Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Padmavati | Sahasranama Stotram Lyrics in English

Goddess Padmavathi is also known as Alemelu, Alemelmangai, Padmavathi Amma, Alamelu Mangamma and Alarmelmagnai. She is believed to be the manifestation of the goddess Lakshmi. “Mangai” means a young woman. The name Alarmelmanga therefore means “Lady seated in lotus.” The goddess Alamelu is the wife of Lord Venkateswara. The goddess Alamelu, an avatara of Lakshmi, is believed to have been born as the daughter of Akasha Raja, the head of this region, and married Venkateshwara of Tirupati. It should be noted that Padmavathi is also another name for the goddess Manasa.

Shri Padmavatisahasranamastotram Lyrics in English:

॥ sripadmavatisahasranamastotram ॥

atha padmavatisatam ।
pranamya paraya bhaktya devyah padambujaṃ tridha ।
namanyastasahasrani vaktuṃ tadbhaktihetave ॥ 1 ॥

sriparsvanathacaranambujacancarika
bhavyandhanetravimalikarane salaka ।
nargedrapranadharanidharadharanabhrt
maṃ patu sa bhagavati nitaramaghebhyah ॥ 2 ॥

padmavati padmavarna padmahastapi padmani ।
padmasana padmakarna padmasya padmalocana ॥ 3 ॥

padma padmadalaksi ca padmi padmavanasthita ।
padmalaya padmagandha padmaragoparagika ॥ 4 ॥

padmapriya padmanabhih padmanga padmasayini ।
padmavarnavati puta pavitra papanasini ॥ 5 ॥

prabhavati prasiddha ca parvati puravasini ।
prajna prahladini pritih pitabha paramesvari ॥ 6 ॥

patalavasini purna padmayonih priyaṃvada ।
pradipta pasahasta ca para para paraṃpara ॥ 7 ॥

pingala parama pura pinga praci praticika ।
parakaryakara prthvi parthivi prthivi pavi ॥ 8 ॥

pallava panada patra pavitrangi ca putana ।
prabha patakini pita pannagadhipasekhara ॥ 9 ॥

pataka padmakatini patimanyaparakrama ।
padambujadhara pustih paramagamabodhini ॥ 10 ॥

paramatma parananda parama patraposini ।
pancabanagatih pautri pasandaghni pitamahi ॥ 11 ॥

prahelikapi pratyanca prthupapaughanasini ।
purnacandramukhi punya puloma purnima tatha ॥ 12 ॥

pavani paramananda pandita panditedita ।
praṃsulabhya prameya ca prabha prakaravartini ॥ 13 ॥

pradhana prarthita prarthya padada panktivarjini ।
patalasyesvarapranapreyasi pranamami tam ॥ 14 ॥

iti padmavatisatam ॥ 1 ॥

atha mahajyotisatam ।
mahajyotirmati mata mahamaya mahasati ।
mahadiptimati mitra mahacandi ca mangala ॥ 1 ॥

mahisi manusi megha mahalaksmirmanohara ।
mahapraharanimnanga manini manasalini ॥ 2 ॥

margadatri muhurta ca madhvi madhumati mahi ।
mahesvari mahejya ca muktaharavibhusana ॥ 3 ॥

mahamudra manojna ca mahasvetatimohini ।
madhupriya matirmaya mohini ca manasvini ॥ 4 ॥

mahismati mahavega manada manaharini ।
mahaprabha ca madana mantravasya munipriya ॥ 5 ॥

mantrarupa ca mantrajna mantrada mantrasagara ।
madhupriya mahakaya mahasila mahabhuja ॥ 6 ॥

mahasana maharamya manobheda mahasama ।
mahakantidhara muktirmahavratasahayini ॥ 7 ॥

madhusrava murchana ca mrgaksi ca mrgavati ।
mrnalini manahpustirmahasaktirmaharthada ॥ 8 ॥

muladhara mrdani ca mattamatangagamini ।
mandakini mahavidya maryada meghamalini ॥ 9 ॥

matamahi mandagatih mahakesi mahidhara । var mandavega mandagatih mahasoka
mahotsaha mahadevi mahila manavarddhini ॥ 10 ॥

mahagrahahara mari moksamargaprakasini ।
manya manavati mani maninupurasekhara ॥ 11 ॥ var sobhini
manikancidhara mana mahamatiprakasini ।
idesvari dijyecchekhe khendrani kalarupini ॥ 12 ॥

