Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

1000 Names of Yamuna or Kalindi | Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil

Yamuna or Kalindi Sahasranamastotram Lyrics in Tamil:

॥ ஶ்ரீ யமுநா அபரநாம காலிந்தீ³ஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ॥
க³ர்க³ஸம்ஹிதாத:

மாந்தா⁴தோவாச
நாம்நாம் ஸஹஸ்ரம் க்ருʼஷ்ணாயா: ஸர்வஸித்³தி⁴கரம் பரம் ।
வத³ மாம் முநிஶார்தூ³ல த்வம் ஸர்வஜ்ஞோ நிராமய: ॥ 1 ॥

ஸௌப⁴ரிருவாச
நாம்நாம் ஸஹஸ்ரம் காலிந்த்³யா மாந்தா⁴தஸ்தே வதா³ம்யஹம் ।
ஸர்வஸித்³தி⁴கரம் தி³வ்யம் ஶ்ரீக்ருʼஷ்ணவஶகாரகம் ॥ 2 ॥

விநியோக:³ ॥

அஸ்ய ஶ்ரீகாலிந்தீ³ஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரமந்த்ரஸ்ய ஸௌப⁴ரிர்ருʼஷி: ।
ஶ்ரீயமுநா தே³வதா । அநுஷ்டுப் ச²ந்த:³ । மாயாபீ³ஜமிதி கீலகம் ।
ரமாபீ³ஜமிதி ஶக்தி: । ஶ்ரீ காலிந்த³நந்தி³நீப்ரஸாத³ஸித்³த்⁴யர்தே² பாடே²
விநியோக:³ ।

அத² த்⁴யாநம் ॥

ௐ ஶ்யாமாமம்போ⁴ஜநேத்ராம் ஸக⁴நக⁴நருசிம் ரத்நமஞ்ஜீரகூஜத்
காஞ்சீகேயூரயுக்தாம் கநகமணிமயே பி³ப்⁴ரதீம் குண்ட³லே த்³வே ।
பா⁴ஜச்சீ²நீலவஸ்த்ராம் ஸ்பு²ரத³மலசலத்³தா⁴ரபா⁴ராம் மநோஜ்ஞாம்
த்⁴யாயேந்மார்தண்ட³புத்ரீம் தநுகிரணசயோத்³தீ³ப்ததீ³பாபி⁴ராமாம் ॥ 3 ॥

ௐ காலிந்தீ³ யமுநா க்ருʼஷ்ணா க்ருʼஷ்ணரூபா ஸநாதநீ ।
க்ருʼஷ்ணவாமாம்ஸஸம்பூ⁴தா பரமாநந்த³ரூபிணீ ॥ 4 ॥

கோ³லோகவாஸிநீ ஶ்யாமா வ்ருʼந்தா³வநவிநோதி³நீ ।
ராதா⁴ஸகீ² ராஸலீலா ராஸமண்ட³லமண்டி³தா ॥ 5 ॥

நிகுஞ்ஜமாத⁴வீவல்லீ ரங்க³வல்லீமநோஹரா ।
ஶ்ரீராஸமண்ட³லீபூ⁴தா யூதீ²பூ⁴தா ஹரிப்ரியா ॥ 6 ॥

கோ³லோகதடிநீ தி³வ்யா நிகுஞ்ஜதலவாஸிநீ ।
தீ³ர்கோ⁴ர்மிவேக³க³ம்பீ⁴ரா புஷ்பபல்லவவாஸிநீ ॥ 7 ॥

க⁴நஶ்யாமா மேக⁴மாலா ப³லாகா பத்³மமாலிநீ ।
பரிபூர்ணதமா பூர்ணா பூர்ணப்³ரஹ்மப்ரியா பரா ॥ 8 ॥

மஹாவேக³வதீ ஸாக்ஷாந்நிகுஞ்ஜத்³வாரநிர்க³தா ।
மஹாநதீ³ மந்த³க³திர்விரஜா வேக³பே⁴தி³நீ ॥ 9 ॥

அநேகப்³ரஹ்மாண்ட³க³தா ப்³ரஹ்மத்³ரவஸமாகுலா ।
க³ங்கா³ மிஶ்ரா நிர்ஜலாபா⁴ நிர்மலா ஸரிதாம் வரா ॥ 10 ॥

ரத்நப³த்³தோ⁴ப⁴யதடா ஹம்ஸபத்³மாதி³ஸங்குலா । var தடீ
நதீ³ நிர்மலபாநீயா ஸர்வப்³ரஹ்மாண்ட³பாவநீ ॥ 11 ॥

வைகுண்ட²பரிகீ²பூ⁴தா பரிகா² பாபஹாரிணீ ।
ப்³ரஹ்மலோகாக³தா ப்³ராஹ்மீ ஸ்வர்கா³ ஸ்வர்க³நிவாஸிநீ ॥ 12 ॥

உல்லஸந்தீ ப்ரோத்பதந்தீ மேருமாலா மஹோஜ்ஜ்வலா ।
ஶ்ரீக³ங்கா³ம்ப:⁴ ஶிக²ரிணீ க³ண்ட³ஶைலவிபே⁴தி³நீ ॥ 13 ॥

தே³ஶாந்புநந்தீ க³ச்ச²ந்தீ மஹதீ பூ⁴மிமத்⁴யகா³ ।
மார்தண்ட³தநுஜா புண்யா கலிந்த³கி³ரிநந்தி³நீ ॥ 14 ॥

