Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Yamuna or Kalindi | Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada

Yamuna or Kalindi Sahasranamastotram Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀ ಯಮುನಾ ಅಪರನಾಮ ಕಾಲಿನ್ದೀಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥
ಗರ್ಗಸಂಹಿತಾತಃ

ಮಾನ್ಧಾತೋವಾಚ
ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರಂ ಕೃಷ್ಣಾಯಾಃ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಕರಂ ಪರಮ್ ।
ವದ ಮಾಂ ಮುನಿಶಾರ್ದೂಲ ತ್ವಂ ಸರ್ವಜ್ಞೋ ನಿರಾಮಯಃ ॥ 1 ॥

ಸೌಭರಿರುವಾಚ
ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರಂ ಕಾಲಿನ್ದ್ಯಾ ಮಾನ್ಧಾತಸ್ತೇ ವದಾಮ್ಯಹಮ್ ।
ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಕರಂ ದಿವ್ಯಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣವಶಕಾರಕಮ್ ॥ 2 ॥

ವಿನಿಯೋಗಃ ॥

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಕಾಲಿನ್ದೀಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮನ್ತ್ರಸ್ಯ ಸೌಭರಿರೃಷಿಃ ।
ಶ್ರೀಯಮುನಾ ದೇವತಾ । ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛನ್ದಃ । ಮಾಯಾಬೀಜಮಿತಿ ಕೀಲಕಮ್ ।
ರಮಾಬೀಜಮಿತಿ ಶಕ್ತಿಃ । ಶ್ರೀ ಕಾಲಿನ್ದನನ್ದಿನೀಪ್ರಸಾದಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಪಾಠೇ
ವಿನಿಯೋಗಃ ।

ಅಥ ಧ್ಯಾನಮ್ ॥

ಓಂ ಶ್ಯಾಮಾಮಮ್ಭೋಜನೇತ್ರಾಂ ಸಘನಘನರುಚಿಂ ರತ್ನಮಂಜೀರಕೂಜತ್
ಕಾಂಚೀಕೇಯೂರಯುಕ್ತಾಂ ಕನಕಮಣಿಮಯೇ ಬಿಭ್ರತೀಂ ಕುಂಡಲೇ ದ್ವೇ ।
ಭಾಜಚ್ಛೀನೀಲವಸ್ತ್ರಾಂ ಸ್ಫುರದಮಲಚಲದ್ಧಾರಭಾರಾಂ ಮನೋಜ್ಞಾಂ
ಧ್ಯಾಯೇನ್ಮಾರ್ತಂಡಪುತ್ರೀಂ ತನುಕಿರಣಚಯೋದ್ದೀಪ್ತದೀಪಾಭಿರಾಮಾಮ್ ॥ 3 ॥

ಓಂ ಕಾಲಿನ್ದೀ ಯಮುನಾ ಕೃಷ್ಣಾ ಕೃಷ್ಣರೂಪಾ ಸನಾತನೀ ।
ಕೃಷ್ಣವಾಮಾಂಸಸಮ್ಭೂತಾ ಪರಮಾನನ್ದರೂಪಿಣೀ ॥ 4 ॥

ಗೋಲೋಕವಾಸಿನೀ ಶ್ಯಾಮಾ ವೃನ್ದಾವನವಿನೋದಿನೀ ।
ರಾಧಾಸಖೀ ರಾಸಲೀಲಾ ರಾಸಮಂಡಲಮಂಡಿತಾ ॥ 5 ॥

ನಿಕುಂಜಮಾಧವೀವಲ್ಲೀ ರಂಗವಲ್ಲೀಮನೋಹರಾ ।
ಶ್ರೀರಾಸಮಂಡಲೀಭೂತಾ ಯೂಥೀಭೂತಾ ಹರಿಪ್ರಿಯಾ ॥ 6 ॥

ಗೋಲೋಕತಟಿನೀ ದಿವ್ಯಾ ನಿಕುಂಜತಲವಾಸಿನೀ ।
ದೀರ್ಘೋರ್ಮಿವೇಗಗಮ್ಭೀರಾ ಪುಷ್ಪಪಲ್ಲವವಾಸಿನೀ ॥ 7 ॥

ಘನಶ್ಯಾಮಾ ಮೇಘಮಾಲಾ ಬಲಾಕಾ ಪದ್ಮಮಾಲಿನೀ ।
ಪರಿಪೂರ್ಣತಮಾ ಪೂರ್ಣಾ ಪೂರ್ಣಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಿಯಾ ಪರಾ ॥ 8 ॥

ಮಹಾವೇಗವತೀ ಸಾಕ್ಷಾನ್ನಿಕುಂಜದ್ವಾರನಿರ್ಗತಾ ।
ಮಹಾನದೀ ಮನ್ದಗತಿರ್ವಿರಜಾ ವೇಗಭೇದಿನೀ ॥ 9 ॥

ಅನೇಕಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗತಾ ಬ್ರಹ್ಮದ್ರವಸಮಾಕುಲಾ ।
ಗಂಗಾ ಮಿಶ್ರಾ ನಿರ್ಜಲಾಭಾ ನಿರ್ಮಲಾ ಸರಿತಾಂ ವರಾ ॥ 10 ॥

ರತ್ನಬದ್ಧೋಭಯತಟಾ ಹಂಸಪದ್ಮಾದಿಸಂಕುಲಾ । var ತಟೀ
ನದೀ ನಿರ್ಮಲಪಾನೀಯಾ ಸರ್ವಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಪಾವನೀ ॥ 11 ॥

ವೈಕುಂಠಪರಿಖೀಭೂತಾ ಪರಿಖಾ ಪಾಪಹಾರಿಣೀ ।
ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಾಗತಾ ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಸ್ವರ್ಗಾ ಸ್ವರ್ಗನಿವಾಸಿನೀ ॥ 12 ॥

ಉಲ್ಲಸನ್ತೀ ಪ್ರೋತ್ಪತನ್ತೀ ಮೇರುಮಾಲಾ ಮಹೋಜ್ಜ್ವಲಾ ।
ಶ್ರೀಗಂಗಾಮ್ಭಃ ಶಿಖರಿಣೀ ಗಂಡಶೈಲವಿಭೇದಿನೀ ॥ 13 ॥

ದೇಶಾನ್ಪುನನ್ತೀ ಗಚ್ಛನ್ತೀ ಮಹತೀ ಭೂಮಿಮಧ್ಯಗಾ ।
ಮಾರ್ತಂಡತನುಜಾ ಪುಣ್ಯಾ ಕಲಿನ್ದಗಿರಿನನ್ದಿನೀ ॥ 14 ॥

ಯಮಸ್ವಸಾ ಮನ್ದಹಾಸಾ ಸುದ್ವಿಜಾ ರಚಿತಾಮ್ಬರಾ ।
ನೀಲಾಮ್ಬರಾ ಪದ್ಮಮುಖೀ ಚರನ್ತೀ ಚಾರುದರ್ಶನಾ ॥ 15 ॥

