Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Padmavati | Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada

Goddess Padmavathi is also known as Alemelu, Alemelmangai, Padmavathi Amma, Alamelu Mangamma and Alarmelmagnai. She is believed to be the manifestation of the goddess Lakshmi. “Mangai” means a young woman. The name Alarmelmanga therefore means “Lady seated in lotus.” The goddess Alamelu is the wife of Lord Venkateswara. The goddess Alamelu, an avatara of Lakshmi, is believed to have been born as the daughter of Akasha Raja, the head of this region, and married Venkateshwara of Tirupati. It should be noted that Padmavathi is also another name for the goddess Manasa.

Shri Padmavatisahasranamastotram Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಪದ್ಮಾವತೀಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥

ಅಥ ಪದ್ಮಾವತೀಶತಮ್ ।
ಪ್ರಣಮ್ಯ ಪರಯಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ದೇವ್ಯಾಃ ಪಾದಾಮ್ಬುಜಾಂ ತ್ರಿಧಾ ।
ನಾಮಾನ್ಯಷ್ಟಸಹಸ್ರಾಣಿ ವಕ್ತುಂ ತದ್ಭಕ್ತಿಹೇತವೇ ॥ 1 ॥

ಶ್ರೀಪಾರ್ಶ್ವನಾಥಚರಣಾಮ್ಬುಜಚಂಚರೀಕಾ
ಭವ್ಯಾನ್ಧನೇತ್ರವಿಮಲೀಕರಣೇ ಶಲಾಕಾ ।
ನಾರ್ಗೇದ್ರಪ್ರಾಣಧರಣೀಧರಧಾರಣಾಭೃತ್
ಮಾಂ ಪಾತು ಸಾ ಭಗವತೀ ನಿತರಾಮಘೇಭ್ಯಃ ॥ 2 ॥

ಪದ್ಮಾವತೀ ಪದ್ಮವರ್ಣಾ ಪದ್ಮಹಸ್ತಾಪಿ ಪದ್ಮನೀ ।
ಪದ್ಮಾಸನಾ ಪದ್ಮಕರ್ಣಾ ಪದ್ಮಾಸ್ಯಾ ಪದ್ಮಲೋಚನಾ ॥ 3 ॥

ಪದ್ಮಾ ಪದ್ಮದಲಾಕ್ಷೀ ಚ ಪದ್ಮೀ ಪದ್ಮವನಸ್ಥಿತಾ ।
ಪದ್ಮಾಲಯಾ ಪದ್ಮಗನ್ಧಾ ಪದ್ಮರಾಗೋಪರಾಗಿಕಾ ॥ 4 ॥

ಪದ್ಮಪ್ರಿಯಾ ಪದ್ಮನಾಭಿಃ ಪದ್ಮಾಂಗಾ ಪದ್ಮಶಾಯಿನೀ ।
ಪದ್ಮವರ್ಣವತೀ ಪೂತಾ ಪವಿತ್ರಾ ಪಾಪನಾಶಿನೀ ॥ 5 ॥

ಪ್ರಭಾವತೀ ಪ್ರಸಿದ್ಧಾ ಚ ಪಾರ್ವತೀ ಪುರವಾಸಿನೀ ।
ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪ್ರಹ್ಲಾದಿನೀ ಪ್ರೀತಿಃ ಪೀತಾಭಾ ಪರಮೇಶ್ವರೀ ॥ 6 ॥

ಪಾತಾಲವಾಸಿನೀ ಪೂರ್ಣಾ ಪದ್ಮಯೋನಿಃ ಪ್ರಿಯಂವದಾ ।
ಪ್ರದೀಪ್ತಾ ಪಾಶಹಸ್ತಾ ಚ ಪರಾ ಪಾರಾ ಪರಂಪರಾ ॥ 7 ॥

ಪಿಂಗಲಾ ಪರಮಾ ಪೂರಾ ಪಿಂಗಾ ಪ್ರಾಚೀ ಪ್ರತೀಚಿಕಾ ।
ಪರಕಾರ್ಯಕರಾ ಪೃಥ್ವೀ ಪಾರ್ಥಿವೀ ಪೃಥಿವೀ ಪವೀ ॥ 8 ॥

ಪಲ್ಲವಾ ಪಾನದಾ ಪಾತ್ರಾ ಪವಿತ್ರಾಂಗೀ ಚ ಪೂತನಾ ।
ಪ್ರಭಾ ಪತಾಕಿನೀ ಪೀತಾ ಪನ್ನಗಾಧಿಪಶೇಖರಾ ॥ 9 ॥

ಪತಾಕಾ ಪದ್ಮಕಟಿನೀ ಪತಿಮಾನ್ಯಪರಾಕ್ರಮಾ ।
ಪದಾಮ್ಬುಜಧರಾ ಪುಷ್ಟಿಃ ಪರಮಾಗಮಬೋಧಿನೀ ॥ 10 ॥

ಪರಮಾತ್ಮಾ ಪರಾನನ್ದಾ ಪರಮಾ ಪಾತ್ರಪೋಷಿಣೀ ।
ಪಂಚಬಾಣಗತಿಃ ಪೌತ್ರಿ ಪಾಷಂಡಘ್ನೀ ಪಿತಾಮಹೀ ॥ 11 ॥

ಪ್ರಹೇಲಿಕಾಪಿ ಪ್ರತ್ಯಂಚಾ ಪೃಥುಪಾಪೌಘನಾಶಿನೀ ।
ಪೂರ್ಣಚನ್ದ್ರಮುಖೀ ಪುಣ್ಯಾ ಪುಲೋಮಾ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ತಥಾ ॥ 12 ॥

ಪಾವನೀ ಪರಮಾನನ್ದಾ ಪಂಡಿತಾ ಪಂಡಿತೇಡಿತಾ ।
ಪ್ರಾಂಶುಲಭ್ಯಾ ಪ್ರಮೇಯಾ ಚ ಪ್ರಭಾ ಪ್ರಾಕಾರವರ್ತಿನೀ ॥ 13 ॥

ಪ್ರಧಾನಾ ಪ್ರಾರ್ಥಿತಾ ಪ್ರಾರ್ಥ್ಯಾ ಪದದಾ ಪಂಕ್ತಿವರ್ಜಿನೀ ।
ಪಾತಾಲಾಸ್ಯೇಶ್ವರಪ್ರಾಣಪ್ರೇಯಸೀ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ತಾಮ್ ॥ 14 ॥

ಇತಿ ಪದ್ಮಾವತೀಶತಮ್ ॥ 1 ॥

ಅಥ ಮಹಾಜ್ಯೋತಿಶತಮ್ ।
ಮಹಾಜ್ಯೋತಿರ್ಮತೀ ಮಾತಾ ಮಹಾಮಾಯಾ ಮಹಾಸತೀ ।
ಮಹಾದೀಪ್ತಿಮತೀ ಮಿತ್ರಾ ಮಹಾಚಂಡೀ ಚ ಮಂಗಲಾ ॥ 1 ॥

ಮಹೀಷೀ ಮಾನುಷೀ ಮೇಘಾ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಮನೋಹರಾ ।
ಮಹಾಪ್ರಹಾರನಿಮ್ನಾಂಗಾ ಮಾನಿನೀ ಮಾನಶಾಲಿನೀ ॥ 2 ॥