iti mahajyotirmatisatam ॥ 2 ॥

atha jinamatasatam ।
jinamata jinendra ca jayanti jagadisvari ।
jaya jayavati jaya janani janapalini ॥ 1 ॥

jaganmata jaganmaya jagajjaitri jagajjita ।
jagara jarjara jaitri yamunajalabhasini ॥ 2 ॥

yogini yogamula ca jagaddhatri jalandhara ।
yogapattadhara jvala jyotirupa ca jalini ॥ 3 ॥

jvalamukhi jvalamala jvalani ca jagaddhita ।
jainesvari jinadhara jivani yasapalini ॥ 4 ॥

yasoda jyayasi jirna jarjara jvaranasini ।
jvararupa jara jirna jangula”mayatarjini ॥ 5 ॥

yugabhara jaganmitra yantrini janmabhusini ।
yogesvari ca yorganga yogayukta yugadija ॥ 6 ॥

yatharthavadini jambunadakantidhara jaya ।
narayani narmada ca nimesa narttini nari ॥ 7 ॥

nilananta nirakara niradhara nirasraya ।
nrpavasya niramanya nihsanga nrpanandini ॥ 8 ॥

nrpadharmamayi nitih totala narapalini ।
nanda nandivati nista nirada nagavallabha ॥ 9 ॥

nrtyapriya nandini ca nitya neka niramisa। ।
nagapasadhara noka nihkalanka niragasa ॥ 10 ॥

nagavalli nagakanya nagini nagakundali ।
nidra ca nagadamani netra naracavarsini ॥ 11 ॥

nirvikara ca nirvaira naganathesavallabha ।
nirlobha ca namastubhyaṃ nityanandavidhayini ॥ 12 ॥

iti jinamatasatam ॥ 3 ॥

atha vajrahastasatam ।
vajrahasta ca varada vajrasaila varuthini ।
vajra vajrayudha vani vijaya visvavyapini ॥ 1 ॥

vasuda balada vira visaya visavarddhini ।
vasundhara vara visva varnini vayugamini ॥ 2 ॥

bahuvarna bijavati vidya buddhimati vibha ।
vedya vamavati vama vinidra vaṃsabhusana ॥ 3 ॥

vararoha visoka ca vedarupa vibhusana ।
visala varunikalpa balika balakapriya ॥ 4 ॥

vartini visaha bala vivakta vanajasini ।
vandya vidhisuta bala visvayonirbudhapriya ॥ 5 ॥

balada viramata ca vasudha viranandini ।
varayudhadhara vesi varida balasalini ॥ 6 ॥

budhamata vaidyamata bandhura bandhurupini ।
vidyavati visalaksi vedamata vibhasvari ॥ 7 ॥

vatyali visama vesa vedavedangadharini ।
vedamargarata vyakta viloma vedasalini ॥ 8 ॥

visvamata vikampa ca vaṃsajna visvadipika ।
vasantarupini varsa vimala vividhayudha ॥ 9 ॥

vijnanani pavitra ca vipanci bandhamoksini ।
visarupavati varddha vinita visikha vibha ॥ 10 ॥

vyalini vyalalila ca vyapta vyadhivinasini ।
vimoha banasandoha varddhini varddhamanaka ॥ 11 ॥

isani totara bhidra varadayi namo’stu te ।
vyalesvari priyaprana preyasi vasudayini ॥ 12 ॥

iti vajrahastasatam ॥ 4 ॥

atha kamadasatam ।
kamada kamala kamya kamanga kamasadhini ।
kalavati kalapurna kaladhari kaniyasi ॥ 1 ॥

kamini kamaniyanga kvanatkancanasannibha ।
katyayini kantida ca kamala kamarupini ॥ 2 ॥

kamini kamalamoda kamra kantikari priya ।
kayastha kalika kali kumari kalarupini ॥ 3 ॥

kalakara kamadhenuh kasi kamalalocana ।
kuntala kanakabha ca kasmira kunkumapriya ॥ 4 ॥

krpavati kundalani kundalakarasayini ।
karkasa komala kali kauliki kulavalika ॥ 5 ॥

kalacakradhara kalpa kalika kavyakarika ।
kavipriya ca kausambi karini kosavarddhini ॥ 6 ॥

