Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Shanmukha or Tatpurusha Mukha Sahasranamavali 2 in Kannada

Shri Shanmukha Sahasranamavali 2 in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಷಣ್ಮುಖ ಅಥವಾ ತತ್ಪುರುಷಮುಖಸಹಸ್ರನಾಮಾವಲಿಃ 2 ॥

ಓಂ ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ತತ್ಪುರುಷಮುಖಪೂಜನಮ್ ।

ಓಂ ವಚನಭುವೇ ನಮಃ । ಪರಾಯ । ಶಂಕರಾಯ । ಕಾಮಿನೇ । ಅನಿಲಾತ್ಮನೇ ।
ನೀಲಕಂಠಾಯ । ನಿರ್ಮಲಾಯ । ಕಪರ್ದಿನೇ । ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಾಯ । ಕಾನ್ತಾಯ ।
ನಿರಹಂಕಾರಿಣೇ । ಅನರ್ಘಾಯ । ವಿಶಾಲಾಯ । ಸಾಲಹಸ್ತಾಯ । ನಿರಂಜನಾಯ ।
ಶರ್ವಾಯ । ಶ್ರುತಾಯ । ಪರಮಾತ್ಮನೇ । ಶಿವಾಯ । ಭರ್ಗಾಯ ನಮಃ । ॥ 20 ॥

ಓಂ ಗುಣಾತೀತಾಯ ನಮಃ । ಚೇತಸೇ । ಮಹಾದೇವಾಯ । ಪೀತಾಯ । ಪಾರ್ವತೀಸುತಾಯ ।
ಕೇವಲಾಯ । ಮಹೇಶಾಯ । ವಿಶುದ್ಧಾಯ । ಬುಧಾಯ । ಕೈವಲ್ಯಾಯ । ಸುದೇಶಾಯ ।
ನಿಸ್ಪೃಹಾಯ । ಸುರೂಪಿಣೇ । ಸೋಮವಿಭೂಷಾಯ । ಕಾಲಾಯ । ಅಮೃತತೇಜಸೇ ।
ಅಜರಾಯ । ಜಗತ್ಪಿತ್ರೇ । ಜನಕಾಯ । ಪಿನಾಕಿನೇ ॥ ಪಿನಾಕಾಯ ॥ ನಮಃ । ॥ 40 ॥

ಓಂ ಸಿಂಹಾಯ ನಮಃ । ನಿರಾಧಾರಾಯ । ಮಾಯಾತೀತಾಯ । ಬೀಜಾಯ । ಸರ್ವಭೂಷಾಯ ।
ಪಶುಪತಯೇ । ಪುರನ್ದರಾಯ । ಭದ್ರಾಯ । ಪುರುಷಾಯ । ಮಹಾಸನ್ತೋಷರೂಪಿಣೇ ।
ಜ್ಞಾನಿನೇ । ಶುದ್ಧಬುದ್ಧಯೇ । ಬಹುಸ್ವರೂಪಾಯ । ತಾರಾಯ । ಪರಮಾತ್ಮನೇ ।
ಪೂರ್ವಜಾಯ । ಸುರೇಶಾಯ । ಬ್ರಹ್ಮಣೇ । ಅನನ್ತಮೂರ್ತಯೇ । ನಿರಕ್ಷರಾಯ ನಮಃ । ॥ 60 ॥

ಓಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಯ ನಮಃ । ಕೈಲಾಸಪತಯೇ । ನಿರಾಮಯಾಯ । ಕಾನ್ತಾಯ । ನಿರಾಕಾರಾಯ ।
ನಿರಾಲಮ್ಬಾಯ । ವಿಶ್ವಾಯ ॥ ವಿಶ್ವಯ ॥ । ನಿತ್ಯಾಯ । ಯತಯೇ । ಆತ್ಮಾರಾಮಾಯ ।
ಹವ್ಯಾಯ । ಪೂಜ್ಯಾಯ । ಪರಮೇಷ್ಠಿನೇ । ವಿಕರ್ತನಾಯ । ಭೀಮಾಯ । ಶಮ್ಭವೇ ।
ವಿಶ್ವರೂಪಿಣೇ । ಹಂಸಾಯ । ಹಂಸನಾಥಾಯ । ಪ್ರತಿಸೂರ್ಯಾಯ ನಮಃ । ॥ 80 ॥

ಓಂ ಪರಾತ್ಪರಾಯ ನಮಃ । ರುದ್ರಾಯ । ಭವಾಯ । ಅಲಂಘ್ಯಶಕ್ತಯೇ । ಇನ್ದ್ರಹನ್ತ್ರೇ ।
ನಿಧೀಶಾಯ । ಕಾಲಹನ್ತ್ರೇ । ಮನಸ್ವಿನೇ । ವಿಶ್ವಮಾತ್ರೇ । ಜಗದ್ಧಾತ್ರೇ ।
ಜಗನ್ನೇತ್ರೇ । ಜಟಿಲಾಯ । ವಿರಾಗಾಯ । ಪವಿತ್ರಾಯ । ಮೃಡಾಯ । ನಿರವದ್ಯಾಯ ।
ಪಾಲಕಾಯ । ನಿರನ್ತಕಾಯ । ನಾದಾಯ । ರವಿನೇತ್ರಾಯ ನಮಃ । ॥ 100 ॥

ಓಂ ವ್ಯೋಮಕೇಶಾಯ ನಮಃ । ಚತುರ್ಭೋಗಾಯ । ಸಾರಾಯ । ಯೋಗಿನೇ । ಅನನ್ತಮಾಯಿನೇ ।
ಧರ್ಮಿಷ್ಠಾಯ । ವರಿಷ್ಠಾಯ । ಪುರತ್ರಯಾಯ । ವಿಘಾತಿನೇ । ಗಿರಿಸ್ಥಾಯ ।
var ಪುರ್ತ್ರಯವಿಘಾತಿನೇ ?
ಗಿರೀಶಾಯ । ವರದಾಯ । ವ್ಯಾಘ್ರಚರ್ಮಾಮ್ಬರಧರಾಯ । ದಿಗ್ವಸ್ತ್ರಾಯ ।
ಪರಮಾರ್ಥಾಯ । ಮನ್ತ್ರಾಯ । ಪ್ರಮಥಾಯ । ಸುಚಕ್ಷುಷೇ । ಆದ್ಯಾಯ ।
ಶೂಲಗರ್ವಾಯ ನಮಃ । ॥ 120 ॥

ಓಂ ಶಿತಿಕಂಠಾಯ ನಮಃ । ಉಗ್ರಾಯ । ತೇಜಸೇ । ವಾಮದೇವಾಯ । ಶ್ರೀಕಂಠಾಯ ।
ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಾಯ । ಸೂದ್ಯಾಯ । ಗೌರೀಶಾಯ । ವರಾಯ । ವೀರತನ್ತ್ರಾಯ ।
ಕಾಮನಾಶಾಯ । ಗುರವೇ । ಮುಕ್ತಿನಾಥಾಯ । ವಿರೂಪಾಕ್ಷಾಯ । ಸುತಾಯ ।
ಸಹಸ್ರನೇತ್ರಾಯ । ಹವಿಷೇ । ಹಿತಕಾರಿಣೇ । ಮಹಾಕಾಲಾಯ । ಜಲಜನೇತ್ರಾಯ ನಮಃ ॥ 140 ॥