யமஸ்வஸா மந்த³ஹாஸா ஸுத்³விஜா ரசிதாம்ப³ரா ।
நீலாம்ப³ரா பத்³மமுகீ² சரந்தீ சாருத³ர்ஶநா ॥ 15 ॥

ரம்போ⁴ரூ: பத்³மநயநா மாத⁴வீ ப்ரமதோ³த்தமா ।
தபஶ்சரந்தீ ஸுஶ்ரோணீ கூஜந்நூபுரமேக²லா ॥ 16 ॥

ஜலஸ்தி²தா ஶ்யாமலாங்கீ³ கா²ண்ட³வாபா⁴ விஹாரிணீ ।
கா³ண்டீ³விபா⁴ஷிணீ வந்யா ஶ்ரீக்ருʼஷ்ணாம்ப³ரமிச்ச²தீ ॥ 17 ॥

த்³வாரகாக³மநா ராஜ்ஞீ பட்டராஜ்ஞீ பரங்க³தா ।
மஹாராஜ்ஞீ ரத்நபூ⁴ஷா கோ³மதீதீரசாரிணீ ॥ 18 ॥

ஸ்வகீயா ஸ்வஸுகா² ஸ்வார்தா² ஸ்வீயகார்யார்த²ஸாதி⁴நீ ।
நவலாங்கா³ঽப³லா முக்³தா⁴ வராங்கா³ வாமலோசநா ॥ 19 ॥

அஜ்ஞாதயௌவநாঽதீ³நா ப்ரபா⁴ காந்திர்த்³யுதிஶ்ச²வி: ।
ஸோமாபா⁴ பரமா கீர்தி: குஶலா ஜ்ஞாதயௌவநா ॥ 20 ॥

நவோடா⁴ மத்⁴யகா³ மத்⁴யா ப்ரௌடி:⁴ ப்ரௌடா⁴ ப்ரக³ல்ப⁴கா ।
தீ⁴ராঽதீ⁴ரா தை⁴ர்யத⁴ரா ஜ்யேஷ்டா² ஶ்ரேஷ்டா² குலாங்க³நா ॥ 21 ॥

க்ஷணப்ரபா⁴ சஞ்சலார்சா வித்³யுத்ஸௌதா³மிநீ தடி³த் ।
ஸ்வாதீ⁴நபதிகா லக்ஷ்மீ: புஷ்டா ஸ்வாதீ⁴நப⁴ர்த்ருʼகா ॥ 22 ॥

கலஹாந்தரிதா பீ⁴ருரிச்சா² ப்ரோத்கண்டி²தாঽঽகுலா ।
கஶிபுஸ்தா² தி³வ்யஶய்யா கோ³விந்த³ஹ்ருʼதமாநஸா ॥ 23 ॥

க²ண்டி³தாঽக²ண்ட³ஶோபா⁴ட்⁴யா விப்ரலப்³தா⁴ঽபி⁴ஸாரிகா ।
விரஹார்தா விரஹிணீ நாரீ ப்ரோஷிதப⁴ர்த்ருʼகா ॥ 24 ॥

மாநிநீ மாநதா³ ப்ராஜ்ஞா மந்தா³ரவநவாஸிநீ ।
ஜ²ங்காரிணீ ஜ²ணத்காரீ ரணந்மஞ்ஜீரநூபுரா ॥ 25 ॥

மேக²லா மேக²லாகாஞ்சீ ஶ்ரீகாஞ்சீ காஞ்சநாமயீ ।
கஞ்சுகீ கஞ்சுகமணி: ஶ்ரீகண்டா²ட்⁴யா மஹாமணி: ॥ 26 ॥

ஶ்ரீஹாரிணீ பத்³மஹாரா முக்தா முக்தாப²லார்சிதா ।
ரத்நகங்கணகேயூரா ஸ்ப²ரத³ங்கு³லிபூ⁴ஷணா ॥ 27 ॥

த³ர்பணா த³ர்பணீபூ⁴தா து³ஷ்டத³ர்பவிநாஶிநீ ।
கம்பு³க்³ரீவா கம்பு³த⁴ரா க்³ரைவேயகவிராஜிதா ॥ 28 ॥

தாடங்கிநீ த³ந்தத⁴ரா ஹேமகுண்ட³லமண்டி³தா ।
ஶிகா²பூ⁴ஷா பா⁴லபுஷ்பா நாஸாமௌக்திகஶோபி⁴தா ॥ 29 ॥

மணிபூ⁴மிக³தா தே³வீ ரைவதாத்³ரிவிஹாரிணீ ।
வ்ருʼந்தா³வநக³தா வ்ருʼந்தா³ வ்ருʼந்தா³ரண்யநிவாஸிநீ ॥ 30 ॥

வ்ருʼந்தா³வநலதா மாத்⁴வீ வ்ருʼந்தா³ரண்யவிபூ⁴ஷணா ।
ஸௌந்த³ர்யலஹரீ லக்ஷ்மீர்மது²ராதீர்த²வாஸிநீ ॥ 31 ॥

விஶ்ராந்தவாஸிநீ காம்யா ரம்யா கோ³குலவாஸிநீ ।
ரமணஸ்த²லஶோபா⁴ட்⁴யா மஹாவநமஹாநதீ³ ॥ 32 ॥