kusavati kiralabha kosastha kantibaddhani ।
kadambari kathorastha kausamba kosavasini ॥ 7 ॥m
kalaghni kalahanani kumarajanati krtih ।
kaivalyadayini keka karmaha kalavarjini ॥ 8 ॥

kalankarahita kanya karunyalayavasini ।
karpuramodanihsvasa kamavijavati kara ॥ 9 ॥

kulina kundapuspabha kurkutoragavahini ।
kalipriya kamabana kamathoparisayini ॥ 10 ॥

kathora kathina krura kandala kadalipriya ।
krodhani krodharupa ca cakrahuṃkaravartini ॥ 11 ॥

kambojini kandarupa kodandakaradharini ।
kuhu kridavati krida kumaranandadayini ॥ 12 ॥

kamalasana ketaki ca keturupa kutuhala ।
kopini koparupa ca kusumavasavasini ॥ 13 ॥

iti kamadasatam ॥ 5 ॥

atha sarasvatisatam ।
sarasvati saranya ca sahasraksi sarojaga ।
siva sati sudharupa sivamaya suta subha ॥ 1 ॥

sumedha sumukhi santa savitri sayagamini ।
surottama suvarna ca srirupa sastrasalini ॥ 2 ॥

santa sulocana sadhvi siddha sadhya sudhatmika ।
sarada sarala sara suvesa jasavardvini ॥ 3 ॥

sankari samita suddha sakramanya sivankari ।
suddhahararata syama sima silavati sara ॥ 4 ॥

sitala subhaga sarva sukesi sailavasini ।
salini saksini sita subhiksa siyapreyasi ॥ 5 ॥

suvarna sonavarna ca sundari surasundari ।
saktistusa sarika ca sevya srih sujanarcita ॥ 6 ॥

sivaduti svetavarna subhrabha subhanasiki ।
siṃhika sakala sobha svamini sivaposini ॥ 7 ॥

sreyaskari sreyasi ca saurih saudamini sucih ।
saubhagini sosini ca sugandha sumanahpriya ॥ 8 ॥

saurameyi susurabhi svetatapatradharini ।
srngarini satyavakta siddhartha silabhusana ॥ 9 ॥

satyarthini ca sadhyabha saci saṃkrantisiddhida ।
saṃharakarini siṃhi saptarcih saphalarthada ॥ 10 ॥

satya sinduravarnabha sinduratilakapriya ।
saranga sutara tubhyaṃ te namo’stu suyogini ॥ 11 ॥

iti sarasvatisatam ॥ 6 ॥

atha bhuvanesvarisatam ।
bhuvanesvari bhusana ca bhuvana bhumipapriya ।
bhumigarbha bhupavadya bhujangesapriya bhaga ॥ 1 ॥

bhujangabhusanabhogah bhujangakarasayini ।
bhavabhitihara bhima bhumirbhimattahasini ॥ 2 ॥

bharati bhavati bhoga bhagani bhogamandira ।
bhadrika bhadrarupa ca bhutatma bhutabhanjini ॥ 3 ॥

bhavani bhairavi bhima bhamini bhramanasini ।
bhujangini bhrusundi ca medini bhumibhusana ॥ 4 ॥

bhinna bhagyavati bhasa bhogini bhogavallabha ।
bhuktida bhaktigraha ca bhavasagaratarini ॥ 5 ॥

bhasvati bhasvara bhurtirbhutida bhutivarddhini ।
bhagyada bhogyada bhogya bhavini bhavanasini ॥ 6 ॥

bhiksna bhattaraka bhirurbhramari bhramari bhava ।
bhattini bhandada bhanda bhallaki bhuribhanjini ॥ 7 ॥

bhumiga bhumida bhasa bhaksini bhrgubhanjini ।
bharakrantabhinanda ca bhajini bhumipalini ॥ 8 ॥

bhadra bhagavati bharga vatsala bhagasalini ।
khecari khadgahasta ca khandini khalamarddini ॥ 9 ॥

khatvangadharini khadva khadanga khagavahini ।
satcakrabhedavikhyata khagapujya svagesvari ॥ 10 ॥

langali lalana lekha lekhini lalana lata ।
laksmirlaksmavati laksmya labhada lobhavarjita ॥ 11 ॥

iti bhuvanesvarisatam ॥ 7 ॥

atha lilavatisatam ।
lilavati lalamabha lohamudra lipipriya ।
lokesvari ca lokanga labdhirlokantapalini ॥ 1 ॥