ರಮ್ಭೋರೂಃ ಪದ್ಮನಯನಾ ಮಾಧವೀ ಪ್ರಮದೋತ್ತಮಾ ।
ತಪಶ್ಚರನ್ತೀ ಸುಶ್ರೋಣೀ ಕೂಜನ್ನೂಪುರಮೇಖಲಾ ॥ 16 ॥

ಜಲಸ್ಥಿತಾ ಶ್ಯಾಮಲಾಂಗೀ ಖಾಂಡವಾಭಾ ವಿಹಾರಿಣೀ ।
ಗಾಂಡೀವಿಭಾಷಿಣೀ ವನ್ಯಾ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಮ್ಬರಮಿಚ್ಛತೀ ॥ 17 ॥

ದ್ವಾರಕಾಗಮನಾ ರಾಜ್ಞೀ ಪಟ್ಟರಾಜ್ಞೀ ಪರಂಗತಾ ।
ಮಹಾರಾಜ್ಞೀ ರತ್ನಭೂಷಾ ಗೋಮತೀತೀರಚಾರಿಣೀ ॥ 18 ॥

ಸ್ವಕೀಯಾ ಸ್ವಸುಖಾ ಸ್ವಾರ್ಥಾ ಸ್ವೀಯಕಾರ್ಯಾರ್ಥಸಾಧಿನೀ ।
ನವಲಾಂಗಾಽಬಲಾ ಮುಗ್ಧಾ ವರಾಂಗಾ ವಾಮಲೋಚನಾ ॥ 19 ॥

ಅಜ್ಞಾತಯೌವನಾಽದೀನಾ ಪ್ರಭಾ ಕಾನ್ತಿರ್ದ್ಯುತಿಶ್ಛವಿಃ ।
ಸೋಮಾಭಾ ಪರಮಾ ಕೀರ್ತಿಃ ಕುಶಲಾ ಜ್ಞಾತಯೌವನಾ ॥ 20 ॥

ನವೋಢಾ ಮಧ್ಯಗಾ ಮಧ್ಯಾ ಪ್ರೌಢಿಃ ಪ್ರೌಢಾ ಪ್ರಗಲ್ಭಕಾ ।
ಧೀರಾಽಧೀರಾ ಧೈರ್ಯಧರಾ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾ ಶ್ರೇಷ್ಠಾ ಕುಲಾಂಗನಾ ॥ 21 ॥

ಕ್ಷಣಪ್ರಭಾ ಚಂಚಲಾರ್ಚಾ ವಿದ್ಯುತ್ಸೌದಾಮಿನೀ ತಡಿತ್ ।
ಸ್ವಾಧೀನಪತಿಕಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಪುಷ್ಟಾ ಸ್ವಾಧೀನಭರ್ತೃಕಾ ॥ 22 ॥

ಕಲಹಾನ್ತರಿತಾ ಭೀರುರಿಚ್ಛಾ ಪ್ರೋತ್ಕಂಠಿತಾಽಽಕುಲಾ ।
ಕಶಿಪುಸ್ಥಾ ದಿವ್ಯಶಯ್ಯಾ ಗೋವಿನ್ದಹೃತಮಾನಸಾ ॥ 23 ॥

ಖಂಡಿತಾಽಖಂಡಶೋಭಾಢ್ಯಾ ವಿಪ್ರಲಬ್ಧಾಽಭಿಸಾರಿಕಾ ।
ವಿರಹಾರ್ತಾ ವಿರಹಿಣೀ ನಾರೀ ಪ್ರೋಷಿತಭರ್ತೃಕಾ ॥ 24 ॥

ಮಾನಿನೀ ಮಾನದಾ ಪ್ರಾಜ್ಞಾ ಮನ್ದಾರವನವಾಸಿನೀ ।
ಝಂಕಾರಿಣೀ ಝಣತ್ಕಾರೀ ರಣನ್ಮಂಜೀರನೂಪುರಾ ॥ 25 ॥

ಮೇಖಲಾ ಮೇಖಲಾಕಾಂಚೀ ಶ್ರೀಕಾಂಚೀ ಕಾಂಚನಾಮಯೀ ।
ಕಂಚುಕೀ ಕಂಚುಕಮಣಿಃ ಶ್ರೀಕಂಠಾಢ್ಯಾ ಮಹಾಮಣಿಃ ॥ 26 ॥

ಶ್ರೀಹಾರಿಣೀ ಪದ್ಮಹಾರಾ ಮುಕ್ತಾ ಮುಕ್ತಾಫಲಾರ್ಚಿತಾ ।
ರತ್ನಕಂಕಣಕೇಯೂರಾ ಸ್ಫರದಂಗುಲಿಭೂಷಣಾ ॥ 27 ॥

ದರ್ಪಣಾ ದರ್ಪಣೀಭೂತಾ ದುಷ್ಟದರ್ಪವಿನಾಶಿನೀ ।
ಕಮ್ಬುಗ್ರೀವಾ ಕಮ್ಬುಧರಾ ಗ್ರೈವೇಯಕವಿರಾಜಿತಾ ॥ 28 ॥

ತಾಟಂಕಿನೀ ದನ್ತಧರಾ ಹೇಮಕುಂಡಲಮಂಡಿತಾ ।
ಶಿಖಾಭೂಷಾ ಭಾಲಪುಷ್ಪಾ ನಾಸಾಮೌಕ್ತಿಕಶೋಭಿತಾ ॥ 29 ॥

ಮಣಿಭೂಮಿಗತಾ ದೇವೀ ರೈವತಾದ್ರಿವಿಹಾರಿಣೀ ।
ವೃನ್ದಾವನಗತಾ ವೃನ್ದಾ ವೃನ್ದಾರಣ್ಯನಿವಾಸಿನೀ ॥ 30 ॥

ವೃನ್ದಾವನಲತಾ ಮಾಧ್ವೀ ವೃನ್ದಾರಣ್ಯವಿಭೂಷಣಾ ।
ಸೌನ್ದರ್ಯಲಹರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಮಥುರಾತೀರ್ಥವಾಸಿನೀ ॥ 31 ॥

ವಿಶ್ರಾನ್ತವಾಸಿನೀ ಕಾಮ್ಯಾ ರಮ್ಯಾ ಗೋಕುಲವಾಸಿನೀ ।
ರಮಣಸ್ಥಲಶೋಭಾಢ್ಯಾ ಮಹಾವನಮಹಾನದೀ ॥ 32 ॥

ಪ್ರಣತಾ ಪ್ರೋನ್ನತಾ ಪುಷ್ಟಾ ಭಾರತೀ ಭಾರತಾರ್ಚಿತಾ ।
ತೀರ್ಥರಾಜಗತಿರ್ಗೋತ್ರಾ ಗಂಗಾಸಾಗರಸಂಗಮಾ ॥ 33 ॥

