Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Lalita Devi | Lalita Sahasranamavali Lyrics in Kannada

Sree Lalita Sahasranamavali Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಲಲಿತಾಸಹಸ್ರನಾಮಾವಲೀ ಸಾರ್ಥ ॥

ಓಂ ಶ್ರೀಲಲಿತಾಮಹಾತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರೀಸ್ವರೂಪಾ
ಶ್ರೀಮೀನಾಕ್ಷೀ ಪರಮೇಶ್ವರೀ ಪರದೇವತಾಮ್ಬಿಕಾಯೈ ನಮಃ

ಲಲಿತಾಸಹಸ್ರನಾಮಂ

ಧ್ಯಾನಮ್
ಸಿನ್ದೂರಾರುಣವಿಗ್ರಹಾಂ ತ್ರಿನಯನಾಂ ಮಾಣಿಕ್ಯಮೌಲಿಸ್ಫುರತ್
ತಾರಾನಾಯಕಶೇಖರಾಂ ಸ್ಮಿತಮುಖೀಮಾಪೀನವಕ್ಷೋರುಹಾಮ್ ।
ಪಾಣಿಭ್ಯಾಮಲಿಪೂರ್ಣರತ್ನಚಷಕಂ ರಕ್ತೋತ್ಪಲಂ ವಿಭ್ರತೀಂ
ಸೌಮ್ಯಾಂ ರತ್ನಘಟಸ್ಥರಕ್ತಚರಣಾಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ಪರಾಮಮ್ಬಿಕಾಮ್ ॥

ಅರುಣಾಂ ಕರುಣಾತರಂಗಿತಾಕ್ಷೀಂ
ಧೃತಪಾಶಾಂಕುಶಪುಷ್ಪಬಾಣಚಾಪಾಮ್ ।
ಅಣಿಮಾದಿಭಿರಾವೃತಾಂ ಮಯುಖೈಃ
ಅಹಮಿತ್ಯೇವ ವಿಭಾವಯೇ ಭವಾನೀಮ್ ॥

ಧ್ಯಾಯೇತ್ಪದ್ಮಾಸನಸ್ಥಾಂ ವಿಕಸಿತವದನಾಂ ಪದ್ಮಪತ್ರಾಯತಾಕ್ಷೀಂ
ಹೇಮಾಭಾಂ ಪೀತವಸ್ತ್ರಾಂ ಕರಕಲಿತಲಸದ್ಧೇಮಪದ್ಮಾಂ ವರಾಂಗೀಮ್ ।
ಸರ್ವಾಲಂಕಾರಯುಕ್ತಾಂ ಸತತಮಭಯದಾಂ ಭಕ್ತನಮ್ರಾಂ ಭವಾನೀಂ
ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಂ ಶಾನ್ತಮೂರ್ತಿಂ ಸಕಲಸುರನುತಾಂ ಸರ್ವಸಮ್ಪತ್ಪ್ರದಾತ್ರೀಮ್ ॥

ಸಕುಂಕುಮವಿಲೇಪನಾಮಲಿಕಚುಮ್ಬಿಕಸ್ತೂರಿಕಾಂ
ಸಮನ್ದಹಸಿತೇಕ್ಷಣಾಂ ಸಶರಚಾಪಪಾಶಾಂಕುಶಾಮ್ ।
ಅಶೇಷಜನಮೋಹಿನೀಮರುಣಮಾಲ್ಯಭೂಷಾಮ್ಬರಾಂ
ಜಪಾಕುಸುಮಭಾಸುರಾಂ ಜಪವಿಧೌ ಸ್ಮರೇದಮ್ಬಿಕಾಮ್ ॥

ಅಥ ಶ್ರೀಲಲಿತಾಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ।
ಓಂ ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಓಂ ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ।

ಶ್ರೀಮಾತಾ, ಶ್ರೀಮಹಾರಾಜ್ಞೀ, ಶ್ರೀಮತ್ಸಿಂಹಾಸನೇಶ್ವರೀ, ಚಿದಗ್ನಿಕುಂಡಸಮ್ಭೂತಾ, ದೇವಕಾರ್ಯಸಮುದ್ಯತಾ, ಉದ್ಯದ್ಭಾನುಸಹಸ್ರಾಭಾ, ಚತುರ್ಬಾಹುಸಮನ್ವಿತಾ, ರಾಗಸ್ವರೂಪಪಾಶಾಢ್ಯಾ, ಕ್ರೋಧಾಕಾರಾಂಕುಶೋಜ್ಜ್ವಲಾ, ಮನೋರೂಪೇಕ್ಷುಕೋದಂಡಾ, ಪಂಚತನ್ಮಾತ್ರಸಾಯಕಾ, ನಿಜಾರುಣಪ್ರಭಾಪೂರಮಜ್ಜದ್ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಮಂಡಲಾ, ಚಮ್ಪಕಾಶೋಕಪುನ್ನಾಗಸೌಗನ್ಧಿಕಲಸತ್ಕಚಾ, ಕುರುವಿನ್ದಮಣಿಶ್ರೇಣೀಕನತ್ಕೋಟೀರಮಂಡಿತಾ, ಅಷ್ಟಮೀಚನ್ದ್ರವಿಭ್ರಾಜದಲಿಕಸ್ಥಲಶೋಭಿತಾ, ಮುಖಚನ್ದ್ರಕಲಂಕಾಭಮೃಗನಾಭಿವಿಶೇಷಕಾ, ವದನಸ್ಮರಮಾಂಗಲ್ಯಗೃಹತೋರಣಚಿಲ್ಲಿಕಾ, ವಕ್ತ್ರಲಕ್ಷ್ಮೀಪರೀವಾಹಚಲನ್ಮೀನಾಭಲೋಚನಾ, ನವಚಮ್ಪಕಪುಷ್ಪಾಭನಾಸಾದಂಡವಿರಾಜಿತಾ, ತಾರಾಕಾನ್ತಿತಿರಸ್ಕಾರಿನಾಸಾಭರಣಭಾಸುರಾ, ಕದಮ್ಬಮಂಜರೀಕ್ಲೃಪ್ತಕರ್ಣಪೂರಮನೋಹರಾ, ತಾಟಂಕಯುಗಲೀಭೂತತಪನೋಡುಪಮಂಡಲಾ, ಪದ್ಮರಾಗಶಿಲಾದರ್ಶಪರಿಭಾವಿಕಪೋಲಭೂಃ, ನವವಿದ್ರುಮಬಿಮ್ಬಶ್ರೀನ್ಯಕ್ಕಾರಿರದನಚ್ಛದಾ, ಶುದ್ಧವಿದ್ಯಾಂಕುರಾಕಾರದ್ವಿಜಪಂಕ್ತಿದ್ವಯೋಜ್ಜ್ವಲಾ, ಕರ್ಪೂರವೀಟಿಕಾಮೋದಸಮಾಕರ್ಷಿದಿಗನ್ತರಾ, ನಿಜಸಲ್ಲಾಪಮಾಧುರ್ಯವಿನಿರ್ಭರ್ತ್ಸಿತಕಚ್ಛಪೀ, ಮನ್ದಸ್ಮಿತಪ್ರಭಾಪೂರಮಜ್ಜತ್ಕಾಮೇಶಮಾನಸಾ, ಅನಾಕಲಿತಸಾದೃಶ್ಯಚಿಬುಕಶ್ರೀವಿರಾಜಿತಾ, ಕಾಮೇಶಬದ್ಧಮಾಂಗಲ್ಯಸೂತ್ರಶೋಭಿತಕನ್ಧರಾ, ಕನಕಾಂಗದಕೇಯೂರಕಮನೀಯಭುಜಾನ್ವಿತಾ, ರತ್ನಗ್ರೈವೇಯಚಿನ್ತಾಕಲೋಲಮುಕ್ತಾಫಲಾನ್ವಿತಾ, ಕಾಮೇಶ್ವರಪ್ರೇಮರತ್ನಮಣಿಪ್ರತಿಪಣಸ್ತನೀ,
ನಾಭ್ಯಾಲವಾಲರೋಮಾಲಿಲತಾಫಲಕುಚದ್ವಯೀ, ಲಕ್ಷ್ಯರೋಮಲತಾಧಾರತಾಸಮುನ್ನೇಯಮಧ್ಯಮಾ, ಸ್ತನಭಾರದಲನ್ಮಧ್ಯಪಟ್ಟಬನ್ಧವಲಿತ್ರಯಾ, ಅರುಣಾರುಣಕೌಸುಮ್ಭವಸ್ತ್ರಭಾಸ್ವತ್ಕಟೀತಟೀ,
ರತ್ನಕಿಂಕಿಣಿಕಾರಮ್ಯರಶನಾದಾಮಭೂಷಿತಾ, ಕಾಮೇಶಜ್ಞಾತಸೌಭಾಗ್ಯಮಾರ್ದವೋರುದ್ವಯಾನ್ವಿತಾ, ಮಾಣಿಕ್ಯಮಕುಟಾಕಾರಜಾನುದ್ವಯವಿರಾಜಿತಾ, ಇನ್ದ್ರಗೋಪಪರಿಕ್ಷಿಪ್ತಸ್ಮರತೂಣಾಭಜಂಘಿಕಾ,
ಗೂಢಗುಲ್ಫಾ, ಕೂರ್ಮಪೃಷ್ಠಜಯಿಷ್ಣುಪ್ರಪದಾನ್ವಿತಾ, ನಖದೀಧಿತಿಸಂಛನ್ನನಮಜ್ಜನತಮೋಗುಣಾ, ಪದದ್ವಯಪ್ರಭಾಜಾಲಪರಾಕೃತಸರೋರುಹಾ, ಶಿಂಜಾನಮಣಿಮಂಜಿರಮಂಡಿತಶ್ರೀಪದಾಮ್ಬುಜಾ,
ಮರಾಲೀಮನ್ದಗಮನಾ, ಮಹಾಲಾವಣ್ಯಶೇವಧಿಃ, ಸರ್ವಾರುಣಾ, ಅನವದ್ಯಾಂಗೀ ॥ 50 ॥