lila lilangada lola lavanya lalitarthini ।
lobhada lavanirlanka laksana laksyavarjita ॥ 2 ॥

urmovasi udici ca udyotodyotakarini ।
uddharanya dharodakyo divyodakanivasini ॥ 3 ॥

udaharottamataṃsa ausadhyudadhitarani ।
uttarottaravadibhyo dharadharanivasini ॥ 4 ॥

utkilantyutkilini ca utkirnokararupini ।
Om̃karakararupa ca ambika’mbaracarini ॥ 5 ॥

amogha sa puri canta’nimadigunasaṃyuta ।
anadinidhana’nanta catulata’ttahasini ॥ 6 ॥

apanarddhabindudhara lokalalyalivangana ।
anandanandada loka rastrasiddhipradanaka ॥ 7 ॥

avyaktastramayi murtirajirna jinaharini ।
ahikrtya rajajara huṃkararatirantida ॥ 8 ॥

anurupatha muttighni krida kairavapalini ।
anokahasuga bhedya chedya cakasagamini ॥ 9 ॥

anantara sadhikara tvanga anantaranasini ।
alaka yavana langhya sita sikharadharini ॥ 10 ॥

ahinathapriyaprana namastubhyaṃ mahesvari ।
akarsanyadhara raga manda modavadharini ॥ 11 ॥

iti lilavatisatam ॥ 8 ॥।

atha trinetrasatam ।
trinetra tryambika tantri tripura tripurabhairavi ।
tripusta triphana tara totala tvarita tula ॥ 1 ॥

tapapriya tapasi ca taponistha tapasvini ।
trailokyadipaka tredha trisandhya tripadasraya ॥ 2 ॥

trirupa tripada trana tara tripurasundari ।
trilocana tripathaga tara manavimardini ॥ 3 ॥

dharmapriya dharmada ca dharmini dharmapalini ।
dharadharadharadhara dhatri dharmangapalini ॥ 4 ॥

dhauta dhrtidhura dhira dhununi ca dhanurddhara ।
brahmani brahmagotra ca brahmani brahmapalini ॥ 5 ॥

ganga godavari gauga gayatri ganapalini ।
gocari gomati gurva’gadha gandharini guha ॥ 6 ॥

brahmi vidyutprabha vira vinavasavapujita ।
gitapriya garbhadhara ga gayini gajagamini ॥ 7 ॥

gariyasi gunopeta garistha garamardini ।
gambhira gururupa ca gita garvapaharini ॥ 8 ॥

grahini grahini gauri gandhari gandhavasana ।
garudi gasini gudha gauhani gunahayini ॥ 9 ॥

cakramadhya cakradhara citrani citrarupini ।
carcari catura citra citramaya caturbhuja ॥ 10 ॥

candrabha candravarna ca cakrini cakradharini ।
cakrayudha karadhara candi candaparakrama ॥ 11 ॥

iti trinetrasatam ॥ 9 ॥

atha cakresvarisatam ।
cakresvari camuscinta capini cancalatmika ।
candralekha candrabhaga candrika candramandala ॥ 1 ॥

candrakantiscandramasriscandramandalavartini ।
catu samudraparanta caturasramavasini ॥ 2 ॥

caturmukhi candramukhi caturvarnaphalaprada ।
citsvarupa cidananda cirascintamanih pita ॥ 3 ॥

candrahasa ca camunda cintana cauravarjini ।
caityapriya catyalila cintanarthaphalaprada ॥ 4 ॥

hriṃrupa haṃsagamani hakini hingulahita ।
halahaladhara hara haṃsavarna ca harsada ॥ 5 ॥

himani harita hira harsini harimardini ।
gopini gauragita ca durga durlalita dhara ॥ 6 ॥

damini dirdhika dugdha durgama durlabhodaya ।
dvarika daksina diksa daksa daksatipujita ॥ 7 ॥

damayanti danavati dyutidipta divagatih ।
daridraha vairidura dara durgatinasini ॥ 8 ॥

darpaha daityadasa ca darsini darsanapriya ।
vrsapriya ca vrsabha vrsarudha prabodhini ॥ 9 ॥

suksma suksmagatih slaksna dhanamala dhanadyuti ।
chaya chatracchavicchiraksirada ksetraraksini ॥ 10 ॥

amari ratiratrisca rangini ratida rusa ।
sthula sthulatara sthula sthandilasayavasini ॥ 11 ॥