ಸಪ್ತಾಬ್ಧಿಭೇದಿನೀ ಲೋಲಾ ಸಪ್ತದ್ವೀಪಗತಾ ಬಲಾತ್ ।
ಲುಠನ್ತೀ ಶೈಲಭಿದ್ಯನ್ತೀ ಸ್ಫುರನ್ತೀ ವೇಗವತ್ತರಾ ॥ 34 ॥

ಕಾಂಚನೀ ಕಾಂಚನೀಭೂಮಿಃ ಕಾಂಚನೀಭೂಮಿಭಾವಿತಾ ।
ಲೋಕದೃಷ್ಟಿರ್ಲೋಕಲೀಲಾ ಲೋಕಾಲೋಕಾಚಲಾರ್ಚಿತಾ ॥ 35 ॥

ಶೈಲೋದ್ಗತಾ ಸ್ವರ್ಗಗತಾ ಸ್ವರ್ಗಾರ್ಚ್ಯಾ ಸ್ವರ್ಗಪೂಜಿತಾ ।
ವೃನ್ದಾವನವನಾಧ್ಯಕ್ಷಾ ರಕ್ಷಾ ಕಕ್ಷಾ ತಟೀ ಪಟೀ ॥ 36 ॥

ಅಸಿಕುಂಡಗತಾ ಕಚ್ಛಾ ಸ್ವಚ್ಛನ್ದೋಚ್ಛಲಿತಾದ್ರಿಜಾ ।
ಕುಹರಸ್ಥಾ ರಯಪ್ರಸ್ಥಾ ಪ್ರಸ್ಥಾ ಶಾನ್ತೇತರಾತುರಾ ॥ 37 ॥

ಅಮ್ಬುಚ್ಛಟಾ ಸೀಕರಾಭಾ ದರ್ದುರಾ ದರ್ದುರೀಧರಾ ।
ಪಾಪಾಂಕುಶಾ ಪಾಪಸಿಂಹೀ ಪಾಪದ್ರುಮಕುಠಾರಿಣೀ ॥ 38 ॥

ಪುಣ್ಯಸಂಘಾ ಪುಣ್ಯಕೀರ್ತಿಃ ಪುಣ್ಯದಾ ಪುಣ್ಯವರ್ಧಿನೀ ।
ಮಧೋರ್ವನನದೀಮುಖ್ಯಾ ತುಲಾ ತಾಲವನಸ್ಥಿತಾ ॥ 39 ॥

ಕುಮುದ್ವನನದೀ ಕುಬ್ಜಾ ಕುಮುದಾಮ್ಭೋಜವರ್ಧಿನೀ ।
ಪ್ಲವರೂಪಾ ವೇಗವತೀ ಸಿಂಹಸರ್ಪಾದಿವಾಹಿನೀ ॥ 40 ॥

ಬಹುಲೀ ಬಹುದಾ ಬಹ್ವೀ ಬಹುಲಾ ವನವನ್ದಿತಾ ।
ರಾಧಾಕುಂಡಕಲಾರಾಧ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣಾಕುಂಡಜಲಾಶ್ರಿತಾ ॥ 41 ॥

ಲಲಿತಾಕುಂಡಗಾ ಘಂಟಾ ವಿಶಾಖಾಕುಂಡಮಂಡಿತಾ ।
ಗೋವಿನ್ದಕುಂಡನಿಲಯಾ ಗೋಪಕುಂಡತರಂಗಿಣೀ ॥ 42 ॥

ಶ್ರೀಗಂಗಾ ಮಾನಸೀಗಂಗಾ ಕುಸುಮಾಮ್ಬರ ಭಾವಿನೀ ।
ಗೋವರ್ಧಿನೀ ಗೋಧನಾಢ್ಯಾ ಮಯೂರೀ ವರವರ್ಣಿನೀ ॥ 43 ॥

ಸಾರಸೀ ನೀಲಕಂಠಾಭಾ ಕೂಜತ್ಕೋಕಿಲಪೋತಕೀ ।
ಗಿರಿರಾಜಪ್ರಭೂರ್ಭೂರಿರಾತಪತ್ರಾತಪತ್ರಿಣೀ ॥ 44 ॥

ಗೋವರ್ಧನಾಂಕಾ ಗೋದನ್ತೀ ದಿವ್ಯೌಷಧಿನಿಧಿಃ ಶ್ರುತಿಃ । var ಶೃತಿಃ
ಪಾರದೀ ಪಾರದಮಯೀ ನಾರದೀ ಶಾರದೀ ಭೃತಿಃ ॥ 45 ॥

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಚರಣಾಂಕಸ್ಥಾ ಕಾಮಾ ಕಾಮವನಾಂಚಿತಾ ।
ಕಾಮಾಟವೀ ನನ್ದಿನೀ ಚ ನನ್ದಗ್ರಾಮಮಹೀಧರಾ ॥ 46 ॥

ಬೃಹತ್ಸಾನುದ್ಯುತಿಃ ಪ್ರೋತಾ ನನ್ದೀಶ್ವರಸಮನ್ವಿತಾ ।
ಕಾಕಲೀ ಕೋಕಿಲಮಯೀ ಭಾಂಡಾರಕುಶಕೌಶಲಾ ॥ 47 ॥

ಲೋಹಾರ್ಗಲಪ್ರದಾಕಾರಾ ಕಾಶ್ಮೀರವಸನಾವೃತಾ ।
ಬರ್ಹಿಷದೀ ಶೋಣಪುರೀ ಶೂರಕ್ಷೇತ್ರಪುರಾಧಿಕಾ ॥ 48 ॥

ನಾನಾಭರಣಶೋಭಾಢ್ಯಾ ನಾನಾವರ್ಣಸಮನ್ವಿತಾ ।
ನಾನಾನಾರೀಕದಮ್ಬಾಢ್ಯಾ ನಾನಾವಸ್ತ್ರವಿರಾಜಿತಾ ॥ 49 ॥

ನಾನಾಲೋಕಗತಾ ವೀಚಿರ್ನಾನಾಜಲಸಮನ್ವಿತಾ ।
ಸ್ತ್ರೀರತ್ನಂ ರತ್ನನಿಲಯಾ ಲಲನಾರತ್ನರಂಜಿನೀ ॥ 50 ॥

ರಂಗಿಣೀ ರಂಗಭೂಮಾಢ್ಯಾ ರಂಗಾ ರಂಗಮಹೀರುಹಾ ।
ರಾಜವಿದ್ಯಾ ರಾಜಗುಹ್ಯಾ ಜಗತ್ಕೀರ್ತಿರ್ಘನಾಪಹಾ ॥ 51 ॥

ವಿಲೋಲಘಂಟಾ ಕೃಷ್ಣಾಂಗೀ ಕೃಷ್ಣದೇಹಸಮುದ್ಭವಾ ।
ನೀಲಪಂಕಜವರ್ಣಾಭಾ ನೀಲಪಂಕಜಹಾರಿಣೀ ॥ 52 ॥

ನೀಲಾಭಾ ನೀಲಪದ್ಮಾಢ್ಯಾ ನೀಲಾಮ್ಭೋರುಹವಾಸಿನೀ ।
ನಾಗವಲ್ಲೀ ನಾಗಪುರೀ ನಾಗವಲ್ಲೀದಲಾರ್ಚಿತಾ ॥ 53 ॥