ಸರ್ವಾಭರಣಭೂಷಿತಾ, ಶಿವಕಾಮೇಶ್ವರಾಂಕಸ್ಥಾ, ಶಿವಾ, ಸ್ವಾಧೀನವಲ್ಲಭಾ, ಸುಮೇರುಮಧ್ಯಶ‍ೃಂಗಸ್ಥಾ, ಶ್ರೀಮನ್ನಗರನಾಯಿಕಾ, ಚಿನ್ತಾಮಣಿಗೃಹಾನ್ತಸ್ಥಾ, ಪಂಚಬ್ರಹ್ಮಾಸನಸ್ಥಿತಾ, ಮಹಾಪದ್ಮಾಟವೀಸಂಸ್ಥಾ, ಕದಮ್ಬವನವಾಸಿನೀ, ಸುಧಾಸಾಗರಮಧ್ಯಸ್ಥಾ, ಕಾಮಾಕ್ಷೀ, ಕಾಮದಾಯಿನೀ, ದೇವರ್ಷಿಗಣಸಂಘಾತಸ್ತೂಯಮಾನಾತ್ಮವೈಭವಾ, ಭಂಡಾಸುರವಧೋದ್ಯುಕ್ತಶಕ್ತಿಸೇನಾಸಮನ್ವಿತಾ,
ಸಮ್ಪತ್ಕರೀಸಮಾರೂಢಸಿನ್ಧುರವ್ರಜಸೇವಿತಾ, ಅಶ್ವಾರೂಢಾಧಿಷ್ಠಿತಾಶ್ವಕೋಟಿಕೋಟಿಭಿರಾವೃತಾ, ಚಕ್ರರಾಜರಥಾರೂಢಸರ್ವಾಯುಧಪರಿಷ್ಕೃತಾ, ಗೇಯಚಕ್ರರಥಾರೂಢಮನ್ತ್ರಿಣೀಪರಿಸೇವಿತಾ, ಕಿರಿಚಕ್ರರಥಾರೂಢದಂಡನಾಥಾಪುರಸ್ಕೃತಾ, ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಿನಿಕಾಕ್ಷಿಪ್ತವಹ್ನಿಪ್ರಾಕಾರಮಧ್ಯಗಾ, ಭಂಡಸೈನ್ಯವಧೋದ್ಯುಕ್ತಶಕ್ತಿವಿಕ್ರಮಹರ್ಷಿತಾ, ನಿತ್ಯಾಪರಾಕ್ರಮಾಟೋಪನಿರೀಕ್ಷಣಸಮುತ್ಸುಕಾ, ಭಂಡಪುತ್ರವಧೋದ್ಯುಕ್ತಬಾಲಾವಿಕ್ರಮನನ್ದಿತಾ, ಮನ್ತ್ರಿಣ್ಯಮ್ಬಾವಿರಚಿತವಿಷಂಗವಧತೋಷಿತಾ, ವಿಶುಕ್ರಪ್ರಾಣಹರಣವಾರಾಹೀವೀರ್ಯನನ್ದಿತಾ, ಕಾಮೇಶ್ವರಮುಖಾಲೋಕಕಲ್ಪಿತಶ್ರೀಗಣೇಶ್ವರಾ, ಮಹಾಗಣೇಶನಿರ್ಭಿನ್ನವಿಘ್ನಯನ್ತ್ರಪ್ರಹರ್ಷಿತಾ, ಭಂಡಾಸುರೇನ್ದ್ರನಿರ್ಮುಕ್ತಶಸ್ತ್ರಪ್ರತ್ಯಸ್ತ್ರವರ್ಷಿಣೀ, ಕರಾಂಗುಲಿನಖೋತ್ಪನ್ನನಾರಾಯಣದಶಾಕೃತಿಃ, ಮಹಾಪಾಶುಪತಾಸ್ತ್ರಾಗ್ನಿನಿರ್ದಗ್ಧಾಸುರಸೈನಿಕಾ,
ಕಾಮೇಶ್ವರಾಸ್ತ್ರನಿರ್ದಗ್ಧಸಭಂಡಾಸುರಶೂನ್ಯಕಾ, ಬ್ರಹ್ಮೋಪೇನ್ದ್ರಮಹೇನ್ದ್ರಾದಿದೇವಸಂಸ್ತುತವೈಭವಾ, ಹರನೇತ್ರಾಗ್ನಿಸನ್ದಗ್ಧಕಾಮಸಂಜೀವನೌಷಧಿಃ, ಶ್ರೀಮದ್ವಾಗ್ಭವಕೂಟೈಕಸ್ವರೂಪಮುಖಪಂಕಜಾ, ಕಂಠಾಧಃಕಟಿಪರ್ಯನ್ತಮಧ್ಯಕೂಟಸ್ವರೂಪಿಣೀ, ಶಕ್ತಿಕೂಟೈಕತಾಪನ್ನಕಟ್ಯಧೋಭಾಗಧಾರಿಣೀ, ಮೂಲಮನ್ತ್ರಾತ್ಮಿಕಾ, ಮೂಲಕೂಟತ್ರಯಕಲೇವರಾ, ಕುಲಾಮೃತೈಕರಸಿಕಾ, ಕುಲಸಂಕೇತಪಾಲಿನೀ, ಕುಲಾಂಗನಾ, ಕುಲಾನ್ತಸ್ಥಾ, ಕೌಲಿನೀ, ಕುಲಯೋಗಿನೀ, ಅಕುಲಾ, ಸಮಯಾನ್ತಸ್ಥಾ, ಸಮಯಾಚಾರತತ್ಪರಾ, ಮೂಲಾಧಾರೈಕನಿಲಯಾ, ಬ್ರಹ್ಮಗ್ರನ್ಥಿವಿಭೇದಿನೀ ॥ 100 ॥