ಮಾರ್ಗದಾತ್ರೀ ಮುಹೂರ್ತಾ ಚ ಮಾಧ್ವೀ ಮಧುಮತೀ ಮಹೀ ।
ಮಾಹೇಶ್ವರೀ ಮಹೇಜ್ಯಾ ಚ ಮುಕ್ತಾಹಾರವಿಭೂಷಣಾ ॥ 3 ॥

ಮಹಾಮುದ್ರಾ ಮನೋಜ್ಞಾ ಚ ಮಹಾಶ್ವೇತಾತಿಮೋಹಿನೀ ।
ಮಧುಪ್ರಿಯಾ ಮತಿರ್ಮಾಯ ಮೋಹಿನೀ ಚ ಮನಸ್ವಿನೀ ॥ 4 ॥

ಮಾಹಿಷ್ಮತೀ ಮಹಾವೇಗಾ ಮಾನದಾ ಮಾನಹಾರಿಣೀ ।
ಮಹಾಪ್ರಭಾ ಚ ಮದನಾ ಮನ್ತ್ರವಶ್ಯಾ ಮುನಿಪ್ರಿಯಾ ॥ 5 ॥

ಮನ್ತ್ರರೂಪಾ ಚ ಮನ್ತ್ರಾಜ್ಞಾ ಮನ್ತ್ರದಾ ಮನ್ತ್ರಸಾಗರಾ ।
ಮಧುಪ್ರಿಯಾ ಮಹಾಕಾಯಾ ಮಹಾಶೀಲಾ ಮಹಾಭುಜಾ ॥ 6 ॥

ಮಹಾಸನಾ ಮಹಾರಮ್ಯಾ ಮನೋಭೇದಾ ಮಹಾಸಮಾ ।
ಮಹಾಕಾನ್ತಿಧರಾ ಮುಕ್ತಿರ್ಮಹಾವ್ರತಸಹಾಯಿನೀ ॥ 7 ॥

ಮಧುಶ್ರವಾ ಮೂರ್ಛನಾ ಚ ಮೃಗಾಕ್ಷೀ ಚ ಮೃಗಾವತೀ ।
ಮೃಣಾಲಿನೀ ಮನಃಪುಷ್ಟಿರ್ಮಹಾಶಕ್ತಿರ್ಮಹಾರ್ಥದಾ ॥ 8 ॥

ಮೂಲಾಧಾರಾ ಮೃಡಾನೀ ಚ ಮತ್ತಮಾತಂಗಗಾಮಿನೀ ।
ಮನ್ದಾಕಿನೀ ಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಮರ್ಯಾದಾ ಮೇಘಮಾಲಿನೀ ॥ 9 ॥

ಮಾತಾಮಹೀ ಮನ್ದಗತಿಃ ಮಹಾಕೇಶೀ ಮಹೀಧರಾ । var ಮನ್ದವೇಗಾ ಮನ್ದಗತಿಃ ಮಹಾಶೋಕಾ
ಮಹೋತ್ಸಾಹಾ ಮಹಾದೇವೀ ಮಹಿಲಾ ಮಾನವರ್ದ್ಧಿನೀ ॥ 10 ॥

ಮಹಾಗ್ರಹಹರಾ ಮಾರೀ ಮೋಕ್ಷಮಾರ್ಗಪ್ರಕಾಶಿನೀ ।
ಮಾನ್ಯಾ ಮಾನವತೀ ಮಾನಿ ಮಣಿನೂಪುರಶೇಖರಾ ॥ 11 ॥ var ಶೋಭಿನೀ
ಮಣಿಕಾಂಚೀಧರಾ ಮಾನಾ ಮಹಾಮತಿಪ್ರಕಾಶಿನೀ ।
ಈಡೇಶ್ವರೀ ದಿಜ್ಯೇಚ್ಛೇಖೇ ಖೇನ್ದ್ರಾಣೀ ಕಾಲರೂಪಿಣೀ ॥ 12 ॥

ಇತಿ ಮಹಾಜ್ಯೋತಿರ್ಮತಿಶತಮ್ ॥ 2 ॥

ಅಥ ಜಿನಮಾತಾಶತಮ್ ।
ಜಿನಮಾತಾ ಜಿನೇನ್ದ್ರಾ ಚ ಜಯನ್ತೀ ಜಗದೀಶ್ವರೀ ।
ಜಯಾ ಜಯವತೀ ಜಾಯಾ ಜನನೀ ಜನಪಾಲಿನೀ ॥ 1 ॥

ಜಗನ್ಮಾತಾ ಜಗನ್ಮಾಯಾ ಜಗಜ್ಜೈತ್ರೀ ಜಗಜ್ಜಿತಾ ।
ಜಾಗರಾ ಜರ್ಜರಾ ಜೈತ್ರೀ ಯಮುನಾಜಲಭಾಸಿನೀ ॥ 2 ॥

ಯೋಗಿನೀ ಯೋಗಮೂಲಾ ಚ ಜಗದ್ಧಾತ್ರೀ ಜಲನ್ಧರಾ ।
ಯೋಗಪಟ್ಟಧರಾ ಜ್ವಾಲಾ ಜ್ಯೋತಿರೂಪಾ ಚ ಜಾಲಿನೀ ॥ 3 ॥

ಜ್ವಾಲಾಮುಖೀ ಜ್ವಾಲಮಾಲಾ ಜ್ವಾಲನೀ ಚ ಜಗದ್ಧಿತಾ ।
ಜೈನೇಶ್ವರೀ ಜಿನಾಧಾರಾ ಜೀವನೀ ಯಶಪಾಲಿನೀ ॥ 4 ॥

ಯಶೋದಾ ಜ್ಯಾಯಸೀ ಜೀರ್ಣಾ ಜರ್ಜರಾ ಜ್ವರನಾಶಿನೀ ।
ಜ್ವರರೂಪಾ ಜರಾ ಜೀರ್ಣಾ ಜಾಂಗುಲಾಽಽಮಯತರ್ಜಿನೀ ॥ 5 ॥

ಯುಗಭಾರಾ ಜಗನ್ಮಿತ್ರಾ ಯನ್ತ್ರಿಣೀ ಜನ್ಮಭೂಷಿಣೀ ।
ಯೋಗೇಶ್ವರೀ ಚ ಯೋರ್ಗಂಗಾ ಯೋಗಯುಕ್ತಾ ಯುಗಾದಿಜಾ ॥ 6 ॥

ಯಥಾರ್ಥವಾದಿನೀ ಜಾಮ್ಬೂನದಕಾನ್ತಿಧರಾ ಜಯಾ ।
ನಾರಾಯಣೀ ನರ್ಮದಾ ಚ ನಿಮೇಷಾ ನರ್ತ್ತಿನೀ ನರೀ ॥ 7 ॥

ನೀಲಾನನ್ತಾ ನಿರಾಕಾರಾ ನಿರಾಧಾರಾ ನಿರಾಶ್ರಯಾ ।
ನೃಪವಶ್ಯಾ ನಿರಾಮಾನ್ಯಾ ನಿಃಸಂಗಾ ನೃಪನನ್ದಿನೀ ॥ 8 ॥