ತಾಮ್ಬೂಲಚರ್ಚಿತಾ ಚರ್ಚಾ ಮಕರನ್ದಮನೋಹರಾ ।
ಸಕೇಸರಾ ಕೇಸರಿಣೀ ಕೇಶಪಾಶಾಭಿಶೋಭಿತಾ ॥ 54 ॥

ಕಜ್ಜಲಾಭಾ ಕಜ್ಜಲಾಕ್ತಾ ಕಜ್ಜಲೀಕಲಿತಾಂಜನಾ ।
ಅಲಕ್ತಚರಣಾ ತಾಮ್ರಾ ಲಾಲಾತಾಮ್ರಕೃತಾಮ್ಬರಾ ॥ 55 ॥

ಸಿನ್ದೂರಿತಾ ಲಿಪ್ತವಾಣೀ ಸುಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಖಂಡಮಂಡಿತಾ ।
ಪಾಟೀರಪಂಕವಸನಾ ಜಟಾಮಾಂಸೀರುಚಾಮ್ಬರಾ ॥ 56 ॥

ಆಗರ್ಯ್ಯಗರುಗನ್ಧಾಕ್ತಾ ತಗರಾಶ್ರಿತಮಾರುತಾ ।
ಸುಗನ್ಧಿತೈಲರುಚಿರಾ ಕುನ್ತಲಾಲಿಃ ಸುಕುನ್ತಲಾ ॥ 57 ॥

ಶಕುನ್ತಲಾಽಪಾಂಸುಲಾ ಚ ಪಾತಿವ್ರತ್ಯಪರಾಯಣಾ ।
ಸೂರ್ಯಕೋಟಿಪ್ರಭಾ ಸೂರ್ಯಕನ್ಯಾ ಸೂರ್ಯಸಮುದ್ಭವಾ ॥ 58 ॥

ಕೋಟಿಸೂರ್ಯಪ್ರತೀಕಾಶಾ ಸೂರ್ಯಜಾ ಸೂರ್ಯನನ್ದಿನೀ ।
ಸಂಜ್ಞಾ ಸಂಜ್ಞಾಸುತಾ ಸ್ವೇಚ್ಛಾ ಸಂಜ್ಞಾಮೋದಪ್ರದಾಯಿನೀ ॥ 59 ॥

ಸಂಜ್ಞಾಪುತ್ರೀ ಸ್ಫುರಚ್ಛಾಯಾ ತಪನ್ತೀ ತಾಪಕಾರಿಣೀ ।
ಸಾವರ್ಣ್ಯಾನುಭವಾ ವೇದೀ ವಡವಾ ಸೌಖ್ಯಪ್ರದಾಯಿನೀ ॥ 60 ॥

ಶನೈಶ್ಚರಾನುಜಾ ಕೀಲಾ ಚನ್ದ್ರವಂಶವಿವರ್ಧಿನೀ ।
ಚನ್ದ್ರವಂಶವಧೂಶ್ಚನ್ದ್ರಾ ಚನ್ದ್ರಾವಲಿಸಹಾಯಿನೀ ॥ 61 ॥

ಚನ್ದ್ರಾವತೀ ಚನ್ದ್ರಲೇಖಾ ಚನ್ದ್ರಕಾನ್ತಾನುಗಾಂಶುಕಾ ।
ಭೈರವೀ ಪಿಂಗಲಾಶಂಕೀ ಲೀಲಾವತ್ಯಾಗರೀಮಯೀ ॥ 62 ॥

ಧನಶ್ರೀರ್ದೇವಗಾನ್ಧಾರೀ ಸ್ವರ್ಮಣಿರ್ಗುಣವರ್ಧಿನೀ ।
ವ್ರಜಮಲ್ಲಾರ್ಯನ್ಧಕರೀ ವಿಚಿತ್ರಾ ಜಯಕಾರಿಣೀ ॥ 63 ॥ var ವ್ರಜ
ಗಾನ್ಧಾರೀ ಮಂಜರೀ ಟೋಢೀ ಗುರ್ಜರ್ಯಾಸಾವರೀ ಜಯಾ ।
ಕರ್ಣಾಟೀ ರಾಗಿಣೀ ಗೌಡೀ ವೈರಾಟೀ ಗಾರವಾಟಿಕಾ ॥ 64 ॥

ಚತುಶ್ಚನ್ದ್ರಕಲಾ ಹೇರೀ ತೈಲಂಗೀ ವಿಜಯಾವತೀ ।
ತಾಲೀ ತಾಲಸ್ವರಾ ಗಾನಕ್ರಿಯಾ ಮಾತ್ರಾಪ್ರಕಾಶಿನೀ ॥ 65 ॥

ವೈಶಾಖೀ ಚಂಚಲಾ ಚಾರುರ್ಮಾಚಾರೀ ಘುಂಘಟೀ ಘಟಾ ।
ವೈರಾಗರೀ ಸೋರಠೀ ಸಾ ಕೈದಾರೀ ಜಲಧಾರಿಕಾ ॥ 66 ॥

ಕಾಮಾಕರಶ್ರೀಕಲ್ಯಾಣೀ ಗೌಡಕಲ್ಯಾಣಮಿಶ್ರಿತಾ ।
ರಾಮಸಂಜೀವನೀ ಹೇಲಾ ಮನ್ದಾರೀ ಕಾಮರೂಪಿಣೀ ॥ 67 ॥

ಸಾರಂಗೀ ಮಾರುತೀ ಹೋಢಾ ಸಾಗರೀ ಕಾಮವಾದಿನೀ ।
ವೈಭಾಸೀ ಮಂಗಲಾ ಚಾನ್ದ್ರೀ ರಾಸಮಂಡಲಮಂಡನಾ ॥ 68 ॥ var ವೈಭಾಸಾ
ಕಾಮಧೇನುಃ ಕಾಮಲತಾ ಕಾಮದಾ ಕಮನೀಯಕಾ ।
ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಸ್ಥಲೀ ಸ್ಥೂಲಾ ಕ್ಷುಧಾ ಸೌಧನಿವಾಸಿನೀ ॥ 69 ॥

ಗೋಲೋಕವಾಸಿನೀ ಸುಭ್ರೂರ್ಯಷ್ಟಿಭೃದ್ದ್ವಾರಪಾಲಿಕಾ ।
ಶೃಂಗಾರಪ್ರಕರಾ ಶೃಂಗಾ ಸ್ವಚ್ಛಾಕ್ಷಯ್ಯೋಪಕಾರಿಕಾ ॥ 70 ॥

ಪಾರ್ಷದಾ ಸುಮುಖೀ ಸೇವ್ಯಾ ಶ್ರೀವೃನ್ದಾವನಪಾಲಿಕಾ ।
ನಿಕುಂಜಭೃತ್ಕುಂಜಪುಂಜಾ ಗುಂಜಾಭರಣಭೂಷಿತಾ ॥ 71 ॥