ப்ரணதா ப்ரோந்நதா புஷ்டா பா⁴ரதீ பா⁴ரதார்சிதா ।
தீர்த²ராஜக³திர்கோ³த்ரா க³ங்கா³ஸாக³ரஸங்க³மா ॥ 33 ॥

ஸப்தாப்³தி⁴பே⁴தி³நீ லோலா ஸப்தத்³வீபக³தா ப³லாத் ।
லுட²ந்தீ ஶைலபி⁴த்³யந்தீ ஸ்பு²ரந்தீ வேக³வத்தரா ॥ 34 ॥

காஞ்சநீ காஞ்சநீபூ⁴மி: காஞ்சநீபூ⁴மிபா⁴விதா ।
லோகத்³ருʼஷ்டிர்லோகலீலா லோகாலோகாசலார்சிதா ॥ 35 ॥

ஶைலோத்³க³தா ஸ்வர்க³க³தா ஸ்வர்கா³ர்ச்யா ஸ்வர்க³பூஜிதா ।
வ்ருʼந்தா³வநவநாத்⁴யக்ஷா ரக்ஷா கக்ஷா தடீ படீ ॥ 36 ॥

அஸிகுண்ட³க³தா கச்சா² ஸ்வச்ச²ந்தோ³ச்ச²லிதாத்³ரிஜா ।
குஹரஸ்தா² ரயப்ரஸ்தா² ப்ரஸ்தா² ஶாந்தேதராதுரா ॥ 37 ॥

அம்பு³ச்ச²டா ஸீகராபா⁴ த³ர்து³ரா த³ர்து³ரீத⁴ரா ।
பாபாங்குஶா பாபஸிம்ஹீ பாபத்³ருமகுடா²ரிணீ ॥ 38 ॥

புண்யஸங்கா⁴ புண்யகீர்தி: புண்யதா³ புண்யவர்தி⁴நீ ।
மதோ⁴ர்வநநதீ³முக்²யா துலா தாலவநஸ்தி²தா ॥ 39 ॥

குமுத்³வநநதீ³ குப்³ஜா குமுதா³ம்போ⁴ஜவர்தி⁴நீ ।
ப்லவரூபா வேக³வதீ ஸிம்ஹஸர்பாதி³வாஹிநீ ॥ 40 ॥

ப³ஹுலீ ப³ஹுதா³ ப³ஹ்வீ ப³ஹுலா வநவந்தி³தா ।
ராதா⁴குண்ட³கலாராத்⁴யா க்ருʼஷ்ணாகுண்ட³ஜலாஶ்ரிதா ॥ 41 ॥

லலிதாகுண்ட³கா³ க⁴ண்டா விஶாகா²குண்ட³மண்டி³தா ।
கோ³விந்த³குண்ட³நிலயா கோ³பகுண்ட³தரங்கி³ணீ ॥ 42 ॥

ஶ்ரீக³ங்கா³ மாநஸீக³ங்கா³ குஸுமாம்ப³ர பா⁴விநீ ।
கோ³வர்தி⁴நீ கோ³த⁴நாட்⁴யா மயூரீ வரவர்ணிநீ ॥ 43 ॥

ஸாரஸீ நீலகண்டா²பா⁴ கூஜத்கோகிலபோதகீ ।
கி³ரிராஜப்ரபூ⁴ர்பூ⁴ரிராதபத்ராதபத்ரிணீ ॥ 44 ॥

கோ³வர்த⁴நாங்கா கோ³த³ந்தீ தி³வ்யௌஷதி⁴நிதி:⁴ ஶ்ருதி: । var ஶ்ருʼதி:
பாரதீ³ பாரத³மயீ நாரதீ³ ஶாரதீ³ ப்⁴ருʼதி: ॥ 45 ॥

ஶ்ரீக்ருʼஷ்ணசரணாங்கஸ்தா² காமா காமவநாஞ்சிதா ।
காமாடவீ நந்தி³நீ ச நந்த³க்³ராமமஹீத⁴ரா ॥ 46 ॥

ப்³ருʼஹத்ஸாநுத்³யுதி: ப்ரோதா நந்தீ³ஶ்வரஸமந்விதா ।
காகலீ கோகிலமயீ பா⁴ண்டா³ரகுஶகௌஶலா ॥ 47 ॥

லோஹார்க³லப்ரதா³காரா காஶ்மீரவஸநாவ்ருʼதா ।
ப³ர்ஹிஷதீ³ ஶோணபுரீ ஶூரக்ஷேத்ரபுராதி⁴கா ॥ 48 ॥

நாநாப⁴ரணஶோபா⁴ட்⁴யா நாநாவர்ணஸமந்விதா ।
நாநாநாரீகத³ம்பா³ட்⁴யா நாநாவஸ்த்ரவிராஜிதா ॥ 49 ॥

நாநாலோகக³தா வீசிர்நாநாஜலஸமந்விதா ।
ஸ்த்ரீரத்நம் ரத்நநிலயா லலநாரத்நரஞ்ஜிநீ ॥ 50 ॥

ரங்கி³ணீ ரங்க³பூ⁴மாட்⁴யா ரங்கா³ ரங்க³மஹீருஹா ।
ராஜவித்³யா ராஜகு³ஹ்யா ஜக³த்கீர்திர்க⁴நாபஹா ॥ 51 ॥

விலோலக⁴ண்டா க்ருʼஷ்ணாங்கீ³ க்ருʼஷ்ணதே³ஹஸமுத்³ப⁴வா ।
நீலபங்கஜவர்ணாபா⁴ நீலபங்கஜஹாரிணீ ॥ 52 ॥

