਾਰਾ, ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਸਾਰਾ, ਮਨ੍ਤ੍ਰਸਾਰਾ, ਤਲੋਦਰੀ, ਉਦਾਰਕੀਰ੍ਤਿਃ, ਉਦ੍ਦਾਮਵੈਭਵਾ, ਵਰ੍ਣਰੂਪਿਣੀ ॥ 850 ॥

ਜਨ੍ਮਮਤ੍ਯੁਜਰਾਤਪ੍ਤਜਨਵਿਸ਼੍ਰਾਨ੍ਤਿਦਾਯਿਨੀ ਸਰ੍ਵੋਪਨਿਸ਼ਦੁਦ੍ਘੁਸ਼੍ਟਾ, ਸ਼ਾਨ੍ਤ੍ਯਤੀਤਕਲਾਤ੍ਮਿਕਾ, ਗਮ੍ਭੀਰਾ, ਗਗਨਾਨ੍ਤਸ੍ਥਾ, ਗਰ੍ਵਿਤਾ, ਗਾਨਲੋਲੁਪਾ, ਕਲ੍ਪਨਾਰਹਿਤਾ, ਕਾਸ਼੍ਠਾ, ਅਕਾਨ੍ਤਾ, ਕਾਨ੍ਤਾਰ੍ਧਵਿਗ੍ਰਹਾ, ਕਾਰ੍ਯਕਾਰਣਨਿਰ੍ਮੁਕ੍ਤਾ, ਕਾਮਕੇਲਿਤਰਙ੍ਗਿਤਾ, ਕਨਤ੍ਕਨਕਤਾਟਙ੍ਕਾ, ਲੀਲਾਵਿਗ੍ਰਹਧਾਰਿਣੀ, ਅਜਾ, ਕ੍ਸ਼ਯਵਿਨਿਰ੍ਮੁਕ੍ਤਾ, ਮੁਗ੍ਧਾ, ਕ੍ਸ਼ਿਪ੍ਰਪ੍ਰਸਾਦਿਨੀ, ਅਨ੍ਤਰ੍ਮੁਖਸਮਾਰਾਧ੍ਯਾ, ਬਹਿਰ੍ਮੁਖਸੁਦੁਰ੍ਲਭਾ ਤ੍ਰਯੀ, ਤ੍ਰਿਵਰ੍ਗਨਿਲਯਾ, ਤ੍ਰਿਸ੍ਥਾ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਮਾਲਿਨੀ, ਨਿਰਾਮਯਾ, ਨਿਰਾਲਮ੍ਬਾ, ਸ੍ਵਾਤ੍ਮਾਰਾਮਾ, ਸੁਧਾਸ੍ਰੁਤਿਃ / ਸਤਿਃ, ਸਂਸਾਰਪਙ੍ਕਨਿਰ੍ਮਗ੍ਨਸਮੁਦ੍ਧਰਣਪਣ੍ਡਿਤਾ, ਯਜ੍ਞਪ੍ਰਿਯਾ, ਯਜ੍ਞਕਰ੍ਤ੍ਰੀ, ਯਜਮਾਨਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ, ਧਰ੍ਮਾਧਾਰਾ, ਧਨਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ਾ, ਧਨਧਾਨ੍ਯਵਿਵਰ੍ਧਿਨੀ, ਵਿਪ੍ਰਪ੍ਰਿਯਾ, ਵਿਪ੍ਰਰੂਪਾ, ਵਿਸ਼੍ਵਭ੍ਰਮਣਕਾਰਿਣੀ, ਵਿਸ਼੍ਵਗ੍ਰਾਸਾ, ਵਿਦ੍ਰੁਮਾਭਾ, ਵੈਸ਼੍ਣਵੀ, ਵਿਸ਼੍ਣੁਰੂਪਿਣੀ, ਅਯੋਨਿਃ, ਯੋਨਿਨਿਲਯਾ, ਕੂਟਸ੍ਥਾ, ਕੁਲਰੂਪਿਣੀ, ਵੀਰਗੋਸ਼੍ਠੀਪ੍ਰਿਯਾ, ਵੀਰਾ, ਨੈਸ਼੍ਕਰ੍ਮ੍ਯਾ ॥ 900 ॥