ನಿಕುಂಜವಾಸಿನೀ ಪ್ರೇಷ್ಯಾ ಗೋವರ್ಧನತಟೀಭವಾ ।
ವಿಶಾಖಾ ಲಲಿತಾ ರಾಮಾ ನೀರಜಾ ಮಧುಮಾಧವೀ ॥ 72 ॥ var ನೀರುಜಾ
ಏಕಾನೇಕಸಖೀ ಶುಕ್ಲಾ ಸಖೀಮಧ್ಯಾ ಮಹಾಮನಾಃ ।
ಶ್ರುತಿರೂಪಾ ಋಷಿರೂಪಾ ಮೈಥಿಲಾಃ ಕೌಶಲಾಃ ಸ್ತ್ರಿಯಃ ॥ 7 ॥

ಅಯೋಧ್ಯಾಪುರವಾಸಿನ್ಯೋ ಯಜ್ಞಸೀತಾಃ ಪುಲಿನ್ದಕಾಃ ।
ರಮಾ ವೈಕುಂಠವಾಸಿನ್ಯಃ ಶ್ವೇತದ್ವೀಪಸಖೀಜನಾಃ ॥ 74 ॥

ಊರ್ಧ್ವವೈಕುಂಠವಾಸಿನ್ಯೋ ದಿವ್ಯಾಜಿತಪದಾಶ್ರಿತಾಃ ।
ಶ್ರೀಲೋಕಾಚಲವಾಸಿನ್ಯಃ ಶ್ರೀಸಖ್ಯಃ ಸಾಗರೋದ್ಭವಾಃ ॥ 75 ॥

ದಿವ್ಯಾ ಅದಿವ್ಯಾ ದಿವ್ಯಾಂಗಾ ವ್ಯಾಪ್ತಾಸ್ತ್ರಿಗುಣವೃತ್ತಯಃ ।
ಭೂಮಿಗೋಪ್ಯೋ ದೇವನಾರ್ಯೋ ಲತಾ ಓಷಧಿವೀರುಧಃ ॥ 76 ॥

ಜಾಲನ್ಧರ್ಯಃ ಸಿನ್ಧುಸುತಾಃ ಪೃಥುಬರ್ಹಿಷ್ಮತೀಭವಾಃ ।
ದಿವ್ಯಾಮ್ಬರಾ ಅಪ್ಸರಸಃ ಸೌತಲಾ ನಾಗಕನ್ಯಕಾಃ ॥ 77 ॥

ಪರಂ ಧಾಮ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪೌರುಷಾ ಪ್ರಕೃತಿಃ ಪರಾ ।
ತಟಸ್ಥಾ ಗುಣಭೂರ್ಗೀತಾ ಗುಣಾಗುಣಮಯೀ ಗುಣಾ ॥ 78 ॥

ಚಿದ್ಘನಾ ಸದಸನ್ಮಾಲಾ ದೃಷ್ಟಿರ್ದೃಶ್ಯಾ ಗುಣಾಕರಾ ।
ಮಹತ್ತತ್ತ್ವಮಹಂಕಾರೋ ಮನೋ ಬುದ್ಧಿಃ ಪ್ರಚೇತನಾ ॥ 79 ॥

ಚೇತೋವೃತ್ತಿಃ ಸ್ವಾನ್ತರಾತ್ಮಾ ಚತುರ್ಧಾ ಚತುರಕ್ಷರಾ ।
ಚತುರ್ವ್ಯೂಹಾ ಚತುರ್ಮೂರ್ತಿರ್ವ್ಯೋಮ ವಾಯುರದೋ ಜಲಮ್ ॥ 80 ॥

ಮಹೀ ಶಬ್ದೋ ರಸೋ ಗನ್ಧಃ ಸ್ಪರ್ಶೋ ರೂಪಮನೇಕಧಾ ।
ಕರ್ಮೇನ್ದ್ರಿಯಂ ಕರ್ಮಮಯೀ ಜ್ಞಾನಂ ಜ್ಞಾನೇನ್ದ್ರಿಯಂ ದ್ವಿಧಾ ॥ 81 ॥

ತ್ರಿಧಾಧಿಭೂತಮಧ್ಯಾತ್ಮಮಧಿದೈವಮಧಿಸ್ಥಿತಮ್ ।
ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಃ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿಃ ಸರ್ವದೇವಾಧಿದೇವತಾ ॥ 82 ॥

ತತ್ತ್ವಸಂಘಾ ವಿರಾಣ್ಮೂರ್ತಿರ್ಧಾರಣಾ ಧಾರಣಾಮಯೀ ।
ಶ್ರುತಿಃ ಸ್ಮೃತಿರ್ವೇದಮೂರ್ತಿಃ ಸಂಹಿತಾ ಗರ್ಗಸಂಹಿತಾ ॥ 83 ॥

ಪಾರಾಶರೀ ಸೈವ ಸೃಷ್ಟಿಃ ಪಾರಹಂಸೀ ವಿಧಾತೃಕಾ ।
ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕೀ ಭಾಗವತೀ ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತಾರ್ಚಿತಾ ॥ 84 ॥

ರಾಮಾಯಣಮಯೀ ರಮ್ಯಾ ಪುರಾಣಪುರುಷಪ್ರಿಯಾ ।
ಪುರಾಣಮೂರ್ತಿಃ ಪುಣ್ಯಾಂಗೀ ಶಾಸ್ತ್ರಮೂರ್ತಿರ್ಮಹೋನ್ನತಾ ॥ 85 ॥

ಮನೀಷಾ ಧಿಷಣಾ ಬುದ್ಧಿರ್ವಾಣೀ ಧೀಃ ಶೇಮುಷೀ ಮತಿಃ ।
ಗಾಯತ್ರೀ ವೇದಸಾವಿತ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಣೀ ಬ್ರಹ್ಮಲಕ್ಷಣಾ ॥ 86 ॥

ದುರ್ಗಾಽಪರ್ಣಾ ಸತೀ ಸತ್ಯಾ ಪಾರ್ವತೀ ಚಂಡಿಕಾಮ್ಬಿಕಾ ।
ಆರ್ಯಾ ದಾಕ್ಷಾಯಣೀ ದಾಕ್ಷೀ ದಕ್ಷಯಜ್ಞವಿಘಾತಿನೀ ॥ 87 ॥

ಪುಲೋಮಜಾ ಶಚೀನ್ದ್ರಾಣೀ ವೇದೀ ದೇವವರಾರ್ಪಿತಾ ।
ವಯುನಾಧಾರಿಣೀ ಧನ್ಯಾ ವಾಯವೀ ವಾಯುವೇಗಗಾ ॥ 88 ॥

ಯಮಾನುಜಾ ಸಂಯಮನೀ ಸಂಜ್ಞಾ ಛಾಯಾ ಸ್ಫುರದ್ದ್ಯುತಿಃ ।
ರತ್ನದೇವೀ ರತ್ನವೃನ್ದಾ ತಾರಾ ತರಣಿಮಂಡಲಾ ॥ 89 ॥