ಓಂ ವೈದ್ಯಾಯ ನಮಃ । ಸುಘೃಣೇಶಾಯ । ಓಂಕಾರರೂಪಾಯ । ಸೋಮನಾಥಾಯ ।
ರಾಮೇಶ್ವರಾಯ । ಶುಚಯೇ । ಸೋಮೇಶಾಯ । ತ್ರಿಯಮ್ಬಕಾಯ । ನಿರಾಹಾರಾಯ ।
ಕೇದಾರಾಯ । ಗಂಗಾಧರಾಯ । ಕವಯೇ । ನಾಗನಾಥಾಯ । ಭಸ್ಮಪ್ರಿಯಾಯ । ಮಹತೇ ।
ರಶ್ಮಿಪಾಯ । ಪೂರ್ಣಾಯ । ದಯಾಳವೇ । ಧರ್ಮಾಯ । ಧನದೇಶಾಯ ನಮಃ । ॥ 160 ॥

ಓಂ ಗಜಚರ್ಮಾಮ್ಬರಧರಾಯ ನಮಃ । ಫಾಲನೇತ್ರಾಯ । ಯಜ್ಞಾಯ । ಶ್ರೀಶೈಲಪತಯೇ ।
ಕೃಶಾನುರೇತಸೇ । ನೀಲಲೋಹಿತಾಯ । ಅನ್ಧಕಾಸುರಹನ್ತ್ರೇ । ಪಾವನಾಯ ।
ಬಲಾಯ । ಚೈತನ್ಯಾಯ । ತ್ರಿನೇತ್ರಾಯ । ದಕ್ಷನಾಶಕಾಯ । ಸಹಸ್ರಶಿರಸೇ ।
ಯಜ್ಞರೂಪಾಯ । ಸಹಸ್ರಚರಣಾಯ । ಯೋಗಿಹೃತ್ಪದ್ಮವಾಸಿನೇ । ಸದ್ಯೋಜಾತಾಯ ।
ಬಲ್ಯಾಯ । ಸರ್ವದೇವಮಯಾಯ । ಆಮೋದಾಯ ನಮಃ । ॥ 180 ॥

ಓಂ ಪ್ರಮೋದಾಯ ನಮಃ । ಗಾಯತ್ರೀವಲ್ಲಭಾಯ । ವ್ಯೋಮಾಕಾರಾಯ । ವಿಪ್ರಾಯ । ವಿಪ್ರಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಅಘೋರಾಯ । ಸುವೇಶಾಯ । ಶ್ವೇತರೂಪಾಯ । ವಿದ್ವತ್ಕ್ರಮಾಯ । ಚಕ್ರಾಯ ।
ವಿಶ್ವಗ್ರಾಸಾಯ । ನನ್ದಿನೇ । ಅಧರ್ಮಶತ್ರವೇ । ದುನ್ದುಭಿಮಥನಾಯ ।
ಅಜಾತಶತ್ರವೇ । ಜಗತ್ಪ್ರಾಣಾಯ । ಬ್ರಹ್ಮಶಿರಶ್ಛೇತ್ರೇ । ಪಂಚವಕ್ತ್ರಾಯ ।
ಖಡ್ಗಿನೇ । ಹರಿಕೇಶಾಯ ನಮಃ । ॥ 200 ॥

ಓಂ ವಿಭವೇ ನಮಃ । ಪಂಚವರ್ಣಾಯ । ವಜ್ರಿಣೇ । ಪಂಚಾಕ್ಷರಾಯ ।
ಗೋವರ್ಧನಗತಾಯ । ಪ್ರಭವಾಯ । ಜೀವಾಯ । ಕಾಲಕೂಟವಿಷಾದಿನೇ ।
ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರಾಯ । ಸಿದ್ಧಾಯ । ಸಹಸ್ರವದನಾಯ । ಸಹಸ್ರಹಸ್ತಾಯ ।
ಸಹಸ್ರನಯನಾಯ । ಸಹಸ್ರಮೂರ್ತಯೇ । ಜಿಷ್ಣವೇ । ಜಿತಶತ್ರವೇ । ಕಾಶೀನಾಥಾಯ ।
ಗೋಧರ್ಮಾಯ । ವಿಶ್ವಸಾಕ್ಷಿಣೇ । ಸರ್ವಹೇತವೇ ನಮಃ । ॥ 220 ॥

ಓಂ ಪಾಲಕಾಯ ನಮಃ । ಸರ್ವಜಗತ್ಸಂಹಾರಕಾಯ । ತ್ರ್ಯವಸ್ಥಾಯ । ಏಕಾದಶಸ್ವರೂಪಾಯ ।
ವಹ್ನಿಮೂರ್ತಯೇ । ನರಸಿಂಹಮಹಾಗರ್ವಘಾತಿನೇ । ಶರಭಾಯ ।
ಭಸ್ಮಾಭ್ಯಕ್ತಾಯ । ತೀರ್ಥಾಯ । ಜಾಹ್ನವೀಜನಕಾಯ । ದೇವದಾನವಗನ್ಧರ್ವಗುರವೇ ।
ದಲಿತಾರ್ಜುನಸಾದಕಾಯ । ವಾಯುಸ್ವರೂಪಿಣೇ । ಸ್ವೇಚ್ಛಾಮಾತೃಸ್ವರೂಪಾಯ ।
ಪ್ರಸಿದ್ಧಾಯ । ವೃಷಭಧ್ವಜಾಯ । ಘೋಷ್ಯಾಯ । ಜಗದವನಪ್ರವರ್ತಿನೇ ।
ಅನಾಥಾಯ । ಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ । ॥ 240 ॥

ಓಂ ವಿಷ್ಣುಗರ್ವಹರಾಯ ನಮಃ । ಹರಿವಿಧಾತೃಕಲಹನಾಶಾಯ । ದಶಹಸ್ತಾಯ ।
ಗಗನಾಯ । ವಟವೇ । ಕೈವಲ್ಯಾನಲದಾತ್ರೇ । ವರದಾಯ । ಜ್ಞಾನಾಯ ।
ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯಾಯ । ಘಂಟಾರವಪ್ರಿಯಾಯ । ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಾಯ । ಪದ್ಮಾಸನಾಯ । ಪುಣ್ಯಾಯ ।
ನಿರ್ವಾಣಾಯ । ಅಬ್ಯೋನಯೇ । ಸುದೇಹಾಯ । ಉತ್ತಮಾಯ । ಕುಬೇರಬನ್ಧವೇ । ಸೋಮಾಯ ।
ಸುಖದಾಯಿನೇ ನಮಃ । ॥ 260 ॥