ਨਾਦਰੂਪਿਣੀ, ਵਿਜ੍ਞਾਨਕਲਨਾ, ਕਲ੍ਯਾ, ਵਿਦਗ੍ਧਾ, ਬੈਨ੍ਦਵਾਸਨਾ, ਤਤ੍ਤ੍ਵਾਧਿਕਾ, ਤਤ੍ਤ੍ਵਮਯੀ, ਤਤ੍ਤ੍ਵਮਰ੍ਥਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ, ਸਾਮਗਾਨਪ੍ਰਿਯਾ, ਸੌਮ੍ਯਾ ਸਦਾਸ਼ਿਵਕੁਟੁਮ੍ਬਿਨੀ, ਸਵ੍ਯਾਪਸਵ੍ਯਮਾਰ੍ਗਸ੍ਥਾ ਸਰ੍ਵਾਪਦ੍ਵਿਨਿਵਾਰਿਣੀ, ਸ੍ਵਸ੍ਥਾ, ਸ੍ਵਭਾਵਮਧੁਰਾ, ਧੀਰਾ, ਧੀਰਸਮਰ੍ਚਿਤਾ, ਚੈਤਨ੍ਯਾਰ੍ਘ੍ਯਸਮਾਰਾਧ੍ਯਾ, ਚੈਤਨ੍ਯਕੁਸੁਮਪ੍ਰਿਯਾ, ਸਦੋਦਿਤਾ, ਸਦਾਤੁਸ਼੍ਟਾ, ਤਰੁਣਾਦਿਤ੍ਯਪਾਟਲਾ, ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਰਾਧ੍ਯਾ, ਦਰਸ੍ਮੇਰਮੁਖਾਮ੍ਬੁਜਾ, ਕੌਲਿਨੀ ਕੇਵਲਾ ਅਨਰ੍ਘ੍ਯਕੈਵਲ੍ਯਪਦਦਾਯਿਨੀ, ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਪ੍ਰਿਯਾ, ਸ੍ਤੁਤਿਮਤੀ, ਸ਼੍ਰੁਤਿਸਂਸ੍ਤੁਤਵੈਭਵਾ, ਮਨਸ੍ਵਿਨੀ, ਮਾਨਵਤੀ, ਮਹੇਸ਼ੀ, ਮਙ੍ਗਲਾਕਤਿਃ, ਵਿਸ਼੍ਵਮਾਤਾ, ਜਗਦ੍ਧਾਤ੍ਰੀ, ਵਿਸ਼ਾਲਾਕ੍ਸ਼ੀ, ਵਿਰਾਗਿਣੀ, ਪ੍ਰਗਲ੍ਭਾ, ਪਰਮੋਦਾਰਾ, ਪਰਾਮੋਦਾ, ਮਨੋਮਯੀ, ਵ੍ਯੋਮਕੇਸ਼ੀ, ਵਿਮਾਨਸ੍ਥਾ ਵਜ੍ਰਿਣੀ, ਵਾਮਕੇਸ਼੍ਵਰੀ, ਪਞ੍ਚਯਜ੍ਞਪ੍ਰਿਯਾ ਪਞ੍ਚਪ੍ਰੇਤਮਞ੍ਚਾਧਿਸ਼ਾਯਿਨੀ, ਪਞ੍ਚਮੀ, ਪਞ੍ਚਭੂਤੇਸ਼ੀ, ਪਞ੍ਚਸਙ੍ਖ੍ਯੋਪਚਾਰਿਣੀ ॥ 950 ॥