ಮಣಿಪೂರಾನ್ತರುದಿತಾ, ವಿಷ್ಣುಗ್ರನ್ಥಿವಿಭೇದಿನೀ, ಆಜ್ಞಾಚಕ್ರಾನ್ತರಾಲಸ್ಥಾ, ರುದ್ರಗ್ರನ್ಥಿವಿಭೇದಿನೀ, ಸಹಸ್ರಾರಾಮ್ಬುಜಾರೂಢಾ, ಸುಧಾಸಾರಾಭಿವರ್ಷಿಣೀ, ತಡಿಲ್ಲತಾಸಮರುಚಿಃ, ಷಟ್ಚಕ್ರೋಪರಿಸಂಸ್ಥಿತಾ, ಮಹಾಸಕ್ತಿಃ, ಕುಂಡಲಿನೀ, ಬಿಸತನ್ತುತನೀಯಸೀ, ಭವಾನೀ, ಭಾವನಾಗಮ್ಯಾ, ಭವಾರಣ್ಯಕುಠಾರಿಕಾ, ಭದ್ರಪ್ರಿಯಾ ಭದ್ರಮೂರ್ತಿಃ, ಭಕ್ತಸೌಭಾಗ್ಯದಾಯಿನೀ, ಭಕ್ತಿಪ್ರಿಯಾ, ಭಕ್ತಿಗಮ್ಯಾ, ಭಕ್ತಿವಶ್ಯಾ, ಭಯಾಪಹಾ, ಶಾಮ್ಭವೀ, ಶಾರದಾರಾಧ್ಯಾ, ಶರ್ವಾಣೀ, ಶರ್ಮದಾಯಿನೀ, ಶಾಂಕರೀ, ಶ್ರೀಕರೀ, ಸಾಧ್ವೀ, ಶರಚ್ಚನ್ದ್ರನಿಭಾನನಾ, ಶಾತೋದರೀ, ಶಾನ್ತಿಮತೀ, ನಿರಾಧಾರಾ, ನಿರಂಜನಾ, ನಿರ್ಲೇಪಾ, ನಿರ್ಮಲಾ, ನಿತ್ಯಾ, ನಿರಾಕರಾ, ನಿರಾಕುಲಾ, ನಿರ್ಗುಣಾ ನಿಷ್ಕಲಾ, ಶಾನ್ತಾ, ನಿಷ್ಕಾಮಾ, ನಿರುಪಪ್ಲವಾ, ನಿತ್ಯಮುಕ್ತಾ, ನಿರ್ವಿಕಾರಾ, ನಿಷ್ಪ್ರಪಂಚಾ, ನಿರಾಶ್ರಯಾ, ನಿತ್ಯಶುದ್ಧಾ, ನಿತ್ಯಬುದ್ಧಾ, ನಿರವದ್ಯಾ ॥ 150 ॥

ನಿರನ್ತರಾ, ನಿಷ್ಕಾರಣಾ, ನಿಷ್ಕಲಂಕಾ, ನಿರುಪಾಧಿಃ, ನಿರೀಶ್ವರಾ, ನೀರಾಗಾ, ರಾಗಮಥನೀ, ನಿರ್ಮದಾ, ಮದನಾಶಿನೀ, ನಿಶ್ಚಿನ್ತಾ, ನಿರಹಂಕಾರಾ, ನಿರ್ಮೋಹಾ, ಮೋಹನಾಶಿನೀ, ನಿರ್ಮಮಾ, ಮಮತಾಹನ್ತ್ರೀ, ನಿಷ್ಪಾಪಾ, ಪಾಪನಾಶಿನೀ, ನಿಷ್ಕ್ರೋಧಾ, ಕ್ರೋಧಶಮನೀ, ನಿರ್ಲೋಭಾ, ಲೋಭನಾಶಿನೀ, ನಿಃಸಂಶಯಾ, ಸಂಶಯಘ್ನೀ, ನಿರ್ಭವಾ, ಭವನಾಶಿನೀ, ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಾ, ನಿರಾಬಾಧಾ, ನಿರ್ಭೇದಾ, ಭೇದನಾಶಿನೀ, ನಿರ್ನಾಶಾ, ಮೃತ್ಯುಮಥನೀ, ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಾ, ನಿಷ್ಪರಿಗ್ರಹಾ, ನಿಸ್ತುಲಾ, ನೀಲಚಿಕುರಾ, ನಿರಪಾಯಾ, ನಿರತ್ಯಯಾ, ದುರ್ಲಭಾ, ದುರ್ಗಮಾ, ದುರ್ಗಾ, ದುಃಖಹನ್ತ್ರೀ, ಸುಖಪ್ರದಾ, ದುಷ್ಟದೂರಾ, ದುರಾಚಾರಶಮನೀ, ದೋಷವರ್ಜಿತಾ, ಸರ್ವಜ್ಞಾ, ಸಾನ್ದ್ರಕರುಣಾ, ಸಮಾನಾಧಿಕವರ್ಜಿತಾ, ಸರ್ವಶಕ್ತಿಮಯೀ, ಸರ್ವಮಂಗಲಾ ॥ 200 ॥

ಸದ್ಗತಿಪ್ರದಾ, ಸರ್ವೇಶ್ವರೀ, ಸರ್ವಮಯೀ, ಸರ್ವಮನ್ತ್ರಸ್ವರೂಪಿಣೀ, ಸರ್ವಯನ್ತ್ರಾತ್ಮಿಕಾ, ಸರ್ವತನ್ತ್ರರೂಪಾ, ಮನೋನ್ಮನೀ, ಮಾಹೇಶ್ವರೀ, ಮಹಾದೇವೀ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ, ಮೃಡಪ್ರಿಯಾ, ಮಹಾರೂಪಾ, ಮಹಾಪೂಜ್ಯಾ, ಮಹಾಪಾತಕನಾಶಿನೀ, ಮಹಾಮಾಯಾ, ಮಹಾಸತ್ತ್ವಾ, ಮಹಾಶಕ್ತಿಃ, ಮಹಾರತಿಃ, ಮಹಾಭೋಗಾ, ಮಹೈಶ್ವರ್ಯಾ, ಮಹಾವೀರ್ಯಾ, ಮಹಾಬಲಾ, ಮಹಾಬುದ್ಧಿಃ, ಮಹಾಸಿದ್ಧಿಃ, ಮಹಾಯೋಗೇಶ್ವರೇಶ್ವರೀ, ಮಹಾತನ್ತ್ರಾ ಮಹಾಮನ್ತ್ರಾ, ಮಹಾಯನ್ತ್ರಾ, ಮಹಾಸನಾ, ಮಹಾಯಾಗಕ್ರಮಾರಾಧ್ಯಾ, ಮಹಾಭೈರವಪೂಜಿತಾ, ಮಹೇಶ್ವರಮಹಾಕಲ್ಪಮಹಾತಾಂಡವಸಾಕ್ಷಿಣೀ ಮಹಾಕಾಮೇಶಮಹಿಷೀ, ಮಹಾತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರೀ, ಚತುಷ್ಷಷ್ಟ್ಯುಪಚಾರಾಢ್ಯಾ, ಚತುಷ್ಷಷ್ಟಿಕಲಾಮಯೀ, ಮಹಾಚತುಷ್ಷಷ್ಟಿಕೋಟಿಯೋಗಿನೀಗಣಸೇವಿತಾ, ಮನುವಿದ್ಯಾ, ಚನ್ದ್ರವಿದ್ಯಾ, ಚನ್ದ್ರಮಂಡಲಮಧ್ಯಗಾ, ಚಾರುರೂಪಾ, ಚಾರುಹಾಸಾ, ಚಾರುಚನ್ದ್ರಕಲಾಧರಾ, ಚರಾಚರಜಗನ್ನಾಥಾ, ಚಕ್ರರಾಜನಿಕೇತನಾ, ಪಾರ್ವತೀ, ಪದ್ಮನಯನಾ ಪದ್ಮರಾಗಸಮಪ್ರಭಾ, ಪಂಚಪ್ರೇತಾಸನಾಸೀನಾ, ಪಂಚಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರುಪಿಣೀ ॥ 250 ॥

ಚಿನ್ಮಯೀ, ಪರಮಾನನ್ದಾ, ವಿಜ್ಞಾನಘನರೂಪಿಣೀ, ಧ್ಯಾನಧ್ಯಾತೃಧ್ಯೇಯರೂಪಾ, ಧರ್ಮಾಧರ್ಮವಿವರ್ಜಿತಾ, ವಿಶ್ವರುಪಾ, ಜಾಗರಿಣೀ ಸ್ವಪನ್ತೀ ತೈಜಸಾತ್ಮಿಕಾ ಸುಪ್ತಾ ಪ್ರಾಜ್ಞಾತ್ಮಿಕಾ, ತುರ್ಯಾ ಸರ್ವಾವಸ್ಥಾವಿವರ್ಜಿತಾ, ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ್ರೀ, ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಾ, ಗೋಪ್ತ್ರೀ, ಗೋವಿನ್ದರೂಪಿಣೀ ಸಂಹಾರಿಣೀ, ರುದ್ರರೂಪಾ ತಿರೋಧಾನಕರೀ, ಈಶ್ವರೀ, ಸದಾಶಿವಾ, ಅನುಗ್ರಹದಾ, ಪಂಚಕೃತ್ಯಪರಾಯಣಾ ಭಾನುಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥಾ, ಭೈರವೀ, ಭಗಮಾಲಿನೀ
ಪದ್ಮಾಸನಾ, ಭಗವತೀ, ಪದ್ಮನಾಭಸಹೋದರೀ, ಉನ್ಮೇಷನಿಮಿಷೋತ್ಪನ್ನವಿಪನ್ನಭುವನಾವಲೀ ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷವದನಾ, ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷೀ, ಸಹಸ್ರಪಾತ್, ಆಬ್ರಹ್ಮಕೀಟಜನನೀ ವರ್ಣಾಶ್ರಮವಿಧಾಯಿನಿ, ನಿಜಾಜ್ಞಾರೂಪನಿಗಮಾ, ಪುಣ್ಯಾಪುಣ್ಯಫಲಪ್ರದಾ, ಶ್ರುತಿಸೀಮನ್ತಸಿನ್ದೂರೀಕೃತಪಾದಾಬ್ಜಧೂಲಿಕಾ,
ಸಕಲಾಗಮಸನ್ದೋಹಶುಕ್ತಿಸಮ್ಪುಟಮೌಕ್ತಿಕಾ, ಪುರುಷಾರ್ಥಪ್ರದಾ, ಪೂರ್ಣಾ, ಭೋಗಿನೀ, ಭುವನೇಶ್ವರೀ, ಅಮ್ಬಿಕಾ, ಅನಾದಿನಿಧನಾ, ಹರಿಬ್ರಹ್ಮೇನ್ದ್ರಸೇವಿತಾ, ನಾರಾಯಣೀ, ನಾದರೂಪಾ, ನಾಮರೂಪವಿವರ್ಜಿತಾ ॥ 300 ॥