நீலாபா⁴ நீலபத்³மாட்⁴யா நீலாம்போ⁴ருஹவாஸிநீ ।
நாக³வல்லீ நாக³புரீ நாக³வல்லீத³லார்சிதா ॥ 53 ॥

தாம்பூ³லசர்சிதா சர்சா மகரந்த³மநோஹரா ।
ஸகேஸரா கேஸரிணீ கேஶபாஶாபி⁴ஶோபி⁴தா ॥ 54 ॥

கஜ்ஜலாபா⁴ கஜ்ஜலாக்தா கஜ்ஜலீகலிதாஞ்ஜநா ।
அலக்தசரணா தாம்ரா லாலாதாம்ரக்ருʼதாம்ப³ரா ॥ 55 ॥

ஸிந்தூ³ரிதா லிப்தவாணீ ஸுஶ்ரீ: ஶ்ரீக²ண்ட³மண்டி³தா ।
பாடீரபங்கவஸநா ஜடாமாம்ஸீருசாம்ப³ரா ॥ 56 ॥

ஆக³ர்ய்யக³ருக³ந்தா⁴க்தா தக³ராஶ்ரிதமாருதா ।
ஸுக³ந்தி⁴தைலருசிரா குந்தலாலி: ஸுகுந்தலா ॥ 57 ॥

ஶகுந்தலாঽபாம்ஸுலா ச பாதிவ்ரத்யபராயணா ।
ஸூர்யகோடிப்ரபா⁴ ஸூர்யகந்யா ஸூர்யஸமுத்³ப⁴வா ॥ 58 ॥

கோடிஸூர்யப்ரதீகாஶா ஸூர்யஜா ஸூர்யநந்தி³நீ ।
ஸம்ஜ்ஞா ஸம்ஜ்ஞாஸுதா ஸ்வேச்சா² ஸம்ஜ்ஞாமோத³ப்ரதா³யிநீ ॥ 59 ॥

ஸம்ஜ்ஞாபுத்ரீ ஸ்பு²ரச்சா²யா தபந்தீ தாபகாரிணீ ।
ஸாவர்ண்யாநுப⁴வா வேதீ³ வட³வா ஸௌக்²யப்ரதா³யிநீ ॥ 60 ॥

ஶநைஶ்சராநுஜா கீலா சந்த்³ரவம்ஶவிவர்தி⁴நீ ।
சந்த்³ரவம்ஶவதூ⁴ஶ்சந்த்³ரா சந்த்³ராவலிஸஹாயிநீ ॥ 61 ॥

சந்த்³ராவதீ சந்த்³ரலேகா² சந்த்³ரகாந்தாநுகா³ம்ஶுகா ।
பை⁴ரவீ பிங்க³லாஶங்கீ லீலாவத்யாக³ரீமயீ ॥ 62 ॥

த⁴நஶ்ரீர்தே³வகா³ந்தா⁴ரீ ஸ்வர்மணிர்கு³ணவர்தி⁴நீ ।
வ்ரஜமல்லார்யந்த⁴கரீ விசித்ரா ஜயகாரிணீ ॥ 63 ॥ var வ்ரஜ
கா³ந்தா⁴ரீ மஞ்ஜரீ டோடீ⁴ கு³ர்ஜர்யாஸாவரீ ஜயா ।
கர்ணாடீ ராகி³ணீ கௌ³டீ³ வைராடீ கா³ரவாடிகா ॥ 64 ॥

சதுஶ்சந்த்³ரகலா ஹேரீ தைலங்கீ³ விஜயாவதீ ।
தாலீ தாலஸ்வரா கா³நக்ரியா மாத்ராப்ரகாஶிநீ ॥ 65 ॥

வைஶாகீ² சஞ்சலா சாருர்மாசாரீ கு⁴ங்க⁴டீ க⁴டா ।
வைராக³ரீ ஸோரடீ² ஸா கைதா³ரீ ஜலதா⁴ரிகா ॥ 66 ॥

காமாகரஶ்ரீகல்யாணீ கௌ³ட³கல்யாணமிஶ்ரிதா ।
ராமஸஞ்ஜீவநீ ஹேலா மந்தா³ரீ காமரூபிணீ ॥ 67 ॥

ஸாரங்கீ³ மாருதீ ஹோடா⁴ ஸாக³ரீ காமவாதி³நீ ।
வைபா⁴ஸீ மங்க³ளா சாந்த்³ரீ ராஸமண்ட³லமண்ட³நா ॥ 68 ॥ var வைபா⁴ஸா
காமதே⁴நு: காமலதா காமதா³ கமநீயகா ।
கல்பவ்ருʼக்ஷஸ்த²லீ ஸ்தூ²லா க்ஷுதா⁴ ஸௌத⁴நிவாஸிநீ ॥ 69 ॥

கோ³லோகவாஸிநீ ஸுப்⁴ரூர்யஷ்டிப்⁴ருʼத்³த்³வாரபாலிகா ।
ஶ்ருʼங்கா³ரப்ரகரா ஶ்ருʼங்கா³ ஸ்வச்சா²க்ஷய்யோபகாரிகா ॥ 70 ॥

பார்ஷதா³ ஸுமுகீ² ஸேவ்யா ஶ்ரீவ்ருʼந்தா³வநபாலிகா ।
நிகுஞ்ஜப்⁴ருʼத்குஞ்ஜபுஞ்ஜா கு³ஞ்ஜாப⁴ரணபூ⁴ஷிதா ॥ 71 ॥