ನೃಪಧರ್ಮಮಯೀ ನೀತಿಃ ತೋತಲಾ ನರಪಾಲಿನೀ ।
ನನ್ದಾ ನನ್ದಿವತೀ ನಿಷ್ಟಾ ನೀರದಾ ನಾಗವಲ್ಲಭಾ ॥ 9 ॥

ನೃತ್ಯಪ್ರಿಯಾ ನನ್ದಿನೀ ಚ ನಿತ್ಯಾ ನೇಕಾ ನಿರಾಮಿಷಾ। ।
ನಾಗಪಾಶಧರಾ ನೋಕಾ ನಿಃಕಲಂಕಾ ನಿರಾಗಸಾ ॥ 10 ॥

ನಾಗವಲ್ಲೀ ನಾಗಕನ್ಯಾ ನಾಗಿನೀ ನಾಗಕುಂಡಲೀ ।
ನಿದ್ರಾ ಚ ನಾಗದಮನೀ ನೇತ್ರಾ ನಾರಾಚವರ್ಷಿಣೀ ॥ 11 ॥

ನಿರ್ವಿಕಾರಾ ಚ ನಿರ್ವೈರಾ ನಾಗನಾಥೇಶವಲ್ಲಭಾ ।
ನಿರ್ಲೋಭಾ ಚ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ನಿತ್ಯಾನನ್ದವಿಧಾಯಿನೀ ॥ 12 ॥

ಇತಿ ಜಿನಮಾತಾಶತಮ್ ॥ 3 ॥

ಅಥ ವಜ್ರಹಸ್ತಾಶತಮ್ ।
ವಜ್ರಹಸ್ತಾ ಚ ವರದಾ ವಜ್ರಶೈಲಾ ವರೂಥಿನೀ ।
ವಜ್ರಾ ವಜ್ರಾಯುಧಾ ವಾಣೀ ವಿಜಯಾ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿನೀ ॥ 1 ॥

ವಸುದಾ ಬಲದಾ ವೀರಾ ವಿಷಯಾ ವಿಷವರ್ದ್ಧಿನೀ ।
ವಸುನ್ಧರಾ ವರಾ ವಿಶ್ವಾ ವರ್ಣಿನೀ ವಾಯುಗಾಮಿನೀ ॥ 2 ॥

ಬಹುವರ್ಣಾ ಬೀಜವತೀ ವಿದ್ಯಾ ಬುದ್ಧಿಮತೀ ವಿಭಾ ।
ವೇದ್ಯಾ ವಾಮವತೀ ವಾಮಾ ವಿನಿದ್ರಾ ವಂಶಭೂಷಣಾ ॥ 3 ॥

ವರಾರೋಹಾ ವಿಶೋಕಾ ಚ ವೇದರೂಪಾ ವಿಭೂಷಣಾ ।
ವಿಶಾಲಾ ವಾರುಣೀಕಲ್ಪಾ ಬಾಲಿಕಾ ಬಾಲಕಪ್ರಿಯಾ ॥ 4 ॥

ವರ್ತಿನೀ ವಿಷಹಾ ಬಾಲಾ ವಿವಕ್ತಾ ವನಜಾಸಿನೀ ।
ವನ್ದ್ಯಾ ವಿಧಿಸುತಾ ಬಾಲಾ ವಿಶ್ವಯೋನಿರ್ಬುಧಪ್ರಿಯಾ ॥ 5 ॥

ಬಲದಾ ವೀರಮಾತಾ ಚ ವಸುಧಾ ವೀರನನ್ದಿನೀ ।
ವರಾಯುಧಧರಾ ವೇಷೀ ವಾರಿದಾ ಬಲಶಾಲಿನೀ ॥ 6 ॥

ಬುಧಮಾತಾ ವೈದ್ಯಮಾತಾ ಬನ್ಧುರಾ ಬನ್ಧುರೂಪಿಣೀ ।
ವಿದ್ಯಾವತೀ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷೀ ವೇದಮಾತಾ ವಿಭಾಸ್ವರೀ ॥ 7 ॥

ವಾತ್ಯಾಲೀ ವಿಷಮಾ ವೇಷಾ ವೇದವೇದಾಂಗಧಾರಿಣೀ ।
ವೇದಮಾರ್ಗರತಾ ವ್ಯಕ್ತಾ ವಿಲೋಮಾ ವೇದಶಾಲಿನೀ ॥ 8 ॥

ವಿಶ್ವಮಾತಾ ವಿಕಮ್ಪಾ ಚ ವಂಶಜ್ಞಾ ವಿಶ್ವದೀಪಿಕಾ ।
ವಸನ್ತರೂಪಿಣೀ ವರ್ಷಾ ವಿಮಲಾ ವಿವಿಧಾಯುಧಾ ॥ 9 ॥

ವಿಜ್ಞಾನನೀ ಪವಿತ್ರಾ ಚ ವಿಪಂಚೀ ಬನ್ಧಮೋಕ್ಷಿಣೀ ।
ವಿಷರೂಪವತೀ ವರ್ದ್ಧಾ ವಿನೀತಾ ವಿಶಿಖಾ ವಿಭಾ ॥ 10 ॥

ವ್ಯಾಲಿನೀ ವ್ಯಾಲಲೀಲಾ ಚ ವ್ಯಾಪ್ತಾ ವ್ಯಾಧಿವಿನಾಶಿನೀ ।
ವಿಮೋಹಾ ಬಾಣಸನ್ದೋಹಾ ವರ್ದ್ಧಿನೀ ವರ್ದ್ಧಮಾನಕಾ ॥ 11 ॥

ಈಶಾನೀ ತೋತರಾ ಭಿದ್ರಾ ವರದಾಯೀ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ।
ವ್ಯಾಲೇಶ್ವರೀ ಪ್ರಿಯಪ್ರಾಣಾ ಪ್ರೇಯಸೀ ವಸುದಾಯಿನೀ ॥ 12 ॥

ಇತಿ ವಜ್ರಹಸ್ತಾಶತಮ್ ॥ 4 ॥

ಅಥ ಕಾಮದಾಶತಮ್ ।
ಕಾಮದಾ ಕಮಲಾ ಕಾಮ್ಯಾ ಕಾಮಾಂಗಾ ಕಾಮಸಾಧಿನೀ ।
ಕಲಾವತೀ ಕಲಾಪೂರ್ಣಾ ಕಲಾಧಾರೀ ಕನೀಯಸೀ ॥ 1 ॥

ಕಾಮಿನೀ ಕಮನೀಯಾಂಗಾ ಕ್ವಣತ್ಕಾಂಚನಸನ್ನಿಭಾ ।
ಕಾತ್ಯಾಯಿನೀ ಕಾನ್ತಿದಾ ಚ ಕಮಲಾ ಕಾಮರೂಪಿಣೀ ॥ 2 ॥

ಕಾಮಿನೀ ಕಮಲಾಮೋದಾ ಕಮ್ರಾ ಕಾನ್ತಿಕರೀ ಪ್ರಿಯಾ ।
ಕಾಯಸ್ಥಾ ಕಾಲಿಕಾ ಕಾಲೀ ಕುಮಾರೀ ಕಾಲರೂಪಿಣೀ ॥ 3 ॥