sthira sthanavati devi ghanaghoraninadini ।
ksemankari ksemavati ksemada ksemavarddhini ॥ 12 ॥

selusarupino sista saṃsararnavatarini ।
sada sahayini tubhyaṃ namastubhyaṃ mahesvari ॥ 13 ॥

iti cakresvarisatam ॥ 10 ॥

phalasrutih
nityaṃ puman pathati yo nitaraṃ trisuddhya
saucaṃ vidhaya vimalaṃ phanisekharayah ।
stotraṃ dyunatha udite susahasranama
castottaraṃ bhavati so bhavanadhirajah ॥ 1 ॥

tatkalajatavaragomayaliptabhumau
kuryad drdhasanamatindriyapadmakakhyam ।
dhupaṃ vidhaya varaguggulumajyayuktaṃ
raktambaraṃ vapusi bhupya manah prasastah ॥ 2 ॥

na tasya ratrau bhayamasti kincinna sokarogodbhavaduhkhajalam ।
na rajapida na ca durjanasya padmavatistotra nisamyataṃ ve ॥ 3 ॥

na bandhanaṃ tasya na vahnijataṃ
bhayaṃ na carernrpato’pi kincit ।
na mattanagasya na kesaribhayaṃ
yo nityapathi stavanasva padme! ॥ 4 ॥

na sangare sastracayabhighatah
na vyaghrabhitirbhuvi bhitibhitih ।
pisacininaṃ na ca dakininaṃ
stotraṃ ramayah pathatiti yo vaṃ ॥ 5 ॥

na raksasanaṃ na ca sakininaṃ
na capada naiva daridrata ca ।
na casya mrtyorbhayamasti kincit
padmavatistotra nisamyataṃ vai ॥ 6 ॥

snanaṃ vidhaya vidhivad bhuvi parsvabhartuh
pujaṃ karoti sucidravyacayairvidhijnah ।
padmavati phalati tasya mano’bhilasaṃ
nanavidhaṃ bhavabhavaṃ sukhasarabhutam ॥ 7 ॥

supurvahnamadhyahnasandhyasu pathaṃ
tathaivavakasaṃ bhavedekacittah ।
bhavettasya labharthaṃ adityavare
karotiha bhaktiṃ sada parsvabhartuh ॥ 8 ॥

subhapatyalaksmirnu vajindrayutha
grhe tasya nityaṃ sada sancaranti
navinangananaṃ ganastasya nityaṃ
sivayah sunamavaliryasya citte ॥ 9 ॥

mamalpabuddhya stavanaṃ vidhaya var mamalpavaddheh
karomi bhaktiṃ phanisesvarayah ।
yadarthamantraksaravyanjanacyutaṃ
visodhaniyaṃ krpaya hi sadbhih ॥ 10 ॥

bho devi! bho mata! mamaparadhaṃ
saṃksamyati tatstavanabhidhane ।
mata yathapatyakrtaparadhaṃ
saṃksamyati prityapalayanaikyam ॥ 11 ॥

॥ iti sribhairavapadmavatikalpe
padmavatisahasranamastotraṃ sampurnam ॥

japaṃ

(1) Om̃ hriṃ sriṃ kḷiṃ blaiṃ kalikundasvamin! siddhithbhiyaṃ
jagad vasyamanaya anaya svaha ॥ 108 ॥

(2) Om̃ hriṃ aiṃ sriṃ srigautamaganarajaya svaha ॥ laksa 1 ॥

(3) kva namo calidevi! padmavati! akrstikarani! kamacari,
mohacari, abolu volavi, adayanuṃ divari,
ani pasi ghali dasu Om̃ phat svaha ।
japa 24 sahasraṃ । pratyahaṃ 108 japaniyam । vasyam ॥

(4) oṃ aṃ aiṃ kroṃ hriṃ hasarupe! sarvavasye!
sriṃ sohaṃ padmavatyai hriṃ namah pa0 । japo’yaṃ dipotsave ।
ghrratadipo’khandah raksaniyah ।
dina 3 japa 25 sahasra kije । ta0 12 sahasra kije । pacamuta homa ।
sarvarthasiddhi । nityapatha 21 ॥

॥ subhaṃ bhavatu ॥

Also Read 1000 Names of Shri Padmavati/Alemelu:

1000 Names of Sri Padmavati | Narasimha Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Padmavati | Sahasranama Stotram Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top