நிகுஞ்ஜவாஸிநீ ப்ரேஷ்யா கோ³வர்த⁴நதடீப⁴வா ।
விஶாகா² லலிதா ராமா நீரஜா மது⁴மாத⁴வீ ॥ 72 ॥ var நீருஜா
ஏகாநேகஸகீ² ஶுக்லா ஸகீ²மத்⁴யா மஹாமநா: ।
ஶ்ருதிரூபா ருʼஷிரூபா மைதி²லா: கௌஶலா: ஸ்த்ரிய: ॥ 7 ॥

அயோத்⁴யாபுரவாஸிந்யோ யஜ்ஞஸீதா: புலிந்த³கா: ।
ரமா வைகுண்ட²வாஸிந்ய: ஶ்வேதத்³வீபஸகீ²ஜநா: ॥ 74 ॥

ஊர்த்⁴வவைகுண்ட²வாஸிந்யோ தி³வ்யாஜிதபதா³ஶ்ரிதா: ।
ஶ்ரீலோகாசலவாஸிந்ய: ஶ்ரீஸக்²ய: ஸாக³ரோத்³ப⁴வா: ॥ 75 ॥

தி³வ்யா அதி³வ்யா தி³வ்யாங்கா³ வ்யாப்தாஸ்த்ரிகு³ணவ்ருʼத்தய: ।
பூ⁴மிகோ³ப்யோ தே³வநார்யோ லதா ஓஷதி⁴வீருத:⁴ ॥ 76 ॥

ஜாலந்த⁴ர்ய: ஸிந்து⁴ஸுதா: ப்ருʼது²ப³ர்ஹிஷ்மதீப⁴வா: ।
தி³வ்யாம்ப³ரா அப்ஸரஸ: ஸௌதலா நாக³கந்யகா: ॥ 77 ॥

பரம் தா⁴ம பரம் ப்³ரஹ்ம பௌருஷா ப்ரக்ருʼதி: பரா ।
தடஸ்தா² கு³ணபூ⁴ர்கீ³தா கு³ணாகு³ணமயீ கு³ணா ॥ 78 ॥

சித்³க⁴நா ஸத³ஸந்மாலா த்³ருʼஷ்டிர்த்³ருʼஶ்யா கு³ணாகரா ।
மஹத்தத்த்வமஹங்காரோ மநோ பு³த்³தி:⁴ ப்ரசேதநா ॥ 79 ॥

சேதோவ்ருʼத்தி: ஸ்வாந்தராத்மா சதுர்தா⁴ சதுரக்ஷரா ।
சதுர்வ்யூஹா சதுர்மூர்திர்வ்யோம வாயுரதோ³ ஜலம் ॥ 80 ॥

மஹீ ஶப்³தோ³ ரஸோ க³ந்த:⁴ ஸ்பர்ஶோ ரூபமநேகதா⁴ ।
கர்மேந்த்³ரியம் கர்மமயீ ஜ்ஞாநம் ஜ்ஞாநேந்த்³ரியம் த்³விதா⁴ ॥ 81 ॥

த்ரிதா⁴தி⁴பூ⁴தமத்⁴யாத்மமதி⁴தை³வமதி⁴ஸ்தி²தம் ।
ஜ்ஞாநஶக்தி: க்ரியாஶக்தி: ஸர்வதே³வாதி⁴தே³வதா ॥ 82 ॥

தத்த்வஸங்கா⁴ விராண்மூர்திர்தா⁴ரணா தா⁴ரணாமயீ ।
ஶ்ருதி: ஸ்ம்ருʼதிர்வேத³மூர்தி: ஸம்ஹிதா க³ர்க³ஸம்ஹிதா ॥ 83 ॥

பாராஶரீ ஸைவ ஸ்ருʼஷ்டி: பாரஹம்ஸீ விதா⁴த்ருʼகா ।
யாஜ்ஞவல்கீ பா⁴க³வதீ ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதார்சிதா ॥ 84 ॥

ராமாயணமயீ ரம்யா புராணபுருஷப்ரியா ।
புராணமூர்தி: புண்யாங்கீ³ ஶாஸ்த்ரமூர்திர்மஹோந்நதா ॥ 85 ॥

மநீஷா தி⁴ஷணா பு³த்³தி⁴ர்வாணீ தீ:⁴ ஶேமுஷீ மதி: ।
கா³யத்ரீ வேத³ஸாவித்ரீ ப்³ரஹ்மாணீ ப்³ரஹ்மலக்ஷணா ॥ 86 ॥

து³ர்கா³ঽபர்ணா ஸதீ ஸத்யா பார்வதீ சண்டி³காம்பி³கா ।
ஆர்யா தா³க்ஷாயணீ தா³க்ஷீ த³க்ஷயஜ்ஞவிகா⁴திநீ ॥ 87 ॥

புலோமஜா ஶசீந்த்³ராணீ வேதீ³ தே³வவரார்பிதா ।
வயுநாதா⁴ரிணீ த⁴ந்யா வாயவீ வாயுவேக³கா³ ॥ 88 ॥

யமாநுஜா ஸம்யமநீ ஸம்ஜ்ஞா சா²யா ஸ்பு²ரத்³த்³யுதி: ।
ரத்நதே³வீ ரத்நவ்ருʼந்தா³ தாரா தரணிமண்ட³லா ॥ 89 ॥