ರುಚಿಃ ಶಾನ್ತಿಃ ಕ್ಷಮಾ ಶೋಭಾ ದಯಾ ದಕ್ಷಾ ದ್ಯುತಿಸ್ತ್ರಪಾ ।
ತಲತುಷ್ಟಿರ್ವಿಭಾ ಪುಷ್ಟಿಃ ಸನ್ತುಷ್ಟಿಃ ಪುಷ್ಟಭಾವನಾ ॥ 90 ॥

ಚತುರ್ಭುಜಾ ಚಾರುನೇತ್ರಾ ದ್ವಿಭುಜಾಷ್ಟಭುಜಾ ಬಲಾ ।
ಶಂಖಹಸ್ತಾ ಪದ್ಮಹಸ್ತಾ ಚಕ್ರಹಸ್ತಾ ಗದಾಧರಾ ॥ 91 ॥

ನಿಷಂಗಧಾರಿಣೀ ಚರ್ಮಖಡ್ಗಪಾಣಿರ್ಧನುರ್ಧರಾ ।
ಧನುಷ್ಟಂಕಾರಿಣೀ ಯೋದ್ಧ್ರೀ ದೈತ್ಯೋದ್ಭಟವಿನಾಶಿನೀ ॥ 92 ॥

ರಥಸ್ಥಾ ಗರುಡಾರೂಢಾ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಹೃದಯಸ್ಥಿತಾ ।
ವಂಶೀಧರಾ ಕೃಷ್ಣವೇಷಾ ಸ್ರಗ್ವಿಣೀ ವನಮಾಲಿನೀ ॥ 93 ॥

ಕಿರೀಟಧಾರಿಣೀ ಯಾನಾ ಮನ್ದಾ ಮನ್ದಗತಿರ್ಗತಿಃ ।
ಚನ್ದ್ರಕೋಟಿಪ್ರತೀಕಾಶಾ ತನ್ವೀ ಕೋಮಲವಿಗ್ರಹಾ ॥ 94 ॥

ಭೈಷ್ಮೀ ಭೀಷ್ಮಸುತಾ ಭೀಮಾ ರುಕ್ಮಿಣೀ ರುಕ್ಮರೂಪಿಣೀ ।
ಸತ್ಯಭಾಮಾ ಜಾಮ್ಬವತೀ ಸತ್ಯಾ ಭದ್ರಾ ಸುದಕ್ಷಿಣಾ ॥ 95 ॥

ಮಿತ್ರವಿನ್ದಾ ಸಖೀವೃನ್ದಾ ವೃನ್ದಾರಣ್ಯಧ್ವಜೋರ್ಧ್ವಗಾ ।
ಶೃಂಗಾರಕಾರಿಣೀ ಶೃಂಗಾ ಶೃಂಗಭೂಃ ಶೃಂಗದಾಽಽಶುಗಾ ॥ 96 ॥

ತಿತಿಕ್ಷೇಕ್ಷಾ ಸ್ಮೃತಿಃ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಸ್ಪೃಹಾ ಶ್ರದ್ಧಾ ಸ್ವನಿರ್ವೃತಿಃ ।
ಈಶಾ ತೃಷ್ಣಾಭಿಧಾ ಪ್ರೀತಿರ್ಹಿತಾ ಯಾಂಚಾ ಕ್ಲಮಾ ಕೃಷಿಃ ॥ 97 ॥

ಆಶಾ ನಿದ್ರಾ ಯೋಗನಿದ್ರಾ ಯೋಗಿನೀ ಯೋಗದಾ ಯುಗಾ ।
ನಿಷ್ಠಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಸಮಿತಿಃ ಸತ್ತ್ವಪ್ರಕೃತಿರುತ್ತಮಾ ॥ 98 ॥

ತಮಃಪ್ರಕೃತಿರ್ದುರ್ಮರ್ಷಾ ರಜಃಪ್ರಕೃತಿರಾನತಿಃ ।
ಕ್ರಿಯಾಽಕ್ರಿಯಾಕೃತಿರ್ಗ್ಲಾನಿಃ ಸಾತ್ತ್ವಿಕ್ಯಾಧ್ಯಾತ್ಮಿಕೀ ವೃಷಾ ॥ 99 ॥

ಸೇವಾ ಶಿಖಾಮಣಿರ್ವೃದ್ಧಿರಾಹೂತಿಃ ಸುಮತಿರ್ದ್ಯುಭೂಃ ।
ರಾಜ್ಜುರ್ದ್ವಿದಾಮ್ನೀ ಷಡ್ವರ್ಗಾ ಸಂಹಿತಾ ಸೌಖ್ಯದಾಯಿನೀ ॥ 100 ॥

ಮುಕ್ತಿಃ ಪ್ರೋಕ್ತಿರ್ದೇಶಭಾಷಾ ಪ್ರಕೃತಿಃ ಪಿಂಗಲೋದ್ಭವಾ ।
ನಾಗಭಾವಾ ನಾಗಭೂಷಾ ನಾಗರೀ ನಗರೀ ನಗಾ ॥ 101 ॥

ನೌರ್ನೌಕಾ ಭವನೌರ್ಭಾವ್ಯಾ ಭವಸಾಗರಸೇತುಕಾ ।
ಮನೋಮಯೀ ದಾರುಮಯೀ ಸೈಕತೀ ಸಿಕತಾಮಯೀ ॥ 102 ॥

ಲೇಖ್ಯಾ ಲೇಪ್ಯಾ ಮಣಿಮಯೀ ಪ್ರತಿಮಾ ಹೇಮನಿರ್ಮಿತಾ ।
ಶೈಲಾ ಶೈಲಭವಾ ಶೀಲಾ ಶೀಲಾರಾಮಾ ಚಲಾಽಚಲಾ ॥ 103 ॥ var ಶೀಕರಾಭಾ
ಅಸ್ಥಿತಾ ಸ್ವಸ್ಥಿತಾ ತೂಲೀ ವೈದಿಕೀ ತಾನ್ತ್ರಿಕೀ ವಿಧಿಃ ।
ಸನ್ಧ್ಯಾ ಸನ್ಧ್ಯಾಭ್ರವಸನಾ ವೇದಸನ್ಧಿಃ ಸುಧಾಮಯೀ ॥ 104 ॥

ಸಾಯನ್ತನೀ ಶಿಖಾವೇದ್ಯಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾ ಜೀವಕಲಾ ಕೃತಿಃ ।
ಆತ್ಮಭೂತಾ ಭಾವಿತಾಽಣ್ವೀ ಪ್ರಹ್ವಾ ಕಮಲಕರ್ಣಿಕಾ ॥ 105 ॥