ಕಾಲಾಕಾರಾ ಕಾಮಧೇನುಃ ಕಾಶೀ ಕಮಲಲೋಚನಾ ।
ಕುನ್ತಲಾ ಕನಕಾಭಾ ಚ ಕಾಶ್ಮೀರಾ ಕುಂಕುಮಪ್ರಿಯಾ ॥ 4 ॥

ಕೃಪಾವತೀ ಕುಂಡಲನೀ ಕುಂಡಲಾಕಾರಶಾಯಿನೀ ।
ಕರ್ಕಶಾ ಕೋಮಲಾ ಕಾಲೀ ಕೌಲಿಕೀ ಕುಲವಾಲಿಕಾ ॥ 5 ॥

ಕಾಲಚಕ್ರಧರಾ ಕಲ್ಪಾ ಕಾಲಿಕಾ ಕಾವ್ಯಕಾರಿಕಾ ।
ಕವಿಪ್ರಿಯಾ ಚ ಕೌಶಾಮ್ಬೀ ಕಾರಿಣೀ ಕೋಶವರ್ದ್ಧಿನೀ ॥ 6 ॥

ಕುಶಾವತೀ ಕಿರಾಲಾಭಾ ಕೋಶಸ್ಥಾ ಕಾನ್ತಿಬದ್ಧನೀ ।
ಕಾದಮ್ಬರೀ ಕಠೋರಸ್ಥಾ ಕೌಶಾಮ್ಬಾ ಕೋಶವಾಸಿನೀ ॥ 7 ॥ಮ್
ಕಾಲಘ್ನೀ ಕಾಲಹನನೀ ಕುಮಾರಜನತೀ ಕೃತಿಃ ।
ಕೈವಲ್ಯದಾಯಿನೀ ಕೇಕಾ ಕರ್ಮಹಾ ಕಲವರ್ಜಿನೀ ॥ 8 ॥

ಕಲಂಕರಹಿತಾ ಕನ್ಯಾ ಕಾರುಣ್ಯಾಲಯವಾಸಿನೀ ।
ಕರ್ಪೂರಾಮೋದನಿಃಶ್ವಾಸಾ ಕಾಮವೀಜವತೀ ಕರಾ ॥ 9 ॥

ಕುಲೀನಾ ಕುನ್ದಪುಷ್ಪಾಭಾ ಕುರ್ಕುಟೋರಗವಾಹಿನೀ ।
ಕಲಿಪ್ರಿಯಾ ಕಾಮಬಾಣಾ ಕಮಠೋಪರಿಶಾಯಿನೀ ॥ 10 ॥

ಕಠೋರಾ ಕಠಿನಾ ಕ್ರೂರಾ ಕನ್ದಲಾ ಕದಲೀಪ್ರಿಯಾ ।
ಕ್ರೋಧನೀ ಕ್ರೋಧರೂಪಾ ಚ ಚಕ್ರಹೂಂಕಾರವರ್ತಿನೀ ॥ 11 ॥

ಕಾಮ್ಬೋಜಿನೀ ಕಾಂಡರೂಪಾ ಕೋದಂಡಕರಧಾರಿಣೀ ।
ಕುಹೂ ಕ್ರೀಡವತೀ ಕ್ರೀಡಾ ಕುಮಾರಾನನ್ದದಾಯಿನೀ ॥ 12 ॥

ಕಮಲಾಸನಾ ಕೇತಕೀ ಚ ಕೇತುರೂಪಾ ಕುತೂಹಲಾ ।
ಕೋಪಿನೀ ಕೋಪರೂಪಾ ಚ ಕುಸುಮಾವಾಸವಾಸಿನೀ ॥ 13 ॥

ಇತಿ ಕಾಮದಾಶತಮ್ ॥ 5 ॥

ಅಥ ಸರಸ್ವತೀಶತಮ್ ।
ಸರಸ್ವತೀ ಶರಣ್ಯಾ ಚ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷೀ ಸರೋಜಗಾ ।
ಶಿವಾ ಸತೀ ಸುಧಾರೂಪಾ ಶಿವಮಾಯಾ ಸುತಾ ಶುಭಾ ॥ 1 ॥

ಸುಮೇಧಾ ಸುಮುಖೀ ಶಾನ್ತಾ ಸಾವಿತ್ರೀ ಸಾಯಗಾಮಿನೀ ।
ಸುರೋತ್ತಮಾ ಸುವರ್ಣಾ ಚ ಶ್ರೀರೂಪಾ ಶಾಸ್ತ್ರಶಾಲಿನೀ ॥ 2 ॥

ಶಾನ್ತಾ ಸುಲೋಚನಾ ಸಾಧ್ವೀ ಸಿದ್ಧಾ ಸಾಧ್ಯಾ ಸುಧಾತ್ಮಿಕಾ ।
ಸಾರದಾ ಸರಲಾ ಸಾರಾ ಸುವೇಷಾ ಜಶವರ್ದ್ವಿನೀ ॥ 3 ॥

ಶಂಕರೀ ಶಮಿತಾ ಶುದ್ಧಾ ಶಕ್ರಮಾನ್ಯಾ ಶಿವಂಕರೀ ।
ಶುದ್ಧಾಹಾರರತಾ ಶ್ಯಾಮಾ ಶೀಮಾ ಶೀಲವತೀ ಶರಾ ॥ 4 ॥

ಶೀತಲಾ ಸುಭಗಾ ಸರ್ವಾ ಸುಕೇಶೀ ಶೈಲವಾಸೀನೀ ।
ಶಾಲಿನೀ ಸಾಕ್ಷಿಣೀ ಸೀತಾ ಸುಭಿಕ್ಷಾ ಶಿಯಪ್ರೇಯಸೀ ॥ 5 ॥

ಸುವರ್ಣಾ ಶೋಣವರ್ಣಾ ಚ ಸುನ್ದರೀ ಸುರಸುನ್ದರೀ ।
ಶಕ್ತಿಸ್ತುಷಾ ಸಾರಿಕಾ ಚ ಸೇವ್ಯಾ ಶ್ರೀಃ ಸುಜನಾರ್ಚಿತಾ ॥ 6 ॥

ಶಿವದೂತೀ ಶ್ವೇತವರ್ಣಾ ಶುಭ್ರಾಭಾ ಶುಭನಾಶಿಕೀ ।
ಸಿಂಹಿಕಾ ಸಕಲಾ ಶೋಭಾ ಸ್ವಾಮಿನೀ ಶಿವಪೋಷಿಣೀ ॥ 7 ॥

ಶ್ರೇಯಸ್ಕರೀ ಶ್ರೇಯಸೀ ಚ ಶೌರಿಃ ಸೌದಾಮಿನೀ ಶುಚಿಃ ।
ಸೌಭಾಗಿನೀ ಶೋಷಿಣೀ ಚ ಸುಗನ್ಧಾ ಸುಮನಃಪ್ರಿಯಾ ॥ 8 ॥