ਸ਼ਾਸ਼੍ਵਤੀ, ਸ਼ਾਸ਼੍ਵਤੈਸ਼੍ਵਰ੍ਯਾ, ਸ਼ਰ੍ਮਦਾ, ਸ਼ਮ੍ਭੁਮੋਹਿਨੀ, ਧਰਾ, ਧਰਸੁਤਾ, ਧਨ੍ਯਾ, ਧਰ੍ਮਿਣੀ, ਧਰ੍ਮਵਰ੍ਧਿਨੀ, ਲੋਕਾਤੀਤਾ, ਗੁਣਾਤੀਤਾ, ਸਰ੍ਵਾਤੀਤਾ, ਸ਼ਮਾਤ੍ਮਿਕਾ, ਬਨ੍ਧੂਕਕੁਸੁਮਪ੍ਰਖ੍ਯਾ, ਬਾਲਾ, ਲੀਲਾਵਿਨੋਦਿਨੀ, ਸੁਮਙ੍ਗਲੀ, ਸੁਖਕਰੀ, ਸੁਵੇਸ਼ਾਢ੍ਯਾ ਸੁਵਾਸਿਨੀ, ਸੁਵਾਸਿਨ੍ਯਰ੍ਚਨਪ੍ਰੀਤਾ, ਆਸ਼ੋਭਨਾ, ਸ਼ੁਦ੍ਧਮਾਨਸਾ, ਬਿਨ੍ਦੁਤਰ੍ਪਣਸਨ੍ਤੁਸ਼੍ਟਾ, ਪੂਰ੍ਵਜਾ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾਮ੍ਬਿਕਾ, ਦਸ਼ਮੁਦ੍ਰਾਸਮਾਰਾਧ੍ਯਾ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾਸ਼੍ਰੀਵਸ਼ਙ੍ਕਰੀ, ਜ੍ਞਾਨਮੁਦ੍ਰਾ, ਜ੍ਞਾਨਗਮ੍ਯਾ, ਜ੍ਞਾਨਜ੍ਞੇਯਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ, ਯੋਨਿਮੁਦ੍ਰਾ, ਤ੍ਰਿਖਣ੍ਡੇਸ਼ੀ, ਤ੍ਰਿਗੁਣਾ, ਅਮ੍ਬਾ, ਤ੍ਰਿਕੋਣਗਾ, ਅਨਘਾ, ਅਦ੍ਭੁਤਚਾਰਿਤ੍ਰਾ, ਵਾਞ੍ਛਿਤਾਰ੍ਥਪ੍ਰਦਾਯਿਨੀ, ਅਭ੍ਯਾਸਾਤਿਸ਼ਯਜ੍ਞਾਤਾ, ਸ਼ਡਧ੍ਵਾਤੀਤਰੂਪਿਣੀ, ਅਵ੍ਯਾਜਕਰੁਣਾਮੂਰ੍ਤਿਃ, ਅਜ੍ਞਾਨਧ੍ਵਾਨ੍ਤਦੀਪਿਕਾ, ਆਬਾਲਗੋਪਵਿਦਿਤਾ, ਸਰ੍ਵਾਨੁਲ੍ਲਙ੍ਘ੍ਯਸ਼ਾਸਨਾ, ਸ਼੍ਰੀਚਕ੍ਰਰਾਜਨਿਲਯਾ, ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਤ੍ਰਿਪੁਰਸੁਨ੍ਦਰੀ, ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਿਵਾ, ਸ਼ਿਵਸ਼ਕ੍ਤੈਕ੍ਯਰੂਪਿਣੀ, ਲਲਿਤਾਮ੍ਬਿਕਾ ॥ 1000 ॥

ਸ਼੍ਰੀਂ ਹ੍ਰੀਂ ਐਂ ॐ
ਏਵਂ ਸ਼੍ਰੀਲਲਿਤਾਦੇਵ੍ਯਾ ਨਾਮ੍ਨਾਂ ਸਾਹਸ੍ਰਕਂ ਜਗੁਃ

॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣ੍ਡਪੁਰਾਣੇ ਉਤ੍ਤਰਾਖਣ੍ਡੇ ਸ਼੍ਰੀਹਯਗ੍ਰੀਵਾਗਸ੍ਤ੍ਯਸਂਵਾਦੇ
ਸ਼੍ਰੀਲਲਿਤਾਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਕਥਨਂ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਮ੍ ॥
1000 Names of Sri Lalita Devi | Lalita Sahasranamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Lalita Devi | Lalita Sahasranamavali Lyrics in Punjabi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top