ಓಂ ಅಮೃತೇಶಾಯ ನಮಃ । ಸೌಮ್ಯಾಯ । ಖೇಚರಾಯ । ಪ್ರಿಯಸದೇ । ದಕ್ಷಾಯ ।
ಧನ್ವಿನೇ । ವಿಭವೇ । ಗಿರೀಶಾಯ । ಗಿರಿಶಾನ್ತಾಯ । ಗಿರಿತ್ರಯಾಯ ।
ಗಿರಿಶಾನ್ತದಾಯ । ಪಾರಿಜಾತಾಯ । ಬೃಹತೇ । ಪಂಚಯಜ್ಞಾಯ । ತರುಣಾಯ ।
ವಿಶಿಷ್ಟಾಯ । ಬಾಲರೂಪಧರಾಯ । ಜೀವಿತೇಶಾಯ । ತುಷ್ಟಾಯ । ಪುಷ್ಟಾನಾಂ
ಪತಯೇ ನಮಃ । ॥ 280 ॥

ಓಂ ಭವಹನ್ತ್ರೇ ನಮಃ । ಹಿರಣ್ಯಾಯ । ಕನಿಷ್ಠಾಯ । ಮಧ್ಯಮಾಯ ।
ವಿಧಾತ್ರೇ । ಶ್ರೀಹರಾಯ । ಸುಭಗಾಯ । ಆದಿತ್ಯಪತಯೇ । ರುದ್ರಮನ್ಯವೇ ।
ಮಹಾಹ್ರದಾಯ ॥ ಮಹಾಹೃದಾಯ ॥ । ಹ್ರಸ್ವಾಯ । ವಾಮನಾಯ । ತತ್ಪುರುಷಾಯ ।
ಚತುರ್ಭವ್ಯಾಯ । ಧೂರ್ಜಟಯೇ । ಗಜೇಶಾಯ । ಜಗನ್ನಾಥಾಯ । ಮಹತೇ ।
ಲೀಲಾವಿಗ್ರಹಧಾರಿಣೇ । ಅನಘಾಯ ನಮಃ । ॥ 300 ॥

ಓಂ ಅಮರಾಯ ನಮಃ । ಆತಾಮ್ರಾಯ । ಅಜಾಯ । ಲೋಕಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ । ಅನಾದಿನಿಧನಾಯ ।
ವ್ಯಕ್ತೇತರಾಯ । ಪರಮಾಣವೇ । ವ್ಯಕ್ತಾಯ । ಲಘವೇ । ಸ್ಥೂಲರೂಪಾಯ ।
ಪರಶುಸನ್ಧಾರಿಣೇ । ಖಟ್ವಾಂಗಹಸ್ತಾಯ । ಪರಶುಧಾರಿಣೇ । ನಾಗಹಸ್ತಾಯ ।
ವರದಾಭಯಹಸ್ತಾಯ । ಡಮರುಹಸ್ತಾಯ । ಡಮ್ಭಾಯ । ಅಂಚಿತಾಯ ।
ಅಣಿಮಾದಿಗುಣೇಶಾಯ । ಪಂಚಬ್ರಹ್ಮಮಯಾಯ ನಮಃ । ॥ 320 ॥

ಓಂ ಪುರಾತನಾಯ ನಮಃ । ಪುಣ್ಯಾಯ । ಬಲಪ್ರಮಥನಾಯ । ಪೂರ್ಣೋದರಾಯ । ಪಕ್ಷಾಯ ।
ಉಪರಕ್ತಾಯ । ಉದಾರಾಯ । ವಿಚಿತ್ರಾಯ । ವಿಚಿತ್ರಗತಯೇ । ವಾಗ್ವಿಶುದ್ಧಾಯ ।
ಚಿತಯೇ । ನಿರ್ಗುಣಾಯ । ಪರಮೇಶಾಯ । ಶೇಷಾಯ । ಪರಾಪರಾಯ । ಮಹೇನ್ದ್ರಾಯ ।
ಸುಶೀಲಾಯ । ಕರವೀರಪ್ರಿಯಾಯ । ಮಹಾಪರಾಕ್ರಮಾಯ । ಕಾಲರೂಪಿಣೇ ನಮಃ । ॥ 340 ॥

ಲೋಕಚೂಡಾಕರಾಯ ನಮ್ಃ । ವಿಷ್ಟರಶ್ರವಸೇ । ಸಮ್ರಾಜೇ । ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಾಯ ।
ತ್ವಿಷೀಮತೇ । ವರೇಣ್ಯಾಯ । ವಜ್ರರೂಪಾಯ । ಪರಸ್ಮೈ ಜ್ಯೋತಿಷೇ ॥ ಪರಂಜ್ಯೋತಿಷೇ ॥ ।
ಪದ್ಮಗರ್ಭಾಯ । ಸಲೀಲಾಯ । ತತ್ತ್ವಾಧಿಕಾಯ । ಸ್ವರ್ಗಾಯ ।
ದೀರ್ಘಾಯ । ಸ್ರಗ್ವಿಣೇ । ಪಾಂಡುರಂಗಾಯ । ಘೋರಾಯ । ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಿಣೇ ।
ನಿಷ್ಕಲಾಯ । ಪ್ರಪದ್ಯಾಯ । ಸಾಮಗೇಯಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ । ॥ 360 ॥

ಓಂ ಜಯಾಯ ನಮಃ । ಕ್ಷೇತ್ರಾಯ । ಕ್ಷೇತ್ರಾಣಾಂ ಪತಯೇ । ಕಲಾಧರಾಯ ।
ವೃತಾಯ । ಪಂಚಭೂತಾತ್ಮನೇ । ಅನಿತರಾಯ । ತಿಥಯೇ । ಪಾಪನಾಶಕಾಯ ।
ವಿಶ್ವತಶ್ಚಕ್ಷುಷೇ । ಕಾಲಯೋಗಿನೇ । ಅನನ್ತರೂಪಿಣೇ । ಸಿದ್ಧಸಿದ್ಧಿಸ್ವರೂಪಾಯ ।
ಮೇದಿನೀರೂಪಿಣೇ । ಅಗಣ್ಯಾಯ । ಪ್ರತಾಪಾಯ । ಸ್ವಧಾಹಸ್ತಾಯ । ಶ್ರೀವಲ್ಲಭಾಯ ।
ಇನ್ದ್ರಿಯಾಯ । ಮಧುರಾಯ ನಮಃ । ॥ 380 ॥

ಓಂ ಉಪಾಧಿರಹಿತಾಯ ನಮಃ । ಸುಕೃತರಾಶಯೇ । ಮುನೀಶ್ವರಾಯ । ಶಿವಾನನ್ದಾಯ ।
ತ್ರಿಪುರಘ್ನಾಯ । ತೇಜೋರಾಶಯೇ । ಅನುತ್ತಮಾಯ । ಚತುರ್ಮುಕ್ತಿವಪುಃಸ್ಥಾಯ ।
ಬುದ್ಧೀನ್ದ್ರಿಯಾತ್ಮನೇ । ಉಪದ್ರವಹರಾಯ । ಪ್ರಿಯಸನ್ದರ್ಶನಾಯ । ಭೂತನಾಥಾಯ ।
ಮೂಲಾಯ । ವೀತರಾಗಾಯ । ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯಲಭ್ಯರೂಪಾಯ । ಷಟ್ಚಕ್ರಾಯ । ವಿಶುದ್ಧಾಯ ।
ಮೂಲೇಶಾಯ । ಅವನೀಭೃತೇ । ಭುವನೇಶಾಯ ನಮಃ । ॥ 400 ॥