ಸೌರಮೇಯೀ ಸುಸುರಭೀ ಶ್ವೇತಾತಪತ್ರಧಾರಿಣೀ ।
ಶೃಂಗಾರಿಣೀ ಸತ್ಯವಕ್ತಾ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಾ ಶೀಲಭೂಷಣಾ ॥ 9 ॥

ಸತ್ಯಾರ್ಥಿನೀ ಚ ಸಧ್ಯಾಭಾ ಶಚೀ ಸಂಕ್ರಾನ್ತಿಸಿದ್ಧಿದಾ ।
ಸಂಹಾರಕಾರಿಣೀ ಸಿಂಹೀ ಸಪ್ತರ್ಚಿಃ ಸಫಲಾರ್ಥದಾ ॥ 10 ॥

ಸತ್ಯಾ ಸಿನ್ದೂರವರ್ಣಾಭಾ ಸಿನ್ದೂರತಿಲಕಪ್ರಿಯಾ ।
ಸಾರಂಗಾ ಸುತರಾ ತುಭ್ಯಂ ತೇ ನಮೋಽಸ್ತು ಸುಯೋಗಿನೀ ॥ 11 ॥

ಇತಿ ಸರಸ್ವತೀಶತಮ್ ॥ 6 ॥

ಅಥ ಭುವನೇಶ್ವರೀಶತಮ್ ।
ಭುವನೇಶ್ವರೀ ಭೂಷಣಾ ಚ ಭುವನಾ ಭೂಮಿಪಪ್ರಿಯಾ ।
ಭೂಮಿಗರ್ಭಾ ಭೂಪವದ್ಯಾ ಭುಜಂಗೇಶಪ್ರಿಯಾ ಭಗಾ ॥ 1 ॥

ಭುಜಂಗಭೂಷಣಾಭೋಗಾಃ ಭುಜಂಗಾಕಾರಶಾಯಿನೀ ।
ಭವಭಿತಿಹರಾ ಭೀಮಾ ಭೂಮಿರ್ಭೀಮಾಟ್ಟಹಾಸಿನೀ ॥ 2 ॥

ಭಾರತೀ ಭವತೀ ಭೋಗಾ ಭಗನೀ ಭೋಗಮನ್ದಿರಾ ।
ಭದ್ರಿಕಾ ಭದ್ರರೂಪಾ ಚ ಭೂತಾತ್ಮಾ ಭೂತಭಂಜಿನೀ ॥ 3 ॥

ಭವಾನೀ ಭೈರವೀ ಭೀಮಾ ಭಾಮಿನೀ ಭ್ರಮನಾಶಿನೀ ।
ಭುಜಂಗಿನೀ ಭ್ರುಸುಂಡೀ ಚ ಮೇದಿನೀ ಭೂಮಿಭೂಷಣಾ ॥ 4 ॥

ಭಿನ್ನಾ ಭಾಗ್ಯವತೀ ಭಾಸಾ ಭೋಗಿನೀ ಭೋಗವಲ್ಲಭಾ ।
ಭುಕ್ತಿದಾ ಭಕ್ತಿಗ್ರಾಹಾ ಚ ಭವಸಾಗರತಾರಿಣೀ ॥ 5 ॥

ಭಾಸ್ವತೀ ಭಾಸ್ವರಾ ಭೂರ್ತಿರ್ಭೂತಿದಾ ಭೂತಿವರ್ದ್ಧಿನೀ ।
ಭಾಗ್ಯದಾ ಭೋಗ್ಯದಾ ಭೋಗ್ಯಾ ಭಾವಿನೀ ಭವನಾಶಿನೀ ॥ 6 ॥

ಭೀಕ್ಷ್ಣಾ ಭಟ್ಟಾರಕಾ ಭೀರೂರ್ಭ್ರಾಮರೀ ಭ್ರಮರೀ ಭವಾ ।
ಭಟ್ಟಿನೀ ಭಾಂಡದಾ ಭಾಂಡಾ ಭಲ್ಲಾಕೀ ಭೂರಿಭಂಜಿನೀ ॥ 7 ॥

ಭೂಮಿಗಾ ಭೂಮಿದಾ ಭಾಷಾ ಭಕ್ಷಿಣೀ ಭೃಗುಭಂಜಿನೀ ।
ಭಾರಾಕ್ರಾನ್ತಾಭಿನನ್ದಾ ಚ ಭಜಿನೀ ಭೂಮಿಪಾಲಿನೀ ॥ 8 ॥

ಭದ್ರಾ ಭಗವತೀ ಭರ್ಗಾ ವತ್ಸಲಾ ಭಗಶಾಲಿನೀ ।
ಖೇಚರೀ ಖಡ್ಗಹಸ್ತಾ ಚ ಖಂಡಿನೀ ಖಲಮರ್ದ್ದಿನೀ ॥ 9 ॥

ಖಟ್ವಾಂಗಧಾರಿಣೀ ಖಡ್ವಾ ಖಡಂಗಾ ಖಗವಾಹಿನೀ ।
ಷಟ್ಚಕ್ರಭೇದವಿಖ್ಯಾತಾ ಖಗಪೂಜ್ಯಾ ಸ್ವಗೇಶ್ವರೀ ॥ 10 ॥

ಲಾಂಗಲೀ ಲಲನಾ ಲೇಖಾ ಲೇಖಿನೀ ಲಲನಾ ಲತಾ ।
ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಲಕ್ಷ್ಮವತಿ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾ ಲಾಭದಾ ಲೋಭವರ್ಜಿತಾ ॥ 11 ॥

ಇತಿ ಭುವನೇಶ್ವರೀಶತಮ್ ॥ 7 ॥

ಅಥ ಲೀಲಾವತೀಶತಮ್ ।
ಲೀಲಾವತೀ ಲಲಾಮಾಭಾ ಲೋಹಮುದ್ರಾ ಲಿಪಿಪ್ರಿಯಾ ।
ಲೋಕೇಶ್ವರೀ ಚ ಲೋಕಾಂಗಾ ಲಬ್ಧಿರ್ಲೋಕಾನ್ತಪಾಲಿನೀ ॥ 1 ॥

ಲೀಲಾ ಲೀಲಾಂಗದಾ ಲೋಲಾ ಲಾವಣ್ಯಾ ಲಲಿತಾರ್ಥಿನೀ ।
ಲೋಭದಾ ಲಾವನಿರ್ಲಂಕಾ ಲಕ್ಷಣಾ ಲಕ್ಷ್ಯವರ್ಜಿತಾ ॥ 2 ॥

ಉರ್ಮೋವಸೀ ಉದೀಚೀ ಚ ಉದ್ಯೋತೋದ್ಯೋತಕಾರಿಣೀ ।
ಉದ್ಧಾರಣ್ಯಾ ಧರೋದಕ್ಯೋ ದಿವ್ಯೋದಕನಿವಾಸಿನೀ ॥ 3 ॥

ಉದಾಹಾರೋತ್ತಮಾತಂಸಾ ಔಷಧ್ಯುದಧಿತಾರಣೀ ।
ಉತ್ತರೋತ್ತರವಾದಿಭ್ಯೋ ಧರಾಧರನಿವಾಸಿನೀ ॥ 4 ॥

ಉತ್ಕೀಲನ್ತ್ಯುತ್ಕೀಲಿನೀ ಚ ಉತ್ಕೀರ್ಣೋಕಾರರೂಪಿಣಿ ।
ಓಂಕಾರಾಕಾರರೂಪಾ ಚ ಅಮ್ಬಿಕಾಽಮ್ಬರಚಾರಿಣೀ ॥ 5 ॥