ನೀರಾಜನೀ ಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಕನ್ದಲೀ ಕಾರ್ಯಸಾಧಿನೀ ।
ಪೂಜಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ವಿಪುಲಾ ಪುನನ್ತೀ ಪಾರಲೌಕಿಕೀ ॥ 106 ॥

ಶುಕ್ಲಶುಕ್ತಿರ್ಮೌಕ್ತಿಕಾ ಚ ಪ್ರತೀತಿಃ ಪರಮೇಶ್ವರೀ ।
ವಿರಾಜೋಷ್ಣಿಗ್ವಿರಾಡ್ವೇಣೀ ವೇಣುಕಾ ವೇಣುನಾದಿನೀ ॥ 107 ॥

ಆವರ್ತಿನೀ ವಾರ್ತಿಕದಾ ವಾರ್ತ್ತಾ ವೃತ್ತಿರ್ವಿಮಾನಗಾ ।
ಸಾಸಾಢ್ಯರಾಸಿನೀ ಸಾಸೀ ರಾಸಮಂಡಲಮಂಡಲೀ ॥ 108 ॥

ಗೋಪಗೋಪೀಶ್ವರೀ ಗೋಪೀ ಗೋಪೀಗೋಪಾಲವನ್ದಿತಾ ।
ಗೋಚಾರಿಣೀ ಗೋಪನದೀ ಗೋಪಾನನ್ದಪ್ರದಾಯಿನೀ ॥ 109 ॥

ಪಶವ್ಯದಾ ಗೋಪಸೇವ್ಯಾ ಕೋಟಿಶೋ ಗೋಗಣಾವೃತಾ ।
ಗೋಪಾನುಗಾ ಗೋಪವತೀ ಗೋವಿನ್ದಪದಪಾದುಕಾ ॥ 110 ॥

ವೃಷಭಾನುಸುತಾ ರಾಧಾ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣವಶಕಾರಿಣೀ ।
ಕೃಷ್ಣಪ್ರಾಣಾಧಿಕಾ ಶಶ್ವದ್ರಸಿಕಾ ರಸಿಕೇಶ್ವರೀ ॥ 111 ॥

ಅವಟೋದಾ ತಾಮ್ರಪರ್ಣೀ ಕೃತಮಾಲಾ ವಿಹಾಯಸೀ ।
ಕೃಷ್ಣಾ ವೇಣೀ ಭೀಮರಥೀ ತಾಪೀ ರೇವಾ ಮಹಾಪಗಾ ॥ 112 ॥

ವೈಯಾಸಕೀ ಚ ಕಾವೇರೀ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಸರಸ್ವತೀ ।
ಚನ್ದ್ರಭಾಗಾ ವೇತ್ರವತೀ ಗೋವಿನ್ದಪದಪಾದುಕಾ ॥ 113 ॥

ಗೋಮತೀ ಕೌಶಿಕೀ ಸಿನ್ಧುರ್ಬಾಣಗಂಗಾತಿಸಿದ್ಧಿದಾ ।
ಗೋದಾವರೀ ರತ್ನಮಾಲಾ ಗಂಗಾ ಮನ್ದಾಕಿನೀ ಬಲಾ ॥ 114 ॥

ಸ್ವರ್ಣದೀ ಜಾಹ್ನವೀ ವೇಲಾ ವೈಷ್ಣವೀ ಮಂಗಲಾಲಯಾ ।
ಬಾಲಾ ವಿಷ್ಣುಪದೀಪ್ರೋಕ್ತಾ ಸಿನ್ಧುಸಾಗರಸಂಗತಾ ॥ 115 ॥

ಗಂಗಾಸಾಗರ ಶೋಭಾಢ್ಯಾ ಸಾಮುದ್ರೀ ರತ್ನದಾ ಧುನೀ ।
ಭಾಗೀರಥೀ ಸ್ವರ್ಧುನೀ ಭೂಃ ಶ್ರೀವಾಮನಪದಚ್ಯುತಾ ॥ 116 ॥

ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಮಾ ರಾಮಣೀಯಾ ಭಾರ್ಗವೀ ವಿಷ್ಣುವಲ್ಲಭಾ ।
ಸೀತಾರ್ಚಿರ್ಜಾನಕೀ ಮಾತಾ ಕಲಂಕರಹಿತಾ ಕಲಾ ॥ 117 ॥

ಕೃಷ್ಣಪಾದಾಬ್ಜಸಮ್ಭೂತಾ ಸರ್ವಾ ತ್ರಿಪಥಗಾಮಿನೀ ।
ಧರಾ ವಿಶ್ವಮ್ಭರಾಽನನ್ತಾ ಭೂಮಿರ್ಧಾತ್ರೀ ಕ್ಷಮಾಮಯೀ ॥ 118 ॥

ಸ್ಥಿರಾ ಧರಿತ್ರೀ ಧರಣಿರುರ್ವೀ ಶೇಷಫಣಸ್ಥಿತಾ ।
ಅಯೋಧ್ಯಾ ರಾಘವಪುರೀ ಕೌಶಿಕೀ ರಘುವಂಶಜಾ ॥ 119 ॥

ಮಥುರಾ ಮಾಥುರೀ ಪನ್ಥಾ ಯಾದವೀ ಧ್ರುವಪೂಜಿತಾ ।
ಮಯಾಯುರ್ಬಿಲ್ವನೀಲಾ ದ್ವಾರ್ಗಂಗಾದ್ವಾರವಿನಿರ್ಗತಾ ॥ 120 ॥

ಕುಶಾವರ್ತಮಯೀ ಧ್ರೌವ್ಯಾ ಧ್ರುವಮಂಡಲಮಧ್ಯಗಾ । var ಮಂಡಲನಿರ್ಗತಾ
ಕಾಶೀ ಶಿವಪುರೀ ಶೇಷಾ ವಿನ್ಧ್ಯಾ ವಾರಾಣಸೀ ಶಿವಾ ॥ 121 ॥

ಅವನ್ತಿಕಾ ದೇವಪುರೀ ಪ್ರೋಜ್ಜ್ವಲೋಜ್ಜಯಿನೀ ಜಿತಾ ।
ದ್ವಾರಾವತೀ ದ್ವಾರಕಾಮಾ ಕುಶಭೂತಾ ಕುಶಸ್ಥಲೀ ॥ 122 ॥

ಮಹಾಪುರೀ ಸಪ್ತಪುರೀ ನನ್ದಿಗ್ರಾಮಸ್ಥಲಸ್ಥಿತಾ ।
ಶಾಸ್ತ್ರಗ್ರಾಮಶಿಲಾದಿತ್ಯಾ ಶಮ್ಭಲಗ್ರಾಮಮಧ್ಯಗಾ ॥ 123 ॥

ವಂಶಾ ಗೋಪಾಲಿನೀ ಕ್ಷಿಪ್ರಾ ಹರಿಮನ್ದಿರವರ್ತಿನೀ ।
ಬರ್ಹಿಷ್ಮತೀ ಹಸ್ತಿಪುರೀ ಶಕ್ರಪ್ರಸ್ಥನಿವಾಸಿನೀ ॥ 124 ॥