ಓಂ ಹಿರಣ್ಯಬಾಹವೇ ನಮಃ । ಜೀವವರದಾಯ । ಆದಿದೇವಾಯ । ಭಾಗ್ಯಾಯ ।
ಚನ್ದ್ರವಂಶಜೀವನಾಯ । ಹರಾಯ । ಬಹುರೂಪಾಯ । ಪ್ರಸನ್ನಾಯ । ಆನನ್ದಭರಿತಾಯ ।
ಕೂಟಸ್ಥಾಯ । ಮೋಕ್ಷಫಲಾಯ । ಶಾಶ್ವತಾಯ । ವಿರಾಗಿಣೇ । ಯಜ್ಞಭೋಕ್ತ್ರೇ ।
ಸುಷೇಣಾಯ । ದಕ್ಷಯಜ್ಞವಿಘಾತಿನೇ । ಸರ್ವಾತ್ಮನೇ । ವಿಶ್ವಪಾಲಾಯ ।
ವಿಶ್ವಗರ್ಭಾಯ । ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಯಾಯ ನಮಃ । ॥ 420 ॥

ಓಂ ಸಂಹಾ ॥ ಸಾ ॥ ರಹೇತಯೇ ನಮಃ । ಮುನಿಪ್ರಿಯಾಯ । ಖಲ್ಯಾಯ । ಮೂಲಪ್ರಕೃತಯೇ ।
ಸಮಸ್ತ ಬನ್ಧವೇ । ತೇಜೋಮೂರ್ತಯೇ । ಆಶ್ರಮಸ್ಥಾಪಕಾಯ । ವರ್ಣಿನೇ । ಸುನ್ದರಾಯ ।
ಮೃಗಬಾಣಾರ್ಪಣಾಯ । ಶಾರದಾವಲ್ಲಭಾಯ । ವಿಚಿತ್ರಮಾಯಿನೇ । ಅಲಂಕಾರಿಣೇ ।
ಬರ್ಹಿರ್ಮುಖದರ್ಪಮಥನಾಯ । ಅಷ್ಟಮೂರ್ತಯೇ । ನಿಷ್ಕಲಂಕಾಯ । ಹವ್ಯಾಯ ।
ಭೋಜ್ಯಾಯ । ಯಜ್ಞನಾಥಾಯ । ಮೇಧ್ಯಾಯ ನಮಃ । ॥ 440 ॥

ಓಂ ಮುಖ್ಯಾಯ ನಮಃ । ವಿಶಿಷ್ಟಾಯ । ಅಮ್ಬಿಕಾಪತಯೇ । ಸುದಾನ್ತಾಯ । ಸತ್ಯಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಓಂ ಸತ್ಯಾಯ । ಪ್ರಿಯನೃತ್ತಾಯ । ನಿತ್ಯತೃಪ್ತಾಯ । ವೇದಿತ್ರೇ । ಮೃಗಹಸ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರಾಯ । ಕುಠಾರಾಯುಧಪಾಣಯೇ । ವರಾಹಭೇದಿನೇ । ಕಂಕಾಲಧಾರಿಣೇ ।
ಮಹಾರ್ಥವಸುತತ್ತ್ವಾಯ । ಕೀರ್ತಿಸ್ತೋಮಾಯ । ಕೃತಾನ್ತಾಗಮಾಯ । ವೇದಾನ್ತಪಂಡಿತಾಯ ।
ಅಶ್ರೋತ್ರಾಯ । ಶ್ರುತಿಮತೇ ನಮಃ । ॥ 460 ॥

ಓಂ ಬಹುಶ್ರುತಿಧರಾಯ ನಮಃ । ಅಘ್ರಾಣಾಯ । ಗನ್ಧಗ್ರಹಕಾರಿಣೇ । ಪುರಾಣಾಯ ।
ಪುಷ್ಟಾಯ । ಸರ್ವಮೃಗ್ಯಾಯ । ವೃಕ್ಷಾಯ । ಜನನೇತ್ರಾಯ । ಚಿದಾತ್ಮನೇ ।
ರಸಜ್ಞಾಯ । ರಸನಾರಹಿತಾಯ । ಅಮೂರ್ತಾಯ । ಸದಸಸ್ಪತಯೇ । ಜಿತೇನ್ದ್ರಿಯಾಯ ।
ತಿಥಯೇ । ಪರಂಜ್ಯೋತಿಸ್ಸ್ವರೂಪಿಣೇ । ಸರ್ವಮೋಕ್ಷಾದಿಕರ್ತ್ರೇ । ಭುವನಸ್ಥಿತಯೇ ।
ಸ್ವರ್ಗಸ್ಫೂರ್ತಿವಿನಾಶಕರ್ತ್ರೇ । ಪ್ರೇರಕಾಯ ನಮಃ । ॥ 480 ॥

ಓಂ ಅನ್ತರ್ಯಾಮಿಣೇ ನಮಃ । ಸರ್ವಹೃದಿಸ್ಥಾಯ । ಚಕ್ರಭ್ರಮಣಕರ್ತ್ರೇ ।
ಪುರಾಣಾಯ । ವಾಮದಕ್ಷಿಣಹಸ್ತಾಯ । ಲೋಕೇಶಹರಿಶಾಲಿನೇ ।
ಸಕಲಕಲ್ಯಾಣದಾಯಿನೇ । ಪ್ರಸವಾಯ । ಉದ್ಭವೋದಾರಧೀರಾಯ । ಸೂತ್ರಕಾರಾಯ ।
ವಿಷಯಾವಮಾನಸಮುದ್ಧರಣಸೇತವೇ । ಅಸ್ನೇಹಸ್ನೇಹರೂಪಾಯ । ಪಾದಾದಿಕ್ರಾನ್ತಬಲಯೇ ।
ಮಹಾರ್ಣವಾಯ । ಭಾಸ್ಕರಾಯ । ಭಕ್ತಿಗಮ್ಯಾಯ । ಶಕ್ತೀನಾಂ ಸುಲಭಾಯ । ದುಷ್ಟಾನಾಂ
ದುಷ್ಟಾಯ । ವಿವೇಕಿನಾಂ ವನ್ದನೀಯಾಯ । ಅತರ್ಕ್ಯಾಯ ನಮಃ । ॥ 500 ॥