ಹ್ರೀಂಕಾರೀ, ಹ್ರೀಮತೀ, ಹೃದ್ಯಾ, ಹೇಯೋಪಾದೇಯವರ್ಜಿತಾ, ರಾಜರಾಜಾರ್ಚಿತಾ, ರಾಜ್ಞೀ, ರಮ್ಯಾ, ರಾಜೀವಲೋಚನಾ, ರಂಜನೀ, ರಮಣೀ, ರಸ್ಯಾ, ರಣತ್ಕಿಂಕಿಣಿಮೇಖಲಾ, ರಮಾ, ರಾಕೇನ್ದುವದನಾ, ರತಿರೂಪಾ, ರತಿಪ್ರಿಯಾ, ರಕ್ಷಾಕರೀ, ರಾಕ್ಷಸಘ್ನೀ, ರಾಮಾ, ರಮಣಲಮ್ಪಟಾ, ಕಾಮ್ಯಾ, ಕಾಮಕಲಾರೂಪಾ, ಕದಮ್ಬಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾ, ಕಲ್ಯಾಣೀ, ಜಗತೀಕನ್ದಾ, ಕರುಣಾರಸಸಾಗರಾ, ಕಲಾವತೀ, ಕಲಾಲಾಪಾ, ಕಾನ್ತಾ, ಕಾದಮ್ಬರೀಪ್ರಿಯಾ, ವರದಾ, ವಾಮನಯನಾ, ವಾರುಣೀ ಮದವಿವ್ಹಲಾ, ವಿಶ್ವಾಧಿಕಾ, ವೇದವೇದ್ಯಾ, ವಿನ್ಧ್ಯಾಚಲನಿವಾಸಿನೀ, ವಿಧಾತ್ರೀ, ವೇದಜನನೀ, ವಿಷ್ಣುಮಾಯಾ, ವಿಲಾಸಿನೀ, ಕ್ಷೇತ್ರಸ್ವರೂಪಾ, ಕ್ಷೇತ್ರೇಶೀ, ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಪಾಲಿನೀ ಕ್ಷಯವೃದ್ಧಿವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಾ, ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಸಮರ್ಚಿತಾ, ವಿಜಯಾ, ವಿಮಲಾ, ವನ್ದ್ಯಾ, ವನ್ದಾರುಜನವತ್ಸಲಾ, ವಾಗ್ವಾದಿನೀ ॥ 350 ॥

ವಾಮಕೇಶೀ, ವಹ್ನಿಮಂಡಲವಾಸಿನೀ, ಭಕ್ತಿಮತ್ಕಲ್ಪಲತಿಕಾ, ಪಶುಪಾಶವಿಮೋಚಿನೀ, ಸಂಹೃತಾಶೇಷಪಾಷಂಡಾ, ಸದಾಚಾರಪ್ರವರ್ತಿಕಾ, ಪತ್ರಯಾಗ್ನಿಸನ್ತಪ್ತಸಮಾಹ್ಲಾದನಚನ್ದ್ರಿಕಾ ತರುಣೀ, ತಾಪಸಾರಾಧ್ಯಾ, ತನುಮಧ್ಯಾ, ತಮೋಽಪಹಾ, ಚಿತ್ (ಚಿತಿಃ, ತತ್ಪದಲಕ್ಷ್ಯಾರ್ಥಾ ಚಿದೇಕರಸರೂಪಿಣೀ ಸ್ವಾತ್ಮಾನನ್ದಲವೀಭೂತಬ್ರಹ್ಮಾದ್ಯಾನನ್ದಸನ್ತತಿಃ ಪರಾ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಚಿತೀರೂಪಾ ಪಶ್ಯನ್ತೀ ಪರದೇವತಾ, ಮಧ್ಯಮಾ, ವೈಖರೀರೂಪಾ ಭಕ್ತಮಾನಸಹಂಸಿಕಾ, ಕಾಮೇಶ್ವರಪ್ರಾಣನಾಡೀ, ಕೃತಜ್ಞಾ, ಕಾಮಪೂಜಿತಾ, ಶ‍ೃಂಗಾರರಸಸಮ್ಪೂರ್ಣಾ, ಜಯಾ, ಜಾಲನ್ಧರಸ್ಥಿತಾ, ಓಡ್ಯಾಣಪೀಠನಿಲಯಾ, ಬಿನ್ದುಮಂಡಲವಾಸಿನೀ, ರಹೋಯಾಗಕ್ರಮಾರಾಧ್ಯಾ, ರಹಸ್ತರ್ಪಣತರ್ಪಿತಾ, ಸದ್ಯಃಪ್ರಸಾದಿನೀ, ವಿಶ್ವಸಾಕ್ಷಿಣೀ, ಸಾಕ್ಷಿವರ್ಜಿತಾ, ಷಡಂಗದೇವತಾಯುಕ್ತಾ ಷಾಡ್ಗುಣ್ಯಪರಿಪೂರಿತಾ ನಿತ್ಯಕ್ಲಿನ್ನಾ, ನಿರುಪಮಾ, ನಿರ್ವಾಣ ಸುಖದಾಯಿನೀ, ನಿತ್ಯಾ-ಷೋಡಶಿಕಾರೂಪಾ, ಶ್ರೀಕಂಠಾರ್ಧಶರೀರಿಣೀ ಪ್ರಭಾವತೀ, ಪ್ರಭಾರೂಪಾ, ಪ್ರಸಿದ್ಧಾ, ಪರಮೇಶ್ವರೀ, ಮೂಲಪ್ರಕೃತಿಃ, ಅವ್ಯಕ್ತಾ, ವ್ಯಕ್ತಾವ್ಯಕ್ತಸ್ವರೂಪೀಣಿ, ವ್ಯಾಪಿನೀ ॥ 400 ॥