ருசி: ஶாந்தி: க்ஷமா ஶோபா⁴ த³யா த³க்ஷா த்³யுதிஸ்த்ரபா ।
தலதுஷ்டிர்விபா⁴ புஷ்டி: ஸந்துஷ்டி: புஷ்டபா⁴வநா ॥ 90 ॥

சதுர்பு⁴ஜா சாருநேத்ரா த்³விபு⁴ஜாஷ்டபு⁴ஜா ப³லா ।
ஶங்க²ஹஸ்தா பத்³மஹஸ்தா சக்ரஹஸ்தா க³தா³த⁴ரா ॥ 91 ॥

நிஷங்க³தா⁴ரிணீ சர்மக²ட்³க³பாணிர்த⁴நுர்த⁴ரா ।
த⁴நுஷ்டங்காரிணீ யோத்³த்⁴ரீ தை³த்யோத்³ப⁴டவிநாஶிநீ ॥ 92 ॥

ரத²ஸ்தா² க³ருடா³ரூடா⁴ ஶ்ரீக்ருʼஷ்ணஹ்ருʼத³யஸ்தி²தா ।
வம்ஶீத⁴ரா க்ருʼஷ்ணவேஷா ஸ்ரக்³விணீ வநமாலிநீ ॥ 93 ॥

கிரீடதா⁴ரிணீ யாநா மந்தா³ மந்த³க³திர்க³தி: ।
சந்த்³ரகோடிப்ரதீகாஶா தந்வீ கோமலவிக்³ரஹா ॥ 94 ॥

பை⁴ஷ்மீ பீ⁴ஷ்மஸுதா பீ⁴மா ருக்மிணீ ருக்மரூபிணீ ।
ஸத்யபா⁴மா ஜாம்ப³வதீ ஸத்யா ப⁴த்³ரா ஸுத³க்ஷிணா ॥ 95 ॥

மித்ரவிந்தா³ ஸகீ²வ்ருʼந்தா³ வ்ருʼந்தா³ரண்யத்⁴வஜோர்த்⁴வகா³ ।
ஶ்ருʼங்கா³ரகாரிணீ ஶ்ருʼங்கா³ ஶ்ருʼங்க³பூ:⁴ ஶ்ருʼங்க³தா³ঽঽஶுகா³ ॥ 96 ॥

திதிக்ஷேக்ஷா ஸ்ம்ருʼதி: ஸ்பர்தா⁴ ஸ்ப்ருʼஹா ஶ்ரத்³தா⁴ ஸ்வநிர்வ்ருʼதி: ।
ஈஶா த்ருʼஷ்ணாபி⁴தா⁴ ப்ரீதிர்ஹிதா யாஞ்சா க்லமா க்ருʼஷி: ॥ 97 ॥

ஆஶா நித்³ரா யோக³நித்³ரா யோகி³நீ யோக³தா³ யுகா³ ।
நிஷ்டா² ப்ரதிஷ்டா² ஸமிதி: ஸத்த்வப்ரக்ருʼதிருத்தமா ॥ 98 ॥

தம:ப்ரக்ருʼதிர்து³ர்மர்ஷா ரஜ:ப்ரக்ருʼதிராநதி: ।
க்ரியாঽக்ரியாக்ருʼதிர்க்³லாநி: ஸாத்த்விக்யாத்⁴யாத்மிகீ வ்ருʼஷா ॥ 99 ॥

ஸேவா ஶிகா²மணிர்வ்ருʼத்³தி⁴ராஹூதி: ஸுமதிர்த்³யுபூ:⁴ ।
ராஜ்ஜுர்த்³விதா³ம்நீ ஷட்³வர்கா³ ஸம்ஹிதா ஸௌக்²யதா³யிநீ ॥ 100 ॥

முக்தி: ப்ரோக்திர்தே³ஶபா⁴ஷா ப்ரக்ருʼதி: பிங்க³லோத்³ப⁴வா ।
நாக³பா⁴வா நாக³பூ⁴ஷா நாக³ரீ நக³ரீ நகா³ ॥ 101 ॥

நௌர்நௌகா ப⁴வநௌர்பா⁴வ்யா ப⁴வஸாக³ரஸேதுகா ।
மநோமயீ தா³ருமயீ ஸைகதீ ஸிகதாமயீ ॥ 102 ॥

லேக்²யா லேப்யா மணிமயீ ப்ரதிமா ஹேமநிர்மிதா ।
ஶைலா ஶைலப⁴வா ஶீலா ஶீலாராமா சலாঽசலா ॥ 103 ॥ var ஶீகராபா⁴
அஸ்தி²தா ஸ்வஸ்தி²தா தூலீ வைதி³கீ தாந்த்ரிகீ விதி:⁴ ।
ஸந்த்⁴யா ஸந்த்⁴யாப்⁴ரவஸநா வேத³ஸந்தி:⁴ ஸுதா⁴மயீ ॥ 104 ॥

ஸாயந்தநீ ஶிகா²வேத்³யா ஸூக்ஷ்மா ஜீவகலா க்ருʼதி: ।
ஆத்மபூ⁴தா பா⁴விதாঽண்வீ ப்ரஹ்வா கமலகர்ணிகா ॥ 105 ॥