ಓಂ ಲೋಕಾಯ ನಮಃ । ಸುಲೋಕಾಯ । ಪೂರಯಿತ್ರೇ । ವಿಶೇಷಾಯ । ಶುಭಾಯ ।
ಕರ್ಪೂರಗೌರಾಯ । ಸರ್ಪಹಾರಾಯ । ಸಂಸಾರಭಾರರಹಿತಾಯ । ಕಮನೀಯರೂಪಧರಾಯ ।
ವನಗದರ್ಪವಿಘಾತಕಾಯ । ಜನಾತೀತಾಯ । ವೀರ್ಯಾಯ । ವಿಶ್ವಾಯ । ವ್ಯಾಪಿನೇ ।
ಸೂರ್ಯಕೋಟಿಪ್ರಕಾಶಾಯ । ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಾಯ । ಚನ್ದ್ರಕೋಟಿಸುಶೀತಳಾಯ । ವಿಮಲಾಯ ।
ಗೂಢಸ್ವರೂಪಾಯ । ದಿಶಾಮ್ಪತಯೇ ನಮಃ । ॥ 520 ॥

ಓಂ ಸತ್ಯಪ್ರತಿಜ್ಞಾಯ ನಮಃ । ಸುಸಮಯಾಯ । ಏಕರೂಪಾಯ । ಶೂನ್ಯಾಯ ।
ವಿಶ್ವನಾಥಹೃದಯಾಯ । ಸರ್ವೋತ್ತಮಾಯ । ಕಾಲಾಯ । ಪ್ರಾಣಿನಾಂ ಸುಹೃದೇ ।
ಅನ್ನಾನಾಂ ಪತಯೇ । ಚಿನ್ಮಾತ್ರಾಯ । ಧ್ಯೇಯಾಯ । ಧ್ಯಾನಗಮ್ಯಾಯ ।
ಶಾಶ್ವತೈಶ್ವರ್ಯಾಯ । ಭವಾಯ । ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಯೈ । ನಿಧನಾಯ । ಅಗ್ರಜಾಯ ।
ಯೋಗೇಶ್ವರಾಯ । ಯೋಗಗಮ್ಯಾಯ । ಬ್ರಹ್ಮಣೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ । ॥ 540 ॥

ಓಂ ಮೌಕ್ತಿಕಧರಾಯ ನಮಃ । ಧರ್ಮಾಧಾರಾಯ । ಪುಷ್ಕಲಾಯ । ಮಹೇನ್ದ್ರಾದಿದೇವ
ನಮಿತಾಯ । ಮಹರ್ಷಿವನ್ದಿತಾಯ । ಪ್ರಕಾಶಾಯ । ಸುಧರ್ಮಿಣೇ । ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಾಯ ।
ಜಗದ್ಬೀಜಾಯ । ಹರಾಯ । ಸೇವ್ಯಾಯ ಕ್ರತವೇ । ಅಧಿಪತಯೇ । ಕಾಮ್ಯಾಯ ।
ಶಿವಯಶಸೇ । ಪ್ರಚೇತಸೇ । ಬ್ರಹ್ಮಮಯಾಯ । ಸಕಲಾಯ । ರುಕ್ಮವರ್ಣಾಯ ।
ಬ್ರಹ್ಮಯೋನಯೇ । ಅಚಿನ್ತ್ಯಾಯ ನಮಃ । ॥ 560 ॥

ಓಂ ದಿವ್ಯನೃತ್ತಾಯ ನಮಃ । ಜಗತಾಮೇಕಬೀಜಾಯ । ಮಾಯಾಬೀಜಾಯ । ಸರ್ವಸನ್ನಿವಿಷ್ಟಾಯ ।
ಬ್ರಹ್ಮಚಕ್ರಭ್ರಮಾಯ । ಬ್ರಹ್ಮಾನನ್ದಾಯ । ಮಹತೇ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ।
ಭೂಮಿಭಾರಸಂಹರ್ತ್ರೇ । ವಿಧಿಸಾರಥಯೇ । ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಪ್ರಾಣಸಂರಕ್ಷಣಾಯ ।
ದೂರ್ವಾಸಸೇ । ಷಡ್ವರ್ಗರಹಿತಾಯ । ದೇಹಾರ್ಧಕಾನ್ತಾಯ । ಷಡೂರ್ಮಿರಹಿತಾಯ ।
ವಿಕೃತ್ಯೈ । ಭಾವನಾಯ । ನಾಮ್ನೇ ॥ ಅನಾಮ್ನೇ ॥ ॥ ನಾಮ್ನಾಯ ॥ । ಪರಮೇಷ್ಠಿನೇ । ಅನೇಕಕೋಟಿ
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನಾಯಕಾಯ । ಏಕಾಕಿನೇ ನಮಃ । ॥ 580 ॥

ಓಂ ನಿರ್ಮಲಾಯ ನಮಃ । ಧರ್ಮಾಯ । ತ್ರಿಲೋಚನಾಯ । ಶಿಪಿವಿಷ್ಟಾಯ ।
ತ್ರಿವಿಷ್ಟಪೇಶ್ವರಾಯ । ವ್ಯಾಘ್ರೇಶ್ವರಾಯ । ಆಯುಧಿನೇ । ಯಜ್ಞಕೇಶಾಯ ।
ಜೈಗೀಷವ್ಯೇಶ್ವರಾಯ । ದಿವೋದಾಸೇಶ್ವರಾಯ । ನಾಗೇಶ್ವರಾಯ । ನ್ಯಾಯಾಯ ।
ಸುವಾರ್ತಾಯ । ಕಾಲಚಕ್ರಪ್ರವರ್ತಿನೇ । ವಿದ್ವದ್ರಕ್ಷಣಾಯ । ದಂಷ್ಟ್ರಾಯೈ ।
ವೇದಮಯಾಯ । ನೀಲಜೀಮೂತದೇಹಾಯ । ಪರಮಾತ್ಮಜ್ಯೋತಿಷೇ ।
ಶರಣಾಗತಪಾಲಾಯ ನಮಃ । ॥ 600 ॥

ಓಂ ಮಹಾಬಲಪರಾಯ ನಮಃ । ಮಹಾಪಾಪಹರಾಯ । ಮಹಾನಾದಾಯ । ದಕ್ಷಿಣದಿಗ್ಜಯದಾತ್ರೇ ।
ಬಿಲ್ವಕೇಶಾಯ । ದಿವ್ಯಭೋಗಾಯ । ದಂಡಾಯ । ಕೋವಿದಾಯ । ಕಾಮಪಾಲಾಯ ।
ಚಿತ್ರಾಯ । ಚಿತ್ರಾಂಗಾಯ । ಮಾತಾಮಹಾಯ । ಮಾತರಿಶ್ವನೇ । ನಿಸ್ಸಂಗಾಯ ।
ಸುನೇತ್ರಾಯ । ದೇವಸೇನಾಯ । ಜಯಾಯ । ವ್ಯಾಜಸಮ್ಮರ್ದನಾಯ । ಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯ ।
ಅಂಗುಷ್ಠಶಿರಸೇ ನಮಃ । ॥ 620 ॥