ವಿವಿಧಾಕಾರಾ, ವಿದ್ಯಾಽವಿದ್ಯಾಸ್ವರೂಪಿಣೀ,  ಹಾಕಾಮೇಶನಯನಕುಮುದಾಹ್ಲಾದಕೌಮುದೀ ಭಕ್ತಹಾರ್ದತಮೋಭೇದಭಾನುಮದ್ಭಾನುಸನ್ತತಿಃ ಶಿವದೂತೀ, ಶಿವಾರಾಧ್ಯಾ, ಶಿವಮೂರ್ತಿಃ, ಶಿವಂಕರೀ ಶಿವಪ್ರಿಯಾ, ಶಿವಪರಾ, ಶಿಷ್ಟೇಷ್ಟಾ ಶಿಷ್ಟಪೂಜಿತಾ, ಅಪ್ರಮೇಯಾ, ಸ್ವಪ್ರಕಾಶಾ, ಮನೋವಾಚಾಮಗೋಚರಾ, ಚಿಚ್ಛಕ್ತಿಃ, ಚೇತನಾರೂಪಾ, ಜಡಶಕ್ತಿಃ ಜಡಾತ್ಮಿಕಾ, ಗಾಯತ್ರೀ, ವ್ಯಾಹೃತಿಃ ಸನ್ಧ್ಯಾ, ದ್ವಿಜವೃನ್ದನಿಷೇವಿತಾ, ತತ್ತ್ವಾಸನಾ, ತತ್, ತ್ವಂ, ಅಯೀ, ಪಂಚಕೋಶಾನ್ತರಸ್ಥಿತಾ, ನಿಃಸೀಮಮಹಿಮಾ, ನಿತ್ಯಯೌವನಾ, ಮದಶಾಲಿನೀ, ಮದಘೂರ್ಣಿತರಕ್ತಾಕ್ಷೀ, ಮದಪಾಟಲಗಂಡಭೂಃ, ಚನ್ದನದ್ರವದಿಗ್ಧಾಂಗೀ, ಚಾಮ್ಪೇಯಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾ, ಕುಶಲಾ, ಕೋಮಲಾಕಾರಾ, ಕುರುಕುಲ್ಲಾ, ಕುಲೇಶ್ವರೀ ಕುಲಕುಂಡಾಲಯಾ ಕೌಲಮಾರ್ಗತತ್ಪರಸೇವಿತಾ, ಕುಮಾರಗಣನಾಥಾಮ್ಬಾ, ತುಷ್ಟಿಃ, ಪುಷ್ಟಿಃ, ಮತಿಃ, ಧೃತಿಃ, ಶಾನ್ತಿಃ, ಸ್ವಸ್ತಿಮತೀ, ಕಾನ್ತಿಃ, ನನ್ದಿನೀ ॥ 450 ॥

ವಿಘ್ನನಾಶಿನೀ, ತೇಜೋವತೀ, ತ್ರಿನಯನಾ, ಲೋಲಾಕ್ಷೀ, ಕಾಮರೂಪಿಣೀ, ಮಾಲಿನೀ, ಹಂಸಿನೀ ಮಾತಾ, ಮಲಯಾಚಲವಾಸಿನೀ, ಸುಮುಖೀ, ನಲಿನೀ, ಸುಭ್ರೂಃ, ಶೋಭನಾ, ಸುರನಾಯಿಕಾ, ಕಾಲಕಂಠೀ, ಕಾನ್ತಿಮತೀ, ಕ್ಷೋಭಿಣೀ, ಸೂಕ್ಷ್ಮರೂಪಿಣೀ ವಜ್ರೇಶ್ವರೀ, ವಾಮದೇವೀ, ವಯೋಽವಸ್ಥಾವಿವರ್ಜಿತಾ, ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರಿ, ಸಿದ್ಧವಿದ್ಯಾ, ಸಿದ್ಧಮಾತಾ, ಯಶಸ್ವಿನೀ, ವಿಶುದ್ಧಿಚಕ್ರನಿಲಯಾ, ಆರಕ್ತವರ್ಣಾ, ತ್ರಿಲೋಚನಾ, ಖಟ್ವಾಂಗಾದಿಪ್ರಹರಣಾ, ವದನೈಕಸಮನ್ವಿತಾ, ಪಾಯಸಾನ್ನಪ್ರಿಯಾ, ತ್ವಕ್ಸ್ಥಾ, ಪಶುಲೋಕಭಯಂಕರೀ, ಅಮೃತಾದಿಮಹಾಶಕ್ತಿಸಂವೃತಾ, ಡಾಕಿನೀಶ್ವರೀ, ಅನಾಹತಾಬ್ಜನಿಲಯಾ, ಶ್ಯಾಮಾಭಾ, ವದನದ್ವಯಾ, ದಂಷ್ಟ್ರೋಜ್ಜ್ವಲಾ, ಅಕ್ಷಮಾಲಾದಿಧರಾ, ರುಧಿರಸಂಸ್ಥಿತಾ, ಕಾಲರಾತ್ರ್ಯಾದಿಶಕ್ತ್ಯೌಘವೃತಾ, ಸ್ನಿಗ್ಧೌದನಪ್ರಿಯಾ ಮಹಾವೀರೇನ್ದ್ರವರದಾ, ರಾಕಿಣ್ಯಮ್ಬಾಸ್ವರೂಪಿಣೀ, ಮಣಿಪೂರಾಬ್ಜನಿಲಯಾ, ವದನತ್ರಯಸಂಯುತಾ, ವಜ್ರಾದಿಕಾಯುಧೋಪೇತಾ, ಡಾಮರ್ಯಾದಿಭಿರಾವೃತಾ, ರಕ್ತವರ್ಣಾ, ಮಾಂಸನಿಷ್ಠಾ ॥ 500 ॥

ಗುಡಾನ್ನಪ್ರೀತಮಾನಸಾ, ಸಮಸ್ತಭಕ್ತಸುಖದಾ, ಲಾಕಿನ್ಯಮ್ಬಾಸ್ವರೂಪಿಣೀ, ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನಾಮ್ಬುಜಗತಾ ಚತುರ್ವಕ್ತ್ರಮನೋಹರಾ, ಶೂಲಾದ್ಯಾಯುಧಸಮ್ಪನ್ನಾ ಪೀತವರ್ಣಾ, ಅತಿಗರ್ವಿತಾ, ಮೇದೋನಿಷ್ಠಾ, ಮಧುಪ್ರೀತಾ, ಬನ್ಧಿನ್ಯಾದಿಸಮನ್ವಿತಾ, ದಧ್ಯನ್ನಾಸಕ್ತಹೃದಯಾ, ಕಾಕಿನೀರೂಪಧಾರಿಣೀ, ಮೂಲಾಧಾರಾಮ್ಬುಜಾರೂಢಾ, ಪಂಚವಕ್ತ್ರಾ, ಅಸ್ಥಿಸಂಸ್ಥಿತಾ, ಅಂಕುಶಾದಿಪ್ರಹರಣಾ, ವರದಾದಿನಿಷೇವಿತಾ, ಮುದ್ಗೌದನಾಸಕ್ತಚಿತ್ತಾ ಸಾಕಿನ್ಯಮ್ಬಾಸ್ವರೂಪಿಣೀ, ಆಜ್ಞಾಚಕ್ರಾಬ್ಜನಿಲಯಾ, ಶುಕ್ಲವರ್ಣಾ, ಷಡಾನನಾ, ಮಜ್ಜಾಸಂಸ್ಥಾ, ಹಂಸವತೀಮುಖ್ಯಶಕ್ತಿಸಮನ್ವಿತಾ ಹರಿದ್ರಾನ್ನೈಕರಸಿಕಾ, ಹಾಕಿನೀರೂಪಧಾರಿಣೀ, ಸಹಸ್ರದಲಪದ್ಮಸ್ಥಾ, ಸರ್ವವರ್ಣೋಪಶೋಭಿತಾ, ಸರ್ವಾಯುಧಧರಾ, ಶುಕ್ಲಸಂಸ್ಥಿತಾ, ಸರ್ವತೋಮುಖೀ, ಸರ್ವೌದನಪ್ರೀತಚಿತ್ತಾ, ಯಾಕಿನ್ಯಮ್ಬಾಸ್ವರೂಪಿಣೀ, ಸ್ವಾಹಾ, ಸ್ವಧಾ ಅಮತಿಃ, ಮೇಧಾ, ಶ್ರುತಿಃ, ಸ್ಮೃತಿಃ ಅನುತ್ತಮಾ, ಪುಣ್ಯಕೀರ್ತಿಃ, ಪುಣ್ಯಲಭ್ಯಾ, ಪುಣ್ಯಶ್ರವಣಕೀರ್ತನಾ, ಪುಲೋಮಜಾರ್ಚಿತಾ, ಬನ್ಧಮೋಚನೀ, ಬರ್ಬರಾಲಕಾ, ವಿಮರ್ಶರೂಪಿಣೀ, ವಿದ್ಯಾ, ವಿಯದಾದಿ ಜಗತ್ಪ್ರಸೂಃ ॥ 550 ॥