ಅಮೋಘಾ ಸಾ ಪುರೀ ಚಾನ್ತಾಽಣಿಮಾದಿಗುಣಸಂಯುತಾ ।
ಅನಾದಿನಿಧನಾಽನನ್ತಾ ಚಾತುಲಾಟಾಽಟ್ಟಹಾಸಿನೀ ॥ 6 ॥

ಅಪಣಾರ್ದ್ಧಬಿನ್ದುಧರಾ ಲೋಕಾಲಲ್ಯಾಲಿವಾಂಗನಾ ।
ಆನನ್ದಾನನ್ದದಾ ಲೋಕಾ ರಾಷ್ಟ್ರಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾನಕಾ ॥ 7 ॥

ಅವ್ಯಕ್ತಾಸ್ತ್ರಮಯೀ ಮೂರ್ತಿರಜೀರ್ಣಾ ಜೀಣಹಾರಿಣೀ ।
ಅಹಿಕೃತ್ಯ ರಜಾಜಾರಾ ಹುಂಕಾರರಾತಿರನ್ತಿದಾ ॥ 8 ॥

ಅನುರೂಪಾಥ ಮೂತ್ತಿಘ್ನೀ ಕ್ರೀಡಾ ಕೈರವಪಾಲಿನೀ ।
ಅನೋಕಹಾಶುಗಾ ಭೇದ್ಯಾ ಛೇದ್ಯಾ ಚಾಕಾಶಗಾಮಿನೀ ॥ 9 ॥

ಅನನ್ತರಾ ಸಾಧಿಕಾರಾ ತ್ವಾಂಗಾ ಅನನ್ತರನಾಶಿನೀ ।
ಅಲಕಾ ಯವನಾ ಲಂಘ್ಯಾ ಸೀತಾ ಶಿಖರಧಾರಿಣೀ ॥ 10 ॥

ಅಹಿನಾಥಪ್ರಿಯಪ್ರಾಣಾ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಮಹೇಶ್ವರೀ ।
ಆಕರ್ಷಣ್ಯಾಧರಾ ರಾಗಾ ಮನ್ದಾ ಮೋದಾವಧಾರಿಣೀ ॥ 11 ॥

ಇತಿ ಲೀಲಾವತೀಶತಮ್ ॥ 8 ॥।

ಅಥ ತ್ರಿನೇತ್ರಾಶತಮ್ ।
ತ್ರಿನೇತ್ರಾ ತ್ರ್ಯಮ್ಬಿಕಾ ತನ್ತ್ರೀ ತ್ರಿಪುರಾ ತ್ರಿಪುರಭೈರವೀ ।
ತ್ರಿಪುಷ್ಟಾ ತ್ರಿಫಣಾ ತಾರಾ ತೋತಲಾ ತ್ವರಿತಾ ತುಲಾ ॥ 1 ॥

ತಪಪ್ರಿಯಾ ತಾಪಸೀ ಚ ತಪೋನಿಷ್ಠಾ ತಪಸ್ವಿನೀ ।
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯದೀಪಕಾ ತ್ರೇಧಾ ತ್ರಿಸನ್ಧ್ಯಾ ತ್ರಿಪದಾಶ್ರಯಾ ॥ 2 ॥

ತ್ರಿರೂಪಾ ತ್ರಿಪದಾ ತ್ರಾಣಾ ತಾರಾ ತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರೀ ।
ತ್ರಿಲೋಚನಾ ತ್ರಿಪಥಗಾ ತಾರಾ ಮಾನವಿಮರ್ದಿನೀ ॥ 3 ॥

ಧರ್ಮಪ್ರಿಯಾ ಧರ್ಮದಾ ಚ ಧರ್ಮಿಣೀ ಧರ್ಮಪಾಲಿನೀ ।
ಧಾರಾಧರಧರಾಧಾರಾ ಧಾತ್ರೀ ಧರ್ಮಾಂಗಪಾಲಿನೀ ॥ 4 ॥

ಧೌತಾ ಧೃತಿಧುರಾ ಧೀರಾ ಧುನುನೀ ಚ ಧನುರ್ದ್ಧರಾ ।
ಬ್ರಹ್ಮಾಣೀ ಬ್ರಹ್ಮಗೋತ್ರಾ ಚ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೀ ಬ್ರಹ್ಮಪಾಲಿನೀ ॥ 5 ॥

ಗಂಗಾ ಗೋದಾವರೀ ಗೌಗಾ ಗಾಯತ್ರೀ ಗಣಪಾಲಿನೀ ।
ಗೋಚರೀ ಗೋಮತೀ ಗುರ್ವಾಽಗಾಧಾ ಗಾನ್ಧಾರಿಣೀ ಗುಹಾ ॥ 6 ॥

ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರಭಾ ವೀರಾ ವೀಣಾವಾಸವಪೂಜಿತಾ ।
ಗೀತಾಪ್ರಿಯಾ ಗರ್ಭಧಾರಾ ಗಾ ಗಾಯಿನೀ ಗಜಗಾಮಿನೀ ॥ 7 ॥

ಗರೀಯಸೀ ಗುಣೋಪೇತಾ ಗರಿಷ್ಠಾ ಗರಮರ್ದಿನೀ ।
ಗಮ್ಭೀರಾ ಗುರುರೂಪಾ ಚ ಗೀತಾ ಗರ್ವಾಪಹಾರಿಣೀ ॥ 8 ॥

ಗ್ರಹಿಣೀ ಗ್ರಾಹಿಣೀ ಗೌರೀ ಗನ್ಧಾರೀ ಗನ್ಧವಾಸನಾ ।
ಗಾರುಡೀ ಗಾಸಿನೀ ಗೂಢಾ ಗೌಹನೀ ಗುಣಹಾಯಿನೀ ॥ 9 ॥

ಚಕ್ರಮಧ್ಯಾ ಚಕ್ರಧರಾ ಚಿತ್ರಣೀ ಚಿತ್ರರೂಪಿಣೀ ।
ಚರ್ಚರೀ ಚತುರಾ ಚಿತ್ರಾ ಚಿತ್ರಮಾಯಾ ಚತುರ್ಭುಜಾ ॥ 10 ॥

ಚನ್ದ್ರಾಭಾ ಚನ್ದ್ರವರ್ಣಾ ಚ ಚಕ್ರಿಣೀ ಚಕ್ರಧಾರಿಣೀ ।
ಚಕ್ರಾಯುಧಾ ಕರಧರಾ ಚಂಡೀ ಚಂಡಪರಾಕ್ರಮಾ ॥ 11 ॥