ಓಂ ಲಂಕ್ಕಾನಾಥದರ್ಪಹರಾಯ ನಮಃ । ಶ್ರೀವ್ಯಾಘ್ರಪುರವಾಸಾಯ । ಸರ್ವೇಶ್ವರಾಯ ।
ಪರಾಪರೇಶ್ವರಾಯ । ಜಂಗಮಸ್ಥಾವರಮೂರ್ತಯೇ । ಅನುಪರತಮೇಘಾಯ ।
ಪರೇಷಾಂ ವಿಷಾಂಚಿತಮೂರ್ತಯೇ । ನಾರಾಯಣಾಯ । ರಾಮಾಯ । ಸನ್ದೀಪ್ತಾಯ ।
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಮೂಲಾಧಾರಾಯ । ವೀರಗೋಧರಾಯ । ವರೂಧಿನೇ । ಸೋಮಾಯ ।
ಕ್ರುದ್ಧಾಯ । ಪಾತಾಲವಾಸಿನೇ । ಸರ್ವಾಧಿನಾಥಾಯ । ವಾಗೀಶಾಯ । ಸದಾಚಾರಾಯ ।
ಗೌರಾಯ ನಮಃ । ॥ 640 ॥

ಓಂ ಸ್ವಾಯುಧಾಯ ನಮಃ । ಅತರ್ಕ್ಯಾಯ । ಅಪ್ರಮೇಯಾಯ । ಪ್ರಮಾಣಾಯ । ಕಲಿಗ್ರಾಸಾಯ ।
ಭಕ್ತಾನಾಂ ಮುಕ್ತಿಪ್ರದಾಯ । ಸಂಸಾರಮೋಚಕಾಯ । ವರ್ಣಿನೇ । ಲಿಂಗರೂಪಿಣೇ ।
ಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದಸ್ವರೂಪಾಯ । ಪರಾಪರಶಿವಹರಾಯ । ಜಗಾರಯೇ ॥ ಗಜಾರಯೇ ॥ ।
ವಿದೇಹಾಯ । ತ್ರಿಲಿಂಗರಹಿತಾಯ । ಅಚಿನ್ತ್ಯಶಕ್ತಯೇ । ಅಲಂಘ್ಯಶಾಸನಾಯ ।
ಅಚ್ಯುತಾಯ । ರಾಜಾಧಿರಾಜಾಯ । ಚೈತನ್ಯವಿಷಯಾಯ । ಶುದ್ಧಾತ್ಮನೇ ನಮಃ । ॥ 660 ॥

ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿಷೇ ನಮಃ । ಸ್ವಸ್ತಿದಾಯ । ಮಾಯಾತೀತಾಯ । ಆಜ್ಞೇಯ ಸಮಗ್ರಾಯ ।
ಯಜ್ವಮಯಾಯ । ಚಕ್ರೇಶ್ವರಾಯ । ರುಚಯೇ । ನಕ್ಷತ್ರಮಾಲಿನೇ । ದುರಧ್ವನಾಶಾಯ ।
ಭಸ್ಮಲೇಪಕರಾಯ । ಸದಾನನ್ದಾಯ । ವಿದುಷೇ । ಸದ್ಗುಣಾಯ । ವರೂಧಿನೇ ।
ದುರ್ಗಮಾಯ । ಶುಭಾಂಗಾಯ । ಮೃಗವ್ಯಾಧಾಯ । ಪ್ರಿಯಾಯ । ಧರ್ಮಧಾಮ್ನೇ ।
ಪ್ರಯೋಗಾಯ । ವಿಭಾಗಿನೇ ನಮಃ । ॥ 680 ॥

ಓಂ ಸೋಮಪಾಯ ನಮಃ । ತಪಸ್ವಿನೇ । ವಿಚಿತ್ರನಿಕ್ಷೇಪಾಯ । ಪುಷ್ಟಿಸಂವರ್ದ್ಧನಾಯ ।
ಸ್ಥವಿರಾಯ । ಧ್ರುವಾಯ । ವೃಕ್ಷಾಣಾಂ ಪತಯೇ । ನಿರ್ಮಲಾಯ । ಅಗ್ರಗಣ್ಯಾಯ ।
ವ್ಯೋಮಾ ತೀತಾಯ । ಸಂವತ್ಸರಾಯ । ಲೋಪ್ಯಾಯ । ಸ್ಥಾವರಾಯ । ಸ್ಥವಿಷ್ಣವೇ ।
ಮಹಾನಕ್ರಪ್ರಿಯಾಯ । ವ್ಯವಸಾಯಾಯ । ಪಲಾಶಾನ್ತಾಯ । ಗುಣತ್ರಯಸ್ವರೂಪಾಯ ।
ಸಿದ್ಧಿರೂಪಿಣೇ । ಸ್ವರಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ । ॥ 700 ॥

ಓಂ ಸ್ವೇಚ್ಛಾರ್ಥಪುರುಷಾಯ ನಮಃ । ಕಾಲಾತ್ಪರಾಯ । ವೇದ್ಯಾಯ । ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡರೂಪಿಣೇ ।
ನಿತ್ಯಾನಿತ್ಯರೂಪಿಣೇ । ಅನನ್ತಪೂರ್ತಿನೇ ॥ ರ್ತಯೇ ॥ । ತೀರ್ಥಜ್ಞಾಯ । ಕುಲ್ಯಾಯ ।
ಪುಣ್ಯವಾಸಸೇ । ಪಂಚತನ್ಮಾತ್ರರೂಪಾಯ । ಪಂಚಕರ್ಮೇನ್ದ್ರಿಯಾತ್ಮನೇ ।
ವಿಶೃಂಖಲಾಯ ದರ್ಪಾಯ । ವಿಷಯಾತ್ಮನೇ । ಅನವದ್ಯಾಯ । ಶಿವಾಯ । ಪ್ರಾಜ್ಞಾಯ ।
ಯಜ್ಞಾರೂಢಾಯ । ಜ್ಞಾನಾಜ್ಞಾನಾಯ । ಪ್ರಗಲ್ಭಾಯ । ಪ್ರದೀಪವಿಮಲಾಯ ನಮಃ । ॥ 720 ॥

ಓಂ ವಿಶ್ವಾಸಾಯ ನಮಃ । ದಕ್ಷಾಯ । ವೇದವಿಶ್ವಾಸಿನೇ । ಯಜ್ಞಾಂಗಾಯ । ಸುವೀರಾಯ ।
ನಾಗಚೂಡಾಯ । ವ್ಯಾಘ್ರಾಯ । ಸ್ಕನ್ದಾಯ । ಪಕ್ಷಿಣೇ । ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಾಯ ।
ರಹಸ್ಯಾಯ । ಸ್ವಸ್ಥಾಯ । ವರೀಯಸೇ । ಗಹನಾಯ । ವಿರಾಮಾಯ । ಸಿದ್ಧಾನ್ತಾಯ ।
ಮಹೇನ್ದ್ರಾಯ । ಗ್ರಾಹ್ಯಾಯ । ವಟವೃಕ್ಷಾಯ । ಜ್ಞಾನದೀಪಾಯ ನಮಃ । ॥ 740 ॥