ಸರ್ವವ್ಯಾಧಿಪ್ರಶಮನೀ, ಸರ್ವಮೃತ್ಯುನಿವಾರಿಣೀ, ಅಗ್ರಗಣ್ಯಾ, ಅಚಿನ್ತ್ಯರೂಪಾ, ಕಲಿಕಲ್ಮಷನಾಶಿನೀ, ಕಾತ್ಯಾಯನೀ, ಕಾಲಹನ್ತ್ರೀ, ಕಮಲಾಕ್ಷನಿಷೇವಿತಾ, ತಾಮ್ಬೂಲಪೂರಿತಮುಖೀ, ದಾಡಿಮೀಕುಸುಮಪ್ರಭಾ, ಮೃಗಾಕ್ಷೀ, ಮೋಹಿನೀ, ಮುಖ್ಯಾ, ಮೃಡಾನೀ, ಮಿತ್ರರೂಪಿಣೀ, ನಿತ್ಯತೃಪ್ತಾ, ಭಕ್ತನಿಧಿಃ, ನಿಯನ್ತ್ರೀ, ನಿಖಿಲೇಶ್ವರೀ, ಮೈತ್ರ್ಯಾದಿವಾಸನಾಲಭ್ಯಾ, ಮಹಾಪ್ರಲಯಸಾಕ್ಷಿಣೀ, ಪರಾಶಕ್ತಿಃ, ಪರಾನಿಷ್ಠಾ, ಪ್ರಜ್ಞಾನಘನರುಪಿಣೀ, ಮಾಧ್ವೀಪಾನಾಲಸಾ ಮತ್ತಾ, ಮಾತೃಕಾವರ್ಣರೂಪಿಣೀ, ಮಹಾಕೈಲಾಸನಿಲಯಾ, ಮೃಣಾಲಮೃದುದೋರ್ಲತಾ, ಮಹನೀಯಾ, ದಯಾಮೂರ್ತಿಃ, ಮಹಾಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಲಿನೀ, ಆತ್ಮವಿದ್ಯಾ, ಮಹಾವಿದ್ಯಾ, ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ, ಕಾಮಸೇವಿತಾ, ಶ್ರೀಷೋಡಶಾಕ್ಷರೀವಿದ್ಯಾ, ತ್ರಿಕೂಟಾ, ಕಾಮಕೋಟಿಕಾ, ಕಟಾಕ್ಷಕಿಂಕರೀಭುತಕಮಲಾಕೋಟಿಸೇವಿತಾ ಶಿರಃಸ್ಥಿತಾ, ಚನ್ದ್ರನಿಭಾ, ಭಾಲಸ್ಥಾ, ಇನ್ದ್ರಧನುಃಪ್ರಭಾ, ಹೃದಯಸ್ಥಾ, ರವಿಪ್ರಖ್ಯಾ, ತ್ರಿಕೋಣಾನ್ತರದೀಪಿಕಾ, ದಾಕ್ಷಾಯಣೀ, ದೈತ್ಯಹನ್ತ್ರೀ, ದಕ್ಷಯಜ್ಞವಿನಾಶಿನೀ ॥ 600 ॥

ದರಾನ್ದೋಲಿತದೀರ್ಘಾಕ್ಷೀ, ದರಹಾಸೋಜ್ಜ್ವಲನ್ಮುಖೀ, ಗುರುಮೂರ್ತಿಃ ಗುಣನಿಧಿಃ, ಗೋಮಾತಾ, ಗುಹಜನ್ಮಭೂಃ, ದೇವೇಶೀ, ದಂಡನೀತಿಸ್ಥಾ, ದಹರಾಕಾಶರೂಪಿಣೀ, ಪ್ರತಿಪನ್ಮುಖ್ಯರಾಕಾನ್ತತಿಥಿಮಂಡಲಪೂಜಿತಾ ಕಲಾತ್ಮಿಕಾ, ಕಲಾನಾಥಾ, ಕಾವ್ಯಾಲಾಪವಿನೋದಿನೀ, ಸಚಾಮರರಮಾವಾಣೀಸವ್ಯದಕ್ಷಿಣಸೇವಿತಾ ಆದಿಶಕ್ತಿಃ ಅಮೇಯಾ, ಆತ್ಮಾ, ಪರಮಾ, ಪಾವನಾಕೃತಿಃ, ಅನೇಕಕೋಟಿಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಜನನೀ, ದಿವ್ಯವಿಗ್ರಹಾ, ಕ್ಲೀಂಕಾರೀ, ಕೇವಲಾ ಗುಹ್ಯಾ, ಕೈವಲ್ಯಪದದಾಯಿನೀ, ತ್ರಿಪುರಾ, ತ್ರಿಜಗದ್ವನ್ದ್ಯಾ, ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಃ, ತ್ರಿದಶೇಶ್ವರೀ, ತ್ರ್ಯಕ್ಷರಿ, ದಿವ್ಯಗನ್ಧಾಢ್ಯಾ, ಸಿನ್ದೂರತಿಲಕಾಂಚಿತಾ ಉಮಾ, ಶೈಲೇನ್ದ್ರತನಯಾ, ಗೌರೀ, ಗನ್ಧರ್ವಸೇವಿತಾ, ವಿಶ್ವಗರ್ಭಾ, ಸ್ವರ್ಣಗರ್ಭಾ, ಅವರದಾ, ವಾಗಧೀಶ್ವರೀ, ಧ್ಯಾನಗಮ್ಯಾ, ಅಪರಿಚ್ಛೇದ್ಯಾ, ಜ್ಞಾನದಾ, ಜ್ಞಾನವಿಗ್ರಹಾ, ಸರ್ವವೇದಾನ್ತಸಂವೇದ್ಯಾ, ಸತ್ಯಾನನ್ದಸ್ವರೂಪಿಣೀ, ಲೋಪಾಮುದ್ರಾರ್ಚಿತಾ, ಲೀಲಾಕೢಪ್ತಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಮಂಡಲಾ, ಅದೃಶ್ಯಾ, ದೃಶ್ಯರಹಿತಾ ॥ 650 ॥

ವಿಜ್ಞಾತ್ರೀ, ವೇದ್ಯವರ್ಜಿತಾ, ಯೋಗಿನೀ, ಯೋಗದಾ, ಯೋಗ್ಯಾ, ಯೋಗಾನನ್ದಾ ಯುಗನ್ಧರಾ, ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿಸ್ವರೂಪಿಣೀ, ಸರ್ವಾಧಾರಾ, ಸುಪ್ರತೀಷ್ಠಾ, ಸದಸದ್ರೂಪಧಾರಿಣೀ, ಅಷ್ಟಮೂರ್ತಿಃ, ಅಜಾಜೇತ್ರೀ, ಲೋಕಯಾತ್ರವಿಧಾಯಿನೀ, ಏಕಾಕಿನೀ, ಭೂಮರೂಪಾ, ನಿರ್ದ್ವೈತಾ, ದ್ವೈತವರ್ಜಿತಾ, ಅನ್ನದಾ, ವಸುದಾ, ವೃದ್ಧಾ, ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮೈಕ್ಯಸ್ವರೂಪಿಣೀ, ಬೃಹತೀ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣೀ, ಬ್ರಾಹ್ಮೀ, ಬ್ರಹ್ಮಾನನ್ದಾ, ಬಲಿಪ್ರಿಯಾ, ಭಾಷಾರೂಪಾ, ಬೃಹತ್ಸೇನಾ, ಭಾವಾಭಾವವಿವರ್ಜಿತಾ, ಸುಖಾರಾಧ್ಯಾ, ಶುಭಕರೀ, ಶೋಭನಾಸುಲಭಾಗತಿಃ, ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀ, ರಾಜ್ಯದಾಯಿನೀ, ರಾಜ್ಯವಲ್ಲಭಾ, ರಾಜತ್ಕೃಪಾ, ರಾಜಪೀಠನಿವೇಶಿತನಿಜಾಶ್ರಿತಾ, ರಾಜ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀ, ಕೋಶನಾಥಾ, ಚತುರಂಗಬಲೇಶ್ವರೀ, ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಾಯಿನೀ, ಸತ್ಯಸನ್ಧಾ, ಸಾಗರಮೇಖಲಾ, ದೀಕ್ಷಿತಾ, ದೈತ್ಯಶಮನೀ, ಸರ್ವಲೋಕವಶಂಕರೀ, ಸರ್ವಾರ್ಥದಾತ್ರೀ, ಸಾವಿತ್ರೀ, ಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದರೂಪಿಣೀ ॥ 700 ॥