ಇತಿ ತ್ರಿನೇತ್ರಾಶತಮ್ ॥ 9 ॥

ಅಥ ಚಕ್ರೇಶ್ವರೀಶತಮ್ ।
ಚಕ್ರೇಶ್ವರೀ ಚಮೂಶ್ಚಿನ್ತಾ ಚಾಪಿನೀ ಚಂಚಲಾತ್ಮಿಕಾ ।
ಚನ್ದ್ರಲೇಖಾ ಚನ್ದ್ರಭಾಗಾ ಚನ್ದ್ರಿಕಾ ಚನ್ದ್ರಮಂಡಲಾ ॥ 1 ॥

ಚನ್ದ್ರಕಾನ್ತಿಶ್ಚನ್ದ್ರಮಶ್ರೀಶ್ಚನ್ದ್ರಮಂಡಲವರ್ತಿನೀ ।
ಚತು ಸಮುದ್ರಪಾರಾನ್ತಾ ಚತುರಾಶ್ರಮವಾಸಿನೀ ॥ 2 ॥

ಚತುರ್ಮುಖೀ ಚನ್ದ್ರಮುಖೀ ಚತುರ್ವರ್ಣಫಲಪ್ರದಾ ।
ಚಿತ್ಸ್ವರೂಪಾ ಚಿದಾನನ್ದಾ ಚಿರಾಶ್ಚಿನ್ತಾಮಣಿಃ ಪಿತಾ ॥ 3 ॥

ಚನ್ದ್ರಹಾಸಾ ಚ ಚಾಮುಂಡಾ ಚಿನ್ತನಾ ಚೌರವರ್ಜಿನೀ ।
ಚೈತ್ಯಪ್ರಿಯಾ ಚತ್ಯಲೀಲಾ ಚಿನ್ತನಾರ್ಥಫಲಪ್ರದಾ ॥ 4 ॥

ಹ್ರೀಂರೂಪಾ ಹಂಸಗಮನೀ ಹಾಕಿನೀ ಹಿಂಗುಲಾಹೀತಾ ।
ಹಾಲಾಹಲಧರಾ ಹಾರಾ ಹಂಸವರ್ಣಾ ಚ ಹರ್ಷದಾ ॥ 5 ॥

ಹಿಮಾನೀ ಹರಿತಾ ಹೀರಾ ಹರ್ಷಿಣೀ ಹರಿಮರ್ದಿನೀ ।
ಗೋಪಿನೀ ಗೌರಗೀತಾ ಚ ದುರ್ಗಾ ದುರ್ಲಲಿತಾ ಧರಾ ॥ 6 ॥

ದಾಮಿನೀ ದೀರ್ಧಿಕಾ ದುಗ್ಧಾ ದುರ್ಗಮಾ ದುರ್ಲಭೋದಯಾ ।
ದ್ವಾರಿಕಾ ದಕ್ಷಿಣಾ ದೀಕ್ಷಾ ದಕ್ಷಾ ದಕ್ಷಾತಿಪೂಜಿತಾ ॥ 7 ॥

ದಮಯನ್ತೀ ದಾನವತೀ ದ್ಯುತಿದೀಪ್ತಾ ದಿವಾಗತಿಃ ।
ದರಿದ್ರಹಾ ವೈರಿದೂರಾ ದಾರಾ ದುರ್ಗಾತಿನಾಶಿನೀ ॥ 8 ॥

ದರ್ಪಹಾ ದೈತ್ಯದಾಸಾ ಚ ದರ್ಶಿನೀ ದರ್ಶನಪ್ರಿಯಾ ।
ವೃಷಪ್ರಿಯಾ ಚ ವೃಷಭಾ ವೃಷಾರೂಢಾ ಪ್ರಬೋಧಿನೀ ॥ 9 ॥

ಸೂಕ್ಷ್ಮಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗತಿಃ ಶ್ಲಕ್ಷ್ಣಾ ಧನಮಾಲಾ ಧನದ್ಯೂತಿ ।
ಛಾಯಾ ಛಾತ್ರಚ್ಛವಿಚ್ಛಿರಕ್ಷೀರಾದಾ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಿಣೀ ॥ 10 ॥

ಅಮರೀ ರತಿರಾತ್ರೀಶ್ಚ ರಂಗಿನೀ ರತಿದಾ ರುಷಾ ।
ಸ್ಥೂಲಾ ಸ್ಥೂಲತರಾ ಸ್ಥೂಲಾ ಸ್ಥಂಡಿಲಾಶಯವಾಸಿನೀ ॥ 11 ॥

ಸ್ಥಿರಾ ಸ್ಥಾನವತೀ ದೇವೀ ಘನಘೋರನಿನಾದಿನೀ ।
ಕ್ಷೇಮಂಕರೀ ಕ್ಷೇಮವತೀ ಕ್ಷೇಮದಾ ಕ್ಷೇಮವರ್ದ್ಧಿನೀ ॥ 12 ॥

ಶೇಲೂಷರೂಪಿಣೋ ಶಿಷ್ಟಾ ಸಂಸಾರಾರ್ಣವತಾರಿಣೀ ।
ಸದಾ ಸಹಾಯಿನೀ ತುಭ್ಯಂ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಮಹೇಶ್ವರೀ ॥ 13 ॥

ಇತೀ ಚಕ್ರೇಶ್ವರೀಶತಮ್ ॥ 10 ॥

ಫಲಶ್ರುತಿಃ
ನಿತ್ಯಂ ಪುಮಾನ್ ಪಠತಿ ಯೋ ನಿತರಾಂ ತ್ರಿಶುದ್ಧ್ಯಾ
ಶೌಚಂ ವಿಧಾಯ ವಿಮಲಂ ಫಣಿಶೇಖರಾಯಾಃ ।
ಸ್ತೋತ್ರಂ ದ್ಯುನಾಥ ಉದಿತೇ ಸುಸಹಸ್ರನಾಮ
ಚಾಷ್ಟೋತ್ತರಂ ಭವತಿ ಸೋ ಭವನಾಧಿರಾಜಃ ॥ 1 ॥

ತತ್ಕಾಲಜಾತವರಗೋಮಯಲಿಪ್ತಭೂಮೌ
ಕುರ್ಯಾದ್ ದೃಢಾಸನಮತೀನ್ದ್ರಿಯಪದ್ಮಕಾಖ್ಯಮ್ ।
ಧೂಪಂ ವಿಧಾಯ ವರಗುಗ್ಗುಲುಮಾಜ್ಯಯುಕ್ತಂ
ರಕ್ತಾಮ್ಬರಂ ವಪುಷಿ ಭೂಪ್ಯ ಮನಃ ಪ್ರಶಸ್ತಃ ॥ 2 ॥

ನ ತಸ್ಯ ರಾತ್ರೌ ಭಯಮಸ್ತಿ ಕಿಂಚಿನ್ನ ಶೋಕರೋಗೋದ್ಭವದುಃಖಜಾಲಮ್ ।
ನ ರಾಜಪೀಡಾ ನ ಚ ದುರ್ಜನಸ್ಯ ಪದ್ಮಾವತೀಸ್ತೋತ್ರ ನಿಶಮ್ಯತಾಂ ವೇ ॥ 3 ॥