நீராஜநீ மஹாவித்³யா கந்த³லீ கார்யஸாதி⁴நீ ।
பூஜா ப்ரதிஷ்டா² விபுலா புநந்தீ பாரலௌகிகீ ॥ 106 ॥

ஶுக்லஶுக்திர்மௌக்திகா ச ப்ரதீதி: பரமேஶ்வரீ ।
விராஜோஷ்ணிக்³விராட்³வேணீ வேணுகா வேணுநாதி³நீ ॥ 107 ॥

ஆவர்திநீ வார்திகதா³ வார்த்தா வ்ருʼத்திர்விமாநகா³ ।
ஸாஸாட்⁴யராஸிநீ ஸாஸீ ராஸமண்ட³லமண்ட³லீ ॥ 108 ॥

கோ³பகோ³பீஶ்வரீ கோ³பீ கோ³பீகோ³பாலவந்தி³தா ।
கோ³சாரிணீ கோ³பநதீ³ கோ³பாநந்த³ப்ரதா³யிநீ ॥ 109 ॥

பஶவ்யதா³ கோ³பஸேவ்யா கோடிஶோ கோ³க³ணாவ்ருʼதா ।
கோ³பாநுகா³ கோ³பவதீ கோ³விந்த³பத³பாது³கா ॥ 110 ॥

வ்ருʼஷபா⁴நுஸுதா ராதா⁴ ஶ்ரீக்ருʼஷ்ணவஶகாரிணீ ।
க்ருʼஷ்ணப்ராணாதி⁴கா ஶஶ்வத்³ரஸிகா ரஸிகேஶ்வரீ ॥ 111 ॥

அவடோதா³ தாம்ரபர்ணீ க்ருʼதமாலா விஹாயஸீ ।
க்ருʼஷ்ணா வேணீ பீ⁴மரதீ² தாபீ ரேவா மஹாபகா³ ॥ 112 ॥

வையாஸகீ ச காவேரீ துங்க³ப⁴த்³ரா ஸரஸ்வதீ ।
சந்த்³ரபா⁴கா³ வேத்ரவதீ கோ³விந்த³பத³பாது³கா ॥ 113 ॥

கோ³மதீ கௌஶிகீ ஸிந்து⁴ர்பா³ணக³ங்கா³திஸித்³தி⁴தா³ ।
கோ³தா³வரீ ரத்நமாலா க³ங்கா³ மந்தா³கிநீ ப³லா ॥ 114 ॥

ஸ்வர்ணதீ³ ஜாஹ்நவீ வேலா வைஷ்ணவீ மங்க³ளாலயா ।
பா³லா விஷ்ணுபதீ³ப்ரோக்தா ஸிந்து⁴ஸாக³ரஸங்க³தா ॥ 115 ॥

க³ங்கா³ஸாக³ர ஶோபா⁴ட்⁴யா ஸாமுத்³ரீ ரத்நதா³ து⁴நீ ।
பா⁴கீ³ரதீ² ஸ்வர்து⁴நீ பூ:⁴ ஶ்ரீவாமநபத³ச்யுதா ॥ 116 ॥

லக்ஷ்மீ ரமா ராமணீயா பா⁴ர்க³வீ விஷ்ணுவல்லபா⁴ ।
ஸீதார்சிர்ஜாநகீ மாதா கலங்கரஹிதா கலா ॥ 117 ॥

க்ருʼஷ்ணபாதா³ப்³ஜஸம்பூ⁴தா ஸர்வா த்ரிபத²கா³மிநீ ।
த⁴ரா விஶ்வம்ப⁴ராঽநந்தா பூ⁴மிர்தா⁴த்ரீ க்ஷமாமயீ ॥ 118 ॥

ஸ்தி²ரா த⁴ரித்ரீ த⁴ரணிருர்வீ ஶேஷப²ணஸ்தி²தா ।
அயோத்⁴யா ராக⁴வபுரீ கௌஶிகீ ரகு⁴வம்ஶஜா ॥ 119 ॥

மது²ரா மாது²ரீ பந்தா² யாத³வீ த்⁴ருவபூஜிதா ।
மயாயுர்பி³ல்வநீலா த்³வார்க³ங்கா³த்³வாரவிநிர்க³தா ॥ 120 ॥

குஶாவர்தமயீ த்⁴ரௌவ்யா த்⁴ருவமண்ட³லமத்⁴யகா³ । var மண்ட³லநிர்க³தா
காஶீ ஶிவபுரீ ஶேஷா விந்த்⁴யா வாராணஸீ ஶிவா ॥ 121 ॥

அவந்திகா தே³வபுரீ ப்ரோஜ்ஜ்வலோஜ்ஜயிநீ ஜிதா ।
த்³வாராவதீ த்³வாரகாமா குஶபூ⁴தா குஶஸ்த²லீ ॥ 122 ॥

மஹாபுரீ ஸப்தபுரீ நந்தி³க்³ராமஸ்த²லஸ்தி²தா ।
ஶாஸ்த்ரக்³ராமஶிலாதி³த்யா ஶம்ப⁴லக்³ராமமத்⁴யகா³ ॥ 123 ॥

வம்ஶா கோ³பாலிநீ க்ஷிப்ரா ஹரிமந்தி³ரவர்திநீ ।
ப³ர்ஹிஷ்மதீ ஹஸ்திபுரீ ஶக்ரப்ரஸ்த²நிவாஸிநீ ॥ 124 ॥