ಓಂ ದುರ್ಗಾಯ ನಮಃ । ಸಿದ್ಧಾನ್ತನಿಶ್ಚಿತಾಯ । ಶ್ರೀಮತೇ । ಮುಕ್ತಿಬೀಜಾಯ । ಕುಶಲಾಯ ।
ನಿವಾಸಿನೇ । ಪ್ರೇರಕಾಯ । ವಿಶೋಕಾಯ । ಹವಿರ್ಧಾನಾಯ । ಗಮ್ಭೀರಾಯ । ಸಹಾಯಾಯ ।
ಭೋಜನಾಯ । ಸುಭೋಗಿನೇ । ಮಹಾಯಜ್ಞಾಯ । ಶಿಖಂಡಿನೇ । ನಿರ್ಲೇಪಾಯ ।
ಜಟಾಚೂಡಾಯ । ಮಹಾಕಾಲಾಯ । ಮೇರವೇ । ವಿರೂಪಾರೂಪಾಯ ನಮಃ । ॥ 760 ॥

ಓಂ ಶಕ್ತಿಗಮ್ಯಾಯ ನಮಃ । ಶರ್ವಾಯ । ಸದಸಚ್ಛಕ್ತಯೇ । ವಿಧಿವೃತಾಯ ।
ಭಕ್ತಿಪ್ರಿಯಾಯ । ಶ್ವತಾಕ್ಷಾಯ । ಪರಾಯ । ಸುಕುಮಾರಾಯ । ಮಹಾಪಾಪಹರಾಯ ।
ರಥಿನೇ । ಧರ್ಮರಾಜಾಯ । ಧನಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ । ಮಹಾಭೂತಾಯ । ಕಲ್ಪಾಯ ।
ಕಲ್ಪನಾರಹಿತಾಯ । ಖ್ಯಾತಾಯ । ಜಿತವಿಶ್ವಾಯ । ಗೋಕರ್ಣಾಯ । ಸುಚಾರವೇ ।
ಶ್ರೋತ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ । ॥ 780 ॥

ಓಂ ವದಾನ್ಯಾಯ ನಮಃ । ದುರ್ಲಭಾಯ । ಕುಟುಮ್ಬಿನೇ । ವಿರಜಸೇ । ಸುಗಜಾಯ ।
ವಿಶ್ವಮ್ಭರಾಯ । ಭಾವಾತೀತಾಯ । ಅದೃಶ್ಯಾಯ । ಸಾಮಗಾಯ ।
ಚಿನ್ಮಯಾಯ । ಸತ್ಯಜ್ಯೋತಿಷೇ । ಕ್ಷೇತ್ರಗಾಯ । ಅದ್ವೈತಾಯ । ಭೋಗಿನೇ ।
ಸರ್ವಭೋಗಸಮೃದ್ಧಾಯ । ಸಾಮ್ಬಾಯ । ಸ್ವಪ್ರಕಾಶಾಯ । ಸುತನ್ತವೇ । ಸ್ವವಿನ್ದಾಯ ।
ಸರ್ವಜ್ಞಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ । ॥ 800 ॥

ಓಂ ಗುಹ್ಯೇಶಾಯ ನಮಃ । ಯುಗ್ಮಾನ್ತಕಾಯ । ಸ್ವರದಾಯ । ಸುಲಭಾಯ । ಕೌಶಿಕಾಯ ।
ಧನಾಯ । ಅಭಿರಾಮಾಯ । ತತ್ತ್ವಾಯ । ವ್ಯಾಲಕಲ್ಪಾಯ । ಅರಿಷ್ಟಮಥನಾಯ ।
ಸುಪ್ರತೀಕಾಯ । ಆಶವೇ । ನಿತ್ಯಪ್ರೇಮಗರ್ತಾಯ । ವರುಣಾಯ । ಅಮೃತಯೇ ।
ಕಾಲಾಗ್ನಿರುದ್ರಾಯ । ಶ್ಯಾಮಾಯ । ಸುಜನಾಯ । ಅಹಿರ್ಬುಧ್ನಾಯ । ರಾಜ್ಞೇ ನಮಃ । ॥ 820 ॥

ಓಂ ಪುಷ್ಟಾನಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ । ಸಮಯನಾಥಾಯ । ಸಮಯಾಯ । ಬಹುದಾಯ ।
ದುರ್ಲಂಘ್ಯಾಯ । ಛನ್ದಸ್ಸಾರಾಯ । ದಂಷ್ಟ್ರಿಣೇ । ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಾಯ । ಮಿತ್ರಾಯ ।
ಜಗತ್ಸಂಹೃತಿಕಾರಿಣೇ । ಕಾರುಣ್ಯನಿಧಯೇ । ಲೋಕ್ಯಾಯ । ಜಯಶಾಲಿನೇ ।
ಜ್ಞಾನೋದಯಾಯ । ಬೀಜಾಯ । ಜಗತ್ಪಿತೃಹೇತವೇ । ಅವಧೂತಾಯ । ಶಿಷ್ಟಾಯ ।
ಛನ್ದಸಾಂ ಪತಯೇ । ಫೇನ್ಯಾಯ ನಮಃ । ॥ 840 ॥

ಓಂ ಗುಹ್ಯಾಯ ನಮಃ । ಸರ್ವದಾಯ । ವಿಘ್ನಮೋಚನಾಯ । ಉದಾರಕೀರ್ತಯೇ ।
ಶಶ್ವತ್ಪ್ರಸನ್ನವದನಾಯ । ಪೃಥವೇ । ವೇದಕರಾಯ । ಭ್ರಾಜಿಷ್ಣವೇ ।
ಜಿಷ್ಣವೇ । ಚಕ್ರಿಣೇ । ದೇವದೇವಾಯ । ಗದಾಹಸ್ತಾಯ । ಪುತ್ರಿಣೇ । ಪಾರಿಜಾತಾಯ ।
ಸೂಕ್ಷ್ಮಪ್ರಮಾಣಭೂತಾಯ । ಸುರಪಾರ್ಶ್ವಗತಾಯ । ಅಶರೀರಿಣೇ । ಶುಕ್ರಾಯ ।
ಸರ್ವಾನ್ತರ್ಯಾಮಿಣೇ । ಸುಕೋಮಲಾಯ ನಮಃ । ॥ 860 ॥

ಓಂ ಸುಪುಷ್ಪಾಯ ನಮಃ । ಶ್ರುತಯೇ । ಪುಷ್ಪಮಾಲಿನೇ । ಮುನಿಧ್ಯೇಯಾಯ । ಮುನಯೇ ।
ಬೀಜಸಂಸ್ಥಾಯ । ಮರೀಚಯೇ । ಚಾಮುಂಡೀಜನಕಾಯ । ಕೃತ್ತಿವಾಸಸೇ ।
ವ್ಯಾಪ್ತಕೇಶಾಯ । ಯೋಗಾಯ । ಧರ್ಮಪೀಠಾಯ । ಮಹಾವೀರ್ಯಾಯ । ದೀಪ್ತಾಯ । ಬುದ್ಧಾಯ ।
ಶನಯೇ । ವಿಶಿಷ್ಟೇಷ್ಟಾಯ । ಸೇನಾನ್ಯೇ । ಕೇತವೇ । ಕಾರಣಾಯ ನಮಃ । ॥ 880 ॥