ದೇಶಕಾಲಾಪರಿಚ್ಛಿನ್ನಾ, ಸರ್ವಗಾ ಸರ್ವಮೋಹಿನೀ, ಸರಸ್ವತೀ, ಶಾಸ್ತ್ರಮಯೀ ಗುಹಾಮ್ಬಾ, ಗುಹ್ಯರೂಪಿಣೀ, ಸರ್ವೋಪಾಧಿವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಾ, ಸದಾಶಿವಪತಿವ್ರತಾ, ಸಮ್ಪ್ರದಾಯೇಶ್ವರೀ, ಸಾಧು, ಈ ಗುರೂಮಂಡಲರೂಪಿಣೀ, ಕುಲೋತ್ತೀರ್ಣಾ, ಭಗಾರಾಧ್ಯಾ, ಮಾಯಾ, ಮಧುಮತೀ, ಮಹೀ, ಗಣಾಮ್ಬಾ, ಗುಹ್ಯಕಾರಾಧ್ಯಾ, ಕೋಮಲಾಂಗೀ, ಗುರುಪ್ರಿಯಾ, ಸ್ವತನ್ತ್ರಾ, ಸರ್ವತನ್ತ್ರೇಶೀ, ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿರೂಪಿಣೀ, ಸನಕಾದಿಸಮಾರಾಧ್ಯಾ, ಶಿವಜ್ಞಾನಪ್ರದಾಯಿನೀ, ಚಿತ್ಕಲಾ, ಆನನ್ದಕಲಿಕಾ, ಪ್ರೇಮರೂಪಾ, ಪ್ರಿಯಂಕರೀ, ನಾಮಪಾರಾಯಣಪ್ರೀತಾ, ನನ್ದಿವಿದ್ಯಾ, ನಟೇಶ್ವರೀ, ಮಿಥ್ಯಾಜಗದಧಿಷ್ಠಾನಾ, ಮುಕ್ತಿದಾ, ಮುಕ್ತಿರೂಪಿಣೀ, ಲಾಸ್ಯಪ್ರಿಯಾ, ಲಯಕರೀ, ಲಜ್ಜಾ, ರಮ್ಭಾದಿವನ್ದಿತಾ, ಭವದಾವಸುಧಾವೃಷ್ಟಿಃ, ಪಾಪಾರಣ್ಯದವಾನಲಾ, ದೌರ್ಭಾಗ್ಯತೂಲವಾತೂಲಾ, ಜರಾಧ್ವಾನ್ತರವಿಪ್ರಭಾ, ಭಾಗ್ಯಾಬ್ಧಿಚನ್ದ್ರಿಕಾ, ಭಕ್ತಚಿತ್ತಕೇಕಿಘನಾಘನಾ ರೋಗಪರ್ವತದಮ್ಭೋಲಿಃ, ಮೃತ್ಯುದಾರುಕುಠಾರಿಕಾ, ಮಹೇಶ್ವರೀ ॥ 750 ॥

ಮಹಾಕಾಲೀ, ಮಹಾಗ್ರಾಸಾ, ಮಹಾಶನಾ, ಅಪರ್ಣಾ, ಚಂಡಿಕಾ, ಚಂಡಮುಂಡಾಸುರನಿಷೂದಿನೀ, ಕ್ಷರಾಕ್ಷರಾತ್ಮಿಕಾ, ಸರ್ವಲೋಕೇಶೀ, ವಿಶ್ವಧಾರಿಣೀ, ತ್ರಿವರ್ಗದಾತ್ರೀ, ಸುಭಗಾ, ತ್ರ್ಯಮ್ಬಕಾ, ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಿಕಾ, ಸ್ವರ್ಗಾಪವರ್ಗದಾ, ಶುದ್ಧಾ, ಜಪಾಪುಷ್ಪನಿಭಾಕೃತಿಃ, ಓಜೋವತೀ, ದ್ಯುತಿಧರಾ, ಯಜ್ಞರೂಪಾ, ಪ್ರಿಯವ್ರತಾ, ದುರಾರಾಧ್ಯಾ, ದುರಾಧರ್ಷಾ, ಪಾಟಲೀಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾ, ಮಹತೀ, ಮೇರುನಿಲಯಾ, ಮನ್ದಾರಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾ, ವೀರಾರಾಧ್ಯಾ, ವಿರಾಡ್ರೂಪಾ, ವಿರಜಾ, ವಿಶ್ವತೋಮುಖೀ, ಪ್ರತ್ಯಗ್ರೂಪಾ, ಪರಾಕಾಶಾ ಪ್ರಾಣದಾ, ಪ್ರಾಣರೂಪಿಣೀ, ಮಾರ್ತಾಂಡಭೈರವಾರಾಧ್ಯಾ, ಮನ್ತ್ರಿಣೀನ್ಯಸ್ತರಾಜ್ಯಧೂಃ, ತ್ರಿಪುರೇಶೀ, ಜಯತ್ಸೇನಾ, ನಿಸ್ತ್ರೈಗುಣ್ಯಾ, ಪರಾಪರಾ, ಸತ್ಯಜ್ಞಾನಾನನ್ದರೂಪಾ, ಸಾಮರಸ್ಯಪರಾಯಣಾ, ಕಪರ್ದಿನೀ, ಕಲಾಮಾಲಾ, ಕಾಮಧುಕ್, ಕಾಮರೂಪಿಣೀ, ಕಲಾನಿಧಿಃ, ಕಾವ್ಯಕಲಾ, ರಸಜ್ಞಾ, ರಸಶೇವಧಿಃ ॥ 800 ॥

ಪುಷ್ಟಾ, ಪುರಾತನಾ, ಪೂಜ್ಯಾ, ಪುಷ್ಕರಾ, ಪುಷ್ಕರೇಕ್ಷಣಾ, ಪರಂಜ್ಯೋತಿಃ, ಪರನ್ಧಾಮ, ಪರಮಾಣುಃ, ಪರಾತ್ಪರಾ, ಪಾಶಹಸ್ತಾ, ಪಾಶಹನ್ತ್ರೀ, ಪರಮನ್ತ್ರವಿಭೇದಿನೀ, ಮೂರ್ತಾ, ಅಮೂರ್ತಾ, ಅನಿತ್ಯತೃಪ್ತಾ, ಮುನಿಮಾನಸಹಂಸಿಕಾ, ಸತ್ಯವ್ರತಾ, ಸತ್ಯರೂಪಾ, ಸರ್ವಾನ್ತರ್ಯಾಮಿನೀ, ಸತೀ, ಬ್ರಹ್ಮಾಣೀ, ಬ್ರಹ್ಮ, ಜನನೀ, ಬಹುರೂಪಾ, ಬುಧಾರ್ಚಿತಾ, ಪ್ರಸವಿತ್ರೀ, ಪ್ರಚಂಡಾ, ಆಜ್ಞಾ, ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ, ಪ್ರಕಟಾಕೃತಿಃ, ಪ್ರಾಣೇಶ್ವರೀ, ಪ್ರಾಣದಾತ್ರೀ, ಪಂಚಾಶತ್ಪೀಠರೂಪಿಣೀ, ವಿಶ‍ೃಂಖಲಾ, ವಿವಿಕ್ತಸ್ಥಾ, ವೀರಮಾತಾ, ವಿಯತ್ಪ್ರಸೂಃ, ಮುಕುನ್ದಾ, ಮುಕ್ತಿನಿಲಯಾ, ಮೂಲವಿಗ್ರಹರೂಪಿಣೀ, ಭಾವಜ್ಞಾ, ಭವರೋಗಘ್ನೀ, ಭವಚಕ್ರಪ್ರವರ್ತಿನೀ, ಛನ್ದಃಸಾರಾ, ಶಾಸ್ತ್ರಸಾರಾ, ಮನ್ತ್ರಸಾರಾ, ತಲೋದರೀ, ಉದಾರಕೀರ್ತಿಃ, ಉದ್ದಾಮವೈಭವಾ, ವರ್ಣರೂಪಿಣೀ ॥ 850 ॥