ದಾಡಿಮೀ ಸೈನ್ಧವೀ ಜಮ್ಬುಃ ಪೌಷ್ಕರೀ ಪುಷ್ಕರಪ್ರಸೂಃ ।
ಉತ್ಪಲಾವರ್ತಗಮನಾ ನೈಮಿಷೀ ನಿಮಿಷಾವೃತಾ ॥ 125 ॥

ಕುರುಜಾಂಗಲಭೂಃ ಕಾಲೀ ಹೈಮಾವತ್ಯರ್ಬುದಾ ಬುಧಾ ।
ಶೂಕರಕ್ಷೇತ್ರವಿದಿತಾ ಶ್ವೇತವಾರಾಹಧಾರಿತಾ ॥ 126 ॥

ಸರ್ವತೀರ್ಥಮಯೀ ತೀರ್ಥಾ ತೀರ್ಥಾನಾಂ ಕೀರ್ತಿಕಾರಿಣೀ ।
ಹಾರಿಣೀ ಸರ್ವದೋಷಾಣಾಂ ದಾಯಿನೀ ಸರ್ವಸಮ್ಪದಾಮ್ ॥ 127 ॥

ವರ್ಧಿನೀ ತೇಜಸಾಂ ಸಾಕ್ಷಾದ್ಗರ್ಭವಾಸನಿಕೃನ್ತನೀ ।
ಗೋಲೋಕಧಾಮಧನಿನೀ ನಿಕುಂಜನಿಜಮಂಜರೀ ॥ 128 ॥

ಸರ್ವೋತ್ತಮಾ ಸರ್ವಪುಣ್ಯಾ ಸರ್ವಸೌನ್ದರ್ಯಶೃಂಖಲಾ ।
ಸರ್ವತೀರ್ಥೋಪರಿಗತಾ ಸರ್ವತೀರ್ಥಾಧಿದೇವತಾ ॥ 129 ॥

ಶ್ರೀದಾ ಶ್ರೀಶಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾ ಶ್ರೀನಿಧಿಃ ಶ್ರೀವಿಭಾವನಾ ।
ಸ್ವಕ್ಷಾ ಸ್ವಂಗಾ ಶತಾನನ್ದಾ ನನ್ದಾ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಣೇಶ್ವರೀ ॥ 130 ॥

ಪಹ್ಲಶ್ರುತಿ
ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರಂ ಕಾಲಿನ್ದ್ಯಾಃ ಕೀರ್ತಿದಂ ಕಾಮದಂ ಪರಮ್ ।
ಮಹಾಪಾಪಹರಂ ಪುಣ್ಯಮಾಯುರ್ವರ್ಧನಮುತ್ತಮಮ್ ॥ 131 ॥

ಏಕವಾರಂ ಪಠೇದ್ರಾತ್ರೌ ಚೌರೇಭ್ಯೋ ನ ಭಯಂ ಭವೇತ್ ।
ದ್ವಿವಾರಂ ಪ್ರಪಠೇನ್ಮಾರ್ಗೇ ದಸ್ಯುಭ್ಯೋ ನ ಭಯಂ ಕ್ವಚಿತ್ ॥ 132 ॥

ದ್ವಿತೀಯಾಂ ತು ಸಮಾರಭ್ಯ ಪಠೇತ್ಪೂರ್ಣಾವಧಿಂ ದ್ವಿಜಃ ।
ದಶವಾರಮಿದಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ದೇವೋ ಕಲಿನ್ದಜಾಮ್ ॥ 133 ॥

ರೋಗೀ ರೋಗಾತ್ಪ್ರಮುಚ್ಯೇತ ಬದ್ಧೋ ಮುಚ್ಯೇತ ಬನ್ಧನಾತ್ ।
ಗುರ್ವಿಣೀ ಜನಯೇತ್ಪುತ್ರಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥೀ ಪಂಡಿತೋ ಭವೇತ್ ॥ 134 ॥

ಮೋಹನಂ ಸ್ತಮ್ಭನಂ ಶಶ್ವದ್ವಶೀಕರಣಮೇವ ಚ ।
ಉಚ್ಚಾಟನಂ ಪಾತನಂ ಚ ಶೋಷಣಂ ದೀಪನಂ ತಥಾ ॥ 135 ॥

ಉನ್ಮಾದನಂ ತಾಪನಂ ಚ ನಿಧಿದರ್ಶನಮೇವ ಚ ।
ಯದ್ಯದ್ವಾಂಛತಿ ಚಿತ್ತೇನ ತತ್ತತ್ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಮಾನವಃ ॥ 136 ॥

ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಚಸ್ವೀ ರಾಜನ್ಯೋ ಜಗತೀಪತಿಃ ।
ವೈಶ್ಯೋ ನಿಧಿಪತಿರ್ಭೂಯಾಚ್ಛೂದ್ರಃ ಶ್ರುತ್ವಾ ತು ನಿರ್ಮಲಃ ॥ 137 ॥

ಪೂಜಾಕಾಲೇ ತು ಯೋ ನಿತ್ಯಂ ಪಠತೇ ಭಕ್ತಿಭಾವತಃ ।
ಲಿಪ್ಯತೇ ನ ಸ ಪಾಪೇನ ಪದ್ಮಪತ್ರಮಿವಾಮ್ಭಸಾ ॥ 138 ॥

ಶತವಾರಂ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ವರ್ಷಾವಧಿಮತಃ ಪರಮ್ ।
ಪಟಲಂ ಪದ್ಧತಿಂ ಕೃತ್ವಾ ಸ್ತವಂ ಚ ಕವಚಂ ತಥಾ ॥ 139 ॥

ಸಪ್ತದ್ವೀಪಮಹೀರಾಜ್ಯಂ ಪ್ರಾಪ್ನುಯಾನ್ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ ।
ನಿಷ್ಕಾರಣಂ ಪಠೇದ್ಯಸ್ತು ಯಮುನಾಭಕ್ತಿಸಂಯುತಃ ॥ 140 ॥

ತ್ರೈವರ್ಗ್ಯಮೇತ್ಯ ಸುಕೃತೀ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತೋ ಭವೇದಿಹ ॥ 141 ॥

ನಿಕುಂಜಲೀಲಾಲಲಿತಂ ಮನೋಹರಂ
ಕಲಿನ್ದಜಾಕೂಲಲತಾಕದಮ್ಬಕಮ್ ।
ವೃನ್ದಾವನೋನ್ಮತ್ತಮಿಲಿನ್ದಶಬ್ದಿತಂ
ವ್ರಜೇತ್ಸ ಗೋಲೋಕಮಿದಂ ಪಠೇಚ್ಚ ಯಃ ॥ 142 ॥

॥ ಇತಿ ಗರ್ಗಸಂಹಿತಾಯಾಂ ಶ್ರೀಯಮುನಾಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

Also Read 1000 Names of Yamuna or Kalindi:

1000 Names of Yamuna or Kalindi | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Yamuna or Kalindi | Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top