தா³டி³மீ ஸைந்த⁴வீ ஜம்பு:³ பௌஷ்கரீ புஷ்கரப்ரஸூ: ।
உத்பலாவர்தக³மநா நைமிஷீ நிமிஷாவ்ருʼதா ॥ 125 ॥

குருஜாங்க³லபூ:⁴ காலீ ஹைமாவத்யர்பு³தா³ பு³தா⁴ ।
ஶூகரக்ஷேத்ரவிதி³தா ஶ்வேதவாராஹதா⁴ரிதா ॥ 126 ॥

ஸர்வதீர்த²மயீ தீர்தா² தீர்தா²நாம் கீர்திகாரிணீ ।
ஹாரிணீ ஸர்வதோ³ஷாணாம் தா³யிநீ ஸர்வஸம்பதா³ம் ॥ 127 ॥

வர்தி⁴நீ தேஜஸாம் ஸாக்ஷாத்³க³ர்ப⁴வாஸநிக்ருʼந்தநீ ।
கோ³லோகதா⁴மத⁴நிநீ நிகுஞ்ஜநிஜமஞ்ஜரீ ॥ 128 ॥

ஸர்வோத்தமா ஸர்வபுண்யா ஸர்வஸௌந்த³ர்யஶ்ருʼங்க²லா ।
ஸர்வதீர்தோ²பரிக³தா ஸர்வதீர்தா²தி⁴தே³வதா ॥ 129 ॥

ஶ்ரீதா³ ஶ்ரீஶா ஶ்ரீநிவாஸா ஶ்ரீநிதி:⁴ ஶ்ரீவிபா⁴வநா ।
ஸ்வக்ஷா ஸ்வங்கா³ ஶதாநந்தா³ நந்தா³ ஜ்யோதிர்க³ணேஶ்வரீ ॥ 130 ॥

பஹ்லஶ்ருதி
நாம்நாம் ஸஹஸ்ரம் காலிந்த்³யா: கீர்தித³ம் காமத³ம் பரம் ।
மஹாபாபஹரம் புண்யமாயுர்வர்த⁴நமுத்தமம் ॥ 131 ॥

ஏகவாரம் படே²த்³ராத்ரௌ சௌரேப்⁴யோ ந ப⁴யம் ப⁴வேத் ।
த்³விவாரம் ப்ரபடே²ந்மார்கே³ த³ஸ்யுப்⁴யோ ந ப⁴யம் க்வசித் ॥ 132 ॥

த்³விதீயாம் து ஸமாரப்⁴ய படே²த்பூர்ணாவதி⁴ம் த்³விஜ: ।
த³ஶவாரமித³ம் ப⁴க்த்யா த்⁴யாத்வா தே³வோ கலிந்த³ஜாம் ॥ 133 ॥

ரோகீ³ ரோகா³த்ப்ரமுச்யேத ப³த்³தோ⁴ முச்யேத ப³ந்த⁴நாத் ।
கு³ர்விணீ ஜநயேத்புத்ரம் வித்³யார்தீ² பண்டி³தோ ப⁴வேத் ॥ 134 ॥

மோஹநம் ஸ்தம்ப⁴நம் ஶஶ்வத்³வஶீகரணமேவ ச ।
உச்சாடநம் பாதநம் ச ஶோஷணம் தீ³பநம் ததா² ॥ 135 ॥

உந்மாத³நம் தாபநம் ச நிதி⁴த³ர்ஶநமேவ ச ।
யத்³யத்³வாஞ்ச²தி சித்தேந தத்தத்ப்ராப்நோதி மாநவ: ॥ 136 ॥

ப்³ராஹ்மணோ ப்³ரஹ்மவர்சஸ்வீ ராஜந்யோ ஜக³தீபதி: ।
வைஶ்யோ நிதி⁴பதிர்பூ⁴யாச்சூ²த்³ர: ஶ்ருத்வா து நிர்மல: ॥ 137 ॥

பூஜாகாலே து யோ நித்யம் பட²தே ப⁴க்திபா⁴வத: ।
லிப்யதே ந ஸ பாபேந பத்³மபத்ரமிவாம்ப⁴ஸா ॥ 138 ॥

ஶதவாரம் படே²ந்நித்யம் வர்ஷாவதி⁴மத: பரம் ।
படலம் பத்³த⁴திம் க்ருʼத்வா ஸ்தவம் ச கவசம் ததா² ॥ 139 ॥

ஸப்தத்³வீபமஹீராஜ்யம் ப்ராப்நுயாந்நாத்ர ஸம்ஶய: ।
நிஷ்காரணம் படே²த்³யஸ்து யமுநாப⁴க்திஸம்யுத: ॥ 140 ॥

த்ரைவர்க்³யமேத்ய ஸுக்ருʼதீ ஜீவந்முக்தோ ப⁴வேதி³ஹ ॥ 141 ॥

நிகுஞ்ஜலீலாலலிதம் மநோஹரம்
கலிந்த³ஜாகூலலதாகத³ம்ப³கம் ।
வ்ருʼந்தா³வநோந்மத்தமிலிந்த³ஶப்³தி³தம்
வ்ரஜேத்ஸ கோ³லோகமித³ம் படே²ச்ச ய: ॥ 142 ॥

॥ இதி க³ர்க³ஸம்ஹிதாயாம் ஶ்ரீயமுநாஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ॥

Also Read 1000 Names of Yamuna or Kalindi:

1000 Names of Yamuna or Kalindi | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Yamuna or Kalindi | Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top