ನ ಬನ್ಧನಂ ತಸ್ಯ ನ ವಹ್ನಿಜಾತಂ
ಭಯಂ ನ ಚಾರೇರ್ನೃಪತೋಽಪಿ ಕಿಂಚಿತ್ ।
ನ ಮತ್ತನಾಗಸ್ಯ ನ ಕೇಶರೀಭಯಂ
ಯೋ ನಿತ್ಯಪಾಠೀ ಸ್ತವನಸ್ವ ಪದ್ಮೇ! ॥ 4 ॥

ನ ಸಂಗರೇ ಶಸ್ತ್ರಚಯಾಭಿಘಾತಃ
ನ ವ್ಯಾಘ್ರಭೀತಿರ್ಭುವಿ ಭೀತಿಭೀತಿಃ ।
ಪಿಶಾಚಿನೀನಾಂ ನ ಚ ಡಾಕಿನೀನಾಂ
ಸ್ತೋತ್ರಂ ರಮಾಯಾಃ ಪಠತೀತಿ ಯೋ ವಂ ॥ 5 ॥

ನ ರಾಕ್ಷಸಾನಾಂ ನ ಚ ಶಾಕಿನೀನಾಂ
ನ ಚಾಪದಾ ನೈವ ದರಿದ್ರತಾ ಚ ।
ನ ಚಾಸ್ಯ ಮೃತ್ಯೋರ್ಭಯಮಸ್ತಿ ಕಿಂಚಿತ್
ಪದ್ಮಾವತೀಸ್ತೋತ್ರ ನಿಶಮ್ಯತಾಂ ವೈ ॥ 6 ॥

ಸ್ನಾನಂ ವಿಧಾಯ ವಿಧಿವದ್ ಭುವಿ ಪಾರ್ಶ್ವಭರ್ತುಃ
ಪೂಜಾಂ ಕರೋತಿ ಶುಚಿದ್ರವ್ಯಚಯೈರ್ವಿಧಿಜ್ಞಃ ।
ಪದ್ಮಾವತೀ ಫಲತಿ ತಸ್ಯ ಮನೋಽಭಿಲಾಷಂ
ನಾನಾವಿಧಂ ಭವಭವಂ ಸುಖಸಾರಭೂತಮ್ ॥ 7 ॥

ಸುಪೂರ್ವಾಹ್ಣಮಧ್ಯಾಹ್ನಸನ್ಧ್ಯಾಸು ಪಾಠಂ
ತಥೈವಾವಕಾಶಂ ಭವೇದೇಕಚಿತ್ತಃ ।
ಭವೇತ್ತಸ್ಯ ಲಾಭಾರ್ಥಂ ಆದಿತ್ಯವಾರೇ
ಕರೋತೀಹ ಭಕ್ತಿಂ ಸದಾ ಪಾರ್ಶ್ವಭರ್ತುಃ ॥ 8 ॥

ಶುಭಾಪತ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ನು ವಾಜೀನ್ದ್ರಯೂಥಾ
ಗೃಹೇ ತಸ್ಯ ನಿತ್ಯಂ ಸದಾ ಸಂಚರನ್ತಿ
ನವೀನಾಂಗನಾನಾಂ ಗಣಾಸ್ತಸ್ಯ ನಿತ್ಯಂ
ಶಿವಾಯಾಃ ಸುನಾಮಾವಲಿರ್ಯಸ್ಯ ಚಿತ್ತೇ ॥ 9 ॥

ಮಮಾಲ್ಪಬುದ್ಧ್ಯಾ ಸ್ತವನಂ ವಿಧಾಯ var ಮಮಾಲ್ಪವದ್ಧೇಃ
ಕರೋಮಿ ಭಕ್ತಿಂ ಫಣಿಶೇಸ್ವರಾಯಾಃ ।
ಯದರ್ಥಮನ್ತ್ರಾಕ್ಷರವ್ಯಂಜನಚ್ಯುತಂ
ವಿಶೋಧನೀಯಂ ಕೃಪಯಾ ಹಿ ಸದ್ಭಿಃ ॥ 10 ॥

ಭೋ ದೇವಿ! ಭೋ ಮಾತ! ಮಮಾಪರಾಧಂ
ಸಂಕ್ಷಮ್ಯತಿ ತತ್ಸ್ತವನಾಭಿಧಾನೇ ।
ಮಾತಾ ಯಥಾಪತ್ಯಕೃತಾಪರಾಧಂ
ಸಂಕ್ಷಮ್ಯತಿ ಪ್ರೀತ್ಯಪಲಾಯನೈಕ್ಯಮ್ ॥ 11 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಭೈರವಪದ್ಮಾವತೀಕಲ್ಪೇ
ಪದ್ಮಾವತೀಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

ಜಪಂ

(1) ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಳೀಂ ಬ್ಲೈಂ ಕಲಿಕುಂಡಸ್ವಾಮಿನ್! ಸಿದ್ಧಿಥ್ಭಿಯಂ
ಜಗದ್ ವಶ್ಯಮಾನಯ ಆನಯ ಸ್ವಾಹಾ ॥ 108 ॥

(2) ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಐಂ ಶ್ರೀಂ ಶ್ರೀಗೌತಮಗಣರಾಜಾಯ ಸ್ವಾಹಾ ॥ ಲಕ್ಷ 1 ॥

(3) ಕ್ವ ನಮೋ ಚಾಲಿದೇವಿ! ಪದ್ಮಾವತಿ! ಆಕೃಷ್ಟಿಕರಣಿ! ಕಾಮಚಾರಿ,
ಮೋಹಚಾರಿ, ಅಬೋಲು ವೋಲಾವಿ, ಅದಯನುಂ ದಿವಾರಿ,
ಆಣಿ ಪಾಸಿ ಘಾಲಿ ದಾಸು ಓಂ ಫಟ್ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಜಾಪ 24 ಸಹಸ್ರಂ । ಪ್ರತ್ಯಹಂ 108 ಜಪನೀಯಮ್ । ವಶ್ಯಮ್ ॥

(4) ಓಂ ಆಂ ಐಂ ಕ್ರೋಂ ಹ್ರೀಂ ಹಸರೂಪೇ! ಸರ್ವವಶ್ಯೇ!
ಶ್ರೀಂ ಸೋಹಂ ಪದ್ಮಾವತ್ಯೈ ಹ್ರೀಂ ನಮಃ ಪ0 । ಜಾಪೋಽಯಂ ದೀಪೋತ್ಸವೇ ।
ಘೃರತದೀಪೋಽಖಂಡಃ ರಕ್ಷಣೀಯಃ ।
ದಿನ 3 ಜಾಪ 25 ಸಹಸ್ರ ಕೀಜೇ । ತ0 12 ಸಹಸ್ರ ಕೀಜೇ । ಪಚಾಮುತ ಹೋಮ ।
ಸರ್ವಾರ್ಥಸಿದ್ಧಿ । ನಿತ್ಯಪಾಠ 21 ॥

॥ ಶುಭಂ ಭವತು ॥

Also Read 1000 Names of Shri Padmavati/Alemelu:

1000 Names of Sri Padmavati | Narasimha Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Padmavati | Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top