ಜನ್ಮಮೃತ್ಯುಜರಾತಪ್ತಜನವಿಶ್ರಾನ್ತಿದಾಯಿನೀ ಸರ್ವೋಪನಿಷದುದ್ಘುಷ್ಟಾ, ಶಾನ್ತ್ಯತೀತಕಲಾತ್ಮಿಕಾ, ಗಮ್ಭೀರಾ, ಗಗನಾನ್ತಸ್ಥಾ, ಗರ್ವಿತಾ, ಗಾನಲೋಲುಪಾ, ಕಲ್ಪನಾರಹಿತಾ, ಕಾಷ್ಠಾ, ಅಕಾನ್ತಾ, ಕಾನ್ತಾರ್ಧವಿಗ್ರಹಾ, ಕಾರ್ಯಕಾರಣನಿರ್ಮುಕ್ತಾ, ಕಾಮಕೇಲಿತರಂಗಿತಾ, ಕನತ್ಕನಕತಾಟಂಕಾ, ಲೀಲಾವಿಗ್ರಹಧಾರಿಣೀ, ಅಜಾ, ಕ್ಷಯವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಾ, ಮುಗ್ಧಾ, ಕ್ಷಿಪ್ರಪ್ರಸಾದಿನೀ, ಅನ್ತರ್ಮುಖಸಮಾರಾಧ್ಯಾ, ಬಹಿರ್ಮುಖಸುದುರ್ಲಭಾ ತ್ರಯೀ, ತ್ರಿವರ್ಗನಿಲಯಾ, ತ್ರಿಸ್ಥಾ, ತ್ರಿಪುರಮಾಲಿನೀ, ನಿರಾಮಯಾ, ನಿರಾಲಮ್ಬಾ, ಸ್ವಾತ್ಮಾರಾಮಾ, ಸುಧಾಸ್ರುತಿಃ / ಸೃತಿಃ, ಸಂಸಾರಪಂಕನಿರ್ಮಗ್ನಸಮುದ್ಧರಣಪಂಡಿತಾ, ಯಜ್ಞಪ್ರಿಯಾ, ಯಜ್ಞಕರ್ತ್ರೀ, ಯಜಮಾನಸ್ವರೂಪಿಣೀ, ಧರ್ಮಾಧಾರಾ, ಧನಾಧ್ಯಕ್ಷಾ, ಧನಧಾನ್ಯವಿವರ್ಧಿನೀ, ವಿಪ್ರಪ್ರಿಯಾ, ವಿಪ್ರರೂಪಾ, ವಿಶ್ವಭ್ರಮಣಕಾರಿಣೀ, ವಿಶ್ವಗ್ರಾಸಾ, ವಿದ್ರುಮಾಭಾ, ವೈಷ್ಣವೀ, ವಿಷ್ಣುರೂಪಿಣೀ, ಅಯೋನಿಃ, ಯೋನಿನಿಲಯಾ, ಕೂಟಸ್ಥಾ, ಕುಲರೂಪಿಣೀ, ವೀರಗೋಷ್ಠೀಪ್ರಿಯಾ, ವೀರಾ, ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯಾ ॥ 900 ॥

ನಾದರೂಪಿಣೀ, ವಿಜ್ಞಾನಕಲನಾ, ಕಲ್ಯಾ, ವಿದಗ್ಧಾ, ಬೈನ್ದವಾಸನಾ, ತತ್ತ್ವಾಧಿಕಾ, ತತ್ತ್ವಮಯೀ, ತತ್ತ್ವಮರ್ಥಸ್ವರೂಪಿಣೀ, ಸಾಮಗಾನಪ್ರಿಯಾ, ಸೌಮ್ಯಾ ಸದಾಶಿವಕುಟುಮ್ಬಿನೀ, ಸವ್ಯಾಪಸವ್ಯಮಾರ್ಗಸ್ಥಾ ಸರ್ವಾಪದ್ವಿನಿವಾರಿಣೀ, ಸ್ವಸ್ಥಾ, ಸ್ವಭಾವಮಧುರಾ, ಧೀರಾ, ಧೀರಸಮರ್ಚಿತಾ, ಚೈತನ್ಯಾರ್ಘ್ಯಸಮಾರಾಧ್ಯಾ, ಚೈತನ್ಯಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾ, ಸದೋದಿತಾ, ಸದಾತುಷ್ಟಾ, ತರುಣಾದಿತ್ಯಪಾಟಲಾ, ದಕ್ಷಿಣಾದಕ್ಷಿಣಾರಾಧ್ಯಾ, ದರಸ್ಮೇರಮುಖಾಮ್ಬುಜಾ, ಕೌಲಿನೀ ಕೇವಲಾ ಅನರ್ಘ್ಯಕೈವಲ್ಯಪದದಾಯಿನೀ, ಸ್ತೋತ್ರಪ್ರಿಯಾ, ಸ್ತುತಿಮತೀ, ಶ್ರುತಿಸಂಸ್ತುತವೈಭವಾ, ಮನಸ್ವಿನೀ, ಮಾನವತೀ, ಮಹೇಶೀ, ಮಂಗಲಾಕೃತಿಃ, ವಿಶ್ವಮಾತಾ, ಜಗದ್ಧಾತ್ರೀ, ವಿಶಾಲಾಕ್ಷೀ, ವಿರಾಗಿಣೀ, ಪ್ರಗಲ್ಭಾ, ಪರಮೋದಾರಾ, ಪರಾಮೋದಾ, ಮನೋಮಯೀ, ವ್ಯೋಮಕೇಶೀ, ವಿಮಾನಸ್ಥಾ ವಜ್ರಿಣೀ, ವಾಮಕೇಶ್ವರೀ, ಪಂಚಯಜ್ಞಪ್ರಿಯಾ ಪಂಚಪ್ರೇತಮಂಚಾಧಿಶಾಯಿನೀ, ಪಂಚಮೀ, ಪಂಚಭೂತೇಶೀ, ಪಂಚಸಂಖ್ಯೋಪಚಾರಿಣೀ ॥ 950 ॥

ಶಾಶ್ವತೀ, ಶಾಶ್ವತೈಶ್ವರ್ಯಾ, ಶರ್ಮದಾ, ಶಮ್ಭುಮೋಹಿನೀ, ಧರಾ, ಧರಸುತಾ, ಧನ್ಯಾ, ಧರ್ಮಿಣೀ, ಧರ್ಮವರ್ಧಿನೀ, ಲೋಕಾತೀತಾ, ಗುಣಾತೀತಾ, ಸರ್ವಾತೀತಾ, ಶಮಾತ್ಮಿಕಾ, ಬನ್ಧೂಕಕುಸುಮಪ್ರಖ್ಯಾ, ಬಾಲಾ, ಲೀಲಾವಿನೋದಿನೀ, ಸುಮಂಗಲೀ, ಸುಖಕರೀ, ಸುವೇಷಾಢ್ಯಾ ಸುವಾಸಿನೀ, ಸುವಾಸಿನ್ಯರ್ಚನಪ್ರೀತಾ, ಆಶೋಭನಾ, ಶುದ್ಧಮಾನಸಾ, ಬಿನ್ದುತರ್ಪಣಸನ್ತುಷ್ಟಾ, ಪೂರ್ವಜಾ, ತ್ರಿಪುರಾಮ್ಬಿಕಾ, ದಶಮುದ್ರಾಸಮಾರಾಧ್ಯಾ, ತ್ರಿಪುರಾಶ್ರೀವಶಂಕರೀ, ಜ್ಞಾನಮುದ್ರಾ, ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯಾ, ಜ್ಞಾನಜ್ಞೇಯಸ್ವರೂಪಿಣೀ, ಯೋನಿಮುದ್ರಾ, ತ್ರಿಖಂಡೇಶೀ, ತ್ರಿಗುಣಾ, ಅಮ್ಬಾ, ತ್ರಿಕೋಣಗಾ, ಅನಘಾ, ಅದ್ಭುತಚಾರಿತ್ರಾ, ವಾಂಛಿತಾರ್ಥಪ್ರದಾಯಿನೀ, ಅಭ್ಯಾಸಾತಿಶಯಜ್ಞಾತಾ, ಷಡಧ್ವಾತೀತರೂಪಿಣೀ, ಅವ್ಯಾಜಕರುಣಾಮೂರ್ತಿಃ, ಅಜ್ಞಾನಧ್ವಾನ್ತದೀಪಿಕಾ, ಆಬಾಲಗೋಪವಿದಿತಾ, ಸರ್ವಾನುಲ್ಲಂಘ್ಯಶಾಸನಾ, ಶ್ರೀಚಕ್ರರಾಜನಿಲಯಾ, ಶ್ರೀಮತ್ತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರೀ, ಶ್ರೀಶಿವಾ, ಶಿವಶಕ್ತೈಕ್ಯರೂಪಿಣೀ, ಲಲಿತಾಮ್ಬಿಕಾ॥ 1000 ॥

ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಐಂ ಓಂ
ಏವಂ ಶ್ರೀಲಲಿತಾದೇವ್ಯಾ ನಾಮ್ನಾಂ ಸಾಹಸ್ರಕಂ ಜಗುಃ

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಪುರಾಣೇ ಉತ್ತರಾಖಂಡೇ ಶ್ರೀಹಯಗ್ರೀವಾಗಸ್ತ್ಯಸಂವಾದೇ
ಶ್ರೀಲಲಿತಾಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಕಥನಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

1000 Names of Sri Lalita Devi | Lalita Sahasranamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Lalita Devi | Lalita Sahasranamavali Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top