ಓಂ ಕರಣಾಯ ನಮಃ । ಭಗವತೇ । ಬಾಣದರ್ಪಹರಾಯ । ಅತೀನ್ದ್ರಿಯಾಯ । ರಮ್ಯಾಯ ।
ಜನಾನನ್ದಕರಾಯ । ಸದಾಶಿವಾಯ । ಸೌಮ್ಯಾಯ । ಚಿನ್ತ್ಯಾಯ । ಶಶಿಮೌಲಯೇ ।
ಜಾತೂಕರ್ಣಾಯ । ಸೂರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ । ಜ್ಯೋತಿಷೇ । ಕುಂಡಲೀಶಾಯ । ವರದಾಯ ।
ಅಭಯಾಯ । ವಸನ್ತಾಯ । ಸುರಭಯೇ । ಜಯಾರಿಮಥನಾಯ । ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ । ॥ 900 ॥

ಓಂ ಪ್ರಭಂಜನಾಯ ನಮಃ । ಪೃಷದಶ್ವಾಯ । ಜ್ಯೋತಿಷ್ಮತೇ । ಸುರಾರ್ಚಿತಾಯ ।
ಶ್ವೇತಯಜ್ಞೋಪವೀತಾಯ । ಚಂಚರೀಕಾಯ । ತಾಮಿಸ್ರಮಥನಾಯ । ಪ್ರಮಾಥಿನೇ ।
ನಿದಾಘಾಯ । ಚಿತ್ರಗರ್ಭಾಯ । ಶಿವಾಯ । ದೇವಸ್ತುತ್ಯಾಯ । ವಿದ್ವದೋಘಾಯ ।
ನಿರವದ್ಯಾಯ । ದಾನಾಯ । ವಿಚಿತ್ರವಪುಷೇ । ನಿರ್ಮಲರೂಪಾಯ । ಸವಿತ್ರೇ ।
ತಪಸೇ । ವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ । ॥ 920 ॥

ಓಂ ಸ್ವತನ್ತ್ರಾಯ ನಮಃ । ಸ್ವತನ್ತ್ರಗತಯೇ । ಅಹಂಕಾರಸ್ವರೂಪಾಯ । ಮೇಘಾಧಿಪತಯೇ ।
ಅಪರಾಯ । ತತ್ತ್ವವಿದೇ । ಕ್ಷಯದ್ವೀರಾಯ । ಪಂಚವರ್ಣಾಯ । ಅಗ್ರಗಣ್ಯಾಯ ।
ವಿಷ್ಣುಪ್ರಾಣೇಶ್ವರಾಯ । ಅಗೋಚರಾಯ । ಇಜ್ಯಾಯ । ಬಡಬಾಗ್ನಯೇ । ವನಾನಾಮ್ಪತಯೇ ।
ಜಮದಗ್ನಯೇ । ಅನಾವೃತಾಯ । ಮುಕ್ತಾಯ । ಮಾತೃಕಾಪತಯೇ । ಬೀಜಕೋಶಾಯ ।
ದಿವ್ಯಾನನ್ದಾಯ ನಮಃ । ॥ 940 ॥

ಓಂ ಮುಕ್ತಯೇ ನಮಃ । ವಿಶ್ವದೇಹಾಯ । ಶಾನ್ತರಾಗಾಯ । ವಿಲೋಚನಾಯ । ದೇವಾಯ ।
ಹೇಮಗರ್ಭಾಯ । ಅನನ್ತಾಯ । ಚಂಡಾಯ । ಮನೋನಾಥಾಯ । ಮುಕುನ್ದಾಯ ।
ಸ್ಕನ್ದಾಯ । ತುಷ್ಟಾಯ । ಕಪಿಲಾಯ । ಮಹಿಷಾಯ । ತ್ರಿಕಾಲಾಗ್ನಿಕಾಲಾಯ ।
ದೇವಸಿಂಹಾಯ । ಮಣಿಪೂರಾಯ । ಚತುರ್ವೇದಾಯ । ಸುವಾಸಸೇ ।
ಅನ್ತರ್ಯಾಗಾಯ ನಮಃ । ॥ 960 ॥

ಓಂ ಶಿವಧರ್ಮಾಯ ನಮಃ । ಪ್ರಸನ್ನಾಯ । ಸರ್ವಾತ್ಮಜ್ಯೋತಿಷೇ । ಸ್ವಯಮ್ಭುವೇ ।
ತ್ರಿಮೂರ್ತೀನಾಂ ಅತೀತಾಯ । ಶ್ರೀವೇಣುವನೇಶ್ವರಾಯ । ತ್ರಿಲೋಕರಕ್ಷಕಾಯ ।
ವರಪ್ರದಾಯ । ಚಿತ್ರಕೂಟಸಮಾಶ್ರಯಾಯ । ಜಗದ್ಗುರವೇ । ಜಿತೇನ್ದ್ರಿಯಾಯ ।
ಜಿತಕ್ರೋಧಾಯ । ತ್ರಿಯಮ್ಬಕಾಯ । ಹರಿಕೇಶಾಯ । ಕಾಲಕೂಟವಿಷಾಶನಾಯ ।
ಅನಾದಿನಿಧನಾಯ । ನಾಗಹಸ್ತಾಯ । ವರದಾಭಯಹಸ್ತಾಯ । ಏಕಾಕಿನೇ ।
ನಿರ್ಮಲಾಯ ನಮಃ । ॥ 980 ॥

ಓಂ ಮಹಾಬಲಪರಾಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ । ಅಮೃತೇಶಾಯ । ಆದಿದೇವಾಯ । ಮುನಿಪ್ರಿಯಾಯ ।
ದಕ್ಷಯಜ್ಞವಿನಾಶನಾಯ । ಮೃತ್ಯುಸಂಹಾರಕಾಯ । ಆದಿದೇವಾಯ । ಬುದ್ಧಿಮತೇ ।
ಬಿಲ್ವಕೇಶಾಯ । ನಾಗಹಸ್ತಾಯ । ಪರಮಪ್ರಸಿದ್ಧಾಯ । ಮೋಕ್ಷದಾಯಕಾಯ ।
ಶೂಲಪಾಣಯೇ । ಜಟಾಧರಾಯ । ಅಭಯಪ್ರದಾಯ । ಭಸ್ಮೋದ್ಧೂಲಿತವಿಗ್ರಹಾಯ ।
ನೀಲಕಂಠಾಯ । ನಿಷ್ಕಲಂಕಾಯ । ಕಾಲಪಾಶನಿಘಾತಾಯ ।
ಷಣ್ಮುಖಾಯ ನಮಃ ॥ 1000 ॥

ತತ್ಪುರುಷಮುಖಪೂಜನಂ ಸಮ್ಪುರ್ಣಮ್ ।
ಇತಿ ಷಣ್ಮುಖಸಹಸ್ರನಾಮಾವಲಿಃ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಾ ।
ಓಂ ಶರವಣಭವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತತ್ಸತ್ ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ।

Also Read:

1000 Names Sri Shanmukha or Muruga or Subramanyam 2 in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

 

1000 Names of Sri Shanmukha or Tatpurusha Mukha Sahasranamavali 2 in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top